Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Program Operacyjny „Promocja kultury polskiej za granicą”

W ramach Programu wspierane będą:

wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych

przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwalach, koncertach, wystawach, tournee

artystycznych, konkursach i warsztatach artystycznych, itp.) odbywających się

poza granicami kraju;

współfinansowanie wielopłaszczyznowych programów współpracy kulturalnej

z zagranicą;

wpółfinansowanie projektów dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej za granicą

wynikających z umów międzyrządowych i resortowych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-152

Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”

PRIORYTET 2.

Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa

W ramach Programu wspierane będą:

dofinansowanie wydawnictw książkowych i nutowych spełniających wysokie kryteria

jakościowe i posiadających nr ISBN lub ISMN;

dofinansowanie akcji społecznych promujących czytelnictwo;

dofinansowanie wydarzeń literackich;

dofinansowanie i promocja dzieł humanistyki dawnej i współczesnej;

projekty edukacyjne, konferencje i sympozja promujące ochronę jęz. polskiego;

dofinansowanie promocji literatury polskiej za granicą;

dofinansowanie kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych zadań bibliotek.

Szczegółowe informacje:

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

tel.: (0-12) 432-67-92, 433-70-42

Priorytet 3.

Rozwój czasopism kulturalnych

W ramach Programu wspierane będą:dofinansowanie wydawania czasopism kulturalnych

w formie tradycyjnej oraz w internecie, także skierowanych do odbiorcy zagranicznego.

- 96 -

More magazines by this user
Similar magazines