program rozwoju sportu i kultury fizycznej w powiecie ...

nowydworgdanski.pl

program rozwoju sportu i kultury fizycznej w powiecie ...

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM

ROZWOJU SPORTU

I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM

LATA 2008-2013

NA LATA

SPIS TREŚCI:

Nowy Dwór Gdański 2008 1


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

1. Wprowadzenie do Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej … … … 3

2. Zarys metodologiczny Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej … … 5

3. Uczestnicy … … … … … … … … … … 6

4. Analiza porównawcza … … … … … … … … 7

5. Analiza SWOT … … … … … … … … … 25

6. Diagnoza stanu Powiatu Nowodworskiego w zakresie sportu i kultury fizycznej… 29

7. Główne cele Programu … … … … … … … … 35

8. Obszary rozwoju sportu i realizowane zadania z zakresu kultury fizycznej … 42

9. Wdrażanie Programu … … … … … … … … 46

10. Monitorowanie Programu … … … … … … … … 48

11. Podsumowanie … … … … … … … … … 49

1. WPROWADZENIE DO PROGRAMU ROZWOJU SPORTU

I KULTURY FIZYCZNEJ

Sport to świadoma i dobrowolna działalność człowieka, której istotę stanowi

indywidualne bądź zespołowe współzawodnictwo na lądzie, w wodzie i powietrzu,

w pokonywaniu czasu, przestrzeni, przeszkód naturalnych lub sztucznych oraz przeciwnika.

Nowy Dwór Gdański 2008 2


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Rozróżnia się dwie główne odmiany sportu: wyczynowy - w którym dominującym

czynnikiem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku, oraz rekreacyjny - w którym głównie

nacisk kładzie się na utrzymanie sprawności fizycznej, odprężenie i dobre samopoczucie.

Sport jest ściśle związany z kulturą fizyczną.

Kultura fizyczna, to część kultury społeczeństwa związana z rozwojem fizycznym człowieka,

dbałością o zdrowie, sprawnością, wydolnością fizyczną i pięknem ciała. O rozwoju kultury

fizycznej decydują; tradycje, światopogląd, wychowanie, przekonania, system wartości,

rozwój nauki, materialny poziom życia, potrzeby indywidualne i społeczne.

Kulturę fizyczną tworzą:

1. wychowanie fizyczne mające na celu rozwój i podtrzymywanie sprawności oraz

wytworzenie nawyków;

2. rehabilitacja ruchowa mająca za zadanie przywrócenie utraconego z różnych przyczyn

zdrowia lub sprawności fizycznej;

3. rekreacja, która jest czynnym wypoczynkiem i zapewnia regeneruję fizyczną

i psychiczną przez wykonywanie czynności interesujących, przyjemnych,

pozbawionych elementów obowiązku lub przymusu.

Sport wyczynowy zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej połączonej

z rywalizacją oraz potrzebę dążenia do perfekcji.

Program Rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie Nowodworskim na lata

2008-2013 został opracowany na podstawie analizy działań związanych ze sportem oraz

istniejącej bazy sportowej w Powiecie. Ponadto dla zidentyfikowania priorytetów i celów

strategicznych posłużono się doświadczeniem z lat ubiegłych oraz potrzebami modernizacji

obiektów sportowych.

Zagadnienia z zakresu kultury fizycznej i sportu regulowane są w aktach prawa powszechnie

obowiązującego, w tym w najważniejszym akcie jakim jest Konstytucja. Zgodnie z art. 68

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są zobowiązane do popierania

rozwoju kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ustawa z dnia 18 stycznia

1996r. o kulturze fizycznej określiła, że obowiązkiem organów administracji rządowej

i samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej jest tworzenie

warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju tych dziedzin.

W celu upowszechniania sportu został opracowany dokument rządowy pod nazwą „Strategia

Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2012 – cele i zadania”. Strategia wyznacza kierunki działań

Nowy Dwór Gdański 2008 3


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

polskiego rządu w odniesieniu do sportu i kultury fizycznej. Sport znalazł także swoje miejsce

w „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego”, gdzie duży nacisk położono na rozwój

sportu dzieci i młodzieży. Jednym z zadań, które postawił przed sobą samorząd województwa

pomorskiego jest wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieżowego. Opierając się

na powyższych dokumentach można podkreślić, iż sport ma strategiczne znaczenie dla

rozwoju Powiatu Nowodworskiego, gdyż wpływa on na jakość życia mieszkańców,

przyczynia się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu

regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych problemów, a przede wszystkim

społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii.

Niniejszy Program nie ma charakteru zamkniętego, może i powinien być modyfikowany

w momencie zmieniających się przepisów prawa oraz zaistnienia warunków, których nie

można było wcześniej przewidzieć.

2. ZARYS METODOLOGICZNY PROGRAMU ROZWOJU SPORTU

I KULTURY FIZYCZNEJ

W celu utworzenia Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie

Nowodworskim na lata 2008-2013 posłużona się dwiema metodami założeń strategicznych,

tj. Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego i Metodą Analizy Eksperckiej.

Nowy Dwór Gdański 2008 4


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Pierwsza metoda miała na celu przeprowadzenie konsultacji społecznej z liderami

reprezentującymi różne sektory sportu i kultury fizycznej w Powiecie. Konsultacje te oparte

były na debatach strategicznych, w których udział wzięli przedstawiciele samorządów

terytorialnych, jednostek organizacyjnych powiatu, radni powiatu nowodworskiego oraz

przedstawiciele obszarów działających z zakresu sportu i kultury fizycznej. Wynikiem

konsultacji społecznej była Analiza SWOT dla rozwoju sportu oraz hierarchizacja celów

w poszczególnych obszarach sportu i kultury fizycznej.

Do wykonania analizy eksperckiej posłużono się wnioskami wypływającymi

z poszczególnych debat strategicznych.

Elementami pomocniczymi w formułowaniu poszczególnych celów oprócz Analizy SWOT

stworzonej w procesie konsultacji były Analiza porównawcza oraz Diagnoza stanu

opracowane pod kątem rozwoju sportu.

3. UCZESTNICY

W celu jaśniejszego zobrazowania pierwszego etapu tworzenia Programu w postaci

organizowanych i moderowanych debat strategicznych podajmy poniżej listę osób biorących

czynny udział w hierarchizacji celów,

Nowy Dwór Gdański 2008 5


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

1. Bryk Artur – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym

Dworze Gdańskim

2. Glazer Agnieszka – Kierownik Wydziału Edukacji, spraw Społecznych, Informacji

i Promocji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

3. Głowacki Marcin – Radny Powiatu Nowodworskiego

4. Godek Aldona – Urząd Gminy w Sztutowie

5. Goliszek Ryszard – Urząd Gminy w Stegnie

6. Iwaniak Karolina - specjalista ds. informacji publicznej i integracji lokalnej

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

7. Kacpura Marek – Urząd Miasta Krynica Morska

8. Kuczma Henryk – Radny Powiatu Nowodworskiego

9. Sarnowski Józef – Radny Powiatu Nowodworskiego

10. Streich Magdalena – Urząd Miasta Krynica Morska

11. Studziński Tadeusz – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

12. Urban Tomasz – nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno

– Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Analiza porównawcza została przedstawiona w postaci wykresów słupkowych

mających na celu porównania różnych wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego

w poszczególnych gminach Powiatu Nowodworskiego, które mają pośredni lub bezpośredni

wpływ na rozwój sportu i kultury fizycznej.

Nowy Dwór Gdański 2008 6


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Nowy Dwór Gdański 2008 7


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

BUDŻET OGÓŁEM W GMINACH I POWIECIE 2007R.

40000000,00

38378185,00

35000000,00

30000000,00

25000000,00

26330367,54

20000000,00

19177263,00

20110158,00

15000000,00

10000000,00

5000000,00

6453120,00

9021239,00

0,00

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina

Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 8


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I POWIATU OGÓŁEM W ZŁOTYCH NA 1 MIESZKAŃCA W 2007R.

8000

7000

7133,51

6000

5000

4000

3000

2000

2087,00

1953,72 2047,00

2470,90

1000

722,94

0

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 9


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

WYDATKI BUDŻETÓW GMIN I POWIATU OGÓŁEM W ZŁOTYCH NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W 2007R.

8000

7539,22

7000

6000

5000

4000

3000

2835,28

2000

2192,00

1920,90 1837,00

1000

724,53

0

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 10


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETÓW GMIN I POWIATU OGÓŁEM W ZŁOTYCH W 2007R.

6000000

5 383 084,00

5000000

4473671,23

4000000

3000000

2000000

2 160 587,00

1 732 815,00

1 936 309,00

1 376 307,00

1000000

0

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 11


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

BUDŻET OGÓŁEM NA SPORT I KULTURĘ FIZYCZNĄ W 2007R.

600000,00

596 050,00

500000,00

400000,00

300000,00

200000,00

100000,00

80 000,00

11000,00

38 000,00

10 000,00

38 492,00

0,00

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 12


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

LICZBA OSÓB PRZYPADAJĄCA NA 1 KM 2 POWIERZCHNI GMINY / POWIATU W 2007R.

250,00

244,26

200,00

150,00

100,00

86,00

50,00

55,00 58,00

34,00

11,26

0,00

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina

Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 13


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

LUDNOŚĆ OGÓŁEM W 2007 R.

20000

18000

18338

16000

14000

12000

10000

9822

8000

6000

4000

3303

3651

2000

1307

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 14


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

STRUKTURA LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W 2007R.

2500

2335

2000

1500

1000

1036

500

442

411

166

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 15


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

STRUKTURA LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM W 2007R.

12000

11612

10000

8000

6699

6000

4000

2000

862

2074

2447

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 16


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

STRUKTURA LUDNOŚCI W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W 2007R.

4500

4391

4000

3500

3000

2500

2000

2087

1500

1000

787

793

500

279

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 17


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W 2007R.

1200

1145

1000

800

784

600

400

200

159

133

56

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 18


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM – PODSTAWOWYM W 2007R.

2500

2000

2102

1500

1000

1051

500

371

337

83

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 19


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM – GIMNAZJALNYM W 2007R.

1200

1144

1000

800

600

457

400

200

171

215

47

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 20


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

ILOŚĆ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POWIATOWYCH I GMINNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

18

18

16

14

12

10

10

8

8

6

4

5

5

2

2

0

Powiat

Nowodworski

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy

Dwór Gdański

Gmina

Ostaszewo

Gmina Stegna

Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 21


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

ILOŚĆ WYKWALIFIKOWANYCH TRENERÓW NA TERENIE GMIN W 2007R.

7

7

6

5

5

4

3

2

1

1

1

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

0

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 22


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

ILOŚĆ WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW NA TERENIE GMIN W 2007R.

10

10

9

8

7

6

5

5

4

3

2

3

2

1

0

Miasto Krynica

Morska

Miasto Nowy Dwór

Gdański

0

Gmina Ostaszewo Gmina Stegna Gmina Sztutowo

Nowy Dwór Gdański 2008 23


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE NOWODWORSKIM

Nowy Dwór Gdański 2008 24


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

14

13

12

10

9

8

7

6

4

2

1 1

2

1

3

0

przedszkola

szkoły podstawowe

gimnazja

technika

licea ogólnokształcące

licea profilowane

szkoły zawodowe

liceum dla dorosłych

policealna szkoła dla

Specjalny O

5. ANALIZA SWOT

Uczestnicy debat strategicznych mieli za zadanie opracować analizę zasobów

wewnętrznych i analizę otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń swojego

otoczenia. Działania te polegały na przeprowadzeniu analizy SWOT.

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Można ją stosować

poszczególnych sferach funkcjonowania Powiatu, np. w sferze sportu i kultury fizycznej.

Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe

strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia

prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).

Jest ona jedną z metod identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans

i zagrożeń jakie stoją przed Powiatem.

Wiedza wynikająca z analizy SWOT jest przydatna w procesach zarządzania i podejmowania

decyzji, skutecznie pomaga wychwycić przewagę konkurencyjną, podjąć działania

zmierzające do wykorzystania szans, bądź działań zmierzających do uniknięcia zagrożeń.

Nowy Dwór Gdański 2008 25


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

o mocnych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony powiatu

i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi,

o słabych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony powiatu

i które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój,

o szans – uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania

społeczności powiatu, ale które mogą być traktowane jako szanse i przy odpowiednia

podjętych działaniach, wykorzystywane jako czynniki sprzyjające rozwojowi powiatu,

o zagrożeń – uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od

zachowania społeczności powiatu, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej

rozwoju.

Podczas debaty zorganizowanej w dniu 20.11.2007r. dokonano weryfikacji najważniejszych

czynników dotyczących analizy SWOT. Zebranie wszystkich czynników pozwoliło określić

najważniejsze problemy Powiatu Nowodworskiego z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Analiza SWOT jest jedną z doskonałych podstaw do określenie diagnozy stanu powiatu pod

kątem możliwości rozwoju sportu i kultury fizycznej.

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

o

o

o

o

o

o

o

dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa na terenie Miasta Nowy Dwór Gdański

zmodernizowane i wyposażone boiska w wielu sołectwach

doskonałe warunki do zabudowy bazy sportowej

aktywna działalność stowarzyszeń sportowych

popularyzacja aktywnego wypoczynku

duża aktywność młodzieży i dzieci w wieku szkolnym w zajęciach pozalekcyjnych

zainteresowanie młodzieży uprawianiem ulubionej dyscypliny sportu

Nowy Dwór Gdański 2008 26


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

o

o

o

o

sporty plażowe – beach Soccer i siatkówka plażowa

doskonała baza rekreacyjna

bliskość Trójmiasta, Elbląga i Malborka

bardzo dobra kadra trenersko – instruktorska

SŁABE STRONY

o

o

o

o

o

o

o

o

zły stan infrastruktury sportowej poza aglomeracjami miejskimi

brak dobrej jakości boisk trawiastych, hal sportowych, kortów tenisowych, basenów

i przystani żeglarskich

brak doskonałego zaplecza sportowego na terenach wiejskich

brak odpowiedniej ilości potrzebnego sprzętu sportowego

brak właściwego zarządzania obiektami sportowymi

małe zaangażowanie w sport ze strony osób dorosłych

brak zaangażowania społecznego w utrzymanie posiadanych obiektów sportowych

brak dużych zakładów pracy, które uczestniczyłby w dofinansowywaniu inwestycji

sportowych

SZANSE

o

o

o

o

o

o

o

o

o

budowa podstawowych obiektów sportowych: hale sportowe, baseny, korty, boiska

budowa przystani żeglarskich na rzece Szkarpawie

modernizacja lub budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich na wsiach

budowa ścieżek rowerowych

pozytywne nastawianie na wykorzystanie środków pozabudżetowych

pozyskiwanie nowych i dużych sponsorów na przedsięwzięcia sportowe

współpraca z inwestorami prywatnymi

przyciąganie społeczności do aktywnego wypoczynku

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nowy Dwór Gdański 2008 27


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

o

o

o

o

współpraca z gminami

nawiązywanie kontaktów z grupami sportowymi przebywającymi na terenie Powiatu

podczas sezonu letniego

rozwój sportów indywidualnych i rekreacji

powstanie Sali gimnastycznej, zwiększenie ilości odpowiedniego sprzętu rokuje

szanse na lepszy rozwój psycho – fizyczny dzieci i młodzieży

ZAGROŻENIA

o

o

o

o

o

o

o

nie dostosowanie infrastruktury sportowej do standardów unijnych ze względu na brak

środków z zewnątrz

brak odpowiedniego zaplecza sportowego oraz sprzętowego stwarza zagrożenie

podczas zajęć wychowania fizycznego

zbyt małe fundusze na rozwój sportu

niewłaściwy system finansowania sportu

alkoholizm i narkomania wśród młodzieży

słaba świadomość społeczeństwa wiejskiego dotycząca inicjatyw społecznych

degradacja środowiska związana z działalnością człowieka

Nowy Dwór Gdański 2008 28


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

6. DIAGNOZA STANU POWIATU NOWODWORSKIEGO

W ZAKRESIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ

Rozwój sportu i kultury fizycznej stanowi ogromną szansę zarówno dla

uświadomienia roli sportu wśród społeczności lokalnej, jak również ogólnego rozwoju

społeczno – gospodarczego w całym Powiecie Nowodworskim. Celem opracowania jest

przedstawienie aktualnego stanu sportu w powiecie, bazy sportowej oraz wyznaczenie celów

strategicznych do realizacji w latach 2008 -2013. Sport i jego rozwój wpływa na konieczność

poszerzenia infrastruktury sportowej i okołosportowej. Systematyczne podnoszenie poziomu

jakości bazy sportowej przyczyni się do lepszego postrzegania powiatu przez amatorów

sportu.

Aktualnie mieszkańcy naszego powiatu, mogą rozwijać i podnosić swoje umiejętności

sportowe w następujących sekcjach klubów sportowych i uczniowskich klubach sportowych:

1. Ludowy Klub Sportowy „Żuławy”, ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy

Dwór Gdański,

Nowy Dwór Gdański 2008 29


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

3. Żuławski Szkolny Związek Sportowy, ul. Szkolna 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

4. Żuławskie Towarzystwo Sportowe, ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

5. Klub Sportowy Bałtyk, ul. Obozowa 16, 82-110 Sztutowo,

6. Klub Sportowy „Nadmorzanin”, ul. Ogólna 19, 82-103 Stegna,

7. Jacht Klub Krynica Morska, ul. Bojerów 4, 82-120 Krynica Morska

8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TKKF”, ul. Górników 15, 82-120

Krynica Morska

9. Szkolny Klub Sportowy KOGA przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ZSP

w Kmiecinie, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Kmiecin, ul. Żuławska

10. Szkolny Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy Szkole Podstawowej w Wiercinach,

82-100 Nowy Dwór Gdański, Wierciny 12

11. Szkolny Klub Sportowy TROPS przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze

Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Chrobrego 1

12. Szkolny Klub Sportowy ARES przy Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim,

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Szkolna 2

13. Szkolny Klub Sportowy SPRAWNI INACZEJ w Nowym Dworze Gdańskim,

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 52

14. Uczniowski Klub Sportowy KS JANTAR przy Szkole Podstawowej w Jantarze,

82-103 Stegna, Jantar

15. Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym

Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański

16. Uczniowski Klub Sportowy TUGA w Nowym Dworze Gdańskim,

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. 3 Maja 3

17. Szkolny Klub Sportowy STOPER przy Gimnazjum w Ostaszewie, 82-112 Ostaszewo

18. Uczniowski Klub Sportowy w Solnicy, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Solnica

19. Uczniowski Klub Sportowy BARKAS przy Zespole Szkół w Sztutowie,

82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13

20. Szkolny Klub Sportowy OLIMP przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze

Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 54

21. MKSW BARKAS w Kątach Rybackich, 82-110 Sztutowo, Kąty Rybackie,

ul. Rybacka 41

22. Szkolny Klub Sportowy ORZEŁ przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi,

Nowy Dwór Gdański 2008 30


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

82-112 Ostaszewo, Nowa Cerkiew

23. Uczniowski Klub Sportowy LIDER przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 52

24. Żuławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Stegnie, 82-103 Stegna,

ul. Gdańska 2

25. Uczniowski Klub Sportowy MORZE przy Szkole Podstawowej w Stegnie,

82-103 Stegna, ul. Powstańców Warszawy 2

26. Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej, ul. Obozowa 16, 82-110 Sztutowo

27. Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” w Marzęcinie, ul. Główna 42, 82-100 Nowy Dwór

Gdański.

W chwili obecnej na terenach wiejskich Powiatu Nowodworskiego jest zbyt mało klubów

sportowych i uczniowskich klubów sportowych, dlatego główny ciężar promocji sportu

spoczywa na szkołach, zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych. Działalność ta odbywa

się w formie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych

prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Większość szkół wiejskich,

z uwagi na ograniczoną bazę sportową i ograniczone środki finansowe nie jest w stanie

zapewnić optymalnych warunków potrzebnych do rozwoju sportu.

Innym elementem mogącym bezpośrednio wypływać na rozwój kultury fizycznej w powiecie

są różnego rodzaju organizowane imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Dzieci

i młodzież mogą uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez placówki

oświatowe, klubu sportowe, jednostki samorządu terytorialnego. Do najciekawszych,

cyklicznych imprez sportowych Powiatu Nowodworskiego można zaliczyć:

1. Żuławski Sztafetowy Bieg Pamięci Narodowej

2. Żuławski Uliczny Sztafetowy Bieg o "Puchar Żuław"

3. Ogólnopolski Turniej podnoszenia ciężarów o "Puchar Żuław"

4. Żuławski Turniej Zapaśniczy o "Puchar Żuław"

5. Międzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciężarów "Bursztynowa Sztanga"

6. Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym szkół specjalnych dziewcząt

i chłopców

7. Pomorski Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniora Młodszego o Puchar Starosty

Nowy Dwór Gdański 2008 31


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

8. Mistrzostwa powiatu w pływaniu

9. Memoriał Szachowy im. Ofiar Stutthofu, Memoriał Szachowy

im. maj. H. Sucharskiego

10. Cykl imprez sportowych na plaży „Sztutowskie Lato”

11. Ogólnopolski Turniej Trójek w Siatkówce MINICAMP

12. Turnieje plażowej piłki nożnej oraz piłki siatkowej organizowane w ramach programu

„Jantarowe Lato” na plaży w Stegnie

13. Regaty Żeglarskie

14. Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR

15. Żuławska Halowa Liga Piłki Nożnej kat. Oldboy i Open

16. Żuławska Liga Tenisa stołowego

17. Miejska Liga Siatkówki Kobiet

18. Grand Prix Żuławy w piłce nożnej

19. Jesienny Bieg Gburów

20. Sportowe Spotkania Miast Partnerskich z Hennel (Niemcy), Swietłyj (Rosja), Sarny

(Ukraina), Velka nad Velickou (Czechy)

21. Żuławski Gwiazdkowy Turniej Piłkarski

Istniejąca baza sportowa stanowi niezbędny element zagospodarowania sportowego

i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury fizycznej na danym obszarze.

ILOŚĆ HAL I SAL SPORTOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM

Hale Sportowe

• Hala sportowa w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd., ul. 3 Maja 3,

• Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gd., ul. Szkolna 2,

• Hala sportowa przy Zespole Szkół w Kmiecinie,

• Hala sportowa przy Zespole Szkół w Marzęcinie,

• Hala sportowa przy Gimnazjum w Ostaszewie,

Sale Gimnastyczne

• Sala gimnastyczna Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

Nowy Dwór Gdański 2008 32


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

ul. Warszawska 52,

• Sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54,

• Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13,

• Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 55 a,

• Sala gimnastyczna przy szkole w Tujsku, Drewnicy, Mikoszowie, Stegnie.

ILOŚĆ BOISK I STADIONÓW SPORTOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM

Stadiony Sportowe

• Stadion Miejski (boisko piłkarskie , bieżnia lekkoatletyczna)

ul. Warszawska 22 w Nowym Dworze Gd.

Boiska Piłkarskie

• 2 Boiska piłkarskie, ul. Warszawska 22 w Nowym Dworze Gdańskim,

• Boisko piłkarskie w Sztutowie,

• Boisko piłkarskie w Stegnie,

• Boisko piłkarskie w Marzęcinie,

• Boisko piłkarskie w Przemysławiu,

• Boisko piłkarskie w Kmiecinie,

• Boisko piłkarskie w Orłowie,

• Boisko piłkarskie w Ostaszewie,

• Boisko piłkarskie w Kępkach,

Przyszkolne boiska sportowe

• Boisko asfaltowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,

ul. 3 Maja 3,

• Boisko asfaltowe przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

ul. Warszawska 52,

• Boisko asfaltowe przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Trops” Szkoła

Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gd., ul. 3 Maja 5,

• Boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gd., ul. Adama

Mickiewicza 10,

Nowy Dwór Gdański 2008 33


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

• Boisko asfaltowe przy Zespole Szkół w Marzęcinie,

• Boisko asfaltowe przy Zespole Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13,

• Boisko sportowe w Kątach Rybackich,

• Boisko asfaltowe przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Morze”

Stegna, ul. Sportowa,

• Boisko sportowe przy Gimnazjum w Tujsku,

• Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie,

• Boisko sportowe Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy,

• Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Jantarze.

ILOŚĆ KORTÓW TENISOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM

• Ośrodek wczasowy Bałtyk – Stegna, ul. Wczasowa 7.

• Ośrodek wczasowy Krakus – Stegna, ul. Wczasowa 1.

• Ośrodek wczasowy Neptun – Jantar, ul. Rybacka 22.

• Ośrodek wczasowy Wiking – Jantar, ul. Rybacka 12.

• Ośrodek wczasowy Koral – Jantar, ul. Gdańska 34.

• Ośrodek wczasowy Amber – Stegna, ul. Brzozowa 6.

• Ośrodek Wczasowy Tristan – Kąty Rybackie, ul. Piaskowa.

ILOŚĆ BASENÓW W POWIECIE NOWODWORSKIM

• Ośrodek wczasowy Neptun – Jantar, ul. Rybacka 22 – basen kryty – 25 mb.

• Ośrodek wczasowy AmberPol – Stegna, ul. Brzozowa 4 – basen kryty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Bałtyk – Stegna, ul. Wczasowa 7 – basen otwarty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Kazimierzówka – Stegna, ul. Morska 32 – basen otwarty – 25 mb

i 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Ibis – Stegna, ul. Wczasowa 8 – basen otwarty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Wiking – Jantar, ul. Rybacka 12 – basen otwarty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Syrenka – Stegna, ul. Grunwaldzka 13 – basen otwarty – 12 mb.

Nowy Dwór Gdański 2008 34


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

• Ośrodek wczasowy Sawa – Junoszyno 78 – basen otwarty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Amber – Stegna, ul. Brzozowa 6 – basen otwarty – 12 mb.

• Pensjonat Bursztyn – Jantar, ul. Gdańska 24 – basen otwarty – 12 mb.

• Ośrodek wczasowy Kasia – Mikoszewo, ul. Przechodnia 4 – basen otwarty – 12 mb.

7. GŁÓWNE CELE PROGRAMU

Podczas zorganizowanych debat strategicznych przyjęto cele strategiczne (priorytetowe)

do których odnoszą się cele kierunkowe.

POWIAT NOWODWORSKI

PRIORYTET 1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów sportowych powiatowych

placówek oświatowych, tj. Zespołu szkół nr 1; Zespołu Szkół Nr 2; Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Cele kierunkowe:

1. Przebudowa i wyposażenie hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym

Dworze Gdańskim.

2. Budowa i wyposażenie hali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 2

i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze

Gdańskim.

Nowy Dwór Gdański 2008 35


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

PRIORYTET 2

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze

Gdańskim

Cele kierunkowe:

1. Wykonanie podbudowy wraz z odwodnieniem, nawierzchni

poliuretanowej, ogrodzenia.

2. Wyposażenie w sprzęt sportowy na trwale mocowany do podłoża.

PRIORYTET 3

Organizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży

Cele kierunkowe:

1. Organizacja stałych wyjazdów dzieci i młodzieży z powiatowych

placówek oświatowych na naukę pływania (Zespół Szkół Nr 1, Zespół

Szkół Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym

Dworze Gdańskim).

PRIORYTET 4

Organizacja stałych zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży połączonych z elementami

współzawodnictwa.

Cele kierunkowe:

1. Regularne odbywanie się zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz instruktorską.

2. Zajęcia specjalistyczne z danej dziedziny sportu przygotowujące młodzież

do zawodów sportowych, połączone z integracją z dziećmi i młodzieżą

z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze

Gdańskim.

3. Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej.

PRIORYTET 5

Udoskonalenie funkcjonowania klasy sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze

Gdańskim.

Nowy Dwór Gdański 2008 36


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Cele kierunkowe:

1. Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na obowiązkowe obozy

sportowe (letni, zimowy).

2. Zapewnienie odpowiednich warunków w hali sportowej szkoły i jej

wyposażenia.

MIASTO KRYNICA MORSKA

PRIORYTET 1

Budowa i modernizacja bazy rekreacyjno – sportowej

Cel kierunkowy:

1. Promocja zdrowego trybu życia

PRIORYTET 2

Budowa ścieżek rowerowych

Cel kierunkowy:

1. Promocja zdrowego stylu życia

PRIORYTET 3

Rozwój żeglarstwa oraz sportów lądowych

Cel kierunkowy:

1. Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Krynicy Morskiej oraz

turystów

PRIORYTET 4

Nauka pływania

Cel kierunkowy:

1. Powszechna umiejętność pływania

MIASTO NOWY DWÓR GDAŃSKI

Nowy Dwór Gdański 2008 37


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

PRIORYTET 1

Poprawa stanu obiektu sportowego przy ul. Warszawskiej

Cel kierunkowy:

1. Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy ul. Warszawskiej 22

w Nowym Dworze Gdańskim

2. Budowa krytego basenu

PRIORYTET 2

Poprawa stanu boisk na terenach wiejskich

Cel kierunkowy:

1. Budowa boiska w Kępinach Małych

2. Remont i modernizacja 13 boisk na terenach wiejskich

PRIORYTET 3

Upowszechnienie nauki pływania

Cel kierunkowy:

1. Budowa krytej pływalni

2. Rozbudowa kąpieliska gminnego na rzece Linawa

3. Budowa kąpielisk na rzece Nogat

PRIORYTET 4

Poprawa bazy sportowej na terenie miasta i wsi

Cel kierunkowy:

1. Budowa placów rekreacyjno – sportowych na terenie osiedli i wsi

PRIORYTET 5

Podejmowanie działań w celu tworzenia ścieżek rowerowych

Cel kierunkowy:

1. Wyznaczenie tras rowerowych

PRIORYTET 6

Nowy Dwór Gdański 2008 38


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży

Cel kierunkowy:

2. Aktywizować ruchowo młodzież z rodzin dotkniętych problemem

alkoholowym

3. Rozszerzyć zajęcia sportowe pozalekcyjne (SKS, świetlice środowiskowe)

PRIORYTET 7

Zwiększenie współpracy między instytucjami

Cel kierunkowy:

1. Większa współpraca między organizacjami dla których ruch, sport

i aktywny wypoczynek są ważne

2. Wspólne koncepcje dla zagospodarowania wolnego czasu dla aktywnych

sportowo

3. Wzajemna promocja stowarzyszeń sportowych

GMINA OSTASZEWO

PRIORYTET 1

Budowa i modernizacja bazy sportowej na terenach wiejskich

Cel kierunkowy:

1. Stworzenie boisk na terenach wiejskich

2. Budowa i modernizacja placów zabaw oraz miejsc przeznaczonych

do rekreacji

PRIORYTET 2

Wzrost aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy

Cel kierunkowy:

1. Sport doskonała formą walki z alkoholizmem i narkomanią wśród dzieci

i młodzieży

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców

PRIORYTET 3

Modernizacja, remont i budowa boisk i sal gimnastycznych przy gminnych placówkach

Nowy Dwór Gdański 2008 39


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

oświatowych

Cel kierunkowy:

1. Modernizacja przyszkolnych boisk

2. Remont sali sportowej w Nowej Cerkwii

GMINA STEGNA

PRIORYTET 1

Budowa hal sportowych w Drewnicy i Stegnie

Cel kierunkowy:

1. Budowa wymiarowych i doskonale wyposażonych hal sportowych

w Drewnicy i Stegnie

PRIORYTET 2

Budowa przystani żeglarskich na rzece Szkarpawa

Cel kierunkowy:

1. Wzrost popularyzacji nauki pływania

2. Rozwój żeglarstwa

PRIORYTET 3

Budowa boiska piłkarskiego w Jantarze

Cel kierunkowy:

1. Wzrost aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży

2. Popularyzacja dyscyplin sportowych na terenach wiejskich

PRIORYTET 4

Budowa kortów tenisowych w Mikoszewie, Jantarze i Stegnie.

Cel kierunkowy:

1. Popularyzacja sportu jakim jest tenis ziemny

PRIORYTET 5

Nowy Dwór Gdański 2008 40


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Budowa mariny w Mikoszewie.

GMINA SZTUTOWO

PRIORYTET 1

Rozwijać infrastrukturę sportową

Cel kierunkowy:

1. Budowa kompleksów sportowych

2. Rozbudowa zaplecza sportowego

PRIORYTET 2

Rozwijać sport w oparciu o współpracę lokalną

Cel kierunkowy:

1. Większy udział biznesu w realizacji małych inwestycji o znaczeniu

publicznym

2. Udział samorządów w budowie bazy sportowej

3. Budowa obiektów sportowych zwiększających aktywność fizyczną wśród

mieszkańców i turystów

Ponadto duże znaczenie mają cele podrzędne, które odgrywają znaczącą rolę w rozwoju

sportu w powiecie, są to m.in.:

• uświadomienie roli sportu w życiu społeczności lokalnej,

• wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje

ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,

• przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa

w kulturze fizycznej,

• stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym

dzieci i młodzieży z różnych środowisk ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

• zagwarantowanie jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć

Nowy Dwór Gdański 2008 41


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

sportowych dla dzieci i młodzieży na wsi i w mieście,

• zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych,

• doskonalenie kadry nauczycielsko – trenerskiej,

• rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu

pozaszkolnego,

• wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób

dorosłych,

• promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży,

dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,

8. OBSZARY ROZWOJU SPORTU I REALIZOWANE ZADANIA

Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ.

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost ilości realizowanych zadań

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz osób zajmujących się zadaniami sportu

w Powiecie Nowodworskim.

Oferta programowa realizowana na terenie Powiatu uwzględnia problemy osób w różnym

wieku i stanie zdrowia, a co za tym idzie posiadających zróżnicowany poziom sprawności

fizycznej. Poniższa tabela przedstawia realizowane zadania przez urzędy gmin oraz Starostwo

Powiatowe z zakresu sportu i kultury fizycznej w 2007 roku.

Lp. Nazwa zadania Opis zadania Czas realizacji

1.

Gimnazjady

młodzieży

POWIAT NOWODWORSKI

piłka siatkowa 16.I.2007r.

„Czwórki siatkarskie”

kat. chłopcy

Ilość osób

biorących udział

w

przedsięwzięciu

klasy 1-3

gimnazjum

Nowy Dwór Gdański 2008 42


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

2.

Powiatowe Igrzyska

Młodzieży Szkolnej

szkół

podstawowych

piłka siatkowa

„Czwórki siatkarskie”

kat. dziewczęta

piłka koszykowa

kat. chłopcy

piłka koszykowa

kat. dziewczęta

Mistrzostwa Powiatu

w piłce koszykowej

chłopców

Mistrzostwa Powiatu

w piłce siatkowej

chłopców

Mistrzostwa Powiatu

w piłce siatkowej

dziewcząt

Mistrzostwa Powiatu

w piłce nożnej 11-stek

Mistrzostwa Powiatu

w indywidualnej LA

dziewcząt i chłopców

1991 i młodsi

Mistrzostwa Powiatu

w sztafetowych

biegach przełajowych

szkół gimnazjalnych

dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Powiatu

w unihokeju chłopców

gimnazjum

Mistrzostwa Powiatu

w unihokeju dziewcząt

gimnazjum

Mistrzostwa Powiatu

w tenisie stołowym

dziewcząt szkół

gimnazjalnych

Mistrzostwa Powiatu

w tenisie stołowym

chłopców szkól

gimnazjalnych

Minipiłka ręczna

dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Powiatu

„Piłkarskie Piątki”

Mistrzostwa Powiatu

17.I.2007r.

20.I.2007r.

27.I.2007r.

23.III.2007r.

16.III.2007r.

10.III.2007r.

10.V.2007r.

19.V.2007r.

04.X.2007r.

20.X.2007r.

27.X.2007r.

13.XI.2007r.

14.XI.2007r.

06.I.2007r.

27.IV.2007r.

18.V.2007r.

klasy 1-6

podstawowe

Nowy Dwór Gdański 2008 43


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

w 4-boju dziewcząt i

chłopców rocznik 1994

i młodsi

Mistrzostwa Powiatu

w halowej piłce nożnej

szkól wiejskich

Mistrzostwa Powiatu

w sztafetowych

biegach przełajowych

szkół podstawowych

dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Powiatu

w unihokeju szkól

podstawowych

dziewcząt

Mistrzostwa Powiatu

w unihokeju szkól

podstawowych

chłopców

Mistrzostwa Powiatu

w tenisie stołowym

chłopców szkół

podstawowych

16.X.2007r.

04.X.2007r.

24.X.2007r.

25.X.2007r.

16.XI.2007r.

3.

4.

5.

6.

7.

Półfinał

Wojewódzki szkół

ponadgimnazjalnych

Mistrzostwa

Powiatu

Nowodworskiego

szkół

ponadgimnazjalnych

Program

profilaktyczny

„Pływać każdy

musi”

Program „Sport

alternatywną formą

spędzania wolnego

czasu”

XII Żuławski

Sztafetowy Bieg

Pamięci Narodowej

8. Dzień Sportu

Szkolnego

piłka siatkowa

dziewcząt

tenis stołowy

dziewcząt i chłopców

piłka nożna

wyjazdy na basen –

lekcje nauki pływania

dla uczniów Zespołu

Szkół Nr 1 w Nowym

Dworze Gdańskim

zajęcia sportowo –

rekreacyjne dla

uczniów szkół

ponadgimnazjalnych

bieg na terenie powiatu

na trasie Sztutowo –

Stegna – Nowy Dwór

Gdański

zawody sportowe dla

uczniów szkół

07.III.2007r.

12.III.2007r.

cały rok

03.IX.2007r.

14.XII.2007r.

12.V.2007r.

01.VI.2007r.

klasy 1-3

gimnazjum

60 osób

360 osób

klasy

ponadgimnazjalnej

Nowy Dwór Gdański 2008 44


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

9.

Mistrzostwa

Powiatu Ludowych

Zespołów

Sportowych

ponadgimnazjalnych z

okazji Dnia Dziecka

tenis stołowy

24.VI.2007r.

MIASTO KRYNICA MORSKA

10. Nauka pływania Wyjazdy do Jantara IX-XII.2007r. 60 osób

11.

Wyrównywanie Zajęcia sportowo – IX-XII.2007r. 20 osób

szans edukacyjnych rekreacyjne

Upowszechnianie Szkolenia, regaty VI-XII.2007r. 16 osób

12. kultury fizycznej i

sportu

żeglarskie

MIASTO I GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ruch jest lekiem Pobudzanie

cały rok 800 osób

13.

społeczności lokalnej

do aktywnego

wypoczynku

14.

Sport i rekreacja

doskonałym

narzędziem w

rozwiązywaniu

problemów dzieci i

młodzieży z rodzin

patologicznych w

tym z problemami

alkoholowymi

GMINA OSTASZEWO

15. Puchar wiosny Turniej Piłkarski 01.V.2007r. 200 osób

16.

Liga JCZ Rozgrywki Piłkarskie 16.III.-

1000 osób

31.VI.2007r.

17.

Żuławska Liga Piłka nożna 24.XI.2007r. – 300 osób

31.III.2008r.

18. Zajęcia sportowe Piłka nożna cały rok 100 osób

19.

Zajęcia sportowe Siatkówka 01.X.2007r. – 30 osób

31.III.2008r.

20. Puchar Lata Turniej piłkarski 12.IX.2007r. 120 osób

21. Puchar Zimy Turniej piłkarski 06.XII.2007r. 150 osób

22. GrandPrix Żuław Piłka nożna okres wakacji 200 osób

23.

24.

Turniej

Umiejętności

Piłkarskich

Piłka nożna okres wakacji 30 osób

Liga Mistrzów Turniej dla dzieci cały rok szkolny Klasy 1-6 szkół

podstawowych

i 1-3 gimnazjum

Płyniemy po Powszechna nauka IX – VI. 2008r. 250 osób

25.

zdrowie

pływania

26. Animator Sportu Szkółki dziecięco – IX-XII.2007r. 220 osób

Nowy Dwór Gdański 2008 45


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

27.

28.

29.

30.

31.

Dzieci i Młodzieży młodzieżowe III-VI.2008r.

Sport po 16 Zajęcia sportowo – IX .2007r. –

rekreacyjne dla VI.2008r.

uczniów

Sportowe Spotkania Integracyjne imprezy IX-X.2007r.

Miast Partnerskich sportowe

Sport po 16

Powszechna nauka

pływania

Szkółka piłkarska

GMINA STEGNA

cały rok szkolny

Zgodnie z programem

rozwoju sportu na

terenie gminy Stegna

Zgodnie z programem

rozwoju sportu na

terenie gminy Stegna

cały rok szkolny

GMINA SZTUTOWO

cały rok szkolny

Zajęcia obejmują

swym zakresem

szkolenie sportowe

dzieci i młodzieży z

terenu Gminy

Sztutowo w różnych

kategoriach

wiekowych. Zakres

czasowy zajęć wynosi

10 godzin tygodniowo

280 osób

350 osób

172 osoby

180 osób

45 osób

9. WDRAŻANIE PROGRAMU

Program rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie Nowodworskim na lata 2008-2013 jest

dokumentem, który powstał w oparciu o dokumentację zebraną w trakcie konsultacji i na

podstawie analizy wypełnionych przez uczestników tabel – ankiet.

Głównym zamierzeniem Programu jest zwiększenie aktywności i sprawności społeczeństwa

polskiego. Mają temu służyć trzy podstawowe zadania:

• popularyzacja sportu dla wszystkich,

• rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

• wzrost poziomu wyników sportowych.

Głównym założeniem Programu będzie reagowanie na ujawniające się różnice miedzy jej

Nowy Dwór Gdański 2008 46


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

założeniami, stanem rzeczywistym, a prognozami uwzględniającymi kierunki rozwoju sportu

i kultury fizycznej. W związku z tym Program jest dokumentem otwartym, gdzie będzie na

bieżąco aktualizowany.

W realizacji Programu wykorzystane zostaną następujące czynniki:

o instrumenty ogólnie przyjęte w polityce rządowej,

o programy strukturalne, sektorowe,

o fundusze unijne,

o budżet samorządów (gmina, powiat, województwo),

o budżet centralny (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu),

o środki pozyskane od sponsorów prywatnych i prawnych,

o partnerzy zagraniczni.

Nowy Dwór Gdański 2008 47


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

Wdrażanie Programu

Lp. Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji zadań

1.

Przedłożenie Programu rozwoju sportu i

kultury fizycznej w Powiecie

Nowodworskim na lata 2008-2013

Zarząd Powiatu sierpień 2008r.

Radnym Rady Powiatu Nowodworskiego

2.

Zatwierdzenie Programu na sesji rady

Powiatu

Rada Powiatu Nowodworskiego wrzesień 2008r.

3.

Przesłanie uchwalonego Programu do

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zarząd Powiatu październik 2008r.

Pomorskiego

4.

Umieszczenie Programu na stronie

internetowej Powiatu

www.nowydworgdanski.pl oraz w miejscu

Zarząd Powiatu październik 2008r.

dostępnym dla interesantów

5.

Realizacja zadań i wytyczonych celów

określonych w Programie

Rada Powiatu 2008-2013

Nowy Dwór Gdański 2008 48


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

10. MONITOROWANIE PROGRAMU

Ważnym elementem procesu planowania jest jasny i efektywny system monitoringu realizacji

zakładanych celów. Od sprawnego systemu monitoringu zależy osiągnięcie określonych

celów oraz wdrażanie zadań szczegółowych.

Monitoring będzie uwzględniał następujące obszary:

o systematyczne gromadzenie danych liczbowych

o aktualizację informacji ze sfery uwarunkowań prawnych i formalnych

o ocenę osiągniętych rezultatów

o ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi założeniami, a stanem aktualnym na okres

sprawozdawczy,

o planowanie zmian wraz z analizą przyczyn modyfikacji.

Regularny monitoring zapewni najskuteczniej pełną realizację Programu. Jasna struktura

priorytetów i zadań, czytelnie określone mierzalne rezultaty działań połączone

z odpowiedzialnością stałego monitorowania, gwarantują wykonanie niniejszego dokumentu.

Nowy Dwór Gdański 2008 49


PROGRAM ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W POWIECIE

NOWODWORSKIM NA LATA 2008-2013

11.PODSUMOWANIE

Niniejszy dokument wyznacza cele oraz kierunki działań samorządu powiatowego

oraz powiatowych placówek oświatowych, zmierzające do poprawy stanu kultury fizycznej

i sportu na terenie Powiatu Nowodworskiego w latach 2008-2013. Ma być pomocny dla osób,

którym leży na sercu prawidłowy, wszechstronny rozwój lokalnej społeczności.

Uprawianie sportu ma znaczny wpływ na stan zdrowia człowieka. Ma również niezrównane

znaczenie w walce ze stresem. Ruch i wysiłek fizyczny stanowi wszak naturalny zasób

każdego młodego organizmu. Uprawianie sportu, wysiłek na świeżym powietrzu, turystyka,

weekendowe wypady za miasto, są więc bezcenne. Niwelują napięcia i przeciążenia

psychiczne.

Zespół pracujący nad Programem rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie

Nowodworskim na lata 2008-2013 wyraża przekonanie, że stworzony dokument uzyska

poparcie i akceptację środowiska sportowego oraz mieszkańców Powiatu Nowodworskiego,

zaś jego realizacja wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci

i młodzieży, a także ograniczy zjawiska patologiczne wśród uczniów.

Nowy Dwór Gdański 2008 50

More magazines by this user
Similar magazines