AL i g n m ent I nde x (GALI), w hich wa s r ecent ly int r od ... - CAMTP

camtp.uni.mb.si

AL i g n m ent I nde x (GALI), w hich wa s r ecent ly int r od ... - CAMTP

LI&M3NOM3PLQRTSUR;NRWV-K,G&I&X=R;YODZG&I&[3N\]R;N^L`_NYRWacb$SUDZde_f

DFEEHG&I&J=K

EHj

\]RWLQM@Y]LMgLQRhY5i@NK,\]I&J=j/M3Pk\TlGmLIAn@YI&\]R;NjI&M3NK,Gjoi@\pEHG&R;JqLI&JZ\]K

}o| ~=€^Wsqz‚HyH‚Hytzƒt„…!†‡rts-ˆ@yH‰x5r@Š&z{

rts-uwvHxHytz{$|

Œ Ž¤-‘Ž¤’3“¦”’H•9Ž¤–¦Ž¢—’&˜š—q›œ9qž Ÿ ˜¢—AŸ ”-–e”“H t”-ž Ÿ qŽ¢—’¢¡q£–¢‘Ž ¤–¥¦Œ •@œH ¡¦$§ ¨¢Ž&—’¦A¤©Ž¤-


å ÏÏ…šßÏÝÓ!Û „ß5„…!†‡Ö¢-„ÙÒØ Ö¢×ÙÒØ Ù…Ws

çqϦÒ

Ž¤£î3”’&›–ï zÔ×Õ!Û ÏÖ¦ÒØ ÖH×k„Õ!Ѥq€^-„ÙÒØ Öt×ÙÒØ Ù…W-ð@ÏÝÓ!Û „ß5×ÙÒØ Ù…WqÞvã;Š^×ϦÒ!Ùo†

í

_N^LoV-M@YlJqLI&M3N

ñ3ò

øAùú$ø û üú$ø ý=ûÿþ3õú¡ õoõoû£¢$õ¥¤§¦©¨¢qû ö üôqýqú$øAü/ýqú$ø ý=û ø û üý=û ù¤õ¥¢-ú$ø =õ ö

ó©ô,õ÷ö

ùú$õ¥ÇùÇøAù¦,û ö©/õoûWú¨kø ûqû ¢$õ!=ù/ý"#©#©¨ ø õöOù$üø õoû üõù¥$¢ó©ô,øAù

û/øAü¥¨kù

øAùú$ø û üú$ø ý=ûÐøAù%#¢¤ú$øAü&¦©¨¢¨ wö ø 'Fü&¦©¨ útø û`ù ùú$õ¥Çù% ø ú$ô(qû«ö õ¥¤§¢$õoõù@ý©¢$õoõö ý§*)

ö

úùZýÐù¦ üôÿù ùú$õ¥Çù2qû öÿüô¢=üú$õ¥¢$ø -oõ õ&'Füø õoûWú¨

¢$õ¥¤§¦©¨¢Fû-ú¦©¢$õ÷ýšú$ô,õ÷ý§¢$þ,ø

ý§qø û ùkø û ú$ô,õoø ¢3#,ô=ù¤õÐù#=üõ(=ùký§¢ö õ¥¢$õö4)3üôqýqú$øAü) ý§¢5$ùú$øAü678 ô,øAüô

¨¢¤=õ«ö

ø õšþ3õú¡ õoõoûUý§¢ö õ¥¢9qû ö üôqýWù:;$

¨

ú$ô,øAù+##3õ¥¢= õ>mý ü&¦ ùký§¦©¢=-ú¤ú$õoûWú$ø ý=û ý=û ú$ô,õ/õú$ô,ý ö ýHú$ô,õ0@‡õoû,õ¥¢¨ ø -oõö


[

ù«ýú$ô,øAùÐú¡#3õZôZ=õFþ3õoõoû õ&D;ú$õoû ù¤ø =õ¥¨ gùú¦ ö ø õö]ø û üý=û,û,õüú$ø ý=û1 ø ú$ô

ú$ô-ú#

õ¥ ý¢ú$ô,õÇùúqþ,ø ¨ ø ú¡hýeô=ö¢$ý=û÷þ3õ!Çùwø ûTô,ø ¤=ô÷õoû,õ¥¢¤§X=üoüõ¥¨ õ¥¢-ú$ý§¢ù¥)

ú$ô,õ#©¢$ý=þ©¨

YM%qû ö¢$õ&mõ¥¢$õoû üõùú$ô,õ¥¢$õoø ûO$

ù¤õoõJ

¦©¢Ðû¦©/õ¥¢$øAü¥¨_¢$õù¦©¨ úù(¢$õ¥#3ý§¢¤ú$õöTô,õ¥¢$õ=õ¥¢$ø ÷ú$ô,õFú$ô,õoý§¢$õú$øAü¥¨ ¨ `#©¢$õö øAüú$õö

^

RfHNImLI&M3NOK,NYgeR;QK§h@I&M VZM3P‡SUDZde_

d9òe

õú3¦ ù9i¢ùú¼þ©¢$ø õ&j2¢$õü¥¨ ¨@ú$ô,õ`ö õ&i û,ø ú$ø ý=û ýK@ A=B ut¥v v v t p q r"w ø ú$ồ T0xyoxyTz

q

ù¤ø û©¤`ú$ô,õšõ!R¦-ú$ø ý=û ùý5ú$ô,õ‡úqû©¤=õoûWú9#k:;$,ó©ô,õ@‡õoû,õ¥¢¨ ø -oõö A=B ø ¤=û©/õoûWú9=õüú$ý§¢ù^ú$õoû ö‡ú$ýþ3õüý§/õ_¨ ø û,õ!¢¨

o2¨¢¤=õùú B #©¦,û,ýZõ&D#3ý

ô,õ¥¢$õ(

ý=û`ý=û`ú$ô,õýqú$ô,õ¥¢ôqû ö4)§¨ ¨,ö õ¥;ø-ú$ø ý=û=õüú$ý§¢ù

û,õoûWúù¥$Uüý=û ù¤õ!R¦,õoû üõ@ A=B < w ¢$õ¥qø û ù=#©¢=üú$øAü¥¨ ¨ üý=û ùúqûWú=mý§¢ò xSz›$ ^ ûhú$ô,õ

A

ö4)4@ A=B < w ú$õoû ö,ùkú$ý-oõ¥¢$ýmý§¢"oXœQz›)^ù¤ø û üõ`ù¤ý§/õ`ö õ¥;ø-ú$ø ý=ûX=õüú$ý§¢ù

ýqú$ô,õ¥¢‡ôqû

¨ ¨3õ¥=õoûWú¦¨ ¨ Ðþ3õüý§/õ+¨ ø û,õ!¢¨ /ö õ¥#3õoû ö õoûWú!)§mý§¨ ¨ ý ø û©¤"#3ý õ¥¢_¨Z † ô,øAüôFö õ&

ø

ö,ù¼ý=û ú$ô,õ`ö ø /õoû ù¤ø ý=û¨ ø ú¡ ýHú$ô,õÐú$ý§¢¦ ùký=û ô,øAüô ú$ô,õ(/ýqú$ø ý=ûX¨ ø õù3qû ö ý=û

#3õoû

¢¡¤£¤¥¦¡¦§ ¨©¦¤©¢

!§ "$#&%&%&'$( £¢)*,+-§ ( ./(0&%1( £3254( £7698;:= ¦§ "$#¦> 6@¡¦§ *A%( BB%¦> ¦¤

8/Y§\>:Ðù ùú$õ¥

ýú$ô©¢$õoõUüý§¦©#©¨ õö]ùúqû ö©¢ö.# ùJ ]ZMN$%


ö`Ÿx o©:¼ýö õ¥;ø-ú$ø ý=û`=õüú$ý§¢ù¼ø û,ø ú$ø¨ ¨ úqû©¤=õoûWú

ú$ô,õ/û¦©Ðþ3õ¥¢>ž8šxazŸqû

ù¥$P;ý)=ú$ô,õ‡þ3õoôZ;ø ý§¢eý%@ A=B < w mý§¢K¢$õ¥¤§¦©¨¢ý§¢$þ,ø úùeøAùG¤=ø =õoûFþJ L§)©¡!M

ú$ý«ú$ô,øAùeú$ý§¢¦

u

‚ · uK¹»º u¼ ù¤ø ûO8FT½ · s : p¿¾

u

Ä

‚ ·kÁ ¹ ·k¸Å ·k¸Á

‚ · Å ¹ º u¼ ù¤ø ûO8FT½ ·kÁ : p¿¾ u¼ À ù¤ø ûOJ T½_8 · s

·k¸Å

s

s

ù¤øAùúùHý ú$ô©¢$õoõküý§¦©#©¨ õö/ùúqû ö©¢ö(# ù9J ]ZMkqû öÐøAù_‡ú¡#,øAü¥¨ û,ý=û©¨ ø û,õ!¢

ô,øAüôÇüý=û

ùú$õ¥*);ø û2 ô,øAüô¢$õ¥¤=ø ý=û ùeýüôqýqú$øAü=qû öR¦=ù¤ø U#3õ¥¢$ø ý ö øAü¼ö;û/øAüoùC¢$õ=mý§¦,û ö

ù

øAùú!$Hnkýqú$õFú$ô-ú`õ!=üô]üý;ý§¢ö ø û-ú$õFøAù(¤=ø =õoû›/ý ö¦©¨ ý L2qû ögú$ô-ú`ø û ý§¦©¢

ú$ýTüý;õ&D

ö õ3i©DFú$ô,õ"#¢/õú$õ¥¢ùýú$ô,õ"#.8V:eú$ý,Ʋ‚y´qû öÇE‚£± v L§$

ùú¦

ý§¢ö õ¥¢Fú$ý†=õ¥¢$ø Oû¦©/õ¥¢$øAü¥¨ ¨ ú$ô,õ.¨ øAö ø ú¡OýÐõ!R¦-ú$ø ý=û ù`8FT§:qû öÈ8/´:;)

6@¡¦§ *A%( BB%¦> ¦¤

¢¡¤£¤¥¦¡¦§ ¨©¦¤©¢

€ §¥¨¡©€4¨ ø _T0xoxz

¢

¤K¥&¦ £

|"}=~G w 8€ :GŠ

ø bz°¯£o,x£Tz°qû ö2±x†²¯o p z

8/´:

˜ ‘ˆª –«¬4­«§®

ø bz°¯£o,x£Tz°qû ö²³£o p z

˜ –«¬

µ@òe i@NK,\]I&J=K,GjoLlY5iêM3PkK. e

joLK,NYK V-Yÿ\]K E

A ù+0/ý ö õ¥¨‡mý§¢ký§¦©¢ùú¦ ö õšüý=û ù¤øAö õ¥¢©ú$ô,õY§\S#O{

· s_¹ ·k¸

·k¸s ‚

u¼HÀ ù¤ø ûOJ T½_8 ·kÁ p · s :NM ¹ ù¤ø û J T½_8 ·k p · s :NMFÃ

·k¸

8V:

·k¸Â ‚ ·k ¹ ·k¸

Ä ‚

u¼ ù¤ø ûO8FT½ ·k : p¿¾

p ·k :NM ¹ ù¤ø û J T½_8 ·kÁ p ·k :NMFÃ

·k¸

· Ä

¹ º

u¼HÀ ù¤ø ûOJ T½_8 · s

p ·kÁ :NM ¹ ù¤ø û J T½_8 ·k p ·kÁ :NMFÃ

@ A=B < u 8€ :_Šy‹ Œ Ž Œ‡!‘’˜ t @ A=B <  8€ :GŠ£‹ Œ Ž

Œ‡!‘;Œ‡!”’˜ t

@ A=B < Ä 8€ :GŠ£‹ Œ Ž  Œ‡!‘’˜ t @ A=B < Á 8€ :GŠy‹ Œ Ä ˆ˜ t @ A=B < Å 8€ :GŠ£‹ Œ Å ¡˜ v

s(Í ± v ¡±©)4 uÍ ± v ]¡)4 Â Í ± v ´T$4Ω¢$ý§ ú$ô,õ¢$õù¦©¨ úù‡ý_i¤§¦©¢$õ2L!:+ õ/ù¤õoõ

þ3õ

üú$ø ý=û ùÇýwõ!R¦-ú$ø ý=ûS8F]§:(mý§¢ s ‚°± v ¡±©)_ u ‚°± v ]¡)_  ‚ϱ v ´T

ú$ô-úÇú$ô,õ*¦,û

ø û,ø ú$ø¨¢ö õ¥;ø-ú$ø ý=û`=õüú$ý§¢‡øAù¼úqû©¤=õoûWú‡ú$ýUú$ô,õ`ú$ý§¢¦ ù3 ô,õ¥¢$õÐú$ô,õ/ý§¢$þ,ø ú>¨ ø õù¥$9ó©ô¦ ù¥)


Ð

Ý!s C s r@!Ï5ϦæÙÛ ÓÒØ Ù…kÙÚ Þvã;Š/Òq¥Ó©é [!ÔÕ¡ÕÕ¡ÔFÖ å Ø ÒßÏÑÕqÏÖ¦Ò3ÒÙtÒ!Ï…oÓ!×çqÏß3ÙÚWØ ÒÏߢ„$ÒØ Ù…9×

Ñ,Ø

Ùß5„ä3Ò!Ï¢Ö¢-„ÙÒØ Ö¢Ùßç!Ø Ò€ C „…!†‡çqä3Ò!ÏtßÏÝÓ!Û „ß5Ùßç!Ø Ò5ð C s!r@!ÏtÕ!Û ÙÒ&ÒφwÛ Ø …!ÏÑ@ÖÙßßÏÑÕqÙ…!†¼ÒÙ

Ú

Ó!…!Ö¦ÒØ Ù…!Ñ©Õ!ßÙÕqÙß&ÒØ Ù…-„Û^ÒÙ(Ø&ÙkÚ Û ÙÛ ‘Ü Ý Ø&ÙkÚ ÞFÛ ÙÛ ‘ ÙÛ ”Ü Ý Ø&ÙkÚ ßNÛ ÙÛ ‘Ü Ý ©Ø&ÙàNÛ ˆÝ ©Ø&ÙáNÛ ¡Ý

Ú

s

˜è

t @ A=B < Å 8€ :GŠ

úùýOi¤§¦©¢$õ(Loþk:_ õwù¤õoõkú$ô-ú©ú$ô,õ>#©#©¢$ýZD ø -ú$ø ý=û ùG#©#3õ!¢$ø û©¤Ðø û

Ω¢$ý§ú$ô,õ3¢$õù¦©¨

õù$ü&¢$ø þ3õ>=õ¥¢, õ¥¨ ¨^ú$ô,õšõ¥=ý§¨ ¦ ú$ø ý=ûUýb@ A=B 6@¡¦§ *A%( BB%¦> ¦¤

Ú Ùß âãé2ä Õ å äâ Þ é*ä Õ æ&å â ß é2ä Õ ë [ Ø …w„ä9„…!†‡Õ!ßÙÕqÙß&ÒØ Ù…-„ÛWÒÙC×Ù©ÞoZ×ÙàoZ×ÙáeØ …¼çqä¢s

mý§¢©ú$ô,õšþ3õoôZ;ø ý§¢©ý_@ A=B < w )ko‚yT t¥v¥v¥v¥t Y©) õ!R¦-ú$ø ý=û.8/´:G;ø õ¥Äö,ùCmý§¢9ç‚£±

@ A=B < u 8€ :GŠÿüý=û ùúqûWú t @ A=B < Â 8€ :_Šÿüý=û ùúqûWú t @ A=B < Ä 8€ :_Š

8/Y:

@ A=B < Á 8€ :_Š

õ¥¢ú$ý0=õ¥¢$ø Ðú$ô,õ3¨ øAö ø ú¡/ý5õ!R¦-ú$ø ý=ûX8/´:bmý§¢3L>x†²x´©)Wø ûÇú$ô,õwü¥=ù¤õ


ý=û ùýeüôqýqú$øAüø ú¡Uø û ú$ô,õ(#,ô=ù¤õ`ù#=üõ«ýtú$ô,õ(#O$^ó©ô,õÐý§¢$þ,ø ú= ø ú$ô÷ø û,ø ú$ø¨

¢$õ¥¤=ø

ö ø ú$ø ý=û ù · s ‚ ·k ‚ ·kÁ ‚Q± v ]§]) · u ‚Q± v ±]) · Ä ‚Q± v TL§) · Å ‚̱ v ±8mý§¢$þ,ø ú"mCT§:

üý=û

üoüõù$ù¤ø =õ`üý=û ù¤õ!R¦,õoûWúù‡ý=ûgö ø c^õ¥¢$õoûWú(T!U ö ø /õoû ù¤ø ý=ûḦ#©¨qû,õù3#©¨ ýqú¤ú$õö÷ø ûEi¤§¦©¢$õ

ù¦

´©$

ý=û ù9¨ ý;ý§6Uõ¥¢¢-ú$øAü),ø û ö øAü¥-ú$ø û©¤Çú$ô-ú¼ú$ô,õÐý§¢$þ,ø ú¼øAù¼üôqýqú$øAü$kIký C

ó©ô,õ(#©¢$ýlõüú$ø

õ,Äù¤ý ý=þ ù¤õ¥¢=õ/ø û1¨ ẗú$ô©¢$õoõ,#©¢$ýlõüú$ø ý=û ùwú$ô-ú«ú$ô,õ*mCT ùúZ ùö ú¢#©#3õö4ì

õ¥=õ¥¢!)O

ú$õ¥¢-ú$ø ý=û ùø û ú¡ ýFý¨ U ù¤ô#3õö¢$õ¥¤=ø ý=û ù+qû ö õ¥=õoûWú¦¨ ¨ Zõù$ü¥#3õùõoû

mý§¢+qûUø

û©¤ ú$ô,õÇþ,ø ¤hüôqýqú$øAü/ù¤õ!¢$ý§¦,û öhú$ô,õù¤õ¢$õ¥¤=ø ý=û ù¥$@ó©ô,øAùšþ3õoôZ;ø ý§¢šøAùÄù¤ý ö õ&

ú$õ¥¢$ø

æ

¢¡¤£¤¥¦¡¦§ ¨©¦¤©¢

!§ "$#&%&%&'$( £¢)*,+-§ ( ./(0&%1( £3254( £7698;:= ¦§ "$#¦> 6@¡¦§ *A%( BB%¦> ¦¤

Ý!s [ syî æÙÛ ÓÒØ Ù…ÙÚ;Þvã;Š/Òq&Ó©é [!ÔÕ¡Õ¡ÕÔFÖ Ú Ùß,Ò!Ï5ßÏÝÓ!Û „ß Ùßç!Ø Ò^ð C Ù…„HÛ ÙÝ$ÜoÛ ÙÝtÑÖ¤„Û ÏÚ Ùß

Ñ,Ø

ï=ÏßÏ…Òtæ„Û Ó!ÏÑtÙÚ^Ò!Ï©…oÓ!×çqÏßHðcÙÚ9†!ϦæØ „$ÒØ Ù…«æÏÖ¦ÒÙßÑ¢Ø …!Ø ÒØ „Û Û Ô‡Ò¢„…!ÝÏ…ÒeÙ…šÒ!ÏÒÙßÓ!ÑtÙ…

†!Ø

!Ø Ö¢tÒ!Ï3×ÙÒØ Ù…tÙoÖÖÓ!ßÑ ï „ä§ðOé C ¤çqä§ðOé [ $Ö$äíðOé ës¤Š‘…¢Ï¦æÏß&ÔtÕ-„…!ÏÛoÛ Ø …!ÏÑ;ÖÙßßÏÑÕqÙ…!†!Ø …!Ý

å

ÒÙ©Õ-„ß&ÒØ ÖÓ!Û „ß5ÕqÙ å Ïß@Û „ å Ñ„ßÏt„Û ÑÙ©Õ!Û ÙÒ&ÒφWs

B õú¦ ù`û,ý

üý=û ù¤øAö õ¥¢Ðú$ô,õ ü¥=ù¤õUý3÷üôqýqú$øAüFý§¢$þ,ø ú ô,øAüô ;øAù¤ø úù/ö ø c^õ¥¢$õoûWú

õ&D ô,ø þ,ø úùkú$ô,øAùkþ3õoôZ;ø ý§¢3=ùkü¥qûhþ3õ`ù¤õoõoû*¢$ý§

ú$ô,õ(#©¢$ýlõüú$ø ý=û ùý¢ø úù9i¢ùú0L!±§±§±

Ý!sësÌñ3ßÙò&ÏÖ¦ÒØ Ù…!Ñ3Ù…Ò!Ï5Õ!Û „…!ÏÑ^„ä9â óã Ô ó Þ ä¢çqä^â ó ß Ô ó à ä,„…!†©Ö$ä9â ó§ô Ô ó á ä,ÙÚqÒ!ÏOõ-ßÑ&Ò C ä;ä;ä

Ñ,Ø

æÏtÕqÙØ …ÒÑÙÚ Ò!ÏtÖ¢-„ÙÒØ ÖeÙßç!Ø Ò€ [ s

ÑÓ!ÖÖÏÑÑØ


Ö

û ú$ô,õÐõ¥=ý§¨ ¦ ú$ø ý=ûhýtú$ô,õ B #©¦,û,ýZõ&D#3ý=û,õoûWúù¼ýtú$ô,õÐý§¢$þ,ø ú8&ù¤õoõi¤§¦©¢$õ

#,øAüú$õöhø

ú$ø =õ B #©¦,û,ý õ&D#3ý=û,õoûWúù"¢$õÇù¤õoõoû÷ú$ý2j¦ üú¦-ú$õ,¢$ý§¦,û ö

V:;$@ó©ô,õ/ú$ô©¢$õoõ#3ýWù¤ø

s`Í ± v ±§´§´©)H u›Í ± v ±T)b Â Í ± v ±§±]*mý§¢,qþ3ý§¦ úXL!±§±§±÷ø ú$õ¥¢-ú$ø ý=û ù`õ&D ô,ø þ,ø ú$ø û©¤


ù¥ì;ú$ý`ô,ø ¤=ô,õ¥¢C¨ ¦,õùK ô,õoûZú$ô,õ‡ý§¢$þ,ø ú©õoûWú$õ¥¢ùeú$ô,õwþ,ø ¤/üôqýqú$øAü¼ù¤õ!©) ùúqþ,ø ¨ ø -&

öl¡¦©#

[ s9r@!ϫϦæÙÛ ÓÒØ Ù… ÙÚ©Þvã;Š/ÒqOÓTé [!ÔÕ¡ÕÕ¡ÔFÖ å Ø ÒUßÏÑÕqÏÖ¦Ò‡ÒÙ/Ò!Ï«…oÓ!×çqÏß¼ÙÚeØ ÒÏߢ„$ÒØ Ù…


Ú ÙßÒ!ÏwÑ¢„×ϼÙßç!Ø Ò å !Ï… å χÓ!ÑÏw„ÑØ …!Ø ÒØ „Û5ÖÙ…!†!Ø ÒØ Ù…ZÙÚHÒ!χÙßç!Ø ÒØ ÒÑÖÙoÙ߆!Ø …-„$ÒÏѼ„$Ò

×

C ä á Ø ÒÏߢ„$ÒØ Ù…!Ѥs,r@!ϼÕ!Û ÙÒ&ÒφFÛ Ø …!ÏÑØ …/çq䢄…!†ÇÖ$ä¢ÖÙßßÏÑÕqÙ…!†/ÒÙ

çqä_×héä«„…!†F„$Ò©Ö$ä_×hé

Ó!…!Ö¦ÒØ Ù…!Ñ©Õ!ßÙÕqÙß&ÒØ Ù…-„Û^ÒÙ(Ø ÙkÚ Û ÙÛ ‘Ü Ý Ø ÙkÚ ÞFÛ ÙÛ ‘ ÙÛ ”Ü Ý Ø ÙkÚ ßNÛ ÙÛ ‘Ü Ý,©Ø ÙàNÛ ˆÝ,©Ø ÙáNÛ ¡Ý

Ú

ÙßHâã¢é`ä Õ äëëâ Þ é`ä Õ ä [ §â ß é`ä Õ ä;ä æ Ø …šçqä5„…!†âã¢é`ä Õ åø ëâ Þ éXä Õ Ö;[ Ð!â ß é`ä Õ ë Ö;æ Ø …

Ú

Ö$ä¢s

õú=¦ ù¼û,ý ùú¦ öUô,ý ú$ô,õ@ A=B


M3NJ=G&ljI&M3Nj

û5òü

õ=õ¥¢$ø i õöhú$ô,õ`ú$ô,õoý§¢$õú$øAü¥¨ ¨ #©¢$õö øAüú$õö÷þ3õoôZ;ø ý§¢wýeú$ô,õ@‡õoû

$¦¥Xqû,ýWù%

¨ ý kù¤ô,ø #`nký©C´§÷]/ýtú$ô,õkû,ø =õ¥¢ù¤ø ú¡ ýb-ú¢=ù¥),ú$ô,õ0#©¢$ý§¤§¢Ÿ5¨_Wú$ô¤=ý§¢=ù

mõ¥¨

öZú$ô,õ¥X¢$ø õ(mG¦©¢$ø õ>mõ¥¨ ¨ ý kù¤ô,ø #*nký,I¥hóKmóK¡T±§±©L&ˆ±§±§´§´ É $meôO$kP6=ý§6=ýWù


}

cL¢N2*sJŠ `a¢‹¢‹(OP!

~2!f!S€V45/21‚45/¤6ƒs!„jP45)n)n…†¨j‡¢†¨j`*sQSR$:;2@œB@¨=*

‹¦!gX!7V!ˆ$3

¢¡¤£¤¥¦¡¦§ ¨©¦¤©¢

!§ "$#&%&%&'$( £¢)*,+-§ ( ./(0&%1( £3254( £7698;:= ¦§ "$#¦> 6@¡¦§ *A%( BB%¦> ¦¤

%¦8Sj3 /0‡¢†¨jŠŸ2i†¨j9 45‡S*sJŠ `a¢a(L¢OP!

More magazines by this user
Similar magazines