Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

mrrfeu.hr

Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

Izvješće o radu Koordinacije za

gospodarstvo i investicije Vlade RH

- 1. polugodište 2013.

prof. dr. sc. Branko Grčić

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske


Strategija Vlade RH

Fiskalna

konsolidacija

Smjernice ekonomske

i fiskalne politike

2013. – 2015.

Državni proračun

2013. – 2015.

Strukturne

reforme

Restrukturiranje u svrhu

očuvanja radnih mjesta

Investicije javnog

sektora

Investicije privatnog

sektora

Gospodarski rast


AGREGATNE INVESTICIJE U RAZDOBLJU

2007.-2013. (u mil. HRK)


STRUKTURA INVESTICIJA PO SEKTORIMA

2012. – 63,0 milijardi kuna

• Državni proračun 3,8 milijardi kuna

• Javna poduzeća 10,7 milijardi kuna

• Privatni sektor 48,5 milijardi kuna

Plan za 2013. – 68,8 milijardi kuna

• Državni proračun 5,0 milijardi kuna

• Javni sektor 13,6 milijardi kuna*

• Privatni sektor 50,2 milijardi kuna

* Rebalansirani plan investicija javnih poduzeća


POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA RADNIH SKUPINA

• Radna skupina za javne investicije

• Radna skupina za poslovnu klimu i privatne

investicije

• Radna skupina za EU fondove


Izvješće o radu Radne skupine za

javne investicije

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

ministar pomorstva, prometa i infrastrukture

voditelj Radne skupine


Radni timovi uključeni u rješavanje problema i

prepreka u realizaciji investicija

RADNI TIMOVI UKLJUČENI U RJEŠAVANJE PROBLEMA I PREPREKA U

REALIZACIJI INVESTICIJA

I. Željeznička pruga Dugo Selo – Križevci

II.

III.

IV.

Željeznička pruga Podsused – Samobor

Postupak utvrđivanja cijene zemljišta prilikom otkupa od strane RH

Koordinacija daljnjeg razvoja projekta terminala Brajdica i terminala Zagrebačko pristanište

V. Koordinacija daljnjeg razvoja projekta izgradnje novog terminala Zračne luke Zagreb

VI.

Pokretanje investicijskih projekta Lučke uprave Osijek

VII. Priprema projekata i pripadajuće dokumentacije za prezentacije stranim investitorima

VIII. Utvrđivanje dinamike pokretanja strateških projekata financiranih iz EU fondova (Hrvatske

vode)

IX.

Utvrđivanje procedure za pripremu i realizaciju projekata unutar ekološke mreže

X. Pokretanje tržišta nekretnina

XI.

Pokazatelji uspješnosti Uprava javnih društava i definiranje dodataka ugovora o radu

XII. Definiranje mogućnosti pokretanja gradnje novih brodova (Jadroplov)

XIII. Koordinacija projekta pripreme i gradnje LNG terminala


Plan PLAN investicija INVESTICIJA za ZA 2013. GODINU godinu

• Plan investicija za 2013. godinu sukladno zadnjem rebalansu javnih

društava odnosno ustanova iznosi 13.640 milijuna kuna.

Društvo Realizacija za 2012. Plan realizaciija za 2013. % 2013. u odnosu na 2012.

2012 2013 2013/2012

HEP GRUPA i HOPS 2.400.254 2.539.334 106%

JANAF 297.720 356.997 120%

PLINACRO 150.255 101.374 67%

UKUPNO ENERGETIKA 2.848.229 2.997.705 105%

HAC 1.780.393 1.959.599 110%

HC 1.690.551 1.990.780 118%

HŽ Cargo 170.183 180.838 106%

HŽ Infrastruktura 355.309 1.877.566 528%

HŽ Putnički prijevoz 34.695 576.445 1661%

Lučke uprave 573.894 605.256 105%

Zračne luke 95.616 187.105 196%

Ostali MPPI 620.484 505.364 81%

UKUPNO PROMET, POMORSTVO I

INFRASTRUKTURA

5.321.125 7.882.953 148%

HRVATSKE VODE 2.080.716 1.551.643 75%

HRVATSKE ŠUME 490.901 618.925 126%

UKUPNO POLJOPRIVREDA 2.571.617 2.170.568 84%

FZOEU 257.933 346.299 134%

OSTALI 56.269 242.292 431%

UKUPNO 11.055.172 13.639.817 123%

• Ostvarenjem prognoza izraženih u tablici iznad, poslovna godina završila

bi rastom investicija od 23 posto u odnosu na 2012. godinu.


izacija REALIZACIJA investicija INVESTICIJA za 1. ZA polugodište 1. POLUGODIŠTE 2013. GODINE godine

• Preliminarni podaci javnih društava za 1. polugodište 2013. godine prikazuju

realizaciju investicija na razini od 4.512 milijuna kuna.

Društvo Realizacija za 2012. - I-VI Realizaciija za 2013. - I-VI % 2013. u odnosu na 2012.

2012 2013 2013/2012

HEP GRUPA i HOPS 776.550 692.239 89%

JANAF 107.355 93.755 87%

PLINACRO 51.510 54.387 106%

UKUPNO ENERGETIKA 935.415 840.380 90%

HAC 746.235 841.864 113%

HC 393.870 827.327 210%

HŽ Cargo 57.173 40.269 70%

HŽ Infrastruktura 148.433 303.768 205%

HŽ Putnički prijevoz 19.260 33.579 174%

Lučke uprave 292.286 410.500 140%

Zračne luke 26.496 58.781 222%

Ostali MPPI 210.082 54.426 26%

UKUPNO PROMET, POMORSTVO I

INFRASTRUKTURA

1.893.834 2.570.513 136%

HRVATSKE VODE 318.713 771.065 242%

HRVATSKE ŠUME 184.013 203.192 110%

UKUPNO POLJOPRIVREDA 502.725 974.257 194%

FZOEU 83.303 61.134 73%

OSTALI 30.038 65.879 219%

UKUPNO 3.445.314 4.512.162 130%

• Promatrano u odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za 1.

polugodište 2013. je veća za 30 posto


Sveti Kuzam - Križišće

Kratki pregled projekta

• Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 956 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 209 milijuna HRK

Stanje na gradilištu u 2012. Stanje na gradilištu u 2013.


Spojna cesta i tunel Sv. Ilija

Kratki pregled projekta

• Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 556 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 127 milijuna HRK

Stanje na gradilištu Q1 2013. Stanje na gradilištu Q2 2013.


D8 Plano – Split

Kratki pregled projekta

• Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 160 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 40 milijuna HRK

Stanje na gradilištu u 2012. Stanje na gradilištu u 2013.


Kontejnerski terminal Brajdica

Kratki pregled projekta

• Investitor: Lučka uprava Rijeka

• Ukupna vrijednost projekta: 200 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 55 milijuna HRK

Stanje na gradilištu u Q1 2013. Stanje na gradilištu u Q2 2013.


Kratki pregled projekta

A10 granica BIH – Metković i

čvor Ploče – Metković

• Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 488 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 456 milijuna HRK

Stanje na gradilištu Q1 2013. Stanje na gradilištu Q2 2013.


A1 Split – Ploče

Kratki pregled projekta

• Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 6.787 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 456 milijuna HRK

Stanje na gradilištu Q1 2013. Stanje na gradilištu Q2 2013.


Majdan – Jamani – Klis (Grlo)

Kratki pregled projekta

• Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

• Ukupna vrijednost projekta: 233 milijuna HRK

• Planirano realizirati u 2013: 121 milijuna HRK

Stanje na gradilištu Q1 2013. Stanje na gradilištu Q2 2013.


Zaključak ZAKLJUČAK

• Plan investicija za 2013. veći za 23 posto u odnosu na realizaciju u 2012.

godini.

• Promatrano u odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za 1.

polugodište 2013. je veća za 30 posto.

• U 1. polugodištu 2013. godine javna društva odnosno ustanove, imaju

ugovorenih, a nerealiziranih poslova u vrijednosti 10 milijardi kuna, a na

dan 30. lipnja 2013. godine u tijeku nabave je bilo 3,2 milijarde kuna.

• Aktivnosti radnih timova obuhvaćaju probleme i prepreke

za realizaciju projekata u ukupnoj vrijednosti približno

22 milijardi kuna, pri čemu je do sada otklonjeno prepreka

za projekte približno vrijedne 16 milijardi kuna.


Izvješće o radu Radne skupine za

poslovnu klimu i privatne investicije

Ivan Vrdoljak

ministar gospodarstva

voditelj Radne skupine


RADNA SKUPINA ZA POSLOVNU KLIMU I PRIVATNE INVESTICIJE

• 14. siječnja – 30. lipnja 2013. održano 11 sjednica

CILJEVI RADNE SKUPINE

Otklanjanje prepreka

za realizaciju

investicijskih

projekata

Identifikacija

područja za

unapređenje

poslovne i

investicijske klime

Predlaganje rješenja

za poboljšanje

poslovne klime kroz

uklanjanje

administrativnih i

regulatornih prepreka

Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) – glavno operativno tijelo


PRIVATNE INVESTICIJE (1)

UKLANJANJE BARIJERA PRIVATNIM INVESTICIJAMA

• Ukupno 20 prijavljenih investicijskih projekata s ozbiljnim preprekama približne

ukupne vrijednosti 1,2 milijarde € koji će kreirati oko 2.800 radnih mjesta

• U postupku rješavanja 13 investicijskih projekata približne ukupne vrijednosti

766 milijuna € koji će kreirati oko 1.270 radnih mjesta

• Riješeno 7 investicijskih projekata približne ukupne vrijednosti 434 milijuna €

koji će omogućiti zapošljavanje oko 1.530 ljudi


PRIVATNE INVESTICIJE (2)

Investicijski projekti iz portfelja AIK-a

Lipanj 2013.

Status projekata

Broj projekata

Procijenjena vrijednost

projekata

Planirani broj

novozaposlenih

Projekt je uspješno realiziran 2 75 mil € 230

Započeta izgradnja objekta ili instalacija

proizvodne opreme

U tijeku je izrada UPU/DPU ili ishođenje lokacijske

ili građevinske dozvole

Prva informacija o projektu, ili su napravljene

analize isplativosti projekta u RH, a još nije javno

obznanjena odluka o ulaganju u RH ili je projekt u

nultoj fazi (željeni projekt nije niti u PPUŽ)

7 310,5 mil € 810

30 4.754,3 mil € 2.519

36 1.659,9 mil € 4.885

UKUPNO 75 6.799,7 mil € 8.444


POSLOVNA KLIMA (1)

• Usvojeno 96 aktivnosti za provedbu u svrhu poboljšanja poslovne klime

• Provedeno 28 aktivnosti (usvojenih u I. kvartalu rada RS PKPI)

• Izrađen Katalog investicijskih projekata na engleskom jeziku za potrebe Vlade RH, pojedinih

ministarstava, agencija i ostalih državnih institucija pri prezentaciji mogućnosti ulaganja u

Republiku Hrvatsku

• Na Vladi usvojen i u saborsku proceduru odaslan Zakon o strateškim investicijskim projektima

(2. čitanje na jesen)

• Donesen terminski plan izrade Registra neporeznih prihoda

- u izradi prijedlozi za smanjenje ili ukidanje

• Osnovano Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva

• Osnovana Radna podskupina s ciljem provođenja reformi temeljem metodologije

“Doing Business”


POSLOVNA KLIMA (2)

• AIK – uloga koordinatora između nadležnih TDU za prikupljanje relevantnih

podataka o područjima koja se mjere ‘’Doing Business’’ metodologijom i glavne

točke za komunikaciju s IFC (International Finance Corporation – World Bank

Group)

• Pripremljeni i poslani upitnici “Doing Business 2014” u IFC zaključno s 29. svibnja

2013.

• Od ukupno 10 indikatora, prijavljene značajne reforme kod 5:

− Pokretanje poslovanja

− Uknjižba vlasništva

− Ishođenje građevinske dozvole

− Prekogranično trgovanje

− Rješavanje insolventnosti


INDIKATORI

PRIVATNE INVESTICIJE, lipanj 2013

Broj investicijskih projekata u rješavanju 13

Broj riješenih investicijskih projekata 7

Ukupni broj investicijskih projekata 20

POSLOVNA KLIMA, lipanj 2013

Broj prihvaćenih aktivnosti 96

Broj realiziranih aktivnosti 28

DOING BUSINESS

HR-DOING BUSINESS 2012 (izvješće 2013) 84

HR-DOING BUSINESS 2013 (izvješće 2014) 01.10.2013.


Izvješće o radu Radne skupine

za fondove Europske unije

prof. dr. sc. Branko Grčić

potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnoga razvoja

i fondova Europske unije


Osnovni podaci o korištenju fondova EU (1.)

Osnovni podaci o korištenju fondova EU (1.)

• Od ukupno dodijeljenih sredstava Republici Hrvatskoj do 19.07.2013.

ugovoreno je 82,6%, odnosno 766,8 milijuna eura.

• Kroz IPA program ugovoreno je 79,6% dodijeljenih sredstava, odnosno 502,7

milijuna eura.

• Od ukupno dodijeljenih sredstava do 19.07.2013. ukupno je isplaćeno 58,4%,

odnosno 542,7 milijuna eura.

• Kroz IPA program isplaćeno je 47,8% dodijeljenih sredstava, odnosno 302,1

milijuna eura.

• U sljedećem kvartalu očekuje se porast ukupno dodijeljenih sredstava radi

pribrajanja godišnjih alokacija za 2012. i 2013. g., čime će osnova za izračun

postotaka ugovorenih i dodijeljenih sredstava u apsolutnom iznosu biti veća

za cca 200 milijuna €


Program

Osnovni podaci o korištenju fondova EU (2.)

Ugovoreni

iznos

Stanje 31.12.2011. Stanje 31.12.2012.

%

Ugovoreni

iznos

Plaćeni iznos

% Plaćeni

iznos

Ugovoreni

iznos

% Ugovoreni

iznos

Plaćeni iznos

% Plaćeni

iznos

UKUPNO IPA 252.657.028 38% 126.977.896 19% 408.919.497,6 61% 238.483.745,4 35%

UKUPNO PRVA

GENERACIJA +

IPA

517.102.543 53% 367.834.959 38% 673.035.806,8 69% 479.096.301,3 49%

Stanje 05.04.2013. Stanje 19.07.2013.


Napredak u ugovaranju IPA sredstava u

razdoblju 31.12.2012. – 19.07.2013.

Milijuni EUR

160

140

120

16

Ugovorena sredstva iz IPA 2007-2011 programa

100

80

60

40

4

27

20

10

12

20

0

4

134 8 65 57 45 43 56

IPA I - Jačanje

institucija i pomoć u

tranziciji

IPA II - Prekogranična

transnacionalna

suradnja

IPA IIIa - Promet IPA IIIb - Okoliš IPA IIIc - Regionalna

konkurentnost

IPA IV- Razvoj ljudskih

potencijala

IPA V – Ruralni razvoj

Ugovoreni iznos do 31.12.2012. ugovoreno od 1.1. -19.7.2013.


Napredak u ugovaranju IPA sredstava u

razdoblju 05.04.2013. – 19.07.2013.

Milijuni EUR

160

140

120

100

9

Ugovorena sredstva iz IPA 2007-2011 programa

80

60

40

2

26

15

9

7

20

0

2

141 9 67 58 50 44 61

IPA I - Jačanje

institucija i pomoć u

tranziciji

IPA II - Prekogranična

transnacionalna

suradnja

IPA IIIa - Promet IPA IIIb - Okoliš * IPA IIIc - Regionalna

konkurentnost

IPA IV- Razvoj

ljudskih potencijala

IPA V – Ruralni razvoj

Ugovoreni iznos do 5.4.2013 ugovoreno od 6.4. -19.7.2013.


Napredak u isplatama IPA sredstava u razdoblju

31.12.2012. – 19.07.2013.

Isplaćena sredstva iz IPA 2007-2011 programa

Milijuni EUR

120

100

17

80

60

40

20

0

104

IPA I - Jačanje

institucija i pomoć u

tranziciji

3

6

IPA II - Prekogranična

transnacionalna

suradnja

10

32

8

13

21 28 34

IPA IIIa - Promet IPA IIIb - Okoliš IPA IIIc - Regionalna

konkurentnost

8

IPA IV- Razvoj ljudskih

potencijala

5

15

IPA V – Ruralni razvoj

isplaćeno do 31.12.2012. isplaćeno od 1.1. - 19.7. 2013.


Napredak u isplatama IPA sredstava u razdoblju

05.04.2013. – 19.07.2013.

Isplaćena sredstva iz IPA 2007-2011 programa

Milijuni EUR

120

100

10

80

60

40

9

11

8

20

0

110 7

IPA I - Jačanje institucija

i pomoć u tranziciji

2

IPA II - Prekogranična

transnacionalna

suradnja

32

8

21 29 34

IPA IIIa - Promet IPA IIIb - Okoliš * IPA IIIc - Regionalna

konkurentnost

IPA IV- Razvoj ljudskih

potencijala

4

16

IPA V – Ruralni razvoj

isplaćeno do 5.4.2013. isplaćeno od 6.4. - 19.7. 2013.


Ostvareni rezultati:

OSTVARENI REZULTATI

• Formalno usvojeni rokovi i mjerila napretka pripreme i

ugovaranja 9 velikih investicijskih projekata (Zaključak VRH),

ukupne vrijednosti 589,3 milijuna eura

• Ispunjeni preduvjeti za objavu natječaja u rujnu 2013. za

dva odobrena projekta u sektoru vodnog gospodarstva

(Sustavi vodoopskrbe i odvodnje i uređaji za pročišćavanje

otpadnih voda u Osijeku i Poreču), ukupne vrijednosti 139,7

milijuna eura

• U završnoj fazi pripreme za objavu natječaja do kraja 2013.

godine za dva projekta u sektoru željeznica (obnova pruge

Dugo Selo-Križevci i Sv. Ivan Žabno-Gradec), ukupne

vrijednosti 230,7 milijuna eura


OSTVARENI Ostvareni REZULTATI rezultati: (2)

• Ispunjeni preduvjeti za objavu natječaja u rujnu 2013. za sheme dodjele

bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti 55,3 milijuna eura:

– Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

– Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

– Analiza i inovacije poslovnih procesa primjenom ICT tehnologija

• Objavljeni natječaji za sheme dodjele bespovratnih sredstava, ukupne

vrijednosti 3,5 milijuna eura:

– Poboljšanje pristupu rada osobama s invaliditetom

– Jačanje socijalnog dijaloga

– Podrška programima organizacija civilnog društva u području

zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine

– Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u

volonterstvu za jačanje gospodarske i društvene kohezije


OSTVARENI REZULTATI (3)

• Kontinuirani rad na jačanju administrativnih kapaciteta:

• Pokrenuti postupci zapošljavanja dodatna 172 zaposlenika te zaposleno

dodatnih 88 zaposlenika u sustavu upravljanja i korištenje EU fondova te

• Izvršene sve potrebne pravne i administrativne pripreme za re-akreditaciju

sustava za upravljanje strukturnim instrumentima (revizija sustava u tijeku)

• Završen proces izrade strateških programskih dokumenata za razdoblje

2007.-2013. i dokumenti službeno podneseni EK na usvajanje

• Izrađen prvi nacrt Partnerskog sporazuma 2014.-2020. i upućen na

preliminarnu ocjenu EK


Zaključci:

ZAKLJUČCI

• Trend ubrzanja procesa ugovaranja i plaćanja se nastavlja

• Sustavno se prati priprema, ugovaranje i provedba EU projekata

• U zadnjem kvartalu 2013. godine se planira objava natječaja za minimalno

četiri investicijska projekta i tri sheme dodjele bespovratnih sredstava

(poštivanje rokova utvrđenih Zaključkom VRH)

• Ispunjeni pravni i administrativni preduvjeti za re-akreditaciju sustava

(čeka se revizorsko mišljenje)

• Proces programiranja za financijsko razdoblje 2007.-2013. završen

(dokumenti na službenom odobrenju pri EK)

• Proces programiranja za financijsko razdoblje 2014.-2020. u visokoj fazi

zrelosti


Izvješće o radu Koordinacije za

gospodarstvo i investicije Vlade RH

- 1. polugodište 2013.

Zahvaljujem na pozornosti!

More magazines by this user
Similar magazines