Popis projektů VFN - Vítejte na stránkách BOZP a PO - Všeobecná ...

vfn.cz

Popis projektů VFN - Vítejte na stránkách BOZP a PO - Všeobecná ...

Všeobecná fakultní nemocnice

128 08 Praha 2, U Nemocnice 2

Školení BOZP žáků zdravotních škol

docházejících do VFN na odbornou praxi

formou e-learningu

ČERVENEC 2006


OBSAH

0 Úvod ………………………………………………………………………………….... 2

1 Školení BOZP a PO ve VFN formou e-learningu ……………………………………... 2

2 Školení žáků zdravotních škol ……………………………………………………….… 4

3 Předpokládaný vývoj projektů školení BOZP a PO ………………………………….... 5

4 Závěr ………………………………………………………………………………….... 6

Přílohy:

č. 1 Titulní strana Školení BOZP ……...……………………………………………….... 7

č. 2 Základní informace pro ovládání ….……………………………………………….. 8

č. 3 Hlavní menu Školení BOZP ..……………………………………………………….. 9

č. 4 Menu sekce Školení žáků ......…………………………………………………….… 10

č. 5 Výukový text BOZP ...……………………………………………………………… 11

č. 6 Zápis identifikačních údajů ………………………………………………………… 23

č. 7 Otázky zkušebního testu BOZP ……………………………………………………. 27

č. 8 Přehled odpovědí …………………………………………………………………... 36

č. 9 Přehled správných odpovědí na nesprávně zodpovězené otázky (absolvoval) ……. 37

č. 10 Záznam o provedení školení BOZP žáků ………………………………………….. 38

č. 11 Přehled správných odpovědí na nesprávně zodpovězené otázky (neabsolvoval) ….. 40

č. 12 Detailnější informace BOZP ……………………………………………………….. 42

č. 13 Menu složky O projektu školení BOZP ……………………………………………. 48

č. 14 Aktualizace dat ……………………………………………………………………... 52

č. 15 Evidence absolventů školení ……………………………………………………….. 53

č. 16 Titulní stránka Školení PO …………………………………………………………. 55

č. 17 Hlavní menu Školení PO ………………………………………………………….... 56

č. 18 Tematický plán a časový rozvrh ……………………………………………………. 57

č. 19 Výukový text PO …………………………………………………………………… 58

č. 20 Otázky zkušebního testu PO ………………………………………………………... 70

č. 21 Detailnější informace PO ………………………………………………………….... 76

1


0 Úvod

S Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN), jež je největší nemocnicí v České republice,

má uzavřeno několik středních a vyšších zdravotních škol smlouvu o zajišťování

odborné přípravy jejich žáků na pracovištích VFN. Nemocnice prostřednictvím Útvaru BOZP

a PO prováděla pro tyto školy školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

i požární ochrany (PO) žáků formou přednášky vždy na začátku školního roku. Náplní těchto

školení byly základní a obecné informace z těchto oblastí. Školení BOZP a PO týkající se

konkrétních požadavků bylo prováděno opět formou přednášky při nástupu na odbornou praxi

ve VFN přímo na pracovišti zaměstnancem, jenž je k tomu určen a jenž absolvoval příslušné

školení provedené Útvarem BOZP a PO (pověřený zaměstnanec BOZP). Toto školení se již

přímo týkalo práce, kterou měli žáci na odborné praxi vykonávat a pracoviště, kde ji měli

absolvovat.

Vzhledem k tomu, že mladým lidem jsou dnes informace přístupnější v digitální

podobě, než ústně, a též i s přihlédnutím k tomu, že e-learning je mnohem efektivnější než

přednáška, rozhodl se Útvar BOZP a PO připojit ke vzdělávacímu projektu školení BOZP a

PO zaměstnanců VFN i žáky těchto škol. Tedy nejedná se o samostatný projekt, ale

o rozšíření projektu pro zaměstnance o výukový text a test zaměřený na odbornou praxi žáků

zdravotních škol zpracovaných na základě takto zaměřeného tematického plánu. Tím je nejen

podpořena vazba mezi školami a VFN, ale žáci se též mohou seznámit s informacemi

původně cílenými na zaměstnance VFNnapř. s těmi jež obsahuje složka „Detailnější informace“.

Projekt žákům umožní mnohem efektivnější seznámení nejen s BOZP, ale i s PO, jež

je nedílnou součástí BOZP, přímo v počítačových učebnách jednotlivých škol s možností

využít všech výhod e-learningu.

Projekty školení BOZP a PO se neustále vyvíjejí nejen v důsledku změn legislativy nebo

pracovních podmínek, ale též do šíře a bohatosti svého obsahu. Projekty jsou, na rozdíl

od všech komerčně nabízených, koncipovány jako komplexní systémové prostředky sloužící

nejen k plnění legislativního požadavku seznámení s právními a ostatními předpisy BOZP

v plném rozsahu, ale též k evidenci absolventů, k získání informací bez ohledu na povinné

termíny školení a k interaktivní výuce. E-tutor není požadován, neboť školení jsou pojata jako

kombinovaná výuka.

1 Školení BOZP a PO ve VFN formou e-learningu

VFN vědoma si potřeb moderního vzdělávacího systému se rozhodla odzkoušet vzdělávání

formou e-learningu na školeních zaměstnanců v oblastech BOZP a PO, která si vytvoří sama.

Komerčně nabízené programy ji neuspokojily nejen z důvodu ceny, ale především z důvodu

nekomplexnosti, malé možnosti aktualizace, pročež je nebylo možné přizpůsobit na konkrétní

podmínky VFN, a někdy i neaktuálnosti obsažených informací.

Pilotním projektem se stalo „Školení PO“. Na jeho tvorbě spojili své úsilí Útvar BOZP a

PO a Úsek informatiky. Na základě získaných zkušeností a znalostí bylo pokračováno

projektem „Školení BOZP“. Při tvorbě těchto školení bylo zohledněno, že nejsou výukovým,

ale instruktážním projektem. Při přípravě projektů byla provedena integrace požadavků

legislativy na provádění školení, včetně nutnosti úspěšně jej absolvovat v den nástupu

2


do zaměstnání, případně na odbornou praxi, jakož i potřeby seznamování zaměstnanců

s konkrétními požadavky na pracovišti, a požadavků na e-learnigový projekt, aby se nejednalo

o tzv. obraceč stránek – pouhý text občas doplněný obrázky. E-learning by totiž měl umožnit

interaktivní výuku (aktivní přístup studujícího k výuce; například praktické řešení v praxi

vznikajících problémů). Z tohoto důvodu jsou projekty rozděleny na dvě základní části.

Školení podle požadavků legislativy, jež je stěžejní částí, neboť se jedná o to podstatné, co

mají zajišťovat, je v obou projektech doplněno složkou „Detailnější informace“.

Tato složka umožňuje podrobnější a efektivnější seznámení s problematikou, a to bez

ohledu na termíny školení. Tedy kdykoliv, kdy zaměstnanec nebo žák projeví zájem.

V budoucnu je počítáno s tím, že by na školách měla být využívána jako součást výuky. Může

být jen charakteru informativního, tzn., že poskytuje informace nad rámec legislativních

požadavků (vhodným způsobem tak doplňuje webové stránky Útvaru BOZP a PO; nikdy je

však nemůže nahradit, neboť nesmí obsahovat operativní informace), nebo v rámci ní může

být prováděna právě interaktivní výuka požární ochrany nebo bezpečnosti práce (např.

provedení hasebního zásahu pomocí přenosného hasicího přístroje nebo výběr OOPP podle

interního předpisu).

Díky uvedeným zásadám se podařilo vytvořit projekt, který přistupuje ke školení

systémově a komplexně, neboť zajišťuje nejen instruktáž v souladu s legislativou včetně

testování získaných znalostí a informace nad tento rámec, případně i interaktivní výuku, ale

též i evidenci úspěšných a neúspěšných absolventů školení (je možné vyhodnotit průměrný

počet pokusů k úspěšnému absolvování – vodítko o míře obtížnosti látky). Při tvorbě bylo

dbáno i na jejich grafickou podobu, a proto kromě odborných obrázků ve výukových textech

jsou v rámci projektů použity tematické kresby a pozadí jsou tvořena charakteristickými

symboly ohně v PO a blesku v BOZP. Ve školení BOZP je již použito i animace.

Uvedené e-learningové projekty jsou systémovým prostředkem pro provádění a evidenci

školení formou kombinované výuky v souladu s požadavky platné legislativy doplněné testy

(blended learning solution). Kombinovaná výuka navíc odstranila potřebu e-tutora, tedy

školitele udržujícího kontakt se školícími prostřednictvím elektronické sítě. Veškeré dotazy

jsou zodpovězeny při výkladu konkrétních požadavků týkajících se pracoviště nebo

prováděné činnosti. Dále je možné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat odborného garanta

obou projektů (SME) vedoucího Útvaru BOZP a PO Tomáše Neugebauera. Kontakty na něj

jsou přímo součástí výukového textu.

Jednotlivá školení vychází ze zpracovaných tematických plánů a časových rozvrhů.

V těchto plánech je výuka rozdělena do dvou částí – A a B. Základní neboli obecnější

informace (část A) se poskytují elektronickou cestou (klasický e-learning) a konkrétní

informace spojené s výkonem práce nebo s pracovištěm (část B), například způsob provedení

evakuace, jsou poskytovány formou přednášky vedoucím zaměstnancem nebo jim pověřenou

osobou z příslušného pracoviště (pověřený zaměstnanec BOZP), případně zaměstnancem

Útvaru BOZP a PO, pokud se jedná o odborné přípravy v PO nebo školení vedoucích

zaměstnanců. Díky tomu jsou splněny zákonné požadavky kladené na školení a též i systémový

přístup k problematice školení. Školení jsou tak nejen efektivnější, ale je umožněn

i asynchronní přístup a vytvořen větší prostor pro individuální přístup. Úroveň provedených

školení, zvláště zaměstnanců, je více vyrovnaná a oprávněně lze předpokládat, že je i vyšší,

než byla před zavedením e-learningu. Termíny školení si hlídá příslušný vedoucí zaměstnanec.

V budoucnu by to měl provádět sám počítač a rozesílat upozorňující e-maily.

Druhou část projektu, tedy detailnější informace, je možné využít kdykoliv bez vazby na

termíny požadovaných školení nebo odborné přípravy.

3


Po kliknutí na položku „Detailnější informace“ v hlavním menu, se objeví další menu

obsahující jednotlivé problematiky BOZP nebo PO, jež poskytují mnohem obsáhlejší

informace, než jsou základní informace pro absolvování školení. E-learningový systém díky

tomu plní nejen seznamovací úlohu ve smyslu naplnění zákonné povinnosti, ale i funkci

informační pro každého, kdo o tyto informace má zájem. Právě zde je do budoucna uvažováno

s vytvořením simulace praktických úkonů, s kterými se zaměstnanci nebo žáci mohou setkat

– prověření správné reakce na vzniklý požár („hra“ o hašení požáru), aby projekt naplnil

všechny na něj kladené požadavky, tedy stal se i výukovým. Též slouží k uvedení zajímavostí

nebo tematických humorných příběhů, které zvýší zájem o projekt. Například v současné

době do projektu Školení PO se připravuje Řád hašení ohně pro kraje České země vydaný

Josefem II v roce 1785. Ten má vazbu nejen k požární ochraně, ale i k nemocnici, neboť její

vznik spadá nejen do této doby, ale Josef II se přímo podílel na jejím vzniku.

Dále hlavní menu každého projektu obsahuje položku „O projektu školení PO“, resp.

BOZP, která poskytuje podrobnější informace o účelu projektu a jeho možnostech využití.

Též obsahuje složku instrukcí jakým způsobem program ovládat, složku se souborem

tematických plánů pro jednotlivé skupiny školících se osob, jež je možné vytisknout a

obecnou informaci o e-learningu a jeho využití v oblastech PO a BOZP.

Poslední položka hlavního menu slouží k aktualizaci dat (výukových textů a zkušebních

testů) včetně aktualizace tematických plánů. Tu může provádět jen Útvar BOZP a PO, resp.

odborný garant projektů. Též může upravovat i jednotlivé parametry projektu – např. počet

otázek v testu a minimální počet správných odpovědí. Projekt mu umožňuje provést výpis

všech úspěšných či neúspěšných absolventů setříděných podle různých kritérií (např. pracoviště

nebo termínu absolvování) či vyhledání konkrétní osoby a zjištění zda absolvovala

v předepsaném termínu školení či odbornou přípravu, případně vytištění jejího záznamu

o úspěšném absolvování.

Projekt je do užívání vždy uveden příkazem ředitele VFN. V něm jsou upraveny podmínky

jeho používání (zajištění možnosti absolvovat část A, sledování termínů periodických

školení, uložení záznamů o školení atd.).

Oba projekty, systém školení BOZP a PO a jejich obsahy jsou chráněny autorským

zákonem č. 121/2000 Sb. To též platí o tomto sylabu.

2 Školení žáků zdravotních škol

Z bezpečnostních důvodů není jednotlivým zdravotním školám umožněn přístup do vnitřní

sítě VFN. Proto je jim projekt předán na CD k instalaci v jejich síti. Žáci ke školení využívají

počítačovou učebnu své školy.

Po spuštění projektu (příloha č. 1) se klepnutím (kliknutím) myši žák dostane na

základní informace o jeho ovládání (příloha č. 2). Dalším klepnutím myši na tlačítko přejde

do hlavního menu (příloha č. 3). Zvolí „Školení žáků“ a z nabídky (příloha č. 4) si vybere

„Samostudium“. Do něj může vstoupit bez jakéhokoliv přihlášení, tedy kdykoliv, kdy potřebuje

příslušné informace. Poté se seznámí s výukovým textem (příloha č. 5), jenž je doplněn

obrázky a příklady. Text je chráněn proti přepisu a jakýmkoliv úpravám. Po jeho přečtení

podle návodu uvedeném na jeho konci ukončí jeho zobrazení a vrátí se zpět do nabídky

(příloha č. 4). Tentokrát zvolí „Spustit test“. Objeví se tabulka pro uvedení základních

identifikačních údajů (příloha č. 6). Pokud žák do systému testu vstupuje poprvé, objeví se

4


ještě další tabulka požadující i další identifikační údaje, které jsou nutné pro vystavení

příslušného osvědčení o absolvování školení. Poté počítač potvrdí přihlášení do systému (stále

příloha č. 6) a zobrazí první testovou otázku (příloha č. 7). Pro test žáků je náhodným

výběrem zvoleno a různě seřazeno 10 otázek z databáze celkem 50 otázek. Na odpověď na

jednotlivou otázku je stanoven časový limit. Po jeho uplynutí naskočí automaticky další

otázka.

Žák klepnutím (kliknutím) na zvolenou odpověď, kterou potvrdí klepnutím myši na tlačítko

OK přejde na další otázku. Po zodpovězení všech otázek se zobrazí přehled odpovědí

(příloha č. 8). Zde je ještě možné provést opravy. Po kliknutí na tlačítko „Ukončit“ dojde

k vyhodnocení testu a k výpisu seznamu správných odpovědí na nesprávně zodpovězené

otázky (příloha č. 9). Pokud je jich více než dvě, počítač to vyhodnotí jako neúspěšné absolvování

a doporučí vrátit se do výukového textu a poté znovu absolvovat test (příloha č. 11).

Zároveň provede záznam do digitální evidence o neúspěšném absolvování (příloha č. 15).

Pokud je limit splněn, opět se objeví výpis správných odpovědí na nesprávně zodpovězené

otázky a upozornění, že za chvíli bude zobrazen záznam o úspěšném absolvování, který si má

žák vytisknout (příloha č. 9). Nejsou-li chybné odpovědi, objeví se rovnou Záznam o provedení

školení BOZP žáků (příloha č. 10). Zároveň je proveden záznam o absolvování do digitalní

evidence školy (příloha č. 15). Žák vytištěný záznam předá vyučujícímu, od kterého jej

dostane zpět až půjde do VFN na odbornou praxi. Tam příslušný zaměstnanec provede

školení části B a uloží si záznam do své evidence.

Žáci mohou využívat složku „Detailnější informace“ (příloha č. 12), jež obsahuje podrobné

informace z různých oblastí BOZP, jakož i pro upoutání pozornosti položku „Zajímavosti

a legrácky“.

Učitelé škol mohou využít informace z položky hlavního menu „O projektu školení

BOZP“ (příloha č. 13), kde jsou uvedeny nejen informace o tomto projektu, ale i tematický

plán, resp. jeho výpis (plán je schválen ředitelem VFN), podle kterého je školení prováděno

(je možné jej vytisknout) a návod k ovládání programu.

Škola nemůže využít poslední položky hlavního menu „Aktualizace dat“ (příloha č. 14).

Ta je přístupna pouze SME, který jejím prostřednictvím může aktualizovat studijní text,

zkušební test, obsah tematického plánu atd. Provedení aktualizace poskytuje škole prostřednictvím

CD.

Obdobně to oplatí pro školení požární ochrany, která je nedílnou součástí BOZP (příloha

č. 16). I zde je školení prováděno na základě zpracovaného a ředitelem VFN schváleného

tematického plánu a časového rozvrhu (příloha č. 18). Opět se žák, po výběru v hlavním menu

(příloha č. 17), nejprve seznámí s výukovým textem (příloha č. 19) a poté zcela stejným

způsobem absolvuje test (příloha č. 20). Z 10 otázek musí minimálně 8 zodpovědět správně. I

v tomto projektu má možnost čerpat zajímavé informace z části „Detailnější informace“

(příloha č. 21).

3 Předpokládaný vývoj projektů Školení BOZP a PO

Projekty Školení BOZP a Školení PO nejsou nikdy dokončeny. Nejen, že je nutná aktualizace

v důsledku měnící se legislativy a podmínek ve VFN, ale je nezbytné rozšiřovat rozsah

informací uvedených ve složce „Detailní informace“. A i tyto informace musí být průběžně

aktualizovány.

5


Nejbližším úkolem do budoucnosti je vytvoření subsystému, jenž bude hlídat termíny

školení a odborných příprav a zasílat upozorňující e-maily, a propojení databáze školení

BOZP a PO s personální databází VFN. Dále by mělo být realizováno zahájení interaktivní

výuky, tzn. vypracování úloh pro provádění hasebního zásahu pomocí hasicího přístroje

v projektu Školení PO a pro sestavení optimálního vybavení zaměstnance OOPP podle

interního předpisu VFN na základě stanovených podmínek. Tyto úlohy by měly být automaticky

vyhodnocovány počítačem.

V oblasti spolupráce se zdravotními školami by mělo dojít k prohloubení vzájemné

spolupráce. Dlouhodobým cílem je vytvoření informačního zdroje, kterého bude možné

využít přímo při výuce, tedy výchova BOZP by se měla stát součástí vzdělávání tematického

celku ošetřovatelské péče obdobně, jako je tomu při výuce určitých tematických celků

v učňovském školství. To však předpokládá hlubokou vzájemnou spolupráci mezi školami a

VFN a rozšíření projektů, zvláště v oblasti BOZP, v širokou informační základnu, a to i podle

potřeb školy (například bloky pro manipulaci s pacienty, zacházení s nebezpečnými chemickými

látkami či přípravky, práce s biologickými činiteli, ochrana před útokem pacienta nebo

jiné osoby). Školení BOZP, resp. PO žáků odcházejících na odbornou praxi potom bude

pouhým doplňkem za účelem splnění legislativních požadavků, neboť ve školách by se BOZP

mělo vyučovat a ve firmách by se měla pouze provádět instruktáž.

Ideální by bylo propojení škol a VFN on-line, což by umožnilo optimální způsob výuky

BOZP přímo ve školách. Že je to v praxi možné, dokládá, již několik let tímto způsobem prováděná

výuka hmatové metody psaní na klávesnici na více než 150 základních a středních

školách v ČR z jednoho centra (tento způsob je možné využít i pro školení u malých firem).

Snad i tento záměr se podaří časem realizovat. Díky tomu by se BOZP mohla přímo stát součástí

výuky na školách a mohla by pružně reagovat na vznikající změny. Přitom by byla prováděna

moderním a mládeži přijatelným způsobem, jež by umožnil vysoce efektivní výuku.

Ani to však není konečným cílem. Výuka nemusí být rozšířena jen o PO, ale může se

zaměřit i na další příbuzné oblasti BOZP – firemní ekologie, zvláště odpadové hospodářství, a

krizový management. Toto jsou však plány velice dlouhodobé a předpokládají vysokou podporu

top managementů všech zainteresovaných stran.

4 Závěr

Tvorba projektů Školení BOZP a Školení PO byla velkým krokem do neznáma, neboť, pokud

vím, neexistuje srovnatelný projekt, navíc uvedený do praxe. Unikátním je též spojení

legislativních požadavků na školení a požadavků na e-learningový projekt (aby se nejednalo

o pouhý obraceč stránek, na jedné straně, nebo pouhý úzce tematicky zaměřený doplněk ke

školení, na straně druhé). To vše mohlo vzniknout pouze díky tomu, že autoři šli svou

osobitou cestou a nekopírovali žádné komerčně nabízené programy. Čas jistě ukáže některé

nedostatky a praxe si jistě vyžádá některé změny. Avšak domnívám se, že základ pro kvalitní

systémový přístup k modernímu a přitom přitažlivému vzdělávání byl položen. Nyní je

nezbytné v něm pokračovat a rozvíjet jej k cílům jež byly naznačeny.

V Praze 31. července 2006

Zpracoval Tomáš Neugebauer, vedoucí Útvaru BOZP a PO VFN

© Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

6


Příloha č. 1

7


Příloha č. 2

8


Příloha č. 3

9


Příloha č. 4

10


Příloha č. 5

11


ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ŽÁKŮ – ČÁST A

Brzy začnete docházet na odbornou praxi do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Někteří poprvé, pro ty to bude první kontakt s pracovním prostředím a výkonem práce. Jiní již

na praxi ve VFN byli. Ti vědí co je čeká. Přesto je však nutné, aby si zopakovali a

aktualizovali pravidla BOZP.

Vraťme se však k těm, kteří na praxi ještě nebyli. Jak již bylo uvedeno, bude to váš

první kontakt s pracovním prostředím. Bude se jednat o prostředí mnohem rizikovější, než

jste dosud poznali. V žádném případě to není z důvodu, že se jedná o nemocnici, natož

z důvodu, že by se ve VFN nedbalo na bezpečnost lidí. Obecně platí, že pracovní prostředí a

výkon pracovních činností je vždy rizikovější než prostředí občanské. Proto existují jistá

pravidla a opatření, která chrání před jeho negativními důsledky – snížení pracovní pohody,

pracovní úraz, nemoc z povolání. Souboru těchto pravidel a opatření se říká bezpečnost a

ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP.

Vzhledem k tomu, že BOZP musí vytvářet pravidla a opatření pro

ochranu zdraví při výkonu jakékoliv pracovní činnosti a před působením

různých, velmi rozdílných, nebezpečných faktorů musí informace

čerpat ze všech možných oblastí, a proto se jedná o velice široký

mezivědní obor. BOZP neobsahuje jen pravidla pro ochranu před

vznikem pracovního úrazu, ale i před poškozeními, která nejsou zjevná

a mohou se projevit dokonce až po několika letech. Proto vedle pravidel

proti uříznutí si prstu na okružní pile stanovuje i pravidlo správného

nastavení kancelářské židle (výška sedáku, poloha zádové opěrky atd.)

pro trvale „sedavá“ zaměstnání, ale i pro práci u počítače (viz obrázek),

jež v budoucnu může být i součástí práce zdravotní sestry, a mnohá

další pravidla pro zcela odlišné oblasti a činnosti. Ale my se budeme

věnovat jen oblastem, s kterými se můžete setkat na odborné praxi

ve Všeobecné fakultní nemocnici.

BOZP je systém pravidel, jenž má chránit zaměstnance, ale i vás na odborné praxi, před

negativními důsledky života v pracovním procesu. Aby nedošlo k poškození vašeho zdraví

nebo zdraví spolužáků či zaměstnanců VFN je důležité se s pravidly BOZP seznámit, naučit

se jim a dodržovat je. Uvědomte si, že dodržování zásad BOZP je dobrou investicí do vašeho

budoucího uplatnění na trhu práce, neboť každé poškození zdraví snižuje vaši konkurenceschopnost!

Těžko budete hledat uplatnění s přiznanou nemocí z povolání. Proto není vhodné

z důvodu momentálního vysokého zisku riskovat své zdraví - např. častá přesčasová práce bez

možnosti dostatečného odpočinku nebo podávání velmi vysokého pracovního výkonu přetěžujícího

organismus. Znalost předpisů a požadavků k zajištění BOZP je ze zákona nedílnou a

trvalou součástí vašich kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. V mnohých firmách je

znalost, ale i dodržování požadavků BOZP samozřejmostí. Tedy jako se učíte ošetřovatelské

péči, je třeba se učit i BOZP, která je s výkonem této péče neoddělitelně spjata.

Základními „stavebními kameny“ BOZP jsou vyhledání a vyhodnocení rizik při práci,

na které navazuje stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň k snížení jejich vlivu na

zaměstnance, resp. i na žáky na odborné praxi. Riziko při práci se vyjadřuje jeho mírou, která

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

12


v sobě odráží nejhorší následek, ke kterému v důsledku vlivu rizika může dojít a pravděpodobnost

s jakou k tomu dojde. Tedy rizikem při ruční manipulaci s břemenem není samotný

výhřez ploténky, ale pravděpodobnost výhřezu ploténky za běžných provozních podmínek ve

firmě. Vzhledem k tomu, že rizika jsou v různých, byť podobných, firmách odlišná, jsou proto

i opatření v těchto firmách odlišná. Tedy v jednotlivých firmách neplatí zcela stejná pravidla a

opatření. Z tohoto důvodu je nutné se s BOZP seznámit nejen při změně práce, ale i pracoviště.

S riziky práce a opatřeními ke snížení jejich vlivu, jež jsou spojena s prací, kterou na

odborné praxi budete vykonávat, budete seznámeni v rámci školení přímo na pracovišti. Tyto

informace též můžete získat na webových stránkách Útvaru BOZP a PO v síti VFN.

Dosti však teorie a podívejme se na konkrétní požadavky BOZP.

Základní práva a povinnosti

Pravidla a opatření týkající se BOZP jsou uvedena v právních předpisech, technických normách

a v interních předpisech jednotlivých firem, tedy i nemocnice. Základním právním

přepisem, který stanovuje nejdůležitější práva a povinnosti, je Zákoník práce. Podívejme se

nyní na jeho některá ustanovení.

Zákoník práce definuje práva a povinnosti zaměstnanců. I když vy nebudete zaměstnanci

VFN, je důležité, aby jste se na praxi chovali tak, jako by jste již jimi byli, a to včetně

dodržování BOZP (chráníte sebe i ostatní). Chovat se tak je přímo vaší povinností, neboť i na

vás se vztahují ustanovení uvedená v zákoníku práce týkající se pracovní doby, BOZP, péče

o zaměstnance a pracovních podmínek žen a mladistvých. Též to platí i o dalších předpisech

BOZP. Navíc jste podle školského zákona povinni dodržovat předpisy a pokyny k ochraně

zdraví a bezpečnosti, s nimiž jste byli školou seznámeni. Tedy musíte dodržovat ustanovení

bezpečnostních předpisů, s kterými jste byli seznámeni školou i VFN.

Mezi základní práva zaručená vám zákoníkem práce patří právo na zajištění BOZP, na

informace o rizicích vámi vykonávané práce na odborné praxi a o opatřeních na ochranu před

jejich působením. Můžete odmítnout výkon práce, o níž máte důvodně za to, že bezprostředně

a závažným způsobem ohrožuje váš život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných

osob.

Na druhé straně jste povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své

zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká vaše jednání, případně

opomenutí při práci na odborné praxi.

Dále jste, kromě povinnosti účastnit se školení BOZP a podrobit se přezkoušení ze

získaných znalostí, povinni dodržovat při odborné praxi právní a ostatní předpisy, s kterými

budete zde nebo na pracovištích, kde budete vykonávat praxi seznámeni, jakož i dodržovat

pokyny k zajištění BOZP vydané vašim vyučujícím nebo zaměstnancem VFN.

Též musíte dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky

a pomůcky. Při výkonu pracovní činnosti nebo v areálu VFN nesmíte požívat žádných

alkoholických nápojů, ani pod jejich vlivem na pracoviště vstupovat. Tzn., že v polední pauze

není možné si „odskočit“ na pivo. Toto platí nejen pro mladistvé, kterým je požívání

alkoholických nápojů zakázáno, ale i pro dospělé zaměstnance. Obdobně jako o alkoholu to

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

13


platí i o kouření. V celém areálu nemocnice je zakázáno kouřit. Porušíte-li, kdekoliv, kde je

stanoven zákaz kouření, tento zákaz, můžete dostat pokutu až do výše 1 000 Kč.

V neposlední řadě jste povinni oznamovat osobě, která má nad vámi při výkonu odborné

praxe dohled nedostatky a závady, ke kterým došlo nebo jste je zjistili při výkonu práce, jež

mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci (například rozbitá skleněná nádoba).

Vznik úrazu

Další náležitostí, kterou jste povinni nahlásit osobě, která při výkonu práce na odborné praxi

nad vámi dohled, je úraz, který se vám stal při výkonu práce na odborné praxi nebo při

výkonu činnosti s touto prací související – například při převlékání se do pracovního oděvu.

Nutné je nahlásit jakýkoliv, byť i drobný úraz, neboť se z něj v průběhu času může vyvinout

úraz závažný – například píchnutí se o injekční jehlu, může mít vážný následek. Též jste

povinni nahlásit úraz, který se stal někomu jinému.

Přibližme si uvedené pojmy, jež vymezují úraz, který musíte nahlásit. Plněním pracovních

úkolů se rozumí výkon pracovní činnosti konana příkaz osoby, jež má nad vámi

odborný dohled nebo zaměstnance VFN (bez ohledu na to, zda měl či neměl oprávnění

takový příkaz vám udělit), činnost pro VFN z vlastní iniciativy, pokud k ní nepotřebujete

zvláštní oprávnění nebo ji nekonáte proti výslovnému zákazu.

Přímou souvislostí s plněním pracovních úkolů se rozumí úkony potřebné k výkonu

práce, úkony během výkonu práce obvyklé, úkony nutné před začátkem výkonu práce nebo

po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu

VFN. O jaké konkrétní činnosti se jedná je třeba posuzovat případ od případu, např. půjde, jak

již bylo uvedeno, o převlékání se do pracovního oděvu v šatně či sprchování se tam, kde je to

vyžadováno, školení atd. Takovými úkony však není cesta na odbornou praxi do nemocnice,

ani z ní a též ani stravování a ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani

cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu nemocnice.

Za výše popsaný úraz máte nárok na náhradu vám vzniklých škod, neboť za úraz, který

by byl v pracovním poměru hodnocen jako pracovní, je za vám vzniklé škody odpovědna

VFN. Výjimku tvoří případy, kdy k úrazu došlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových

látek či z důvodu porušení bezpečnostního předpisu, s kterým jste byli seznámeni a bylo to

jediným důvodem pro vznik úrazu. Pokud však ke vzniku úrazu vedly i jiné příčiny, výše

náhrady škod se krátí v poměru podílu vašeho zavinění.

Úraz může vzniknout i pro drobnou nepozornost, jak například

znázorňuje obrázek, kdy v důsledku ohlednutí se za volající osobou

dojde k opaření se. Proto si dávejte pozor i při tak běžné činnosti, jako

je nalévání a roznášení čaje pacientům.

V případě vzniku úrazu, který bude naplňovat kritéria pracovního

úrazu (uvedeno výše) máte nárok na náhradu bolestného (poškození

zdraví ohodnocené ošetřujícím lékařem počtem bodů; za bod se vyplácí

120 Kč), případně i na náhradu ztíženého společenského uplatnění,

pokud by úraz zanechal trvalé následky. Dále máte nárok na náhradu

účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (například doplatky

léků) a věcné škody, ke které v důsledku vzniku úrazu došlo (například

rozbité hodinky či roztržené punčocháče). Tyto škody musí být dokla-

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

14


dovány. U nezletilých se náhrada škody projednává za účasti zákonných zástupců (rodiče

apod.). Až budete za vykonávanou práci pobírat mzdu, například na prázdninové brigádě nebo

později v zaměstnání, budete mít nárok i na náhradu ztráty na výdělku (rozdíl mezi nemocenskými

dávkami a vaší průměrnou mzdou).

Pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky

Každý z vás je povinen při výkonu pracovní činnosti na odborné praxi nosit stanovený

pracovní oděv a používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“), které vám

byly přiděleny pro výkon činnosti, ke které jsou určeny interním předpisem VFN. OOPP jsou

například gumové rukavice, ochranný štít či brýle, latexové rukavice, obličejová rouška,

respirátor, gumová zástěra atd. a slouží k ochraně vašeho zdraví před působením rizik, která

vyplývají z vámi vykonávané pracovní činnosti a jejich působení není jinak omezeno. Tyto

prostředky nesmí ohrožovat vaše zdraví a bránit vám při výkonu práce. Bylo-li by tomu tak,

upozorněte na to osobu, jež má nad vámi odborný dohled. Pokud OOPP ztratí, z jakéhokoliv

důvodu, svou ochrannou vlastnost (např. protržení rukavice), je nutné obstarat si prostřednictvím

osoby, jež má nad vámi odborný dohled, nový OOPP v souladu s interním předpisem

VFN.

Nemocnice má pro každé pracoviště zpracován seznam OOPP, které se poskytují při

výkonu určitých pracovních činností. Tedy OOPP dostanete podle toho, jakou práci budete

vykonávat. Bude-li vámi vykonávaná konkrétní práce vyžadovat nošení nebo používání

OOPP, budou vám před zahájením této práce přiděleny. Vaší povinností je používat je při

pracích pro které jsou určeny.

Zvláštní podmínky pro mladistvé

Mladistvým, tj. osobám ve věku 15 až 18 let, je zákonem garantováno zajištění bezpečnosti

práce a zdravého vývoje. Nesmějí být zaměstnávány pracemi, které se zřetelem k anatomickým,

fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné

nebo škodlivé jejich zdraví. Za tímto účelem jsou stanovena omezení, která se

vztahují jen na tuto skupinu osob. Jedná se zejména o následující požadavky.

Odborný výcvik v prvním ročníku nesmí být delší než 6 hodin. Do této doby se

nezapočítává polední přestávka na jídlo a oddech v délce 30 minut, která musí být poskytnuta

nejdéle po 4,5 hodině nepřetržité práce (dospělým po 6 hodinách). Tato přestávka nesmí být

poskytnuta na začátku a konci pracovní doby. Pokud půjdete na prázdninovou brigádu a bude

vám méně než 16 let, vaše pracovní doba nesmí přesáhnout 6 hodin denně a 30 hodin týdně.

Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství,

jestliže praktické vyučování má probíhat na pracovišti nebo má být vykonávána práce, jež

jsou zakázány těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo jestliže

vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. Proto je nutné těhotenství

nahlásit, aby nedošlo k ohrožení vývoje dítěte. Tuto zásadu je důležité dodržovat i v budoucnu

jako zaměstnankyně, neboť je mnoho pracovních činností, při kterých není žena, a to

i mladistvá, ohrožena, ale nenarozené dítě ano. Budoucí zaměstnavatel by vás měl, v případě,

že vámi vykonávaná práce by mohla ohrožovat plod v těle matky, o této skutečnosti při

nástupu na tuto práci informovat.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

15


Mladistvým jsou některé práce zakázány. Zejména se jedná o zákaz práce v prostředí,

v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa, práce spojené se

zvýšenou zátěží pohybového ústrojí (například ruční manipulace s břemeny), práce v kontrolovaných

pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, práce s karcinogeny a mutageny a

pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, které jsou uvedeny v nařízení vlády č.

178/2001 Sb., práce s chemickými látkami a přípravky způsobující akutní nebo chronické

otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví, poškozující reprodukční schopnost

anebo plod v těle matky, s žíravými chemickými látkami, látkami omezujícími dělení buněk,

při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci a při ošetřování pacientů léčených

cytostatiky, práce se zvýšeným rizikem úrazu (práce ve výšce atd.). Tento výčet není konečný

a navíc platí různé výjimky pro případ prací konaných z důvodu přípravy na povolání. Proto

je důležité řídit se pokyny osoby, jež má nad vámi odborný dohled.

Mladistvým jsou též zakázány práce přesčas a práce v noci (od 22:00 h do 6:00 h).

Výjimečně mohou mladiství starší 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu,

jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání. Tato hodina noční práce musí bezprostředně

navazovat na jejich práci připadající na denní dobu. Dále mladiství nesmí být zaměstnávány

pracemi při nichž jsou nejen vystaveny zvýšenému nebezpečí úrazu, ale i pracemi, při jejichž

výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.

VFN má zpracovány interní předpisy, v kterých je pro konkrétní kliniku uvedeno, které

práce nebo pracoviště jsou zakázány mladistvým. Vedoucí zaměstnanci jsou s těmito

podmínkami seznámeni, a proto je důležité se vždy řídit pokyny udělenými osobami, které

mají nad výkonem vaší odborné praxe dohled. Oni nejen vědí, které práce vám mohou přidělit

a které nikoliv, ale jsou za vás i odpovědni. Proto, i když se vám zdá zákaz práce

neopodstatněný (např. limit hmotnosti břemene pro ruční manipulaci), je nezbytné jej vždy

uposlechnout.

Ruční manipulace s břemeny

Další oblastí, v které platí omezující pravidla pro mladistvé je ruční manipulace

s břemeny. Na úvod je nutné uvést, že z hlediska BOZP je za zvedání břemene považována i

manipulace s pacientem na lůžku. Za ruční manipulaci s břemenem je považováno přepravování

nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání,

strkání, tahání, posunování nebo přemísťování, které v důsledku vlastnosti břemene zahrnuje

zejména možnost poškození páteře.

Omezení jsou stanovena nejen z hlediska hmotnosti břemen, ale i na vzdálenost, na kterou

se břemeno přenáší. Pro dívky téměř všech věkových kategorií platí, že břemeno do hmotnosti

5 kg mohou přenášet maximálně na vzdálenost 20 m (u dívek do 16 let jen na vzdálenost

15 m). Břemeno o hmotnosti do 10 kg mohou dívky ve věku 16 až 18 let přenášet na vzdálenost

15 m a břemeno o hmotnosti do 15 kg mohou dívky ve věku 17 až 18 let přenášet na maximální

vzdálenost 10 m.

Pro chlapce platí tyto hodnoty. Všechny věkové kategorie mohou přenášet břemeno

do hmotnosti 10 kg na vzdálenost maximálně 20 m. Chlapci ve věku 16 až 18 let mohou

ručně přenášet břemena do hmotnosti 15 kg na vzdálenost maximálně 15 m a chlapci ve věku

17 až 18 let břemena do hmotnosti 20 kg na vzdálenost maximálně 10 m.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

16


Pro mladistvé jsou stanoveny limity maximální hmotnosti břemen, s kterými mohou

ručně manipulovat, v závislosti na pohlaví a jejich věku. Podívejme se nejprve na limity pro

dívky:

Hmotnost ručně zvedaných a

přenášených břemen

(kg)

od 10,1 do 15

(pouze pro věk 17 – 18 let)

od 5,1 do 10

(pouze pro věk 16 – 18 let)

od 2 do 5

(pro všechny věkové skupiny)

Délka vertikální dráhy

břemene

Maximální

počet

zdvihů

za 1 minutu

podlaha – zápěstí 1) 5

zápěstí – rameno 1) 4

7

podlaha – zápěstí 1)

podlaha – rameno 1) 4

zápěstí – rameno 1) 7

podlaha – zápěstí

podlaha – rameno

podlaha – nad rameno

zápěstí – rameno

zápěstí – nad rameno

rameno – nad rameno

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost přípustné

8

6

4

8

6

4

Kumulativní

hmotnost (kg)

břemen zvedených

a přenášených za

pracovní dobu

6 000

4 500

2 500

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene pro věkovou skupinu 17 až 18 let

větší než 5 kg, větší než 4 kg pro věkovou skupinu 16 až 17 let a 3 kg pro věkovou skupinu 15

až 16 let.

A jaké jsou limity pro chlapce

Hmotnost ručně zvedaných a

přenášených břemen

(kg)

od 15,1 do 20

(pouze pro věk 17 – 18 let)

od 10,1 do 15

(pouze pro věk 16 – 18 let)

od 5 do 10

(pro všechny věkové skupiny)

Délka vertikální dráhy

břemene

Maximální

počet

zdvihů

za 1 minutu

podlaha – zápěstí 1) 4

zápěstí – rameno 1) 5

6

podlaha – zápěstí 1)

podlaha – rameno 1) 3

zápěstí – rameno 1) 6

podlaha – zápěstí

podlaha – rameno

podlaha – nad rameno

zápěstí – rameno

zápěstní – nad rameno

rameno – nad rameno

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost přípustné

8

6

4

8

6

4

Kumulativní

hmotnost (kg)

břemen zvedených

a přenášených za

pracovní dobu

7 000

5 500

3 800

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

17


Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene, s kterým je ručně manipulováno větší

než 5 kg.

Při ruční manipulaci s břemeny je nezbytné, kromě váhových

limitu, dodržet i další pravidla, která chrání tělo, především páteř od

poškození.

Při zvedání nebo pokládání břemene se postavte s nohama

rozkročenýma asi na vzdálenost ramen. Záda mějte rovná, hlavu

vzpřímenou a ohýbejte se jen pokrčením v kolenou s osou otáčení

v kyčelních kloubech (při ohnutých zádech a propnutých kolen může na

páteř působit až sedminásobná síla oproti vhodnému způsobu).

Břemeno zvedejte nebo pokládejte v podřepu v tzv. pracovním sektoru,

který je vymezen úhlem, který svírají stehna. Paže mějte stále natažené.

Nemluvte, zadržte dech a zvedněte břemeno co nejrychleji, ne však

švihem. Nikdy nezvedejte nebo nepokládejte břemeno při pouhém

pootočení trupu do příslušného směru. Vždy se otočte celou svou postavou.

K zvedání břemene využívejte silné svaly nohou. Břemeno drže co nejblíže trupu, aby

vaše těžiště a těžiště břemene byly co možná nejblíže.

Popsaný způsob plně vyhovuje mužům. Ženy mají těžší břemena zvedat či ukládat

nikoliv z podřepu, ale z přikleknutí k břemenu jednou nohou. Při zvedání si břemeno opírají

o koleno druhé nohy. Břemeno poté zvednou zvrácením váhy celého těla vzad. Ostatní výše

uvedené zásady platí i pro ženy.

Pokud nesete těžší břemeno na boku, nemá se nosit pouze na jedné straně, ale obě strany

mají být zatíženy rovnoměrně. Není-li možné toto pravidlo dodržet, má být břemeno co

nejblíže ose trupu. V tomto případě je však lépe, je-li opřeno o trup vpředu.

Ruční ukládání břemen do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných

pracovních zařízení, například žebříku, schůdků či manipulačních plošin.

Pro popis pravidel manipulace s pacienty bylo použito obrazové galerie uvedené

v článku Kateřiny Hrubé „Správná manipulace s břemeny, aneb sezení nad Sbírkou zákonů je

mnohdy jako detektivka“ uveřejněném na oborovém portálu BOZPinfo (www.bozpinfo.cz).

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

18


Při zvedání pacienta ze sedadla jednou osobou je výhodné

použít podložku obepínající pánev a při mírném pokrčení dolních

končetin a zaklonění využít vlastní hmotnost (protiváhu) k postavení

pacienta do vzpřímené polohy.

Obrázek znázorňuje zvedání pacienta ze sedadla jednou

osobou, při jeho spolupráci pomocí pohybů (kývání) hlavou, a

polohu paží, jež sníží úsilí ošetřovatelky. Nejvhodnější uchopení

pacienta je za obě jeho předloktí.

Při větší hmotnosti pacienta je nutná součinnost dvou osob, které

podvléknou paže pod obě ramena pacienta. Takto jej lze případně

přenést na lůžko.

Zvedání pacienta z lůžka by v součinnosti měly vždy

provádět dvě osoby po pokleknutí na lůžko a s použitím podložky

pod pánev pacienta.

Někdy musí pacienta přenášet dvě až tři osoby v závislosti na

tělesné hmotnosti pacienta. Pokud pacient může spolupracovat, měl

by se přidržovat oběma pažemi ošetřovatelky.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

19


Nakládání s chemickými látkami

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, tedy chemickými

látkami nebo přípravky, které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost – výbušnost, vysoce

exotermní reakci, extrémní či vysokou hořlavost, nízký bod vzplanutí, vysokou toxicitu

nebo jsou zdraví škodlivé, žíravé, karcinogenní, mutagenní, nebezpečné pro životní prostředí

atd., je povinností každého chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými

symboly nebezpečnosti (viz ukázka níže), standardními větami označujícími specifickou

rizikovost (R-věty) a standardními pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty).

Příklady R-vět:

Příklady S-vět:

R 10 Hořlavý

S 21 Nekuřte při používání

R 11 Vysoce hořlavý

S 22 Nevdechujte prach

R 12 Extrémně hořlavý

S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/

R 14 Prudce reaguje s vodou

/páry/aerosoly

R 15 Při styku s vodou uvolňuje

S 24 Zamezte styku s kůží

extrémně hořlavé plyny

S 3/9/14 Uchovejte na chlad-

R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování,

ném, dobře větraném

styku s kůží a při požití

místě odděleně od…

R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží S 20/21 Zamezte styku

a při požití

s kůží a očima

UKÁZKA NĚKTERÝCH VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ NEBEZPEČNOSTI

Za nebezpečné chemické látky a chemické přípravky nejsou považovány léky.

Bližší informace o konkrétní chemické látce nebo přípravku můžete nalézt v tzv. bezpečnostním

listě. Ten kromě identifikačních údajů o výrobci či dovozci a údajů o nebezpečné

látce nebo přípravku, obsahuje údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního prostředí

(pokyny pro první pomoc; opatření pro hasební zásah, v případě náhodného úniku látky nebo

přípravku; pokyny pro zacházení; expoziční limity; ochranná a preventivní opatření k omezování

expozice). Ve VFN jsou bezpečnostní listy od všech zde používaných nebezpečných

chemických látek a chemických přípravků přístupny na webových stránkách VFN (web

Lékárny).

Mladiství smějí s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými

jako toxické nebo žíravé (označení – viz výstražné symboly) nakládat jen v rámci přípravy

na povolání a to pod přímým dozorem odpovědné osoby. Jedná-li se o látky klasifikované

jako vysoce toxické (označení – viz výstražné symboly), mohou s nimi nakládat pouze

jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s zákonem stanovenou

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

20


odbornou způsobilostí (např. absolventi vysokých škol všeobecného lékařství nebo farmacie

čí mající doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví).

Pokud by jste měli v rámci své odborné praxe pracovat s vysoce toxickými, toxickými,

nebo žíravými látkami, budete na pracovišti seznámeni s jejich nebezpečnými vlastnostmi,

zásadami ochrany zdraví a zásadami první předlékařské pomoci.

Nakládání se zdravotním odpadem

Obdobně jako při nakládání s chemickými látkami je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost

i nakládání s infekčním a dalším nebezpečným zdravotním materiálem – odpadem. Na jednotlivých

pracovištích budete poučeni, jak s ním nakládat a kam jej ukládat. Uložen může být

jen do bezpečných, k tomu určených a označených nádob. Též budete poučeni o vhodných

způsobech dezinfekce. Tu je nezbytné dodržovat. Také je nutné dodržovat zásadu, že

v pracovních prostorech, kde může dojít k ohrožení zdraví biologickými činiteli se nesmí jíst

ani pít.

Zákazy

Žákům na odborné praxi ve VFN je zakázáno provádět práce, pro něž je vyžadována zvláštní

kvalifikace, jež žáci nemají – například vypouštění plynů z tlakových láhví (medicinální

kyslík apod.) či jiná manipulace s těmito láhvemi (kyslík spolu s mastnotou vytváří výbušnou

směs – !), opravy nebo úpravy elektrických spotřebičů. Dále nesmí vstupovat do prostor,

do kterých je jim vstup zakázán. Zakázáno je též nevhodné chování, jež může být příčinou

vzniku mimořádné události (úraz, nehoda apod.). Proto na pracovišti nesmí být prováděny

žádné žertíky apod. Do objektů VFN je vstup povolen pouze oficiálními vchody. Pro vstup je

zakázáno používat vjezdů do objektů, jakož i prostor pro vstup nevhodných (okno apod.).

Závěrem

Na odborné praxi se řiďte pokyny osoby, jež má nad vámi odborný dohled. Pokud vám není

něco jasné (postup práce apod.) nebo se domníváte, že práce může škodit vašemu zdraví,

požádejte tuto osobu o příslušné informace. Stejně postupujte v případě, že by jste si chtěli

něco vyzkoušet nebo se podívat na některé jiné pracoviště ve VFN, a to i v případě, je-li

součástí kliniky, kde odbornou praxi vykonáváte. Pokud poskytované informace vám jsou

nejasné nebo je jich příliš mnoho, požádejte o upřesnění nebo zjednodušení výkladu.

Pokud by jste se při výkonu prací na odborné praxi setkali s verbálním nebo fyzickým

útokem ať ze strany pacientů nebo jejich příbuzných, okamžitě to nahlaste osobě, která nad

vámi provádí odborný dohled nebo zaměstnanci VFN.

VFN může ukončit odbornou praxi žákovi, který bude při jejím absolvování postupovat

v rozporu s bezpečnostními předpisy nebo v rozporu s pokyny vedoucího praxe, školitele či

příslušné odpovědné osoby.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

21


Po důkladném seznámení s tímto textem přejděte na test (klepněte myší na křížek vpravo

nahoře a poté zpusťte test klepnutím myši na tlačítko OK). Pozor, na jeho absolvování je

stanoven časový limit.

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku či podnět k obsahu tohoto výukového textu,

předneste jej, prosím, školícímu části B tohoto školení nebo Útvaru BOZP a PO Všeobecné

fakultní nemocnice v Praze (tel.: 224 963 060, e-mail: tomas.neugebauer@vfn.cz).

Ve zmíněné části B tohoto školení se dozvíte o konkrétních podmínkách zajištění BOZP

na pracovišti, na kterém budete vykonávat odbornou praxi, zejména o:

– rizicích spojených s pracovištěm nebo prací, kterou budete na praxi vykonávat včetně

opatření ke snížení jejich působení,

– požadavcích právních a ostatních předpisů BOZP týkajících se výkonu práce, kterou budete

na odborné praxi provádět,

– konkrétních bezpečnostních požadavcích na ovládání přístrojů, nástrojů a pomůcek, které

při své práci budete používat,

– seznámení s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, u nichž to

stanovuje zákon, se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými

účinky a se zásadami první pomoci, pokud s těmito látkami budete pracovat,

– pravidel pro nakládání s nemocničními odpady, zvláštně nebezpečnými,

– pravidlech pro používání pracovního oděvu a přidělených OOPP,

– konkrétních prácích, případně pracovištích na oddělení, kde budete vykonávat praxi, která

jsou mladistvým zakázána.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

22


Příloha č. 6

23


Příloha č. 7

25 27


OTÁZKY PRO: BOZP - ŽÁCI

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6c, 7c, 8a, 9c, 10c, 11c, 12c, 13a, 14b, 15a, 16a, 17b,

18c, 19a, 20c, 21a, 22a, 23b, 24c, 25b, 26a, 27a, 28a, 29b, 30b, 31b, 32b, 33b, 34c, 35c, 36c,

37c, 38a, 39b, 40c, 41a, 42a, 43a, 44b, 45c, 46b, 47b, 48b, 49c, 50c

29


1. Za mladistvé se považují osoby ve věku:

a) 15 až 16 let

b) 15 až 18 let

c) 16 až 18 let

2. Kde jsou uvedena základní práva a povinnosti pro oblast BOZP

a) v Zákoníku práce

b) v Zákoně o bezpečnosti práce

c) v Zákoně o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

3. Je žák na odborné praxi povinen dodržovat zásady BOZP

a) ne, není, neboť BOZP se vztahuje jen na zaměstnance a tím žák na praxi není

b) ano, ale jen v případě, že vykonává rizikovou práci

c) ano, je povinen

4. Musí žák na odborné praxi používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

a) ne, nemusí

b) ano, musí, ale jen v případě, že se jedná o výkon práce, která je mladistvým zakázána

c) ano, pokud vykonává práci pro kterou mu byly předěleny

5. V areálu nemocnice se nesmí kouřit:

a) jen na místech, která jsou přístupná pacientům

b) nikde

c) jen na místech se zvýšeným nebezpečím požáru

6. Je v polední přestávce na jídlo a oddech dovoleno pít alkoholické nápoje

a) ano, je dovoleno

b) ano, ale pouze jen jedno tzv. desetistupňové pivo

c) ne, není dovoleno

7. Pokud jste se při výkonu práce na odborné praxi píchli do prstu, jste povinni tento úraz

nahlásit osobě, která má nad vámi dohled

a) ne, není to nutné

b) ano, ale jen v případě, že bylo nutné ránu ošetřit, tzn. bylo nutné spotřebovat materiál z

lékárničky

c) ano, vždy

8. Je z hlediska BOZP manipulace s pacientem na lůžku považována za manipulaci s

břemenem

a) ano, je

b) ano, je, ale nevztahují se na ni stanovené hmotnostní limity na ruční manipulaci s břemeny

c) ne, není

9. Mohou mladiství vykonávat veškeré práce jako dospělí

a) ano, mohou

b) ne, nemohou, neboť jsou pro ně stanoveny jiné limity maximální hmotnosti pro ruční

manipulaci s břemeny

c) ne, nemohou, neboť výkon některých prací včetně manipulace s břemeny s nadlimitní

hmotností jsou jim zakázány

30


10. Zvedá-li sedmnáctiletá dívka břemeno o hmotnosti 14 kg z podlahy a zakládá jej do police

ve výšce ramen, jedná správně nebo porušuje bezpečnostní předpis

a) jedná správně a žádný bezpečnostní předpis neporušuje

b) porušuje bezpečnostní předpis, neboť takto těžké břemeno nesmí zvedat

c) porušuje bezpečnostní předpis, neboť takto těžké břemeno může z podlahy zvedat pouze do

úrovně zápěstí.

11. Maximální hmotnost pro ruční manipulaci s břemenem u dívky ve věku 17 až 18 let po

dráze podlaha-zápěstí nebo zápěstí-rameno je stanovena ve výši:

a) 5 kg

b) 10 kg

c) 15 kg

12. Maximální hmotnost pro ruční manipulaci s břemenem u chlapců ve věku 17 až 18 let po

dráze podlaha-zápěstí nebo zápěstí-rameno je stanovena ve výši:

a) 10 kg

b) 15 kg

c) 20 kg

13. Kdo smí ve VFN kouřit

a) nikdo

b) jen návštěvníci nemocnice

c) návštěvníci nemocnice a dospělí zaměstnanci

14. Je žák, který přijde do VFN na odbornou praxi povinen podrobit se školení BOZP na

pracovišti

a) ne, není

b) ano, je

c) ano, ale jen v případě, pokud neabsolvoval toto školení na počítači

15. Co máte udělat, pokud při výkonu své odborné praxe zjistíte závadu z hlediska zajištění

bezpečnosti práce (např. rozbitá skleněná nádoba)

a) nahlásit to osobě, která má nad vámi dohled

b) nahlásit to na Útvar BOZP a PO ve VFN

c) nestarat se o to

16. Smí žák na odborné praxi manipulovat s tlakovou láhví naplněnou medicinálním

kyslíkem

a) ne, nesmí manipulovat

b) ano, smí manipulovat, ale pouze pod dohledem osoby starší 18 let

c) ano, smí manipulovat

17. Právo na informace o rizicích vyplývajících z vykonávané práce a o opatřeních na ochranu

před jejich působením má:

a) jen zaměstnanec VFN

b) zaměstnanec VFN i žák na odborné praxi u VFN

c) jen žák na odborné praxi u VFN

31


18. Komu smí být na odborné praxi prováděny různé žertíky

a) pouze spolužákům

b) pouze pacientům, kteří o to projevili zájem

c) nikomu

19. Zdravotní materiál, který se stane odpadem (např. injekční jehly) musí být uložen do:

a) k tomu určených a označených nádob

b) igelitového sáčku

c) odpadového koše

20. V prostorách, kde může dojít k ohrožení zdraví biologickými činiteli se nesmí:

a) jíst

b) pít

c) jíst ani pít

21. Smí mladiství při přípravě na budoucí povolání nakládat s nebezpečnými chemickými

látkami označenými jako vysoce toxické

a) ano, ale pouze pod přímým dohledem osoby se stanovenou odbornou způsobilostí

b) ne, v žádném případě nesmí

c) ano, bez jakéhokoliv omezení

22. Smí mladiství při přípravě na budoucí povolání nakládat s nebezpečnými chemickými

látkami označenými jako toxické nebo žíravé

a) ano, ale pouze pod přímým dozorem odpovědné osoby

b) ne, v žádném případě nesmí

c) ano, bez jakéhokoliv omezení

23. Kde naleznete bližší informace o konkrétní chemické látce nebo přípravku týkající se

ochrany zdraví

a) na webových stránkách výrobce látky nebo přípravku

b) v bezpečnostním listě této látky nebo přípravku

c) v evidenční kartě této látky nebo přípravku

24. Na obalech nebezpečných chemických látek a chemických přípravků jsou tzv. R-větami a

S-větami označeny:

a) specifická rizikovost chemické látky a její složení

b) registrace chemické látky a její složení

c) specifická rizikovost chemické látky a pokyny pro bezpečné zacházení

25. Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je povinností

každého:

a) přečíst si návod k použití

b) chránit zdraví lidí a životní prostředí

c) zajistit dostatečné větrání uzavřených prostor, v kterých se s látkou nebo přípravkem

nakládá

32


26. Jak musí být prováděno ruční ukládání břemen do polic regálu ve výšce nad 1,8 m

a) například ze žebříku, schůdků či manipulačních plošin

b) například ze žebříku, schůdků, manipulačních plošin nebo z police regálu ve výšce max.

0,5 m nad zemí

c) například ze žebříku, kancelářské židle, schůdků

27. Dívka ve věku 17 až 18 let v případě splnění dalších podmínek smí ručně manipulovat

s břemenem o maximální hmotnosti:

a) 15 kg

b) 20 kg

c) 25 kg

28. Chlapec ve věku 17 až 18 let v případě splnění dalších podmínek smí ručně manipulovat

s břemenem o maximální hmotnosti:

a) 20 kg

b) 25 kg

c) 30 kg

29. Která poloha těla je při zvedání břemene správná

a) nohy s propnutými koleny těsně u sebe a ohnutá záda

b) nohy od sebe a pokrčené v kolenou, rovná záda

c) nohy od sebe a v kolenou propnuté, ohnutá záda

30. Při ukládání břemene do regálu stojícího vpravo od osoby se:

a) otočí pouze trup a břemeno se vloží do regálu

b) otočí celá postava a břemeno se vloží do regálu

c) musí břemeno nejprve položit před osobu, ta se postaví čelem k regálu a břemeno poté do

něj uloží

31. Zákazy výkonu některých prací pro mladistvé se na ně vztahují:

a) vždy, bez výjimky

b) vždy, ale pro práce při přípravě na povolání platí některé výjimky

c) pouze v pracovním poměru (například na brigádě)

32. Pokud dojde k poškození vám přiděleného osobního ochranného pracovního prostředku

(OOPP) při výkonu práce na odborné praxi, musíte:

a) pracovat dále bez OOPP, neboť ten byl přidělen na celou dobu odborné praxe

b) zajistit si nový OOPP, tedy informovat o poškození osobu, jež nad vámi plní odborný

dozor, a do doby přidělení nového OOPP práci, pro kterou byl OOPP přidělen neprovádět

c) trvale ukončit práci, pro jejíž výkon byl OOPP přidělen (do konce odborné praxe nesmí být

tato práce již vykonávána, neboť OOPP byl přidělen na celou dobu odborné praxe)

33. Pokud se žákovi při výkonu práce na odborné praxi stane úraz, je povinen jej nahlásit:

a) pouze v případě, že je nutné lékařské ošetření

b) vždy

c) pouze v případě, že je nutné lékařské ošetření nebo došlo ke škodě (např. rozbité hodinky)

33


34. Pokud se žákovi při výkonu práce na odborné praxi stane úraz, musí jej nahlásit:

a) řediteli školy

b) Útvaru BOZP a PO ve VFN

c) osobě, která nad ním vykonává dohled při odborné praxi

35. Má žák, kterému se při výkonu práce na odborné praxi stane úraz nárok na náhradu

vzniklých škod

a) ano, má vždy, neboť mu to zaručuje zákon

b) ne, nemá, neboť na náhradu mají nárok pouze zaměstnanci a on není v pracovním poměru

c) ano, má, vyjma případu, kdy k úrazu došlo pod vlivem alkoholu nebo v důsledku porušení

bezpečnostního předpisu, s kterým byl seznámen a bylo to jediným důvodem vzniku

úrazu

36. Dojde-li k úrazu žáka na cestě do VFN, kde má ten den nastoupit odbornou praxi,:

a) má nárok na náhradu vzniklých škod, vyjma případu, kdy k úrazu došlo pod vlivem

alkoholu nebo v důsledku porušení bezpečnostního předpisu, s kterým byl seznámen a

bylo to jediným důvodem vzniku úrazu

b) má vždy nárok na náhradu vzniklých škod

c) v žádném případě nemá nárok na náhradu vzniklých škod

37. Při výkonu pracovní činnosti nebo v areálu VFN je žákům na odborné praxi zakázáno:

a) kouřit

b) požívat alkoholické nápoje

c) kouřit a požívat alkoholické nápoje

38. Které bezpečnostní předpisy je žák na odborné praxi povinen dodržovat

a) ty s kterými byl seznámen školou i VFN

b) jen ty s kterými byl seznámen školou

c) jen ty s kterými byl seznámen VFN

39. Vztahují se ustanovení o BOZP uvedená v Zákoníku práce i na žáka na odborné praxi

a) ne, nevztahují se, neboť Zákoník práce se vztahuje jen na zaměstnance

b) ano, vztahují se

c) ano, vztahují se, ale jen v rozsahu upravujícím náhrady škod za vzniklý úraz

40. V kterém právním předpise jsou definovány základní práva a povinnosti týkající se BOZP

žáků na odborné praxi

a) ve Školském zákoně

b) v Zákoně o ochraně zdraví při práci

c) v Zákoníku práce

41. Co je obsahem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

a) soubor pravidel a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců

b) soubor pravidel a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a jejich majetku

c) soubor pravidel a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele

42. Při manipulaci s pacienty se využívá:

a) speciálních pomůcek a technik, případně většího počtu ošetřujících osob

b) pomoci ostatních pacientů

c) kladkostrojů

34


43. Musí žáci na odborné praxi při občasné manipulaci s pacientem na lůžku dodržovat

maximální hmotnostní limity pro ruční manipulaci s břemenem

a) ano, musí

b) ne, nemusí, neboť pacient není břemeno

c) ne, nemusí, neboť tyto limity se vztahují pouze na manipulaci prováděnou nepřetržitě

minimálně po dobu 30 minut za směnu

44. BOZP je:

a) doplňkem (nadstavbou) kvalifikačních předpokladů

b) nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů

c) samostatnou složkou, která nemá nic společného s kvalifikací

45. Jsou při ruční manipulaci s břemeny stanoveny i limity na vzdálenost přenášení břemen

a) ne, nejsou

b) ano, ale jen pro dívky

c) ano, jsou

46. Patří mezi nebezpečné chemické látky a chemické přípravky také léky

a) ano, patří

b) ne, nepatří

c) ano, ale jen v případě, že mají alespoň jednu z v zákoně uvedených nebezpečných

vlastností

47. Těžší břemeno (např. balík špinavého prádla) je nejvhodnější nosit:

a) na boku – na jedné straně

b) na boku – na obou stranách (rozdělen na dva menší balíky)

c) v předu – opřeno o trup

48. Smí mladiství vykonávat práci přesčas

a) ano, smí

b) ne, nesmí

c) ano, ale jen v případě, že s tím souhlasí

49. Po kolika hodinách nepřetržitého výkonu práce má mladistvý nárok na přestávku na jídlo

a oddech (polední přestávka)

a) po 6 hodinách

b) po 5 hodinách

c) po 4,5 hodině

50. Jak dlouhá je přestávka na jídlo a oddech (polední přestávka)

a) 60 minut

b) 45 minut

c) 30 minut

35


Příloha č. 8

36


Příloha č. 9

37


Příloha č. 10

38


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 2

Z Á Z N A M

o provedení školení BOZP žáků

Školení podle tématického plánu ze dne 20. července 2006

a přezkoušení testem (výsledek uložen v databázi programu) provedl program "Školení BOZP"

(část A) dne: 28. 07. 2006 v době od: 11:04:32 do: 11:09:17 hodin

a k tomu oprávněná osoba (část B):

jméno a příjmení školícího:...........................................................................................................

funkce : .........................................................................................................................................

podpis : .........................................................................................................................................

dne ........................... v době od:.......................... do:.......................... hodin.

Odbornou přípravu v rozsahu stanoveném tematickým plánem absolvoval(a), probranému

tématu porozuměl(a) a uvedenými pokyny se bude řídit:

jméno a příjmení : Pavel Nožička,

datum narození : 29. 8. 1990

podpis : .......................................................................................................................................

39


Příloha č. 11

40


Příloha č. 12

42


ZAKLADNÍ POJMOSLOVÍ

VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

44


45 47


Příloha č. 13

48


INFORMACE O PROJEKTU ŠKOLENÍ BOZP

E-learningový projekt Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je systémovým

prostředkem pro provádění a evidenci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění

BOZP formou kombinované výuky zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců Všeobecné

fakultní nemocnice v Praze a žáků zdravotních škol, kteří do VFN docházejí na odbornou

praxi. Školení je zpracováno v souladu s požadavky platné legislativy. Navíc je doplněno

složkou „Detailnější informace“, která umožňuje podrobnější a efektivnější seznámení

s problematikou BOZP, a to bez ohledu na termíny školení, neboť slouží k poskytování

informací nad rámec zákonné povinnosti. Obsah této složky není konečný a bude rozšiřován

o další témata. Pro odlehčení obsahuje i soubor se zajímavostmi a perličkami z oblasti BOZP.

Složka též bude, v souladu s požadavky e-learningu, využita pro interaktivní způsob výuky

BOZP jednotlivých zaměstnanců – výběr z interního předpisu a stanovení OOPP zaměstnanci

podle jim vykonávané funkce atd.

Obsah jednotlivých školení vychází z tematických plánů (osnov) zpracovaných pro

jednotlivé skupiny osob. V plánech, které je možné vytisknout, je výuka rozdělena do dvou

částí. Část A, jež obsahuje obecné informace, je prováděna formou klasického e-learningu.

Část B, která obsahuje konkrétní informace a požadavky vztahující se k jednotlivému

pracovišti, je prováděna klasickou formou výuky (přednáškou) přímo na pracovišti k tomu

určeným zaměstnancem s příslušnou kvalifikací. Tato část též slouží k zodpovězení případných

dotazů a připomínek k části A.

Část A je vždy rozdělena do dvou kroků. Nejprve má zaměstnanec nebo žák možnost

seznámit se s výukovým textem, který obsahuje všechny potřebné informace. S ním se může

seznámit i mimo termín školení. Poté musí absolvovat test. Ten je vždy jiný, neboť je

vytvářen náhodným výběrem z velké databáze otázek pro jednotlivou oblast. Po jejich

zodpovězení počítač test vyhodnotí a u odpovědí, které nebyly správně zodpovězeny vypíše

správné odpovědi. Pokud zaměstnanec nebo žák úspěšně absolvuje školení, zobrazí se mu

formulář Záznamu o provedení školení. Ten je automaticky doplněn o údaje o zaměstnanci či

žákovi, které uvedl při přihlášení se k testu. Též obsahuje položky pro vyplnění, jež potvrzují

absolvování části B. Zaměstnanec jej vytiskne a předá osobě, která s ním provede část B.

Zároveň se provede záznam o úspěšném absolvování do centrální digitální evidence.

Správce projektu provádí aktualizaci nejen testů a výukových textů, ale též tematických

plánů a záznamů o školeních v závislosti na vznikajících změnách. Také, jak již bylo uvedeno,

rozšiřuje či aktualizuje obsah složky Detailnější informace. Projekt Školení bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci je „živím“ materiálem, jehož obsah je neustále aktualizován a rozšiřován.

49


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 2

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLENÍ BOZP

PRO ŽÁKY č. 1 – VÝPIS

============================

Provádí se

Termín

Obsah

: prostřednictvím výukového programu „Školení BOZP“ (část A) a

přednáškou (část B) provedenou proškoleným vedoucím zaměstnancem

pracoviště VFN nebo osobou pověřenou činností BOZP na pracovišti VFN,

kde bude vykonávána odborná praxe

: při nástupu na odbornou praxi ve VFN v jednotlivém školním roce (před

započetím práce)

po úrazu žáka na pracovišti (před započetím práce)

po přechodu z jiného pracoviště v rámci VFN nebo při nástupu dalšího termínu

praxe během školního roku (před započetím práce; pouze část B)

: Část A

stručný úvod do problematiky BOZP

zákon č. 561/2004 Sb. § 22 odst. 1 písm. b), § 65 odst. 3, § 66 odst. 6

vyhláška č. 13/2005 Sb. § 13 odst. 2, 3, 5

základní práva a povinnosti – zákoník práce § 83a odst. 2 písm. d), § 89 odst. 1

a 4, § 135

– zákon č. 379/2005 Sb. § 8 odst. 1 písm. e)

– zákon č. 200/1990 Sb. § 30 odst. 2

OOPP, pracovní oděvy a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky – zákoník práce

§ 133a odst. 1

– systém poskytování

OOPP ve VFN

pracovní úrazy – zákoník práce § 190 odst. 1, 2 a 5, § 191 a 193

nařízení vlády č. 108/1994 Sb. § 25 odst. 1 až 4 a § 27 odst. 4

práce zakázané mladistvým – zákoník práce § 166 odst. 1 a § 167 odst. 2 a 3

– vyhláška č. 288/2003 Sb. § 6

– systém zavedený ve VFN (interní předpisy

klinik)

ruční manipulace s břemeny – nařízení vlády č. 178/2001 Sb. § 8, 9

– vyhláška č. 288/2003 Sb., příloha č. 3 a 4

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha čl. 10.1

– zásady správné manipulace

– zásady manipulace s pacienty

zacházení s chemickými látkami - zákon č. 258/2000 Sb. § 44a odst. 2, 6 a 9

zacházení se zdravotním odpadem - nařízení vlády č. 178/2001 Sb. § 24 odst. 4

písm. g) a odst. 6 písm. a), § 25 odst. 2

50


zákazy – provádění prací pro něž žáci nemají požadovanou kvalifikaci (např.

opravy elektrospotřebičů nebo manipulace s tlakovými láhvemi)

– vstup do zakázaných prostor

– nevhodné chování (žertíky apod.)

– vstup do objektů jinými, že určenými vchody

Část B

seznámení s:

– riziky spojenými s pracovištěm a prací, která bude na praxi vykonávána včetně

opatření ke snížení jejich působení

– požadavky právních a ostatních předpisů BOZP týkajících se výkonu práce,

kterou bude na odborné praxi žák pověřen

– konkrétními bezpečnostními požadavky na ovládání přístrojů, nástrojů a pomůcek,

které při své práci bude žák používat, zvláště elektrospotřebičů

(v rozsahu § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

– pravidly pro používání pracovního oděvu a přidělených OOPP

– konkrétními pracemi, případně pracovišti na oddělení, kde má být vykonávána

praxe, které jsou mladistvým zakázány

– nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a přípravků, u nichž to stanovuje

zákon o ochraně veřejného zdraví v § 44a odst. 9, se zásadami ochrany

zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a se zásadami

první pomoci, pokud s těmito látkami budou žáci pracovat

– konkrétními podmínkami zacházení a manipulace se zdravotním odpadem

– konkrétními postupy dekontaminace a dezinfekce, pokud je to ve vztahu

k zacházení s biologickými činiteli nutné

Doba školení: Není pevně stanovena. Školení obou částí musí být provedeno tak, aby byl splněn

požadavek uvedený v bodě „Termín“.

51


Příloha č. 14

50 52


Příloha č. 15

51 53


Příloha č. 16

55


Příloha č. 17

56


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U nemocnice 2

Příloha č. 18

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ PO

PRO ŽÁKY č. 1 – VÝPIS

============================================

Provádí se

Termín

Obsah

: prostřednictvím výukového programu „Školení PO“ (část A) a přednáškou

(část B) provedenou proškoleným vedoucím zaměstnancem pracoviště

VFN nebo preventistou PO pracoviště, kde bude vykonávána odborná

praxe

: při nástupu na odbornou praxi ve VFN v jednotlivém školním roce (před

započetím práce)

po hrubém porušení pravidel požární bezpečnosti

po přechodu z jiného pracoviště v rámci nemocnice nebo při nástupu dalšího

termínu praxe během školního roku (před započetím práce; pouze

část B)

: Část A

Zákon o požární ochraně - § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 písm. a) až c), e), i),

odst. 3 písm. a) až c), § 18 až 20, § 78

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - § 120 odst. 1 písm. e)

a § 2

vyhláška MV č. 246/2001 Sb. - § 1 odst. 1 písm. m), § 3 odst. 1 a 2, § 11 odst.

3 písm. b), § 44 odst. 3, 6

vyhláška č. 202/1999 Sb. - § 4

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - příloha čl. 2.3.3

Stanovení organizace k zabezpečení PO na příslušné organizační jednotce

VFN - bod 2.3

Požární poplachová směrnice

Část B

seznámení s postupem provedení evakuace na pracovišti

rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních prostředků

a způsoby jejich použití

rozmístění hlavních uzávěrů vody, plynu a dalších médií a hlavního vypínače

elektrické energie

specifická požární nebezpečí na pracovišti (např. pacienti, kteří nejsou schopni

odhadnout důsledky svých činů)

specifická požární nebezpečí spojená s vlastním výkonem práce (např. manipulace

s hořlavými kapalinami)

Doba školení: Není pevně stanovena. Školení obou částí musí být provedeno tak, aby byl

splněn požadavek uvedený v bodě „Termín“.

57


ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY ŽÁKŮ - ČÁST A

Příloha č. 19

Základním právním předpisem v oblasti požární ochrany je Zákon o požární ochraně, který

stanovuje základní práva a povinnosti v této oblasti jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.

Stanovené povinnosti rozvádí vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární

prevenci). Ta též definuje, co se považuje za požár:

To lze shrnout do věty: Za požár se považuje téměř každé nežádoucí hoření.

Školení PO

Jednou ze základních povinností VFN je provádět školení zaměstnanců o požární ochraně.

Školení o PO musí absolvovat i každý žák, který půjde v jednotlivém ročníku na odbornou

praxi do VFN (tuto část a seznámení s konkrétními požadavky na pracovišti VFN) a při

přechodu na jiné pracoviště v rámci VFN (jen seznámení s konkrétními požadavky na

pracovišti).

Základní povinnosti žáka na praxi

Základní a nejdůležitější povinností každého občana, tedy i žáka na odborné praxi ve VFN, je

předcházet požárům. Každý je povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru

(ve VFN, vzhledem k pacientům upoutaným na lůžku, je to dvojnásob důležité – !). Například

při odchodu z pracoviště musí odstranit zjevné možné příčiny vzniku požáru – hořlavý

materiál umístěný blízko tepelných zdrojů, tepelné zdroje zanechané v provozu, otevřené

nádoby s hořlavými kapalinami apod. Není-li možné tento nedostatek odstranit, je nutné to

nahlásit vedoucímu zaměstnanci nebo osobě, jež provádí dohled nad výkonem odborné praxe.

Další povinností je vytvářet a udržovat vhodné podmínky pro hasební zásah v případě

vzniku požáru. Jedná se především o trvalé dodržování volného přístupu k uzávěrům vody,

plynu a dalších médií a k hlavním rozvodným skříním elektrického proudu, jakož i k hasicím

prostředkům (hasicí přístroj, požární hydrant atd.). Ty nikdy nesmí být ničím zastavěny.

Součástí této povinnosti je i dodržování zákazu poškozování či zneužívání hasicích přístrojů

nebo jiných požárně bezpečnostních zařízení či prostředků. Zastavěny též nesmí být ani

únikové cesty. Jejich použití nesmí být znemožňováno ani jiným způsobem - uzamčení bez

možnosti otevření, zúžením její šířky atd. Dveře, kterými prochází úniková cesta mají být

průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci.

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat snadné a rychlé použití, proto nelze na

ani nic věšet nebo je něčím zakrývat. Pokud nejsou umístěny viditelně, je jejich umístění

označeno příslušnou značkou:

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

58


Požární poplachová směrnice

Dojde-li k požáru je každý povinen nejprve se snažit požár uhasit vlastními silami. Pokud to

není možné, musí vyhlásit požární poplach a přivolat jednotku požární ochrany podle pokynů

uvedených v Požární poplachové směrnici. Ta též obsahuje seznam důležitých telefonních

čísel pro případ požáru nebo jiných krizových situací. Požární poplachová směrnice je

rozvěšena v prostorách nemocnice a je každému volně přístupná.

Požární poplachová směrnice může obsahovat telefonní číslo na ohlašovnu požáru, kam

je nutné přednostně požár ve VFN ohlásit. Pokud není v Požárně poplachové směrnici

uvedeno telefonní číslo na ohlašovnu požáru, ohlásí se přímo na krizovou linku Hasičského

záchranného sboru – 150. Pomoc je též možné přivolat prostřednictvím linky 112. Používá se

však pouze v případě, je-li k záchraně nutné aktivovat více složek integrovaného záchranného

systému (ten tvoří Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a zdravotní záchranná služba). Použít

jej též můžete v zahraničí, pokud neznáte národní krizová čísla. V případě požáru se volá na

tísňové telefonní číslo 150, neboť přivolání pomoci je rychlejší a zbytečně se nezatěžuje krizová

linka 112.

Dalším údajem, který zde naleznete, je způsob vyhlášení požárního poplachu na vašem

pracovišti. Ten může být různý podle vybavení jednotlivých pracovišť (voláním „HOŘÍ“,

stisknutí tlačítka elektrické požární signalizace, vyhlášení požárním rozhlasem).

Požární poplachová směrnice obsahuje i jiné důležité informace včetně vymezení

povinností zaměstnanců v případě požáru. Jak vypadá a které informace obsahuje, můžete

odvodit od vzorové ukázky požární poplachové směrnice na následujícím obrázku. Telefonní

číslo na ohlašovnu požáru je uvedeno v části šesté a též v části druhé, kde je stanoveno, kam

se má při požáru volat.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

59


POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Firma:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Oddělení pro léčbu závislostí

adresa, telefon: 128 08 Praha 2, Apolinářská 4

1. ÚČEL

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru a

sleduje provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného

stavu nouze.

2. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho

ohlášení.

Při požáru volejte tel. č.: 8211

V hlášení uveďte: kdo volá - kde hoří - co hoří.

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu

ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení

jeho šíření. Každý je povinen na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní pomoc jednotce požární

ochrany.

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlašován:

a) pro zaměstnance: voláním „HOŘÍ“

b) pro preventivní požární hlídku: voláním „HOŘÍ“

5. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Povinnosti zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu:

Není-li reálná šance na uhašení požáru vlastními silami, uzavřít

přívod plynu a dalších médií a vypnout přívod elektřiny,

oznámit vznik požáru a řídit se pokyny vedoucího zaměstnance

(zahájení evakuace apod.) nebo velitele zásahu.

6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

telefonní číslo adresa

1. Ohlašovna požáru 8211 Praha 2, Apolinářská 4

2. Pohotovostní služby

- elektřina 224 915 151 Praha 2, Kateřinská 9

- plyn 1239 Praha 4, U plynárny 500

- voda 267 310 543 Praha 3, Hradecká 1

- zdravotníci 155

- integrovaný systém 112

3. Hasičský záchranný sbor 150

- prevence 224 917 297 Praha 2, Rašínovo nám. 48

4. Policie ČR 158

Zpracoval: Tomáš Neugebauer

odborně způsobilá osoba Z-552/98

Vydal dne: 10. ledna 2006

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA

ředitel

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

60


Hašení požáru

K hašení požáru se přednostně použijí hasicí přístroje, a to, pokud je to možné (je přítomno

více osob), více najednou. Tedy nikoliv postupně jeden po druhém. Před zahájením hasebního

zásahu je nutné zajistit vlastní bezpečnost i tím, že se nejprve vypne přívod elektrické energie.

Též je důležité, uvědomit si, že při požáru mohou vznikat nebezpečné látky a při provádění

hasebního zásahu s tím počítat – hasit po směru větru, zbytečně se nezdržovat na místě požáru

atd. (kdo má zájem o informace co vzniká při hoření běžných látek, může je nalézt ve složce

„Detailnější informace“ pod položkou „Co vzniká při hoření“).

Dva druhy ve VFN nejvíce rozmístěných hasicích přístrojů vidíte na následujících

obrázcích. Někde se ještě můžete setkat s vodním hasicím přístrojem.

Vhodný typ hasicího přístroje se přinese k místu požáru, a to na dostatečnou vzdálenost

od požáru, aby nedošlo k vznícení vlasů či oděvu (pozor, požár se nešíří jen plameny, ale

především sálavým teplem). Avšak vzdálenost nesmí být příliš veliká, aby zásah byl účinný.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

61


Vytrhne se pojistka (kroužek pod pákou - viz obrázek)

a výfuková hubice či hadice hasicího přístroje se nasměruje na požár.

Stisknutím páky nebo roztočením ventilu

u velkých CO 2 hasicích přístrojů (viz

obrázek ) se hasicí přístroj uvede do činnosti.

U velkých sněhových hasicích přístrojů

(CO 2 ) je nutné ventil (kolečko) roztočit

úplně na doraz, aby nedošlo k zamrznutí

hasicího přístroje, neboť pracuje na principu

hlubokého podchlazení (asi minus 30 o C).

Z tohoto důvodu je též důležité hubici držet

za držadlo (viz obrázek dole), aby nedošlo

ke vzniku omrzlin na ruce, která ji drží.

Další odlišností hasicích přístrojů CO 2 (sněhových)

od ostatních je jejich účinnost ještě

krátce potom, co z hubice přestala vycházet hasební látka. Proto po skončení zjevného

vycházení hasební látky z hubice ji ještě chvíli držte namířenou na požár.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

62


Hořící pevné látky ve vodorovné poloze (např. deska stolu) se hasí od jednoho okraje

k druhému. Neodkapávající hořící pevné látky ve svislé poloze (např. dřevěné obložení stěn

nebo dřevěný regál) se hasí od spodu směrem nahoru. Odkapávající (např. obložení stěn

z umělých hmot) naopak od shora dolů.

Hořící hořlavé kapaliny rozlité na větší ploše se hasí od okrajů hořící kapaliny ke středu.

Požár se při hašení (pokrývání hořící kapaliny hasící látkou) obkružuje, jak znázorňuje

obrázek.

Při hašení požáru kteréhokoliv látky je nezbytné postupovat za požárem, neboť požár se

nedá účinně hasit v postoji na místě.

Elektrická zařízení pod napětím se nesmí hasit vodním nebo pěnovým hasicím

přístrojem. Vhodné jsou sněhový nebo práškový hasicí přístroj. Práškový hasicí přístroj není

vhodný na jemnou elektroniku (počítač apod.). Halonové hasicí přístroje se nesmí použít

v uzavřených prostorách. Ve VFN se s nimi nesetkáte.

Pro hašení pevných látek (papír, dřevo, plasty atd.) jsou vhodné vodní a pěnové hasicí

přístroje (vyjma potravin). Též je možné použít práškový, ale ten se nehodí na sypké hmoty.

Stejné je to se sněhovým hasicím přístrojem.

K hašení hořících hořlavých kapalin (benzín, barvy, líh atd.) lze úspěšně použít

práškový, pěnový nebo halonový hasicí přístroj. Pěnový i halonový však nelze použít na

potraviny. Hasební zásah též můžete provést sněhovým hasicím přístrojem. Nevhodný však je

vodní hasicí přístroj.

Hořlavé plyny (vodík, acetylen atd.) lze hasit sněhovým, halonovým nebo práškovým

hasicím přístrojem, ne však vodním nebo pěnovým.

V případě přinesení hasicího přístroje z místnosti mimo požár je nutné, v případě

zabouchnutí dveří, se při jejich otevírání krýt křídlem dveří, aby při vyšlehnutí plamenů

z místnosti nedošlo ke vznícení oděvu nebo vlasů.

Hasicími přístroji nelze hasit hořící osoby. Pokud na osobě hoří oděv nebo vlasy, je

nutné tuto osobu povalit na zem a pomocí přikrývky oheň na ní udusit. Přikrývka však nesmí

být vyrobena z umělých vláken. Není-li žádná přikrývka po ruce, je nutné hořící osobu začít

válet po zemi a tímto způsobem požár uhasit.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

63


K provedení hasebního zásahu lze též použít požární hydrant. Výhodnější však je použít

hasicí přístroj, neboť manipulace s ním je jednodušší a zásah je účinnější. Hasební zásah

pomocí požárního hydrantu musí provádět dvě osoby. Jedna velmi pevně drží proudnici a

provádí vlastní hasební zásah a

druhá je u ventilu u skříně požárního

hydrantu. Obě osoby

musí mít domluvený signál pro

okamžité uzavření vody ventilem

ve skříni požárního hydrantu

v případě vysmeknutí hadice

z rukou osoby provádějící

vlastní hasební zásah. V důsledku

vysmeknutí hadice může

dojít k vážným zraněním

osoby provádějící hasební zásah.

Při hašení požáru je nutné se chránit proti vznikajícímu kouři, který může být toxický.

Proto je důležité, pokud je to možné, k požáru přistupovat z druhé strany, než kam směřuje

kouř. Dostanete-li se do zakouřeného prostoru, např. při provádění evakuace, okamžitou

vhodnou ochrannou je jakákoliv textilie přiložená na ústa a nos. Nejlépe navlhčená.

Osobní a věcná pomoc

Každý občan je na výzvu velitele zásahu povinen poskytnout osobní pomoc (provést opatření

k záchraně ohrožených osob, k zamezení šíření požáru atd.) nebo věcnou pomoc (poskytnutí

dopravního prostředku, vody či jiné věci potřebné ke zdolání požáru). Těchto povinností jsou

zproštěny osoby, kterým v tom brání důležitá okolnost nebo pokud by tím vystavili vážnému

ohrožení sebe nebo osoby jim blízké. Zaměstnanci nemocnice jsou od těchto povinností navíc

zproštěni v případě, kdy by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů v péči

o zdraví občanů.

Evakuace

Pokud je při požáru nebo jiné mimořádné události vyhlášena evakuace, musí se postupovat

podle evakuačního plánu zpracovaného pro příslušné pracoviště. V případě budete-li pracovat

na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím, budete s obsahem evakuačního plánu

pracoviště seznámeni příslušným zaměstnancem pracoviště v rámci druhé části tohoto

školení. Při evakuaci se pacienti i zaměstnanci včetně žáků na praxi přemístí na v plánu

určené místo a tam budou spočítáni, aby bylo zjištěno, zda byli evakuováni všichni. Nejprve

se provádí evakuace pacientů a poté zaměstnanců. O případné evakuaci materiálu rozhodne

velitel zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru podle konkrétních podmínek při

požáru až po provedení evakuace pacientů a zaměstnanců.

K evakuaci se nesmí použít výtah. Výjimku tvoří evakuační výtahy, které lze použít.

Grafická část evakuačního plánu je rozmístěna na chodbách v objektu, kde budete

vykonávat svou pracovní činnost. V ní je znázorněna cesta pro únik z místa, kde se právě

nacházíte. Vzor tohoto dokumentu je znázorněn na následujícím obrázku.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

64


Úniková cesta je osvětlena nouzovým osvětlením nebo jsou na ní rozmístěny luminiscenční

(„svítící“) tabulky se směry úniku:

Únikové schodiště

vpravo nahoru

Únikové schodiště

vpravo dolů

Únikový východ Únikový východ Únikový východ

vpravo

vlevo

Nahlášení požáru do evidence

Každý požár, a to i uhašený vlastními silami, musí být oznámen nadřízenému, tedy osobě,

která má nad vámi dohled, a to i tehdy, dojde-li pouze k požáru odpadního koše. Pokud byl

při hašení požáru použit hasicí přístroj, musí jí být oznámeno, který hasicí přístroj byl použit,

a to i v případě, že jeho náplň nebyla zcela spotřebována.

Požární řád

Na pracovištích, kde je vyšší požární nebezpečí je nutné stanovit specifická pravidla pro

zajištění PO. Těmito pracovišti mohou být například lůžkové části klinik, archiv nebo

knihovna. Pravidla jsou uvedena v požárním řádu tohoto pracoviště, který je viditelně

vyvěšen, aby se s ním každý mohl seznámit. Pokud budete pracovat na pracovišti, pro které je

zpracován požární řád, budete s jeho konkrétními požadavky seznámeni v rámci druhé části

tohoto školení. Jeho vzorovou podobu si můžete prohlédnout na následujícím obrázku.

Zmíněné specifické požadavky na zabezpečení požární ochrany jsou uvedeny v bodě č. 3.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

65


POŽÁRNÍ ŘÁD

Kožní kliniky

1. Charakteristika činnosti

Poskytování zdravotnických služeb spojených s provozem Kožní kliniky ambulantně

i v rámci lůžkové péče. Počet osob v objektu výrazně zvyšuje docházení pacientů na kontroly.

2. Požárně technické charakteristiky

Z látek, které zvyšují intenzitu požáru se v objektu nacházejí zejména textil,

polyuretanová měkká pěna a med. kyslík. Požárně technické charakteristiky jednotlivých

látek jsou uloženy na Útvaru BOZP a PO.

3. Požadavky na zabezpečení požární ochrany

Ke snížení nebezpečí vzniku požáru je nezbytné dodržet:

- aby každý zaměstnanec i pacient si počínal tak, aby nezavdal příčinu k vzniku požáru; pokud

nelze předpokládat, že si pacient tak bude počínat, musí ošetřující personál zajistit, aby

nezpůsobil požár,

- pokud se někdo nechová, jak je uvedeno v předešlém bodě, je nutné, aby zaměstnanec, který

toto zpozoruje dotyčného ihned upozornil na nutnost dodržování požárně bezpečnostních

zásad,

- zaměstnanci musí kontrolovat, zda nebylo zcizeno zařízení k protipožárnímu zásahu (hasicí

přístroje, vybavení požárních hydrantů apod.),

- únikové cesty musí být neustále volné a snadno průchodné,

- je zakázáno provádět jakékoliv požárně nebezpečné práce v prostoru budovy (např. sváření)

bez předchozího schválení přednostou kliniky nebo jim pověřeného zaměstnance,

- musí být zajištěna technická bezpečnost tlakových láhví, včetně údržby provozu.

4. Odpovědnost

Za plnění úkolů a požadavků požární ochrany na Kožní klinice je odpovědný přednosta

kliniky Prof. MUDr. Karel Marek, CSc.

V Praze 16. listopadu 2005

Schválil:

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA

ředitel VFN

Zpracoval:

Tomáš Neugebauer

odborně způsobilá osoba

evid. č. MV ČR: Z-552/98

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

66


Příloha č. 1

POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Preventivní požární hlídka se zřizuje jedna pro celou Kožní kliniku.

V případě vzniku požáru hlídka především plní tyto úkoly:

- velitel: informuje vedení kliniky a VFN a případně provádí ohlášení požáru na ohlašovnu

požáru

- členové: provádí prvotní hasební zásah.

Úkoly v oblasti prevence, které plní hlídka jsou:

- dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně,

- kontroluje umístění hasicích prostředků a jejich použitelnost.

Požární hlídka funguje ve složení:

velitel - Dana Brennerová

členové - Zdeňka Kvapilová

- Marcela Novotná

- Antonín Kopecký

- Miloš Šainer

- Eva Lodinská

- Eva Marešová

- Věra Tůčková

- Jana Krátká

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

67


Příloha č. 2

PŘEHLED VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Rozmístění 17 kusů přenosných hasicích přístrojů a jejich druhy jsou uvedeny v „Přehledu

umístění přenosných hasicích přístrojů na Kožní klinice VFN v Praze 2, U Nemocnice 2“,

jenž je uložen v dokumentaci PO kliniky.

V objektu je proveden rozvod požární vody. Hydrantové skříně jsou u schodiště v jednotlivých

patrech. V 2. a 4. NP jsou též na konci chodby.

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK

Popis rozmístění výstražných a bezpečnostních značek je uveden v přehledu „Označení

prostorů objektů VFN Praha požárně bezpečnostními tabulkami“, jenž je uložen v dokumentaci

PO kliniky.

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

68


Další požadavky požární bezpečnosti

Některé požadavky na zajištění požární bezpečnosti jsou uvedeny v technických normách

(ČSN). Například pro manipulaci s hořlavými kapalinami. S nimi musí být zvlášť bezpečně

manipulováno a mohou být ukládány nebo skladovány pouze v nádobách k tomu určených a

řádně označených. Hořlavé kapaliny se smějí skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomu

určeny. Opět, pokud se budou ustanovení těchto předpisů vztahovat na výkon vaší práce,

budete s nimi podrobně seznámeni na pracovišti v rámci druhé části tohoto školení.

Zakázáno je provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud k jejich

provádění nemáte požadovanou odbornou způsobilost - například drobné opravy elektrických

spotřebičů.

Požární dveře, to jsou dveře opatřené samozavíračem a zpěňovací páskou v zárubních

křídel dveří, nesmí být ničím zajišťovány v trvale otevřené poloze či jinak bráněno automatickému

uzavření dveří po průchodu jimi (dveře musí umožňovat spolehlivé uzavření). Zároveň

musí dveře, v případě požáru, umožňovat volný průchod a nebránit evakuaci.

Požadavky požární bezpečnosti je nutné dodržovat. Nejdůležitějším pravidlem ve VFN

je předcházet vzniku požáru (!). K naplnění tohoto pravidla je nezbytné plnit příkazy a

dodržovat zákazy týkající se požární ochrany a dodržovat podmínky a návody vztahující se

k požární bezpečnosti.

Za nedodržení požadavků stanovených zákonem o požární ochraně a vyplývajících

z prováděcí vyhlášky může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 25 000 Kč. Pokuta

může být též uložena za zlomyslné volání na tísňové číslo (112, 150, 155, 156 a 158), a to až

do výše 100 000 Kč.

Po důkladném seznámení s tímto textem přejděte na test (klepněte myší na křížek vpravo

nahoře a poté zpusťte test klepnutím myši na tlačítko OK). Pozor, na zodpovězení všech

otázek testu máte časový limit.

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku či podnět k obsahu tohoto výukového textu,

předneste jej, prosím, školícímu části B tohoto školení nebo Útvaru BOZP a PO (tel.: 224 963

060, e-mail: tomas.neugebauer@vfn.cz).

Ve zmíněné části B tohoto školení se dozvíte o konkrétních podmínkách zajištění PO na

pracovišti, na kterém budete vykonávat odbornou praxi, zejména o:

– postupu provedení evakuace na pracovišti,

– rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních prostředků a

o způsoby jejich použití,

– rozmístění hlavních uzávěrů vody, plynu a dalších médií a hlavního vypínače elektrické

energie,

– specifických požárních nebezpečích na pracovišti (např. umístění tlakových láhví

s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny),

– specifických požárních nebezpečích spojených s vlastním výkonem práce (např. manipulace

s hořlavými kapalinami).

Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

69


OTÁZKY PRO: PO - ŽÁCI

Příloha č. 20

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10c, 11b, 12c, 13b, 14a, 15b, 16b, 17a,

18a, 19a, 20a, 21b, 22c, 23c, 24b, 25a, 26c, 27a, 28a, 29c, 30b, 31b, 32a, 33b, 34b, 35c, 36c,

37a, 38b, 39a, 40b, 41a, 42b, 43a, 44c, 45b

70


1. Školení PO musí žák absolvovat:

a) při nástupu na odbornou praxi v jednotlivém ročníku a při přechodu na jiné pracoviště

v rámci VFN

b) pouze při nástupu na praxi

c) při nástupu na praxi a při přechodu na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

2. K čemu slouží požární řád

a) poskytuje informace pro případ vzniku požáru

b) stanoví organizaci PO na pracovišti

c) stanoví specifická pravidla pro zajištění požární ochrany na pracovišti, kde je prováděna

činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním zatížením

3. Krizové telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor je:

a) 150

b) 155

c) 158

4. Upřednostňuje se, v případě hlášení vzniku požáru Hasičskému záchrannému sboru

telefonní číslo 112

a) ne, neupřednostňuje se

b) ano, upřednostňuje se

c) ano, ale jen při volání z mobilního telefonu

5. Musí se požár, ke kterému došlo ve VFN a byl uhašen vlastními silami za pomoci hasicího

přístroje někomu nahlásit

a) ne, nemusí

b) přímému nadřízenému (osobě, jež má dozor nad výkonem praxe)

c) řediteli VFN

6. Volný přístup musí být zajištěn k:

a) hasicím přístrojům, požárním hydrantům a lékárničce

b) hasicím přístrojům, požárním hydrantům, rozvodným skříním elektrického proudu a

hlavním uzávěrům vody, plynu a dalších médií

c) hasicím přístrojům, požárním hydrantům, rozvodným skříním elektrického proudu a

hlavním uzávěrům vody, plynu a dalších médií a k lékárničce

7. Byl-li k uhašení požáru použit hasicí přístroj a požár byl uhašen, aniž došlo k úplnému

vyčerpání náplně hasicího přístroje, je nezbytné:

a) nahlásit jeho použití vedoucímu zaměstnanci pracoviště, resp. osobě mající dohled nad

výkonem odborné praxe

b) vystříkat zbytek hasiva

c) hasicí přístroj vrátit na původní místo

8. Hořící hořlavé kapaliny nelze hasit:

a) práškovým hasicím přístrojem

b) vodním hasicím přístrojem

c) halonovým hasicím přístrojem

71


9. K hašení elektrického zařízení pod napětím se nesmí použít:

a) práškový hasicí přístroj

b) vodní hasicí přístroj

c) vodní a pěnový hasicí přístroj

10. K hašení požáru se přednostně použije:

a) požární hydrant

b) hasicí přístroje - postupně jeden po druhém

c) hasicí přístroje - více najednou

11. Jakým způsobem se hasí hořící osoba

a) postříká se sněhovým hasicím přístrojem

b) osoba se povalí na zem a přikryje se přikrývkou nebo se začne válet po zemi

c) strhne se z ní hořící oděv

12. Jaký účel má požární poplachová směrnice

a) upravuje základní zásady na pracovišti

b) vymezuje činnost požárních hlídek

c) vymezuje povinnosti zaměstnanců, resp. žáků na odborné praxi, v případě požáru

13. Přenosný hasicí přístroj se nesmí použít k hašení:

a) pevných látek

b) hořících osob

c) umělých textilií

14. K hašení požáru elektrického zařízení pod napětím se používá:

a) sněhového nebo práškového hasicího přístroje

b) pěnového hasicího přístroje

c) vodního hasicího přístroje

15. Když bude hořet na pracovišti, kde budou v provozu různá zařízení, je nejprve nutné:

a) přivolat pomoc

b) vypnout elektrický proud

c) začít hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů

16. Musí být zabezpečeny volné přístupové cesty k uzávěrům vody, plynu a k rozvodným

skříním elektrického proudu

a) ano, ale jen u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím

b) ano, ve všech objektech

c) ne, nemusí být zabezpečeny

17. Jak se hasí hořící hořlavá kapalina

a) od krajů do středu

b) od středu ke krajům

c) je to jedno kterým směrem

18. Hořící pevná neodkapávající látka ve svislé poloze (např. dřevěný regál) se hasí:

a) od zdola nahoru

b) od shora dolů

c) je jedno kterým směrem

72


19. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru je povinností:

a) každého zaměstnance včetně žáka na odborné praxi

b) jen vedoucího zaměstnance

c) jen ředitele VFN

20. Osobní nebo věcnou pomoc při požáru ve VFN není povinné poskytnout v případě:

a) jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů v péči o zdraví lidí

b) jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen soukromý majetek zaměstnance

c) jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen majetek VFN

21. Osobní nebo věcnou pomoc při požáru není povinné poskytnout v případě:

a) jestliže by tím došlo k ohrožení soukromého majetku vyšší hodnoty

b) jestliže by tím došlo k vystavení se vážnému ohrožení

c) jestliže nejste majitelem nebo uživatelem objektu, který hoří

22. Může být fyzická osoba za nedodržení požadavků zákona o požární ochraně postižena

a) ano, důtkou

b) ne, nemůže

c) ano, pokutou

23. Únikové cesty musí trvale být:

a) udržovány v čistém stavu

b) větrané

c) volně průchodné

24. Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se smí použít:

a) jen originální nádoby

b) pouze nádoby k tomu určené

c) pouze plechové nádoby

25. V kterém dokumentu PO je vyznačena cesta pro únik z ohroženého prostoru

a) v grafické části evakuačního plánu

b) v grafické části operativní karty

c) v grafické části požárního řádu

26. V případě vzniku krizové situace je možné důležitá telefonní čísla zjistit v:

a) řádu požární ochrany

b) evakuačním plánu

c) požární poplachové směrnici

27. Pokud dojde k vznícení odpadového koše a vám se podaří jej uhasit za pomoci hasicího

přístroje, musíte:

a) nahlásit tento požár svému nadřízenému (osobě zajišťující dohled nad výkonem odborné

praxe) a též mu oznámit, který hasicí přístroj byl použit

b) ohlásit svému nadřízenému (osobě zajišťující dohled nad výkonem odborné praxe) jen

vzniklý požár

c) oznámit použití hasicího přístroje na Útvar BOZP a PO ve VFN

73


28. K hašení požáru hořlavých plynů je možné použít:

a) práškový hasicí přístroj

b) vodní hasicí přístroj

c) pěnový hasicí přístroj

29. Kde lze nalézt specifické požadavky (pravidla) na zabezpečení požární ochrany na

pracovišti, na kterém je vyšší požární nebezpečí

a) v organizaci zajištění úkolů PO na organizační jednotce, uložené v dokumentaci PO u

preventisty PO

b) v evakuačním plánu vyvěšeném na tomto pracovišti

c) v požárním řádu vyvěšeném na tomto pracovišti

30. Dojde-li k požáru, který se vám podařilo uhasit, musíte jej někomu hlásit

a) ne, nikomu

b) ano, přímému nadřízenému (osobě, která má dohled nad výkonem odborné praxe)

c) ano, Útvaru BOZP a PO ve VFN

31. Kde je uvedeno telefonní číslo na ohlašovnu požáru

a) v evakuačním plánu

b) v požární poplachové směrnici

c) v operativní kartě

32. V kterém dokumentu zjistíte, jakým způsobem se na pracovišti, kde pracujete, vyhlašuje

požární poplach

a) v požární poplachové směrnici vyvěšené na pracovišti

b) v požární poplachové směrnici uložené na Útvaru BOZP a PO ve VFN

c) v evakuačním plánu uloženém u preventisty PO kliniky

33. Došlo-li k vznícení rozlité hořlavé kapaliny a vám se ji podařilo uhasit, je nutné toto

nahlásit

a) ne, neboť se nejedná o požár

b) ano, přímému nadřízenému (osobě, která má dohled nad výkonem odborné praxe)

c) ne, neboť požár, který byl uhašen vlastními silami se nemusí nikomu hlásit

34. Při použití sněhového hasicího přístroje (CO 2 ) je nutné:

a) aby tento přístroj byl v kolmé poloze

b) výfukovou hubici držet pouze za její držadlo

c) aby elektrická zařízení nebyla pod napětím

35. Při evakuaci se evakuovaní přemístí nebo jsou přemístěni:

a) na místo, které při požáru určí velitel zásahu

b) pacienti do sousední kliniky a žáci na praxi do školy

c) na předem určené místo uvedené v evakuačním plánu

36. Musí se požár uhašený vlastními silami někomu hlásit

a) ano, ale jen v případě, že byl použit hasicí přístroj

b) ne, nemusí

c) ano, musí

74


37. Pokud k hašení hořící osoby není možné použít přikrývku, provede se hasební zákrok:

a) válením hořící osoby po zemi

b) hasicím přístrojem

c) strháním hořícího oděvu

38. Co musí být provedeno při odchodu z pracoviště

a) oznámen odchod na ohlašovně požáru (vrátnici)

b) odstraněny zjevné možné příčiny vzniku požáru

c) odpojeny všechny elektrické spotřebiče od elektrické sítě

39. Považuje se za požár nežádoucí hoření, při kterém bylo jen bezprostředně ohroženo

životní prostředí (například nežádoucí hoření dehtové lepenky)

a) ano, považuje

b) ne, nepovažuje

c) ano, považuje, ale jen v případě, že by došlo k bezprostřednímu ohrožení životního

prostředí ve velkém rozsahu

40. Smí se při evakuaci použít výtah

a) ano, může

b) ano, ale jen v případě, jedná-li se o evakuační výtah

c) ne, v žádném případě se nesmí použít

41. Smí se požární dveře (se samozavíračem a zpěňovací páskou) založit, aby nedocházelo

k automatickému uzavírání dveří

a) ne, nesmí

b) ano, ale jen originální zápatkou

c) ano, smí

42. Za zlomyslné volání na tísňové linky může být uložena:

a) důtka

b) pokuta až do výše 100 000 Kč

c) pokuta až do výše 25 000 Kč

43. Co je důležité provést při použití velkého CO 2 (sněhového) hasicího přístroje

a) ventil (kolečko) roztočit úplně na doraz

b) hasicí přístroj otočit dnem vzhůru

c) hubici držet oběma rukama

44. Co je v oblasti PO nejdůležitějším pravidlem ve VFN

a) aby každý zaměstnanec a žák na odborné praxi absolvoval školení o PO

b) byly vždy volné únikové cesty a únikové východy

c) předcházet vzniku požáru

45. Co je nezbytné při provádění hasebního zásahu pomocí požárního hydrantu

a) obě osoby musí být vyškoleny pro provádění hasebního zásahu tímto způsobem

b) obě osoby musí mít domluvený signál pro okamžité uzavření přívodu vody ve skříni

požárního hydrantu

c) hasební zásah musí provádět minimálně tři osoby (1. provádí vlastní hasební zásad, 2. drží

hadici a 3. je u skříně požárního hydrantu)

75


Příloha č. 21

76

More magazines by this user
Similar magazines