alarmující stav? - Společnost pro podporu lidí s mentálním ...

spmpcr.cz

alarmující stav? - Společnost pro podporu lidí s mentálním ...

Společnost pro podporu lidí s mentálním

postižením v ČR

republikový výbor

pracovní skupina Budoucnost

PRŮZKUM

JAK SI PŘEDSTAVUJETE ŽIVOT

AŽ ZESTÁRNETE


Vyhodnocení průzkumu

1. Účastníci průzkumu

2. Názory na osamostatňování lidí s mentálním

postižením od rodiny

3. Bydlení lidí s mentálním postižením

4. Životní a pracovní aktivity lidí s mentálním

postižením

2


VŠEOBECNÉ ÚDAJE

• Účastníci rodiče lidí s mentálním postižením

• Místo průzkumu: všechny kraje ČR

• Termín průzkumu: jaro 2012

• Forma průzkumu: dotazníkový (písemně, elektronicky)

• Počet dotazníků: 321

Kdo vyplňoval

dotazník:

25% rodič

75%

společně

Ing. . Jiří Slaměník

3


Shoda představ rodičů a jejich postiženého

(dospělého) dítěte o dalším životě

(názor rodičů)

stejné představy

podobné představy

odlišné ale diskutujeme

odlišné, nemluvíme o tom

nevím

5%

14%

18%

28%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

4


Účastníci průzkumu – lidé s mentálním postižením

pohlaví a věk

celkový počet 321 osob

> 40 let

27 - 40 let

15 - 26 let

< 15 let

11

0 20 40 60 80 100 120 140

< 15 let 15 - 26 let 27 - 40 let > 40 let

muži 170 29 63 62 16

ženy 124 9 48 56 11

neuvedeno 27

5


Účastníci průzkumu – lidé s mentálním postižením

rodiny

MP > 40 let

27 - 40 let

15 - 26 let

MP < 15 let

0 20 40 60 80 100 120 140

MP < 15 let 15 - 26 let 27 - 40 let MP > 40 let

žije s otcem

13

1 1 7 4

žije s matkou 71 7 28 24 12

žije s oběma rodiči 208 29 82 86 11

neuvedeno 29

6


Účastníci průzkumu – rodiče lidí s MP

věk

> 65 let

50 - 65 let

35 b- 50 let


Účastníci průzkumu – lidé s mentálním postižením

stupeň postižení (dle rodičů)

lehké

střední

těžší

více vad

8%

18%

32%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

8


Kde účastníci průzkumu žijí a jak bydlí

Místo

velké město

město

36%

39%

menší obec

19%

neuvedeno

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bydlení

v rodině

v chr. bydlení

19

279

v zařízení pro ZP

23

0 50 100 150 200 250 300

9


Jak rodiče vidí schopnost svých dětí

žít samostatně(ji)

je schopen

částečně

není schopen

0% 20% 40% 60% 80%

není schopen částečně je schopen

nyní 60% 34% 6%

později 41% 46% 13%

10


Snaží se rodiče o osamostatnění svých dětí

ano

20%

aspoň trochu

69%

ne

11%

0% 20% 40% 60% 80%

11


Důvody pro osamostatnění lidí s mentálním

postižením od rodičů

(názory rodičů)

rodičům ubývá sil

snaha o běžný vývoj

zajištění společ.kontaktu

dokázat schopnosti…

(lze uvést i více odpovědí)

jiné

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

12


Co brání osamostatňování lidí s MP od rodiny

(názory rodičů)

obava, aby to postiž.zvládl

obava z cit.strádání postiž.

nedostatečná nabídka sl.

obava z nekval.práce služby

finanční nedostupnost

fin.nezajištění života rodiny

obava z osamocení rodičů

obava z reakce okolí

jiné

(lze uvést i více důvodů)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

13


Co by bylo potřeba pro snazší osamostatňování

(názory rodičů)

stabilní sociální politika

širší nabídka služeb

apolupráce s odborníky

podpora širší rodiny a okolí

lepší informovanost

jiné

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

(lze uvést i více důvodů)

14


Kdy by rodiče chtěli / potřebovali vyřešit

osamostatnění svých dětí s mentálním postižením 1

podle věku lidí s mentálním postižením

brzy

do 2 - 3 let

36

později

188

teď nechci

řešit

58

7

16

3

17

8

4

77

72

23

19

27

9

> 40 let

27 - 40 let

15 - 26 let

< 15 let

0 20 40 60 80 100

15


Kdy by rodiče chtěli / potřebovali vyřešit

osamostatnění svých dětí s mentálním postižením 2

podle věku (staršího) rodiče

brzy

do 2 - 3 let

42

později

204

teď nechci

řešit

60

13

33

12

22

6

1

96

73

2

20

25

3

>65 let

50-65 let

35-50 let

< 35 let

0 20 40 60 80 100 120

16


Možnosti budoucího života

lidí s mentálním postižením 1

Možnost

Označení

• v širší rodině (u sourozence apod.) -- po odchodu ŠR

rodičů

• v týdenním stacionáři, o víkendu u rodičů, příp. TS

po odchodu rodičů v širší rodině (u sourozence a p.)

• v chráněném bydlení - sám/a v samostatném bytě, ChB 1

svobodárně s asistenční službou podle potřeby

• v chráněném bydlení - v bytě s 1 - 2 dalšími a s ChB 3

asistenční službou podle potřeby

• v chráněném bydlení ve skupině – samostatné ChB 10,

společné ostatní prostory, s trvalou asistenční

službou (do 10 osob)

17


Možnosti budoucího života

lidí s mentálním postižením 2

Možnost

Označení

• v chráněném bydlení ve skupině - samostatné po- ChB 30

koje, společné ostatní prostory, s trvalou asistenční

službou (do 30 osob)

• v domově pro osoby se zdravotním postižením DZP

• ve speciálním domově, kde by bydleli rodiče-se- - D(S + ZP)

nioři a jejich starší děti s postižením pohromadě

• rodiče v domově pro seniory, jejich starší děti s DS + ChB

postižením v chráněném bydlení nebo domově

pro osoby se zdravotním postižením v blízkosti

umožňující časté návštěvy

18


Jak rodiče hodnotí možnosti

budoucího bydlení svých dětí s MP

Hodnocení (známkováním jako ve škole)

ChB 10

1,9

D(S+ZP)

2,2

TS

2,4

DS+ChB

2,4

ChB 3

2,4

ŠR

2,4

ChB 1

2,7

ChB 30

2,7

DZP

3,2

0 1 2 3 4

0 50 100 150

nehodnotím

znám v

okolí

19


Jak rodiče hodnotí možnosti

budoucího bydlení svých dětí s MP

v závislosti na jejich věku

ChB10

D

(S+ZP)

TS

DS+

ChB ChB3 ŠR ChB1 ChB30 DZP

průměr 1,9 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7 3,2

>40 let 2,3 2,2 2,5 2,4 2,9 2,3 3,1 3,3 2,6

27-40 1,7 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 2,9 2,7 3,4

15-26 1,9 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0


Jaké bydlení si rodiče přejí pro své děti s MP

1. volba

ChB10

D(S+ZP)

ŠR

TS

ChB 3

ChB 1

DS+DZP

DZP

ChB 30

0 20 40 60 80 100

ChB

DZP DS+DZ ChB 1 ChB 3 TS ŠR D(S+Z ChB10

30 P

P)

306 9 11 11 23 28 32 52 63 77

21


Jaké bydlení si rodiče přejí pro své děti s MP

2. volba

ChB 10

DS + ChB

CHhB 3

D(S+ ZP)

TS

ChB 30

DZP

ŠR

ChB 1

0 10 20 30 40 50 60

ChB D(S+ CHhB DS + ChB

ChB 1 ŠR DZP

TS

30

ZP) 3 ChB 10

275 10 19 21 23 31 34 42 47 48

22


Porovnání typů bydlení podle pořadí

Typ bydlení Hodnocení 1. volba 2. volba

ChB 10 1 1 1

D(S + ZP) 2 2 4

TS 3 4 5

DS + ChB 4 7 2

ChB 3 5 5 3

ŠR 6 3 8

ChB 1 7 6 9

ChB 30 8 9 6

DZP 9 8 7

23


ChB10

D(S + ZP)

ŠR

TS

ChB 3

ChB 1

DS + DZP

DZP

ChB 30

Jaký je stupeň postižení člověka s MP

při 1. volbě

(dle rodičů)

0 20 40 60 80

lehké

střední

těžší

více vad

24


Kde účastníci průzkumu bydlí a co dělají

žije jen v rodině

rodina + škola

rodina + denní stac.

rodina + chr.dílna

rodina + běžná práce

chr.bydlení + denní stac.

chr.bydlení + chr.dálna

chr.bydlení + běžná práce

týdenní stac. + rodina

domov pro zdr.postiž.

5%

9%

1%

3%

1%

2%

7%

1%

30%

43%

0% 20% 40% 60%

25


Účastníci průzkumu žijící jen doma

(15 osob)

Věk a pohlaví

Stupeň postižení

< 15 let

3

15 - 26… 2

5

27 - 40… 0

1

> 40 let 0

1

0 2 4 6

žena muž

lehké

střední

těžší

více vad

1

5

9

0

0 2 4 6 8 10

26


Účastníci průzkumu pracující v chráněné dílně

(29 osob)

Věk a pohlaví

Stupeň postižení

15 - 26 let

27 - 40 let

2

4

4

10

lehké

střední

těžší

3

8

16

> 40 let

1

8

více…

2

0 2 4 6 8 1012

muž

žena

0 5 10 15 20

27


Účastníci průzkumu pracující v běžné práci

(9 osob)

Věk a pohlaví

Stupeň postižení

15 - 26 let

27 - 40 let

> 40 let

0

0

1

1

3

4

lehké

střední

těžší

více vad

1

1

2

5

muž

0 1 2 3 4 5

žena

0 1 2 3 4 5 6

28

More magazines by this user
Similar magazines