225 - +ÉføÉīÉ ĪÉĪÉŌiÉÉ ķÉŪúnų +É―ÖþVÉÉ {ÉĘŪúnäųīÉŌ ...

ahmednagar.gov.in

225 - +ÉføÉīÉ ĪÉĪÉŌiÉÉ ķÉŪúnų +É―ÖþVÉÉ {ÉĘŪúnäųīÉŌ ...

English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

225 - Ahmednagar City Assembly Constituency

Part No. 122

A

B

C

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Aadhav Babita Sharad +ÉføÉ´É ¤É¤ÉÒiÉÉ É®únù

F 36 659

Ahuja Paridevi Jagdish +ɽÖþVÉÉ {ÉÊ®únäù´ÉÒ VÉMÉnùÒÉ

F 77 875

Aiakabote Manish Ashok M 33 369

BàBEò¤ÉÉä]äõ ¨ÉÊxÉ¹É +ÉÉäEò

¤Éɤɮú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÖEòÉ®úɨÉ

¤Éɤɮú MÉÒiÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨÉ

¤Éɤɮú EäòÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ

¤Éɤɮú {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É iÉÖEòÉ®úɨÉ

¤Éɤɮú ¯û{ÉɱÉÒ ®úɨÉEò¹hÉ

¤Éäpäù ¨ÉÉvÉÖÊ®ú SÉÆpùÉäJÉ

¤Éäpäù ®äúhÉÖEòÉ VÉMÉÊnùÉ

¤Éåpäù ¤ÉpùÒxÉÉlÉ

¤Éåpäù ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

225 - Ahmednagar City Assembly Constituency

Part No. 122

D

F

G

H

J

K

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Dahipale Keshav Devram nùʽþ{ɳäý EäòÉ´É näù´É®úɨÉ

M 77 254

Dahipale Subhash Keshav nùʽþ{ɳäý ºÉÖ¦ÉÉ¹É EäòÉ´É

M 44 256

Dahipale Sushila Keshav nùʽþ{ɳäý ºÉÖÊɱÉÉ EäòÉ´É

F 67 255

Dahipale Vanita Subhash nùʽþ{ɳäý ´ÉxÉÒiÉÉ ºÉÖ¦ÉɹÉ

F 40 257

Dalvi Baburao Kashinath nù³ý´ÉÒ ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É EòÉÊÉxÉÉlÉ

M 88 1109

Dixit Balkrishna Prabhakar ÊnùÊIÉiÉ ¤ÉɳýEÞò¹hÉ |ɦÉÉEò®ú

M 40 313

Dixit Surekha Balkrishna F 37 314

ÊnùÊIÉiÉ ºÉÖ®äúJÉÉ ¤ÉɳýEÞò¹hÉ

¡Öò±ÉÉ®úÒ ¨ÉlÉÖ®úÉ MÉÆMÉÉvÉ®ú

¡Öò±ÉÉ®úÒ ÊÉ´É®úÉ¨É ºÉÉäxÉÚ

¡Öò±ÉÉ®úÒ Ê´ÉxÉÉänù ÊÉ´É®úɨÉ

MÉɯûb÷Eò®ú ÊxÉÊJÉ±É YÉÉxÉä´É®ú

MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ¨ÉÖCiÉɤÉÉðºÉɽäþ¤É

JÉ®úÉbä÷ ®úÉVÉäÉ ¤É¤ÉxÉ®úÉ´É

JÉ®úÉbä÷ ºÉÖ¨ÉxÉ ¤É¤ÉxÉ®úÉ´É

JÉ{Éæ +{{ÉÉVÉÒ xÉ´ÉxÉÉlÉ

JÉ®ú{Éä ¨ÉÊxɹÉÉ ÉÆEò®ú

JÉ®ú{Éä ÊxɨÉDZÉÉ +É{{ÉÉVÉÒ

JÉ®ú{Éä ºÉi´ÉÊɱÉÉ ºÉÖÊxɱÉ

JÉ®ú{Éä ºÉÖÊxÉ±É MªÉÉxɤÉÉ

JÉäb÷Eò®ú ¤É¤ÉxÉ ´ÉɨÉxÉ

JÉäb÷Eò®ú EÖòºÉÖ¨É ¤É¤ÉxÉ

JÉäb÷Eò®ú ¨ÉvÉÖEò®ú {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ

JÉäb÷Eò®ú ÉäJÉ®ú ¨ÉvÉÖEò®ú

JÉäb÷Eò®ú ºÉÖxÉÆnùÉ ¨ÉvÉÖEò®ú

JÉäb÷Eò®ú Ê´ÉxÉɪÉEò ¨ÉvÉÖEò®ú

ÊEò´ÉÆbä÷ ¨É½þÉxÉÆnùÉ ´ÉºÉÆiÉ®úÉ´É

ÊEò´ÉÆbä÷ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ ´ÉºÉÆiÉ®úÉ´É

Fulari Mathura Gangadhar F 78 506

Fulari Shivram Sonu M 67 1090

Fulari Vinod Shivram M 38 1092

Garudkar Nikhil Jnaneshvar M 25 577

Gayakwad Muktabai Rajendra F 41 627

Ghule Mangla Dattatreya F 36 736

Ghule Namdev Umaji M 84 737

Gore Alka Sham F 47 836

Gore Tanmayi Sham F 35 837

Gugale Shilpa Pemaraj F 38 846

Heble Vasant Mahadev M 62 331

Jogadand Archana Maharund F 32 406

Jogdand Maharund Pabhakar M 37 405

Kadam Abhijeet Datatay M 31 246

Kale Alka Dattatreya F 36 226

Kale Dattatreya Sonyabapu M 41 225

Kale Jyoti Chhagan F 40 952

Kale Mangla Eknat F 30 925

Kale Sonyabapu Zungaji M 67 220

Kale Suman Ramchandra F 50 223

Kange Sharad Baban M 47 882

Kange Shobha Sharad F 42 883

Karle Manjulabai Maruti F 73 988

Karle Sanjay Gyandev M 36 984

Kedare Sadhna Mukesh F 42 783

Khakal Nitin Bhausaheb M 28 446

Khakal Sachin Bhausaheb M 26 447

Kharade Rajesh Baban Rao M 36 520

Kharade Suman Baban Rao F 65 519

Kharpe Appaji Navnath M 87 867

Kharpe Manisha Shankar F 36 933

Kharpe Nirmala Appaji F 40 937

Kharpe Satvashila Sunil F 41 940

Kharpe Sunil Gyanba M 48 939

Khedkar Baban Waman M 74 744

Khedkar Kusum Baban F 68 745

Khedkar Madhukar Pandharinath M 57 765

Khedkar Shekhar Madhukar M 36 768

Khedkar Sunanda Madhukar F 51 766

Khedkar Vinayak Madhukar M 38 767

Kivande Mahananda Vasant Rao F 55 297

Kivande Manisha Vasant Rao F 33 299

Page No 2


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

225 - Ahmednagar City Assembly Constituency

Part No. 122

K

L

M

N

P

R

S

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Kotakar Balasaheb Dinkar EòÉäiÉEò®ú ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É ÊnùxÉEò®ú

M 52 325

Kotakar Balu Vithoba EòÉäiÉEò®ú ¤ÉɳÖý Ê´É`öÉä¤ÉÉ

M 62 324

Kotakar Meena Balasaheb EòÉäiÉEò®ú ¨ÉÒxÉÉ ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É

F 47 326

Kshirsagar Anil Dattatreya ÊIÉ®úºÉÉMÉ®ú +ÊxÉ±É nùkÉÉjɪÉ

M 37 899

Kurhe Nitin Bhanudas EÖò½æþ ÊxÉiÉÒxÉ ¦ÉÉxÉÖnùɺÉ

M 27 917

Kurle Champabai Dattatreya F 52 341

EÖò±Éæ SÉÆ{ÉɤÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

225 - Ahmednagar City Assembly Constituency

Part No. 122

S

T

U

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Sarangdhar Prakash Digambar ºÉÉ®ÆúMÉvÉ®ú {ÉEòÉÉ ËnùMɤɮú

M 57 365

Sarangdhar Vijaya Prakash ºÉÉ®ÆúMÉvÉ®ú Ê´ÉVɪÉÉ {ÉEòÉÉ

F 52 366

Sayyed Sameer Qadir ºÉªªÉnù ºÉ¨ÉÒ®ú EònùÒ®ú

M 26 9

Shaikh Afrin Zaheer ÉäJÉ +Ê£òxÉ VɽþÒ®ú

F 27 4

Shaikh Mushir Nisar ÉäJÉ ¨ÉÖÉÒ®ú ÊxɺÉÉ®ú

M 22 8

Shaikh Naseer Siraz ÉäJÉ xɺÉÒ®ú ʺɮúÉVÉ

M 55 109

Shaikh Rashida Nisar ÉäJÉ ®úÊÉnùÉ ÊxɺÉÉ®ú

F 52 5

Shaikh Salar Javed ÉäJÉ ºÉɱÉÉ®ú VÉÉ´ÉÒnù

M 27 7

Shaikh Zaheer Shabbir ÉäJÉ VɽþÒ®ú ɤ¤ÉÒ®ú

M 32 3

Shaikh Zaved Nisar ÉäJÉ VÉÉ´Éänù ÊxɺÉÉ®ú

M 28 6

Shekatkar Sapana Balasaheb ÉäEò]õEò®ú ºÉ{ÉxÉÉ ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É

F 31 879

Shelke Shilpa Shivaji Éä³ýEäò Êɱ{ÉÉ ÊÉ´ÉÉVÉÒ

F 37 646

Shike Khemchandra Hiraman ÊÉEäò JÉä¨ÉSÉÆpù ʽþ®úɨÉhÉ

M 52 468

Shike Laxmi Khemchand ÊÉEäò ±ÉI¨ÉÒ JÉä¨ÉSÉÆnù

F 48 469

Shike Rekha Khemmachand ÊÉEäò ®äúJÉÉ JÉå¨ÉSÉÆnù

F 31 470

Shinde Asrabai Radha Krishna ËÉnäù +ɺɮúɤÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013

225 - Ahmednagar City Assembly Constituency

Part No. 122

U

V

Z

Elector's Name Elector's Name in Marathi

Sex Age S No in

Roll

(1)

(2) (3) (4) (5)

Urane Lata Ramesh =®úhÉä ±ÉiÉÉ ®ú¨ÉäÉ

F 41 211

Urane Ramesh Shankar M 52 210

=®úhÉä ®ú¨ÉäÉ ÉÆEò®ú

´ÉÉPÉ ºÉɽäþ¤É®úÉ´É xÉÆnù®úÉ´É

´ÉÉ®äú ÊnùxÉEò®ú nùɨÉÉänù®ú

´ÉÉ®äú EÖòºÉÖ¨É ÊnùxÉEò®ú

Ê´É]õhÉEò®ú SÉÆpù½þɺÉ

ZÉÉäb÷MÉä +ÊxÉ±É ¨ÉvÉÖEò®ú

ZÉÉäb÷MÉä +ÊxÉiÉÉ +ÊxɱÉ

ZÉÉäb÷MÉä VɪɸÉÒ ®úÉVÉåpù

ZÉÉäb÷MÉä Eò±{ÉxÉÉ ÊEòÉÉä®ú

ZÉÉäb÷MÉä ®úÉVÉåpù ¨ÉvÉÖEò®ú

ZÉÉäb÷MÉä ºÉÖÊxÉiÉÉ ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ

Vagh Sahebrao Nandrao M 54 516

Vare Dinkar Damodar M 87 1028

Vare Kusum Dinkar F 78 1029

Vitanakar Chandrahas M 65 18

Zodage Anil Madhukar M 58 603

Zodage Anita Anil F 53 604

Zodage Jayashri Rajendra F 50 606

Zodage Kalpana Kishor F 47 682

Zodage Rajendra Madhukar M 53 605

Zodage Sunita Suryakant F 30 177

Page No 5

More magazines by this user
Similar magazines