ke stažení - Pojistný obzor

pojistnyobzor.cz

ke stažení - Pojistný obzor

Pojistný

obzor

Ročník 86 2009

1

Časopis

českého

pojišťovnictví


OBSAH

EDITORIAL 3

Na aktuální téma

Dopady krize loni ustály klasické produkty 4

Předběžné výsledky členů ČAP za rok 2008

(Mgr. Ing. Ondřej Martinek)

České pojišťovnictví v roce 2009 5

Anketa mezi čelními představiteli českého pojišťovnictví:

jak ovlivní zpomalení hospodářského růstu domácí trh

(Mgr. Ema Novotná)

LEGISLATIVA A PRÁVO

Penzijní připojištění (spoření) – jak dál 10

(Jaroslav Dostal, CSc., Ing. Petr Pavlík)

Legislativní změny z pohledu let 2008 a 2009 12

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Z nových právních předpisů 14

(Mgr. Eva Kozojedová)

EKONOMICKÉ INFORMACE

Solventnost II – aktuální vývoj 15

(Mgr. Kamil Žák, Bc. Lucie Kvardová)

Směrnice o zdanění úspor: co přinese novela pojišťovnám 17

(Ing. Josef Keller)

Zrušení daňové uznatelnosti manažerského pojištění 18

(Ing. Ladislav Malůšek)

Stanovisko ČAP ke změně v manažerském pojištění 19

(Ing. Jaroslav Kulhánek)

Komunitární právo při uplatňování DPH 20

(Ing. Jana Šťovíčková)

POJISTNÉ PRODUKTY

Internetové technologie pomáhají při nebezpečí povodně 22

(Ing. Ivo Bánovský)

Finanční zajištění v případě invalidity nebo dlouhodobé péče 24

(Ing. Petr Procházka)

PPP v oblasti financování rizika: snížení zátěže veřejných rozpočtů 25

(Petra Fleck, Michael Schwarz, Swiss Re)

ZE SVĚTA

Regulace ratingových agentur 28

(Ing. Helena Sůvová, CSc.)

Prijatie eura a jeho vplyv na slovenské poisťovníctvo 30

(Ing. Lucia Baková, MB)

Novinky z EU 31

(Mgr. Ondřej Karel)

Beveridgeovský důchodový model: aktuální výzva pro individuální odpovědnost 33

(Ing. Petr Pavlík)

Z DOMOVA

Věřím ve schopnosti českého předsednictví 35

Rozhovor s Bertrandem Labilloyem, ředitelem pro ekonomické, finanční

a mezinárodních záležitosti Francouzské asociace pojišťoven (F.F.S.A.).

(Mgr. Ema Novotná)

Nový systém sběru statistik ČAP 37

(Ing. Josef Keller)

Únor – měsíc pojištění majetku 38

(Jana Čechová)

Z tiskových zpráv 40

INSURANCE DIGEST

Czech Insurance Business in 2009 42

Survey among the leading representatives of the Czech insurance market:

What is the expected impact of the economic slowdown on the sector

(Ema Novotná)

I am Confident in the Ability of the Czech Presidency 45

Interview with Bertrand Labilloy, director of economic, finance

and international affairs from French Insurance Association (F.F.S.A.).

(Ema Novotná)


Foto: ČAP

Milí čtenáři,

s prvním číslem Pojistného obzoru vstupujeme

pomyslně do roku 2009, tedy do roku,

který rozhodně nebude stejný jako léta předešlá.

Loni jsme se změnou image i periodicity

časopisu startovali vlastně jeho novou

éru. Byli jsme plni naděje a pozitivních

očekávání. Nadšení pro dobrou věc z nás

v tomto směru rozhodně nevyprchalo. Nelze

si ovšem nevšimnout, že se podstatně

změnil svět okolo nás. Celý finanční sektor,

pojišťovnictví nevyjímaje, dnes musí logicky

reagovat na výrazné zpomalení ekonomiky

a politickou nestabilitu. Zatím proto jen

velmi opatrně našlapujeme v časech, které

vystřídaly uspokojivé období relativního blahobytu.

Logicky jsme toto téma, jež hýbe opravdu

celým světem, nemohli nechat bez povšimnutí.

Proto jsme mezi čelní představitele

českého pojišťovnictví rozeslali několik otázek,

v nichž jsme se ptali na odbornou prognózu

v pojišťovnictví do roku 2009. Příležitost

dostali také specialisté z akademické

i auditorské sféry. Na konfrontaci zdrženlivějších

názorů s překvapivě optimistickými

pohledy na tuto problematiku se můžete

těšit na stranách 5-9.

V posledním období získala na vysoké aktuálnosti

další témata – na vysokých obrátkách

nabral vývoj v rámci dotažení směrnice

Solventnost II, na kterém se momentálně

výrazně podílí české předsednictví v Radě

EU. Objasnění situace a přehledný „jízdní

řád“ pro implementaci úrovně 2 naleznete

na stranách 15 a 16.

V evropském kontextu došlo koncem loňského

roku k předání předsednického žezla

z francouzských do českých rukou. Využili

jsme proto vzácné příležitosti, kdy Českou

asociaci pojišťoven navštívila delegace ze

země galského kohouta. Na naše otázky

odpovídal Bertrand Labilloy, ředitel ekonomických,

finančních a mezinárodních záležitostí

Francouzské asociace pojišťoven

(F.F.S.A.). O dvou neméně zajímavých tématech

informuje rubrika Ze světa. Problematice

plné regulace a dohledu úvěrových

ratingových agentur v rámci EU se dočtete

v příspěvku Heleny Sůvové z České národní

banky. Lucia Baková ze Slovenské asociace

pojišťoven pak analyzuje, jak ovlivnilo přijetí

eura slovenské pojišťovnictví. Již výhradně

v českých intencích došlo koncem minulého

roku také ke zrušení daňové uznatelnosti

tzv. manažerského pojištění. Objektivní příčiny

společně s jasným stanoviskem České

asociace pojišťoven přinášíme na dvoustraně

18-19.

Nicméně i přes méně příznivé časy se

v českém pojišťovnictví dějí pozitivní věci,

o čemž svědčí rubrika Pojistné produkty.

Veřejnost získala zcela unikátní příležitost

využít nové webové aplikace. Pokud máte

například zájem o koupi nemovitosti, ale

zároveň i obavy z nebezpečí záplav, můžete

jejich riziko s pomocí internetu výrazně

eliminovat. V tomto čísle se dále můžete

seznámit s rozborem produktu životního

pojištění, který zahrnuje zcela unikátní pojištění

doživotní renty v případě invalidity

nebo bezmocnosti.

Příjemné čtení v jarních kulisách přeje,

Ema Novotná

Šéfredaktorka Pojistného obzoru

Dear readers,

With the first issue of Pojistný obzor, we

seemingly only now enter the year 2009,

which will definitely not be reminiscent

of the past years. Last year, with a new

image and frequency of issues, we launched

a new era of our magazine. We were full of

hopes and positive expectations and our enthusiasm

certainly has not dwindled in this

respect. However, one cannot ignore that

the world around us has changed significantly.

The entire financial sector, including

the insurance segment, today must naturally

adjust to the economic downturn and

political instability. At this moment, we are

just treading cautiously in these new times

that have replaced the preceding comfortable

period of relative prosperity.

It goes without saying we have to tackle

the subject that has rocked the globe. In response

to that, we have asked some leading

representatives of the Czech insurance

market several questions about expected

developments on the insurance market

through 2009. We also included experts

from the academic and audit fields. On pages

42-44 you may look forward to reading

a mixture of rather cautious views with surprisingly

optimistic prognoses in English.

Several other topics have recently gained

high priority, such as an acceleration of the

process of finalizing the Solvency II directive,

in which the Czech Republic participates

to a great extent as part of its current

presidency over the European Council. An

outline of the present stage and a concise

“road map” for the Level II implementation

are featured on pages 15 and 16.

In the European context, at the end of

2008 the Czech Republic took over the EU

presidency from France. On this occasion,

the Czech Insurance Association (Česká

asociace pojišťoven) received a French delegation

and we had a rare opportunity to

conduct an interview with Bertrand Labilloy,

director of economic, finance and international

affairs of the French Insurance

Association (F.F.S.A.).

The “World” section informs on two topics

of equal importance. The issue of full regulation

and supervision of credit rating agencies

within the EU is discussed in an article

by Helena Sůvová of the Czech National

Bank. Lucia Baková of the Slovak Insurance

Association analyzes what impact has

the adoption of the Euro had on the Slovak

insurance market. Back on the home front,

the Czech Republic last year abolished tax

deductibility of the so-called managers’ insurance.

The objective reasons for taking

this step, supplemented with a clear viewpoint

of the Czech Insurance Association,

can be found on pages 18-19.

In spite of the unfavourable conditions,

there is still some positive development

on the Czech insurance market, as is evidenced

in the “Insurance Products” section.

The public has been provided with

a superb opportunity to use a new web application.

If, for example, you are interested

in purchasing a property but have fears

about possible high flood risks, this new

Flood Risk Assessment Wizard will help

you reduce the risks significantly. The latest

issue also features an analysis of a life

insurance product, which includes a unique

lifelong annuity insurance for persons with

disabilities or infirmity.

I wish you pleasant reading in the coming

spring.

Ema Novotná

Editor in Chief of Pojistný obzor

Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2009 3


Na aktuální téma

Dopady krize loni ustály klasické

produkty

MGR. ING. ONDŘEJ MARTINEK

POVĚŘENÝ VEDENÍM PRACOVNÍ SKUPINY STATISTIKY

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Česká asociace pojišťoven

(ČAP) shromáždila v lednu

2009 předběžné výsledky

členů za období 1-12/2008.

Co napoví stručné statistiky,

které zatím zahrnují

základní ukazatele

Celkové předepsané pojistné 29 členských pojišťoven

ČAP dosáhlo hodnoty 136,6 mld. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007

tato suma reprezentuje nárůst o 4,9 %. Vzhledem

k tomu, že členské pojišťovny ČAP představují

98,7% podíl českého trhu, lze tento údaj

považovat za dostatečně spolehlivý i ve vztahu

k celému trhu. Téměř 5% nárůst celkového

předepsaného pojistného znamená proti předchozímu

roku pokles zpět na úroveň meziročních

nárůstů, kterých jsme dosahovali v období

2004–2006. Téměř 17% dynamika trhu, kterou

statistiky zaznamenaly v roce 2003, nebyla

v roce 2008 ohrožena a ani prognóza pro rok

2009 není v tomto ohledu jiná.

Roste podíl pojistného

na HDP

Na přímou otázku přímá odpověď: neroste.

Vzrostl-li trh o 4,9 % a HDP se reálně zvýšilo

o 3,5 % při průměrné inflaci 6,3 %, podíl naopak

poklesl. Měřeno počtem pojistných smluv,

dosáhl pojistný trh objemu téměř 25 mil. smluv

ve kmeni, což představuje meziroční nárůst

4,4 %. I v tomto ukazateli došlo k poklesu tempa

růstu proti 4,6 % v roce 2007. Na uvedených

výsledcích se podstatnou měrou podílí běžně

placené životní pojištění, které vzrostlo o nadprůměrných

8 %. Tento segment se drží stabilních

výkonů, jichž jsme svědky celou tuto dekádu.

Naopak pokračuje jízda na horské dráze jednorázově

placeného životního pojištění, kde jsme loni

zaznamenali 3% pokles. Podíl životního pojištění

na celkovém předepsaném pojistném zůstal

v loňském roce 41 % (u členů ČAP). Ve srovnání

s evropským průměrem kolem 60 % tak v tomto

segmentu stále existuje růstový potenciál.

Jak si vedly jednotlivé

produkty

Z dostupných údajů lze poměrně dobře odvodit,

že uplynulý rok nebyl nakloněn zejména moderním

životním pojistkám, které dovolují klientům

platit pojistné, když mají peníze, a naopak neplatit,

když peníze scházejí. Jednorázové pojistné

na běžně placených smlouvách pokleslo

o 6,4 %. Na tento fakt můžeme naopak nahlížet

i tak, že v loňském roce klienti plně využili onu

flexibilitu, kterou si ve svých pojistkách pořídili.

Dopady finanční krize v minulém roce lépe

ustály klasické jednorázové produkty (obchodní

produkce +7–8 %, pojistné stejné jako v roce

2007), i když za cenu mírného poklesu průměrného

pojistného. Můžeme se tedy domnívat,

že v časech krize se klienti vracejí k produktům

s garantovanou pojistnou částkou a technickou

úrokovou mírou (TÚM). Údaje o obchodní produkci

dále ukazují, že u běžně placeného pojistného

přetrvává růst průměrného pojistného,

i když při nižší dynamice než v roce 2007. Tímto

došlo k naplnění odhadu, který jsme na tomto

místě učinili v loňském roce.

Segment neživotního

pojištění…

…pokračoval v akceleraci růstu 5,2 % (proti

4,4 % v roce 2007 a 3,8 % v roce 2006), čímž

Téměř osmiprocentní nárůst běžně placeného

předepsaného pojistného u životního pojištění

překonal průměrnou inflaci.

dosáhl nejlepšího výsledku od roku 2004. Pojištění

vozidel (havárie a odpovědnost z provozu

vozidla) se stejně jako v předchozích obdobích

nacházejí pod tímto průměrem (3,9 %

a 3,2 %), když opět oslabovali především lídři

trhu. Ve zmiňovaných pojistných odvětvích se

tak neustále snižovala koncentrace trhu, o níž

jsme hovořili již loni. Podnikatelská pojištění

se po útlumu v roce 2007 (-4 %) podle předepsaného

pojistného zvýšila o nadprůměrných

6,1 %. Nicméně je třeba upozornit, že posilovali

především menší pojistitelé, čímž získali zpět

část pozic ztracených v roce 2007.

Na výraznějším růstu zákonného pojištění odpovědnosti

zaměstnavatele (+9,6 %) se nepochybně

v loňském roce odrazil doznívající

hospodářský optimismus, který jsme zažívali

ještě v 1. pololetí. Podíváme-li se konkrétně

na počet pojistných smluv, trh narostl o 4,1 %,

což po mírném poklesu průměrného pojistného

roce 2007 znamená mírný nárůst. Z hlediska

tempa růstu pojistného v dalších letech může

výsledek roku 2008 indikovat zastavení akcelerace

růstu, ten by se však měl nadále udržet

v intervalu 4–5 %.

Známe odpověď na otázky

roku 2008

Do roku 2008 jsme vstupovali s následujícími

otázkami: „Bude posílena role pojištění

jako nástroje zajištění proti rizikům, nebo

naopak dojde k jeho potlačení jako zbytného

statku, které musí ustupit zajištění ostatních

potřeb obyvatel“ Trh nám na obě odpověděl

víceméně ANO a dodal malé ALE. Ano,

pojištění je nástrojem zajištění proti rizikům

– neživotní pojištění rostlo o 5,2 %, běžně

placené životní pojištění rostlo o 7,9 %.

A dále ano, pojištění je také zbytným statkem

ustupujícím zajištění ostatních potřeb

– vždyť jednorázově placené životní pojištění

4 Pojistný obzor 1/2009 Na aktuální téma


kleslo o 2,9 %. Ale potřeba zajištění proti rizikům

stále ještě není tak intenzivní, aby vedla

k posilování podílu pojištění na HDP. Uvidíme

tedy za rok, zda při předpokládané stagnaci

HDP a inflaci na úrovni 1 % dokáže pojistný

trh vzrůst alespoň o 2 %, a opět tak posílit

svou pozici v národním hospodářství.

Koncentrace trhu podle podílu pojišťoven (%)

Celkem Neživotní pojištění Životní pojištění

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Prvních 5 72,98 72,52 84,04 83,30 73,43 73,53

Prvních 10 91,76 91,97 96,62 95,88 92,56 91,89

Prvních 15 97,43 96,99 98,62 97,95 99,20 99,10

Zdroj: ČAP, Předběžné údaje 1–12/2008 (www.cap.cz)

České pojišťovnictví v roce 2009

mgr. EMA NOVOTNÁ

ŠÉFREDAKTORKA

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Foto: archivy pojišťoven

Vzhledem k citelnému

zpomalení ekonomiky

v rámci domácího

finančního sektoru jsme

se obrátili na významné

představitele českého

pojistného trhu

s následujícími dotazy.

1. Českou ekonomiku zřejmě čeká těžký rok. Jak konkrétně se může projevit zpomalení

hospodářského růstu na domácí pojišťovnictví

2. Odhadnete procentuálně, jaké tempo růstu/poklesu bude mít předepsané pojistné:

a) celkové, b) u životního pojištění, c) u neživotního pojištění

stranu přinést i řadu ozdravných procesů

a ve finančním světě může znamenat návrat

k původním, reálným hodnotám. Ukáže

se, která finanční instituce má zdravé jádro

a pevný základ.

Allianz pojišťovna

Miroslav Tacl, generální ředitel

1. Už rok 2008

byl mimořádně

náročný.

Zejména

ve druhé polovině

roku byly

ve své stabilitě

a finančním

zdraví prověřeny

všechny

finanční

instituce bez

ohledu na své

zaměření.

Globalizace ukázala svou druhou tvář: dnes

jsou trhy tak provázané, že dlouho neřešené

problémy na jedné straně zeměkoule

se dříve nebo později projeví na jejím opačném

konci. Jsem rád, že Allianz pojišťovna

z této zkoušky vyšla se ctí. Jak finanční, tak

obchodní výsledky odpovídají našim dlouhodobým

předpovědím. To neznamená, že

nevidíme rezervy a nehledáme společně

s kolegy cesty, jak být letos ještě lepší. Tyto

plány se nám však připravují mnohem lépe

s vědomím, že proti výkyvům trhů stojí naše

obezřetná investiční politika a dlouhodobá

strategie udržitelného růstu.

Rok 2009 bude pro finanční instituce, a nejen

pro ně, nepochybně další zatěžkávací

zkouškou. S důsledky celosvětové finanční

krize se budeme vyrovnávat ještě dlouho.

Důvěra klientů je silně otřesena a bude velmi

důležité zaměřit se na obnovení důvěry

stávajících klientů. S ohledem na všeobecnou

recesi také bude mnohem těžší získávat

klienty nové. Finanční krize může na druhou

2. Současná situace nepochybně ovlivní poptávku

po pojistných produktech. Firmy se

budou snažit šetřit a omezit takové náklady,

které nejsou pro jejich běžnou činnost zcela

nezbytné. Otázkou zůstává, zda je tento

pohled prospěšný z dlouhodobého hlediska

– podcenit v této chvíli právě pojištění může

nést velmi neblahé důsledky. Životní pojištění

má v České republice stále velký potenciál

růstu, pokud tento trh srovnáme s trhem v zahraničí.

V Německu dnes vidíme, jak životní

pojištění – navzdory krizi – nabralo na dynamice.

Není tedy důvod k tomu, aby životní pojištění

v Česku nerostlo. Otázkou je, o které

typy životních pojištění a s jakými parametry

budou mít klienti největší zájem. Předpokládáme,

že se do popředí opět dostanou tradiční

kapitálová životní pojištění a pojistné produkty

s garantovaným výnosem a že módní období

jednorázových investičních životních pojištění

už nebude tak silné.

Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2009 5


Na aktuální téma

1. Českou ekonomiku zřejmě čeká těžký rok. Jak konkrétně se může projevit zpomalení

hospodářského růstu na domácí pojišťovnictví

2. Odhadnete procentuálně, jaké tempo růstu/poklesu bude mít předepsané pojistné:

a) celkové, b) u životního pojištění, c) u neživotního pojištění

Česká pojišťovna (ČP)

Ivan Vodička, generální ředitel

1. Prozatím

jsme v souvislosti

s hospodářským

zpomalením

žádné významné

změny

v zájmu

o naše pojištění

nezaznamenali.

Na hodnocení

je však ještě

příliš brzy. Věřím

například, že současná situace nejistoty

na finančních trzích způsobí zvýšený zájem

o produkty s vyšší mírou garance a zajištění,

které nabízíme. Na druhé straně například

v souvislosti s útlumem prodeje nových

vozů lze čekat negativní dopad na prodej havarijního

pojištění. Jaká bude výsledná bilance

těchto vlivů, je brzy předvídat. Moudřejší

budeme až za pár měsíců.

Z hlediska investování jsme dopady poklesu

finančních trhů do hospodaření ČP dokázali

zmírnit obezřetnou strategií. Česká pojišťovna

má vytvořeny vysoké rezervy a její solventnost

výrazně přesahuje zákonem stanovené

požadavky. Vklady klientů v žádném

případě ohroženy nejsou a ČP hospodaří

tak, aby v jakémkoli okamžiku byla schopna

dostát všem svým závazkům vůči klientům

i obchodním partnerům.

Navíc jsem přesvědčený, že krize je pro Českou

pojišťovnu velkou příležitostí, jak efektivně

využít nově vzniklou situaci na trhu.

Na jejím konci totiž zůstanou jen nejsilnější

hráči, kteří své postavení ještě posílí.

2. Prozatím předpokládáme, že se zvolní

tempo růstu trhu neživotního pojištění, ale

nezmizí úplně. U životního pojištění je situace

komplikovanější. Na základě dosavadního

vývoje se totiž zdá, že prodej jednorázového

pojištění zpomalil výrazněji nežli běžně placené

životní pojištění. Bude proto rozhodující,

který vliv v rámci celého roku převáží.

Rozhodně není na místě pesimismus. Vždyť

právě v době krize, kdy neustále slyšíme

zprávy o poklesu ekonomiky a problémech

řady podniků, získala ČP novou ratingovou

známku od mezinárodní ratingové agentury

Standard & Poor’s, která zvýšila hodnocení

České pojišťovny z A na A+, což je maximální

možný rating, jehož lze v ČR dosáhnout.

Česká podnikatelská pojišťovna, VIG

Jakub Strnad, generální ředitel

1. V souvislosti

s dopadem

hospodářské

krize na domácí

pojistný trh

lze očekávat

celkové snížení

dynamiky.

Pokles růstu

se v příštím

roce zcela zákonitě

dotkne

jak oblasti neživotního,

tak

životního pojištění. Přes všechny nepříznivé

ekonomické prognózy zůstávám optimistou

a věřím, že zejména v segmentu běžně placeného

životního pojištění můžeme do budoucna

počítat s tempem růstu ve výši

5 procent. Přepokládám, že snaha o finanční

zabezpečení a zodpovědnost klientů k sobě

samým povedou k růstu zájmu o klasické

produkty životního pojištění – kapitálového

a rizikového – které nabízejí možnost kombinovat

pojistnou ochranu s vytvořením

finanční rezervy. U produktů neživotního

pojištění předpokládám možné snížení poptávky

na úroveň kolem 2,5 procenta.

2. O tom, jak dalece se nakonec projeví finanční

a ekonomická krize právě v jednotlivých

segmentech pojistného trhu, se můžeme

pouze dohadovat:

a) celkové předepsané pojistné dosáhne

podle mého odhadu nárůstu o 2,5 procent,

b) v segmentu životního pojištění pak očekávám

pokračující propad především v případě

jednorázového pojistného (-3 %),

naopak dařit se bude v oblasti běžně placeného

pojistného (+5 %),

c) odhaduji poměrně nízký nárůst trhu neživotního

pojištění kolem 2,5 procenta.

ČSOB Pojišťovna

Jeroen K. van Leeuwen, generální ředitel

1. Dopady finanční

krize

lze rozdělit

podle vlivu

na firmy a velké

podniky

a na obyvatele.

Především

velké podniky

si teď mohou

méně dovolit

nečekané finanční

ztráty.

Proto je pro

ně pojištění právě v této době o to důležitější.

Co se týče pojištění osob, finanční krize

má na životní pojištění pozitivní vliv. Lidé si

nyní uvědomují ještě více, že potřebují krýt

finanční rizika. Už nemohou počítat s tím,

že jim budoucí náklady pokryje rostoucí plat

nebo hodnota nemovitostí. Navíc se ukazuje,

že životní pojištění je jedním z nejbezpečnějších

finančních produktů na trhu.

2. Vývoj odhaduji u předepsaného pojistného

takto:

a) celkově +5–6 %,

b) u životního pojištění +5–6 %,

c) u neživotního pojištění +5–6 %.

Generali Pojišťovna

Petr Kopecký, generální ředitel

1. Počítáme

se zpomalením

tempa

růstu především

v podnikatelském

pojištění, kde

oslabování

ekonomiky

bude citelné.

Určitě se

na snížení

tempa růstu

projeví i nižší

počet prodaných vozidel. Také lze očekávat

potenciální zvyšování stornovosti v životním

pojištění v důsledku ekonomického tlaku

na nižší příjmové skupiny.

2. Růst životního pojištění jsme i pro tento

rok postavili na silných vztazích s externími

6 Pojistný obzor 1/2009 Na aktuální téma


partnery a klientské důvěře v naši silnou

značku. Věříme, že se ekonomická krize

v tomto segmentu projeví pozitivně, neboť

si klienti začnou více než kdy předtím

uvědomovat, že kvalitní rizikové, úrazové

a nemocenské pojištění je zárukou stability

příjmové stránky každého rodinného rozpočtu.

Proto novinky v pojištění, které plánujeme

na tento rok, bezesporu přispějí

ke spokojenosti klientů a zvýšenému zájmu

o životní pojištění.

Firemní neživotní pojištění bude pod tlakem

a lze očekávat další tlak na – už tak velice

nízké – sazby pojištění. Klíčovou roli bude

hrát kvalitní underwriting a správný výběr

rizika. Nepřekvapila by mě i určitá konsolidace

na pojistném trhu. Nicméně očekáváme

mírný růst pod úrovní loňského roku. Na trhu

pojištění motorových vozidel se i v letošním

roce bude odehrávat těžká bitva o klienty,

ale věřím, že cenová hladina bude odrážet

dramaticky se zvyšující náklady na pojistná

plnění.

Pohledem auditorů

Deloitte Česká republika

Jiří Fialka, partner zodpovědný

za oblast pojišťovnictví

1. Při práci

pro naše klienty

nejen

ve střední

Evropě

máme možnost

nejen

pozorovat,

jak se pojišťovny

na krizi

chystají, ale

s mnohými

i spolupracujeme

na pří-

Foto: Deloitte ČR

pravě jejich řešení. Většina pojišťoven se

shoduje, že dopad krize bude postupný

a projeví se v mnoha rovinách.

Podívejme se nejprve na životní pojištění.

Prodej bude ovlivněn neochotou – u některých

případů neschopností – investovat

na dlouhou dobu, a navíc do poměrně nelikvidních

produktů. Dojde ke změně koše

prodávaných pojistných smluv. Osobně vidím

dva trendy. Jedním bude kombinace

flexibilních produktů s různými typy garancí

– například rozvoj tzv. variable annuities

a další tranše strukturovaných produktů,

které pomohly pojišťovnám dosáhnout

obchodních cílů už v roce 2008. Druhým

trendem bude posun k podstatně většímu

prodeji rizika, zvláště formou připojištění.

Změny prodeje budou doprovázeny zvýšením

storen dlouhodobých pojištění, především

nese-li investiční riziko pojistník. Při

aktivní komunikaci s klienty bude možné

těmto stornům předcházet, zejména pokud

budou pojišťovny připraveny nespokojeným

klientům nabídnout požadovanou

změnu smlouvy.

Menší počet poskytovaných hypoték zasáhne

prodej pojištění přes banky, což se

také dotkne neživotního pojištění.

Další zasaženou oblastí v životním pojištění

bude oblast investování a řízení aktiv

a závazků. Pojišťovny budou muset hlouběji

pochopit strukturu svých dlouhodobých

závazků z životních a penzijních pojistek

a zvolit vhodné investiční strategie,

které jim umožní přečkat stávající období

nízkých úrokových sazeb, ale i připravit se

na připisování konkurenceschopných podílů

na zisku. V nepříliš vzdálené budoucnosti

totiž můžeme zažít inflační scénář vyvolaný

poklesem fiskální disciplíny.

Dopad krize na neživotní odvětví bude odlišný.

Pokles prodeje se bude týkat hlavně

povinného ručení a havarijního pojištění.

U všech odvětví bude tlak na pojistné,

který může podpořit další rozvoj přímých

distribučních kanálů, především internetu.

Správná tarifikace bude jedním z klíčů

k udržení ziskovosti. Jak se bude hospodářská

situace zhoršovat, může se objevovat

větší počet pojistných podvodů.

Opatření na jejich prevenci pak bude tlačit

na zvyšování nákladového poměru. Data

ze západní Evropy také ukazují, že existuje

vysoká korelace mezi škodami spojenými

s morálním hazardem a škodami způsobenými

požáry u průmyslových pojištění.

Abych ale nezůstával jen u špatných zpráv:

v pojištění staveb dojde k úsporám způsobeným

poklesem cen stavebních prací. Podobného

efektu se můžeme dočkat i u automobilového

pojištění.

2. a) Celkové +2,2 %,

b) u životního pojištění +1 %,

c) u neživotního pojištění +3 %.

KPMG Česká republika

Roger Gascoigne, partner odpovědný

za oddělení auditu (KPMG ČR)

a oblast pojišťovnictví (KPMG

ve střední a východní Evropě)

1. Obecně očekáváme, že vliv zpomalení

ekonomiky bude zřejmý u mnoha významných

druhů pojištění,

jako

například

havarijního

pojištění,

průmyslových

rizik

a pojištění

domácností.

Také předpokládáme,

že vzroste

Foto: KMPG ČR

počet pojistných

podvodů, a dokonce úmyslně způsobených

škodných událostí – například

žhářství – což není v období recese neobvyklé.

Pojistníci se dále pravděpodobně

budou snažit omezit pojistné krytí za účelem

snížení pojistného.

V životním pojištění visí velký otazník nad

tím, zda je veřejnost v současné době

ochotna dlouhodobě svěřit své vklady jakékoliv

finanční instituci, a to i přesto, že

finanční situace a solventnost pojišťoven

jsou na dobré úrovni. Přesto se domníváme,

že krátkodobé produkty s garantovaným

zhodnocením by mohly být zajímavé

i pro konzervativní pojistníky, kteří hledají

bezpečnou investici s dodatečným přínosem

ve formě pojištění pro případ smrti.

Pro méně konzervativní investory jsou nyní

ceny podílových jednotek u investičního životního

pojištění atraktivní jako nikdy předtím;

ty by tedy mohly přitáhnout některé

volné finanční prostředky.

Zatímco úroveň pojistného by se mohla

mírně zvýšit, očekáváme, že vzroste počet

storen a odbytného, zvláště částečného odbytného

v investičním životním pojištění.

2. a) Celkové +1–2,5 %,

b) u životního pojištění +1–3 %,

c) u neživotního pojištění +1–2 %.

Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2009 7


Na aktuální téma

1. Českou ekonomiku zřejmě čeká těžký rok. Jak konkrétně se může projevit zpomalení

hospodářského růstu na domácí pojišťovnictví

2. Odhadnete procentuálně, jaké tempo růstu/poklesu bude mít předepsané pojistné:

a) celkové, b) u životního pojištění, c) u neživotního pojištění, d) u cestovního pojištění

Kooperativa, pojišťovna, VIG

Martin Diviš, generální ředitel

1. To, že nás

čeká obtížný

rok, je nezpochybnitelný

fakt – již v posledním

čtvrtletí

2008 rostla

ekonomika

v meziročním

srovnání „jen“

o jedno procento.

Nicméně

soudě dle

tohoto údaje,

není situace z hlediska HDP až tak špatná,

protože většina analytiků očekávala stagnaci,

nebo pokles. Navíc je třeba vidět, že

ČR si vede stále výrazně lépe než například

Francie či Německo, o Pobaltí nemluvě.

Pro nás klíčovou otázkou samozřejmě je,

jaký budou mít na pojišťovnictví vliv stagnující

ekonomika, pokles zahraniční i domácí

poptávky a rostoucí nezaměstnanost.

Není jistě sporu o tom, že udržet dosavadní

úspěšný růst pojistného bude letos náročnější

než kdykoli předtím. Rizika spatřuji

zejména v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů,

v níž je Kooperativa lídrem trhu. Firmy

povedou boj o odbyt svého zboží, a pokud

budou úspěšné, budou shánět peníze

na výrobu. To znamená, že primárně budou

používat peníze na svoji hlavní činnost a budou

se snažit je ušetřit či aspoň odložit při

placení čehokoliv, co není podmínkou přežití.

V této kategorii je částečně i pojištění, takže

v této oblasti lze očekávat pokles poptávky

a zhoršení platební morálky. Na druhou

stranu rozumný manažer považuje pojištění

správně za věc nezbytnou, jejíž podcenění

může přinést firmě horší důsledky než celá

ekonomická krize. Trochu jinou situaci vidím

v retailovém pojištění, kde si zejména v těžkých

dobách lidé více uvědomují nezastupitelnost

pojištění. Určitě dojde ke změnám

ve struktuře poptávky – například k příklonu

ke klasickým rizikovým a garantovaným

formám v životním pojištění. Zřejmě se již

nezopakují úspěchy investičních a jednorázových

pojištění z minulých let.

2. Vzhledem k bouřlivému vývoji světové

i české ekonomiky je velmi obtížné seriózně

předpovědět konkrétní čísla, nicméně já

věřím, že solidní růst pojistného trhu bude

pokračovat i letos.

UNIQA pojišťovna

Martin Žáček, generální ředitel

1. Pojišťovnictví

nemůže

očekávat, že

přežije současné

hluboké

otřesy bez výkyvu,

jakkoli je

velmi solidně

založeným odvětvím

ekonomiky.

Pozitivní

roli v tomto

ohledu sehrává

dozorový

orgán a také fakt, že české pojišťovny lze

v porovnání s jinými hráči na finančním trhu

označit za konzervativní investory. Přímé

dopady krize nejsou proto tak dramatické

a projeví se s určitým zpožděním.

Řada faktorů však ovlivňuje pojistný trh již

dnes. Méně žadatelů uspěje s žádostí o úvěry

(zejména hypoteční), takže pojišťovny

prodávají méně souvisejících pojistných produktů.

Dochází postupně k růstu poptávky

po rizikových životních produktech, zatímco

v předchozím období byla poptávka soustředěna

zejména na produkty rezervotvorné.

Hloubka krize samozřejmě bude mít také

dopad na stornovost v životním pojištění.

Firmy se snaží šetřit, sníží se počet zaměstnavatelů,

kteří budou ochotni podpořit své

zaměstnance benefity v podobě různých

pojištění. Od října meziročně klesá počet nových

prodaných vozidel, to se samozřejmě

projeví zejména v havarijním pojištění. Zavedení

úhradové povinnosti v povinném ručení

by naopak mělo přinést určité navýšení počtu

pojištěných vozidel. Na důležitosti nabude

i práce s detekcí pojistných podvodů.

Určitá nejistota a rozporuplné analýzy

mohou některým segmentům pojištění

naopak prospět. Lidé nemohou zcela spoléhat

na rostoucí plat a stávající zaměstnání

a firmy nemohou počítat s tím, že určité nepříznivé

okolnosti budou schopny pokrýt ze

svých zisků. Všem bude záležet na dobrém

zabezpečení proti případné nepřízni, která

může docela reálně přijít a přinést doslova

fatální důsledky. A tady je právě potenciál

pro dobré pojištění.

2. Na tuto otázku je velmi složité odpovědět.

Navíc všichni jsme svědkem toho, jak

se makroekonomické prognózy doslova ze

dne na den velmi výrazně mění.

Naše aktuální prognózy počítají s poklesem

dynamiky růstu pojistného trhu na:

a) cca 3,3 %,

b) v životním pojištění na 4,0 %,

c) a v neživotním na 3,0 %.

To znamená, že propojištěnost by se mohla

v roce 2009 mírně zvýšit.

Pojišťovny specializující se

na určitý druh pojištění

Životní pojištění

ING Životní pojišťovna N. V.

Alexis George, generální ředitelka

1. Tato krize

je komplexní

a globální, nebude

jí ušetřena

ani ČR,

ani odvětví

pojišťovnictví.

V rámci

odvětví bude

pravděpodobně

větší dopad

na životní pojištění

než na pojištění

majetku.

V rámci životního pojištění pak předpokládáme

vetší dopad na investiční a kapitálotvorná pojištění

než na čistě riziková pojištění.

2b) Hrubé předepsané pojistné v životním

pojištění bude podle našich očekávání v roce

2009 stagnovat na úrovni předchozího roku,

respektive může dojít i k jeho poklesu do 5 %

Pojišťovna České Spořitelny

Petr Zapletal, generální ředitel

1. Zatím jsme nezaznamenali žádnou výraznou

změnu v ukončování ani uzavírání po-

8 Pojistný obzor 1/2009 Na aktuální téma


jistek během

tzv. finanční

krize. Životní

pojištění

je dlouhodobou

investicí

a klienti vědí,

že předčasné

ukončení

smlouvy životního

pojištění

s garantovaným

zhodnocením

by pro ně bylo nevýhodné. Pokud jde o uzavírání

nových pojistek, řada klientů naopak

v současné době více uvažuje o zabezpečení

sebe sama i své rodiny – např. pro případ

ztráty zaměstnání apod. – využívají tak spíše

produkty s garantovaným zhodnocením.

2b) U našich externích partnerů zatím nepozorujeme

výraznější výkyvy v poptávce

po našich pojistných produktech. Lidé sice

budou mít k dispozici méně volných prostředků,

na druhou stranu by ale k většímu

zájmu o pojištění mohl vést nárůst obav

z rizik. Další růst pojistného trhu v České

republice pak podporuje i fakt, že za vyspělými

státy (jako např. Rakousko či Německo)

ve využívání životního pojištění Češi stále

velmi zaostávají. Budoucí vývoj je však

s ohledem na nejistou situaci velmi obtížné

předpovědět.

Vzhledem k aktuální situaci bude každý růst

trhu životního pojištění pozitivním výsledkem,

osobně očekávám růst do 5 %.

Neživotní pojištění

Triglav pojišťovna

Petr Baný, generální ředitel

1. V současné

době máme

v ý s l e d k y

za měsíc leden,

kde nic

nenasvědčuje

tomu, že česká

ekonomika

je v krizi. Proti

roku 2008

e v i d u j e m e

v tuto chvíli

růst 30 %! Nicméně

bylo by

mylné domnívat se, že toto tempo růstu vydrží

až do konce roku. Osobně jsem přesvědčen,

že ve srovnání s loňským rokem bude tempo

růstu v roce 2009 ve výši 20 %.

2c) Naše společnost je více navázána na drobné

klienty a v korporátní klientele máme hlavně

menší společnosti. Jinými slovy neočekáváme

zásadní pokles v prodeji našich produktů.

Cestovní pojištění

Evropská Cestovní Pojišťovna

Vladimír Krajíček, generální ředitel

1. Nerad bych byl příliš pesimistický ohledně

vývoje našeho hospodářství, protože v tomto

směru největší práci odvedou jistě naše média.

Zpomalení růstu bude mít vliv přirozeně i na pojišťovnictví,

kde nejspíš můžeme očekávat nižší

dynamiku především u podnikatelských pojištění.

Obecně vzato, jakýkoli dopad na pojišťovnictví

se však projeví až s určitým zpožděním.

2d) Cestovní pojištění ve svém hlavním segmentu,

tedy v privátním pojištění cest občanů,

Akademická půda

Masarykova univerzita; Fakulta

ekonomicko-správní – Katedra financí

František Kalouda

1. Asi vás to překvapí, ale jsem spíše optimista

a očekávám, že dosavadní úspěšné

trendy pojišťovnictví budou víceméně

přetrvávat. Předpokládám, že potenciální

klienti pojišťoven si uvědomí, že v obtížné

ekonomické situaci – do které se vlivem

globální finanční krize mohou snadno dostat

– by tím spíše mohli potřebovat pevný

bod, jistotu pro případ, že bude nejhůř.

Právě v tom vidím obrovskou příležitost

pro celý sektor pojišťovnictví. Samozřejmě

že bude zapotřebí velmi cílevědomé

marketingové přípravy, aby si klienti (či

budoucí klienti) uvědomili, na čem by rozhodně

neměli šetřit.

2. a) Celkové +4,5 %,

b) u životního pojištění +4,4 %,

c) u neživotního pojištění +4,6 %.

Výše uvedené odhady vycházejí z prognózy,

že se v podmínkách celkové větší

nejistoty zvýší afinita klientů pojišťoven

k životnímu pojištění. Rovněž můžeme

odhadovat, že i když příznivé trendy pojišťovnictví

(tj. růst) budou v zásadě zachovány,

může dojít k mírnému snížení

dynamiky růstu.

bude kopírovat

vývoj cestovního

ruchu

do zahraničí.

A na něj bude

mít vliv především

nálada

ve společnosti

a konkrétní

opatření

c e s t o v n í c h

kanceláří, jež

budou reagovat

na vývoj

cen paliv i výši kursu koruny. Domnívám se,

že cestovní pojištění nakonec bude kopírovat

celkový vývoj české ekonomiky v nadcházejícím

roce. Lidé nejsou hloupí, a když už se

rozhodnou cestovat na zahraniční dovolenou,

vědí, že cestovní pojištění – tvořící tu nejmenší

část nákladů – jim totiž může nejlépe uspořit

prostředky.

VŠE; Fakulta financí a účetnictví –

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Jaroslav Daňhel

1. Na všechny finanční instituce včetně

pojišťoven bude v tomto kritickém roce

vyvíjen velký tlak. Budou muset přesvědčit

své klienty, že zůstaly zdravými finančními

institucemi, že své portfolio, které je

zrcadlovým odrazem pojistně-technických

rezerv, je očištěné od špatných aktiv a že

další počínání pojišťoven na finančních

trzích je vysoce konzervativní. Dopad

na tempa růstu pojištěnosti ovšem krize

mít bezprostředně nemusí, vždyť motiv

mít dobře pojištěn svůj majetek proti důsledkům

nahodilosti a motiv mít uzavřeno

životní pojištění ve prospěch svých blízkých

je prakticky stejně silný jak v krizi,

tak v konjunktuře. Pojišťovny ale budou

muset reagovat nabídkou produktů – jako

příklad bych uvedl investiční životní pojištění,

které asi není tím nejlepším produktem

pro krizové období.

2. Jak jsem uvedl výše, nemyslím, že krize

bude mít bezprostřední dopad na tempo

růstu pojištěnosti. Tipuji, že předepsané

pojistné stoupne v letošním roce zhruba

stejným tempem jako vloni, tedy že růst

celkem, u života i neživota, bude cca

4–5 procent.

Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2009 9


Legislativa a právo

Penzijní připojištění (spoření) –

jak dál

JAROSLAV DOSTAL, CSC.

ING. PETR PAVLÍK

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. VIG

Zákon o penzijním

připojištění již není

možné „jen“ novelizovat.

Požadovaná změna

ve vládním prohlášení

zásadně mění systém jeho

dosavadního fungování.

Myšlenka vzniku zvláštní právní úpravy tzv.

penzijního spoření (PS) vznikla v období, kdy

se ukázalo, že II. etapou vládní představy

důchodové reformy, kterou požadovalo oddělení

majetku penzijních fondů a účastníků

penzijního připojištění, nelze provést prostou

novelou stávajícího zákona o penzijním připojištění.

Legislativci ministerstev financí a práce

a sociálních věcí tak dospěli k závěru, že

změna požadovaná vládním prohlášením je

natolik zásadní, že zcela mění systém fungování

dosavadního penzijního připojištění. Proto

je nutné vypracovat nový zákon.

V této souvislosti pak vláda svým usnesením

č. 1297 ze dne 20. října 2008 schválila teze

pro přípravu návrhu nového zákona o penzijním

spoření a uložila předložit návrh zákona

o penzijním spoření do 15. ledna 2009 s tím,

že tento termín byl v průběhu ledna 2009

odložen o měsíc.

Podstata návrhu

Předložený návrh zákona vychází z následujících

principů:

• tzv. penzijní společnosti budou fungovat

na principech kolektivního investování –

tedy obdobně jako investiční společnosti

s tím, že jejich hlavní činností bude správa

tzv. účastnických fondů a výplata některých

dávek kromě těch, které na sebe váží pojistné

riziko (doživotní penze),

• stávající penzijní připojištění (PP) bude existovat

dále, ale pro nové klienty bude uzavřeno,

účastníci však budou moci za podmínek

upravených novým zákonem o penzijním

spoření přejít se svými úsporami od penzijního

fondu do penzijní společnosti,

• souběh účasti v penzijním připojištění

a v penzijním spoření nebude možný,

• účastník penzijního spoření bude mít obdobně

jako u penzijního připojištění nárok

na státní příspěvek, který bude vázán

na vyšší angažovanost účastníka,

• zprostředkovávání prodeje penzijního spoření

budou realizovat subjekty, které distribuují

cenné papíry kolektivního investování

– zejména tedy investiční zprostředkovatelé

registrovaní podle zákona č. 256/2004

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

• prostředky účastníků penzijního spoření

budou umisťovány do tzv. účastnických

fondů s různou investiční strategií, jichž

může jedna penzijní společnost spravovat

neomezený počet,

• každá penzijní společnost však bude muset

provozovat jeden tzv. konzervativní

fond s co nejnižším investičním rizikem,

v němž budou shromažďovány prostředky

účastníků, kterým v horizontu 5 let vznikne,

resp. kterým již vznikl nárok na penzi, či

účastníkům, kterým je již vyplácena penze

na dobu určitou,

• z penzijního spoření budou penzijní společností

vypláceny jen dávky typu: penze

na dobu určitou, jednorázové vyrovnání

a odbytné, zatímco doživotní penzi bude

vyplácet účastníkem penzijního spoření

vybraná životní pojišťovna, do které budou

za tímto účelem převedeny naspořené prostředky

z penzijní společnosti.

Širší souvislosti

Bez pochyby nelze polemizovat s myšlenkou

potřeby oddělení majetku penzijních fondů

a účastníků penzijního připojištění. Je ovšem

navrhovaná cesta, předpokládající vznik nových

operátorů, skutečně optimálním řešením

Důvodová zpráva k návrhu zákona říká: „...návrh

zákona předpokládá vytvoření adekvátního

systému penzijního spoření, které by mělo

přinést pozitivní dopady na účastníky tohoto

systému a přispět k posílení stability a dlouhodobému

fungování tohoto sektoru finančního

trhu. Vytvoření moderního, dostatečně

robustního, a přitom flexibilního třetího pilíře

důchodového sytému je klíčovým prvkem pro

jakékoliv další kroky v oblasti důchodového zabezpečení.“

Určitě můžeme souhlasit s názorem, že masivní

a flexibilní třetí pilíř je jedním z klíčových

prvků důchodové reformy. Otázkou však zůstává,

zda navržený systém penzijního spoření

přinese jen pozitivní dopady na jeho účastníky.

S ohledem na to, že návrh zákona vytváří tzv.

penzijní společnosti, které by měly nahrazovat

dosavadní penzijní fondy (jejich další činnost je

sice zmrazována, existovat ovšem budou ještě

řadu let), může se trh penzijního připojištění,

resp. spoření stát pro některé občany méně

transparentním.

Návrhem zákona o penzijním spoření se realizuje

II. etapa důchodové reformy, tedy zejména požadované

oddělení majetku penzijních fondů a účastníků

penzijního připojištění.

Spoření se státním

příspěvkem

Neméně závažným faktem je, že návrh zákona

o penzijním spoření počítá s tím, že by tzv.

penzijní společnosti mohly na rozdíl od ostat-

10 Pojistný obzor 1/2009 Legislativa a právo


ních společností kolektivního investování

nabízet občanům produkt penzijního spoření

podporovaný státním příspěvkem. V této

souvislosti lze položit otázku, zda jde o rovné

podmínky, pokud by penzijní společnost,

která se má de facto zabývat též kolektivním

investováním, měla výhodu státního příspěvku,

zatímco ostatní společnosti kolektivního

investování by i nadále musely o své klienty

usilovat bez této státní „motivace“. Případná

námitka, že u penzijního připojištění se

státním příspěvkem to bylo obdobné, však

nemůže zcela obstát, neboť penzijní připojištění,

na rozdíl od navrhovaného penzijního

spoření, obsahovalo i možnost výplaty doživotní

penze. Zahrnovalo tedy přímo v produktu

princip pojištění, který v penzijním spoření

zakomponován není.

Penzijní spoření vs. životní

pojištění

Obdobně je možné dovodit konkurenční

vztah penzijního spoření k životnímu pojištění.

I v tomto případě se zle ptát na rovné

podmínky. Komerční pojišťovny jsou totiž

schopny v plném rozsahu, avšak bez státního

příspěvku, pokrýt nejen rizikovou výplatu

doživotních penzí, ale i další rizika (invaliditu,

smrt, úrazy a další případná připojištění) včetně

odpovědného zhodnocování pojistného

a standardní péče o klienta jak v době placení

pojistného, tak v době výplaty pojistného plnění.

Z návrhu zákona totiž vyplývá, že při řešení

hlavního problému dosavadního modelu

(oddělení majetku penzijních fondů od majetku

jeho účastníků) nebylo dostatečně přihlédnuto

k disponibilnímu potenciálu komerčních

životních pojišťoven. Nový zákon jich využívá

jen marginálně (poskytování doživotní

penze), byť se tím zároveň potvrzuje, že by

tyto pojišťovny mohly zamýšlené postavení

penzijních společností převzít a nově vzniklá

situace na tomto trhu by pak nemusela být

tak komplikovaná. Základní zásada nové právní

úpravy, tj. oddělení finančních prostředků

účastníků a správců, je totiž v pojišťovnách

automaticky plněna.

A co odborná způsobilost

V návrhu zákona dále zůstává nedořešená

zákonem požadovaná odborná způsobilost

ke zprostředkovávání penzijního spoření.

V této souvislosti totiž musíme připomenout,

že základní variantou účelu využití penzijního

spoření je převod naspořených prostředků

na pojistný produkt doživotní penze poskytovaný

životní pojišťovnou. Proto by měly mít

bezpodmínečně všechny zprostředkovatelské

subjekty oprávnění podle zákona č. 38/2004

Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostí. Jen tak lze

totiž zabezpečit ochranu spotřebitele pojistných

produktů, kterou právě zmíněný zákon

zavedl. Nestačí tedy být jen zaměstnancem

penzijní společnosti, investičním poradcem,

obchodníkem s cennými papíry či zaměstnancem

investiční společnosti mající povolení

k obhospodařování majetku zákazníka. Je

třeba být i registrovaným pojišťovacím zprostředkovatelem.

V opačném případě by totiž

mohlo v očích veřejnosti docházet k poškozování

image pojišťovnictví.

Závěrem nám dovolte jen postesknutí, že se

nepodařilo realizovat myšlenku sjednocených

produktů a jednotného operačního prostředí,

ale naopak se tříští produktová řada a zavádí

se nový operátor.

Zjednodušené schéma naznačuje architekturu principů a vztahů podle návrhu zákona

o penzijním spoření:

MINISTERSTVO FINANCÍ

Státní příspěvek

(min. 50 Kč při 300 Kč ÚP

max. 150 Kč při 700 Kč ÚP)

PENZIJNÍ SPOLEČNOST (PS)

(základní kapitál = min. 50 mil. Kč)

Osobní penzijní účet účastníka

DEPOZITÁŘ

KONTROLA SPRÁVY

MAJETKU V ÚF PS

Peněžní podúčet

Majetkový podúčet

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

PŘÍSPĚVEK

ZAMĚSTNAVATELE

Došlé příspěvky

Penzijní jednotky

KOMPLEXNÍ DOHLED

NAD ČINOSTÍ PS

(schvalování penzijního plánu)

ÚČASTNÍK

PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Účastnické fondy (ÚF)

(úplata za správu = max. 2–3%/rok)

ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA

PŘÍJEM PROSTŘEDKŮ

Konzervativní ÚF

ÚF-1

ÚF-2

ÚF-N

Účastnic. příspěvky (ÚP)

(min. 100 Kč/měs.)

PŘÍJEM DÁVEK Z PS

(pojistného plnění)

Investiční aktivity PS

Výplata (min. 60 let a 60 měsíců):

• penze na dobu určenou

• invalidní penze na dobu určenou

• jednorázové vyrovnání

• odbytné

VÝPLATA

• doživotní penze

• penze na dobu určenou

KAPITÁLOVÝ TRH

Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2009 11


Legislativa a právo

Legislativní změny z pohledu let

2008 a 2009

ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC.

SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Česká asociace pojišťoven

trvale věnuje prioritní

pozornost přípravě

nových právních předpisů.

Které konkrétně jsou ty

nejaktuálnější

V roce 2008 byl v centru pozornosti České

asociace pojišťoven (ČAP) především návrh

zákona o pojišťovnictví. Vláda ČR jej předložila

Poslanecké sněmovně dne 12. srpna

2008, následně mu bylo přiděleno číslo

sněmovního tisku 571. Předpokládané projednání

v prvním čtení na schůzi sněmovny

mělo začít dne 17. března 2009. Stejný harmonogram

platí i pro vládní návrh na vydání

zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím

zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk

572). Druhou polovinu roku 2008 asociace

využila k analýze obou návrhů a vyhodnocení

předchozího legislativního procesu, a to

včetně konzultací s Ministerstvem financí

a Českou národní bankou. Očekává se, že

některé nedořešené otázky, případně „objevená

úskalí“ budou ještě diskutována v Poslanecké

sněmovně a jejím rozpočtovém

výboru.

Návrh zákona o pojišťovnictví obsahuje

mimo jiné i zmocnění pro Českou národní

banku k vydání příslušných prováděcích

vyhlášek. V roce 2008 měla asociace možnost

zpracovat stanovisko k pracovním návrhům

těchto předpisů – vyhlášky, kterými

se provádějí některá ustanovení zákona

o pojišťovnictví (tzv. obezřetnostní vyhláška)

a o způsobu předkládání, formě a náležitostech

výkazů pojišťovny a zajišťovny (tzv.

výkaznická vyhláška). ČAP předložila České

národní bance například návrh na právní

úpravu řídicího a kontrolního systému, která

je součástí návrhu obezřetnostní vyhlášky.

Vnější připomínkové řízení k těmto návrhům

se bude konat v roce 2009, v závislosti

na vývoji projednávání návrhu zákona o pojišťovnictví.

Nový občanský zákoník

Druhým klíčovým projektem v oblasti legislativy

byl v uplynulém roce návrh nového

občanského zákoníku. V období červen–

–srpen 2008 probíhaly na půdě ČAP intenzívní

práce na přípravě stanoviska k tomuto

významnému návrhu. Dne 29. srpna 2008

bylo komplexní stanovisko (to se netýkalo

jen „pojištění“, ale i dalších částí občanského

zákoníku, jako jsou „povinnost nahradit

škodu“ či „obchodní zastoupení“) odesláno

na Ministerstvo spravedlnosti. V listopadu

se zástupci asociace účastnili tzv. vyřizování

připomínek, které byly ve značném rozsahu

akceptovány, což neznamená, že nezůstaly

Také letos budou mít členské pojišťovny a asociace,

zejména pak legislativní sekce ČAP, hodně práce.

otevřené některé sporné body. Návrh občanského

zákoníku předložilo ministerstvo

vládě ČR dne 9. ledna 2009 a legislativní

proces bude pokračovat, pokud jde o první

čtvrtletí, v rámci pracovních komisí Legislativní

rady vlády ČR.

Právní předpisy v bodech

Legislativní sekce ČAP dále věnovala značnou

pozornost následujícím návrhům právních

předpisů:

• návrhu novely zákona o archivnictví

a spisové službě,

• návrhu novely zákona o odpadech,

• návrhu novely zákona o veřejných zakázkách,

• návrhu zákona o mezinárodním právu

soukromém,

• návrhu věcného záměru zákona o daních

z příjmů,

• návrhům zákonů z Ministerstva zdravotnictví

– např. návrhu zákona o zdravotnických

službách, návrhu zákona o specifických

zdravotních službách, návrhu

novely zákona o veřejném zdravotním

pojištění,

• návrhu věcného záměru zákona o dohledu

nad finančním trhem apod.

Shrnutí

Na závěr této části bychom rádi poznamenali,

že legislativní sekce ČAP v součinnosti

s dalšími sekcemi a pracovními skupinami

připomínkovala v roce 2008 celkem 31 návrhů

právních předpisů a koncepčních a konzultačních

materiálů se vztahem k legislativě.

V roce 2007 jich pro srovnání bylo 14,

tedy o více než polovinu méně.

Ilustrační foto: ČAP

12 Pojistný obzor 1/2009 Legislativa a právo


Plán legislativních prací

na rok 2009

U všech výše uvedených návrhů zákonů

bude v roce 2009 pokračovat legislativní

proces. Je nutno ovšem počítat s dalšími

návrhy právních předpisů podle plánu legislativních

prací vlády ČR na rok 2009. Z tohoto

důvodu níže uvádíme přehled zmiňovaného

plánu. Zároveň upozorňujeme, že jsme

vybrali pouze ty návrhy, které mají přímý či

nepřímý vztah k pojištění a pojišťovnictví.

Do popředí zájmu ČAP…

…se již na počátku roku dostalo zevrubné

posuzování návrhu zákona o penzijním

spoření (viz str. 10–11). Stejně tomu bude

i u návrhu zákona, kterým bude realizována

III. etapa důchodové reformy (tzv. optout).

V letošním roce bude nadále potřeba

sledovat zejména projednávání návrhů

zdravotnických a dalších zákonů s možným

dopadem na ekonomiku pojišťoven, pojištění

motorových vozidel či pojištění profesní

odpovědnosti.

Co v plánu nakonec není

Plán legislativních prací vlády ČR na rok

2009 například nezahrnuje novelu zákona

o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostí, o níž se původně

uvažovalo. Důvodem může být hlavně skutečnost,

že analýza implementace směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES

o zprostředkování pojištění a návrh na její

revizi má být v Evropské komisi připraven

později, než se původně předpokládalo,

tj. až koncem roku 2009.

Výtah z plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2009

Ministerstvo

Název

Předložení vládě ČR

(měsíc/rok)

MF/MPSV Návrh zákona o penzijním spoření 01/09

MŽP Návrh zákona o odpadech 03/09

MZ Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění 03/09

MZ Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách a o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami 03/09

MSP

MF

MZE/MŽP

MŽP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon

o obalech), ve znění pozdějších předpisů

MPSV/MF Návrh zákona, kterým bude realizována III. etapa důchodové reformy 06/09

MV Návrh zákona o kontrole 06/09

MV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kontrole 06/09

MPO

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 06/09

MD

MSP

MPSV/MSP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů 11/09

MSP

MV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MSP Rekodifikace trestního práva procesního (nový trestní řád) 12/09

03/09

03/09

03/09

06/09

06/09

06/09

10/09

11/09

11/09

12/09

Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2009 13


Legislativa a právo

Z nových právních předpisů

MGR. EVA KOZOJEDOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA)

Ilustrační foto: ČAP

1. Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše

základních sazeb zahraničního stravného pro rok

2009. Účinnost 1. 1. 2009.

2. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu

č. 438/2008 Sb., o zrušení pověření Českého

normalizačního institutu, příspěvkové organizace,

zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických

norem. Účinnost 1. 1. 2009.

3. Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo

nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů

na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

Účinnost 29. 12. 2008.

4. Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely

poskytování cestovních náhrad mění sazba

základní náhrady za používání silničních motorových

vozidel a stravné a stanoví průměrná cena

pohonných hmot. Účinnost 1. 1. 2009.

5. Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění

vyhláška č. 1/2009 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování

majetku a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

Účinnost 1. 1. 2009.

6. Zákon č. 458/2008 Sb., kterým se mění zákon

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů. Účinnost 1. 1. 2009.

7. Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účinnost 1. 7. 2009, část 31. 12. 2008, část

1. 1. 2009, část 1. 1. 2010 a část s účinností zákona

o úrazovém pojištění zaměstnanců.

8. Zákon č. 480/2008 Sb., kterým se mění zákon

č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění

pozdějších předpisů. Účinnost 1. 1. 2009.

Změna zákona o silničním provozu – nový § 79a

měření vozidel zákona č. 361/2000 Sb. zní:

„Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích je policie a obecní policie

oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie

tuto činnost vykonává na místech určených policií,

přitom postupuje v součinnosti s policií.“

Obecní policie může měřit rychlost výhradně

v úseku určeném policií 13a), jehož počátek je

ve směru silničního provozu označen přenosnou

dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající

rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.

Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní

značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým

a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCH-

LOSTI“.

9. Zákon č. 482/2008 Sb., kterým se mění zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů. Účinnost 31. 12. 2008.

10. Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví

odborné činnosti související se zabezpečením

vydávání a řádné distribuce českých technických

norem a úplata za jejich poskytování.

Účinnost 1. 1. 2009.

11. Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony.

Účinnost 1. 1. 2009.

12. Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účinnost 1. 7. 2009, část 23. 1. 2009. Zákon mění

dalších 22 zákonů. Jedná se o souhrnnou novelu,

která přinese podstatné změny do řízení před civilním

soudem. Změny se týkají např. úpravy doručování

(zavádí se fikce doručení na adresu uvedenou

v evidenci obyvatel, ačkoliv se na ní adresát nezdržuje),

protokolace (zaznamenává se ve formě

zvukového nebo zvukově obrazového záznamu),

zavedení zákonné koncentrace řízení (výslovná

úprava přípravného jednání, neúčast žalobce či

žalovaného na přípravném jednání vede kupříkladu

k zastavení řízení či fikci uznání nároku, povinnost

uvést důkazy k prokázání rozhodných skutečností

nejpozději do konce přípravného jednání) atd.

13. Zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění zákon

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České

republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších

předpisů. Účinnost 1. 3. 2009. Zákon již dále neumožňuje

nahlížet přímo do sbírky listin katastru

nemovitostí. Údaje ze sbírky jsou poskytovány

pouze osobám, které prokážou svoji totožnost

a uvedou účel, pro který informace požadují. Katastrální

úřady vedou evidenci osob, kterým byly

informace poskytnuty. Součástí novely jsou dále

kroky k další digitalizaci katastru (např. zavedení

možnosti činit podání ve formě datové zprávy).

Poděkování

Vzhledem k ukončení působnosti JUDr.

Jiřiny Kotrbaté na pozici předsedkyně

České sekce AIDA ke konci roku 2008 bychom

na tomto místě paní doktorce rádi

poděkovali za dlouholetou spolupráci jak

v rámci České asociace pojišťoven, tak při

spoluvytváření časopisu Pojistný obzor.

Do nové životní etapy tímto dr. Kotrbaté

přejeme pevné zdraví, hodně sil, energie

a spokojenosti.

-noe-

14 Pojistný obzor 1/2009 Legislativa a právo


Ekonomické informace

Solventnost II – aktuální vývoj

Mgr. KAMIL ŽÁK

Bc. LUCIE KVARDOVÁ

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SII

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Česká republika převzala

v lednu 2009 předsednictví

Evropské unie. V jeho rámci

usiluje o dotažení směrnice

Solventnosti II tak, aby

mohla být přijata a nabyla

účinnosti.

Směrnice musí být schválena do konce dubna

letošního roku, jinak bude celý proces schvalování

opakován po volbách do Evropského

parlamentu. Vývoj procesu závisí na iniciativě

Ministerstva financí (MF) a jeho vyjednávání

na evropské úrovni. Pracovní skupina Solvency

II při ČAP (PS SII) je připravena v případě

zájmu MF pomoci s přípravami na schválení

směrnice.

Pracovní skupina SII je i nadále aktivní v oblasti

Solventnosti II. Má zájem se aktivně podílet

na implementaci Solventnosti II a pokračovat

ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami,

zejména s Českou národní bankou (ČNB),

MF a Českou společností aktuárů (ČSpA). Během

jednotlivých setkání byla pracovní skupina

SII informována o novém vývoji v oblasti

Solventnosti II. Dále proběhly odborné diskuze

na téma aktuálně vydaných dokumentů k problematice

Solventnosti II.

Vývoj Solventnosti II směřuje k implementaci úrovně 2

a s ní související přípravě další dopadové studie.

pro Solventnost II složenou z představitelů

ČNB, MF, ČSpA a pojišťoven v souvislosti s implementací

směrnice Solventnosti II do národní

legislativy. Cílem projektu je důkladné seznámení

s obsahem směrnice Solventnosti II

a následná příprava na budoucí soulad národní

a evropské legislativy.

Příprava legislativy je cílená ku prospěchu jak

pojišťoven, tak i dohledového orgánu. Vzájemnou

spolupráci ČNB, MF a pojišťoven také

velmi doporučují mezinárodní organizace,

mezi něž patří např. CEIOPS (Committee of

European Insurance and Occupational Pensions

Supervisors), Evropská komise a Groupe

Consultatif.

V reakci na přípravu této pracovní skupiny se

MF vyjádřilo, že sice oceňuje iniciativu na budoucí

transpozici Solventnosti II, avšak prozatím

ji považuje za předčasnou. U MF rovněž

došlo ke změně názoru i v oblasti organizace

dalších schůzek koordinační skupiny. Koordinační

skupina byla v minulosti vytvořena

na základě iniciativy MF za účelem konzultace

a komunikace stanovisek ČR ke směrnici Solventnost

II. V koordinační skupině byli zastoupeni

MF, ČNB, ČAP a ČSpA.

Další svolávání koordinační skupiny MF nepovažuje

za účelné s odkazem na důvěrný

charakter většiny budoucích informací projednávaných

v Radě. Trh však bude i nadále informován

v co nejširší míře, a to způsobem odpovídajícímu

průběžnému vývoji předsednictví.

ČAP proto očekává, že v nejbližší době dojde

k intenzivní spolupráci s ČNB a ČSpA.

Komunikace s ostatními

institucemi na trhu v ČR

Vyjádření ministerstva

financí

Další vývoj v oblasti

Solventnosti II

Počátkem roku 2009 přišla ČNB s iniciativou

společného projektu o Solventnosti II. Úkolem

ČAP bude koordinovat pracovní skupinu

Hlavní dokumenty diskutované v rámci PS SII

CEIOPS

CEA

Issues Paper on the Supervisory Review Process and Undertakings‘ Reporting

Requirements

Preliminary Findings on Supervisory Powers

Implementing Measures on System of Governance

Own Risk and Solvency Assessment

CEIOPS’ Report on its fourth Quantitative Impact Study for Solvency II

Main Conclusions of the CEIOPS Conference 2008

Eight key messages on the financial turmoil

Konečný termín pro implementaci úrovně 2

podle článku 310 návrhu Evropské komise byl

prozatím ustanoven na 31. říjen 2012. Komise

zamýšlí mít všechna nezbytná opatření pro implementaci

nového režimu k dispozici alespoň

18 měsíců před jeho realizací (tj. k 30. dubnu

2011). Důvodem takto stanoveného harmonogramu

je poskytnutí dostatku času všem zúčastněným

stranám na implementaci nového

režimu.

Připravované konzultace a dopadové studie

si kladou za cíl získat podklady potřebné pro

tvorbu úrovně 2 implementačních opatření.

Všechny komentáře k připravovaným dokumentům

budou brány v úvahu a bude k nim

přihlíženo.

Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2009 15


Ekonomické informace

Nová dopadová studie

Vývoj Solventnosti II směruje k přípravě

další dopadové studie QIS5, která se bude

týkat především vzhledu a kalibrace standardní

formule. Základním kvantitativním

podkladem pro další vývoj těchto ustanovení

budou výsledky studie QIS4. Evropská

komise považuje za nezbytné pořádání

další studie před tím, než budou schválena

ustanovení úrovně 2. Tímto chce zkontrolovat

kalibrace všech kvantitativních aspektů

připravovaného návrhu.

Předpokládá se, že průběh dopadové studie

QIS5 již nebude tak komplexní jako předešlé

studie a bude se zabývat pouze některými

technickými částmi (např. skupinovým

dohledem, proporcionalitou, interními modely

a kalibrací). Konání páté kvantitativní

dopadové studie se očekává od dubna

do července 2010. Závěrečná zpráva QIS5

by měla být vydána v říjnu 2010, aby mohly

být její výsledky k dispozici Evropské radě

a parlamentu při schvalování návrhu směrnice

úrovně 2.

PS SII bude i nadále sledovat vývoj v oblasti

Solventnosti II: bude se aktivně zabývat

zveřejňovanými dokumenty a připravovat

stanoviska k diskutovaným oblastem. S aktuálním

vývojem v rámci Solventnosti II

budeme čtenáře Pojistného obzoru nadále

seznamovat.

Aktuální harmonogram CEIOPS a termíny pro implementaci úrovně 2

Březen 2009

CEIOPS zahajuje první kolo konzultací k draftu Advice on Implementing Measures

Problematika

Pojistně-technické a statistické postupy pro výpočet nejlepšího odhadu (best estimate)

Produktové skupiny k segmentaci závazků pro účely výpočtu technických rezerv

Kritéria, za kterých je možné udělit schválení dohledu, v souladu s článkem 89

Riziko selhání protistrany, životní pojistné riziko

Kvalitativní kritéria SCR, kterým odpovídají techniky pro zmírnění rizik, kde rizika byla efektivně přenesena třetí straně

Duben 2009

Očekávané konečné schválení úrovně 1 směrnice Evropským parlamentem

Červen 2009

Zahájení druhého kola konzultací k draftu Advice on Implementing Measures

Problematika

Bezriziková úroková míra odpovídací příslušné časové struktuře sloužící pro výpočet nejlepšího odhadu

Okolnosti, za jakých by měly být technické rezervy počítány buď jako celek, nebo jako součet nejlepšího odhadu

a rizikové marže

Metody a předpoklady použité pro výpočet rizikové marže, kalibrace sazby nákladů na kapitál

Standardy zaručující vhodnost, komplexitu a přiměřenost dat použitých pro výpočet technických rezerv a situace,

ve kterých je vhodné použití přístupu case-by-case

Metody použité při výpočtu pro úpravu selhání protistrany, pro zachycení očekávaných ztrát v důsledku tohoto

selhání

Zjednodušené metody a techniky pro výpočet technických rezerv v důsledku zajištění, pojistně-technické a statické

metody odpovídají tomu, že jsou úměrné povaze, měřítku a komplexitě rizik vycházejících z pojištění či zajištění

Výčet položek vlastních fondů, které jsou v souladu s článkem 94

Metody používané dohledovými orgány při schvalování odhadu a klasifikace položek vlastních fondů

Kalibrace rizikových modulů, zjednodušení, korelace, používaní kreditních ratingů

Zacházení se spřízněnými pojišťovnami při výpočtu SCR

Zdravotní pojistné riziko, neživotní pojistné riziko

Korelační parametry

Metody a parametry použité pro výpočet odhadu požadovaného kapitálu pro operační rizika; kalibrace SCR; standardní

parametry v životních, neživotních a speciálních zdravotních pojistných rizikových modulech, které mohou být

nahrazeny parametry specifickými pro pojišťovnu; metodologie SCR a simplifikace pro jednotlivé rizikové moduly

a sub-moduly

Metodologie, kalibrace a kritéria pro použití simplifikací minimální kapitálové přiměřenosti

Říjen 2009

CEIOPS vydává konečnou verzi k Advice on Implementing Measures

Listopad 2009–Březen 2010 CEIOPS pokračuje na přípravách dokumentace k úrovni 3

Duben–Říjen 2010 CEIOPS začíná pracovat na dokumentaci k úrovni 3

Listopad 2010–Září 2012 Příprava na uvedení Solventnosti II v účinnost

Říjen 2012

Účinnost Solventnosti II

16 Pojistný obzor 1/2009 Ekonomické informace


Směrnice o zdanění úspor:

co přinese novela pojišťovnám

Směrnice o zdanění úspor

hodlá proti dřívějšímu stavu

zahrnout do své působnosti

vybrané produkty životního

pojištění.

ING. JOSEF KELLER

SPECIALISTA EKONOMICKÉ SEKCE

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Evropská legislativa je v trvalém pohybu. Pojišťovnictví

se zejména zajímá o postup v oblasti Solventnosti

II, význam má i problematika DPH, popř.

antidiskriminace. Na aktuálnosti dále nabývá návrh

novely Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů

z úspor v podobě úrokových plateb, který byl

předložen Evropskou komisí 13. listopadu 2008

pod číslem KOM(2008) 727.

Původní směrnice, kterou členské státy EU uplatňují

od 1. července 2005, si kladla za hlavní cíl

„umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových

plateb vyplacené v jednom členském státě jejich

skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami

s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly

účinnému zdanění v souladu s právními předpisy

uvedeného jiného členského státu“ (recitál 8).

Za zmínku stojí, že podle preambule jsou výslovně

vyňaty záležitosti spojené se zdaněním důchodů

a pojistného plnění.

Dosažení proklamovaného cíle má být zajišťováno

pomocí automatické výměny informací, týkajících

se úrokových plateb, mezi členskými státy. Má se

přitom za to, že tak bude umožněno účinné zdanění

těchto výplat v členském státě, v němž má skutečný

vlastník bydliště. Směrnice tedy v žádném

případě neupravuje zdanění jako takové. V České

republice byla směrnice implementována v § 38fa

zákona o daních z příjmů.

Tři roky poté

Obdobně jako v jiných případech směrnice stanovila,

aby Komise každé tři roky předložila Radě

zprávy o výsledcích působení směrnice a případně

na základě těchto zpráv navrhla Radě změny, které

se ukážou jako nezbytné pro lepší zajištění efektivního

zdanění příjmů z úspor a pro odstranění nežádoucích

narušení soutěžního prostředí. První takovou

zprávu měla Komise předložit do září 2008.

Zpráva se věnovala třem hlavním záležitostem:

• transpozici a implementaci směrnice v členských

státech (zvláštní problémy nebyly zjištěny),

• prvnímu vyhodnocení (zpracován dokument

s vyhodnocením ekonomických důsledků

směrnice),

• možným vylepšením na základě konzultací

s členskými státy a příslušnými odborníky.

První ekonomické vyhodnocení bylo založeno

na dostupných údajích týkajících se makroekonomických

dat, struktury úspor, údajů členských

států o srážkové dani a výměně informací, vývoje

bankovních vkladů atd. Vyhodnocení ukázalo stabilní

situaci ve srovnání s obdobím před účinností

směrnice: nedošlo k žádné významné změně

ve způsobu investování nebo struktuře úspor, ani

nedošlo k žádnému zřetelnému odchodu od produktů,

jichž se směrnice týká. Vcelku se tedy prokázala

účinnost směrnice v rozsahu daném jejím

rámcem. Vyhodnocení nicméně odhalilo potřebu

určitých úprav pro odstranění možných mezer

k daňovým únikům a pro snížení administrativní

zátěže platebních zprostředkovatelů:

• v případě skutečného vlastnictví může docházet

k tomu, že fyzické osoby sídlící v EU mohou

využít příležitost a obejít směrnici s pomocí nastrčené

právnické osoby, nebo právního uspořádání

v zemi mimo EU, jež úrokový příjem nezdaní.

Zde se nabízí řešení spočívající ve využití

informací, které již mají platební zprostředkovatelé

v rámci závazků pro boj s praním špinavých

peněz. Tento přístup by byl omezen na platby

vybraným právnickým osobám a uspořádání

zemí mimo EU s nízkým zdaněním,

• nejistotu dále způsobuje dosavadní pojetí „platebního

zprostředkovatele v okamžiku přijetí

platby“ v souvislosti s využitím zprostředkovatelských

struktur. Proto se v návrhu uvažuje

o „pozitivní“ definici těchto struktur založené

spíše na podstatě než na právní formě,

• směrnice může být obcházena i způsobem,

že jsou finanční záležitosti uspořádány tak,

aby úrokový příjem nespadal pod formální

definici úrokové platby. Zde se proto navrhuje

rozšířit oblast působnosti směrnice kromě úroků

na příjmy z finančních nástrojů, které jsou

s ohledem na úroveň rizika, pružnost a dohodnutou

návratnost rovnocenné cenným papírům

nesoucím úrok. Podobně posuzuje zpráva

životní pojištění s velmi nízkým biometrickým

rizikem,

• nesrovnalosti se též vyskytly při posuzování

příjmů týkajících se subjektů kolektivního investování

do převoditelných cenných papírů

(SKIPCP) povolených podle směrnice 85/611/

/EHS a subjektů nepatřících mezi ně,

• upraveny mají být procedury týkající se srážkové

daně.

Na řadu přichází životní

pojištění

Nastanou pojišťovnám v souvislosti s návrhem novely

Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor další

informační povinnosti

Z uvedeného vyplývá, že návrh směrnice hodlá

proti dřívějšímu stavu s výše naznačeným zdůvodněním

do své působnosti zahrnout i životní pojištění,

a rozšířit tak funkci platebního zprostředkovatele

i na pojišťovny v případě vybraných druhů výplat

z tohoto pojištění. Nešlo by tedy o veškerá životní

Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2009 17


Ekonomické informace

pojištění, ale pouze o ta, u nichž je biometrické

riziko v průměru po dobu trvání pojistné smlouvy

nižší než 5 %.

Názor pojišťovacího sektoru na evropské úrovni

reprezentuje Evropská federace pojišťoven

a zajišťoven (CEA). Základní stanovisko je jednoznačné

– životní pojištění musí zůstat mimo

působnost směrnice o zdanění úspor. Pokud

by tomu přesto nešlo zabránit, musela by definice

příjmů z životního pojištění spojovaných

s „výplatou úroků“ v každém případě vyloučit

výplaty důchodů (anuit). Výplaty důchodů totiž

nemohou být zahrnuty do působnosti směrnice

a ztotožňovány z hlediska daňového s úsporami,

neboť nesporně slouží k dlouhodobému krytí

rizika. Definice plnění z životního pojištění, pokud

by bylo přiřazováno k „výplatě úroků“, též

nemůže zahrnovat všechny produkty životního

pojištění, protože účel životního pojištění se

v této souvislosti ve své podstatě naprosto liší

od spoření. Případná hranice by proto měla být

výrazně snížena pod uváděných 5 % biometrického

rizika.

Návrhem směrnice se zabývá již Evropský parlament

(EP). Jeho Hospodářský a měnový výbor

(ECON) by měl o návrhu hlasovat na konci března.

Nedořešená zůstává řada dalších otázek, jako je

definice úrokové platby v případě některých inovativních

finančních produktů či produktů životního

pojištění srovnatelných s pohledávkovými produkty,

dále definice platebního zprostředkovatele v případě

plateb v rámci řetězce platebních zprostředkovatelů.

Je zde i otázka stanovení přechodného

období pro Rakousko, Belgii a Lucembursko, jež

na základě výjimky využívají srážkové daně místo

zapojení do systému výměny informací.

Co bude dál

Výsledek jednání EP asi nelze předem spolehlivě

odhadnout. Pokud se výsledný text nakonec nějakým

způsobem bude vztahovat i na pojišťovny, lze

si jistě jen přát, aby plnění nové povinnosti bylo co

nejjednodušší bez nepřiměřené zátěže lidí i technických

prostředků.

Ilustrační foto: ČAP

Zrušení daňové uznatelnosti

manažerského pojištění

V novele zákona o daních

z příjmů se kapitálové

životní pojištění pro

manažery přesouvá

do nedaňových nákladů.

Ing. LADISLAV MALŮŠEK

TAX PROFESSIONAL V ODDĚLENÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

KPMG ČESKÁ REPUBLIKA

Na samém konci roku 2008 byla přijata novela

zákona o daních z příjmů a dalších zákonů,

která byla netrpělivě očekávána zejména kvůli

dopadům na výši sazby daně z příjmů fyzických

osob a sazeb zákonných odvodů na sociální

a zdravotní pojištění. Novela však přinesla

i změnu daňové uznatelnosti kapitálového životního

pojištění pro manažery. Výčet nedaňových

nákladů byl rozšířen o další položku, a to

o „pojistné ve výši určené ke krytí budoucích

závazků pojišťovny vyplývajících z pojistné

smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ

dožití se stanoveného věku jeho zaměstnancem

nebo dožití se jeho zaměstnancem

dohodnuté doby nebo setrvání tohoto zaměstnance

v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli

po dohodnutou dobu“.

O jaké pojištění se jedná

Nové ustanovení mění od 1. ledna 2009 daňový

režim pojistného produktu v praxi často

označovaného jako manažerské nebo motivační

pojištění. Na první pohled jde o klasické

životní pojištění zaměstnance pro případ smrti

nebo dožití. Pojistná ochrana může také obsahovat

úrazové pojištění, pojištění závažných

onemocnění apod.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že pojistnou

smlouvu uzavírá zaměstnavatel (jako pojistník),

nikoliv zaměstnanec. Zaměstnanec v pojistné

smlouvě vystupuje jako pojištěný, tj. osoba,

na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje

a která má právo na plnění z pojistné smlouvy,

nastane-li pojistná událost.

Nárok na pojistné plnění vzniká v okamžiku dožití,

pokud je zaměstnanec v této chvíli stále v pracovním

vztahu se zaměstnavatelem. Pojištění

je tak výhodné jak pro firmu, která jím efektivně

motivuje a stabilizuje klíčové pracovníky, tak

i pro samotné zaměstnance, kteří, pokud setrvají

u zaměstnavatele po stanovenou dobu, obdrží

po jejím uplynutí nemalou finanční částku.

Pojistné se většinou dělí na rizikovou a spořicí

složku:

• rizikovou složku tvoří pojištění smrti

a ostatní pojištění kromě pojištění pro případ

dožití,

• spořicí složku tvoří pojištění pro případ dožití.

18 Pojistný obzor 1/2009 Ekonomické informace


Jak je manažerské pojištění

zdaněno u zaměstnance

Další daňová restrikce životního pojištění může znamenat

pokles zájmu o jednu z možností využití životního

pojištění pro motivaci zaměstnanců.

Zdanění manažerského pojištění na straně

zaměstnance je relativně specifické. Daňový

režim vychází ze skutečnosti, že během pojistné

doby nemá zaměstnanec nárok na jakékoliv

plnění z pojištění pro případ dožití

(tj. spořicí složka pojistného). Dojde-li k zániku

pojištění před vznikem pojistné události, zaplacené

pojistné je vráceno zaměstnavateli. Nárok

na plnění v průběhu pojistné doby může

zaměstnanci vzniknout pouze z pojištění smrti

a ostatních pojištění kromě pojištění pro případ

dožití (riziková složka pojistného).

Jelikož je rizikovou složkou kryto riziko pro případ

vzniku pojistné události v průběhu doby

pojištění, riziková složka pojistného by zaměstnanci

měla být průběžně přidaňována – pokud

se například zaměstnanec v průběhu pojistné

doby zraní, čerpá pojistné plnění ihned. Okamžik

zdanění rizikové složky by měl být navázán

na okamžik platby pojistného pojistníkem.

Naopak spořicí složka by měla být zdaněna až

ve chvíli, kdy se zaměstnanec dožije stanoveného

věku. V průběhu doby pojištění totiž

nemá z pojištění jakýkoliv prospěch.

Názor státní správy na tuto problematiku není

zcela jednotný. Výše uvedený závěr za Ministerstvo

financí plně podpořil Ing. Marcel Pitterling

ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu

č. IV/07, strana 71. Na druhou stranu je

však nutné zmínit článek JUDr. Ing. Lubomíra

Janouška z Finančního ředitelství pro Hlavní

město Prahu v e-Bulletinu Komory daňových

poradců České republiky č. 10/08, strana 17,

který částečně podporuje opačné stanovisko.

Co představená novela

přinesla

Ve zdaňovacím období roku 2008 bylo možno

obě složky pojistného (tj. rizikovou i spořicí

složku) považovat za daňově uznatelný náklad

na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců,

pokud právo zaměstnance plyne z kolektivní

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele,

pracovní či jiné smlouvy. Obě složky pojistného

snižovaly v roce 2008 základ daně v okamžiku

úhrady pojistného.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 bude

možné rizikovou složku pojistného nadále odečítat

podle pravidel platných v roce 2008. Nově

však nelze jako daňový náklad uplatnit spořicí

složku pojistného.

Nová úprava se použije až na pojistné smlouvy

uzavřené po 1. lednu 2009. U smluv uzavřených

do konce roku 2008 se i na spořicí složku

pojistného uplatní pravidla shodná s výše zmíněnými

podmínkami pro daňovou uznatelnost

rizikové složky.

V tuto chvíli je zvažována další úprava zákona,

podle níž by spořicí složka opět mohla snižovat

daňový základ zaměstnavatele. Proti stavu

do konce roku 2008 by však mohla být odečtena

až v období vyplacení pojistného plnění

z pojištění pro případ dožití. Jinými slovy v okamžiku,

kdy je spořicí složka na straně zaměstnance

zdaněna.

Stanovisko ČAP ke změně v manažerském pojištění

ING. JAROSLAV KULHÁNEK, EKONOMICKÁ SEKCE, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

S účinností od 1. 1. 2009 vstoupila v platnost

další novela zákona o daních z příjmů. V této

novele je kromě mnoha jiných změn obsažena

i změna v § 25 zákona o daních z příjmů,

který vymezuje výdaje (náklady) vynaložené

k dosažení, zajištění a udržení příjmů, jež pro

daňové účely nelze uznat. Novelou přibyl

v novém odstavci 1, písm. zo) další daňově

neuznatelný náklad, tzv. manažerské pojištění.

Za takové výdaje (náklady) je považováno

„pojistné ve výši určené ke krytí budoucích

závazků pojišťovny vyplývajících z pojistné

smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro

případ dožití se stanoveného věku jeho zaměstnancem

nebo dožití se jeho zaměstnancem

dohodnuté doby nebo setrvání tohoto

zaměstnance v pracovně právním vztahu

k zaměstnavateli po dohodnutou dobu“. Tolik

přesná citace zákona. Nutno ještě dodat,

že podle přechodných ustanovení se tato

změna posuzování manažerského pojištění

vztahuje na smlouvy uzavřené od 1. 1. 2009.

Návrh změny se setkal s nevolí ze strany

ČAP. Podle našeho názoru totiž bylo možné

i v minulosti postihnout manažerské pojištění

bez problémů obecným ustanovením zákona

o daních z příjmů. Toto ustanovení v § 24

jasně definuje, že je nutné prokázat přímou

souvislost vynaložených výdajů (nákladů)

na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných

příjmů ve výši stanovené tímto zákonem

anebo zvláštními předpisy.

Bohužel se nepodařilo přesvědčit navrhovatele

o nepotřebnosti takového ustanovení,

a ani se nepodařilo dosáhnout změny náhledu

zákona na manažerské pojištění v možnosti

uplatnění vynaložených výdajů (nákladů)

v následujících obdobích jako položky

odčitatelné od základu daně. Argumenty

pro zavedení této změny posuzování manažerského

pojištění v časovém nesouladu

zdanění vynaloženého pojistného a následné

výplaty se nám proto ani dnes nezdají opodstatněné.

Další daňová restrikce životního pojištění

může znamenat pokles zájmu o jednu z možností

využití životního pojištění pro motivaci

zaměstnanců. Samotná změna však nemůže

výrazně zhoršit konkurenční postavení pojištění

mezi ostatními produkty finančního trhu,

byť s masivnější podporou státu, neboť výjimečnost

životního pojištění spočívá v jeho

pojistné ochraně klientů, kterou žádný produkt

poskytnout nedokáže.

V porovnání s dalšími finančními produkty je

vidět, že životní pojištění nemá preferovanou

pozici u vlády ani v parlamentu, a to ani při

řešení penzijní reformy, což dokazuje další

aktivita vlády v podobě penzijního spoření.

Přitom životní pojištění by tuto funkci mohlo

zastat bez významnějších provozních problémů,

a navíc bez dalších administrativních nákladů,

které ve svém důsledku zaplatí klient.

Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2009 19


Ekonomické informace

Komunitární právo při

uplatňování DPH

ING. JANA ŠŤOVÍČKOVÁ

MANAGER DAŇOVÉHO A PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ

DELOITTE ADVISORY S.R.O.

Při řešení otázek uplatnění

české DPH lze mimo jiné

využít komunitárního práva.

Na tomto místě nabízíme

několik námětů na možnou

optimalizaci.

Po určitou dobu byla daň z přidané hodnoty

(dále jen „DPH“) pro společnosti podnikající

v oblasti pojišťovnictví zpravidla okrajovou

záležitostí. Od 1. května 2004 – tedy

od vstupu České republiky do Evropské unie

– vstoupil v platnost nový zákon č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon

o DPH“), který přinesl významné změny

i pro pojišťovny.

Právní rámec uplatňování

DPH

Při posuzování jednotlivých transakcí z hlediska

DPH může český plátce pracovat nejen

se zákonem o DPH, ale také s prameny

komunitárního práva. Uplatňování DPH

na úrovni členských států upravuje Směrnice

Rady 2006/112/ES o společném systému

daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“).

Evropská komise v současné době připravuje

rozsáhlou novelu Směrnice v oblasti

finančních a pojišťovacích služeb, jejímž

cílem by mělo být zvýšení právní jistoty při

uplatňování DPH a snížení nákladů na tzv.

skrytou DPH, u které není nárok na odpočet

daně. Jedním z nových evropských konceptů

závazných pro všechny členské státy by

mohla být možnost volby zdanění pojišťovacích

služeb.

Jak dosáhnout výhodnější

pozice

Na tomto místě se nabízí otázka, proč je důležité

znát kromě českého zákona také ustanovení

Směrnice. Jestliže se úprava konkrétní

situace v zákoně o DPH liší od Směrnice

a plátci upírá práva, která mu naopak Směrnice

uděluje, může se plátce daně za splnění

určitých podmínek řídit úpravou Směrnice.

Český plátce daně tak může využít širšího

výkladu určitých ustanovení podle Směrnice

a dosáhnout výhodnější pozice při uplatňování

DPH. Proti tomu správce daně takovou

možnost nemá a musí striktně postupovat

pouze podle národního předpisu (nemůže

tedy po plátci daně vyžadovat plnění povinností,

které v důsledku špatné implementace

Směrnice nejsou upraveny v českém

zákoně o DPH). Ustanovení Směrnice vykládá

a její slučitelnost s národními zákony

jednotlivých členských států pak posuzuje

Evropský soudní dvůr (dále jen ESD).

Z rozhodnutí ESD vyplývá, že při posuzování

hranice mezi pojišťovací činností, která

je podle Směrnice osvobozena, a dalšími

činnostmi, jež zpravidla dani podléhají, není

důležité, jak pojišťovací činnosti vykládají

jiné předpisy, případně splnění podmínek

definovaných jinými předpisy. Podle ESD

je totiž důležité respektovat výklad jednotlivých

pojmů Směrnice dle obecného smyslu

a požadavků této Směrnice. Obecně řečeno

je tedy rozhodující, aby činnosti naplňovaly

základní znaky a zahrnovaly činnosti typické

pro pojišťovací služby.

Zprostředkování pojištění

Ilustrační foto: ČAP

Učebnicovým příkladem může být výklad

pojmu zprostředkování pojištění. ESD několikrát

posuzoval otázku, kde leží hranice

mezi činností zprostředkování pojištění, která

je osvobozena od daně, a poskytováním

administrativních, poradenských činností,

jež podléhají dani (např. C-8/01 Taksatorringen,

C-472/03 Arthur Andersen, C-240/99

Skandia, C-124/07 J. C. M. Beheer BV). Dle

ESD není relevantní skutečnost, zda poskytovatel

disponuje příslušným oprávněním,

ale podstatné je, zda vykonávaná činnost

20 Pojistný obzor 1/2009 Ekonomické informace


zahrnuje prvky typické a zásadní pro zprostředkování

v pojištění, tedy například předkládání

návrhů na uzavření pojistných smluv,

provádění přípravných prací směřujících

k uzavření pojistné smlouvy, uzavírání pojistných

smluv jménem a na účet pojišťovny.

Optimalizace pro účely

DPH

Nyní se ještě podívejme na možnosti daňového

plánování s DPH. Služby a produkty poskytované

pojišťovnami jsou z hlediska DPH

převážně posuzovány jako plnění osvobozená

od daně bez nároku na odpočet daně. Pojišťovny

tedy neodvádějí DPH za poskytnutá

plnění, a na druhou stranu mají velice nízký

Liší-li se úprava konkrétní situace v českém zákoně o DPH

od Směrnice a plátci daně upírá práva, která mu Směrnice

uděluje, může se dotyčný řídit úpravou Směrnice.

nebo žádný nárok na odpočet daně u přijatých

plnění – tato daň se tak stává jejich

nákladem. Pro společnosti aktivní v oblasti

pojišťovnictví může změna nastavení toku

služeb ve skupině, revize uplatnění DPH

na služby nakupované od subdodavatelů

a uplatnění osvobození na určité služby vést

k úsporám na DPH a v jejich nákladech. Doporučujeme

také prověřit přiřazení přijatých

plnění k poskytovaným plněním s plným

nebo kráceným nárokem na odpočet daně

a samotný postup výpočtu koeficientu pro

krácení daně.

Skupinová registrace

Jedním z poměrně nových nástrojů daňového

plánování je skupinová registrace, kterou

od 1. ledna 2008 upravuje český zákon

o DPH. Společnosti, jež jsou ekonomicky

nebo personálně propojené, se mohou registrovat

k DPH jako skupina, tedy jako jeden

plátce daně. Mají pak jeden koeficient

pro krácení nároku na odpočet daně, podávají

jedno přiznání k DPH a vzájemné transakce

mezi členy skupiny pak nejsou předmětem

daně. Skupinová registrace může

být přínosná pro skupiny společností, které

mají velice nízký nárok na odpočet daně

a vzájemně si fakturují činnosti podléhající

DPH, nebo využívají tzv. servisní společnost

ze skupiny, od níž nakupují režijní služby.

Míru dosažitelných úspor je ovšem třeba

podrobně prověřit podle individuálních podmínek

každé skupiny.

Inzerce

Ekonomické informace Pojistný obzor 1/2009 21


Pojistné produkty

Internetové technologie pomáhají

při nebezpečí povodně

ing. IVO BÁNOVSKÝ

ŘEDITEL, RISK MANAGEMENT GROUP

INTERMAP TECHNOLOGIES

Česká asociace pojišťoven

společně s Intermap TM

Technologies spustily

veřejnou webovou aplikaci,

která umožňuje vyhodnotit

nebezpečí záplav na celém

území ČR.

Bouřlivý rozvoj internetových technologií

se v posledních letech nevyhnul ani oblasti,

která byla donedávna doménou pouze

klasických postupů, mapových podkladů

a komplikovaných geografických informačních

systémů (GIS). Risk management

v klasickém pojetí pojišťovny je velmi technickou

disciplínou, jež je náročná na informace

a data, ať už prostorového nebo popisného

charakteru. Nebudeme se zabývat

standardním risk managementem v pojišťovnictví,

ale pouze jedním aspektem,

který s ním velmi úzce souvisí. Informace,

jež pro hodnocení pojistných nebezpečí dosud

používaly výhradně členské pojišťovny

České asociace pojišťoven (ČAP), jsou nyní

přístupné široké veřejnosti. Pojišťovny tak

dávají nahlédnout pod pokličku komplexního

systému, který pomáhá systematicky

a na základě fyzikálně podložené informace

řídit riziko při pojišťování majetku klientů.

Jinde ve světě

Pokud se v rámci Evropy pokusíme najít

na internetu aplikaci, která by poskytovala

informace o nebezpečí povodně/záplavy

veřejnosti, nasměrují nás internetové vyhledávače

na stránky rakouského projektu

HORA (www.hochwasserrisiko.at). HORA

je zkratka pro „Hochwasserrisikozonierung

Austria“. Jedná se o internetový portál vytvořený

pod záštitou Rakouské asociace

pojišťoven (Verband der Versicherungsunternehmen

Österreich, VVÖ ) a státní správy

(Lebensministerium). Aplikace HORA

poskytuje široké veřejnosti informace o nebezpečí

povodně na celém území Rakouska

a pokrývá všechny významné toky.

Zavítáme-li na chvíli za oceán a podíváme se

do USA, najdeme obdobnou aplikaci, která

zpřístupňuje základní informaci o nebezpečí

povodně pro daný objekt spolu s odkazem

na lokálního agenta zprostředkujícího pojištění.

Ve Spojených státech je celý projekt mapování

a vyhodnocování nebezpečí povodně

zastřešován agenturou FEMA (Federal Emergency

Management Agency), tedy federální

vládou, která v současné době provádí aktualizaci

těchto informací pro celé území USA.

Internet ve službách

informací

Z předchozích příkladů můžeme usuzovat,

že současná technická vyspělost uživatelů,

ale také celého internetu umožňuje šíření

i tak složité informace, jako je mapa

rizikových zón záplav. Všichni vnímáme,

že počítače jsou stále výkonnější a zároveň

menší. Není již třeba mít velký, hlučný

a pomalý počítač pod stolem. Stále častěji

uživatelé pracují s osobním počítačem malých

rozměrů, případně laptopem. Tento

trend miniaturizace přináší komfort z pohledu

uživatele počítače, ale zásadní pro provoz

komplexních a složitých internetových

řešení je dostupnost výpočetního výkonu.

V současnosti je možné bez problémů koncentrovat

velmi výkonné servery na podstatně

menší ploše, do výkonných „webových

farem“. Běžný uživatel internetu toto

„zázemí“ aplikace vůbec nevnímá, ale pro

tvůrce aplikace a systému se jedná o velmi

důležitou komponentu. Díky tomuto trendu

lze provozovat velmi náročné GIS aplikace

a uživatelům poskytnout např. okamžitou

odpověď na otázku: „Je moje nemovitost

vystavena nebezpečí záplavy“ Pojďme se

tedy podívat, co se vlastně ve webové aplikaci

odehrává během vytváření odpovědi

na tento zdánlivě jednoduchý dotaz:

• Nalezení místa/adresy: uživatel většinou

zadává adresu, na které si přeje

vyhodnocení provést. Adresa je textová

informace skládající se z názvu ulice,

čísla popisného, orientačního (případně

evidenčního), názvu obce a poštovního

směrovacího čísla. Takto zadaná adresa

je nejdříve zkontrolována, zda odpovídá

standardnímu zápisu adresy a zda vůbec

existuje (Registr adres – Ministerstvo

práce a sociálních věcí). V České republice

se eviduje přibližně 2 400 000 adres.

• „Geokódování“: takto ověřená adresa

je poté „geokódována“, což znamená,

že je k adrese v textové podobě přiřa-

Široká veřejnost má nyní možnost využít informace

o nebezpečí povodně stejně jako členské pojišťovny

sdružené v ČAP.

Ilustrační foto: ČAP

22 Pojistný obzor 1/2009 Pojistné produkty


zena geografická souřadnice (obdoba

GPS souřadnic). Toto zaměření objektu

je provedeno s přesností na jednotky

metrů pro všechny adresy v ČR.

• Zobrazení na mapě: nalezené místo je

v reálném čase zobrazeno na obrazovce

uživatele v aplikačním okně. K dispozici

jsou desítky gigabitů (GB) mapových

podkladů, které jsou ze serveru poskytovány

všem připojeným uživatelům.

Jedná se o detailní plány měst a obecný

mapový podklad ČR.

• Vyhodnocení nebezpečí povodně: zaměřená

adresa se následně vyhodnotí

pomocí standardních geometrických

operací na příslušnost do rizikových

zón záplav. Rizikové zóny pokrývají cca

28 000 kilometrů říční sítě v ČR.

• Vytvoření rizikové zprávy: posledním

krokem je zpracování všech zjištěných

informací do podoby PDF dokumentu,

který obsahuje i mapku s detailním pohledem

na danou lokalitu a rizikové zóny

záplav (viz ilustrace).

Návštěvnost serveru Povodňové mapy

(1. 1. 2009–4. 2. 2009)

Celkem 8 423

Zdroj: Intermap Technologies

Celý tento proces trvá systému pouze několik

sekund a uživatel tak dostává odpověď

na otázku víceméně okamžitě po odeslání

dotazu serveru. Aplikace pak tyto funkčnosti

poskytuje prostřednictvím jednoduchého

a příjemného uživatelského rozhraní, které

nevyžaduje žádné zaškolení a odpovídá

standardu definovanému mapovými prohlížeči

typu Google Maps a nebo Microsoft

Virtual Earth.

Aktualizace rizikových zón

záplav

Informace o riziku povodně byla vytvořena

kombinací mnoha různých vstupů za významného

přispění členských pojišťoven

ČAP, které od roku 2002 poskytovaly zpětnou

vazbu a informace umožňující zpřesnění

a aktualizaci rizikových zón na základě zkušeností

pojišťoven a vzniklých škod. Svým

geomorfologickým regresním modelem přispěla

do procesu vytváření rizikových zón

i švýcarská zajišťovna SwissRe coby partner

projektu. Drobným nedostatkem na kráse je

chybějící koordinace se státní správou, která

se také angažuje ve vyhodnocování nebezpečí

povodně. Pevně doufám, že v rámci

aktualizace rizikových zón záplav, kterou společnost

Intermap plánuje realizovat s pomocí

digitálních modelů terénu NEXTMap Europe

pro Českou republiku v letech 2009–2010,

nalezneme společnou řeč. Základním přínosem

této aktualizace bude mapa hloubek,

která zpřístupní informaci o hloubce zaplavení

v dané lokalitě.

Závěrem

Aplikace, o které jsme mluvili, není ve světě

unikátní svou podstatou, nicméně se řadí

k těm nejmodernějším díky infrastruktuře

a využité technologii Aquarius.NET. Aplikace

je přístupná z webového portálu České

asociace pojišťoven (www.cap.cz) prokliknutím

přes odkaz „Povodňové mapy“

na hlavní stránce.

Pojistné produkty Pojistný obzor 1/2009 23


Pojistné produkty

Finanční zajištění v případě

invalidity nebo dlouhodobé péče

ING. PETR PROCHÁZKA

ŘEDITEL ÚSEKU ŘÍZENÍ PRODUKTŮ

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

Na českém trhu se

počátkem roku objevil nový

typ životního pojištění

s unikátním pojištěním

doživotní renty v případě

invalidity nebo bezmocnosti.

Co novinka přináší a jaké jsou

její parametry

U běžných onemocnění jsme si zvykli spoléhat

na zdravotní pojištění, které nám pomáhá hradit

náklady spojené s léčbou. Jak je to ale v případě

vážných úrazů s trvalými následky nebo vleklými

onemocněními V poslední době se postoj

Čechů k této problematice začíná měnit – nechtějí

být odkázáni výhradně na pomoc státu.

Již delší dobu tak Pojišťovna České spořitelny

u svých klientů registruje poptávku po produktu,

který by dokázal pokrýt, nebo alespoň snížit

náklady spojené s dlouhodobou péčí. Jelikož

pojištění tohoto typu na českém trhu chybělo,

využila Pojišťovna České spořitelny zkušeností

ze zahraničí, kde zájem o finanční zajištění tohoto

typu dramaticky roste.

Příspěvky od státu nestačí

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí

dnes v České republice pobírá příspěvky na invalidní

péči více než 250 tisíc lidí. Výše příspěvků

je přímo úměrná stupni závislosti a může se

pohybovat od 2 tisíc do 11 tisíc korun měsíčně.

Tyto peníze však jen stěží stačí k úhradě profesionální

sociální služby nebo pokrytí nezbytných

nákladů při zajištění péče v rodině. Vážný

úraz nebo onemocnění doprovázené ztrátou

zaměstnání tak představuje výrazné omezení

příjmů postiženého a zhoršení jeho ekonomické

situace.

Nové pojištění plné invalidity nebo dlouhodobé

péče s výplatou doživotní renty je proto určeno

lidem, kteří nechtějí být odkázáni pouze

na omezenou státní pomoc nebo dodatečnou

pomoc svých blízkých. V případě, kdy již nebudou

schopni pečovat o vlastní osobu, jim pojištění

dává jistotu, že si díky výplatě renty budou

moci obstarat a zaplatit dostatečnou péči. Navíc

na rozdíl od příspěvku na péči, který vyplácí

stát, mohou plnění z pojištění použít libovolně.

Jak to funguje

Stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

Unikátní novinka v rámci českého trhu je určena

zájemcům ve věku 18 až 62 let. Důležité je, že

pojišťovna u zájemců neklade žádná omezení,

co se týče rizikových profesí, sportu či lokalit.

S ohledem na riziko úrazů nebo vzniku onemocnění

se ovšem sazby liší ve výši pojistného pro

muže a ženy. Pojistnou částku si lze při sjednání

zvolit v rozmezí od minima 3 tisíc do 30 tisíc

korun měsíčně. Maximální výstupní věk, kdy

pojistné krytí končí, byl stanoven na 65 let.

Na výplatu renty má pojištěný nárok tehdy, pokud

se stal v průběhu trvání pojištění plně invalidním

nebo mu byl přiznán příspěvek na péči

(ve stupni závislosti II a vyšší – viz tabulka). Rentu

začíná dostávat od následujícího kalendářního

měsíce po přiznání nároku, a sice v předem

dohodnutých obdobích (měsíc, čtvrtletí, pololetí

nebo rok). Konečné stanovisko, zda klient má,

či nemá nárok na výplatu renty, zůstává vždy

na smluvních lékařích a definitivním rozhodnutí

pojistitele. Ten ale samozřejmě bude vždy vycházet

ze zprávy od posudkového lékaře úřadu

práce, z výsledků sociálního šetření a zdravotní

dokumentace. Jestliže v průběhu výplaty renty

pojištěný nepřestane být plně invalidní nebo

nezačne být schopen samostatně vykonávat

aktivity běžného života, bude renta vyplácena

do konce života pojištěného.

Pojistné krytí se v současnosti nevztahuje

na případy způsobené duševními chorobami

a postiženími. Důvodem je především složité

dokazování stavu postiženého a také vyšší riziko

zneužívání dávek. Výjimkou je ovšem Alzheimerova

a Parkinsonova nemoc, v jejichž případě

při splnění smluvních podmínek pojišťovna

doživotní rentu vyplácí.

Způsob výplaty si volí

pojištěný

Díky benevolenci Pojišťovny České spořitelny

(ČS) má klient s ohledem na svůj zdravotní

handicap několik možností, jak si rentu pravidelně

vybírat. Postižený si může zvolit, zda rentu

požaduje vyplácet na jím určený běžný účet,

nebo tzv. sběrný účet vedený u ČS (v těchto

případech lze získávat plnění na jakékoliv pobočce

banky). Třetí variantou je platba poštovní

poukázkou typu B. Jestliže si klient zvolí sběrný

a) stupeň I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje

každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo

u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

b) stupeň II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje

každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

c) stupeň III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje

každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo

u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,

d) stupeň IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje

každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo

u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Zdroj: Zákon o sociálních službách

24 Pojistný obzor 1/2009 Pojistné produkty


Pojištění plné invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou

doživotní renty snižuje finanční závislost postiženého

na jeho okolí a zvyšuje kvalitu jeho života.

fakt, zda žadatel finančně „odpovídá“ sjednávané

výši renty (tzn., zda jeho aktuální příjem není

pod hranicí požadované částky pojistného krytí.

Příklad

účet či poštovní poukázku a není si schopen

rentu vyzvedávat, může udělit plnou moc k přebírání

renty. V případě nesvéprávné osoby bude

určen jeho opatrovník, který za něj bude rentu

vybírat.

Jak pojištění sjednat

Pojištění plné invalidity nebo dlouhodobé péče

s výplatou doživotní renty je součástí a jedním

z pojistných rizik nového FLEXI životního pojištění.

Administrativní náročnost sjednání této renty

závisí na výši měsíční pojistné částky, o niž má

klient zájem. Při pojistné částce do 9 tisíc korun

měsíčně stačí, když zájemce zodpoví základní

dotazy na svůj zdravotní stav. Při částce do 15

tisíc korun je potřeba vyplnit komplexní zdravotní

dotazník a v případě vyššího pojistného krytí

se předkládá výpis ze zdravotní dokumentace

a potvrzení o výši příjmu. Prostřednictvím finančního

dotazníku se pak ověřuje především

Předpokládejme, že pojištění plné invalidity

nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní

renty si chce sjednat muž nebo žena ve věku 35

let. Pojistnou částku si chce nastavit na 8 000

korun měsíční renty s výstupním věkem 65 let.

V případě muže pak činí měsíční pojistné 1 051

korun a v případě ženy 1 144 korun. U 50letých

zájemců je měsíční pojistné stanoveno na 2 088

korun, respektive 2 223 korun.

PPP 1 v oblasti financování rizika:

snížení zátěže veřejných rozpočtů

PETRA FLECK

MICHAEL SCHWARZ

SWISS RE

PŘEKLAD: ENTRE

Odborníci ze Swiss Re

vysvětlují, jak mohou nové

formy partnerství veřejného

a soukromého sektoru (PPP)

pomoci řešit finanční dopady

velkých katastrof a zvýšit

odolnost naší společnosti.

Ztráty v důsledku přírodních katastrof v mld. USD v cenách roku 2007

250

200

150

100

50

Vliv přírodních katastrof na společnost a ekonomiku

se za poslední dvě desetiletí výrazně zvýšil

a v důsledku dvou doplňujících se vývojových

trendů dále poroste. Proč tomu tak je Zaprvé,

klimatické změny pravděpodobně povedou

k stále častějšímu výskytu ještě ničivějších událostí

souvisejících s počasím. A zadruhé, ekonomický

dopad přírodních katastrof se zvyšuje

v důsledku rostoucí populace a ekonomické činnosti

ve velmi rizikových oblastech. Z různých

důvodů se také mění charakter rizika. Výstavba

i rekonstrukce budov jsou stále dražší a větší

propojenost činností ve výrobním procesu zvyšuje

pravděpodobnost přerušení provozu v důsledku

velkých přírodních událostí, jakými jsou

záplavy nebo bouře.

Jak dokládá nejvyšší dosažená hodnota v grafu

na této straně, byly v roce 2005 světové ekonomické

ztráty v důsledku přírodních katastrof

rekordně vysoké a přímé finanční ztráty dosáhly

cca 230 miliard dolarů (USD). Toto číslo

představuje 0,5 % celosvětového HDP. A přes

rekordní odškodné vyplacené z pojistek ve výši

přes 83 mld. USD na celém světě musely nést

přímé nepojištěné ztráty ve výši 150 mld. USD

fyzické osoby, podniky a v neposlední řadě také

veřejný sektor.

Finanční dopady na vlády

0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Pojištěné ztráty

Celkové ekonomické ztráty (odhad)

Zdroj: Swiss Re sigma – databáze katastrof, 1970-2007

Události jako silné záplavy, kruté bouře a abnormální

vedra mohou být pro veřejný sektor velmi

nákladné. Vlády na pomoc postiženým silně přispívají

a jsou zodpovědné za znovuvybudování

veřejné infrastruktury. Veřejné subjekty navíc

1

) Public-Private Partnerships (PPP) – partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti veřejných služeb

Pojistné produkty Pojistný obzor 1/2009 25


Pojistné produkty

schopnost chránit obyvatelstvo financováním

rizik spojených s katastrofami před tím – místo

poté – než ke katastrofě dojde, dovoluje vládám

lépe optimalizovat rozpočty.

Foto: Swiss Re

Petra Fleck

riziko, kterému jsou vystaveny, ještě umocňují

tím, že si svou infrastrukturu nepojišťují, ať již vědomě,

nebo nevědomě. Například záplavy v roce

2002, při nichž došlo v České republice k zatopení

rozlehlých oblastí, způsobily odhadem celkové

ekonomické ztráty na cca 73 mld. Kč; z této částky

však bylo pojištěno jen 37 mld. Kč. Vzhledem

k očekávanému státnímu deficitu v roce 2008

ve výši 19 mld. Kč 2 by mohla další podobná událost

znamenat finanční ochromení země.

A nejsou to jen přírodní katastrofy, které musí

brát vlády v úvahu, když se jedná o možné krize

financování. Globální zmatek na finančních trzích

má jasný dopad na finanční zdroje veřejného

sektoru (v důsledku záchrany soukromých

společností z finanční krize, rostoucí nezaměstnanosti

a podobně). To představuje další pádný

důvod, proč by se vlády měly o svá finanční rizika

podělit s mezinárodními hráči v soukromém

pojistném sektoru. Kdyby náhodou došlo k záplavám

podobného rozsahu jako v roce 2002

uprostřed současné turbulence na trzích, způsobilo

by to další obrovské zvýšení veřejného

zadlužení a rozpočtového deficitu.

Posun ve financování:

od „po události“ k „před

událostí“

Veřejný sektor uplatňuje tradičně financování

katastrof „po události“ (ex-post) a kombinuje

přitom vyšší daně, přesuny v rozpočtových

položkách, půjčování peněz a spoléhá na vnější

pomoc. Ale spíše než spoléhat na tradiční

způsob „úlevy při katastrofách“ – prostředky

se v tomto případě shánějí až po události – by

daleko efektivnější taktikou byla akumulace

prostředků a zajištění zdroje financování již před

jejím výskytem. Příklad takovéhoto principu naleznete

zde:

Foto: Swiss Re

Michael Schwarz

Swiss Re zajistila jak podporu strukturalizace

rizika, tak i umístění dluhopisu (tzv. sekuritizace)

pro místního pojistitele.

Co to způsobuje

Dluhopis o hodnotě 150 mil. USD je aktivován

v případě silných záplav při dosažení následujícího

konkrétního ukazatele: Britská Agentura

pro životní prostředí (UK Environment Agency)

musí vydat varování před hrozícími silnými

povodněmi pro minimálně 4 z 50 referenčních

oblastí ve Velké Británii.

Jak to funguje

Pokud je dluhopis aktivován, investoři ztratí

část výnosu, nebo celý výnos, který bude použit

na financování odškodného pojistiteli.

Při přípravě na dopad přírodních katastrof může

finanční i pojistný trh hrát klíčovou roli. Oba také

mohou pomoci rozložit riziko. Mezi nástroje financování

rizika „před událostí“ se řadí vytváření

finančních rezerv, smlouvy nebo pojištění pro

případ podmíněného dluhu a alternativní řešení

přesunu rizika.

Využití takovýchto nástrojů přináší vládám dvě

hlavní výhody. Zaprvé jim umožňují optimalizovat

finanční rozpočty tak, že není potřeba

žádného přerozdělování prostředků a/nebo

žádného dalšího půjčování v nouzi. Zadruhé

jsou prostředky ze soukromých zdrojů na krytí

všeobecné pomoci při katastrofě nebo podporu

infrastruktury k dispozici okamžitě. Navíc

Přesun finančního rizika –

řešení nové generace

Při procesu zvládnutí přírodních katastrof se

musí v zájmu snížení ztrát a s tím spojených

nákladů stát hlavní prioritou vybudování následujících

strategií: strategie, jak se vyhnout riziku

a jak zmírnit následky. Ale vzhledem k tomu, že

se žádná organizace nebo země nemůže před

extrémními událostmi zcela uchránit, musí být

přesun rizika spojeného s katastrofami klíčovým

prvkem finanční strategie každé země či

regionu, v němž výskyt katastrof hrozí. To je pro

dosažení a udržení růstu podstatné, stejně jako

když společnosti a jednotlivci přenášejí největší

rizika na pojistitele, aby snížili finanční volatilitu

a předešli finančnímu krachu.

V této oblasti může pojišťovnictví nabídnout své

znalosti při vývoji nových řešení. Jak ukazuje

graf na této straně, pojistné produkty nové generace

mohou pomoci státní správě na místní

i národní úrovni katastrofu zvládnout – jde to například

formou zajištění nebo pomocí cenných

papírů vázaných na pojištění; obě tyto varianty

zajišťují účinným způsobem přístup k prostředkům

pro případ katastrofy, když je jich nejvíc

potřeba.

Partnerství veřejného

a soukromého sektoru

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

může pomoci vládám zvládnout katastrofy,

a přitom poskytnout lidem a podnikům větší

finanční bezpečí.

Rozdělení rizika prostřednictvím zajištění/pojištění a kapitálových trhů

Kapitálové trhy

Zajištění

Pojištění

Povodňový dluhopis ve Velké Británii

V dubnu 2007 byl umístěn první „katastrofický

dluhopis“ kryjící riziko největších povodní.

Živelní události Malé Střední Velké Katastrofické

Jednotlivci/společnosti

2

) Oxford Economic Forecasting

26 Pojistný obzor 1/2009 Pojistné produkty


Zatímco vlády mají politickou a legislativní pravomoc

stanovit veřejnému a soukromému

sektoru rámcové podmínky, jak se adaptovat

a reagovat na přírodní katastrofy, je pro ně charakteristické,

že fungují pod značným finančním

tlakem. Na rozdíl od nich má soukromý sektor

finanční zdroje a technické know-how, ale postrádá

pravomoc stanovit požadované rámcové

podmínky.

Nové formy partnerství veřejného a soukromého

sektoru v oblasti přesunu rizika mohou

hrát důležitou roli při zdokonalení příprav na katastrofu

a přizpůsobení se důsledkům klimatických

změn a dalším faktorům, které přispívají

k vyšším hospodářským ztrátám.

Prioritní úlohou soukromého pojistného sektoru

je vytvořit produkty přenosu rizika a jejich struktury

a rovněž tato rizika absorbovat a řídit co

nejefektivněji s využitím kombinace pojištění,

zajištění a nástrojů kapitálového trhu. Globální

zajišťovací společnosti mají k dispozici kapitál

a jsou dostatečně zeměpisně diverzifikované,

což je pro absorbování zmíněných rizik co nejúspornějším

způsobem potřeba. Kromě své

finanční síly získali zajišťovatelé navíc cenné

znalosti a zkušenosti se zvládáním katastrof.

Vlády a soukromý sektor musí pracovat společně,

aby zvýšily povědomí o případných rizicích

a o možných způsobech prevence, přenosu

a financování rizika. To je naprosto zásadní, protože

pravděpodobnost výskytu mnohých nebezpečí

je nízká, a proto jsou často ignorována.

Partnerství při prevenci rizika

Veřejný a pojistný sektor jsou v mnoha případech

neodmyslitelnými partnery. Pojistitelé

pojistí proti riziku povodní pouze tehdy, jestliže

vláda realizuje preventivní protipovodňová opatření,

nebo proti požáru, pokud existují sbory

požární ochrany. Využitím cenové politiky (ceny

v závislosti na riziku) může také pojištění stimulovat

preventivní opatření a motivovat k přijetí

opatření jako stavební předpisy a ochranná

opatření.

Ale zatímco pojistitelé přispívají svými znalostmi

a motivačním pojistným, veřejný sektor má

lepší pozici pro prosazení nebo financování

opatření pro prevenci rizika, jejichž účelem je

snížit zranitelnost katastrofami. Sem patří stavební

předpisy ke zvýšení odolnosti staveb stejně

jako rozumné územní plánování, což snižuje

rizika v oblastech, kde hrozí výskyt přírodních

katastrof. Územní plánování je zvlášť důležité

v zemích, kde je vysoké riziko výskytu větrných

bouří a záplav a v nichž došlo k rychlému růstu

populace a ekonomické aktivity. Podle předpokladů

ohrožení takovýchto oblastí dále poroste

s tím, jak se v důsledku klimatických změn zvyšuje

hladina moře. Povodně se pak vyskytují

častěji a bouře jsou silnější.

Partnerství v rozložení a financování rizika

Aby bylo pojištění efektivní, musí vlády zajistit

rámec, který dovoluje účinné fungování tržních

mechanismů. Vládní zásahy do fungujícího pojistného

trhu by měly mít jistý limit, neboť mohou

spustit neočekávané vedlejší účinky – jako

například subjektivní (morální) riziko – a mohou

vést k dalším intervencím místo toho, aby

opravdu reagovaly na skutečné příčiny problémů.

Například, veřejné a polosoukromé druhy

Vlivem klimatických změn, stárnoucí infrastruktury a vyšší

koncentrace majetku v oblastech ohrožených povodněmi

se zvyšují náklady veřejného sektoru na jejich následnou

rekonstrukci.

pojištění, u nichž se uměle udržují nízké pojistné

sazby, mohou povzbuzovat majitele domů,

aby bydleli ve vysoce ohrožených oblastech

nebo zanedbávali údržbu, a tím i prevenci rizika,

což v důsledku zvyšuje břemeno přírodních katastrof

pro společnost a veřejný sektor.

Veřejný sektor hraje klíčovou roli při nastavení

právního rámce, který umožňuje snižovat riziko

pomocí prevence a přesunout je na pojistitele,

zajistitele a kapitálové trhy. Kromě schválení potřebné

legislativy musí veřejný sektor poskytnout

pojistitelům efektivní přístup na své trhy.

Vlády mohou také podporovat rozvoj pojistného

trhu tím, že v začátku pojistné dotují. Veřejný

sektor by ovšem neměl vytvářet nesprávné

pobídky, své zásahy by měl raději soustředit

na zvýšení dostupnosti druhů pojištění tak, aby

ve finále dokázal vytvořit efektivní trh soukromého

sektoru.

Závěr

Ilustrační foto: Swiss Re

Spojení politické a právní moci veřejného sektoru

s profesionalitou a finančními zdroji privátního

pojišťovnictví hrají v partnerství mezi veřejným

a privátním sektorem – konkrétně při rozložení

rizika – důležitou roli. A to jak v rámci zdokonalování

příprav na katastrofy, přizpůsobování se

důsledkům klimatických změn, tak i v souvislosti

se zvládnutím rostoucí výše nákladů, které

jsou spojené s likvidací následků katastrof.

Sdílením těchto rizik s mezinárodními hráči

a kapitálovými trhy prostřednictvím tradičních

pojistných/zajistných řešení a nových nástrojů

kapitálového trhu, mohou vlády těžit z globální

diverzifikace, snížit své náklady na přesun rizika

a zajistit, aby byla pomoc v případě katastrofy

na místě dlouho před jejím výskytem.

Pojistné produkty Pojistný obzor 1/2009 27


Ze světa

Regulace ratingových agentur

ING. HELENA SŮVOVÁ, CSC.

SEKCE REGULACE A ANALÝZ FINANČNÍHO TRHU

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Evropská komise uveřejnila

v reakci na finanční krizi

12. listopadu 2008 finální

návrh Nařízení zavádějící

plnou regulaci a dohled

úvěrových ratingových

agentur na úrovni Evropské

unie.

Návrh vymezuje také požadavky na organizaci

a provoz úvěrové ratingové agentury. Předložení

návrhu předcházelo krátké konzultační

období během léta 2008. K návrhu regulovat

ratingové agentury se již předtím vyjadřovala

řada účastníků trhu i různá institucionální uskupení,

včetně orgánů dohledu, a jejich postoj

k navrhované regulaci byl ve většině případů

zdrženlivý, až záporný. Evropská komise se

však rozhodla návrh předložit.

Jsou agentury viníkem

současné finanční krize

OUTLOOK

Je známo, že větší pozornost je ratingovým

agenturám periodicky udělována vždy v souvislosti

s problémy na trhu (v minulosti např.

s událostmi kolem Enronu a Parmalatu, v poslední

době s finanční krizí).

Ratingové agentury jsou nyní označovány některými

kruhy za hlavního viníka současných

potíží na finančních trzích. Jde však o naprosto

zjednodušené hodnocení bez vnímání dalších

souvislostí. Ratingy a jejich špatné chápání

účastníky trhu jsou pouze jednou ze zhruba

7 až 10 nejčastěji uváděných příčin současných

potíží. Nejdůležitější příčiny leží na straně bank

a dalších institucí finančního zprostředkování

a spočívají především v nedostatečném řízení

rizik, včetně neexistence krizových scénářů

a stresového testování, nedodržování úvěrových

standardů, nadměrně optimistickém

ocenění aktiv, přeceňování kvality či vypovídací

schopnosti ratingů, nebo nepochopení toho, co

úvěrové ratingy zachycují apod. Část odpovědnosti

leží i na orgánech dohledu, které o některých

problémech věděly, a přesto – např. pod

vlivem všeobecné euforie – nezasáhly.

Role ratingu na finančním

trhu

Úvěrový rating představuje objektivní a nezávislý

názor na relativní schopnost emitenta nebo určité

emise cenných papírů dostát svým finančním

závazkům vyjádřenou na standardizované stupnici.

Nepředstavuje tedy investiční doporučení, ani

nezaručuje, že nedojde k selhání hodnoceného

emitenta nebo hodnocené emise.

Hráči na finančních trzích se ratingy často řídí

při investování jednak proto, že mohou být

ve svých investicích omezeni regulací (např.

mohou investovat do cenných papírů jen

do určitého stupně ratingu), a jednak proto, že

je pro ně náročné a často nepřehledné provést

samostatně všechna vyhodnocení. Ratingy pro

ně pak představují jednoduché, jasné a srozumitelné

ohodnocení úvěrové kvality emitenta

nebo emise.

Úloha ratingů je však na trzích někdy přeceňována

a zaměňována, úvěrový rating v zásadě

hodnotí riziko selhání emise či emitenta,

nehodnotí např. tržní riziko. Přílišná důvěra

v ratingy a jejich přeceňování či nepochopení

jsou jedny z důvodů, proč dochází k negativním

jevům na finančních trzích. Úloha ratingových

agentur se navíc může dále posilovat

právě samotnou regulací, která se o ně v některých

případech opírá. Tím jednak vytváří

další oblasti uplatnění ratingů, jednak může

navíc vyvolávat zdání jejich správnosti a obecného

uznání.

POSITIVE NEGATIVE EVOLVING STABLE

WATCH n/a

Situace na trhu

Trh ratingů, zejména na globální úrovni, je v zásadě

oligopolním trhem, jehož základními rysy

jsou existence několika firem v odvětví, zpravidla

diferencovaný produkt a bariéry vstupu znemožňující

do značné míry příchod nových firem.

Důvěryhodnost ratingové agentury je dána především

jejím dlouhodobým působením na trhu.

Globálními poskytovateli ratingů jsou tři agentury:

Standard & Poor‘s, Moody‘s, Fitch, částečně

též agentura Dominion Bond Rating Service.

Podstata nově navrhované

regulace

Návrh nové evropské regulace úvěrových

ratingových agentur (jde o nařízení) vychází

z dosavadních poznatků o nedostatcích v jejich

činnosti a obsahuje následující principy:

• prevence konfliktů zájmů v činnosti

agentury a jejich odpovídající řízení, pokud

vzniknou 1 ,

• pojistky týkající se procesu udělování ratingu

i procesu vzniku a pravidelné aktualizace

ratingové metodologie,

• transparentnost (tj. uveřejňování co nejvíce

informací) týkající se ratingového

procesu obecně, zvláště pak specifických

emitentů či nástrojů (jde zejména o strukturované

produkty, včetně sekuritizací,

které stály na počátku krize a pro které by

nově měly mít ratingové agentury odlišnou

ratingovou stupnici, nebo by je měly

označit nějakým speciálním symbolem,

aby se odlišily od ostatních ratingů).

Dodržování regulace má být zajištěno povinnou

registrací agentur v EU a jejich podrobení

28 Pojistný obzor 1/2009 Ze světa

1

) Kritika se týkala konfliktu mezi poskytováním ratingu a současným poskytováním dodatečných služeb ratingovou

agenturou a dále problému struktury poplatků, zejména toho, že za rating platí emitent, nikoli investor.


dohledu. Pro přesnost je třeba doplnit, že regulace

a dohled by se podle zatím převládajících

názorů členských států měla vztahovat

pouze na tzv. regulatorní účely využití ratingů

(tj. zda jsou využívány regulovanými osobami

finančního sektoru pro plnění povinností dle

regulace, např. pro výpočet kapitálových požadavků),

nikoliv na další účely (např. pro účely

investování). Návrh regulace ratingových

agentur však zatím prochází legislativním procesem

a je teprve otázkou, v jaké konkrétní

podobě bude schválen.

Předcházející diskuse

Vlastnímu předložení návrhu regulace ratingových

agentur předcházela zejména v roce

2008 diskuse o možné regulaci ratingových

agentur v různých institucích na mezinárodní

i evropské úrovni (např. IOSCO 2 , CESR 3 ,

CEBS 4 , ESME 5 , IMF 6 , FSF 7 ). Tyto instituce

k ní vyjádřily svůj zpravidla zdrženlivý až výslovně

negativní postoj.

Hlavním argumentem proti regulaci je, že

udělování ratingu je obchod s důvěrou,

a mělo by tedy být v zájmu – krizí poučených

– účastníků trhu požadovat kvalitní

rating. Přínos regulace je sporný, což dokazuje

i skutečnost, že v USA, kde problémy

finanční krize započaly, byly regulace

a dohled ratingových agentur zavedeny

zákonem již před krizí, v roce 2006. Různé

modely úhrady ratingu (platba emitentem

nebo předplatné investorů) nikdy zcela

nezabrání vzniku konfliktu zájmů, jde jen

o různé typy konfliktů. Je třeba dbát, aby

subjekty sektoru finančního zprostředkování,

regulované již dnes, slepě nepřebíraly

rating, ale řádně řídily rizika a zajímaly se

o metodologie pro udělení ratingu a jejich

důvěryhodnost. Požadavky na provoz a činnost

ratingové agentury obsažené v regulaci

vycházejí z organizačního modelu stávajících

globálních agentur. Mohou tak vlastně

předem zakonzervovat současně používané

ratingové postupy a omezit možnost inovací.

Rating navíc představuje globální byznys

a jeho lokální či regionální regulace činí

potíže při uznávání či neuznávání ratingů

agentur z jiných zemí.

Z konkrétních názorů institucí, které se k návrhu

vyjadřovaly, lze zmínit např.:

• IMF v dubnu 2008 označil ratingové agentury

a jejich postupy (zejména u strukturovaných

produktů) za jednu z pěti příčin

problémů na finančních trzích a doporučil

zavést odlišné označení ratingů strukturovaných

produktů a korporátních dluhových

cenných papírů,

• CESR v květnu 2008 komplexně analyzoval

úlohu ratingových agentur a dospěl

k tomu, že preferuje tržní řešení na úrovni

samoregulačních opatření, podpořil zřízení

mezinárodního orgánu pro tvorbu standardů

a monitorování činnosti ratingových

agentur,

• ESME v červnu 2008 ve svém stanovisku

pro Evropskou komisi nehodnotila činnost

agentur pozitivně, ale vyjádřila pochybnost

o prospěšnosti zavedení nové legislativy

na úrovni EU.

V pojišťovnictví by mohl být úvěrový rating v budoucnu

využíván pro výpočet určitých částí solventnostního

kapitálového požadavku podle konceptu Solventnost II.

Dotkne se regulace

i pojišťoven

Ve stávající české legislativě týkající se pojišťovnictví

není rating pro regulatorní účely využíván.

Do budoucna by se však mohl využívat

pro výpočet určitých částí solventnostního kapitálového

požadavku podle konceptu Solventnost

II. Tento koncept však dosud nebyl schválen

a je třeba si počkat na jeho finální podobu.

Bude-li se tedy působnost nové regulace úvěrových

ratingových agentur vztahovat pouze

na regulatorní účely využití institucemi finančního

zprostředkování, není její dopad v oblasti

pojišťovnictví zásadní. Avšak v případě, že by

se působnost rozšířila i na ostatní účely, nebylo

by možné používat jiné ratingy, než ratingy

v EU registrovaných agentur, pro jakékoliv účely.

Pro úplnost dodejme, že regulatorní využití

ratingů se týká mj. také výpočtu kapitálových

požadavků bank, kde jednou z možností je odvodit

kapitálový požadavek pro úvěrové riziko

od ratingu uděleného zapsanou ratingovou

agenturou. Do určité míry se tak zprostředkovaně

může dotknout i pojišťovny, pokud žádá

úvěrové zdroje od banky, nebo pokud pojištění,

které poskytla, slouží jako nástroj zajištění.

Je proto třeba sledovat, v jaké podobě bude

konečný návrh evropského Nařízení o regulaci

ratingových agentur schválen v Evropském

parlamentu. Podle současných předpokladů

by se tak mělo stát v květnu 2009.

Ilustrační foto: archiv

2

) Mezinárodní organizace Komisí pro cenné papíry (International Organization of Securities Commissions, IOSCO)

3

) Výbor evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR)

4

) Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (Committee of European Banking Supervisors, CEBS)

5

) Poradní orgán Evropské komise – Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Markets Expert Group, ESME)

6

) Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF)

7

) Fórum finanční stability (Financial Stability Forum, FSF)

Ze světa Pojistný obzor 1/2009 29


Ze světa

Prijatie eura a jeho vplyv

na slovenské poisťovníctvo

Slovenská republika vstúpila

1. januára 2009 do eurozóny.

Stala sa jej 16. členom. Čo

sa zmenilo pre slovenské

poisťovníctvo

ING. LUCIA BAKOVÁ, MB

MANAŽÉR PRE EKONOMIKU A ŠTATISTIKU

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POIsŤOVNÍ

Obdobie duálneho zobrazovania sa začalo

mesiac po vyhlásení konverzného kurzu

Európskej centrálnej banky, teda v auguste

2008, a bude trvať do 31. 12. 2009. Dobrovoľné

duálne zobrazovanie je ďalších šesť

mesiacov. Po vstupe do eurozóny panovalo

na Slovensku obdobie duálneho obehu,

kedy bolo možné platiť eurom, ale aj slovenskou

korunou. Oficiálne ukončenie 16ročnej

histórie slovenskej koruny pripadlo na 16. januára.

Po tomto termíne je možné slovenské

koruny zamieňať už len v komerčných

bankách (mince do 30. 6. 2009, bankovky

do 31. 12. 2009) alebo v Národnej banke

Slovenska (mince do 31. 12. 2013, bankovky

neobmedzene).

Zavedeniu eura predchádzali dlhodobé prípravy.

Tie personálne sa začali už koncom

roku 2006. V Národnej banke Slovenska

(NBS) sa vytvoril pracovný výbor pre banky

a finančný sektor, v ktorom boli zastúpení

členovia celého finančného trhu. V tom istom

období vznikla na pôde Slovenskej asociácie

poisťovní (SLASPO) pracovná skupina,

v ktorej boli zastúpení jednotliví členovia asociácie.

Začalo sa pracovať na prvých pravidlách,

ktoré mali byť základom pre vytvorenie

legislatívy.

Príprava legislatívy

Pracovný výbor NBS vytvoril základných

14 pravidiel pre duálne zobrazovanie cien a finančných

hodnôt v celom finančnom sektore.

Tieto pravidlá boli východiskovým bodom pre

prípravu zákona o zavedení meny euro, tzv.

generálneho zákona. Zákonu sa hovorí generálny

zákon, pretože v mnohých prípadoch je

všeobecný – musí totiž zastrešiť celý finančný

aj nefinančný sektor. Ďalšie špecifika sa

riešia prostredníctvom sekundárnej legislatívy.

V prípade poisťovníctva je to Vyhláška

NBS, ktorá ustanovuje niektoré pravidlá pre

duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb

a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu

a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva,

kapitálového trhu, poisťovníctva

a dôchodkového sporenia. Sekundárnu legislatívu

pripravoval regulátor (NBS) za aktívnej

spolupráce SLASPO. V súvislosti s riešením

špecifických problémov poisťovníctva v NBS

vznikol špecializovaný pracovný podvýbor

pre poisťovne zložený zo zástupcov NBS, Ministerstva

financií SR a vybraných zástupcov

z poisťovní. Pracovný podvýbor riešil problémy,

ktoré vyplývali z rokovaní pracovnej skupiny

v SLASPO, a návrhy a pripomienky ďalej

predkladal na schválenie pracovnému výboru

pre banky a finančný sektor. Pracovný podvýbor

sa zaoberal napríklad týmito otázkami:

• Zasielanie výpisov z investičného životného

poistenia a ich duálne zobrazovanie:

Poisťovníctvo nemá klasické

výpisy z účtov ako banky, preto bolo potrebné

toto upraviť vo vyhláške formou

tzv. výpisov z osobitnej evidencie.

• Potreba duálneho zobrazovania tlačív:

Ak áno, akou formou.

• Duálne zobrazovanie všeobecných poistných

podmienok, poistných súm, spoluúčastí,

celkového poistného atď.

• Poistenie prostredníctvom diaľkovej

komunikácie a cez internet.

• Vytvorenie infocentier na webových

stránkach poisťovní.

Tieto otázky, ale aj mnoho ďalších problémov

sa muselo vyriešiť, aby boli poisťovne schopné

správne upraviť informačné systémy.

Implementácia informačných

systémov na euro

V polovici roku 2007 spracovala NBS prvú

analýzu dopadov zavedenia eura na sloven-

Prechod na euro bol pre slovenské poisťovne síce

zložitý proces, ale priniesol svoje ovocie v podobe dobre

fungujúcich systémov a spokojných klientov.

Náklady poisťovní pri príprave zavedenia eura (v %)

Zmeny IT zabezpečované interne 67,74

Zmeny IT zabezpečované externe 34,0

Konzultačné služby 6,89

Personálne náklady 0,65

Vzdelávanie zamestnancov 0,47

Iné náklady 0,08

%

Zdroj: NBS

30 Pojistný obzor 1/2009 Ze světa


oku 2007, prípadne začiatkom roku 2008.

Implementovanie systémov záviselo od prijatia

potrebnej legislatívy. Zmena informačných

systémov bola náročná a dotkla sa hlavne

nosných systémov spravujúcich poistné

zmluvy, ale aj ďalších systémov, aj ako napr.

systémov na riadenie kreditných, trhových

a poistných rizík. Tiež bolo potrebné zmeniť

systémy podpornej oblasti, t.j. účtovníctva.

V súvislosti s implementáciou informačných

systémov poisťovne uviedli, že je to pre zložitosť

konverzie a testovania systémov veľmi

náročný projekt pre každú inštitúciu. Problémy

videli v závislosti od dodávateľov IT, ale aj

veľkej personálnej náročnosti.

Náklady finančného trhu v analyzovanom

období predstavovali 1,72 mil. Sk a ďalšie

náklady za roky 2008-2011 boli odhadované

na 5,31 mld. Sk. Podľa analýzy NBS je odhad

nákladov subjektívny pohľad inštitúcií a mohol

byť nadhodnotený o iné náklady nesúvisiace

so zavedením eura. Podiel poisťovní

na celkových nákladoch bol 14,4 %. Z grafu

na straně 30 je zrejmé, že poisťovne označili

za najvyššie náklady v súvislosti so zavedením

eura tie, ktoré sa vynaložili na zmeny informačných

technológií.

Čas ukáže skutočné zmeny

Foto: Slaspo

ský finančný trh. Analýzy sa zúčastnilo 12

poisťovní. Poisťovne plánovali začať s implementáciou

informačných systémov koncom

Dopady zavedenia eura

na poisťovníctvo

NBS pripravila ďalšiu analýzu v polovici roku

2008, kedy poisťovne (t.j. 23 poisťovní) už intenzívne

pracovali na svojich projektoch. Analýza

sa týkala nákladov na zavedenie eura,

problémov, s ktorými sa finančné inštitúcie

stretli pri príprave zavedenia eura, ako aj otázok

týkajúcich sa špeciálne každého sektora.

V súvislosti so zavedením eura poisťovne

neočakávali žiadne podstatné zmeny v obchodno-finančnom

pláne, napr. zmeny v konkurencii,

zmeny cieľovej klientely, zavádzaní

alebo rušení produktov. Až čas ukáže aké

skutočné zmeny euro prinesie v poisťovníctve.

Pár dní po zavedení eura môžem skonštatovať,

že prechod na euro bol síce zdĺhavý

a zložitý proces pre všetky zainteresované

strany ale priniesol svoje ovocie v podobe

dobre fungujúcich systémov a spokojných

klientov.

Novinky z EU

MGR. ONDŘEJ KAREL

SPECIALISTA PRO MEZINÁRODÍ VZTAHY

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

• Evropská komise připravuje společnou

regulaci zprostředkování tzv. retailových

investičních produktů (někdy nazývaných

zaměnitelné investiční produkty), mezi které

zařazuje také investiční životní pojištění.

Cílem komise je stanovit stejné informační

povinnosti zprostředkovatelů u produktů,

které plní obdobnou investiční funkci,

bez ohledu na to, zda jejich poskytovatelem

jsou banky, pojišťovny, nebo investiční fondy.

Evropská pojišťovací a zajišťovací federace

(CEA) vynaložila značné úsilí ve snaze

vysvětlit rozdílnost investičního životního

pojištění od ostatních produktů spadajících

do kategorie investičních produktů, nicméně

tyto argumenty při rozhodování Komise nepřevážily.

Vydání Bílé knihy o retailových

investičních produktech, která shrne výsledky

předchozích konzultací a naznačí legislativní

úmysly Komise v této oblasti, se

očekává v březnu tohoto roku. Již nyní ale

Komise začala pracovat na přípravě nové

horizontální směrnice regulující zprostředkování

těchto produktů nazvané „Point of

Sale Directive“, která bude s velkou pravděpodobností

do značné míry inspirována

MiFIDem.

• 19. prosince 2008 byl publikován pracovní

program Rady ECOFIN pro období

českého předsednictví, který obsahuje

především aktivity zaměřené na zvládnutí

finanční krize. Pro oblast finančních služeb

je v něm uvedena nutnost změny obezřetnostního

rámce pro fungování finančních

institucí, v oblasti pojišťovnictví tedy kon-

Ze světa Pojistný obzor 1/2009 31


Ze světa

Ilustrační foto: © Evropský parlament – oddělení audiovizuální techniky

krétně přijetí Solvency II, diskuse k reformě

regulatorního rámce finančních trhů,

diskuse o budoucím uspořádání dohledu

nad finančním trhem, regulace ratingových

agentur a další integrace retailových

finančních služeb. Záměrem českého

předsednictví v poslední jmenované oblasti

je rozšířit v současné době vedenou diskusi

o zprostředkování zaměnitelných investičních

produktů na distribuci všech finančních

produktů na finančním trhu.

Vydání zprávy Evropské komise o budoucnosti Blokové

výjimky se očekává do konce března tohoto roku.

• Návrh Směrnice na zavedení principu

rovného zacházení s osobami bez ohledu

na jejich náboženské vyznání, zdravotní

postižení, věk nebo sexuální orientaci (předložený

Evropskou komisí 2. července 2008) je

v současné době v rámci povinné konzultace

projednáván v Evropském parlamentu. Vedoucím

výborem v této věci je Výbor pro občanské

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE,

plenární hlasování je plánované na 16. března

2009). Pro pojišťovnictví má klíčový význam

článek 2, odstavec 7 návrhu, který členským

státům v oblasti finančních služeb umožňuje

přiměřené rozdíly v přístupu k těmto osobám

v případech, kdy je užití věku nebo tělesného

postižení klíčovým faktorem pro posouzení

rizika založeným na relevantních a přesných

statistických nebo pojistně-matematických datech.

CEA požaduje, aby ve směrnici bylo

uvedeno, že odhad rizika pro pojišťovací

účely nelze považovat za diskriminaci. Dalším

požadavkem je uvedení výjimky pro

pojišťovnictví z dopadů této směrnice přímo

v jejím textu (odstranění tzv. opt-outu). Vzhledem

k tomu, že návrh je projednáván pomocí

tzv. konzultační procedury – Parlament má

pouze poradní hlas a ke schválení návrhu je

nutný jednomyslný souhlas Rady EU, jejíž někteří

členové včetně ČR se k návrhu staví velmi

rezervovaně – lze očekávat komplikace

při prosazování návrhu. V souvislosti s tímto

návrhem Komise v průběhu jara zahájí dialog

s pojistným sektorem, bankovním sektorem

a dalšími odvětvími finančních služeb, jehož

cílem bude ozřejmit si, ve kterých oblastech je

užití věku a tělesného postižení při tvorbě ceny

produktů a jejich designu opodstatněné. Komise

poté zadá zpracování studie, která zmapuje

využívání těchto faktorů k rozdílnému přístupu

ke spotřebitelům v oblasti finančních služeb.

• Vydání zprávy Evropské komise o budoucnosti

Blokové výjimky (Nař. 358/2003)

poskytující pojistitelům a jejich asociacím

právní jistotu pro provádění některých forem

spolupráce se očekává do konce března

tohoto roku. O zachování platnosti blokové

výjimky po roce 2010 se zasazuje nejen CEA,

ale také Evropský parlament ve svém usnesení

vydaném k Zelené knize o retailových

finančních produktech (květen) 2008. Komise

si při přípravě své zprávy vyžádala nad rámec

oficiální konzultace dodatečné informace

od národních pojistných poolů provozovaných

na základě blokové výjimky a některých malých

a středních podniků provozujících pojišťovací

činnost a konzultovala tuto problematiku

také s národními úřady na ochranu hospodářské

soutěže. V této fázi rozhodování Komise

byl velmi aktivní Český jaderný pool, jehož

ředitel se účastnil jednání se zástupci Komise,

tak i České asociace pojišťoven, která

požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

o podporu ve věci prodloužení blokové

výjimky.

• Evropská komise 4. prosince 2008 vydala

návrh Nařízení o právech cestujících

v autobusové a autokarové dopravě, které

si v souladu s bílou knihou „Evropská dopravní

politika s výhledem do roku 2010: čas

rozhodnout“ klade za cíl stanovit na úrovni

Společenství práva cestujících v autobusové

a autokarové dopravě. Návrh vychází

zejména z obdobného předpisu pro oblast

letecké dopravy. Obsahuje především ustanovení

týkající se:

– odpovědnosti při usmrcení nebo zranění

cestujících a ztrátě či poškození jejich zavazadel,

– zákazu diskriminace, jež se zakládá na státní

příslušnosti nebo místě trvalého bydliště,

pokud jde o přepravní podmínky, které

cestujícím přepravní podniky nabízejí,

– pomoci zdravotně postiženým osobám

a osobám s omezenou schopností pohybu

a orientace,

– povinností podniků provozujících autobusovou

a autokarovou dopravu v případě

zrušení nebo zpoždění spoje,

– informačních povinností,

– vyřizování stížností a obecných pravidel

pro výkon nařízení.

Bude ještě třeba vyjasnit vztah tohoto

nového nařízení a motorových směrnic

a detailně diskutovat některá jeho ustanovení,

neboť toto nařízení zavádí de

facto duální úpravu stran odškodnění

obětí dopravních nehod, stanovuje odlišné

lhůty pro vyřízení jejich nároků atd.

Návrh nařízení byl v prosinci 2008 předán

Evropskému parlamentu a Radě EU k projednání.

Rozhodováno o něm bude pomocí

spolurozhodovací procedury. CEA v současné

době shromažďuje a připravuje připomínky

evropského pojišťovacího průmyslu

k tomuto nařízení. Věcně má problematiku

na starosti Pracovní skupina pro přeshraniční

nehody CEA.

32 Pojistný obzor 1/2009 Ze světa


Beveridgeovský důchodový model:

aktuální výzva pro individuální

odpovědnost

Velká Británie má nejnižší

podíl státních důchodů v EU

(pouze 5 % HDP). Tento podíl

navíc v budoucnu hodlá

ještě snižovat.

ING. PETR PAVLÍK

PORADCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. VIG

Současný skromný státní důchodový systém

Velké Britanie (VB) se skládá ze dvou složek,

a to z plošné minimální dávky a dobrovolné

dávky odvozené z výdělků. Jeho kořeny spadají

do období konce druhé světové války. Tehdy totiž

lord William Henry Beveridge (1879–1963),

ekonom a politik, využil své práce Zpráva o sociálním

pojištění z roku 1942 a koncipoval novou

poválečnou sociální legislativu. Podstatou jeho

přístupu bylo zajistit dávky osobám narozeným

na počátku 20. století, u nichž možnost vlastního

zabezpečení výrazně omezily dvě světové

války a hluboká hospodářská deprese. Jelikož

se však s ohledem na značnou solidaritu systému

jednalo o velmi nízkou dávku, byl již tehdy

zároveň přijat i systém doplňkového pojištění.

Obdobná struktura důchodového systému se

pak na začátku druhé poloviny 20. století prosadila

i v Norsku, Irsku a ve Švýcarsku. Paradoxní

je, že zmíněná nová důchodová legislativa,

která svou diverzifikací zdrojů důchodů

a akcentem na individuální odpovědnost předběhla

dobu, nakonec přispěla k porážce Konzervativní

strany ve volbách v roce 1945.

Vícepilířový důchodový

systém

celkového náhradového poměru. Jestliže

důchodce nedosahuje zákonem stanovené

minimum příjmů, může požádat o navýšení

základního důchodu o další tzv. testovanou

dávku, jejíž přiznání však vyžaduje splnění

stanovených kriterií sociální potřebnosti.

• Druhý pilíř je ve VB reprezentován buď státním

doplňkovým důchodovým systémem,

nebo podnikovými, resp. podílnickými penzijními

fondy.

Tradiční dobrovolný doplňkový státní důchod

(State Earnings Related Pension Scheme –

SERPS) byl od dubna roku 2002 nahrazen tzv.

Druhým státním důchodem (State Second Pension

– S2P). Tuto důchodovou složku, která je

na rozdíl od jednotné dávky BSP vázána na příjmy

pojištěnce, dnes využívá cca 55 % občanů.

Systém je průběžně financován a spravuje jej

tzv. Národní příspěvková pojišťovací agentura. Ze

SERPS mohou zaměstnanci získat dalších 20 %

průměru výdělků všech svých příjmů, maximálně

však £ 210 týdně (cca 6 300 Kč). Příspěvky povinně

platí zaměstnanci (10 %) a zaměstnavatelé

(12 %). Živnostníci odvádí do systému pevně stanovenou

částku, která je každoročně revidována.

Stejně tak se každý rok upravuje výše minimálního

zisku, do níž jsou živnostníci zbaveni odvodu.

V roce 2008 bylo pojistné stanoveno na £ 5 týdně

(cca 150 Kč) a platil jej ten, kdo vydělal za rok

více než £ 6 000 (cca 180 000 Kč). Pokud pak

roční příjem přesáhl £ 12 000 eur (360 000 Kč),

doplácel živnostník ještě 7 % ze zisku.

Nárok na plný důchod (tj. z 1. i 2. pilíře) mají muži

ve věku 65 let, kteří do systému přispívali nejméně

44 let, a 60leté ženy (v období 2010–2020

dojde k postupnému růstu věkové hranice na 65

let), které odváděly pojistné minimálně 39 let.

Odchod do důchodu lze odložit, čímž si jde navýšit

důchod o 10,4 % ročně. Systém umožňuje

souběh výdělečné činnosti a pobírání důchodu,

aniž by za to na dotyčného uvaloval sankce. Naopak

předčasné vyplácení důchodů možné není.

Důchody jsou pokládány za standardní příjmy,

a proto podléhají progresivnímu zdanění s tím,

že starší penzisté mohou uplatňovat vyšší osobní

odečitatelné položky. Příspěvky zaměstnanců

a zaměstnavatelů na důchodové pojištění se pohybují

v rozmezí od 8,5 % až 22 % z vyměřovacího

základu, kterým je obdoba hrubého příjmu

v České republice.

Podniková/podílnická

schémata

Jak již bylo řečeno, do 2. pilíře patří i možnost

využít místo SERPS, resp. S2P, některý z mnoha

podnikových či podílnických schémat. Jedná

se o fondy, které investují uložené prostředky.

Některé dokonce spravují aktiva přesahující až

30 miliard dolarů. Tento dobrovolný doplňkový

Současný systém důchodového zabezpečení

řadí VB mezi liberální sociální státy. Je vícepilířový

a velmi komplexní, ale také mimořádně

složitý:

Díky nedávným reformám státního důchodu dosáhla

Velká Británie významného pokroku v oblasti přiměřenosti

důchodů – míra chudoby za poslední roky klesala.

• První pilíř tvoří jednotná plošná penzijní

dávka (Basic State Pension – BSP), která

dnes činí zhruba £ 124 týdně (cca 3 750 Kč)

pro osamocenou osobu a £ 189 týdně (cca

5 700 Kč) pro manžele-důchodce. Tato minimální

dávka se valorizuje podle růstu cen,

nikoli podle zvyšování mezd. Nyní dosahuje

cca 17 % průměrných výdělků a cca 20 %

privátní penzijní systém patří svým rozsahem

spravovaných aktiv k největším evropským nestátním

penzijním fondům. Zatímco podniková

schémata jsou určena pro zaměstnance, podílnická

schémata, která byla zavedena v roce

1988, jsou přístupná i živnostníkům. Minimální

příspěvek na podílnický důchod činí £ 30

Ze světa Pojistný obzor 1/2009 33


Ze světa

(cca 900 Kč) při každém vkladu, jejichž periodu

určuje správce. Penze z podnikových schémat

tvoří maximálně 65 % předdůchodového příjmu

po 20 letech zaměstnání. Kapitálovým (podílnickým)

důchodem penzista získá celý svůj

vklad navýšený o zhodnocení. S cílem zvýšit

bezpečnost členů privátních penzijních systémů

ve 2. pilíři začal v roce 2005 fungovat tzv.

Penzijní ochranný fond, který má do značené

míry pomáhat při insolvenci zejména podnikových

schémat. V současnosti volí cca 60 %

zaměstnanců opt-out a účastní se pracovních/

/soukromých systémů. Pro občany, kteří se

nevyváží z Druhého státního důchodu (S2P),

se odhaduje, že hrubý náhradový poměr klesne

ze současných 35 % (47 % netto) na 25 %

(41 % netto) v roce 2050. Bude velkou výzvou

zajistit, aby mělo více lidí přístup k privátním

důchodům.

• Třetí pilíř systému tvoří různé doplňkové

dobrovolné příspěvky a komerční produkty,

zejména životní pojištění. Obdobně jako

u nás je daňově zvýhodněné, a tedy lákavé

a hojně využívané. Trh životního pojištění

patří ve Velké Británii mezi nejrobustnější

na světě, neboť svým ročním předpisem

cca £ 240 mil. (cca 7,2 bil. Kč) v roce 2007

představuje třetí místo na světě s 9 % celosvětové

„životní produkce“. Životní pojištění

se dnes ve VB podílí na celkovém

předpisu pojistného z 67 %. A právě díky

popsanému liberálnímu penzijnímu modelu

a vysoké propojištěnosti komerčními životními

pojistnými produkty nemá VB zdaleka

tak velké problémy s financováním státního

důchodového zabezpečení jako mnohé jiné

státy Evropy. Důvodem je totiž zcela nejnižší

podíl státních důchodů v EU. Občané jsou

díky systému již tradičně navyklí spoléhat

se zejména na soukromé penze. Přepokládá

se, že to budou zejména tzv. důchody

vyplácené z podílnických fondů, které ještě

více odlehčí státnímu důchodovému systému.

Politickým cílem VB je současný poměr

státních a soukromých důchodů 60:40

do roku 2050 obrátit, a to především osvětovou

a daňovou podporou přispívání do soukromých

schémat.

Pokrok v oblasti

přiměřenosti důchodů

Díky nedávným reformám státního důchodu dosáhla

VB významného pokroku v oblasti přiměřenosti

důchodů. Míra chudoby za poslední roky

klesala a očekává se, že bude klesat i nadále.

Jedinečnou vlastností je možnost opt-outu ze

státního druhého důchodu. Vlastní přiměřenost

a udržitelnost důchodů pak závisí v mnohem

větší míře než v jiných zemích na krytí a výkonnosti

soukromých penzijních systémů. Pro VB

je dnes velkou výzvou zajistit, aby více lidí mělo

přístup k možnostem získání vyšší životní úrovně

v důchodu a těchto možností využít. V současné

době se ve VB diskutují tři nosná témata.

Prvním je dopad přesunu směrem k příspěvkově

definovaným penzijním plánům v zaměstnavatelských

systémech, druhým tématem je, jak

zajistit, aby lidé kompenzovali základní státní

důchod pomocí navýšení důchodových příjmů

z jiných zdrojů a třetím pak, jak pokračovat

ve zlepšování pobídek vedoucích k pozdějšímu

odchodu do důchodu a adekvátnímu spoření.

Vzdělání občanů na úrovni

V souvislosti s důchodovým systémem ve VB

jistě stoji za zmínku i to, že je zde věnována

mimořádná pozornost edukaci občanů. Vláda

úzce spolupracuje se zaměstnavateli na osvětě

zaměstnaneckých důchodů a s dohledovým

orgánem nad poskytovateli finančních služeb,

který na svých internetových stránkách zveřejňuje

srovnávací tabulky u celé řady finančních

produktů včetně osobních důchodů. Pozadu

nezůstávají ani odborové a jiné organizace poskytující

poradenství o důchodech přímo na pracovištích.

A co dodat na závěr Snad jen to, že s odstupem

více než šedesáti let lze bez nadsázky

konstatovat, že se britský konzervativec lord

Beveridge stal výrazným průkopníkem vícezdrojového

financování penzí s logickým důrazem

na odpovědnost jednotlivce za výši svého

důchodu. Jak je dnes vidět, jeho myšlenky jsou

nadčasové, neboť je to právě dnešní Evropa,

která hledá další možnosti, jak zabezpečit finančně

trvale udržitelný důchodový systém,

který právě zapojení doplňkových penzijních

systémů nezbytně potřebuje.

Pilíř Systém Dávka/produkt Financování Podíl na

důchodu

1. Základní státní důchodový systém (BSP) Jednotný minimální důchod (JMD) Průběžné financování z důchodového

Testovaný státní důchodový systém Příplatek, pokud je JMD nižší než životní

pojištění

minimum

2. Dobrovolný doplňkový státní důchodový

systém (SERPS) – od r. 2002 státní

systém druhého důchodu (S2P)

Dobrovolný doplňkový podnikový, resp.

podílnický systém penzijních fondů

3. Dobrovolný doplňkový systém

k podnikovému systému

Dobrovolný doplňkový individuální

systém

Doplňkový důchod vázaný na příjmy

(obsahuje krytí nestarobních důchodů)

Doplňkový důchod dávkově (DB) či

příspěvkově (DC) definovaný

Doplňkový důchod dávkově či

příspěvkově definovaný

Komerční produkty, zejména životní

pojištění

Průběžné financování z důchodového

pojištění

10% zaměstnanec

12% zaměstnavatel

(u starších zaměstnanců jsou zdrojem

také daně)

Fondové financování

v DC systému:

9,9% zaměstnavatel

2,7% zaměstnanec

v DB systému:

4,3% zaměstnavatel

4,2% zaměstnanec

Účast

obyvatel

20 % 100 %

10%

40% 40%

60%

Fondové financování 40% 25%

Fondové financování 30%

Zdroje: Understanding the Basic State Pension (www.direct.gov.uk/), State Second Pension (www.thepensionservice.gov.uk/state-pension/additional)

34 Pojistný obzor 1/2009 Ze světa


Z domova

Věřím ve schopnosti českého

předsednictví

mgr. EMA NOVOTNÁ

ŠÉFREDAKTORKA

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

překlad: ENTRE

Před Českou republikou

předsedala Radě EU

Francie. V této souvislosti

jsme položili Bertrandu

Labilloyovi z Francouzské

asociace pojišťoven při jeho

návštěvě Prahy několik

aktuálních otázek.

Foto: ČAP

Česká republika coby předsednická země

představila na začátku svého působení

v čele EU priority a program činnosti na prvních

šest měsíců roku 2009. Spolu s Francií

a Švédskem – partnery v předsednickém triu

– také připravila společný osmnáctiměsíční

program, který na rok a půl představuje pomyslný

jízdní řád EU.

V oblasti finančních trhů navázalo české

předsednictví na současné aktivity EU. Mezi

prioritní agendu se počátkem roku mimo

jiné řadily revize směrnice o kapitálové přiměřenosti

investičních podniků a úvěrových

institucí, dojednání směrnice regulující pojišťovnictví,

nařízení o činnosti ratingových

agentur a směrnice o institucích elektronických

peněz.

České předsednictví pokračuje v naplňování

již zahájených iniciativ a povede diskusi o dalších

potřebných změnách v evropské regulaci

finančních trhů. Velké úsilí věnuje konečnému

dojednání směrnice Solventnost II, která reviduje

obezřetnostní rámec v pojišťovnictví. Nejen

o této směrnici hovoříme s Bertrandem

Labilloyem, ředitelem pro ekonomické, finanční

a mezinárodní záležitosti Francouzské

asociace pojišťoven (F.F.S.A.).

Bertrand Labilloy s francouzskou delegací

Jak byste z únorové perspektivy zhodnotil

dopad finanční krize na francouzské

pojišťovnictví Došlo k nějakým výrazným

změnám ve spotřebitelských preferencích

finančních produktů

Finanční krize ovlivňuje pojistný sektor

ve Francii stejně jako kdekoli jinde. Propad

na trzích s akciemi a podnikovými dluhopisy

snížil nerealizované kapitálové zisky, stejně

jako se snížil čistý zisk za finanční rok 2008

po zaúčtování znehodnocení kapitálu a technických

rezerv.

Naproti tomu je třeba říct, že celková finanční

síla francouzských pojišťoven je díky

vysoké úrovni kapitalizace pojistného sektoru

před krizí a kvalitě jeho systému řízení

rizik stále uspokojivá. Navíc co se týče životního

pojištění, počet předčasně ukončených

pojistných smluv zůstal v posledních šesti

měsících stabilní, takže francouzský pojistný

sektor je stále takzvaně v plusu, tj. přijaté

pojistné svým plněním převyšuje vyplacené

pojistné. Což je o to pozoruhodnější,

že v tomto období čelily produkty životního

pojištění velmi tvrdé konkurenci ze strany

bankovních produktů z mnoha dočasných

důvodů. Také upisování produktů spojených

s investičním fondem se v návaznosti

na propad trhu s cennými papíry dramaticky

snížilo.

Jaké je stanovisko francouzského pojistného

sektoru k Solvency II (SII) Jaká by

tato směrnice měla podle jeho názoru

být

Francouzský pojistný sektor podporuje

okamžité přijetí směrnice Solvency II. Tato

směrnice řeší v krátkodobém horizontu potřebu

zvýšené regulace a ochrany pojistníků

vyvolanou současným zmatkem na finančních

trzích. V dlouhodobém horizontu zvýší

konkurenceschopnost evropských pojišťoven

především ve vztahu k neevropským

pojišťovnám.

Přijetí směrnice SII ale nemůžeme akceptovat

za jakoukoli cenu. Dosud nevyřešená

témata jsou dobře známá: jedná se o akciové

riziko a režim skupinového dohledu.

K prvnímu tématu Evropský parlament

Co se týče režimu skupinového dohledu, podporují

francouzští pojistitelé rozložení pravomocí mezi různé

orgány zapojené do skupinového dohledu.

konečně souhlasil s tím, že zváží téma „procykličnosti“,

která bude mít z pohledu současného

finančního kontextu zásadní vliv

na význam budoucí regulace. Je to pozitivní

krok a my čekáme na to, jaké řešení bude

předloženo. Navíc v případě dlouhodobých

smluv bychom si všichni měli být vědomi

toho, že téma akciového rizika zahrnuje i další

aspekty, jakými jsou například nakládání

se strategickými majetkovými účastmi a kalibrace

akciového rizika. Co se týče režimu

skupinového dohledu, podporují francouzští

pojistitelé směr přijatý Parlamentem i Radou,

a to rozložení pravomocí mezi různé

orgány zapojené do skupinového dohledu.

Také bychom byli rádi, aby oba tyto zákonodárné

orgány našly řešení ohledně tématu

skupinové podpory, které by bylo přijatelné

pro všechny kapitálové účastníky.

V pořadí 6. předsednictví Evropské rady

pod vedením Francie skončilo v prosinci.

Jaké máte zkušenosti se spoluprací s vašimi

vládními úřady během uplynulých

Z domova Pojistný obzor 1/2009 35


Z domova

předsednictví Chtěl byste v této souvislosti

něco doporučit České asociaci pojišťoven

Domnívám se, že se během francouzského

předsednictví dařilo posunovat problematiku

finančních služeb dopředu. Jsem přesvědčený,

že se českému předsednictví podaří

to samé, tj. že se mu povede prosadit přijetí

směrnice Solvency II.

Z hlediska oborové asociace mohu říct, že naše

situace je teď, tj. od té doby, co se francouzští

zástupci v Radě vrátili od svých úkolů v rámci

předsednictví ke své tradiční roli, příznivější.

Nyní jsou vůči našim obavám vnímavější.

V roce 2002 jste napsal pro CEA* publikaci

o regulaci evropského pojišťovnictví.

Co pro vás bylo počátečním impulsem

Publikaci jsem nejdříve napsal ve francouzštině

pro francouzského vydavatele, a to těsně

poté, co jsem odešel ze státních služeb,

kde jsem se zabýval regulací pojišťovnictví

a dohledu na domácí i evropské úrovni. V té

době bylo mým cílem završit tuto část své

kariéry nějakým dílem, které by vyplnilo mezeru

v nabídce knih zabývajících se pojišťovnictvím.

Jakou měla publikace odezvu

Jak si asi můžete představit, nebyl to bestseller,

ale velmi jsem si vážil toho, jak byla

kniha čtenáři přijata.

Napsal byste dnes některé věci odlišně

Pokud ano, které

Kdybych měl dnes psát o tomto tématu znovu

– na což si myslím už nebudu mít nikdy

čas – zaměřil bych se na integraci jednotného

trhu, ale přikládal bych menší důležitost

svobodě usazování a poskytování služeb,

což se neprokázalo jako užitečné. Dnes bych

více zdůraznil budoucí režim účetnictví a solventnosti.

Co jsou, podle vašeho názoru, slabá místa

evropského pojišťovacího práva

Největší slabinou evropského pojišťovacího

práva je, že nedovolilo, aby na evropském

pojistném trhu došlo k takové integraci,

k jaké mohlo dojít.

Pozn.: Publikace Regulace pojišťovnictví v EU

vychází na pokračování v pojistně teoretickém

bulletinu Pojistné rozpravy. Čísla 20–23 si lze

objednat na www.cap.cz. Závěrečné kapitoly

budou v průběhu roku publikovány v čísle 24.

Tomáš Cipra: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008

(ISBN 978-80-86929-43-9, 538 stran, cena 620,-Kč).

Termín finanční ekonometrie se dnes používá

pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních

dat jak na mikroekonomické, tak

na makroekonomické úrovni. Toto označení

je však dnes běžné i v případech, kdy analyzujeme

finanční data v pojistném kontextu

(např. v souvislosti s vnitřními modely v rámci

Solvency II). Přitom kvantitativní analýzou

se míní především statistické zpracování

finančních dat (tj. klasická popisná statistická

analýza, statistická identifikace, odhad

a verifikace příslušného modelu, statistické

testování různých finančních a pojistných

hypotéz a konstrukce předpovědí v rámci

zkonstruovaného modelu)

s využitím dostupných

ekonomických informací

a pak následná diskuse

získaných výsledků z hlediska

jejich kompatibility

s praxí a dopadu v rámci

dané finanční reality (finančních

trhů, finančního

sektoru, burzy, banky, investiční

firmy, pojišťovny,

penzijního fondu apod.).

Významné je také propojení

finanční ekonometrie

s klasickou finanční matematikou,

která pro kalibrování

svých modelů pro

daný trh (např. při modelování

časové struktury úrokových měr či úvěrového

rizika, při oceňování kapitálu v rámci

modelu CAPM apod.), ratingu a klastrování

finančních ukazatelů a v celé řadě dalších

oblastí musí při konkrétních výpočtech používat

ekonometrické metody. Vedle termínu

finanční ekonometrie se také často používají

spojení typu ekonometrická analýza finančních

dat, ekonometrie finančních trhů, analýza

finančních časových řad apod. Takový

přístup si vyžádala praxe, neboť podle některých

pramenů až devadesát procent z objemu

dat, která prakticky zpracovává současná

ekonometrie, má finanční charakter. Důležitou

součástí finanční ekonometrie

je analýza finančních

časových řad, která

se soustřeďuje na dynamiku

finančních jevů. V jejím

rámci je nutné se vyrovnat

s moderním specifikem

finančních dat, které bylo

zcela neznámé v klasické

ekonometrii, totiž s vysokou

hustotou záznamu

(např. každou minutu přes

široké portfolio cenných

papírů obchodovaných

na burze).

Rozsáhlá publikace si

klade za cíl představit postupy,

které lze v rámci

současné finanční ekonometrie použít. Kromě

(vícerovnicových) regresních modelů je

značná pozornost věnována dynamickým

modelům (např. vícerozměrným autoregresním

modelům nebo kointegraci) včetně analýzy

finančních časových řad. Do textu jsou

ale také zařazeny partie týkající se modelování

vývoje finančních aktiv, kreditního rizika

a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam

v současných praktických financích a pojišťovnictví.

Publikace by měla poskytnout úplné návody

pro praktické použití jednotlivých metod

ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží

řada numerických příkladů především z finanční

(včetně pojistné) oblasti doplněných

většinou o interpretaci a diskuzi získaných

výsledků. Jako příklady z oblasti pojišťovnictví

jsou mimo jiné uvedeny ekonometrický

model životní pojišťovny, modelování závažnosti

tělesného poškození v motorovém pojištění

pomocí logitového modelu aj.

Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský

text pro školy ekonomického

a matematického zaměření, a to včetně výzkumu,

který zde probíhá. Měla by však být

užitečná pro všechny, kteří v rámci své profese

musí kvantitativně analyzovat finanční

data (banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční

společnosti, obchodníci s cennými

papíry, pojistní makléři a další).

36 Pojistný obzor 1/2009 Z domova

* CEA – Evropská federace pojištoven a zajišťoven (Comité Européen des Assurances)


Nový systém sběru statistik ČAP

ing. JOSEF KELLER

SPECIALISTA EKONOMICKÉ SEKCE

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

V návaznosti na nové

požadavky orgánu dohledu

došlo k výrazným změnám

při zpracování statistik

České asociace pojišťoven

(ČAP).

V rámci integrace jednotlivých orgánů dozoru

či dohledu finančního trhu došlo dne 1. dubna

2006 k přechodu pojišťoven z péče Úřadu státního

dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

(působil jako organizační složka MF) pod

křídla ČNB. V této souvislosti se tak podstatně

změnil i způsob výkaznictví pojišťoven. Změny

nebyly významné z hlediska obsahu jako

spíše z důvodu praktického provedení. Česká

národní banka (ČNB), která se pochopitelně

přednostně zaměřovala na banky, používala

a používá systém automatizovaných výkazů.

Pojišťovny proto začlenila technicky do doplňkového

systému Sběru dat od nebankovních

subjektů (SDNS).

Téměř ve stejném období začala ČAP aktualizovat

a rozšiřovat svoje informační systémy,

a to jak směrem k veřejnosti (nové webové

stránky), tak i ke svým členům (vybudování

extranetu) či sekretariátu ČAP (intranet).

Všechny tyto impulsy společně s trvalou snahou

o vylepšování statistik a optimalizaci statistické

služby ČAP vedly nutně k myšlence

a následně zřetelně formulovanému požadavku

doplnit budovaný informační systém ČAP

o statistickou část tak, aby bylo možné využít

co největší část statistických podkladů připravovaných

v pojišťovnách pro ČNB ve formátu

xml přímo pro potřeby ČAP, jejích členských

pojišťoven i odborné a laické veřejnosti.

Jak se vše vyvíjelo

Ve svém základu jednoduchá záležitost si nicméně

vyžádala nějaký čas. V prvé řadě byla

v rámci Pracovní skupiny (PS) statistiky provedena

analýza statistik předkládaných ČNB

prostřednictvím systému SDNS. Na základě

analýzy byla vybrána sada výkazů, které obsahovaly

údaje odpovídající struktuře statistik

ČAP, a definovány podmínky jejich automatizovaného

zpracování v informačním systému

(IS) ČAP. Vybraná sada výkazů a definované

podmínky jejich zpracovávání ČAP byly předloženy

ke schválení členským pojišťovnám.

Jejich konsenzuální stanovisko bylo následně

rozpracováno do specifikace cílových funkcionalit.

Zpracovatel IS ČAP na základě zadání

poté připravil potřebnou databázi, rozhraní

a první výstupy. Ve spolupráci s pojišťovnami

bylo provedeno několik zkoušek.

Drobný oříšek představovaly dodatečné údaje,

jež jsou potřeba pro statistiky ČAP, ale neobjevují

se ve výkazech pro ČNB. Úroveň zpracování

dat v pojišťovnách se liší, což je pochopitelné,

neboť každá pojišťovna postupuje podle

vlastních možností a potřeb. Od původní myšlenky,

aby pojišťovny připravovaly dodatečné

údaje pro ČAP ve stejném formátu jako pro

ČNB, se proto upustilo, neboť by to znamenalo

v řadě případů značné zásahy do systémů

pojišťoven. Volba padla na jednodušší řešení

ve formátu běžných tabulek, jež lze vkládat

do systému ČAP stejně jednoduše jako výkazy

ČNB. V žádném případě nejde o krok zpátky,

neboť systém ČAP je schopen poskytnout dostatečné

podmínky pro automatizaci na straně

pojišťoven s použitím obou formátů.

Náročné bylo také dopracování výstupů. Nestačí

pochopitelně pozitivní vymezení, aby

uživatel nalezl „své“ údaje. Funkční musí být

také negativní vymezení, aby dotyčný nezískal

údaje, k jejichž zpracování oprávnění nemá.

Prezentované údaje musí být zároveň podávány

v provedení odpovídajícím celkovému pojetí

webu a extranetu ČAP.

Bez ohledu na tyto i případně jiné obtíže či

problémy lze jistě zkonstatovat, že první ucelený

výstup – tj. výsledky členských pojišťoven

za rok 2008 – dopadl úspěšně a je povzbuzením

pro další rozvoj systému.

Očekávané výzvy

I přes zdravé uspokojení z dosaženého základního

cíle se ČAP nevzdává myšlenky dalšího

vylepšování sytému. Ostatně další okolnosti,

zejména proces tvorby a schvalování nového

zákona o pojišťovnictví a s ním souvisejících

prováděcích vyhlášek, k tomu přímo nutí.

Bude proto nezbytné provést revizi výkazů

ČNB a přizpůsobit výběr nové metodice, dále

bude nutné posoudit nové termíny výkaznictví,

které posilují vykazování ve čtvrtletních intervalech,

a hledat cesty, jak je sladit s potřebami

ČAP. Zbývá též dokončit kompletaci historických

údajů, bez níž není možné naplnit další cíl

Nový systém statistik ČAP zefektivní práci v pojišťovnách

a přinese další možnosti pro uživatele výstupů.

nového systému: umožnit uživatelům alespoň

základní možnosti statistického zpracování

prezentovaných dat. Není vyloučeno, že přijde

i čas na přehodnocení struktury statistických

dat ČAP ve směru pokrytí dalších potřeb pojišťoven

či ČAP jako takové, pokud jde o vztah

k veřejnosti. Netřeba zdůrazňovat, že jsou přitom

vždy brány v úvahu otázky hospodářské

soutěže.

Závěrem zbývá milá povinnost poděkovat

všem, kteří se podíleli na přípravě nového systému

statistik. Věřím, že přinese jak zjednodušení

postupů v pojišťovnách, tak spokojenost

uživatelů výstupů.

Z domova Pojistný obzor 1/2009 37


Z domova

Únor – měsíc pojištění majetku

Česká asociace pojišťoven

vyhlásila únor 2009 již

podruhé měsícem pojištění.

Letos bylo stěžejním

tématem pojištění majetku.

JANA ČECHOVÁ

HAUSKA & PARTNER

Hlavním cílem každoroční kampaně je především

zvýšená informovanost veřejnosti o určitém

druhu pojištění. První ročník kampaně

se zaměřil na životní pojištění. Stejně jako

loni i letos realizovala Česká asociace pojišťoven

(ČAP) v rámci kampaně různé aktivity.

Usilovala zejména o zvýšenou medializaci

dané oblasti pojištění s cílem pomoci občanům

zorientovat se lépe v nabídce pojistných

produktů na trhu a upozornit na důležitost

pojištění majetku pro každého z nás. Zároveň

jsme se snažili poukázat na možné důsledky,

které mohou nastat vinou chybného nebo

nedostatečného sjednání pojištění.

Na pojištění majetku se

šetřit nevyplatí

Marcela Kotyrová a Michal Šimon na únorové tiskové konferenci ČAP

Foto: ČAP

Skutečnost, že zvýšená informovanost v oblasti

majetkového pojištění je zcela na místě,

dokládají výsledky z anketního průzkumu,

který pro ČAP realizovala letos v lednu společnost

Hauska & Partner. Výsledky ankety

ukázaly, že velké procento lidí se při pojištění

majetku dopouští podstatných chyb, které

pro ně mohou mít závažné následky. Často

se snaží ušetřit na pojistném za každou cenu,

mívají zastaralé pojistné smlouvy, neznají detailně

pojistné podmínky, špatně se orientují

v pojistných produktech nebo si neuchovávají

dokumentaci k pojištěným předmětům.

škoda pak pro klienty mívá nedozírné následky,“

vysvětluje v průběhu kampaně Marcela

Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání

ČAP. Její slova potvrzuje i lednová anketa:

62 % dotázaných ve svých smlouvách

sjednané pojištění nikdy neaktualizovalo.

Rovná polovina z nich přitom měla majetek

pojištěn déle než deset let: „Lidé si neuvědomují,

že se cena majetku s léty mění. Své

investice do majetku zapomínají v pojištění

zohledňovat, a vystavují se tak zbytečnému

riziku podpojištění. Když dojde ke škodní

události, pojišťovna jim škodu uhradí jen

částečně, přesto stále v souladu s platnou

pojistnou smlouvou,“ varuje Kotyrová.

Neznalost neomlouvá

Obecně lidé podceňují aktualizaci pojistných

smluv, a to nejen v souvislosti s pojistnou

částkou, ale i při změně údajů o pojistníkovi

či způsobu platby.

Někteří lidé dále nevnímají rozdíl mezi pojištěním

domácnosti a nemovitosti. Mnohdy se

pak stane, že si pro rodinný domek sjednají

Problém zastaralých

pojistných smluv

„Zdaleka nejčastějším problémem jsou však

zastaralé pojistné smlouvy. Sjednané pojištění

v jejich případě již dávno neodpovídá

aktuální hodnotě majetku pojištěnců. Vzniklá

Přehled návštěvnosti www.pojistimajetek.cz (od 3. 2.–26. 3. 2009)

Počet návštěv 2 443

Počet návštěvníků 1 914

Počet zobrazených stran 8 554

Průměrný počet stran při jedné návštěvě 3,5

Průměrná doba návštěvníka na stránce 0:03:10

Zdroj: Google Analytics

38 Pojistný obzor 1/2009 Z domova


pojištění nemovitosti, ale pojištění domácnosti

neřeší v domnění, že je toto pojištění

již zahrnuto v ceně pojištění nemovitosti.

V případě škodní události, například povodně,

jim pak pojišťovna uhradí pouze škody na nemovitosti.

Škodu vzniklou v domácnosti si už

musí poškození hradit ze svého.

Alarmující je také skutečnost, že jen necelá

čtvrtina oslovených si uchovává dokumentaci

k pojištěným předmětům. Naopak 26 %

respondentů nemá doklady vůbec k ničemu.

Neuvědomují si, že pokud dojde k pojistné

události, má pojišťovna právo krátit pojistné

plnění. Neprokázanou škodu také nemusí proplatit

vůbec, neprokáže-li pojistník odpovídající

dokumentaci.

Výsledky ankety…

…České asociace pojišťoven ukázaly, že jen

34 % dotázaných si prostudovalo pojistné

podmínky. Bezmála polovina respondentů

četla pojistné podmínky zběžně. Zbývajících

20 % dotazovaných je nečetlo vůbec, nebo si

tuto skutečnost nevybavuje. „Lidé často ani

nevědí, jak a proti čemu jsou pojištěni. Stává

se, že v zátopových oblastech nejsou lidé

pojištěni proti povodni. Neznalost pojistných

podmínek se pak většinou projeví až při případné

likvidaci škody,“ komentoval anketu

v průběhu kampaně Michal Šimon, specialista

pro neživotní pojištění ČAP.

Vážně nevážně o pojištění

majetku

Kampaň má svůj vlastní symbol – usměvavý

domeček. Stejně jako logo loňské kampaně

„Pojisti život“ i to letošní využívá grafických

prvků loga České asociace pojišťoven.

Pro dlouhodobou udržitelnost informací jsme

zprovoznili webové stránky www.pojistimajetek.cz,

kde jsou soustředěny nejdůležitější

informace o pojištění majetku, včetně konkrétních

příkladů z praxe. Na tyto stránky odkazují

nápadité grafické bannery, které byly umístěny

na stránkách členských pojišťoven, mediálních

partnerů a dalších společností, jež naši kampaň

podpořily. Jen za únor, tzn. během prvního

měsíce po jejich zprovoznění, je navštívilo přes

2 tisíce návštěvníků.

Pro odlehčení byla celá kampaň provázena sérií

vtipů s tématikou pojištění, které připravila

ČAP ve spolupráci s výtvarníkem Pavlem Kotyzou

a které se v pravidelných intervalech mění

na webu www.pojistimajetek.cz.

Únor – měsíc pojištění

v médiích

Zdaleka nejčastějším problémem u pojištění majetku jsou

zastaralé pojistné smlouvy, kdy sjednané pojištění již

dávno neodpovídá aktuální hodnotě majetku pojištěnců.

Významná byla spolupráce s médii, která

o tématu pojištění majetku v průběhu Února

– měsíce pojištění ve zvýšené míře referovala.

Samotná kampaň byla zahájena tiskovou

konferencí, která se uskutečnila v hotelu Praha

dne 3. února 2009. V souvislosti s kampaní

bylo v médiích publikováno přes 90 výstupů,

mimo jiné například v České televizi, Českém

rozhlase, opakovaně v denících Právo

(ke kampani zde vyšla i samostatná příloha),

Deníku, dále v Blesku, Lidových novinách,

několika společenských týdenících a ve velké

míře na internetových serverech. Velký zájem

o téma projevily lifestylové časopisy, které

budou informace vydávat i v průběhu března

a dubna.

ČAP tímto děkuje za podporu všem členským

pojišťovnám a také mediálním partnerům

Finance.cz, Finančnínoviny.cz, Českénoviny.cz,

Peníze.cz, oPojištění.cz a Měšec.cz. Ti všichni

kampaň významně podpořily na svých webových

stránkách.

Opět za rok …

Informační kampaň „Únor – měsíc pojištění“

má dlouhodobý charakter. Každý

rok v únoru se Česká asociace pojišťoven

v komunikaci hodlá věnovat jedné

specifické oblasti pojištění. V minulém

roce to bylo životní pojištění (www.pojistizivot.cz),

letos pojištění majetku (www.

pojistimajetek.cz).

Co bude tématem únorové kampaně

v roce 2010 - své tipy (doporučení) pište

na e-mail: marcela.kotyrova@cap.cz

Z domova Pojistný obzor 1/2009 39


Z domova

Z tiskových zpráv

(podle data vydání)

O výsledcích za rok 2008:

VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) ČR –

2. prosince 2008

Vienna Insurance Group v České republice

zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2008 přirozený

silný růst a nadále zůstává jedničkou

na trhu v segmentu pojištění průmyslových

a podnikatelských rizik.

UNIQA pojišťovna – 22. ledna 2009

Podle předběžných údajů za minulý rok

vzrostlo předepsané pojistné UNIQA pojišťovny

o 15,7 %. Na tomto výsledku se podílelo

neživotní pojištění předpisem ve výši

3,198 miliardy a životní pojištění 1,180 miliardy

korun. Zatímco tahounem růstu v roce

2007 bylo životní pojištění, loňský výsledek

zajistily především výborné výsledky neživotních

odvětví, která meziročně posílila

bezmála o 20 %.

ING Životní pojišťovna N.V. –

26. ledna 2009

ING zveřejnila předběžné výsledky za rok

2008, lokální provozní hospodářský výsledek

v roce 2008 zaznamenal stabilní a kontinuální

růst. Rovněž došlo k nárůstu předepsaného

pojistného, počtu klientů a aktiv

ve správě ING.

Pojišťovna České Spořitelny –

28. ledna 2009

Celkem 6,68 miliardy korun vybrala Pojišťovna

České spořitelny na pojistném v roce

2008. To je o 3,5 % více než v předcházejícím

roce. Tohoto výsledku bylo dosaženo

zejména díky běžně placenému pojistnému,

kde pojišťovna vykázala nárůst objemu o téměř

33 %. Pojišťovna také výrazně navýšila

počet klientů a ke konci roku jich na pojistných

smlouvách evidovala více než milion.

Česká podnikatelská pojišťovna, VIG (ČPP)

– 3. února 2009

ČPP vykázala meziroční navýšení poštu

pojištěných vozidel o více než 160 tisíc ks,

a dosáhla tak nejlepšího výsledku ze všech

pojišťoven na domácím trhu za posledních

pět let. ČPP participovala na celém nárůstu

trhu 61% podílem.

Česká asociace pojišťoven –

10. února 2009

ČAP zveřejnila předběžné výsledky za loňský

rok, které svědčí o stabilitě pojistného

trhu. Po nadprůměrně úspěšném období

v roce 2007 vykazuje celkové předepsané

pojistné nárůst téměř 5 %. Finanční ani

hospodářská krize se tak do pojišťovnictví

v roce 2008 zásadně nepromítla. Tempo

růstu životního (+4,5 %) a neživotního pojištění

(+5,2%) se v roce 2008 téměř vyrovnalo:

rozdíl tak činí pouhých 0,7 %. Běžně

placené životní pojištění významně vzrostlo

jak v rámci celkového předepsaného pojistného

(+7,9 %), tak i v oblasti obchodní produkce,

tj. v objemu smluv (v Kč) uzavřených

v roce 2008 (+13,3 %).

AEGON Pojišťovna – 18. února 2009

Aegon pojišťovna, zaznamenala v roce 2008

růst předepsaného pojistného o 40 %. Celková

výše předepsaného pojistného tak

činila 328 058 tis. Kč. Nejrychleji rostl segment

běžně placeného životního pojištění,

kde pojišťovna dosáhla předpisu pojistného

o 157 % vyššího než v roce 2007.

Z významných událostí:

ČSOB Pojišťovna – 11. listopadu 2008

Motoristé v České republice platí za povinné

ručení svých vozidel většinou méně

peněz než jejich kolegové v jiných zemích

střední Evropy. Vyplývá to ze srovnání výše

pojistného, které hradí motoristé za pojištění

stejných vozidel v Česku, na Slovensku,

v Polsku a Maďarsku.

Kooperativa pojišťovna, VIG –

27. listopadu 2008

Kooperativa získala prestižní titul Pojišťovna

roku 2008. Kooperativa uspěla i v dalších

kategoriích, za všechny jmenujme 3. místo

v kategorii Životní pojištění roku 2008

a 3. místo v kategorii Nejdynamičtější pojišťovna

roku 2008.

AXA životní pojišťovna –

27. listopadu 2008

Finanční skupina AXA uspěla ve dvou kategoriích

ocenění MasterCard Banka roku

2008. AXA penzijní fond se v kategorii Penzijní

fond roku umístil na druhém místě.

Stejnou pozici získala i AXA životní pojišťovna

v kategorii Nejdynamičtější pojišťovna

roku 2008.

AXA životní pojišťovna – 13. ledna 2009

Koncem roku 2008 došlo k uzavření smluv

o převodu obchodního podílu mezi společností

AXA životní pojišťovna a.s. a dosavadními

vlastníky 50% obchodního podílu

ve společnosti EF CZ, s.r.o. Každý z prodávajících

převedl na společnost AXA obchodní

podíl ve výši 25,5 %. Na základě uvedeného

převodu se společnost AXA životní pojišťovna

a.s. stala vlastníkem 51% obchodního

podílu společnosti EF CZ.

Česká pojišťovna (ČP) – 27. ledna 2009

Mezinárodní ratingová agentura Standard

& Poor´s zvýšila hodnocení pojišťovny

z A na A+ se stabilním výhledem. ČP tak

dosáhla maximálního možného ratingu, který

lze u nás získat. Stejnou známkou je totiž

ohodnocena i Česká republika.

40 Pojistný obzor 1/2009 Z domova


Personálie:

Wüstnerot pojišťovna – 5. ledna 2009

Pavel Vaněk byl zvolen novým předsedou

představenstev všech čtyř členských společností

Wüstenrot.

Vienna insurance Group –

4. února 2009

Mag. Gerhard Lahner byl povolán jako nový

člen do vedení koncernu Vienna Insurance

Group. Ve vedení koncernu bude zodpovídat

zejména za další rozvoj a koordinaci rumunských

pojišťovacích společností.

Pojišťovny nabídly nové

produkty:

Česká pojišťovna – 4. prosince 2008

Balíček majetkového a odpovědnostního

pojištění, známý pod názvem pojištění

v KOSTCE, doplnila nová služba – pojištění

technické a právní asistence pod názvem

Asistence pro dům a byt.

AXA životní pojišťovna –

8. prosince 2008

Finanční skupina AXA přichází s jednorázovým

investičním životním pojištěním s minimálním

vkladem 100 000 Kč, které prostřednictvím

investiční strategie „Lock The

Best Note“ zabezpečí zajímavé zhodnocení

investice. Certifikát BALANCE 6 nabízí kromě

bezpečného zhodnocení i výhodné rozložení

investice.

Kooperativa pojišťovna, VIG –

11. prosince 2008

Speciální krátkodobé povinné ručení pro

majitele nepojištěných motorových vozidel

nabízí Kooperativa. Produkt pomáhá těmto

motoristům předejít placení sankcí s ohledem

na nově fungující režim.

Česká podnikatelská pojišťovna, VIG –

15. prosince 2008

ČPP nabízí vlastníkům nepojištěných vozidel

krátkodobé povinné ručení na dobu jednoho,

dvou nebo tří měsíců za pojistné ve výši

95 korun měsíčně.

Allianz pojišťovna – 20. ledna 2009

Pojišťovna Allianz rozšířila službu Home Assistance,

pro všechny bytové domy pojištěné

u Allianz pojišťovny. Každý bytový dům

může využít až 5 zásahů asistenční služby

Home Assistance ročně, náklady na jeden

zásah nesmí překročit limit 7 000 Kč. Pro

občany byla tato služba rozšířena o služby

deratizace a dezinsekce pro všechny domácnosti

a nemovitosti pojištěné ve variantě

Exkluziv.

Pojišťovna České Spořitelny –

22. ledna 2009

Nové FLEXI životní pojištění od Pojišťovny

České spořitelny nabízí v ČR unikátní připojištění

doživotní renty v případě invalidity

nebo bezmocnosti.

Allianz pojišťovna – 3. února 2009

Allianz rozšířila nabídku připojištění u kapitálového

pojištění. Vychází tak vstříc poptávce

klientů, kteří u pojistných produktů

požadují maximální rozsah a variabilitu připojištění.

Triglav pojišťovna – 10. února 2009

Pojišťovna Triglav začala ve spolupráci

s Ústředním automotoklubem ČR (ÚAMK)

nabízet službu Triglav assistance, která

se vztahuje na osobní a užitková vozidla

do 3500 kg. Asistenční služba je součástí

pojištění vozidel.

Kooperativa pojišťovna, VIG –

11. února 2009

Kooperativa umístila na své webové stránky

unikátní moderní konfigurátor investičního

životního pojištění, který umožňuje on-line

modelaci vývoje klientem zvolené investiční

strategie.

ČSOB Pojišťovna – 13. února 2009

ČSOB Pojišťovna spustila svůj korporátní

blog s názvem „Pátek třináctého“. Blog

přináší prostřednictvím svého maskota čtivě

napsané články o problematice pojištění

a pojišťovacích produktů.

Další:

AXA životní pojišťovna –

3. prosince 2008

Z výsledků mezinárodního průzkumu AXA

Retirement Scope 2008 vyplývá, že Češi

nemají příliš velkou důvěru v současný důchodový

systém. Jen 11 % české populace

je přesvědčeno, že současný systém nemá

vůbec žádné problémy. Aktuální stav považuje

za kritický 21 % pracujících a 16 %

důchodců. Obecně respondenti očekávají

v příštím desetiletí reformu penzijního systému.

Česká asociace pojišťoven –

7. ledna 2009

Od ledna 2009 došlo ke změnám právních

předpisů, které mají dopad do oblasti pojištění

motorových vozidel. Tyto úpravy ovlivňují

i postup účastníků při dopravní nehodě.

Česká asociace pojišťoven proto vytvořila informační

příručku, ve které radí motoristům,

jak postupovat při dopravní nehodě, aby

i následná likvidace škodní události proběhla

bez komplikací. Informační příručka je veřejnosti

k dispozici v české i multijazykové verzi

na stránkách asociace www.cap.cz. Příručka

„Jak postupovat při dopravní nehodě“ obsahuje

jednoduchý manuál, jak si vyhodnotit

vzniklou situaci a jak následně postupovat

zejména v případě, kdy nevznikne povinnost

volat k nehodě policii.

Kooperativa pojišťovna, VIG –

9. ledna 2009

Klienti pojišťovny Kooperativa si mohou

od svého daňového základu odečíst 3,8 miliard

korun. Během ledna bylo rozesláno přibližně

520 tisíc potvrzení, což představuje

meziroční nárůst o 5 %.

ČSOB Pojišťovna – 15. ledna 2009

Obavy z příplatků, které musí motoristé

od začátku letošního roku platit za každý

den, kdy nemají pro své vozidlo sjednané

povinné ručení, zvýšily loni v prosinci prodej

povinného ručení po telefonu a přes internet.

Česká pojišťovna – 28. ledna 2009

Česká pojišťovna odhalila v loňském roce

703 případů pojistných podvodů, a uchránila

tak na pojistném plnění 274 milionů korun.

Většinou šlo o falešné a nadhodnocené pojistné

události týkající se motorových vozidel

a pojištění majetku.

Česká asociace pojišťoven –

27. února 2009

Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP)

potvrdily, že členské pojišťovny berou boj

s podvodníky vážně. Jejich specialisté prokázali

za loňský rok případy pojistného podvodu

v hodnotě více než půl miliardy korun.

Celkový počet vyšetřovaných případů vzrostl

proti předcházejícímu období o 5,7 %.

Z domova Pojistný obzor 1/2009 41


Insurance Digest

Czech Insurance Business in 2009

EMA NOVOTNÁ

editor in chief

czech insurance association

photos: archives of insurance companies

In view of a significant

economic slowdown,

affecting also the Czech

financial sector, we

have asked the leading

representatives of the

Czech insurance market the

following questions:

1. The Czech economy is likely to face a difficult year. What is the expected impact of the

economic slowdown on the Czech insurance sector

2. Can you give us an estimate (in %) of anticipated premiums written 1 , i.e. its growth/

decrease for: a) total premiums, b) life insurance, c) non-life insurance

Allianz pojišťovna

Miroslav Tacl, CEO

1. The year

2008 already

proved extraordinarily

demanding,

particularly its

second half,

which put to

test the stability

and financial

health

of all financial

institutions

regardless

of their line of business. Globalization has

shown its dark side: nowadays markets are

so intertwined that long-standing, unresolved

problems on one side of the globe

are bound to show, sooner or later, on

the other side. I am glad Allianz has withstood

this test with flying colours; both

financial and business results correspond

with our long-term projections. Nonetheless,

we are well aware of our reserves

and our team is seeking ways to improve

this year’s results. We make these plans

more confidently knowing that our prudent

investment policy and long-term strategy

of sustainable development help us offset

market fluctuations.

The year 2009 will undoubtedly present –

and not only for financial institutions – another

difficult test. It will take a long time to

recover from the repercussions of the global

financial crisis 2 . Client confidence has

been shattered, so the key task will be to

focus on restoring the existing clientele’s

confidence. The current recession will also

make it much harder to acquire new clients.

On the other hand, the financial crisis

could trigger a number of corrective processes

and bring back the original, realistic

values in the financial sector. It will reveal

which financial institutions have a healthy

core and a solid base.

2. The current situation will undoubtedly

influence demand in insurance products.

Companies will make effort to save and cut

the costs that are not instrumental in ensuring

everyday business operations. Another

question is whether this approach will be

beneficial in the long run; to underestimate

the importance of insurance at this

time can have very adverse consequences.

Compared to foreign countries, life insurance

in the Czech Republic has very good

growth potential. We can see in Germany

that life insurance has gained momentum

despite the present crisis, so there’s no

reason to believe that the Czech life insurance

market should stall. It remains to be

seen what types and parameters of life

insurance will be sought most by clients.

We assume that traditional endowment insurance

3 and insurance products with guaranteed

maturity bonus will regain priority,

whereas the popularity of investment life

insurance by single payment will subside.

Česká pojišťovna (ČP)

Ivan Vodička, CEO

1. The economic

slowdown

has not

yet resulted

in any significant

changes

in terms of

demand in

our insurance

products.

However, it

is too soon

to jump to

conclusions.

I believe the current uncertainty of the financial

markets will increase demand in

products offering a higher level of guarantee

and security, which are part of our

product portfolio. Conversely, falling sales

of new cars are likely to have a negative

impact on demand in motor hull insurance 4

(CASCO). It is premature to predict the

resulting confluence of these trends. We

shall know more in a few months’ time.

In terms of investment, we have succeeded

in mitigating the impact of the financial

crisis on ČP’s business results by applying

a prudent investment strategy. Česká

pojišťovna has created considerable reserves

and its solvency level is well above

the requirements stipulated by law. Client

deposits are in no way jeopardised, and

ČP manages its operations to maintain the

ability to meet all its obligations to clients

and business partners at any time.

In addition, I am convinced that the financial

crisis provides Česká pojišťovna with

a great opportunity to effectively use the

current market situation to its advantage.

In the end, only the strongest players will

42 Pojistný obzor 1/2009 Insurance Digest


emain, and their position will become

even more solidified.

2. At this moment we expect slower growth

in non-life insurance, but it should not come

to a complete halt. As for life insurance, this

is a more complicated segment. Recent developments

show that the sale of singlepremium

insurance policies has dropped

more significantly than regular-premium life

insurance policies. Which of these trends

prevails will be a decisive factor in this

year’s insurance development.

There’s definitely no need to be pessimistic.

Interestingly, at the time of crisis with

daily news of the economic recession and

problems affecting many companies, the

international rating agency Standard &

Poor’s has upgraded Česká pojišťovna’s

rating from A to A+, which is the maximum

rating attainable for insurers in the Czech

Republic.

Česká podnikatelská pojišťovna, VIG (ČPP)

Jakub Strnad, CEO

1. Regarding

the impact of

the financial

crisis on the

Czech insurance

market,

we expect

an overall decline

in the

market dynamics.

Slower

growth in

the coming

year is bound

to affect both life and non-life insurance. In

spite of the unfavourable economic prognoses,

I continue to be optimistic and I believe

that particularly in the regular-premium

life insurance segment we can expect

future growth of around 5 %. I assume

that our clientele, in an effort to ensure

their financial security and act responsibly,

will contribute to higher demand in classic

life insurance products, endowment and

risk insurance, which allow for combining

insurance protection with creating a financial

reserve. I expect demand in non-life

insurance products to decrease to about

2.5%.

2. We can only guess the extent to which

the financial and economic crisis will affect

specific insurance market segments.

a) According to my estimate, the total

amount of written premium will increase

by 2.5 %;

b) In the life insurance segment I expect

the current decline to continue, notably

in single-premium insurance by 3 %;

conversely, the regular-premium insurance

segment should grow by 5 %

c) I anticipate a rather small increase in the

non-life insurance market by about 2.5 %.

ČSOB Pojišťovna

Jeroen K. van Leeuwen, CEO

1. The impact

of the financial

crisis can

be assessed

according to

how it affects

the corporate

world and major

businesses

and how it affects

the population.

Large

companies

now have little

leeway for unexpected financial losses.

That’s why insurance is much more important

for them at this time. In the segment

of insurance of persons 5 , the financial crisis

has influenced life insurance in a positive

way. People are now increasingly aware of

the need to cover financial risks. They can

no longer expect to defray future costs by

means of a higher salary or immoveable

property value. Moreover, it becomes apparent

that life insurance is one of the safest

financial products on the market.

2. The development of written premiums

will in my view be as follows:

a) overall +5–6 %;

b) life insurance +5–6 %;

c) non-life insurance +5–6 %;

Generali Pojišťovna

Petr Kopecký, CEO

1. We expect slower growth, notably in

the industry and business insurance segment

6 , which will be considerably hit by

the economic recession. A decrease in car

sales is also sure to contribute to a slower

pace of growth. In addition, we can expect

a possible increase in life insurance premium

reversal due to the growing economic

pressure on

the lower-income

population.

2. This year,

we have

again based

life insurance

growth on

strong relations

with

external partners

and client

confidence in our solid brand name.

We believe the economic crisis will have

a positive influence on this segment as clients

increasingly realise that good-quality

temporary life assurance, sickness and accident

insurance 7 is the guarantee of stability

of each family’s income. New insurance

products, to be launched this year,

will undoubtedly contribute to our clients’

satisfaction and will boost demand in life

insurance.

Corporate non-life insurance will be under

pressure, and it is likely to impact the already

low premium rates. Good-quality underwriting

and accurate risk selection will

play a key role.

I wouldn’t be surprised if the insurance

market became somewhat consolidated,

however, we expect lower 2009 growth

than last year. The motor vehicle insurance

segment will again see a major fight for

clients this year, but I believe the level of

premiums will reflect a dramatic increase

in claims incurred.

Kooperativa, pojišťovna, VIG

Martin Diviš, CEO

1. There is no

doubt we are

faced with

a difficult

year; in the

last quarter

of 2008, economic

growth

slowed to

“only” one

percent year-

-on-year.

Nonetheless,

this figure still

shows a favourable trend as most analysts

had anticipated GDP 8 stagnation or decline.

It is also necessary to point out that the

Insurance Digest Pojistný obzor 1/2009 43


Insurance Digest

Czech Republic’s economy continues to

fare much better than the economies of

France or Germany, not mentioning the

Baltic countries.

The key issue for us is, naturally, what impact

will the sluggish economy, decrease in

domestic and foreign demand and growing

unemployment have on the insurance sector.

Maintaining the previous successful

premium growth is certain to become more

daunting this year than ever before. I view

as the most risky the industry and business

insurance segment where Kooperativa is

the market leader. Companies will compete

to ensure sales and, if they succeed, they

will need production financing. It means

they will primarily use funds for their key

business operations and will try to save or

defer payments of everything that is not

directly related to their survival. Insurance

partially falls in this category; therefore we

can expect lower demand and delayed payments.

On the other hand, a wise manager

rightly considers insurance indispensable

and is well aware that underestimating its

importance can result in more problems for

the company than the economic crisis. The

situation is a bit different in the retail insurance

segment where people realise that

it is irreplaceable especially in the difficult

times. There will surely be some changes

in the structure of demand in that there

will be growing interest in traditional risk

and guaranteed types of life insurance. The

boom of investment and single-premium

insurance policies of the recent years is unlikely

to pick up again.

2. Because of the turbulent development

of the Czech and global economies, it is

very hard to predict some concrete figures,

but I believe that solid growth of the insurance

market will continue throughout this

year.

UNIQA pojišťovna

Martin Žáček, CEO

1. The insurance

sector

cannot

expect to

glide through

the current

economic

shakeups

without being

affected,

as much as it

is a solid economic

sector.

A positive

role is played by the supervisory body in

conjunction with the fact that Czech insurance

companies can be described as

conservative investors in comparison with

other players on the financial market. So

the direct impact of the crisis is not so dramatic

and its effect is delayed.

A variety of factors already influence the

insurance market. Fewer applicants for

loans (notably mortgages) are approved.

The result is that insurers sell fewer related

insurance products. Demand in risk life

insurance products is gradually increasing,

in contrast with the past period, in which

demand concentrated on reserve-making

products. The depth of the crisis will naturally

get reflected in cancellations of life

insurance policies. Companies are focused

on cost-saving and the number of employers

willing to provide employee benefits

in the form of various types of insurance

will decline. Sales of new cars have been

falling year-on-year since October, which

will definitely have an impact on motor hull

insurance. Conversely, an introduction of

settlement obligation in MTPL insurance

should result in a higher number of insured

vehicles. Detection of insurance fraud 9 will

also grow in importance.

However, some insurance segments can

benefit from a certain degree of uncertainty

and conflicting analyses. People can no

longer entirely count on growing salaries,

while employees and companies cannot

expect to cover some unfavourable events

from their earnings. It will all depend on

solid security against possible adversity

that can occur anytime and have literally fatal

consequences. These situations create

potential for good insurance.

The premiums written in total by the 29 Czech Insurance

Association’s (ČAP) members totalled CZK 136.6 billion,

which represents a 4.9% year-on-year increase.

2. This question would require a very complex

answer. Moreover, we all witness significant

modifications of macroeconomic

analyses on a daily basis. Our current estimates

anticipate a slowdown in insurance

market growth to:

a) about +3.3% overall;

b) +4.0% in the life insurance segment;

c) +3.0% in the non-life insurance segment.

This means that insurance density could

slightly increase in 2009.

Selected terminology from the text

Vybraná pojistná terminologie

1

premiums written – předepsané pojistné

2

repercussions of the global financial

crisis – důsledky celosvětové finanční

krize

3

endowment insurance – kapitálové

životní pojištění

4

motor hull insurance – havarijní pojištění

5

insurance of persons – pojištění osob

6

industry and business insurance

segment – segment průmyslových

a podnikatelských pojištění

7

sickness and accident insurance –

nemocenské a úrazové pojištění

8

GDP (Gross Domestic Product) – HDP

(hrubý domácí produkt)

9

insurance fraud – pojistný podvod

44 Pojistný obzor 1/2009 Insurance Digest


I am Confident in the Ability

of the Czech Presidency

EMA NOVOTNÁ

editor in chief

czech insurance association

Before the Czech Republic,

it was France which held

presidency of the European

Council. Consequently,

while visiting Prague, we

asked Bertrand Labilloy

from French Inusrance

Associtaion (F.F.S.A.) several

red-hot questions.

Mr. Labilloy, how would you evaluate,

from the February’s perspective, the impact

of the recent financial crisis on the

French Insurance Industry

The recent financial crisis has impacted the

insurance industry in France as everywhere

else. Unrealized capital gains have been reduced

by the fall of equity and corporate

bonds markets, as well as the net income

for the 2008 financial year due to the impairments

and provisions that have been

posted.

This being said, the overall financial

strength of the French insurance companies

is still satisfactory thanks to the

high level of capitalization of the industry

before the crisis and the quality of its

risk management systems. Moreover, on

the life side of the business, the surrender

rates have remained stable for the last

six months so that the French insurance

industry keeps being cash positive (premiums

exceeding the claims). This is all the

more noteworthy that during this period,

the life insurance products have suffered

a severe competition by the banking products

(for temporarily various reasons) and

that the underwriting of unit-linked products

has dramatically fallen in line with the

equity market crash.

What is the position of the French Insurance

Industry on the Solvency II issue

What should it be like according to the

French Insurance Industry

The French insurance industry supports

a prompt adoption of the Solvency II directive.

Indeed, this directive addresses in the

short term the need for enhanced regulation

and policyholders’ protection as a response

to the current financial turmoil. In the long

term, this new regulation will also increase

the competitiveness of the European

insurance industry in particular vis-à-vis the

non-European one.

However we could not accept to pay any

price for the adoption of the directive. In

this respect, the issues that are still unsolved

are well known: equity risk and

group supervision regime. On the first one,

the European parliament has, at last, accepted

to consider the pro-cyclicality issue

which, in the current financial context, appears

to be crucial for the relevancy of the

future regulation. It is a positive move and

we are waiting for the solution that will be

put on the table. Moreover we should all

be aware that the equity issue covers other

aspects such as the treatment of strategic

participations and the calibration of the

equity risk in case of long term business.

On the group supervision regime, French

insurers support the orientations adopted

both by the Parliament and the Council as

regards the allocation of powers between

the various authorities involved in the

group supervision. We also would like the

two co-legislators to find a solution on the

group support issue which is acceptable by

every stakeholder.

Foto: ČAP

Bertrand Labilloy (in the middle) while visiting Czech Insurance Association

The 6 th presidency of the European

Council held by France ended in December

2008. What is your experience of

the cooperation with your governmental

bodies during past presidencies Is

there anything you would recommend

to the Czech Insurance Association in

this respect

My feeling is that the French presidency

was quite successful to make the financial

files going forward and I am confident

in the ability of the Czech presidency to

Insurance Digest Pojistný obzor 1/2009 45


Insurance Digest

On the group supervision regime, French insurers support

the orientations adopted both by the Parliament and the

Council as regards the allocation of powers between the

various authorities involved in the group supervision.

of the single market. I would give less importance

to the freedom of establishment

and freedom of provision of services which

has proved useless in this regards, and also

I would put more stress on the future accounting

and solvency regimes.

do the same and to get the Solvency II directive

adopted.

As a trade association, I should say that our

situation is more comfortable now since the

French representatives in the Council have

got back their traditional role and therefore

are more receptive to our concerns.

In the year 2002 you wrote a publication

on European law in Insurance for CEA*.

What was your primary impulse that

made you to write it

I wrote this publication at first in French and

for a French editor just after leaving the civil

service and having dealt with insurance

regulation and supervision both at French

and European level. At that time, my aim

was to close that part of my career with

a legacy and to fill a gap in the collection of

books dealing with insurance matters.

Can you comment on the response it

gained

As you may imagine, it was not a bestseller

but I have very much appreciated the way

it has been received by those who read it.

Would you have written certain things

in a different way, today Which specifically

Are you planning to update the

edition of the publication

If I was to write on that subject again –

which I think I will not have time anymore

– I would keep the focus on the integration

What are, in your opinion, the weak

points of the European insurance law

Indeed, the main weakness of the European

insurance law is that it has not allowed

the European insurance market to be as integrated

as it could be.

2 000

1 900

1 800

1 700

1 600

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Tisková omluva:

V minulém čísle časopisu Pojistný obzor u článku Velké požáry v České republice došlo

nedopatřením k chybnému zpracování Grafu č. 1 „Diagram velkých požárů se škodou nad

100 mil. Kč v letech 1972-2007“. Za vzniklé nedopatření se autorovi i čtenářům omlouváme

a přikládáme jeho detailní verzi.

-red-

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Diagram velkých požárů se škodou nad 100 mil. Kč v letech 1974–2007 v České republice.

K těmto událostem docházelo maximálně 4x do roka, proto jsou znázorněny ve 4 řadách

Řada 1 Řada 2 Řada 3 Řada 4

46 Pojistný obzor 1/2009 Insurance Digest

* CEA – Comité Européen des Assurances


POJISTNÝ OBZOR

Odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví

Sudoku

1/2009

Ročník LXXXVI

Vydavatel: Česká asociace pojišťoven

Redakční rada:

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Mgr. Ondřej Karel,

Ing. Josef Keller, Marcela Kotyrová, Ivana Menclová,

Ing. Jaroslav Mesršmíd CSc., PhDr. Miloš Novák,

Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Michal Šimon,

Ing. Marek Vích.

Šéfredaktorka: Mgr. Ema Novotná

Adresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Telefon: (+420) 222 350 161

Fax: (+420) 261 142 409

E-mail: ema.novotna@cap.cz, pojistny.obzor@cap.cz

Grafická úprava, sazba, litografie: ENTRE s.r.o.,

Chodovecké náměstí 8, 141 00 Praha 4

Tisk: Integraf, s.r.o., Běloveská 187, 574 01 Náchod

ISSN 0032-2393

Distribuce:

Ve Žlíbku 1800, 193 00 Horní Počernice

Objednávky a předplatné přijímá jménem

vydavatele:

SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4,

E-mail: send@send.cz

Telefon: (+420) 225 985 225

Fax: (+420) 225 341 425

GSM: (+420) 777 333 370

SMS: (+420) 605 202 115

www.send.cz

Tajenka křížovky z čísla 4/2008 zní: Plnou parou vpřed

Předplatné na Slovensku:

Magnet Press, Slovakia s.r.o.

Šustekova 8, 851 04 Bratislava

Telefon: (+421) 267 201 921

E-mail: vojackova@press.sk

www.press.sk

Evidenční číslo: MK ČR E 1060.

Inzerce: veškeré informace podá redakce.

Nevyžádané rukopisy nevracíme.

Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při

zachování autorských práv.

© Česká asociace pojišťoven

www.cap.cz

Cena výtisku: 75 Kč

Roční předplatné: 240 Kč

Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace

odborného pojišťovacího tisku.

www.piassurance.eu


Česká asociace pojišťoven

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Česká republika

tel.: +420 222 350 150

fax: +420 261 142 409

e-mail: pojistny.obzor@cap.cz

http://www.cap.cz

More magazines by this user
Similar magazines