úspešný príklad bio-heat (celý retezec od rychlerostoucích drevin až ...

bio.heat.eu

úspešný príklad bio-heat (celý retezec od rychlerostoucích drevin až ...

Projekt spolufinancovaný z programu

Inteligentní energie pro Evropu

Podpora rychle rostoucích dřevin pro systémy dálkového

vytápění ve východní Evropě

www.bio-heat.eu

ÚSPĚŠNÝ PŘÍKLAD BIO-HEAT (CELÝ ŘETĚZEC OD RYCHLE

ROSTOUCÍCH DŘEVIN AŽ K DÁLKOVÉMU VYTÁPĚNÍ): ZAŘÍZENÍ

DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM (ČESKÁ

REPUBLIKA)

Souhrn projektu BIO-HEAT

Alternativní zdroje energie jsou stále více žádaným zdrojem, který má navíc dostatečný potenciál

nahradit fosilní paliva. Energie získávaná z biomasy je pak mezi ostatními obnovitelnými zdroji

energie (OZE) považována za nejvíce perspektivní zdroj bezpečné a udržitelné energie v Evropě. Na

rozdíl od fosilních paliv představuje bioenergie zdroj, který je snadno dostupný a plně flexibilní pro

širokou škálu upotřebení. Využití pro vytápění a chlazení pak představují tu nejdůležitější část.

Největší množství energie spotřebovávané v zemích východní Evropy připadá na systémy vytápění.

Využití biomasy jako paliva, které může nahradit stávající fosilní zdroje, je významné nejen z hlediska

redukce emisí skleníkových plynů v těchto zemích, ale také pro dosažení cílů EU v oblasti OZE.

Z toho důvodu se projekt BIO-HEAT (IEE/09/890/ SI2.558326), spolufinancovaný Evropskou komisí

v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy Europe (IEE)), zaměřuje na

podporu využití biomasy rychle rostoucích dřevin (RRD) jako zdroje energie pro místní systémy

dálkového vytápění v zemích východní Evropy.

Koncept rychle rostoucích dřevin

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) jako jsou topoly a vrby tvoří výmladkové plantáže rychle rostoucích

dřevin. Po určitém vegetačním období (obecně 3-6 let) mohou být stromy sklizeny, poté stromy opět

obráží a začíná další vegetační období. Pěstební období a cykly sklizní pokračují dalších 20-30 let.

Meziroční tempo nárůstu sušiny dosahuje v průměru až 10 tun, přičemž 1 kg absolutně suchého

dřeva obsahuje 5 kWh energie. To znamená, že z plochy jednoho hektaru můžeme získat přibližně

4000 litrů topného oleje (vztaženo ke dřevu s 20% obsahem vody). Pěstování RRD je k životnímu

prostředí šetrný způsob výroby energie vyžadující jen málo péče. Jedná se o zdroj energie, který je

vhodný jako náhrada fosilních paliv, např. uhlí. Kromě toho mohou být RRD vysazovány na půdách,

které mají nízký obsah živin, nebo jsou například kontaminované, a tudíž nevhodné pro pěstování

potravinářských plodin. V důsledku toho plantáže RRD nekonkurují a/nebo nevytěsňují zemědělské

plodiny.

Kromě těchto výhod RRD podporují regionální řetězce s přidanou hodnotou a nabízejí bezpečnost

dodávek po mnoho let.

Stručný popis příkladu

Jedná se o jednu z největších tepláren využívajících biomasu v České republice. Teplárna se nachází

v Bystřici nad Pernštejnem, ve městě, která má asi 10 000 obyvatel. V roce 1999 bylo rozhodnuto, že

k zajištění vytápění a k přípravě teplé vody pro místní domácnosti prostřednictvím dálkového

Strana 1 z 2


Projekt spolufinancovaný z programu

Inteligentní energie pro Evropu

Podpora rychle rostoucích dřevin pro systémy dálkového

vytápění ve východní Evropě

www.bio-heat.eu

vytápění se bude jako zdroje energie využívat biomasa. Bývalá teplárna, která používala pro výrobu

tepla uhlí, byla zrekonstruována za účelem spalování biomasy a plynu.

Jako zdroj biomasy byla smluvně dohodnuta dřevní štěpka RRD ze zemědělské půdy z regionu

a zbytková biomasa ze zemědělské produkce. To představuje dobrý příklad spolupráce mezi

zemědělci, městem a teplárenskou společností.

Náklady na rekonstrukci dosáhly 130 mil. Kč. Polovina těchto nákladů byla vydána na rekonstrukci

kotlů. Zbylé náklady byly vynaloženy především na rekonstrukci teplovodní sítě. Největší podíl těchto

nákladů byl pokryt z dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které pokryly 55 %

vynaložených nákladů. Jednalo se o dotaci ve výši 74 mil. Kč a dále úvěr ve výši 47 mil. Kč s dobou

splatnosti 8 let. Celková výše dotace tedy činila 121 mil. Kč.

Provozní náklady jsou silně závislé na ceně kupované biomasy. Jelikož teplárna musí spalovat kromě

RRD také jiné materiály, je důležité zajistit dodávky za cenu, která zaručuje dlouhodobou ziskovost

teplárny.

Využívání RRD

• RRD jsou sklízeny při hustotě 7 000-10 000 stromů na hektar. Průměrná vzdálenost stromů je

60 cm, vzdálenost mezi řádky je 2 m.

• RRD jsou sklízeny z celkové plochy 35 ha.

• Jako nejvhodnější klony byly vybrány oba topoly, J105 a P494.

• Odhadovaná produkce je 120 tun RRD z jednoho hektaru za 6 let.

Teplárna na biomasu

• Dva kotle s tepelným výkonem každého 4,5 MW (9 MW celkem).

• Zařízení vyrábí pouze teplo.

• Jako palivo používá štěpku RRD, obilnou slámu, kůru, piliny a dřevní odpad.

• Závod ročně spálí 4 000-8 000 tun biomasy a ušetří 10 500 tun emisí.

• Sklad biomasy zajistí nejméně 18 denní soběstačnost, soběstačnost v normální zimní den je

asi 25-30 dnů.

• Potrubí síť má délku asi 8 km.

Poučení

• Projekt by nebylo možné realizovat bez účasti Státního fondu životního prostředí.

• Spolupráce mezi výzkumnými pracovníky, odborníky, obcí atd.

• Získat zkušenosti s RRD.

Strana 2 z 2

More magazines by this user
Similar magazines