DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Frýdek-Místek

frydek.mistek.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Frýdek-Místek

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek

Vyřizuje: Jiří Trojanovský

Linka: 558438094

trojanovsky@exekutorskyurad.net

Sp.zn. 143 EX 00109/12-057

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem

Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního

soudu ve Frýdku-Místku ze dne 12.3.2012, č.j. 26 EXE 2992/2012-10, které nabylo právní moci dne

15.6.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j.

28Cm 57/2011-28 ze dne 17.8.2011, který nabyl právní moci dne 22.9.2011, vykonatelného dne

27.9.2011 v právní věci

oprávněného: NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o., IČ: 25841581, Kosmonautů 670, 734 01

Karviná - Ráj,

zast. Mgr. Vladimír Trnavský, advokát, Fryštátská 2064/57 b, 733 01 Karviná -

Fryštát,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 881 824,84 Kč, úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 881

824,84 Kč od 6.5.2011 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 101 928,00 Kč, nákladů

oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce

proti povinnému: Jiří Beinstein, IČ: 18070175, nar. 5.4.1966, Ostravská čp.882, 738 01

Frýdek-Místek - Místek,

ve věci prodeje movitých věcí povinného v souladu s ustanovením § 328b zák. č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, v platném znění,

vydává tuto dražební vyhlášku a oznamuje dražební rok:

I. Dražba se koná dne 14.12.2012, v hod 11:00, na místě samém: budova bez č.p./č.e., na

pozemku parc. č. 3181/9, v katastrálním území Frýdek, ulice Na Poříčí, 738 01 Frýdek –

Místek, místnost 608 (budova skladů za budovou České pojišťovny).

II.

Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci (které byly sepsány do protokolu o soupisu

movitých věcí č.j. 143 EX 00109/12, ze dne 30.5.2012, kdy číslo položky je číslo položky v

ID datové schránky: 94dniqp, email: podatelna@exekutorskyurad.net, http://www.exekutorskyurad.net

tel. 558438091, fax 558438092, mobil: 604391532, IČ 72064412, zapsán u EK ČR pod ev.č. 143


protokolu o soupisu), jejichž rozhodná cena byla zjištěna soudním exekutorem a z ní určeno

nejnižší podání v souladu s ust. § 329 odst. 2 o.s.ř.:

položka označení dražených věcí rozhodná cena nejnižší podání

1 Sušička prádla Electrolux EDC 77570 4 500 Kč 1 500 Kč

2 Automatická pračka Gorenje WA 61101 3 600 Kč 1 200 Kč

3 Myčka nádobí INDESIT 3 000 Kč 1 000 Kč

4 Rohová sedací souprava-čalouněná, oranžová 3 000 Kč 1 000 Kč

5 Věšák se zrcadlem + botník 750 Kč 250 Kč

6 Ratanová komoda, čtyřzásuvková 450 Kč 150 Kč

7 Mikrovlnná trouba TESCOMT 07 600 Kč 200 Kč

8 Vysavač ZANUSSI SL225B 450 Kč 150 Kč

9 Sedací souprava rozkládací 1 800 Kč 600 Kč

10 Sestava obývacího nábytku 11ks 10 500 Kč 3 500 Kč

11 Konferenční stolek 750 Kč 250 Kč

12 stolička 240 Kč 80 Kč

13 Stojan na noviny - dřevěný 90 Kč 30 Kč

14 TV stůl 900 Kč 300 Kč

15 Obraz- žena v červených šatech 900 Kč 300 Kč

16 Obraz- zátiší s tulipány 900 Kč 300 Kč

17 Obraz-krajina (řeka v lese) 900 Kč 300 Kč

18 Obraz- slon africký 600 Kč 200 Kč

19 Koberec- dlouhý chlup, béžováý 300 Kč 100 Kč

20 Plazmový televizor SAMSUNG, model 42E74, + DO 3 000 Kč 1 000 Kč

21 Lahve s alkoholem 9 ks 900 Kč 300 Kč

22 Varná konvice SENCOR, model SWK 1501 RD 120 Kč 40 Kč

23 Nástěnné hodiny QUARTZ 150 Kč 50 Kč

24 Nástěnné hodiny QUARTZ 150 Kč 50 Kč

25 Stolní lampa - bílá 150 Kč 50 Kč

26 Květinová váza- skleněná 300 Kč 100 Kč

27 Sada nožů+ nůžky – ve stojanu 450 Kč 150 Kč

28 Lampa stojanová- bílá 300 Kč 100 Kč

29 LCD TV SAMSUNG Syncmaster P 2270D + DO 2 100 Kč 700 Kč

30 Obouručná posilovací činka 300 Kč 100 Kč

31 Souprava porcelánu 2 700 Kč 900 Kč

32 Notebook HP Pavilion DW6 + napájecí adaptér 4 500 Kč 1 500 Kč

III.

Shora uvedené movité věci se draží samostatně po jednotlivých položkách.

IV.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.


V. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a

další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek

zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro

které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže

v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.

K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se

nepřihlíží.

VI.

Podání je možno zvyšovat po 50,- Kč, následující příhoz musí být vždy vyšší než poslední

předcházející. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.

Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Výše ceny vydražené věci

není omezena ustanoveními cenových předpisů.

Vydražitel je povinen vydraženou věc na místě zaplatit a převzít, neučiní-li tak, draží se věc

znovu, bez jeho účasti.

Pokud nejvyšší podání nebo doplatek na nejvyšší podání přesahuje limit pro nejvyšší možnou

platbu v hotovosti podle § 4 odst.1 zák. č. 254/2004 Sb. (tj. 350.000,- Kč), musí vydražitel

doplatit nejvyšší podání bezhotovostní platbou na účet exekutora do sedmi dnů od udělení

příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k

vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví

zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

P o u č e n í :

Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Dražební vyhláška

není soudním rozhodnutím (§ 228b, odst. 3 o.s.ř.)

Ve Frýdku-Místku, dne 14.11.2012

Toto rozhodnutí se doručuje:

JUDr. Jiří Trojanovský

soudní exekutor

Oprávněný: NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o., se sídlem Kosmonautů 670, Karviná - Ráj, PSČ 734 01, IČ: 25841581

právní zástupce Mgr. Vladimír Trnavský, advokát, se sídlem Karviná - Fryštát, Fryštátská 2064/57 b, PSČ

733 01

Povinný: Jiří Beinstein, bytem Ostravská čp.882, Frýdek-Místek - Místek, PSČ 738 01, IČ: 18070175, nar. 5.4.1966

Magistrát města Frýdku-Místku (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)

More magazines by this user
Similar magazines