Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των μεταφορών - Europa

buy.smart.info

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των μεταφορών - Europa

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των μεταφορών

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν εκπονηθεί για τον

τομέα των μεταφορών. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται

παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες.

Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών, παρουσιάζονται δύο σειρές κριτηρίων:

• Tα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές

επιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση

του κόστους.

• Τα αναλυτικά κριτήρια προορίζονται για τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα από περιβαλλοντικής πλευράς προϊόντα που

κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται να απαιτείται γι’ αυτά περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα

προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά.

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Οι τύποι οχημάτων που αγοράζονται από τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ οχημάτων για συνήθη χρήση (για παράδειγμα

επίσημα οχήματα, οχήματα οργανισμών ελέγχου, κλειστά ημιφορτηγά για διανομές ή μηχανήματα κηπουρικής), οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα,

πυροσβεστικά οχήματα, αυτοκίνητα και αστυνομικές κλούβες…) και ειδικών οχημάτων (οχήματα καθαρισμού, απορριμματοφόρα, λεωφορεία κ.λπ.).

Εκπονήθηκαν κριτήρια για τις ακόλουθες τρεις ομάδες προϊόντων:

• Επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία αγοράζονται απευθείας ή αποτελούν το αντικείμενο συμβάσεων στο πλαίσιο συστημάτων

βραχυχρόνιας/μακροχρόνιας μίσθωσης

• Οχήματα και υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών

• Φορτηγά και υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για τον

καθορισμό προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια τύπων οχημάτων και τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν καλύπτονται ρητά από το παρόν

έγγραφο.

1


Επιπλέον, τα προτεινόμενα κριτήρια θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με την οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς

αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και με την εθνική νομοθεσία εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές και

τις επιχειρήσεις με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας να λαμβάνουν υπόψη, κατά την προμήθεια οχημάτων οδικών μεταφορών, τις λειτουργικές

ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ενεργειακή κατανάλωση, τις

εκπομπές CO 2 και τις εκπομπές ρύπων, μεταξύ άλλων NOx, υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMHC) και αιωρούμενων σωματιδίων (PM). H υποχρέωση

αυτή μπορεί να εκπληρωθεί είτε με τη συμπερίληψη απαιτήσεων σχετικά με ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις σε καθεμία από τις εξεταζόμενες

επιπτώσεις (ως ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ή ως κριτήρια ανάθεσης) ή με τη χρηματική αποτίμηση των επιπτώσεων στην απόφαση προμήθειας

σύμφωνα με μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται στην οδηγία. Τα κριτήρια που συνιστώνται στο παρόν δελτίο προϊόντων καθοδηγούν τις δημόσιες

αρχές στην εφαρμογή της οδηγίας με την πρώτη ή τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή περιλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με ενεργειακές και περιβαλλοντικές

επιδόσεις ως τεχνικές προδιαγραφές και/ή κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται παράλληλα με εκτίμηση του κόστους

κύκλου ζωής, διενεργούμενη με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας ή με ισοδύναμο εργαλείο, όπως αυτό που διατίθεται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cleanvehicle.eu, ώστε να διευκολύνεται η λήψη της απόφασης προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κόστος κύκλου

ζωής όσο και τα ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια. Δεδομένου ότι, για την εφαρμογή της οδηγίας περί καθαρών οχημάτων, δεν έχουν επιτρέψει όλα τα

κράτη μέλη τη χρήση και των δύο προαναφερόμενων επιλογών, είναι επιτακτική ανάγκη να εξακριβώνουν οι δημόσιες αρχές ποιες υποχρεώσεις επιβάλλει η

εθνική νομοθεσία πριν από την επιλογή της προσέγγισης που θα υιοθετήσουν για τις ΠΔΣ ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, βλ. συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση.

1.1. Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα:

Τα στοιχειώδη κριτήρια επικεντρώνονται στις εκπομπές CO 2 και άλλων ρύπων και τις εκπομπές θορύβου.

Τα αναλυτικά κριτήρια καλύπτουν, επιπλέον, τα άλλα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμων ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

των οχημάτων. Ειδική ενότητα αναφέρεται στην περίπτωση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων. Στη διαδικασία διαγωνισμού για τη

μίσθωση οχημάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τη συντήρηση, δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης

θα εκτελούνται από τον ανάδοχο.

Και στις δύο περιπτώσεις, έχουν καθοριστεί κριτήρια ανάθεσης για την ενθάρρυνση βελτιώσεων.

1.2. Οχήματα και υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών

2


Μέχρι πρόσφατα, τις περισσότερες υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών διαχειρίζονταν δημόσιες αρχές (κυρίως τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις), είτε

απευθείας με δημόσιους υπαλλήλους είτε μέσω δημόσιων εταιρειών που αναλάμβαναν την εκάστοτε υπηρεσία. Τα τελευταία έτη, ωστόσο, έχουν αυξηθεί

σημαντικά οι διαγωνισμοί για υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών με λεωφορεία. Κατά συνέπεια, παρέχονται κριτήρια τόσο για την απευθείας προμήθεια

λεωφορείων, όσο και για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.

Όσον αφορά τις συμβάσεις προμήθειας λεωφορείων, τα στοιχειώδη κριτήρια επικεντρώνονται στα βασικά ζητήματα περιβάλλοντος και υγείας σε σχέση με

τα λεωφορεία, δηλαδή στις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου (καθορίζοντας ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων). Στα αναλυτικά κριτήρια

εξετάζονται άλλα στοιχεία που συμβάλλουν στη μείωση άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λεωφορειακών συγκοινωνιών, τα στοιχειώδη κριτήρια επικεντρώνονται και αυτά στις εκπομπές καυσαερίων

και θορύβου και στην εκπαίδευση των οδηγών λεωφορείων στην οικολογική οδήγηση με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Στα αναλυτικά

κριτήρια εξετάζονται συμπληρωματικές πτυχές, όπως επιπλέον χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Σε αυτήν την

περίπτωση, τα περισσότερα κριτήρια ορίζονται ως κριτήρια ανάθεσης, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση περισσότερων βαθμών στις πιο φιλικές προς το

περιβάλλον υπηρεσίες.

1.3. Φορτηγά και υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

Όπως οι υπηρεσίες συγκοινωνιών, έτσι και οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ανατίθενται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικές εταιρείες κατόπιν

διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, παρέχονται κριτήρια τόσο για την απευθείας προμήθεια απορριμματοφόρων, όσο και για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

αποκομιδής απορριμμάτων.

Τα κριτήρια μοιάζουν πολύ με εκείνα που ισχύουν για τα λεωφορεία, καθώς τα φορτηγά είναι και αυτά βαρέα οχήματα.

Η μόνη διαφορά είναι ότι, στην περίπτωση των απορριμματοφόρων, συνιστάται η εξαίρεση των κριτηρίων που αφορούν το δυναμικό υπερθέρμανσης του

πλανήτη (GWP). Επίσης, τα κριτήρια για τα συστήματα κλιματισμού φαίνεται να έχουν μικρότερη σημασία, καθώς μόνο ο θάλαμος του οδηγού θα έχει

κλιματισμό, ενώ σε αρκετές χώρες η υπηρεσία εκτελείται στη διάρκεια της νύχτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση του

κλιματισμού. Συνεπώς, τα κριτήρια για το στοιχείο αυτό εξαιρούνται όσον αφορά τα απορριμματοφόρα.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO 2 δεν περιλαμβάνονται στα κριτήρια για τα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών και αποκομιδής απορριμμάτων,

καθώς η μεγάλη ποικιλία μεγέθους και προτύπων χρήσης των οχημάτων καθιστά πολύ δύσκολη την κατάλληλη μέτρηση και επαλήθευση των εκπομπών. Τα

κριτήρια για τις εκπομπές καυσαερίων βασίζονται στα πρότυπα EURO. Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία περί καθαρών οχημάτων, οι αρχές θα πρέπει να

λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO 2 καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων οχημάτων που εξετάζουν. Αυτό μπορεί

να επιτευχθεί με εκτίμηση του κόστους κύκλου ζωής, διενεργούμενη με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας ή με ισοδύναμο εργαλείο,

όπως αυτό που διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cleanvehicle.eu

3


2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 1

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση ΠΔΣ

• Συμμετοχή στην κλιματική αλλαγή μέσω της εκπομπής

αερίων θερμοκηπίου

• Εξάντληση πόρων (ιδίως μη ανανεώσιμων καυσίμων)

• Ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω της εκπομπής άλλων

καυσαερίων που μπορούν να προκαλέσουν:

- τοπικά προβλήματα υγείας (ιδίως αναπνευστικά) και

περιφερειακά προβλήματα,

- ζημίες στο περιβάλλον, σε κτίρια και μνημεία

• Ηχορρύπανση

• Δημιουργία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

• Δημιουργία αποβλήτων εξαρτημάτων και υλικών στο τέλος

του κύκλου ζωής του οχήματος

• Προμήθεια οχημάτων χαμηλών εκπομπών (αέρια

θερμοκηπίου, άλλα καυσαέρια και θόρυβος)

• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων με οικολογική

οδήγηση, συστήματα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών

και ενδείξεις αλλαγής σχέσης μετάδοσης (ταχύτητας)

• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων με χρήση λιπαντικών

χαμηλού ιξώδους και ελαστικών χαμηλής αντίστασης

κύλισης

• Προμήθεια οχημάτων με συστήματα κλιματισμού με ψύκτες

χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)

• Προμήθεια φιλικών προς το περιβάλλον ελαστικών και

αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων

• Διασφάλιση της σωστής συλλογής και διαχείρισης

χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

• Προώθηση οχημάτων που κατασκευάζονται από

ανακυκλωμένα υλικά/βιοϋλικά

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στη σειρά σημασίας τους.

1

Περιβαλλοντική επίπτωση = περιβαλλοντική υποβάθμιση: επιδείνωση του περιβάλλοντος μέσω της εξάντλησης πόρων, όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, της

καταστροφής οικοσυστημάτων και της εξαφάνισης ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας.

4


3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των μεταφορών

Στοιχειώδη κριτήρια

Αναλυτικά κριτήρια

3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των επιβατηγών αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών

οχημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές CO 2

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του οχήματος, οι εκπομπές CO 2 των

οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

Τύπος οχημάτων 2 CO 2 g/km

Μίνι 110

Μικρά 120

Compact 130

Μεσαία 150

Μεγάλα 170

Πολυτελή 270

Εκτός δρόμου/

οικογενειακά 210

Μικρά ημιφορτηγά

(N1, κλάση I) 150

Άλλα ημιφορτηγά

(N1, κλάσεις II και III) 220

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές CO 2

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του οχήματος, οι εκπομπές CO 2 των

οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

Τύπος οχημάτων 2 CO 2 g/km

Μίνι 90

Μικρά 100

Compact 110

Μεσαία 130

Μεγάλα 150

Πολυτελή 200

Εκτός δρόμου/

οικογενειακά 170

Μικρά ημιφορτηγά

(N1, κλάση I) 130

Άλλα ημιφορτηγά

(N1, κλάσεις II και III) 180

2 Βλ. www.cleanvehicle.eu για παραδείγματα τύπων οχημάτων

5


Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου δηλώνονται οι εκπομπές CO 2 .

2. Εκπομπές καυσαερίων

Τα οχήματα πρέπει να πληρούν το πρότυπο EURO 5.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

3. Οικολογική οδήγηση

Τα αυτοκίνητα/φορτηγά συνοδεύονται από πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με

την οικολογική οδήγηση που έχει σημασία για το όχημα.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων υποβάλλει έγγραφα τεκμηρίωσης που

περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου δηλώνονται οι εκπομπές CO 2 .

2. Εκπομπές καυσαερίων

Τα οχήματα πρέπει να πληρούν το πρότυπο EURO 6.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

3. Οικολογική οδήγηση

Στα αυτοκίνητα/φορτηγά παρέχονται πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με την

οικολογική οδήγηση που έχει σημασία το όχημα.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων υποβάλλει έγγραφα τεκμηρίωσης που

περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

4. Ενδείξεις αλλαγής σχέσης μετάδοσης (GSI)

Το προσφερόμενο όχημα είναι εφοδιασμένο με ένδειξη αλλαγής σχέσης

μετάδοσης (GSI).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

5. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS)

Το προσφερόμενο όχημα είναι εφοδιασμένο με συστήματα παρακολούθησης

της πίεσης των ελαστικών (TPMS).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

6


6. Ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου

Τα προσφερόμενα οχήματα είναι εφοδιασμένα με μηχανισμό ο οποίος

εμφανίζει στον οδηγό τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

7. Αέρια κλιματισμού

Το προσφερόμενο όχημα πληροί την ακόλουθη απαίτηση: Εάν το όχημα

είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού σχεδιασμένο να περιέχει

φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, το συγκεκριμένο αέριο πρέπει να έχει

δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 150 (σε σχέση με το CO 2

και με χρονικό ορίζοντα 100 ετών).

Εάν το GWP είναι υψηλότερο, ο ρυθμός διαρροής από το σύστημα δεν

πρέπει να υπερβαίνει τα 40 γραμμάρια φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

ετησίως, προκειμένου για συστήματα μονού εξατμιστήρα, ή τα 60 γραμμάρια

φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ετησίως, στην περίπτωση των συστημάτων

διπλού εξατμιστήρα.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να γνωστοποιεί την ονομασία, τον

χημικό τύπο και το GWP του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στο

σύστημα κλιματισμού. Εάν χρησιμοποιείται μείγμα αερίων (n πλήθος

αερίων), το GWP υπολογίζεται ως εξής:

GWP= Σ(Ουσία X 1 % x GWP(X 1 )) +

(Ουσία X 2 % x GWP(X 2 )) + … (Ουσία X n % x GWP(X n )))

όπου % είναι η κατά βάρος αναλογία με ανοχή βάρους +/- 1 %.

Πληροφορίες σχετικά με το GWP των διαφόρων αερίων διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

7


http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/src=/climate/ipcc_tar/wg1/2

48.htm

Εάν το GWP είναι > 150, πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσματα δοκιμών

διαρροής.

8. Λιπαντικά έλαια

α. Στη συντήρηση των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά

έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους (LVL) ή αναγεννημένα λιπαντικά έλαια, με

ελάχιστη ποσότητα αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων 25%, . Τα LVL

αντιστοιχούν σε βαθμό ποιότητας κατά SAE 0W30 ή 5W30 ή ισοδύναμο.

β. Τα υδραυλικά ρευστά και τα γράσα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με

δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που δηλώνει κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

(κατώτατο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην

οδηγία 99/45/ΕΚ του Συμβουλίου).

γ. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την εξαίρεση βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όσον αφορά ουσίες οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010% (w/w).

δ. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες

ύλες πρέπει να είναι ≥45%.

ε. Η σωρευτική κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία των περιεχόμενων ουσιών

που είναι ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμες και βιοσυσσωρεύσιμες δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (w/w).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο των

προτεινόμενων λιπαντικών. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα

8


που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα, όπως τεχνικοί φάκελοι ή εκθέσεις δοκιμών από

ανεξάρτητο φορέα.

9. Ελαστικά οχημάτων - θόρυβος

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά με στάθμη εκπομπής

θορύβου χαμηλότερη από το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα

ΙΙ, μέρος Γ του κανονισμού 661/2009 (βλ. παράρτημα ΙΙ του παρόντος

εγγράφου). Η στάθμη αυτή αντιστοιχεί στις δύο πρώτες κατηγορίες (από τις

υπάρχουσες τρεις) της κλάσης εξωτερικού θορύβου κύλισης στη σήμανση

της ΕΕ για τα ελαστικά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, το τεχνικό δελτίο ή τα

αποτελέσματα δοκιμών των ελαστικών όπου αναγράφονται οι εκπομπές

θορύβου, καθώς και υπογεγραμμένη δήλωση δέσμευσης για τη χρήση αυτών

των προϊόντων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

10. Ελαστικά οχημάτων – αντίσταση κύλισης

Η αντίσταση κύλισης (τόσο για τα καινούρια όσο και για τα αναγομωμένα

ελαστικά 3 ), εκφραζόμενη σε kg/τόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες

οριακές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή ισοδύναμο:

Κλάση ελαστικού Μέγιστη τιμή Κλάση απόδοσης καυσίμου

αντίστασης κύλισης στη σήμανση

(kg/τόνο) του ελαστικού

C1 10,5 E

C2 9,2 E

C3 7 D

3 Σημείωση: δεν υπάρχει σήμανση για τα αναγομωμένα ελαστικά

9


Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, τα αποτελέσματα

δοκιμών των ελαστικών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή ισοδύναμο)

για τον έλεγχο της συμμόρφωσης, καθώς και υπογεγραμμένη δήλωση

δέσμευσης για τη χρήση αυτών των προϊόντων κατά τη διάρκεια ισχύος της

σύμβασης.

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικά είδη ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία (βλ.

παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή τα αποτελέσματα

δοκιμών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικές μορφές ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία (βλ.

παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή τα αποτελέσματα

δοκιμών.

10


3. Χαμηλότερες εκπομπές CO 2

Χαμηλότερες εκπομπές CO 2 από τις απαιτούμενες κατά τις προδιαγραφές

(1).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου δηλώνονται οι εκπομπές CO 2

3. Χαμηλότερες εκπομπές CO 2

Χαμηλότερες εκπομπές CO 2 από τις απαιτούμενες κατά τις προδιαγραφές

(1).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου δηλώνονται οι εκπομπές CO 2

4. Υλικά οχημάτων

Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό κατά βάρος του

οχήματος, το οποίο αποτελείται από ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά.

Στα ανανεώσιμα υλικά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα βιοπλαστικά

που προέρχονται από πηγές όπως φυτικά έλαια ή άμυλο καλαμποκιού.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

5. Σύστημα Start-Stop

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα Start-Stop.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Μόνο για ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)

1. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει λάβει μέτρα για τη συλλογή και διάθεση των

χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία

αυτών των κατηγοριών αποβλήτων.

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Μόνο για ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)

1. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει λάβει μέτρα για τη συλλογή και διάθεση των

χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία

αυτών των κατηγοριών αποβλήτων.

11


Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή μπορεί να προσκομίσει

αποδεικτικό της λήψης μέτρων για τη συλλογή και διάθεση των

χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή μπορεί να προσκομίσει

αποδεικτικό της λήψης μέτρων για τη συλλογή και διάθεση των

χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και ελαστικών.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Πρότυπα EURO: Για να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από τα οχήματα, η ΕΕ θέσπισε το 1992 τα λεγόμενα πρότυπα EURO. Τα πρότυπα αυτά ρυθμίζουν

σήμερα τα νόμιμα επίπεδα εκπομπών τόσο για τα καινούργια αυτοκίνητα όσο και για τα ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα και εφαρμόζονται

σταδιακά, ενώ καθίστανται όλο και πιο αυστηρά με την πάροδο του χρόνου.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έχουν οριστεί τα επίπεδα 1-6 των προτύπων EURO. Τα επίπεδα αυτά καθορίστηκαν για

πρώτη φορά στην οδηγία 70/220/ΕΚ 4 και αργότερα τροποποιήθηκαν, ενώ καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον κανονισμό 715/2007 5 ο οποίος

ορίζει τις εκπομπές για το EURO 5 και το EURO 6. Το EURO 5 είναι το ισχύον πρότυπο, ενώ το πρότυπο EURO 6 καθίσταται το όριο από το 2014.

Επίπεδα εκπομπών CO 2 : Οι εκπομπές CO 2 , σε g/km, θα πρέπει να είναι οι τιμές συνδυασμένου κύκλου που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Οι αρχές

θα πρέπει να επιλέγουν οχήματα που δεν είναι μεγαλύτερα από όσο χρειάζεται για την προς εκτέλεση εργασία· η προμήθεια και χρήση μεγαλύτερου

οχήματος από όσο χρειάζεται επιτείνει άσκοπα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω μεγαλύτερης κατανάλωσης ενέργειας και περισσότερων εκπομπών.

Στάθμες εκπομπής θορύβου: Οι στάθμες που ορίζει η νομοθεσία για τις εκπομπές θορύβου των οχημάτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι των παρόντων

κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ.

Στάθμες εκπομπής θορύβου ελαστικών: Οι στάθμες που ορίζει η νομοθεσία για τις εκπομπές των ελαστικών παρατίθενται στο Παράρτημα II των παρόντων

κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ.

4 Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν στα μέτρα που πρέπει να

ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με

κινητήρα

5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και

εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

12


Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα χορηγούνται

για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής

βαθμολογίας.

Στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως «καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές

προδιαγραφές», θα χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τις βελτιωμένες επιδόσεις.

Εναλλακτικά καύσιμα: Το όχημα μπορεί να κινείται με συστήματα μη ορυκτών καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υβριδικά. Όπου είναι δυνατόν,

τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές περιλαμβάνουν την

ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και υδρογόνου περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη γεωθερμική ενέργεια. Για

περισσότερες πληροφορίες, βλ. κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν το βιοντίζελ, τη

βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. Το βιοντίζελ παράγεται από έλαια, όπως τα φυτικά έλαια, το φοινικέλαιο και το κραμβέλαιο. Η βιοαιθανόλη μπορεί να

προέρχεται από καλλιέργειες όπως το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι. Το βιοαέριο σχηματίζεται από βιοαποικοδομούμενα υλικά, όπως λύματα, αστικά

απόβλητα και φυτικές ύλες.

Ρήτρες μίσθωσης: Όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις προδιαγραφές ισχύουν και για τα μισθωμένα οχήματα.

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από

ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και

ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις

• Να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό

σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν

οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή

της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών

μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή

13


άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των

υποβαλλόμενων αποδεικτικών.

Θέματα κόστους

Κατά την εξέταση του κόστους κύκλου ζωής των οχημάτων, πέραν της τιμής αγοράς, πρέπει να εξετάζονται η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος

απόσυρσης. Στο κόστος κύκλου ζωής πρέπει να συνυπολογίζονται τα εξής στοιχεία κόστους: κόστος επένδυσης, ετήσια τέλη μηχανοκίνητων οχημάτων (αν

και σε ορισμένες χώρες, τα οχήματα που προμηθεύεται το Δημόσιο απαλλάσσονται από τα τέλη αυτά)· κατανάλωση ενέργειας με βάση το κόστος του

καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος· έξοδα συντήρησης που περιλαμβάνουν έξοδα υλικών για έλαια κινητήρα, ελαστικά,

ανταλλακτικά και τα αντίστοιχα εργατικά· έξοδα ασφάλισης και έξοδα ή έσοδα στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος (αναλόγως του εάν το όχημα

πρόκειται να αποσυρθεί ή να πωληθεί). Η οδηγία 2009/33/ΕΚ περί καθαρών οχημάτων ορίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές κατά τη διάρκεια

ζωής ενός οχήματος μπορούν να αποτιμηθούν χρηματικά και να συμπεριληφθούν στο συνολικό κόστος. Στο άρθρο 6 παρατίθεται μεθοδολογία ή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο, όπως αυτό που διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cleanvehicle.eu.

Στοιχειώδη κριτήρια

Αναλυτικά κριτήρια

3.2 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (προμήθεια λεωφορείων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια ή μίσθωση λεωφορείων με χαμηλές εκπομπές

Προμήθεια ή μίσθωση λεωφορείων με χαμηλές εκπομπές

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Οι κινητήρες των οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο για τα

βελτιωμένα, φιλικά για το περιβάλλον οχήματα (enhanced environmentally

friendly vehicle/EEV) όσον αφορά το επίπεδο εκπομπών.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι πληροί το πρότυπο.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Οι κινητήρες των οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο EURO VI για τις

εκπομπές.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι πληροί το πρότυπο.

2. Σωλήνες εξάτμισης

14


Οι σωλήνες εξάτμισης των οχημάτων δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια

πλευρά με την πόρτα επιβατών.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος.

3. Λιπαντικά έλαια

α. Στη συντήρηση των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά

έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους (LVL) ή αναγεννημένα λιπαντικά έλαια, με

ελάχιστη ποσότητα αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων 25%. Τα LVL

αντιστοιχούν σε βαθμό ποιότητας κατά SAE 0W30 ή 5W30 ή ισοδύναμο.

β. Τα υδραυλικά ρευστά και τα γράσα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με

δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που δηλώνει κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

(κατώτατο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην

οδηγία 99/45/ΕΚ του Συμβουλίου).

γ. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την εξαίρεση βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όσον αφορά ουσίες οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010% (w/w).

δ. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες

ύλες πρέπει να είναι ≥45%.

ε. Η σωρευτική κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία των περιεχόμενων ουσιών

που είναι ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμες και βιοσυσσωρεύσιμες δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (w/w).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο των

προτεινόμενων λιπαντικών. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα

15


που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα, όπως τεχνικοί φάκελοι ή εκθέσεις δοκιμών από

ανεξάρτητο φορέα.

4. Ελαστικά

Τα λεωφορεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά με τιμές θορύβου

κύλισης κατώτερες των οριακών τιμών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ,

μέρος Γ του κανονισμού 661/2009 (βλ. παράρτημα Ι). Η στάθμη αυτή

αντιστοιχεί στις δύο πρώτες κατηγορίες (από τις υπάρχουσες τρεις) της

κλάσης εξωτερικού θορύβου κύλισης στη σήμανση της ΕΕ για τα ελαστικά.

Ο προσφέρων πρέπει να δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί ελαστικά χαμηλής

αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (τόσο για τα καινούρια όσο και

για τα αναγομωμένα ελαστικά 6 ), εκφραζόμενη σε kg/τόνο δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις ακόλουθες οριακές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580

ή ισοδύναμο:

Κλάση ελαστικού Μέγιστη τιμή Κλάση απόδοσης καυσίμου

αντίστασης κύλισης στη σήμανση

(kg/τόνο) του ελαστικού

C2 9,2 E

C3 7 D

Αυτές είναι οι τιμές για κινητήριους τροχούς και τροχούς με άλλες ειδικές

λειτουργίες. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά ελεύθερης κύλισης θα πρέπει να

έχουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης από εκείνα που χρησιμοποιούνται για

την κίνηση ή τις ειδικές λειτουργίες.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, συνοδευόμενο από τα

σχετικά αποτελέσματα δοκιμών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή

6 Σημείωση: δεν υπάρχει σήμανση για τα αναγομωμένα ελαστικά

16


ισοδύναμο).

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικές μορφές ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία (βλ.

παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή αποτελέσματα

δοκιμών.

3. Εκπομπές καυσαερίων

Το όχημα έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο EURO VI για τις εκπομπές

(κατά περίπτωση).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικές μορφές ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία (βλ.

παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή αποτελέσματα

δοκιμών.

3. Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των

ελαστικών (TPMS).

17


Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι τα λεωφορεία πληρούν το συγκεκριμένο

πρότυπο.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

4. Αέρια κλιματισμού

Τα ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν δυναμικό

υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) < 2500, σε σχέση με το CO 2 και χρονικό

ορίζοντα 100 ετών.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να γνωστοποιεί την ονομασία, τον

χημικό τύπο και το GWP του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στο

σύστημα κλιματισμού. Εάν χρησιμοποιείται μείγμα αερίων (n πλήθος

αερίων), το GWP υπολογίζεται ως εξής:

GWP= Σ(Ουσία X 1 % x GWP(X 1 )) + (Ουσία X 2 % x GWP(X 2 )) + … (Ουσία

X n % x GWP(X n ))

όπου % είναι η κατά βάρος αναλογία με ανοχή βάρους +/- 1 %.

Πληροφορίες σχετικά με το GWP των διαφόρων αερίων διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/src=/climate/ipcc_tar/wg1/2

48.htm

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

5. Υλικά οχημάτων

Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό κατά βάρος του

οχήματος, το οποίο αποτελείται από ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά.

Στα ανανεώσιμα υλικά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα βιοπλαστικά

18


που προέρχονται από πηγές όπως φυτικά έλαια ή άμυλο καλαμποκιού.

Επαλήθευση:

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος όπου

αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

6. Σύστημα Start-Stop

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα Start-Stop.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Εκπομπές καυσαερίων: Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με τα πρότυπα EURO VI. Τα νέα όρια εκπομπών, η αυστηρότητα

των οποίων είναι ανάλογη με εκείνη των προτύπων US 2010, θα τεθούν σε ισχύ από το 2013/2014 (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη

διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Τα πρότυπα EURO V ισχύουν για τις εγκρίσεις νέων τύπων από τον Οκτώβριο του 2008

και για τις εγκρίσεις τύπου υφιστάμενων οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2009.

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα χορηγούνται

για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής

βαθμολογίας.

Στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως «καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές

προδιαγραφές», θα χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τις βελτιωμένες επιδόσεις.

19


Εναλλακτικά καύσιμα: Το όχημα μπορεί να κινείται με συστήματα μη ορυκτών καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υβριδικά. Όπου είναι δυνατόν,

τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές περιλαμβάνουν την

ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και υδρογόνου περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη γεωθερμική ενέργεια. Για

περισσότερες πληροφορίες, βλ. κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν το βιοντίζελ, τη

βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. Το βιοντίζελ παράγεται από έλαια, όπως τα φυτικά έλαια, το φοινικέλαιο και το κραμβέλαιο. Η βιοαιθανόλη μπορεί να

προέρχεται από καλλιέργειες όπως το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι. Το βιοαέριο σχηματίζεται από βιοαποικοδομούμενα υλικά, όπως λύματα, αστικά

απόβλητα και φυτικές ύλες.

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από

ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και

ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις

• Να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό

σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν

οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή

της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών

μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή

άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των

υποβαλλόμενων αποδεικτικών.

Θέματα κόστους

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος κύκλου ζωής του λεωφορείου, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία

2009/33/ΕΚ.

20


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στοιχειώδη κριτήρια

Αναλυτικά κριτήρια

3.3 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δρομολογίων λεωφορείων κατά τρόπο

φιλικό προς το περιβάλλον.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δρομολογίων λεωφορείων κατά τρόπο

φιλικό προς το περιβάλλον.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας

πρέπει να έχουν κινητήρες που πληρούν τα πρότυπα EURO IV. Εάν τα

οχήματα δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EURO IV, αλλά με την τεχνική

μετεπεξεργασία τηρείται το ίδιο πρότυπο, αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται

στην προσφορά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά δελτία των

οχημάτων όπου ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά τα οχήματα

στα οποία με την τεχνική αναβάθμιση τηρείται το πρότυπο EURO IV, τα

μέτρα, τα οποία πρέπει να έχουν εγκριθεί από ανεξάρτητου τρίτο, πρέπει να

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά.

2. Εκπομπές θορύβου

Στάθμη θορύβου των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την

εκτέλεση της υπηρεσίας χαμηλότερη από τις στάθμες θορύβου που ορίζει η

νομοθεσία (βλ. παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τις

στάθμες θορύβου του καθενός και τις μέσες εκπομπές θορύβου.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας

πρέπει να έχουν κινητήρες που πληρούν τα πρότυπα EURO V. Εάν τα

οχήματα δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EURO V, αλλά με την τεχνική

μετεπεξεργασία τηρείται το ίδιο πρότυπο, αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται

στην προσφορά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα τεχνικά δελτία των

οχημάτων όπου ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά τα οχήματα

στα οποία με την τεχνική αναβάθμιση τηρείται το πρότυπο EURO V, τα

μέτρα, τα οποία πρέπει να έχουν εγκριθεί από ανεξάρτητου τρίτο, πρέπει να

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά.

2. Εκπομπές θορύβου

Στάθμη θορύβου των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την

εκτέλεση της υπηρεσίας χαμηλότερη από τις στάθμες θορύβου που ορίζει η

νομοθεσία (βλ. παράρτημα Ι).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τις

στάθμες θορύβου του καθενός και τις μέσες εκπομπές θορύβου.

3. Λιπαντικά έλαια

21


α. Στη συντήρηση των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά

έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους (LVL) ή αναγεννημένα λιπαντικά έλαια, με

ελάχιστη ποσότητα αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων 25%. Τα LVL

αντιστοιχούν σε βαθμό ποιότητας κατά SAE 0W30 ή 5W30 ή ισοδύναμο.

β. Τα υδραυλικά ρευστά και τα γράσα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με

δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που δηλώνει κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

(κατώτατο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην

οδηγία 99/45/ΕΚ του Συμβουλίου).

γ. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την εξαίρεση βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όσον αφορά ουσίες οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010% (w/w).

δ. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες

ύλες πρέπει να είναι ≥45%.

ε. Η σωρευτική κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία των περιεχόμενων ουσιών

που είναι ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμες και βιοσυσσωρεύσιμες δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (w/w).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο των

προτεινόμενων λιπαντικών. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα

που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα, όπως τεχνικοί φάκελοι ή εκθέσεις δοκιμών από

ανεξάρτητο φορέα.

4. Ελαστικά

Ο προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιεί ελαστικά με τιμές θορύβου κύλισης

22


κατώτερες των οριακών τιμών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ

του κανονισμού 661/2009 (βλ. παράρτημα Ι). Η στάθμη αυτή αντιστοιχεί

στις δύο πρώτες κατηγορίες (από τις υπάρχουσες τρεις) της κλάσης

εξωτερικού θορύβου κύλισης στη σήμανση της ΕΕ για τα ελαστικά.

Ο προσφέρων πρέπει να δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί ελαστικά χαμηλής

αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (τόσο για τα καινούρια όσο και

για τα αναγομωμένα ελαστικά 7 ), εκφραζόμενη σε kg/τόνο, δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις ακόλουθες οριακές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580

ή ισοδύναμο:

Κλάση ελαστικού Μέγιστη τιμή Κλάση απόδοσης καυσίμου

αντίστασης κύλισης στη σήμανση

(kg/τόνο) του ελαστικού

C2 9,2 E

C3 7 D

Αυτές είναι οι τιμές για κινητήριους τροχούς και τροχούς με άλλες ειδικές

λειτουργίες. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά ελεύθερης κύλισης πρέπει να

έχουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης από εκείνα που χρησιμοποιούνται για

την κίνηση ή τις ειδικές λειτουργίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, συνοδευόμενο από τα

σχετικά αποτελέσματα δοκιμών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή

ισοδύναμο). Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν

σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

7 Σημείωση: δεν υπάρχει σήμανση για τα αναγομωμένα ελαστικά

23


1. Εκπομπές καυσαερίων

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία πληρούν πιο αυστηρά πρότυπα EURO

(EURO V, EEV, και EURO VI κατά περίπτωση).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία, με το πρότυπό

τους και τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία τους όπου ορίζονται τα πρότυπα

εκπομπών.

1. Εκπομπές καυσαερίων

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία πληρούν πιο αυστηρά πρότυπα EURO

(EEV και EURO VI κατά περίπτωση).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία, με το πρότυπό

τους και τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία τους όπου ορίζονται τα πρότυπα

εκπομπών.

24


2. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ποσοστό των οχημάτων που έχουν σχεδιαστεί να κινούνται με εναλλακτικά

είδη ή συστήματα καυσίμων (π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα,

συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ποσοστό των οχημάτων που έχουν σχεδιαστεί να κινούνται με εναλλακτικά

είδη ή συστήματα καυσίμων (π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα,

συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

3. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Ποσοστό των οχημάτων που εκτελούν την υπηρεσία τα οποία είναι

εφοδιασμένα με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

(TPMS ).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος που περιέχουν τη σχετική δήλωση.

4. Αέρια κλιματισμού

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας, των οποίων τα ψυκτικά αέρια κλιματισμού έχουν

χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Ο όρος αυτός

θεωρείται ότι τηρείται, εάν το GWP είναι < 2500, σε σχέση με το CO 2 και με

χρονικό ορίζοντα 100 ετών.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να γνωστοποιεί για κάθε όχημα την

ονομασία, τον χημικό τύπο και το GWP του ψυκτικού αερίου που

χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού. Εάν χρησιμοποιείται μείγμα

αερίων (n πλήθος αερίων), το GWP υπολογίζεται ως εξής:

GWP= Σ(Ουσία X 1 % x GWP(X 1 )) + (Ουσία X 2 % x GWP(X 2 )) + … (Ουσία

X n % x GWP(X n ))

όπου % είναι η κατά βάρος αναλογία με ανοχή βάρους +/- 1 %.

25


Πληροφορίες σχετικά με το GWP τνω διαφόρων αερίων διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/src=/climate/ipcc_tar/

wg1/248.htm

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

5. Υλικά οχημάτων

Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό κατά βάρος του

οχήματος, το οποίο αποτελείται από ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά.

Στα ανανεώσιμα υλικά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα βιοπλαστικά

που προέρχονται από πηγές όπως φυτικά έλαια ή άμυλο καλαμποκιού.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

6. Σύστημα Start-Stop

Ποσοστό οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με σύστημα Start-Stop.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Καινούργια οχήματα

Όλα τα καινούργια οχήματα που αγοράζονται μετά την ανάθεση της

σύμβασης και χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να

πληρούν το πρότυπο EEV (κατά περίπτωση) και να είναι εφοδιασμένα με

σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS). Ο σωλήνας

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Καινούργια οχήματα

Όλα τα καινούργια οχήματα που αγοράζονται μετά την ανάθεση της

σύμβασης και χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να

πληρούν το πρότυπο EURO VI (κατά περίπτωση) και να είναι εφοδιασμένα

με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών (TPMS). Ο σωλήνας

26


εξάτμισης του οχήματος δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με την

πόρτα επιβατών.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

2. Δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει στην αρχή στοιχεία που να αναφέρουν

την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια μιας

καθορισμένης περιόδου για την εκτέλεση της υπηρεσίας (βενζίνη, ντίζελ,

βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο CNG, ηλεκτρική ενέργεια ...). Οι ανάδοχοι πρέπει

επίσης να εφαρμόζουν μέτρα που θα βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου

με την πάροδο του χρόνου και να υποβάλλουν σχετική έκθεση.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

3. Εκπαίδευση οδηγών

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη

συμβατική περίοδο πρέπει να εκπαιδεύονται τακτικά, σε αναγνωρισμένο

ίδρυμα, στην οικολογική οδήγηση με σκοπό την αύξηση της απόδοσης

καυσίμου.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο των οδηγών που εκτέλεσαν

την υπηρεσία και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους στην οικολογική

οδήγηση.

4. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει λάβει μέτρα, για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, τα

οποία αφορούν τη συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών

ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και

εξάτμισης του οχήματος δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με την

πόρτα επιβατών.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

2. Δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει στην αρχή στοιχεία που να αναφέρουν

την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια μιας

καθορισμένης περιόδου για την εκτέλεση της υπηρεσίας (βενζίνη, ντίζελ,

βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο CNG, ηλεκτρική ενέργεια ...). Οι ανάδοχοι πρέπει

επίσης να εφαρμόζουν μέτρα που θα βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου

με την πάροδο του χρόνου και να υποβάλλουν σχετική έκθεση.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

3. Εκπαίδευση οδηγών

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη

συμβατική περίοδο πρέπει να εκπαιδεύονται τακτικά, σε αναγνωρισμένο

ίδρυμα, στην οικολογική οδήγηση με σκοπό την αύξηση της απόδοσης

καυσίμου.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο των οδηγών που εκτέλεσαν

την υπηρεσία και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους στην οικολογική

οδήγηση.

4. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει λάβει μέτρα, για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, τα

οποία αφορούν τη συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών

ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και

27


εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία αυτών των κατηγοριών

αποβλήτων.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου ή μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά της λήψης μέτρων για τη

συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και

ελαστικών.

εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία αυτών των κατηγοριών

αποβλήτων.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου ή μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά της λήψης μέτρων για τη

συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και

ελαστικών.

5. Πλυντήρια οχημάτων

Σε περίπτωση που τα λεωφορεία πλένονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου, το πλύσιμο θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλυντήριο

οχημάτων το οποίο διαθέτει τουλάχιστον διαχωριστή ιλύος και ελαίων.

Επαλήθευση: Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το χρησιμοποιούμενο

πλυντήριο διαθέτει διαχωριστή ιλύος και ελαίων. πριν από την εκροή στο

αποχετευτικό δίκτυο / στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. ή

απόσπασμα του προγράμματος αυτοελέγχου.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Εκπομπές καυσαερίων: Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με τα πρότυπα EURO VI. Τα νέα όρια εκπομπών, η

αυστηρότητα των οποίων είναι ανάλογη με εκείνη των προτύπων US 2010, θα τεθούν σε ισχύ από το 2013/2014 (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Τα πρότυπα EURO V ισχύουν για τις εγκρίσεις νέων τύπων από τον

Οκτώβριο του 2008 και για τις εγκρίσεις τύπου υφιστάμενων οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2009. Όταν εγκριθούν νέα πρότυπα EURO, θα πρέπει να

γίνεται αναφορά σε αυτά.

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα χορηγούνται

για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής

βαθμολογίας.

28


Στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως «καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές

προδιαγραφές», θα χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τις βελτιωμένες επιδόσεις.

Εναλλακτικά καύσιμα: Το όχημα μπορεί να κινείται με συστήματα μη ορυκτών καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υβριδικά. Όπου είναι

δυνατόν, τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές

περιλαμβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη

γεωθερμική ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν

το βιοντίζελ, τη βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. Το βιοντίζελ παράγεται από έλαια, όπως τα φυτικά έλαια, το φοινικέλαιο και το κραμβέλαιο. Η βιοαιθανόλη

μπορεί να προέρχεται από καλλιέργειες όπως το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι. Το βιοαέριο σχηματίζεται από βιοαποικοδομούμενα υλικά, όπως λύματα,

αστικά απόβλητα και φυτικές ύλες.

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από

ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και

ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις

• Να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό

σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν

οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή

της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών

μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή

άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των

υποβαλλόμενων αποδεικτικών.

29


Στοιχειώδη κριτήρια

Αναλυτικά κριτήρια

3.4 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των απορριμματοφόρων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια ή μίσθωση απορριμματοφόρων με χαμηλές εκπομπές.

Προμήθεια ή μίσθωση απορριμματοφόρων με χαμηλές εκπομπές.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Οι κινητήρες των οχημάτων πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο

EEV για τις εκπομπές.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι πληροί το πρότυπο.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Οι εκπομπές θορύβου των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν

εξοπλισμού συμπίεσης, είναι χαμηλότερες από 102 dB (A), μετρούμενες

σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EΚ.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή αποτελέσματα

δοκιμών.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Οι κινητήρες των οχημάτων πρέπει να να έχουν πιστοποιηθεί κατά το

πρότυπο EURO VI για τις εκπομπές.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι πληροί το πρότυπο.

2. Στάθμες εκπομπών θορύβου

Οι εκπομπές θορύβου των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν

εξοπλισμού συμπίεσης, είναι χαμηλότερες από 102 dB (A), μετρούμενες

σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EΚ.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες ή αποτελέσματα

δοκιμών.

3. Εκπομπές ρύπων

Οι εκπομπές του οχήματος από τους χωριστούς κινητήρες των βοηθητικών

μονάδων τηρούν τα ακόλουθα όρια εκπομπής καυσαερίων, σύμφωνα με την

οδηγία 97/68/EΟΚ, επίπεδο IIIa (σταθερές περιστροφές ανά λεπτό):

Ισχύς κινητήρα CO HC + NOx PM

P (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

30


H: 130kW ≤ P ≤ 560kW 3,5 4 0,2

I: 75kW ≤ P < 130kW 5 4 0,3

J: 37kW ≤ P < 75kW 5 4,7 0,4

K: 19kW ≤ P < 37kW 5,5 7,5 0,6

Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό έγκρισης

τύπου, πιστοποιητικό του κατασκευαστή ή πιστοποιητικό δοκιμών από άλλο

ινστιτούτο δοκιμών.

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

4. Λιπαντικά έλαια

α. Στη συντήρηση των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά

έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους (LVL) ή αναγεννημένα λιπαντικά έλαια, με

ελάχιστη ποσότητα αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων 25%. Τα LVL

αντιστοιχούν σε βαθμό ποιότητας κατά SAE 0W30 ή 5W30 ή ισοδύναμο.

β. Τα υδραυλικά ρευστά και τα γράσα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με

δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που δηλώνει κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

(κατώτατο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην

οδηγία 99/45/ΕΚ του Συμβουλίου).

γ. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την εξαίρεση βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όσον αφορά ουσίες οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010% (w/w).

31


δ. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες

ύλες πρέπει να είναι ≥45%.

ε. Η σωρευτική κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία των περιεχόμενων ουσιών

που είναι ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμες και βιοσυσσωρεύσιμες δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (w/w).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο των

προτεινόμενων λιπαντικών. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα

που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα, όπως τεχνικοί φάκελοι ή εκθέσεις δοκιμών από

ανεξάρτητο φορέα.

5. Ελαστικά

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά με τιμές θορύβου

κύλισης κατώτερες των οριακών τιμών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ,

μέρος Γ του κανονισμού 661/2009 (βλ. παράρτημα Ι). Η στάθμη αυτή

αντιστοιχεί στις δύο πρώτες κατηγορίες (από τις υπάρχουσες τρεις) της

κλάσης εξωτερικού θορύβου κύλισης στη σήμανση της ΕΕ για τα ελαστικά.

Ο προσφέρων πρέπει να δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί ελαστικά χαμηλής

αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (τόσο για τα καινούρια όσο και

για τα αναγομωμένα ελαστικά 8 ), εκφραζόμενη σε kg/τόνο, δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις ακόλουθες οριακές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580

ή ισοδύναμο:

Κλάση ελαστικού Μέγιστη τιμή Κλάση απόδοσης καυσίμου

αντίστασης κύλισης στη σήμανση

(kg/τόνο) του ελαστικού

C2 9,2 E

C3 7 D

8 Σημείωση: δεν υπάρχει σήμανση για τα αναγομωμένα ελαστικά

32


Αυτές είναι οι τιμές για κινητήριους τροχούς και τροχούς με άλλες ειδικές

λειτουργίες. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά ελεύθερης κύλισης πρέπει να

έχουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης από εκείνα που χρησιμοποιούνται για

την κίνηση ή τις ειδικές λειτουργίες.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, συνοδευόμενο από τα

σχετικά αποτελέσματα δοκιμών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή

ισοδύναμο).

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

33


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικά είδη ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Εκπομπές καυσαερίων

Το όχημα έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο EURO VI για τις εκπομπές

(κατά περίπτωση).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά έγγραφα του

οχήματος όπου δηλώνεται ότι πληροί το πρότυπο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Το όχημα έχει σχεδιαστεί να κινείται με εναλλακτικά είδη ή συστήματα

καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των

ελαστικών (TPMS)

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

3. Υλικά οχημάτων

Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό κατά βάρος του

οχήματος, το οποίο αποτελείται από ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά.

Στα ανανεώσιμα υλικά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα βιοπλαστικά

που προέρχονται από πηγές όπως φυτικά έλαια ή άμυλο καλαμποκιού.

Επαλήθευση:

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος όπου

αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

34


Επεξηγηματικές σημειώσεις

Εκπομπές καυσαερίων: Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με τα πρότυπα EURO VI. Τα νέα όρια εκπομπών, η

αυστηρότητα των οποίων είναι ανάλογη με εκείνη των προτύπων US 2010, θα τεθούν σε ισχύ από το 2013/2014 (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Τα πρότυπα EURO V ισχύουν για τις εγκρίσεις νέων τύπων από τον

Οκτώβριο του 2008 και για τις εγκρίσεις τύπου υφιστάμενων οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2009. Όταν εγκριθούν νέα πρότυπα EURO, θα πρέπει να

γίνεται αναφορά σε αυτά.

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα χορηγούνται

για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής

βαθμολογίας.

Στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως «καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές

προδιαγραφές», θα χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τις βελτιωμένες επιδόσεις.

Εναλλακτικά καύσιμα: Το όχημα μπορεί να κινείται με συστήματα μη ορυκτών καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υβριδικά. Όπου είναι

δυνατόν, τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές

περιλαμβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη

γεωθερμική ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν

το βιοντίζελ, τη βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. Το βιοντίζελ παράγεται από έλαια, όπως τα φυτικά έλαια, το φοινικέλαιο και το κραμβέλαιο. Η βιοαιθανόλη

μπορεί να προέρχεται από καλλιέργειες όπως το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι. Το βιοαέριο σχηματίζεται από βιοαποικοδομούμενα υλικά, όπως λύματα,

αστικά απόβλητα και φυτικές ύλες.

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από

ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και

ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις

• Να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό

σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν

35


οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή

της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών

μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή

άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των

υποβαλλόμενων αποδεικτικών.

Θέματα κόστους

Για τα απορριμματοφόρα δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων κόστους. Το κόστος κύκλου ζωής πρέπει να περιλαμβάνει τη χρηματική αξία των

εκπομπών CO 2 και ρύπων, όπως περιγράφεται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση προμήθειας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στοιχειώδη κριτήρια

Αναλυτικά κριτήρια

3.5 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων κατά τρόπο

φιλικό προς το περιβάλλον.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων κατά τρόπο

φιλικό προς το περιβάλλον.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας

πρέπει να έχουν κινητήρες που πληρούν τα πρότυπα EURO IV. Εάν τα

οχήματα δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EURO IV, αλλά με την τεχνική

μετεπεξεργασία τηρείται το ίδιο πρότυπο, αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται

στην προσφορά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει τα τεχνικά δελτία των

οχημάτων όπου ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά τα οχήματα

στα οποία με την τεχνική αναβάθμιση τηρείται το πρότυπο EURO IV, τα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εκπομπές καυσαερίων

Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας

πρέπει να έχουν κινητήρες που πληρούν τα πρότυπα EURO V. Εάν τα

οχήματα δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EURO V, αλλά με την τεχνική

μετεπεξεργασία τηρείται το ίδιο πρότυπο, αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται

στην προσφορά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα τεχνικά δελτία των

οχημάτων όπου ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά τα οχήματα

στα οποία με την τεχνική αναβάθμιση τηρείται το πρότυπο EURO V, τα

36


μέτρα, εγκεκριμένα από ανεξάρτητο τρίτο, πρέπει να τεκμηριώνονται και να

περιλαμβάνονται στην προσφορά.

2. Εκπομπές θορύβου

Η στάθμη θορύβου των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά

την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι χαμηλότερη από 102 dB (A),

μετρούμενη σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EΚ.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των οχημάτων

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τις

στάθμες θορύβου του καθενός και τις μέσες εκπομπές θορύβου. Μετά την

ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ζητήσει τα

κατάλληλα έγγραφα για τον έλεγχο των πληροφοριών.

μέτρα, εγκεκριμένα από ανεξάρτητο τρίτο, πρέπει να τεκμηριώνονται και να

περιλαμβάνονται στην προσφορά.

2. Εκπομπές θορύβου

Η στάθμη θορύβου των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά

την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι χαμηλότερη από 102 dB (A),

μετρούμενη σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EΚ.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των οχημάτων

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τις

στάθμες θορύβου του καθενός και τις μέσες εκπομπές θορύβου. Μετά την

ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ζητήσει τα

κατάλληλα έγγραφα για τον έλεγχο των πληροφοριών.

3. Εκπομπές ρύπων

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία τηρούν τα όρια εκπομπών ρύπων για τους

χωριστούς κινητήρες, σύμφωνα με την οδηγία 97/68/EΟΚ, επίπεδο IIIa

(σταθερές περιστροφές ανά λεπτό) :

Ισχύς κινητήρα CO HC + NOx PM

P (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

H: 130kW ≤ P ≤ 560kW 3,5 4 0,2

I: 75kW ≤ P < 130kW 5 4 0,3

J: 37kW ≤ P < 75kW 5 4,7 0,4

K: 19kW ≤ P < 37kW 5,5 7,5 0,6

Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίζει κατάλογο όλων των

οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της

37


υπηρεσίας, προσδιορίζοντας εκείνα που πληρούν τα κριτήρια και

επισυνάπτοντας επίσης πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, πιστοποιητικό του

κατασκευαστή ή πιστοποιητικό δοκιμών από άλλο ινστιτούτο δοκιμών.

Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό

σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Θα

γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

4. Λιπαντικά έλαια

Στη συντήρηση των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά έλαια

κινητήρα χαμηλού ιξώδους (LVL) ή αναγεννημένα λιπαντικά έλαια, με

ελάχιστη ποσότητα αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων 25%. Τα LVL

αντιστοιχούν σε βαθμό ποιότητας κατά SAE 0W30 ή 5W30 ή ισοδύναμο.

Τα υδραυλικά ρευστά και τα γράσα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με

δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που δηλώνει κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

(κατώτατο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην

οδηγία 99/45/ΕΚ του Συμβουλίου).

Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την εξαίρεση βάσει του άρθρου 6

παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όσον αφορά ουσίες οι

οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010% (w/w).

Η περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες

πρέπει να είναι ≥45%.

Η σωρευτική κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία των περιεχόμενων ουσιών

που είναι ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμες και βιοσυσσωρεύσιμες δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (w/w).

38


Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο των

προτεινόμενων λιπαντικών. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα

που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο ανταποκρίνεται στα

απαριθμούμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα

αποδεικτικά μέσα, όπως τεχνικοί φάκελοι ή εκθέσεις δοκιμών από

ανεξάρτητο φορέα.

5. Ελαστικά

Ο προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιεί ελαστικά με τιμές θορύβου κύλισης

κατώτερες των οριακών τιμών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ του

κανονισμού 661/2009 (βλ. παράρτημα Ι). Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις

δύο πρώτες κατηγορίες (από τις υπάρχουσες τρεις) της κλάσης εξωτερικού

θορύβου κύλισης στη σήμανση της ΕΕ για τα ελαστικά.

Ο προσφέρων πρέπει να δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί ελαστικά χαμηλής

αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (τόσο για τα καινούρια όσο και

για τα αναγομωμένα ελαστικά 9 ), εκφραζόμενη σε kg/τόνο, πρέπει να

συμμορφώνεται τουλάχιστον με τις ακόλουθες οριακές τιμές σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 28580 ή ισοδύναμο:

Κλάση ελαστικού Μέγιστη τιμή Κλάση απόδοσης καυσίμου

αντίστασης κύλισης στη σήμανση

(kg/τόνο) του ελαστικού

C2 9,2 E

C3 7 D

Αυτές είναι οι τιμές για κινητήριους τροχούς και τροχούς με άλλες ειδικές

λειτουργίες. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά ελεύθερης κύλισης πρέπει να

έχουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης από εκείνα που χρησιμοποιούνται για

την κίνηση ή τις ειδικές λειτουργίες.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο των ελαστικών

9 Σημείωση: δεν υπάρχει σήμανση για τα αναγομωμένα ελαστικά

39


που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, συνοδευόμενο από τα

σχετικά αποτελέσματα δοκιμών (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28580 ή

ισοδύναμο).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Εκπομπές καυσαερίων

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία πληρούν πιο αυστηρά πρότυπα EURO

(EURO V, EEV και EURO VI κατά περίπτωση).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία, με το πρότυπό

τους και τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία τους όπου ορίζονται τα πρότυπα

εκπομπών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για:

1. Εκπομπές καυσαερίων

Ποσοστό των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία πληρούν πιο αυστηρά πρότυπα EURO

(EEV και EURO VI κατά περίπτωση).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει κατάλογο όλων των

οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία, με το πρότυπό

τους και τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία τους όπου ορίζονται τα πρότυπα

εκπομπών.

40


2. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ποσοστό οχημάτων που έχουν σχεδιαστεί να κινούνται με εναλλακτικά είδη

ή συστήματα καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

2. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ποσοστό οχημάτων που έχουν σχεδιαστεί να κινούνται με εναλλακτικά είδη

ή συστήματα καυσίμων

(π.χ. βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα υδρογόνου ή υβριδικά

συστήματα).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές ή

προδιαγραφές τεχνολογίας καυσίμων.

3. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Ποσοστό οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με σύστημα παρακολούθησης

της πίεσης των ελαστικών (TPMS).

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

4. Υλικά οχημάτων

Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό του οχήματος, το

οποίο αποτελείται από ανακυκλωμένα υλικά ή βιοϋλικά.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του

οχήματος όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Καινούργια οχήματα

Όλα τα καινούργια οχήματα που αγοράζονται μετά την ανάθεση της

σύμβασης και χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να

πληρούν το πρότυπο EEV (κατά περίπτωση) και να είναι εφοδιασμένα με

σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS). Ο σωλήνας

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Καινούργια οχήματα

Όλα τα καινούργια οχήματα που αγοράζονται μετά την ανάθεση της

σύμβασης και χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να

πληρούν το πρότυπο EURO VI (κατά περίπτωση) και να είναι εφοδιασμένα

με σύστημα ελέγχου παρακολούθησης της των ελαστικών (TPMS). Ο

41


εξάτμισης του οχήματος δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με την

πόρτα επιβατών.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

2. Δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει στην αρχή στοιχεία που να αναφέρουν

την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια μιας

καθορισμένης περιόδου για την εκτέλεση της υπηρεσίας (βενζίνη, ντίζελ,

βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο CNG, ηλεκτρική ενέργεια ...). Οι ανάδοχοι πρέπει

επίσης να εφαρμόζουν τα μέτρα που θα βελτιώσουν την κατανάλωση

καυσίμου με την πάροδο του χρόνου και να υποβάλλουν σχετική έκθεση.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

3. Εκπαίδευση οδηγών

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη

συμβατική περίοδο πρέπει να εκπαιδεύονται τακτικά, σε αναγνωρισμένο

ίδρυμα, στην οικολογική οδήγηση με σκοπό την αύξηση της απόδοσης

καυσίμου.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο των οδηγών που εκτέλεσαν

την υπηρεσία και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους στην οικολογική

οδήγηση.

4. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει λάβει μέτρα, για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, τα

οποία αφορούν τη συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών

ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και

σωλήνας εξάτμισης του οχήματος δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά

με την πόρτα επιβατών.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

2. Δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει στην αρχή στοιχεία που να αναφέρουν

την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια μιας

καθορισμένης περιόδου για την εκτέλεση της υπηρεσίας (βενζίνη, ντίζελ,

βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο CNG, ηλεκτρική ενέργεια ...). Οι ανάδοχοι πρέπει

επίσης να εφαρμόζουν τα μέτρα που θα βελτιώσουν την κατανάλωση

καυσίμου με την πάροδο του χρόνου και να υποβάλλουν σχετική έκθεση.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τις σχετικές

πληροφορίες που αποδεικνύουν την τήρηση της ρήτρας.

3. Εκπαίδευση οδηγών

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη

συμβατική περίοδο πρέπει να εκπαιδεύονται τακτικά, σε αναγνωρισμένο

ίδρυμα, στην οικολογική οδήγηση με σκοπό την αύξηση της απόδοσης

καυσίμου.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο των οδηγών που εκτέλεσαν

την υπηρεσία και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους στην οικολογική

οδήγηση.

4. Διάθεση λιπαντικών ελαίων και ελαστικών

Ο ανάδοχος έχει θεσπίσει διατάξεις, για τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου, τα οποία αφορούν τη συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων

λιπαντικών ελαίων και ελαστικών, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές

42


εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία αυτών των κατηγοριών

αποβλήτων.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου ή μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά της λήψης μέτρων για τη

συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και

ελαστικών.

επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επεξεργασία αυτών των

κατηγοριών αποβλήτων.

Επαλήθευση: Ο ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους

εξουσιοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου ή μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά της λήψης μέτρων για τη

συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και

ελαστικών.

5. Πλυντήρια οχημάτων

Σε περίπτωση που τα φορτηγά πλένονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής

περιόδου, το πλύσιμο θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλυντήριο

οχημάτων το οποίο διαθέτει τουλάχιστον διαχωριστή ιλύος και ελαίων.

Επαλήθευση: Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το χρησιμοποιούμενο

πλυντήριο διαθέτει διαχωριστή ιλύος και ελαίων. πριν από την εκροή στο

αποχετευτικό δίκτυο / στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. ή

απόσπασμα του προγράμματος αυτοελέγχου.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Εκπομπές καυσαερίων: Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με τα πρότυπα EURO VI. Τα νέα όρια εκπομπών, η

αυστηρότητα των οποίων είναι ανάλογη με εκείνη των προτύπων US 2010, θα τεθούν σε ισχύ από το 2013/2014 (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο

Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Τα πρότυπα EURO V ισχύουν για τις εγκρίσεις νέων τύπων από τον

Οκτώβριο του 2008 και για τις εγκρίσεις τύπου υφιστάμενων οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2009.

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα χορηγούνται

για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής

βαθμολογίας.

Στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως «καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές

προδιαγραφές», θα χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τις βελτιωμένες επιδόσεις.

43


Εναλλακτικά καύσιμα: Το όχημα μπορεί να κινείται με συστήματα μη ορυκτών καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υβριδικά. Όπου είναι

δυνατόν, τα εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές

περιλαμβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη

γεωθερμική ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν

το βιοντίζελ, τη βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. Το βιοντίζελ παράγεται από έλαια, όπως τα φυτικά έλαια, το φοινικέλαιο και το κραμβέλαιο. Η βιοαιθανόλη

μπορεί να προέρχεται από καλλιέργειες όπως το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι. Το βιοαέριο σχηματίζεται από βιοαποικοδομούμενα υλικά, όπως λύματα,

αστικά απόβλητα και φυτικές ύλες.

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από

ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και

ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις

• Να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό

σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν

οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή

της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών

μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή

άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των

υποβαλλόμενων αποδεικτικών.

Παράρτημα I: Όρια στάθμης θορύβου για τα οχήματα

Η στάθμη θορύβου, μετρούμενη σύμφωνα με την οδηγία 2007/34/EΟΚ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Κατηγορίες οχημάτων Ισχύς κινητήρα dB (A)

44


Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επιβατών, τα οποία δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από εννέα θέσεις,

συμπεριλαμβανομένης εκείνης του οδηγού (M1)

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επιβατών και εφοδιασμένα με περισσότερες από εννέα θέσεις,

συμπεριλαμβανομένης εκείνης του οδηγού, μέγιστης επιτρεπτής μάζας > 3,5 t (M2 και M3):

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επιβατών και εφοδιασμένα με περισσότερες από εννέα θέσεις,

συμπεριλαμβανομένης εκείνης του οδηγού (M2), και οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων (N1),

μέγιστης επιτρεπτής μάζας < 2 t:

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επιβατών και εφοδιασμένα με περισσότερες από εννέα θέσεις,

συμπεριλαμβανομένης εκείνης του οδηγού (M2), και οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων (N1),

μέγιστης επιτρεπτής μάζας 2 ≥ Tn 3,5 t (N2 και N3):

74

(1)(3)

150kW 78

150 kW 80 (2)

76 (1)

77 (2)

< 75 kW 77 (2)

75 ≥ kW


C1a ≤185 70

C1b >185 ≤ 215 71

C1c >215 ≤ 245 71

C1d >245 ≤ 275 72

C1e >275 74

Για ελαστικά χιονιού, ελαστικά Extra Load και ενισχυμένα ελαστικά, ή για κάθε συνδυασμό των ταξινομήσεων αυτών, οι ανωτέρω οριακές τιμές αυξάνονται

κατά 1 dB(A).

Ελαστικά των κλάσεων C2 και C3, αναφορικά με την κατηγορία χρήσης του φάσματος των ελαστικών:

Κλάση ελαστικών Κατηγορία χρήσης Οριακή τιμή εκφραζόμενη σε dB(A)

C2 Συνήθη ελαστικά 72

Συνήθη ελαστικά 73

C3

Ελαστικά έλξης 75

Για ελαστικά ειδικών χρήσεων οι ανωτέρω οριακές τιμές αυξάνονται κατά 2 dB(A). Οι τιμές αυτές αυξάνονται κατά 2 dB(A) επιπλέον για τα ελαστικά

χιονιού στην κατηγορία ελαστικών έλξης της κλάσης C2. Για όλες τις άλλες κατηγορίες ελαστικών των κλάσεων C2 και C3 επιτρέπεται η αύξηση του ορίου

κατά 1 dB(A) επιπλέον για τα ελαστικά χιονιού.

46

More magazines by this user
Similar magazines