Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

tel.: (0-22) 608-25-66, 608-29-11

Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W ramach Programu wspierane będą projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa

kulturowego, budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej

oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, promocji twórczości, rozwoju infrastruktury

społeczeństwa informacyjnego, a także międzynarodowe przedsięwzięcia

kulturalne o charakterze europejskim, realizowane przy współudziale środków europejskich,

w tym szczególnie:

funduszy strukturalnych,

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

programów wspólnotowych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-484, 42-10-483

Program Operacyjny „Patriotyzm jutra”

W ramach Programu wspierane będą:

programy badawcze z zakresu historii kultury, tradycji i świadomości historycznej

Polaków;

upowszechnienie wyników prowadzonych badań, konferencje i seminaria popularyzujące

wiedzę historyczną;

projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki

(o dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół publicznych nieartystycznych

można ubiegać się poprzez programy realizowane przez instytucje kultury);

organizacja programów edukacyjnych, akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych

podnoszących świadomość historyczną i znajomość historii polskiej kultury, promujących

postawę obywatelską i odpowiedzialność za państwo;

programy multimedialne, medialne i publikacje upowszechniające wiedzę na temat

historii kultury, tradycji i przeszłości kraju;

organizacja akcji społecznych, programów edukacyjnych upowszechniających wiedzę

o dziedzictwie kulturowym rodzimych społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje:

Zamek Królewski w Warszawie

pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-256

- 97 -

More magazines by this user
Similar magazines