Práca pomocného ošetrujúceho personálu s nemocničným prádlom ...

vusch.sk

Práca pomocného ošetrujúceho personálu s nemocničným prádlom ...

Práca pomocného ošetrujúceho personálu

s nemocničným prádlom

na Kardiochirurgickom oddelení

manipulácia s čistou a použitou posteľnou

bielizňou, triedenie, skladovanie


– zásady

Bc. Semanová Andrea


Rozdelenie bielizne

Z hľadiska zdravotného rizika sa rozdeľuje bielizeň podľa

Nariadenia vlády SR č. 331 z 10. mája 2006 takto:

1. Bielizeň zo zariadení poskytujúcich zdravotnú starostl.:

a) posteľná bielizeň: obliečky na vankúš a paplón, plachty

b) kúpeľňová bielizeň: uteráky, osušky

c) odev: oblečenie, bielizeň pre pacientov a zamestnancov

zdravotníckych zariadení

d) operačná bielizeň: bielizeň z operačných sál, vrátane

oblečenia zamestnancov

e) kuchynská bielizeň: obrusy, prestierania, utierky


Rozdelenie bielizne

2. Vysoko infekčná bielizeň: bielizeň použitá v súvislosti

s liečením osôb chorých alebo podozrivých z ochorenia

vysoko kontagióznych chorôb

3. Infekčná bielizeň: bielizeň použitá na infekčných odd.

a odd. tuberkulózy a respiračných chorôb, z jednotiek

hemodialýzy, mikrobiologických a biochemických

laboratórií a z odd. patológie

4. Iná bielizeň: bielizeň, pri ktorej nemožno vylúčiť

podozrenie z infekcie


Manipulácia s posteľnou bielizňou - zásady

Použitá bielizeň:

sa pri prezliekaní nekladie na zem ani na vozík,

ukladá sa do zberných košov na to určených,

pri výmene posteľnej bielizne po prepustení pacienta

sa musí posteľ a matrac dezinfikovať,

po úmrtí pacienta sa musí dezinfikovať aj vankúš

a prikrývka,

posteľ sa po dezinfekcii a kompletizácii lôžkovín musí

prikryť čistou plachtou až do príchodu ďalšieho pacienta,

zberný kôš s bielizňou sa odnáša do čistiacej miestnosti,


Manipulácia s posteľnou bielizňou - zásady

každé ráno sa bielizeň roztriedi podľa druhu a stupňa

znečistenia len v miestnosti na to určenej s priamym

alebo núteným vetraním,

pri triedení osobného prádla treba skontrolovať

označenie odd. a iniciály,

pri triedení sa prádlo nehádže, nevíri sa prach,

potom sa spočíta, zapíše sa dvojmo do tlačiva na bielizeň

(+ do zošita na bielizeň),

podľa stupňa znečistenia, podľa druhu bielizne a farby

sa uloží do vriec, ktoré zabránia kontaminácii okolia

nečistotami z tejto bielizne,

takto pripravenú bielizeň odváža pracovník práčovne

do práčovne.


Manipulácia s posteľnou bielizňou - zásady

pri manipulácii s použitou bielizňou sa dodržiavajú

zásady ochrany a bezpečnosti pri práci, používajú sa

osobné ochranné pracovné pomôcky:

jednorázová ochranná zástera

jednorázové gumené rukavice

jednorázová ústna maska

po skončení práce sa vykonáva hygienická dezinfekcia

rúk.


Manipulácia s posteľnou bielizňou - zásady

Čistá bielizeň:

po vypraní preberie od pracovníka práčovne,

prepočíta sa množstvo podľa lístka z príslušného dňa,

roztriedi sa podľa druhu a uloží sa do skrine na odd.,

poškodené, potrhané prádlo sa po vypraní vyradí,

posteľné prádlo je vedené na odd. ako inventár.


Ďakujem za pozornosť

More magazines by this user
Similar magazines