dr inż. Jacek Sobczak

wseiz.pl

dr inż. Jacek Sobczak

Tematy prac inŜynierskich dla studentów

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru

kierunku Budownictwo

w semestrze letnim 2008/2009

prof. dr hab. inŜ. Wojciech Dornowski

1. Wpływ wielkości i połoŜenia otworów na osłabienie stropu Ŝelbetowego.

2. Projekt drewnianej wiaty na polu golfowym.

3. Projekt konstrukcji więźby dachu wielopołaciowego.

4. Łącznik między budynkami – konstrukcja stalowa

5. Drewniana konstrukcja przekrycia hali wielofunkcyjnej o rozpiętości 30 m.

6. Projekt stalowej hali magazynowej o rozpiętości 35 m.

7. Projekt kładki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpiętości 35 m.

8. Kładka dla pieszych o konstrukcji z rur stalowych o rozpiętości 30 m.

9. Projekt przekrycia sklepu ogrodniczego na drewniano-stalowych wiązarach kratowych o

rozpiętości 20 m.

10. Przekrycie basenu pływackiego z drewna klejonego o powierzchni 800 m 2 .

11. Przekrycie siatkowe hali tenisowej.

12. Przekrycie strukturalne pasaŜu w szkole wyŜszej.

13. WieŜa widokowa o konstrukcji stalowej i wysokości 25 m.

14. Projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego o powierzchni 180 m 2 .

15. Magazyn soli o konstrukcji z drewna klejonego i rozpiętości 35 m.

16. Projekt pawilonu wystawowego o konstrukcji z rur stalowych.

17. Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu drewnianego.

18. Projekt energooszczędnego domu jednorodzinnego.

19. Projekt kładki dla pieszych nad drogą szybkiego ruchu

20. Projekt konstrukcji zadaszenia stacji paliw.

dr inŜ. Jan DłuŜewski

kontakt: jdluzewski@o2.pl

1. Trybuna stadionu lekkoatletycznego.

2. Sportowa hala rekreacyjna – korty tenisowe.

3. Przekrycie targowiska.

4. Kryta pływalnia – 25 m.

5. Magazyn składowania nawozów sztucznych.

6. Hala produkcyjna w wytwórni włókien sztucznych

7. Kawiarnia

8. Wiata parkingowa

9. Budynek jednorodzinny o konstrukcji szkieletowej

10. Budynek szkieletowy w zabudowie szeregowej.

- 1 -


dr hab. Paweł Dobak

1. Prognoza osiadań obiektu budowlanego posadowionego na płycie fundamentowej.

2. Prognoza osiadań obiektu budowlanego posadowionego na grupie stóp fundamentowych.

3. Wpływ odwodnienia na osiadanie podłoŜa budowlanego.

4. Projekt nasypu posadowionego na słabym podłoŜu.

5. Analiza przebiegu osiadań w warunkach odwodnienia na przykładzie danych z wybranego

rejonu terenu górniczego KWB „Bełchatów”

6. Prognoza osiadań wybranego obiektu budowlanego posadowionego na gruntach Rynny

Szczęśliwicko – śoliborskiej w Warszawie

7. Porównawcza analiza nośności podłoŜa budowlanego w opcjonalnych ujęciach normowych

W sformułowaniu wszystkich tematów moŜe być dodana szczegółowa

lokalizacja obiektu określająca lokalne warunki geotechniczne i

uwzględniająca ewentualne doświadczenia i materiały, którymi

dysponuje dyplomant.

dr inŜ. GraŜyna Bundyra-Oracz

Kontakt:

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Betonu

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa pokój 330

tel. (022) 5796120, 0607170195

fax. (022) 5796248

1. Wpływ zawartości popiołu lotnego na granicę płynięcia i lepkość plastyczną

zaczynów cementowych .

2. Zastosowanie wybranych narzędzi statystyki do oceny zgodności betonu według normy

PN-EN 206-1 .

3. Zasady doboru jakościowego materiałów przy projektowaniu składu betonu

zwykłego.

- 2 -


dr inŜ. Dorota Siemaszko

Kontakt:

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Betonu

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa pokój 330

tel. (022) 5796120, 0607170195

fax. (022) 5796248

1. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej ( MMA) do nawierzchni drogowych

z zastosowaniem mieszanki mineralnej o uziarnieniu nieciągłym.

2. Projekt składu betonu cementowego do nawierzchni drogowych.

prof. dr hab. inŜ. Wojciech Marks

1. Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego

2. Charakterystyka energetyczna budynku wielorodzinnego

3. Projekt budynku nisko-energochłonnego jednorodzinnego

4. Projekt budynku nisko-energochłonnego wielorodzinnego

5. Analiza projektu budynku jednorodzinnego z punktu widzenie zapotrzebowania na

energię do ogrzewania

6. Analiza projektu budynku wielorodzinnego z punktu widzenie zapotrzebowania na

energię do ogrzewania

7. Projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego

8. Projekt termorenowacji budynku wielorodzinnego

9. Projekt termorenowacji budynku uŜyteczności publicznej

doc. dr inŜ. Jan Lewiński

1. Analiza porównawcza metod obliczeniowych na przykładzie wybranych konstrukcji

ramowych.

- 3 -


dr inŜ. Krzysztof Gradkowski

e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl

http://wektor.il.pw.edu.pl/~zik/p-gradkowski-o.html

1. Projekt miejsca obsługi podróŜnych (MOP) przy drodze szybkiego ruchu lub

autostradzie.

2. Projekt i załoŜenia techniczne budowy małej stacji paliw płynnych.

3. Projekt parkingu samochodów cięŜarowych i osobowych wraz z systemem urządzeń

odwodniających.

4. Projekt parkingu wielopoziomowego samochodów osobowych.

5. Projekt przepustu drogowego dla zwierząt hodowlanych

6. Projekt przepustu drogowego dla gadów i płazów.

7. Projekt systemu drenarskiego boiska piłki noŜnej.

8. Projekt równi składowiska materiałów budowlanych.

9. Projekt równi składowania i przeładunku kontenerów.

10. Projekt skrzyŜowania drogi szynowej i samochodowej.

Konsultacje odbywają się w piątki od 17-tej, W-a, Al. Armii Ludowej 16, pok. 423

dr hab. inŜ. Hanna Jędrzejuk

kontakt: Hanna.Jedrzejuk@wseiz.pl

1. Weryfikacja wybranego projektu budynku z uwzględnieniem aktualnych wymagań

ochrony cieplnej

2. Projekt termomodernizacji wybranego budynku

3. Wpływ działań termomodernizacyjnych na wewnętrzne instalacje ogrzewcze w wybranym

budynku

4. Określenie charakterystyki energetycznej wybranego budynku

5. Wpływ mostków cieplnych na bilans energetyczny wybranego budynku

6. Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię lub ciepło do ogrzewania

7. Weryfikacja wybranego projektu budynku pod kątem ochrony przed nadmiernym

przegrzewaniem

- 4 -


dr inŜ. Bogusław Obiegałka

Tel. 0 – 22 -848 -13-11 /po telefonicznym umówieniu terminu i miejsca pierwszej konsultacji o pracy

np. w Politechnice Warszawskiej – nastąpi sformułowanie załoŜeń i zakresu pracy dyplomowej/.

l . Projekt przęsła betonowego o rozpiętości 18,00 m w moście drogowym klasy B.

2. Projekt przyczółka betonowego z posadowieniem bezpośrednim w moście drogowym o rozpiętości

przęsła 18,00 m. Szerokość mostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.

3. Projekt wyposaŜenia mostu betonowego jednoprzęsłowego o rozpiętości przęsła 18,00 m.

Szerokość pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.

4. Projekt przyczółka w moście drogowym klasy B z przęsłem zespolonym o rozpiętości 18,00 m.

Posadowienie bezpośrednio na gruncie. Szerokość pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.

5. Projekt wyposaŜenia mostu o zespolonej konstrukcji przęsła o rozpiętości 18,00 m. Szerokość

pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.

6. Projekt konstrukcji kładki dla pieszych nad ulicą o szerokości jezdni 7,00 m. z obustronnymi ścieŜkami

rowerowymi i chodnikami.

7. Projekt wyposaŜenia kładki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Projekt przęsła mostku drewnianego w parku nad zadaną przeszkodą. o szerokości pomostu 3,00 m.

9. Projekt podpór z posadowieniem pośrednim mostku drewnianego w parku nad zadaną przeszkodą.

o szerokość pomostu 3,00 m.

10. Projekt zadaszenia nad zejściem do przejścia podziemnego w warunkach centrum miejskiego.

W projekcie uwzględnić warunki zimowego utrzymania

11. Projekt budowlany dostosowania wybranego obiektu sakralnego do wymagań współczesnych z

punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych.

12. Projekt techniczny zabezpieczeń akustycznych osiedla mieszkaniowego przylegającego do

wielotorowej trasy kolejowej.

13. Projekt tymczasowego wiaduktu z elementów stalowych np. „MABEY”, w warunkach miejskich

w czasie modernizacji istniejącej stałej konstrukcji.

- 5 -


dr inŜ. Artur Piekarczuk

1. Projekt kładki dla pieszych z przęsłem w konstrukcji betonu spręŜanego

2. Projekt kładki dla pieszych z podwieszanym przęsłem w konstrukcji stalowej

3. Projekt kładki dla pieszych na dźwigarach łukowych w konstrukcji drewnianej.

4. Projekt kratowej wieŜy przekaźnikowej w konstrukcji stalowej

5. Projekt wiaty z kratowym wiązarem dachowym w konstrukcji stalowej

6. Projekt więźby dachowej w konstrukcji drewnianej

7. Projekt hali magazynowej w konstrukcji Ŝelbetowej.

8. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian metalowo szklanych

mocowanych punktowo. Projekt przeszklenia i fragmentu konstrukcji nośnej ściany.

9. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian metalowo szklanych w

konstrukcji słupowo - ryglowej. Projekt przeszklenia i fragmentu konstrukcji nośnej

ściany.

10. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian w obiektach przemysłowych

. Projekt obudowy z płyt warstwowych.

11. Projekt przekrycia hali sportowej z łukowych kratownic w konstrukcji stalowej

dr inŜ. Jacek Sobczak

1. Porównanie parametrów mechanicznych betonów cementowych i

plastobetonów na kruszywach łamanych i otoczakowych.

2. Ocena wpływu uziarnienia betonu na parametry wytrzymałościowe.

3. Badania odporności betonów cementowych i betonów Ŝywicznych na działanie

środowisk agresywnych.

4. Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z

wykorzystaniem materiałów energooszczędnych.

5. Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł

energii.

6. Metody wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ścian nośnych

zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach remontowanych.

- 6 -


doc. dr inŜ. S. Stachura

slawomir.stachura@op.pl

1. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (12x40)m

2. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (20x60)m

3. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (30x60)m

4. Projekt przekrycie w kształcie kopuły wielokątnej

5. Projekt konstrukcji przekrycia trybuny stadionu

6. Przestrzenny układ kratownicowy sceny widowiskowej

7. Projekt wieŜy kratowej o wysokości 30 m

8. Projekt stalowej konstrukcji nośnej stropu

9. Projekt drewnianej konstrukcji nośnej stropu

10. Projekt drewnianego przekrycia hali sportowej

dr inŜ. ElŜbieta Stefańska

Kontakt z dyplomantami:

07.06.2009 r. godz. 10:40 s. 176

21.06.2009 r. godz. 10:40 s. 176

05.07.2009 r. godz. 10:40 s. 176

19.07.2009 r. godz. 10:40 s. 176

1. Projekt technologii i organizacji budowy domku jednorodzinnego z bloczków z

betonu komórkowego o powierzchni do 120 m 2 .

2. Projekt technologii i organizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych o ścianach

z cegieł ceramicznych wraz z wyceną.

3. Projekt realizacji budynku magazynowego wykonywanego w systemie szkieletowym.

4. Projekt technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wykonywanego w technologii Ŝelbetowej monolitycznej.

5. Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu usługowym wykonywanym

w technologii YTONG wraz z obliczeniem kosztów jego wykonania.

6. Realizacja trzech budynków mieszkalnych wykonywanych w systemie

POROTHERM.

7. Projekt technologii i organizacji budowy obiektu usługowego wykonywanego

w technologii prefabrykowanej i murowanej.

8. Analiza procesu inwestycyjnego na przykładzie projektu obiektu mieszkalnego –

teoria i praktyka.

9. Przygotowanie inwestycji w procesie Zamówień publicznych na przykładzie hali

przemysłowej o konstrukcji stalowej.

10. Projekt technologii i organizacji budowy dwukondygnacyjnego budynku biurowego

z uwzględnieniem kosztów.

- 7 -


11. Projekt technologii i organizacji robót budowlanych budynku biurowego w zabudowie

miejskiej

12. Projekt technologii i organizacji budowy dwóch hal Ŝelbetowych prefabrykowanych

dwunawowych o murowanych ścianach szczytowych na siatce słupów 9,00 x 6,00 m

13. Projekt realizacji hali magazynowej wykonywanej w systemie „Consolis”.

14. Projekt montaŜu hali Ŝelbetowej prefabrykowanej trójnawowej o zróŜnicowanej

szerokości i wysokości naw oraz długości 60 m.

15. Projekt wykonania remontu obiektu budownictwa ogólnego wraz z wyceną robót.

16. Studium realizacyjno-materiałowe wybranych technologii budowy.

17. Projekt wykonania robót ziemnych dla działki budowlanej o wymiarach 80 x 100 m

i budynku 30 x 40 m

18. Projekt realizacji deskowania stanu zerowego budynku z garaŜem podziemnym.

19. Projekt technologiczno-organizacyjny wykonania robót wykończeniowych

wewnętrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie budownictwa ogólnego.

20. Trzy warianty projektu zagospodarowania placu budowy w zaleŜności od lokalizacji

obiektu („plomba”, działka o narzuconych wymiarach i plac budowy bez ograniczeń).

21. Analiza doboru Ŝurawia montaŜowego na przykładzie budowy hali

warsztatowo-magazynowej.

22. Analiza czasowo-kosztowa doboru maszyn do realizacji robót ziemnych.

prof. zw. dr hab. inŜ. Edward Szymański

kontakt: 14.06.2009 , 28.06.2009, 12.07.2009 sala 25 ul. Grójecka godz. 15.00

25.07.2009 22.08.2009 , 29.08.2009 05.09.2009 sala 21 ul. Grójecka godz. 10.00

po 5.09.2009 tel. 0-22 848 87 59 w godz. 10.00 – 14.00

1. Projekt posadzki przemysłowej w hali parterowej o powierzchni 200 m 2 .

2. Projekt parkingu handlowego cięŜkich maszyn budowlanych i rolniczych o

powierzchni 2 ha.

3. Projekt hydro-izolacji basenu kąpielowego o powierzchni wody 50x20 m.

4. Projekt izolacji i odprowadzenia wody z „zielonego dachu” o powierzchni 300m 2 .

5. Opracowanie monograficzne stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie

jednorodzinnym łącznie z technologią wbudowania.

6. Projekt renowacji ulic i placu fragmentu części zabytkowej miasta (miasto do

ustalenia- rocznie 3 tematy).

7. Przegląd i analiza porównawcza izolacyjności cieplnej skośnych dachów budynków

jednorodzinnych.

8. Projekt domu energooszczędnego częściowo podpiwniczonego o powierzchni

uŜytkowej:

a. 100 m 2 ; b. 150 m 2 c. 200 m 2 ; d. 250 m 2 ;e. 300 m 2 ; f. 350 m 2

w technologii murowej z uŜyciem do budowy wyrobów z:

1. autoklawizowanego betonu komórkowego,

2. ceramiki,

3. silikatów.

9. Projekt suchej zabudowy wnętrza domu mieszkalnego o powierzchni uŜytkowej 350

m 2 .

10. Projekt domu mieszkalnego energooszczędnego przy zastosowaniu głównie:

- 8 -


a/ AB Komórkowego

b/ wyrobów ceramicznych

c/silikatu autoklawizowanego

o powierzchni uŜytkowej: a/ 200 m 2

b/ 300 m 2

c/ 400 m 2

przystosowanego do korzystania osób niepełnosprawnych ruchowo.

doc. dr inŜ. Jarosław Wasilczuk

1. Wpływ efektów cieplnych związanych z termomodernizacją istniejącego budynku na

konieczność przeprowadzenia zmian w instalacjach ogrzewania i wentylacji.

2. NiepoŜądane efekty higieniczne związane z wadliwie prowadzoną termomodernizacją

zasobów mieszkaniowych.

3. Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umoŜliwiające obniŜenie

zapotrzebowania ciepła w zimie oraz minimalizację zysków ciepła w lecie.

4. Projekt modernizacji istniejącego budynku mieszkalnego pod kątem zmniejszenia

zapotrzebowania ciepła oraz zwiększenia oświetlenia światłem dziennym.

5. Analiza warunków cieplno – klimatycznych w budynkach zagłębionych w gruncie

słuŜących do ochrony ludności w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagroŜeń

związanych z jakością powietrza zewnętrznego.

6. Analiza techniczno – ekonomiczna opłacalności stosowania pomp cieplnych w

budownictwie.

7. Ocena techniczno – ekonomiczna rozwiązań stosowanych w rozliczaniu kosztów

ogrzewania mieszkań w starym i nowym budownictwie mieszkalnym.

8. Analiza moŜliwości technicznych obniŜenia zapotrzebowania ciepła do podgrzewania

powietrza wentylacyjnego w budownictwie mieszkaniowym.

9. Rozwiązanie techniczne umoŜliwiające wykorzystanie energii słonecznej do

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz ogrzewania budynków wraz

z przykładem.

- 9 -


10. Projekt moŜliwości technicznej modernizacji istniejącego budynku mieszkalnego

w zakresie wykorzystania energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody

uŜytkowej.

doc. dr inŜ. Kajetan Woźniak

1. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów

wielkopłytowych w krzyŜowym układzie konstrukcyjnym.

2. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku z prefabrykatów

wielkowymiarowych płytowych i szkieletowych w krzyŜowym układzie konstrukcyjnym.

3. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów

wielkoblokowych w poprzecznym układzie konstrukcyjnym.

4. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów

wielkoblokowych w podłuŜnym układzie konstrukcyjnym.

5. Projekt budowlany modernizacji budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegły

Ŝerańskiej”.

6. Projekt techniczny docieplenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego zrealizowanego

w technologii wielkopłytowej.

7. Projekt techniczny docieplenia ściany zewnętrznej i stropodachu obiektu budowlanego

uŜyteczności publicznej zrealizowanego w technologii murowej.

8. Projekt techniczny ocieplenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego projektowanego

w technologii monolitycznej.

9. Projekt techniczny ocieplenia ściany zewnętrznej obiektu budowlanego uŜyteczności

publicznej projektowanego w technologii monolitycznej.

- 10 -


dr inŜ. Jacek Sobczak

1. Porównanie parametrów mechanicznych betonów cementowych i plastobetonów

na kruszywach łamanych i otoczakowych.

2. Ocena wpływu uziarnienia betonu na parametry wytrzymałościowe.

3. Badania odporności betonów cementowych i betonów Ŝywicznych na działanie

środowisk agresywnych.

4. Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem

materiałów energooszczędnych.

5. Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

6. Metody wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian nośnych zewnętrznych

i wewnętrznych w budynkach remontowanych

dr inŜ. Paweł Sulik

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów 21, budynek Z, III piętro

Tel. 022 5664335, 600 292114, p.sulik@itb.pl

1. Projekt hali magazynowej o konstrukcji drewnianej.

2. Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego / uŜytkowego wykonanego

w technologii bez spoinowego systemu ociepleniowego.

3. ObciąŜenia wiatrem - analiza zmian wynikających z wprowadzenia euro kodu.

4. Katastrofy budowlane XXI wieku w aspekcie występowania obciąŜeń wyjątkowych.

5. Projekt hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej.

6. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych lekkich przegród i przeszkleń.

7. Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych obiektów sportowych programu „Orlik

2012”.

- 11 -

More magazines by this user
Similar magazines