227 - SÉÉÆMÉhÉ vÉxÉÆVÉŠÉ ķÉÉÆiÉÉŪúÉĻÉ nųģýīÉŌ ...

ahmednagar.gov.in

227 - SÉÉÆMÉhÉ vÉxÉÆVÉŠÉ ķÉÉÆiÉÉŪúÉĻÉ nųģýīÉŌ ...

English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

227 - Karjat Jamkhed Assembly Constituency

Part No. 173

C

D

G

H

J

K

L

M

N

P

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Changan Dhananjay Shantaram M 31 170

SÉÉÆMÉhÉ vÉxÉÆVÉªÉ ÉÉÆiÉÉ®úɨÉ

nù³ý´ÉÒ ½þÊ®ú¦ÉÉ>ð xÉɨÉnäù´É

nù³ý´ÉÒ ±ÉÆEòɤÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

227 - Karjat Jamkhed Assembly Constituency

Part No. 173

R

S

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Raut Rangnath Nana M 31 604

®úÉ>ðiÉ ®ÆúMÉxÉÉlÉ xÉÉxÉÉ

ºÉɳý´Éä ´ÉÆnùxÉÉ xÉÉ®úɪÉhÉ

ÉäJÉ +ɺ±É¨É ºÉÊSÉxÉ

Salve Vandana Narayan F 32 90

Shaikh Aslam Sachin M 25 579

Page No 2

More magazines by this user
Similar magazines