Gmina Suchy Las Ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las Projekt zjazdu ...

bip.suchylas.pl

Gmina Suchy Las Ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las Projekt zjazdu ...

INEWESTOR /ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt zjazdu na działkę nr 105/2

Z ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

ះ咗 weł ł ះ咗 ew

ះ咗 ះ咗 ះ咗 ះ咗ះ咗 ះ咗

ះ咗 ះ咗ះ咗 ះ咗

ᑇ啇,

e


Zawartość opracowania

I. OPIS TECHNICZNY

• I Z

II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ះ咗 j j ះ咗 ះ咗5

– e je ះ咗 j e ះ咗5

– e ół ះ咗 j e ះ咗


Z w ះ咗 śၷ嗗 ះ咗 ះ咗e e ះ咗 ះ咗 je ះ咗 b ះ咗 w e

j ះ咗 ះ咗 ł ę 5ះ咗

ł w e w e e

ၷ嗗

I

Z ၷ嗗 I

ၷ嗗

ၷ嗗 ၷ嗗 I Zၷ嗗ၷ嗗 I


ះ咗

ះ咗e

1. Podstawa opracowania :

ះ咗 ះ咗 wၗ嘷 ះ咗 w je ះ咗 e e e I we ះ咗

b ះ咗 wę j ះ咗 ł w e w e e ះ咗 ł ę 5ះ咗

2. Zakres opracowania :

ះ咗 w e bej je w e e j ះ咗 ł w e w e e ះ咗 ł ę

5ះ咗 Zj ះ咗 ł w e ះ咗 je ះ咗 je ę w w ၗ嘷 e ś ၗ嘷 ះ咗 j ះ咗 ះ咗 ះ咗e e

e e j e „ ”

3. Plan sytuacyjny :

Zj ះ咗 ះ咗e e b e ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w ł w e w ej w ś Zj ះ咗

w w ej ះ咗 ejၗ嘷 e j ះ咗 ះ咗 we Zj ះ咗 ះ咗 e ၷ嗗 bęះ咗 e ះ咗 e ះ咗 ejၗ嘷

ះ咗 e ś ,5 ះ咗 ęះ咗 ះ咗 je ះ咗 , M ęះ咗 ះ咗 e je ះ咗 ၗ嘷 be e jះ咗 je

ę ះ咗 e e ះ咗 ś ęះ咗 ះ咗 wၗ嘷

e śၷ嗗 j ះ咗 w ၷ嗗 bęះ咗 e łၗ嘷 e ၷ嗗,5 w ះ咗 je ះ咗 e ś e ę e węះ咗

w e je ះ咗 j ះ咗 ł ះ咗 e bęះ咗 e ះ咗 ęះ咗 e j ះ咗 ះ咗 ះ咗 w ះ咗

ះ咗 węះ咗 je ះ咗 ł w e e ś j ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w węះ咗 beះ咗 w

b ះ咗 ះ咗 wb ះ咗 w węះ咗 b ះ咗 e ł w e beះ咗 wej ះ咗 e beះ咗 5

eះ咗 ះ咗eł ၷ嗗 b ះ咗 w w e je ះ咗

e e ះ咗 ះ咗ł ះ咗 e j ះ咗 ះ咗ł ś ះ咗 węះ咗 je ះ咗 ł w e w ၷ嗗 bęះ咗 e

,5% w e je ះ咗 ះ咗 ej ęś j ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w ះ咗 ះ咗e ះ咗 ះ咗ł ះ咗 w e ះ咗 ł

5ះ咗 ł jeźះ咗 e ះ咗 je ះ咗 w ះ咗 ះ咗e ះ咗 ះ咗 e ះ咗 w %

Zj ះ咗 ះ咗e e ះ咗 ł 5ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w w ះ咗 beះ咗 w ះ咗ၗ嘷 Zj ះ咗 ᑇ啇

węះ咗 e beះ咗 w ះ咗 ះ咗 ł w e beះ咗 wej beះ咗 5 ះ咗 e

ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w j ះ咗e ះ咗 eb e be e b w e e ះ咗e e j ej, ះ咗ó e eះ咗

be ះ咗 e ၷ嗗 ၗ嘷 ł wၗ嘷 ះ咗w ះ咗 e ၗ嘷 φ łej e ś j ះ咗 ၗ嘷ះ咗 ew ះ咗

ះ咗ł ś ះ咗ះ咗 ၗ嘷

be e ះ咗 wjeźះ咗 e jះ咗 je ę w e ះ咗 we ၗ嘷 ၗ嘷 Z ះ咗 je ះ咗 w

ះ咗 e ę e w 5 w e ះ咗 w ł w e ej wej

4. Konstrukcja nawierzchni :

e ój ះ咗 j w e j ះ咗 ះ咗 ះ咗 je ះ咗 w w ះ咗 ះ咗 e ះ咗 ,

e ះ咗 w – ၷ嗗 ၷ嗗 5 ၗ嘷ၗ嘷ၗ嘷 , ះ咗 ះ咗 ះ咗 w ះ咗 j w e ះ咗 ះ咗 ះ咗

ះ咗ół ះ咗 w w ၗ嘷ၗ嘷ះ咗

ះ咗ł ះ咗e ះ咗 we ះ咗 eះ咗 ះ咗 w b e je ះ咗 ś e ះ咗 je ę ះ咗 ះ咗 ះ咗 w e w e ះ咗 ó

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

• ះ咗 beះ咗 w ះ咗w ះ咗e w w e b ះ咗 ,

• ះ咗 ះ咗 ះ咗 e e ះ咗 w ះ咗 w ះ咗ၷ嗗 b ,

• ះ咗 beះ咗 – ၗ嘷 M b 5 ,

Łączna grubość nawierzchni

26 cm


Konstrukcja nawierzchni chodnika

• ះ咗 beះ咗 w ះ咗w ះ咗e w w e b ,

• ះ咗 ះ咗 ះ咗 e e ះ咗 w ះ咗 w ះ咗ၷ嗗 b ,

• ះ咗 e ś eះ咗 ę b ,

Łączna grubość nawierzchni 19 cm

Konstrukcja uzupełnienia nawierzchni jezdni po wbudowaniu krawężnika

• beះ咗 ၗ嘷 ះ咗 w ၷ嗗 b 5 ,

• beះ咗 ၗ嘷 ះ咗 w ၷ嗗 b ះ咗 ,

• ះ咗 beះ咗 – ၗ嘷 M b 5 ,

Łączna grubość nawierzchni 48 cm

Poznań, marzec 2010

O P R A C O W A Ł :

ះ咗 weł ł ះ咗 ew

ះ咗 ះ咗 ះ咗 ះ咗ះ咗 ះ咗


I ၗ嘷 M ၷ嗗 ၷ嗗Z၇囷ၷ嗗 Z I ၷ嗗Z Ń I ၷ嗗ၷ嗗

Z I

ះ咗 e ះ咗 e w

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Z Z Z Iၷ嗗 ᐗ圗 I ၷ嗗ၷ嗗 M I ZIᐗ圗 Ę 5ះ咗

Inwestor:

MI

ၷ嗗ၷ嗗

Projektant:

ះ咗 weł ł ះ咗 ew

ę w ះ咗

ၷ嗗 ᑇ啇

Podpis:

ះ咗 weł ł ះ咗 ew

ះ咗 ះ咗 ះ咗 ះ咗ះ咗 ះ咗


1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania przewidzianych

elementów budowy

ះ咗 ះ咗 ះ咗 w e w e ះ咗 je ះ咗 I we ះ咗 ł ះ咗 ę e bóះ咗 ះ咗ę w e

j ះ咗 ł w e ះ咗 ł ę 5ះ咗

ះ咗 je ះ咗 w ej we ះ咗 j bęះ咗ၗ嘷 eၷ嗗 ej eះ咗

ះ咗 łះ咗 w e e eះ咗 e j ះ咗 ,

w e w e j ះ咗 w ះ咗 e

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

ះ咗 ł e ះ咗 w ၗ嘷 ej ះ咗 ះ咗 w , ះ咗ó ej w bęះ咗 e j ះ咗 e w ះ咗ęះ咗 jၗ嘷 ះ咗 ះ咗 e e b e ះ咗

b ះ咗 w e

3. Wskazania elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

ះ咗 eះ咗 ះ咗 wej ះ咗 ł e ះ咗 w ၗ嘷 ej ះ咗 ះ咗 w e w ះ咗ęះ咗 jၗ嘷 ះ咗 ះ咗 e e e e ះ咗 ះ咗w jၗ嘷 e

ះ咗e e be ះ咗 e eᑇ啇 ះ咗w ះ咗 w ះ咗

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

w ၗ嘷 ះ咗 , ះ咗e b ះ咗 ះ咗b w jၗ嘷 ę ះ咗 ះ咗 ęះ咗 e ះ咗 ęះ咗 e e , ះ咗 ះ咗

ះ咗 w ះ咗 e bóះ咗 e eះ咗 w ó ၷ嗗 e ó ၗ嘷 w ę w e be ះ咗 e ះ咗 e ł ś

b ះ咗 ów ះ咗 ះ咗 ęះ咗

ះ咗 w j ះ咗 ះ咗b w ၷ嗗 ę bęះ咗 e w ၗ嘷 eះ咗 ះ咗w e ł w e , ះ咗ó ej w ះ咗ęះ咗 je

ł w eះ咗 w w ၗ嘷 ះ咗 w ၷ嗗 e ó ၗ嘷 w ę ebe ះ咗 e eᑇ啇 ះ咗w ះ咗 ះ咗 ၗ嘷 e ះ咗 e

ះ咗 ejeះ咗ះ咗ះ咗 jၗ嘷 e ះ咗 j ះ咗

b ះ咗 e e eះ咗 w w ၷ嗗 ះ咗 ęះ咗e e w ះ咗 jၗ嘷 ះ咗ះ咗 w eះ咗 e ះ咗 eះ咗 ၷ嗗

w ះ咗 b ះ咗 ၗ嘷ះ咗 eᑇ啇 ះ咗 ះ咗 e ę e

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrożeń.

e e b ះ咗 w eះ咗 w ះ咗 e ၷ嗗, b e ł e w ះ咗ęះ咗 b ះ咗 ះ咗 e

M ej bóះ咗 ះ咗 w ះ咗 be ះ咗 ś eះ咗 ះ咗 je ះ咗 w ះ咗 ၷ嗗 w ၷ嗗 ះ咗 ះ咗 w e

ebe ះ咗 e e ះ咗 ះ咗 e ej ះ咗 ၷ嗗 b w ၷ嗗 ះ咗 ś ၗ嘷 ះ咗 e w ၗ嘷

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót.

ះ咗 w ះ咗 ះ咗 e ះ咗 w w bóះ咗 w ၗ嘷 b ះ咗 wၗ嘷 ၗ嘷 b ၷ嗗

ះ咗 e e w e e ၷ嗗 eះ咗 ះ咗 ះ咗ၗ嘷ះ咗 e e ះ咗 bóះ咗 e w b ះ咗 w ះ咗 eះ咗 w ះ咗

ះ咗 ះ咗 ះ咗 w ះ咗 ះ咗 ះ咗 b ះ咗 w e

Zw ó ၷ嗗 eះ咗 e ó ၗ嘷 w ę ះ咗 ę b ះ咗 ów w e

ះ咗 e w

e w b ះ咗 w w bę ះ咗 be ះ咗 ś eះ咗 e ះ咗 ះ咗 ះ咗

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

M ះ咗e ł w b ះ咗 w w w e ၗ嘷 b ၷ嗗 ł ះ咗 w e ះ咗 e ះ咗 eះ咗 ၷ嗗

M ej ł ះ咗 we eះ咗 ះ咗 w ၷ嗗 b ះ咗ew ၷ嗗 ះ咗 ះ咗 ះ咗 j ះ咗 ះ咗 ł ះ咗 ះ咗 ះ咗

be ះ咗 e ះ咗 ób ះ咗 ះ咗 ះ咗 ះ咗 ej wb ះ咗 w j eះ咗 w ၗ嘷 e je ះ咗 ះ咗 ះ咗 w ះ咗e e


ះ咗 w ះ咗 ej ś ះ咗e łów w bów, ះ咗ó ះ咗 e w ះ咗 ះ咗 wb ះ咗 w ł ះ咗 w e

ះ咗e łów e ះ咗e ះ咗w ၷ嗗 ះ咗e ះ咗 ł we ះ咗 e

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

e bęះ咗 ះ咗 e ះ咗 j ះ咗e e w e ះ咗 e ះ咗 ၗ嘷 jះ咗 w ၷ嗗 ę ះ咗e e e

b ះ咗 w , b ၷ嗗 ះ咗 ះ咗ęះ咗 e ះ咗 w ၗ嘷ះ咗 ះ咗 ób ះ咗 w ះ咗 w b ၷ嗗 be ះ咗 e e ះ咗 eះ咗

ះ咗 ះ咗ęះ咗e ះ咗 ób e ះ咗 w ះ咗

ះ咗 e ះ咗 e ះ咗 w ះ咗 e ၗ嘷 b ၷ嗗 ះ咗 e ះ咗 eះ咗 ၷ嗗 , w e ó ś

ះ咗 ၗ嘷ះ咗 e e M ះ咗 I ၗ嘷 ះ咗 ះ咗 ះ咗 ះ咗e w ះ咗 w e be ះ咗 e eᑇ啇 ះ咗w e

ះ咗 ះ咗 ះ咗 w w bóះ咗 b ះ咗 w , ះ咗 j ះ咗 ះ咗 ះ咗 eះ咗

ះ咗 e b w ၗ嘷 jၗ嘷

ះ咗 w łះ咗

ះ咗 weł ł ះ咗 ew

More magazines by this user
Similar magazines