Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

mrrfeu.hr

Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

PREPREKE ZA INVESTICIJE

• PRIMJERI NAJČEŠĆIH PREPREKA:

o imovinsko-pravni odnosi (npr. sporovi vlasništva JLS

RH; nepoznati vlasnici…)

o izdvajanje šumsko – gospodarske osnove

o sporost i/ili izostanak donošenja UPU/DPU

o nepredvidljivost procedura (npr. arheološka

nalazišta, utjecaj na okoliš …)

o neujednačena provedba zakona (npr. različita

tumačenja poreznih propisa, propisa o gradnji …)

More magazines by this user
Similar magazines