Wyniki finansowe - PGE

gkpge.pl

Wyniki finansowe - PGE

Wzrost mimo zmieniających się warunków

Wyniki finansowe | rok 2012 i IV kwartał 2012 r.

14 marca 2013 r.


• Główne osiągnięcia

Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu

1


PGE pozostaje jedną z najstabilniejszych firm energetycznych w Europie,

pomimo zmieniających się warunków rynkowych

Przyczyny Rezultaty Konsekwencje

• Spowolnienie gospodarcze

• Wzrost udziału energii

odnawialnej (zerowe

koszty zmienne) w

strukturze wytwarzania

• Niepewność regulacyjna

• Niższy popyt

• Niższe ceny energii

elektrycznej

• Niższe ceny

uprawnień CO 2

• Aktywa wytwórcze PGE oparte na

węglu brunatnym (71% wolumenu

produkcji w 2012) zapewniają

najlepszą pozycję wyjściową do

utrzymania wysokiej rentowności i

rozwoju

PGE niezmiennie na pozycji lidera

• Jedna z najbardziej rentownych firm energetycznych w Europie – w 2012 r. skorygowana marża EBITDA

wyniosła 27%

• Jedna z nielicznych firm energetycznych w Europie poprawiających wyniki – rok 2012 piątym kolejnym

rokiem wzrostu zysku EBITDA (po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe)

• Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży energii pomimo spadku krajowego zużycia energii

• Największa spółka energetyczna w Polsce i niekwestionowany lider produkcji energii w podstawie systemu

• Najmniej zadłużona spośród dużych europejskich firm energetycznych z pozycją gotówkową netto na

poziomie 0.37x EBITDA i przepływami z działalności operacyjnej przekraczającymi 6,8 mld PLN

• Lider w energetyce odnawialnej w Polsce po przejęciu od DONG i Iberdroli 1 farm wiatrowych o mocy

zainstalowanej 131 MW

1

Transakcja warunkowa– oczekiwanie na zgodę urzędu antymonopolowego

2


Aktywne podejście PGE pomaga w zarządzaniu ryzykiem i budowaniu

solidnych fundamentów do dalszego wzrostu

Działania PGE

• Przegląd strategii

• Ponowna analiza projektów

inwestycyjnych

• Przygotowanie nowego modelu

operacyjnego

• Wdrożenie systemu SAP

• Centrum usług wspólnych ICT

Cele

• Utrzymanie długoterminowego wzrostu przez

odpowiednie cele i wykonalny plan działania

• Efektywne wykorzystanie zaangażowanego kapitału i

zbudowanie optymalnego portfela projektów

• Reorganizacja modelu zarządzania grupą pozwalająca

na poprawę skuteczności i efektywności procesów

• Poprawa efektywności zarządzania, usprawnienie

procesu decyzyjnego oraz zwiększenie transparentności

w GK PGE

• Optymalne wykorzystanie technologii i zasobów ICT

• Optymalizacja kompleksu

Turów

• Zwiększenie przewagi kosztowej i konkurencyjnej

kompleksu kopalnia – elektrownia, umożliwienie

dalszego rozwoju

3


Projekty inwestycyjne w trakcie przeglądu w celu dostosowania ich

do zmieniających się uwarunkowań rynkowych

Plan

inwestycyjny

zapewniający

długookresowy

wzrost wartości

Uwzględniane czynniki

• Oczekiwania odnośnie

popytu/podaży

• Analiza możliwych scenariuszy

• Profil ryzyka

• Ekonomika projektów

• Interakcje między projektami

• Mechanizmy

wsparcia/perspektywa dotacji

• Możliwości finansowania

• Wpływ na środowisko

naturalne

• Zdolności organizacyjne

• Inne

Decyzje w

następujących

obszarach

• Technologia

• Wielkość

• Czas

• Czynniki

warunkujące

rozpoczęcie

projektów

Wynik

Zaktualizowany

plan

inwestycyjny

umożliwiający

efektywne

wykorzystanie

kapitału

4


2012 Wyniki finansowe

Omówienie wyników finansowych i operacyjnych

Wojciech Ostrowski, Wiceprezes

Zarządu ds. finansowych

5


Opłacalność produkcji z węgla brunatnego stabilna, mimo, iż ceny

surowców i energii znajdują się pod presją

Uprawnienia do emisji CO 2

EUR/t

EUA ECX

Spot

Węgiel kamienny

USD/t 1

• Spadek cen energii elektrycznej w

Polsce odzwierciedleniem trendów

panujących na rynkach surowców

12,11

8,96

-18%

7,64 6,91 7,58 7,34

123,87

-23%

115,21

100,65

90,76 91,29 88,63

• Osłabienie popytu oraz wzrost produkcji

energii elektrycznej ze źródeł

odnawialnych również wpłynęły na

poziom cen energii

Q3’

11

Q4’

11

Q1’

12

Q2’

12

Q3’

12

Q4’

12

Q3’

11

Q4’

11

Q1’

12

Q2’

12

Q3’

12

Q4’

12

• „Clean-dark spready” 2 pozostały

dodatnie, jednak pokrycie kosztów

stałych w najmniej opłacalnej elektrowni

węglowej jest obecnie wątpliwe

Source: Bloomberg

Średnie ceny kwartalne energii elektrycznej na TGE w latrach 2011-2012

PLN/MWh

Base (Spot) Peak (Spot) Base_Y_12/13 (Forward, rok następny)

Base_Y_12

Base_Y_13

-17%

192,20 203,18 180,50 168,70 177,10 168,05

-18%

208,58 238,97 211,07 193,36 197,32 196,08

-15%

203,03 201,99 212,42 206,01 194,13 172,68

Q3’

11

Q4’

11

Q1’

12

Q2’

12

Q3’

12

Q4’

12

Q3’

11

Q4’

11

Q1’

12

1

Średnia cena COAL DES ARA Index

2

Clean-dark spread – różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej a zmiennym kosztem wytworzenia (uwzględniającym pełny koszt emisji CO 2 )

Q2’

12

Q3’

12

Q4’

12

Q3’

11

Q4’

11

Q1’

12

Q2’

12

Q3’

12

Q4’

12

6


Spowolnienie gospodarcze w roku 2012 wpłynęło na poziom zużycia

energii, jednak PGE utrzymało wysokie wolumeny produkcji

Otoczenie makroekonomiczne

2011

2012

Q4 2011

Q4 2012

Realny wzrost PKB r-d-r [%] 1

4,3

2,0

4,3

1,1

Wzrost produkcji przemysłowej r-d-r [%] 2

7,7

1,0

-

-

Wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) r-d-r [%] 2

4,3

3,7

4,6

2,9

Polski rynek elektroenergetyczny

Dynamika zużycia energii elektrycznej r-d-r [%] 3

1,9

-0,6

0,5

-1,7

Dynamika produkcji energii elektrycznej r-d-r [%] 3

4,6

-2,0

2,8

-3,0

Grupa PGE

2011

2012

2012 vs.

2011

Q4 2011

Q4 2012

Q4 2012

vs. Q4 2011

Wolumen produkcji netto [TWh]

56,52

57,05

1%

15,05

13,99

-7%

Sprzedaż na rynku hurtowym [TWh]

57,01

61,70

8%

15,44

16,18

5%

Sprzedaż do klientów końcowych [TWh]

Wolumen dystrybucji energii [TWh]

31,63

31,08

31,87

31,32

1%

1%

7,80

8,10

7,96

8,00

2%

-1%

1

Źródło: Komisja Europejska

2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

3

Źródło: PSE S.A.

7


Kluczowe dane operacyjne – Produkcja energii netto w podziale na źródła

(TWh)

Elektrownie opalane węglem

brunatnym

38,69 40,34

2011 2012

Elektrownie opalane węglem

kamiennym

13,29

11,62

Elektrownie opalane węglem

brunatnym

10,46 9,69

Q4 2011 Q4 2012

Elektrownie opalane węglem

kamiennym

3,17

2,78

• Produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 57,05 TWh w 2012 r.

(wzrost o 1% r-d-r) i 13.98 TWh w IV kwartale 2012 r. (spadek o

7% r-d-r)

– Spadek produkcji w IV kwartale wynikał głównie z powodu

awarii bloku nr. 4 opalanego węglem brunatnym w

Bełchatowie – możemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu

utraconych korzyści

– Mniejsza produkcja w elektrowniach na węgiel kamienny

głównie za sprawą mniejszego zapotrzebowania na energię z

Elektrowni Dolna Odra

• Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych – 2,5 TWh w 2012 r.

(wzrost o 74%) i 0,94TWh w IV kwartale 2012 r. (wzrost o 161%)

– Wpływ kotła spalającego biomasę w EC Szczecin oddanego

do użytku w IV kwartale 2011 r.

2011

2012

Q4 2011

Q4 2012

– Przejęcie farm wiatrowych Pelplin i Żuromin, jednak pełny

efekt będzie widoczny w kolejnych okresach

Elektrociepłownie

Elektrociepłownie

Energia odnawialna

Energia odnawialna

2,21

1,42

0,44

2,34

1,33

0,77

0,44

0,10

0,75

0,39

1,48

0,93

0,44

0,07 0,13

0,45

0,44

0,03

0,07

0,26

0,70

0,06 0,10

0,08

2011

2012

Q4 2011

Q4 2012

2011

2012

Q4 2011

Q4 2012

Biomasa (spalanie)

Biomasa (spalanie)

Biomasa (współspalanie)

Wiatr

Biomasa (współspalanie)

Wiatr

Gaz

Gaz

Biomasa (spalanie)

Woda

Biomasa (spalanie)

Woda

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny

8


Q4 2012 Wyniki finansowe – kluczowe czynniki

Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012

8 660

7 250 7 3067 476

5 498 5 444

• Skorygowane przychody wzrosły o 2% r-d-r lub o 170 mln PLN

• Znaczące przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1.184 mln PLN, w

efekcie uaktualnienia ścieżki cen energii elektrycznej i zmiany alokacji korekty

końcowej

Przychody Skorygowane 1

przychody

1 737 1 683 1 770 1 788

935

270

EBITDA Skorygowana 1

EBITDA

• Skorygowana EBITDA wzrosła o 1% r-d-r

– Skorygowana EBITDA CAGR w wysokości 3,1% za okres 2010 – 2012 sytuuje

PGE wśród niewielu utilities w Europie odnotowujących wzrost

• Raportowana EBITDA znacząco obciążona niefinansowymi zdarzeniami

jednorazowymi

– Odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra w wysokości -1.486 mln PLN

– Rezerwa rekultywacyjna - korekta założeń z tytułu zmiany dyskonta -886 mln PLN

– Odpis aktualizujący wartość instalacji CCS -156 mln PLN

1 820

743 681 741

793

1,00

0,40 0,36 0,40

0,42

• Raportowany zysk netto wynosi

-420 mln PLN i -0,22 PLN na akcję

• Jednak wartości skorygowane

wykazują wzrost o 7% r-d-r

-420

-0,22

Zysk netto (do

kapitału)

Skorygowany 1 zysk

netto (do kapitału)

Zysk na

akcję

Skorygowany 1

zysk na akcję

1

Skorygowany = po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

9


Skorygowana 1 Q4 2012 EBITDA – kompozycja i rozwój

En.

Konwencjonalna

En. Odnawialna

Sprzedaż

hurtowa

Dystrybucja

Sprzedaż

detaliczna

Działalność

pozostała

Korekty

konsolidacyjne

EBITDA

Q4 2012

1107,0

49,5

126,2

488,9

135,9

-92,9

73,6

1788,2

Q4 2011

1241,9

38,0

40,8

367,9

19,0

25,9

36,1

1769,7

Zmiana (PLN mln)

-235,0

11,5

85,5

120,9

116,9

-118,7

37,6

18,6

Zmiana (%)

-18,9%

30,1%

209,6%

32,9%

614,7%

-458,6%

104,2%

1,0%

Wzrost kosztów zarządzania

handlowego zdolnościami

wytwórczymi (PLN 75 mln) oraz

wyższe koszty paliwa produkcyjnego

oraz materiałów remontowoeksploatacyjnych.

Znaczący wzrost EBITDA

głównie przez przesunięcia

wewnątrz segmentowe -

przychody z tytułu

świadczenia usług na rzecz

wytwórców PGE GIEK.

Wzrost marży na

sprzedaży detalicznej

wynikający ze

znacznie niższych

kosztów praw

majątkowych.

Wyższe wolumeny

zrekompensowały niższe

ceny energii.

Wyższe przychody

(rewaluacja RAB) i

dyscyplina kosztowa

przyczyniły się do wzrostu.

1

Skorygowana = po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

10


Skorygowana 1 FY 2012 EBITDA – kompozycja i rozwój

2012

2011

Zmiana (PLN m)

Zmiana (%)

En. Konwencjonalna En. Odnawialna

4879,1 254,7

5160,5 214,5

-281,4

40,2

-5,5% 18,8%

Sprzedaż

hurtowa

575,1

201,6

373,4

185,2%

Dystrybucja

2046,2

1623,8

422,4

26,0%

Sprzedaż

detaliczna

236,5

116,7

119,8

102,6%

Działalność

pozostała

-1,6

147,1

-148,7

-101,1%

Korekty

konsolidacyjne

45,3

6,3

39,0

621,5%

EBITDA

8035,22

7470,5

564,7

7,6%

Wyższe koszty z tytułu usług związanych

z zarządzaniem handlowym zdolnościami

wytwórczymi oraz wyższymi kosztami

paliwa produkcyjnego. Spadek został

częściowo skompensowany poprzez

niższe koszty opłat za emisje CO2 oraz

wyższe przychody ze sprzedaży energii i

praw majątkowych.

Wyższy wynik EBITDA jest głównie efektem

wyższych przychodów z tytułu sprzedaży

RUS, praw majątkowych oraz energii

odnawialnej. Jednocześnie osiągnięto niższe

koszty zużycia energii elektrycznej na

potrzeby produkcyjne.

1

Skorygowana = po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

Wzrost EBITDA głównie przez

wyższe wynagrodzenia za

świadczenie usług na rzecz

PGE GiEK S.A z tytułu

Zarządzania Handlowymi

Zdolnościami Wytwórczymi

oraz wyższego wyniku na

pozostałej działalności

operacyjnej (głównie w wyniku

rozwiązania rezerwy na

roszczenia Alpiq).

Wzrost marży związany ze wzrostem cen

energii i spadkiem kosztów zmiennych

(głównie praw majątkowych).

Wyższy wynik EBITDA wynika głównie z

wyższych przychodów ze sprzedaży usługi

dystrybucyjnej, co związane jest z rewaluacją

RAB częściowo odzwierciedloną w taryfie

11


Kluczowe zdarzenia jednorazowe w IV kwartale 2012 roku

Rekompensaty

KDT

• Wpływ zdarzeń jednorazowych z tytułu rekompensat KDT wynosi łącznie • Przychody: PLN 1,184 m

ok. 1,253 mln złotych. Na tę kwotę składają się w głównej mierze przychody • Pozostałe przychody operacyjne: PLN 69

wynikające z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT z

m

uwzględnieniem m.in. zaktualizowanej ścieżki cen energii elektrycznej oraz • EBIT / EBITDA: PLN 1,253 m

ze zmiany alokacji korekty końcowej (wpływ ok. PLN 1.184 mln). Pozostała • Zysk netto (do kapitału): PLN 1 mld

kwota (ok. PLN 69 mln)wynika z tytułu korekty przychodów w wyniku

kolejnego wygranego sporu przed Sądem Apelacyjnym.

Dolna Odra –

odpis

aktualizujący

• Aktualizacja wartości aktywów w Elektrowni Dolna Odra. Wyniki testu na

utratę bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości ok.

1,486 mln złotych.

• Testy wymagane wskutek zmiany warunków rynkowych i zaktualizowanej

ścieżki cenowej.

• Pozostałe przychody operacyjne : PLN

(1,486m)

• EBIT / EBITDA: PLN (1,486m)

• Zysk netto (do kapitału : PLN (1,186m)

Rezerwa

rekultywacyjna

• Zmiana wyceny rezerwy rekultywacyjnej w wyniku zmiany założeń stopy

dyskonta (z poziomu 5,75% na koniec 2011 r., do 4,00% na koniec 2012 r.).

• Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała wzrost wartości rezerwy

rekultywacyjnej o ok. 886 mln złotych.

• Pozostałe przychody operacyjne: PLN

(886m)

• EBIT / EBITDA: PLN (886m)

• Zysk netto (do kapitału : PLN (707m)

CCS- odpis

aktualizujący

• Ze względu na brak dofinansowania ze środków wspólnotowych, PGE nie

udało się zapewnić finansowania dla projektu CCS.

• Ponadto, zidentyfikowano szereg ryzyk technologicznych, prawnych i

społecznych które wpłynęły na decyzję o rezygnacji z grantu KE na CCS.

• W związku z powyższym dokonano odpisu aktualizującego wartość

poniesionych dotychczas nakładów w wysokości ok. PLN 156 mln.

• Pozostałe przychody operacyjne : PLN

(156m)

• EBIT / EBITDA: PLN (156m)

• Zysk netto (do kapitału : PLN (125m)

Rezerwa

aktuarialna

• Zmiana rezerw aktuarialnych w wyniku zmiany założeń aktuarialnych, w tym • Pozostałe przychody operacyjne : PLN

zmiany stopy dyskonta.

(244m)

• Z tego tytułu rezerwa na świadczenia w okresie zatrudnienia wzrosła o ok. • EBIT / EBITDA: PLN (244m)

244 mln zł. Natomiast rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia • Zysk netto (do kapitału : PLN (196m)

wzrosła o ok. 202 mln zł.

• Other comprehensive income: PLN (202m)

12


Dywidenda za rok 2012

Polityka

dywidendy

• Polityka dywidendy PGE przewiduje wypłatę 40-50% skonsolidowanego

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

• Polityka jest długookresowa i uwzględnia potrzeby inwestycyjne

Propozycja za

rok 2012

Dywidenda na

akcję

• Propozycja Zarządu to wypłata maksymalnej kwoty zgodnej z polityką

dywidendy, tj. 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2012

• Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy

• Zgodnie z propozycją, dywidenda z zysku za rok 2012 wyniosłaby ok.

1,608 mln PLN, tj. 86 groszy na akcję

Harmonogram

• Proponowany dzień dywidendy: 5 września 2013

• Proponowany dzień wypłaty dywidendy : 26 września 2013

13


Zadłużenie

FY 2011 FY 2012

Komfortowa

sytuacja

bilansowa

Zadłużenie brutto (mln zł) 2039.1 1896.7

Środki pieniężne netto (mln zł) 4128.5 2512.4

Zadłużenie netto/EBITDA za 12 ost. miesięcy - 0.61 x -0.37x

Zadłużenie netto / Kapitał własny - 0.10 x -0.06x

Moody’s

Fitch

Rating długoterminowy spółki A3 BBB+

Perspektywa ratingu stabilna stabilna

Silna pozycja

finansowa

potwierdzona

przez agencje

ratingowe

Data nadania ratingu 2 września 2009 2 września 2009

Data ostatniego potwierdzenia ratingu 16 grudnia 2011 10 sierpnia 2012

Rating niezabezpieczonego zadłużenia

BBB+

Data ostatniego potwierdzenia ratingu 10 sierpnia 2012

Rating długoterminowy krajowy

AA- (pol)

Data nadania ratingu 10 sierpnia 2012

Rating długoterminowy Polski A2 A-

14


Efekty Programu Poprawy Efektywności (PPE) oraz spadek zatrudnienia

mln PLN

Koszty (PDO)

Inicjatywy

kosztowe

En. Konwencjonalna

-241

169

Dystrybucja

-16

88

Obrót

0

12

Razem

-257

269

• Wynik netto PPE w 2012 roku na

poziomie – 20 mln PLN

• Spadek liczby zatrudnionych z ponad

46 tys. w 2009 do ok. 41 tys. na

koniec roku 2012

Inicjatywy

przychodowe

Razem

-31

-103

0

72

-1

11

-32

-20

• Tylko w 2012 r. ponad 3.000 osób

odeszło z GK PGE (7% spadek w

skali roku), w tym PDO 1 - 2.050

Grupa PGE En. Konwencjonalna Dystrybucja

Obrót

-6.9%

-9.5%

-6.4%

-8.8%

-10%

-14%

-11%

-16%

46,091

44,317

45,383

41,277

22,774 22,314 21,693

19,638

12,642

12,073

12,519

11,306

1,764

1,794

1,635

1,491

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

1

PDO – Program Dobrowolnych Odejść

15


Biuro Prasowe

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Rzecznik Prasowy

Małgorzata Kozieł

Tel: (+48 22) 340 11 21

Kom: +48 887 130 020

malgorzata_koziel@gkpge.pl

16

More magazines by this user
Similar magazines