Views
3 years ago

∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™ £∏™∞Àƒ√™

∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™ £∏™∞Àƒ√™

∆√ ¡∏™π ∆∏™ ∆∏§√À ∂¡∞™ ™¶∞¡π√™

4. ¢π∞¢ƒ√ª∏ ∂ƒª∏¡∂π∞ ∆∏ ºÀ∏ (∂§π∫√¢ƒ√ªπ√ - ƒ√º∏∆∏ ∏§π∞) 1. ¢π∞¢ƒ√ª∏ §πµ∞¢π∞ - ∞°ƒπ√À∫π∞ ∫∞∆ƒ√ - ∞ƒ∞§π∞ £√§√À ¢˘ÛÎÔÏ›·: ª¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 1,9 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 2 ÒÚ˜ (120ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ∫¿ÛÙÚÔ ∞ÁÚÈÔÛ˘ÎÈ¿˜, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÔÏ›ÙÈÛÛ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, √گȉ¤Â˜. ·Ó›‰·: ∞ÂÙÔÁÂڷΛӷ, µÚ·¯ÔÎÈÚΛÓÂ˙·, ÂÙÚ›Ù˘, ÷ÏÎÔÎÔ˘ÚÔ‡Ó·, ∆Û·Ï·appleÂÙÂÈÓfi˜, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ÂÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ‰›appleÏ· ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ (ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜). ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÈӷΛ‰· appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ apple·Ú·Ï›· «£ÔÏfi˜». ‹Ì·ÓÛË Ì ηÛÙÚ¿ÎÈ· ·applefi apple¤ÙÚ˜ Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. 2. ¢π∞¢ƒ√ª∏ §πµ∞¢π∞ - ∞ƒ∞§π∞ ¢∂√∆∏ ¡∂ƒ√ - °∂ƒ∞ - ∫√À∆√Àª∞ ¢˘ÛÎÔÏ›·: ª¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 6,2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 2 ÒÚ˜ (120ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ÈÚÈfi «°ÂÚ¿˜», √ÈÎÈÛÌfi˜ (∂ÁηÙÂÏÂÈ̤ÓÔ˜) «∆· ¿Óˆ ª¤ÚË», µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, √گȉ¤Â˜, ∞Ì˘Á‰·ÏȤ˜, ∞ÁÚÈ·¯Ï·‰È¤˜. ·Ó›‰·: appleÈ˙·ÂÙfi˜, ∞ÂÙÔÁÂڷΛӷ, ÂÙÚ›Ù˘, ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ∞Úapple·ÎÙÈο, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∂ÚappleÂÙ¿, ¢ÂÏÊ›ÓÈ·. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË. ∆Ô ÌÔÓÔapple¿ÙÈ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¤Ó· ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ apple·Ú·Ï›· ÙÔ˘ «¢ÂÛapplefiÙË ÙÔ ¡ÂÚfi», Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ appleÚÔ˜ «°ÂÚ¿» Î·È ∫Ô‡ÙÛÔ˘Ìapple·. ‹Ì·ÓÛË Ì ηÛÙÚ¿ÎÈ· ·applefi apple¤ÙÚ˜ Î·È ¯ÚÒÌ· ÌappleÔÁÈ¿˜. ∂˘‰È¿ÎÚÈÙÔ ÌÔÓÔapple¿ÙÈ. 3. ¢π∞¢ƒ√ª∏ §πµ∞¢π∞ - ∞ƒ∞§π∞ §∂£ƒ∞ - ªπ∫ƒ√ Ãøƒπ√ - §πµ∞¢π∞ ¢˘ÛÎÔÏ›·: ∂‡ÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 7 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 3 ÒÚ˜ (180ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ªÈÎÚfi ÈÚÈfi (∂ÁηÙÂÏÂÈ̤ÓÔ˜ √ÈÎÈÛÌfi˜), ∆›ÌÈ· ∑ÒÓË. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, √گȉ¤·. ·Ó›‰·: appleÈ˙·ÂÙfi˜, ª·˘ÚÔappleÂÙÚ›Ù˘ (ÕÓÔÈÍË), ÂÙÚ›Ù˘, ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∂ÚappleÂÙ¿, £·Ï·ÛÛÔÎfiڷΘ, ÊÒÎÈ·. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·applefi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ §È‚·‰›ˆÓ fiappleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «ILIDI ROCKS». ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ۋ̷ÓÛË ·applefi ηÛÙÚ¿ÎÈ· Ì apple¤ÙÚ˜. ∞applefi ªÈÎÚfi ÈÚÈfi appleÚÔ˜ §È‚¿‰È· ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·Ì·ÍÈÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ¢˘ÛÎÔÏ›·: ª¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 1 ÒÚ· (60ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ∂ÎÎÏËÛ›· ∆·ÍÈ¿Ú¯Ë, πÙ·ÏÈÎfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, √گȉ¤Â˜, ∞ÁÚÈÔÙÛÈÎÓÔ˘‰È¿ ‹ ÎÔÎÔÚ‚ÈıÈ¿, ∞ÛÙÔÈ‚‹, §·‰·ÓÈ¿, ∂›‰Ë ∫ÚfiΈÓ. ·Ó›‰·: ª·˘ÚÔappleÂÙÚ›Ù˘ (ÕÓÔÈÍË), appleÈ˙·ÂÙfi˜, ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη, ∂ÚappleÂÙ¿ (Ôʛۈ„, ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ‰›appleÏ· ÛÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, 1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ appleÚÈÓ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ÃˆÚÈfi. Àapple¿Ú¯ÂÈ appleÈӷΛ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘. ‹Ì·ÓÛË Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. Èڛ˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·. ∆Ô appleÚÒÙÔ Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∆·ÍÈ¿Ú¯Ë Î·È ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÈӷΛ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Û‹Ì·ÓÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ fiappleÔ˘ Û˘Ó·Óٿ٠ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ appleËÁ‹ ÓÂÚÔ‡. ∆Ô ÌÔÓÔapple¿ÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ fiappleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÈӷΛ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂappleÈÛΤappleÙ˜. 5. ¢π∞¢ƒ√ª∏ ª∂°∞§√ Ãøƒπ√ - ∫∞º∏ ¢˘ÛÎÔÏ›·: ∂‡ÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 2,4 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 1 ÒÚ· (60ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, ºÚ‡Á·Ó·. ·Ó›‰·: ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη, µÚ·¯ÔÎÈÚΛÓÂ˙·, appleÈ˙·ÂÙfi˜, ∞ÂÙÔÁÂڷΛÓ˜, ÷ÏÎÔÎÔ˘ÚÔ‡Ó·, ª·˘ÚÔÎfiڷΘ, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∫Ô‡ÎÔ˜ (∏ ¢È·‰ÚÔÌ‹ ·appleÔÙÂÏ› ›ÛÔ‰Ô Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ appleÔ˘ÏÈÒÓ), ∂ÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ·applefi ¤Ó· ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ ‰ÚfiÌÔ Ï›Á· ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·applefi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ÃˆÚÈfi (ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ Û·˜ ηıÒ˜ appleËÁ·›ÓÂÙ appleÚÔ˜ ÙÔ ÃˆÚÈfi). ¢ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Û‹Ì·ÓÛË - ∂˘‰È¿ÎÚÈÙÔ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÌÔÓÔapple¿ÙÈ. 6. ¢π∞¢ƒ√ª∏ ª∂°∞§√ Ãøƒπ√ - ∞°π√ ∞¡∆ø¡π√ 7. ¢π∞¢ƒ√ª∏ ∫∞ª∞ƒπ∞¡∏ - ∞°π√ ∞¡∆∂§∂∏ªø¡ 8. ¢π∞¢ƒ√ª∏ ∞°π√ ∞¡∆∂§∂∏ªø¡ - ƒ√º∏∆∏ ∏§π∞ - Œƒπ∆√ 9. ¢π∞¢ƒ√ª∏ §πµ∞¢π∞ - ∞ƒ∞§π∞ ∆∞Àƒ√À ∆√ ¡∏π ∆∏ ∆∏§√À ∂¡∞ ∞¡π√ £∏∞Àƒ√ ∏ ∆‹ÏÔ˜ appleÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ appleÏ‹ıÔ˘˜ ÂȉÒÓ appleÔ˘ÏÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ·appleÔ‰Ë- ÌËÙÈÎÒÓ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi ÂηÙfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë appleÔ˘ÏÈÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ 46 ·appleÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ˘applefi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Â›‰Ë, fiappleˆ˜ Ô appleÈ˙·ÂÙfi˜, Ô °ÎÈÒÓ˘, Ë Ã·ÏÎÔÎÔ˘ÚÔ‡Ó·, Ë ∞ÂÙÔÁÂڷΛӷ Î·È Ô ∞ÈÁ·ÈfiÁÏ·- ÚÔ˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚ›Ù ӷ Ù· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ∆‹ÏÔ. √È ª·˘ÚÔappleÂÙÚ›Ù˜ - ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Û fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ Ù˘ ∂ÏÂÔÓfiÚ·˜- ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi Ù· appleÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·appleÔ‰ËÌËÙÈο appleÔ˘ÏÈ¿ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∆‹ÏÔ˘ ˆ˜ ÛÙ¿ÛË. ı‹Ú·Ì· ÙˆÓ appleÈ˙·ÂÙÒÓ ·appleÔÙÂÏ› Ë ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη (Chukar) appleÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ∆‹ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ apple·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÁÈ· Ù· appleÔ˘ÏÈ¿ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ·apple·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ fiappleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·applefi ÙÔ 1993. øÛÙfiÛÔ, ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔÏÏÔ› appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· appleÚÔÛٷ٢ٛ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡: ‰ÂηÂÓÓ¤· apple·Ú·Ï›Â˜, ‰Ò‰Âη ‚Ô˘Ó¿, ÂappleÙ¿ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ οÛÙÚ·, ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰È·ÎfiÛȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÎÎÏËۛ˜ fiappleÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·applefi ‚fiÙ·Ó·, ¿ÁÚȘ Ôگȉ¤Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ¿ÁÚÈˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ÀappleÔÛÙËÚ›ÍÙ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ∆‹ÏÔ˘ Ì ÙËÓ EuroNatur ÛÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· appleÚÔÛÙ·- Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÎÏËÚÔ- ÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡! ¢˘ÛÎÔÏ›·: ∂‡ÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 1,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 40ã πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ·Ó·Á›·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, ∂›‰Ë ∫ÚfiΈÓ, ∂›‰Ë £¿ÌÓˆÓ. ·Ó›‰·: ∞ÂÙÔÁÂڷΛӷ, µÚ·¯ÔÎÈÚΛÓÂ˙·, ∫ÔÚ¿ÎÈ·, ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∂ÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ·applefi Ù· ¡¢ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÚÈÔ‡ (·applefi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ·Ó·Á›·˜). ªÈÎÚ‹ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ÙÂÓfi Î·È ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔÓÔapple¿ÙÈ. ¢˘ÛÎÔÏ›·: ª¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 1,6 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 1 ÒÚ· (60ã) - ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∫·Ì·ÚÈ·Ó‹˜, ∂ÎÎÏËÛ›· «∫‡ÚÈ ¢fiÍ· ÔÈ», ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·, √گȉ¤Â˜. ·Ó›‰·: appleÈ˙·ÂÙfi˜, ª·˘ÚÔappleÂÙÚ›Ù˘ (ÕÓÔÈÍË), ÂÙÚ›Ù˘, °·Ï·˙ÔÎfiÙÛÈÊ·˜, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∂ÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∫·Ì·ÚÈ·Ó‹. Àapple¿Ú¯ÂÈ Û‹Ì·ÓÛË Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ηÛÙÚ¿ÎÈ· ·applefi apple¤ÙÚ˜ ηÈ/‹ Ì ¯ÚÒÌ· ÌappleÔÁÈ¿˜. ¢˘ÛÎÔÏ›·: ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 5,7 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 3 ÒÚ˜ Î·È 30 ÏÂappleÙ¿ (210ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ ∞Á›Ô˘ ¤ÙÚÔ˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÔÈÎÈÏ›· £¿ÌÓˆÓ, µfiÙ·Ó·. ·Ó›‰·: appleÈ˙·ÂÙfi˜, ÂÙÚ›Ù˘, ¡ËÛÈÒÙÈÎË ¤Ú‰Èη, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, ∂ÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È apple›Ûˆ ·applefi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ·ÓËÊÔÚÈ΋. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Î·ÙËÊÔÚÈ΋ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ «µ·ıÈ¿ ËÁ‹». ∞ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂Ú›ÛÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Î·ÙËÊÔÚÈ΋. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ‰ÚfiÌÔ appleÚÔ˜ ŒÚÈÛÙÔ. ÙËÓ appleÔÚ›· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ Î·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ appleËÁ‹ Ì ÓÂÚfi. ¢˘ÛÎÔÏ›·: ª¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¢‡ÛÎÔÏË ¢È·‰ÚÔÌ‹. ª‹ÎÔ˜: 2,1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¢È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜: 1 ÒÚ· (60ã) πÛÙÔÚÈο/appleÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·: ∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ·. µÏ¿ÛÙËÛË: ªÂÛÔÁÂȷ΋, ÕÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, µfiÙ·Ó·. ·Ó›‰·: ∞Úapple·ÎÙÈο, ªÈÎÚÔappleÔ‡ÏÈ·, £·Ï·ÛÛÔÎfiڷΘ, ∂ÚappleÂÙ¿. ÀappleÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÂappleÈÛΤappleÙ˜: ∏ ∞Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È apple¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ appleÔ˘ appleÂÚÓ¿ÂÈ ¤Íˆ ·applefi ÙÔ ªÈÎÚfi ÈÚÈfi Î·È Ô‰ËÁ› appleÚÔ˜ Ù· ÃÀ∆∞. Àapple¿Ú¯ÂÈ appleÈӷΛ‰· ÁÈ· ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÌÔÓÔapple·ÙÈÔ‡. ∫·ÙËÊÔÚÈ΋ appleÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Û‹Ì·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌË. ∂͢appleËÚÂÙ› fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿. ø £∞ ∞∆∂: ∏ ∆‹ÏÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÎÙÔappleÏÔ˚ο Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÚ·È¿. ∆· ÌÂÁ¿Ï· appleÏÔ›· appleÔ˘ Â͢appleËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÎÙÔappleÏÔ˚Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÂappleÈ‚¿Ù˜ fiÛÔ Î·È Ô¯‹Ì·Ù·. √ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È appleÈÔ ¿ÓÂÙÔ˜ ÙÚfiappleÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂappleÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ∆‹ÏÔ Â›Ó·È Ó· apple¿Ù ·ÂÚÔappleÔÚÈÎÒ˜ ÛÙË ƒfi‰Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÙÔ “TILOS SEA STAR”, ¤Ó· Ù·¯‡appleÏÔÔ ¯fi‚ÂÚÎÚ·ÊÙ/ηٷ̷ڿÓ, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı›Ù ÛÙË ∆‹ÏÔ Û 80 ÌfiÓÔ ÏÂappleÙ¿. °È· appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ “TILOS SEA STAR”, apple·Ú·Î·ÏÒ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ: ∆‹ÏÔ˜: 22460-44000, ƒfi‰Ô˜: 22410-44044 E-mail: sea-star@otenet.gr ¢∏ª√ ∆∏§√À: ∞ƒ∫√ ∆∏§√À: ∆ËϤʈÓÔ: 22460-44212 §∏ƒ√º√ƒπ∂ ∂π∫∂∆ø¡ E-mail: dimtilos@otenet.gr ∆ËϤʈÓÔ: 22460-70880, 70883 Web: http://www.tilos.gr E-mail: tilopark@otenet.gr Web: http://tilos-park.org Ã∏ª∞∆√¢√∆∂π∆∞π ∞√ ∆∏¡ Web: www.euronatur.org info@euronatur.org www.tsirigas.gr

¶ƒøΔ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏
SDMのデザイン思考――協働によるイノベーション創出を! 1
áÄHhC' G áëaÉμŸ ´ƒ£àŸG π«dO - watsanmissionassistant
No.25(9・10・11月) - 沖縄市
2007年12月期 - ナカニシ
第6−2表 区 市 町 村 , 従 業 者 規 模 別 統 計 表(従業者30人以上の ...
別添写し1~3
県立都市公園の空間放射線量測定結果(平成25年6月24日∼27日)
“¬ß“π
緊急遮断システム(UPS型) - 東洋バルヴ
PM„¤‰ƒ.ps, page 1-2 @ Normalize ( †@'oŠÍŠp…v…−…fi…g )
æ ¢ Õ ß § π
納涼船チラシ(2012年) PDF
2009年12月期 - ナカニシ
∫∑∑'Ë 24 ‡§≈Á¥≈—∫ ”À√—∫π—°≈ß∑ÿπ - Tsi
環境規制に対する適合への取り組み(306KB) === 9-10P - 大日本塗料
(末梢血単核球からの抽出RNA実験データ)(PDF)
過去の自然災害の教訓をどう生かすか? ‐東日本大震災後の生活再建‐ 澤田 ...
No.62(7・8・9・10月)
第 4 期営業のご報告 - ITホールディングス
に関する調査研究(平成17年3月) (国大協HP・PDF) - 国立大学協会
2次元電気泳動のコツ
資料1 東日本大震災における海上自衛隊の活動概要(防衛省)
ポスター (PDF - 東北大学
(4)発表8 : デブリ低減への産業界の期待
Xplova G3 日本語マニュアル 【PDF 2.81MB】 (2011/7/25更新)
æ≈—ßß“π