224 - +ÉÆvÉģäý ({ÉÉ]õŌąÉ) ĶÉÉ>ðšÉÉ―äþĪÉ MÉhÉ{ÉiÉ + ...

ahmednagar.gov.in

224 - +ÉÆvÉģäý ({ÉÉ]õŌąÉ) ĶÉÉ>ðšÉÉ―äþĪÉ MÉhÉ{ÉiÉ + ...

English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

224 - Parner Assembly Constituency

Part No. 68

A

B

C

G

H

J

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Andhale (patil ) Bhausaheb Ganpat +ÉÆvɳäý ({ÉÉ]õÒ±É) ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É MÉhÉ{ÉiÉ

M 81 749

Andhale (patil ) Sindhubai Bhausaheb +ÉÆvɳäý ({ÉÉ]õÒ±É) ˺ÉvÉÖ¤ÉÉðºÉɽäþ¤É

F 68 413

Andhale Ashabai Dadabhau +ÉÆvɳäý +ÉÉɤÉÉð

F 50 745

Andhale Ashish Bhaskar +ÉÆvɳäý +ÉÊÉ¹É ¦ÉɺEò®ú

M 30 127

Andhale Bhaskar Karbhari +ÉÆvɳäý ¦ÉɺEò®ú EòÉ®ú¦ÉÉ®úÒ

M 48 962

Andhale Chandrabhaga Balshiram +ÉÆvɳäý SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ ¤ÉɳýÉÒ®úɨÉ

F 63 891

Andhale Chandrabhaga Rabhajee +ÉÆvɳäý SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ ®ú¦ÉÉVÉÒ

F 50 737

Andhale Dattatreya Prabhu +ÉÆvɳäý nùkÉÉjÉªÉ |ɦÉÚ

M 43 726

Andhale Dinkar Bhagwant +ÉÆvɳäý ÊnùxÉEò®ú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ

M 42 139

Andhale Dinkar Rambhau +ÉÆvɳäý ÊnùxÉEò®ú ®úɨɦÉÉ>ð

M 45 843

Andhale Gavadhar N Rambhau +ÉÆvɳäý MÉ´ÉvÉ®ú xÉ ®úɨɦÉÉ>ð

M 42 836

Andhale Gyandev Balu +ÉÆvɳäý YÉÉxÉnäù´É ¤ÉɳÚý

M 31 908

Andhale Hirabai Chandrasen +ÉÆvɳäý ʽþ®úɤÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

224 - Parner Assembly Constituency

Part No. 68

K

M

P

R

S

U

V

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Kolate Nalini Sakharam F 32 538

EòÉä±ÉÉ]äõ xɱÉÒxÉÒ ºÉJÉÉ®úɨÉ

¨ÉÉä®äú ºÉÖxÉÆnùÉ ÊEòºÉxÉ

{ÉÉxɺɮäú +ÉxÉÆnùÉ +½þÒ±ÉÉVÉÒ

{É`öÉhÉ ½ÖþºÉäxÉÉ Ê¦ÉEòxɦÉÉ

More magazines by this user
Similar magazines