Views
3 years ago

информации за кандидатите за запишување на факултетот за ...

информации за кандидатите за запишување на факултетот за ...

информации за кандидатите за запишување на факултетот за

ИНФОРМАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ Кандидатите за запишување на Факултетот за драмски уметности во Скопје, поднесуваат електронска пријава, а на објавениот датум за уписи депонираат и отпечатени документи (http://www.upisi.ukim.mk). На уметничките факултети (Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни уметности и Факултет за музичка уметност) кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: успехот од средното образование учествува со 40%, а успехот постигнат со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите учествува со 60%. Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени. IX. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување прв рок втор рок трет рок Пријавување на кандидатите 16 и 17.8.2012 3 и 4.9.2012 17.9.2012 Проверка на знаења и умеења 18.8.2012 5.9.2011 18.9.2012 Објавување резултати од проверката 24.8.2012 11.9.2012 21.9.2012 на знаењата и умеењата и од успехот Објавување решение за прием на 27.8.2012 13.9.2012 22.9.2012 кандидатите Запишување на кандидатите 30 и 31.8.2012 14.9.2012 24.9.2012 Напомена: Бројот и условите за запишување на кандидатите во вториот и во третиот уписен рок ќе бидат утврдени со Дополнителен конкурс за запишување. X. Документи за пријавување и запишување При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 1. пријава за запишување 2. оригинални свидетелства од сите класови 3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

Програми за предотвратяване на отпадъците ...
Доклад на Европейската сметна палата за 2006
Ръководство на потребителя за Nokia E90 Communicator
Уреди за сервизно обслужване на акумулатори ...
УСЕЩАНЕ ЗА ЖИВОТ МАГИЯТА НА КОЛЕДА
Компендиум - Център за развитие на човешките ресурси
Пълният каталог на BG_Fitness за 2010г. можете да - PLAZMAX
напорни тръби от PE за пренос на вода
напорни тръби от PE за пренос на вода
1. Наръчник за обучители на възрастни - обучение в
"Партньори за развитие" - 20 европейски практики на
Ръководство на потребителя за Nokia E90 Communicator
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ... - infostock.bg
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Политичко акциона и правна рамка за човекови права Фокус на ...
зголемен интересот за студирање на уким - Универзитет „Св ...
Финансиски можности за МПС во Р. Македонија - Сојуз на ...
voved vo filmska i teatarska produkcija - Факултет за Драмски ...
НА УКИМ - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
На рыбалке №1 (1) декабрь 2014
На рыбалке №1 (2) январь 2015
Сер вер из ути ля Циф ро вая жи во пи сь Од наж ды на Ди ком За ...
За нас се работи - бр 1
AUTEL MaxiSys MS908 - Уред За Автодијагностика Брошура MK
За кем - Предприниматель
За повече информация
НАДЗОР ЗА ОТХОДАМИ - EnvSec
Брошура за ОП "Конкурентоспособност"
ШКОЛА ЗА НАДЗОРНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ