Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

7.5 Významná mezinárodní spolupráce vysoké školy ve výzkumu

a vývoji

Úspěšně se rozvíjející mezinárodní spolupráce zahrnuje společné řešení výzkumných

projektu, přednáškovou činnost, účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Převažuje

spolupráce s institucemi středoevropských zemí, rozvíjí se však spolupráce i s dalšími zeměmi

EU, např. Itálie, Norsko.

Mezinárodní projekty řešené v roce 2003 na SU

Součást SU Program Název projektu Řešitel

„International Structure of Neutron Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

FPF ÚF 5. Rámcový program

Stars“

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

FPF ÚF CERN TEORIE

RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

FPF ÚHM

a Instytut Archeologii

Uniwersytet

Jagielloński Kraków

FPF ÚHM

a Uniwersytet

Wroclawski

FPF ÚF

FPF ÚSV

FPF ÚF

OPF

OPF

OPF


MŠMT – mezivládní

česko-polská

spolupráce

MŠMT – mezivládní

česko-polská

spolupráce

MŠMT – mezivládní

česko-italská

spolupráce

PHARE

Leonardo da Vinci

KONTAKT

KONTAKT

„Průzkum pravěkých výšinných

sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou

a Bialou“

„Ruch ludowy antykomunystyczny

w Evrope Środkowej“

Vlastnosti braggovských mařížek

vytvořených ve speciálních optických

vláknech“

„Opavské a opolské Slezsko ve směru

evropských standardů“

Theoretical Investigations and Link

with Observations

PhDr. Vratislav Janák, CSc. (garant

za českou stranu)

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

(spoluřešitel)

Doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.

Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Internetový portál pro potřeby cestovního

ruchu v regionu Karvinsko

Ing. Jiří Vaněk, CSc.

Traning and Guidance Module for

Local Coal Conversion Partnerships PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

in Enlarging Europe

Vývoj malých a středních podniků

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.

v ČR a SR

Interativní funkcionální rovnice

a jejich aplikace, Interative

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Functional Equations and Their

Applications

7.5.1 Smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery:

Významné jsou i kontakty pracovišť a jednotlivců v mezinárodní spolupráci realizované na

bázi dvoustranných dohod mezi SU a partnerskými univerzitami.

V roce 2003 byla uzavřena nová smlouva s Wyźszou Szkołou Zarządzania

i Administracji v Opole (12.9.2003), s Law University of Lithuania (30.9.2003)

a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě 17.10.2003) a další tři smlouvy byly automaticky

po pěti letech prodlouženy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego v Katowicach

(28.1.2003), Univerzita Komenského v Bratislavě (1.10.2003), University of Debrecen

(16.10.2003).

Spolupráce s níže uvedenými partnerskými zahraničními institucemi spočívá především

v pořádání společných konferencí, v pořádání přednášek pro studenty, ve výměnných poby-

)50(

More magazines by this user
Similar magazines