PDF, 988 KB

rostlinolekari.cz

PDF, 988 KB

Regulace reziduí pesticidů v ovoci

a zelenině v systémech

integrované produkce v ČR

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

VÚRV, v.v.i. Praha


Rizika pro pěstitele i konzumenty

ovoce a zeleniny

Rizika reziduí pesticidů pro zdraví lidí:

• Překročení maximálního limitu reziduí pesticidů v produktu –

MLR - opakované výskyty v produktech na trhu (zejména z třetích

zemí).

• Monitoring reziduí pesticidů prováděných státní správou v ČR (ale i

v EU): hodnoty MLR překračovalo u ovoce a zeleniny cca 4 %

vzorků dodávaných na trh (u produktů z ČR a některých zemích EU

v posledních letech 1 %) – je to málo nebo hodně

Kombinace reziduí více účinných látek v jednom produktu– rizika

aditivních toxických efektů, synergismus.

• V jednom vzorku ovoce je běžný výskyt více reziduí různých

účinných látek – všechny pod limitem MLR, ale v součtu

přesahující MLR.

• O vlivu synergických účinků reziduí pesticidů na zdraví se toho

moc neví (legislativa dosud problém neřeší).


Rizika pro pěstitele i konzumenty

ovoce a zeleniny

Nedůvěra spotřebitelů k informacím sdělovacích prostředků -

preference neobjektivních informací o rizicích nebo špatné zprávy

• Informace o kontaminaci produktů rezidui pesticidů a o jejich

vlivu na zdraví lidí jsou spotřebiteli vnímány jako špatné zprávy

(př. výskyt reziduí pesticidů v bioproduktech)

Nízká informovanost o výrobcích z integrované produkce

(nedostatečný marketing, reklama, spolupráce s obchodními

řetězci).

• „zdravá zelenina“ – nedůvěra spotřebitelů (proč je mrkev z IP

zdravější než z konvence)

• „nízkoreziduální produkce“ – spíše odrazující (přece jakákoliv

rezidua jsou špatná – bio je lepší)


Integrovaná ochrana (IPM) –

integrovaná produkce

Konveční (chemická ochrana)

Integrovaná ochrana rostlin: IPM

Integrovaná produkce: IP = IPM + něco navíc

• IP – svazy pěstitelů, směrnice, metodiky, kontroly =

ochranná známka

• IP v ČR: ovoce, zelenina, réva vinná

• Regulace pesticidů v IP při řízení ochrany

(monitoring reziduí v produktech)

Ekologické zemědělství (organic farming)

• Regulace reziduí pesticidů na vstupech: zákaz použití

syntetických pesticidů (málo účinné – výskyty

reziduí v produktech)


Integrovaná produkce ovoce

(zeleniny) - definice

je ekonomická produkce ovoce (zeleniny) vysoké

kvality, která dává přednost ekologicky

přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí

vedlejší účinky agrochemikálií při jejich

používání. Klade důraz na zvýšení ochrany

životního prostředí a lidského zdraví.

Mezinárodní organizace IOBC www.iobcglobal.org


Nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce

(zeleniny)

Regulace reziduí pesticidů v produktech:

a) legislativně

Konveční zemědělství – dodržení MLR – Maximální limit reziduí

pesticidů v produktu (nařízení č.396/ES/2005)

b) na základě obchodních vztahů (legislativně – možná budoucnost

v EU)

Nízkoreziduální produkce ovoce (zeleniny):

Dodržení (garance) AP - Akční práh je předem stanovené % MLR

Bezreziduální produkce ovoce (zeleniny): dodržení limitu 0,01 mg/kg

při sklizni


Příležitosti systémů IP – podpora prodeje regionální

(národní) produkce - zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny

Pěstitelé ze systému IP v ČR mohou nabídnout: nízkoreziduální produkty i

bezreziduální produkty (nejedná se o produkty z ekologického zemědělství)

Podmínky pro nízkoreziduální produkci stanovují v obchodní řetězce

Podmínky pro bezreziduální produkty stanovují zpracovatelé ovoce a zeleninu

(např. produkty pro dětskou výživu)

Obchodní řetězce mezi sebou soutěží nejenom o ceny, ale také o sortiment (kdo co

nemá)

Požadavky obchodních řetězců na akční prahy reziduí pesticidů:

• Německo, Lidl – max. 33 % MLR, počet reziduí neomezen

• Německo, Aldi – max. 4 rezidua, v součtu max. 80 % MLR (max. 1 rezidua do 70

%)

• Nizozemí, Klaas Plas – 3 až 5 reziduí (některá bez omezení), v součtu max. 80 %

MLR (max. 1 rezidua do 70 %)

• ČR - ovoce z IP – Albert (Ahold) – 75 % MLR, zelenina z IP – PENNY (zatím bez

akčního prahu), – LIDL (akční práh )


Výskyt reziduí pesticidů v zelenině a ovoci - případové

studie

• Analýzy reziduí zeleniny z let 2008 – 2010 byly provedeny na 56 vzorcích

zeleniny dodávaných na náš trh ze systému IP nebo z experimentů z VÚRV

(96 vzorků): celer, cibuli, čínské zelí, kapustu, kedluben, květák, mrkev,

petržel, ředkev japonskou, ředkvičku, salát a zelí

• Hodnoceny byly téměř všechny účinné látky pesticidů (celkem 28)

využívané, nebo potenciálně využitelné v ochraně zeleniny v ČR.

• Analýzy reziduí jablek z let 2006 – 2009 byly provedeny na 96 vzorcích

odebíraných z experimentálního sadu VÚRV,v.v.i.v Praze Ruzyni a na 225

vzorcích jablek z let 2009 – 2011 odebíraných z experimentálního sadu

VŠÚO v Holovousích. Hodnoceny byly všechny účinné látky pesticidů

(celkem 24) využívané v různých režimech ochrany v ČR.

• Ukázky křivek degradace vybraných účinných látek pesticidů v ovoci a

zelenině - nelineární model degradace: y = a*exp(b*x), kde y je množství

účinné látky v mg/kg a x je počet dnů od aplikace.


mg/kg

mg/kg

Průběh degradace reziduí

Dodine (Syllit)

Chlorpyrifos-methyl

(Reldan 40 EC )

0,6

0,5

MLR dospělí =5 mg/kg

MLR kojenci: 0,01 mg/kg

0,07

0,06

MLR dospělí = 0,5 mg/kg

MLR kojenci = 0,01 mg/kg

0,4

0,05

0,3

0,2

0,1

0,04

0,03

0,02

0,01

OL

DV

0

0 20 40 60 80 100 120

počet dnů od aplikace

0

0 50 100

počet dnů od aplikace


mg/kg

mg/kg

Průběh degradace reziduí

Methoxyfenozide

(Integro)

MLR = 2 mg/kg

Diflubenzuron

(Dimilin 48 SC)

MLR = 5 mg/kg

0,35

0,4

0,3

OL

0,35

OL

0,25

0,3

0,2

0,15

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

DV

0,1

0,05

DV

0

0 50 100

počet dnů od aplikace

0

0 20 40 60 80 100

počet dnů od aplikace


Stanovení množství účinných látek fungicidů a zoocidů v jablkách podle modelů v termínu

odpovídajícím ochranné lhůtě dle Registru povolených přípravků a stanovení ochranné lhůty (OL)

pro dosažení minimálního množství reziduí odpovídající limitu 0,01 mg/kg.

účinná látka MLR (mg/kg) OL Registr model (mg/kg)* % MLR OL na limit 0,01 mg/kg

Fungicidy

Thiram 5 14 0,817 16 181

Flusilazole 5 35 0,014 0,28 40

Pyrimethanil 5 28 0,121 2,4 106

Dodine 5 21 0,225 4,5 102

Dithianon 5 21 0,087 1,7 39

Captan 3 35 0,041 1,4 88

Cyprodinil 1 28 0,027 2,7 67

Kresoxim-methyl 0,2 35 0,002 1,0 20

Zoocidy

Diflubenzuron 5 28 0,118 2,4 153

Methoxyfenozide 2 14 0,17 8,5 85

Pirimicarb 2 7 0,083 4,2 107

Fenoxycarb 1 60 0,014 1,4 71

Teflubenzuron 1 28 0,146 15 211

Chlorpyrifos-methyl 0,5 28 0,008 1,6 25

Indoxacarb 0,5 7 0,082 16,4 70

Acetamiprid 0,1 14 0,054 54 99

Triflumuron** 0,5*** 28*** 0,109 22 179

Phosalone** 0,05*** 21*** 0,492 984 1317


Výsledky analýz reziduí v jablkách - shrnutí výsledků

výzkumu

Byly vytvořeny modely degradace reziduí pesticidů pro 18 účinných látek.

Podle stanovených modelů lze prodlužovat ochranné lhůty tak, aby byly

dodrženy předem stanovené limity reziduí pesticidů v plodech. Model byl

ověřen pro dodržení akčního prahu 25 % MLR.

Pro účinné látky, které vykazují vysokou variabilitu v průběhu degradace

mezi roky, odrůdami a variantami pokusu, je v důsledku nízké

spolehlivosti pro stanovení ochranné lhůty doporučeno její významné

prodloužení oproti lhůtě stanovené podle registru

Variabilita v průběhu degradace mezi roky, odrůdami a variantami pokusu:

• Vysoká variabilita - phosalone, diflubenzuron a captan (nízká spolehlivost

pro stanovení ochranné lhůty podle modelu)

• nízká variabilita - dodine, kresoxim-methyl, indoxacarb,

methoxyfenozide, chlorpyrifos-methyl, cyprodynil (vysokou spolehlivost)


mg/kg

mg/kg

Pirimicarb (Pirimor 50 WG)

MRL – zelí 1 mg/kg,

MRL - květák 2 mg/kg

OL = 10 dnů

0,35

0,3

OL

0,35

0,3

OL

0,25

0,25

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

0,05

0,05

0

0 10 20 30

Dnů od postřiku

0

0 10 20 30

Dnů od postřiku


mg/kg

mg/kg

Indoxacarb (Steward)

MRL – zelí 3 mg/kg,

MRL - květák 0,3 mg/kg

OL = 3 dny

0,14

0,12

OL

indoxacarb (Steward) - hlávkové zelí

0,14

0,12

OL

0,1

0,1

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

0,04

0,02

0,02

0

0 10 20 30

Dnů od postřiku

0

0 5 10 15 20 25 30 35

Dnů od postřiku


mg/kg

Azoxystrobin (Ortiva)

MRL –1 mg/kg (kořen)

OL = 3 dny

20

OL

16

12

8

4

0

0 50 100 150

Dny od postřiku


Přehled přípravků u nichž jsme analyzovali rezidua, které v ČR

nejsou v jednotlivých plodinách zeleniny registrovány

(označeny x)

Přípravek pek. zelí zelí květák salát mrkev petržel pór

Vertimec 1,8 EC x x x x x x x

Mospilan 20 SP x x x x x x x

Vaztak 10 SC x x x x x

Bulldock 25 EC x x x x x

Apacz 50 WG x x x x x x x

Decis Mega x x

Score 250 EC x x x x x x x

Acrobat MZ x x x x x x

Steward x x x x x

Revus x x x x x x x

Integro x x x x x x x

Chess 50 WG x x x x

Sanmite 20 WP x x x x x x x

Spintor x x x x

Horizon 250 EW x x x x x x x

Calypso 480 SC x x x

Actara 25 WG x x x x x x x


Analýza reziduí pesticidů v zelenině

- shrnutí výsledků výzkumu

• Žádný z hodnocených 56 vzorků zeleniny ze systému IP, nepřekročil

povolený maximální limit reziduí (MLR) pesticidů dle Nařízení

č. 396/2005/ES.

• Zjištěné hodnoty reziduí pesticidů byly hluboko pod povoleným

limitem.

• U 43 % vzorků zeleniny nebyla zjištěna žádná rezidua pesticidů

(odpovídala by požadavkům pro dětskou výživu) – pro biozeleninu

jsou limity MLR shodné jako pro konveční pěstování.

• 20 % vzorků zeleniny by splnilo velmi přísné limity pro potraviny pro

kojence a malé děti.

• 37 % vzorků byl detekován převážně výskyt 1 nebo 2 účinných látek

pesticidů nepřesahující většinou úrovně 1/4 maximálního limitu

reziduí pesticidů povoleného v dané zelenině.

• Převážná většina účinných látek pesticidů degraduje v zelenině

rychlejší než v jablkách.


mg/kg

mg/kg

Ovoce versus zelenina

indoxacarb (Steward)

Jablka MLR - 0,5 mg/kg OL = 7

Květák MLR - 0,3 mg/kg OL = 3

Průběh degradace reziduí

0,14

0,14

0,12

0,12

0,1

0,1

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

0,04

0,02

0,02

0

0 20 40 60 80 100 120

počet dnů od aplikace

0

0 20 40 60 80 100 120

počet dnů od aplikace


Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v IP v ČR –

Metodiky pro IP 2012 (v přípravě)

Dodržování metodik IP pro všechny druhy ovoce a pro většinu druhů polní

zeleniny (mimo plodové) umožní garantovat akční práh 75 % MLR

obdobně jako to již je pro jablka (až na některé výjimky –

dithiocarbamáty – prodloužení ochranné lhůty – další výzkum)

Budoucí nízkoreziduální produkce:

• Metodiky ochrany ovoce a polní zeleniny pro IP umožní pěstiteli volbu

akčního prahu.

• Například 75 % nebo 33 % MLR, nebo v součtu bez omezení, nebo v

součtu všech reziduí max. 80 % MLR (s variantami: počet reziduí

neomezen, nebo omezen nad limitem detekce na nějaký počet, např. 3

nebo 5)

Budoucí bezreziduální produkce ovoce a zeleniny – s garancí dodržení

limitu 0,01 mg/kg při sklizni

• současná dětská výživa pro jablka: metodiky IP pro jablka (Lánský a

kol.), závazná metodika je od zpracovatele – výrobce dětské výživy,

• bezreziduální ovoce a zelenina z IP – konkurence pro ekologické

produkty


Realizace nízkoreziduální produkce ovoce a zeleniny musí být

v rukou pěstitelů

Výzkum by měl připravit informace (ještě jich není dost) – výzkum

pokračuje.

Bude na pěstitelích, jak využijí výsledky výzkumu) - v jaké míře a jak

rychle uspokojí zájmy obchodních řetězců a spotřebitelů zeleniny.

Využívání různých akčních prahů různými pěstiteli podle jejich možností a

požadavků obchodníků (nebo zájmu spotřebitelů).

• Přechod systému IP na přísnější akční prahy pro vybrané druhy zeleniny

obdobně jak je již u ovoce ze 100 % na 75% MLR může být rychlý a

bezproblémový.

• Přechod systému IP na přísnější akční prahy pro vybrané druhy ovoce a

zeleniny, např. ze 75 % na 33 % MLR může být pomalý a problémový.

• Nebude reálné zavést přísnější akční prahy pro všechny pěstitele –

možné řešení: „vícerychlostní IP“ = různé akční prahy pro různé pěstitele

(anebo pro různé produkty).


Příležitosti pro regulaci reziduí pesticidů

v ovoci a zelenině v systémech IP – závěry

• IP je nadstavbou IOR (přidaná hodnota je zdravotní bezpečnost)

• Monitoring rizik pro bezpečnost potravin (stále zdokonalování

metod diagnostiky reziduí pesticidů).

• Výzkumné organizace a univerzity v ČR získávají výsledky

týkající se reziduí pesticidů – možnost zlepšení monitoringu a

managementu reziduí pesticidů na národní úrovni (u pěstitelů).

• Výsledky z výzkumu - dobré zprávy o rizicích reziduí pesticidů

v ovoci a zelenině z IP v ČR.

• Výskyt reziduí pesticidů v IP lze účinně minimalizovat – při

pěstování regulací (výběrem) pesticidů a modifikací ochranných

lhůt.

• Regulace pesticidů v IP – „Zdravé ovoce a zelenina“ - ochranná

známka (garance původu a způsobu pěstování).


Příležitosti pro regulaci reziduí pesticidů

v systémech integrované produkce – dedikace,

poděkování

Zpracováno na základě experimentálních výsledků z řešení

výzkumných projektů MZe č. QH81292, 1G58081, QH92179.

Na získání výsledků se podíleli:

VÚRV: Ing. Kamil Holý, Ph.D., ing. Vladan Falta, Ph.D., ing. Jitka Stará,

Ph.D. ,

VŠÚO: ing. Radek Vávra,

VŠCHT: Ing. Vojtěch Hrbek, Ing. Jana Urbanová, Prof. Ing. Jana Hajšlová,

CSc., Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Dostupné informace:

Holý K., Hrbek V., Urbanová J., Hajšlová J., Kocourek V., Kocourek F.

2011: Výskyt reziduí pesticidů v zelenině pěstované v systému integrované

produkce, Zahradnictví 10(12): 28-30

Stará J., Kocourek F., Urbanová J., Kocourek V., Hajšlová J. 2011: Možnosti

minimalizace výskytu reziduí pesticidů v jablkách v systému integrované

produkce ovoce, Zahradnictví 10(12): 13-15


Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines