„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011

masarski.com.pl

„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011

aktualności

Wyniki XXXV konkursu „Produkty

najwyższej jakości w przemyśle

mięsnym” WIOSNA 2011

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Oddział Technologii Mięsa

i Tłuszczu, dawniej Instytut Przemysłu Mięsnego

i Tłuszczowego zorganizował po raz

trzydziesty piąty pod patronatem Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONKURS pod tytułem

„Produkty najwyższej jakości w przemyśle

mięsnym” WIOSNA 2011.

KONKURS WIOSNA 2011 obejmował następujące

grupy wędlin: kiełbasy (bez kiełbas

suchych i podsuszanych), produkty blokowe

(drobno, średnio i grubo rozdrobnione, rolady),

wędliny podrobowe (wątrobianki, pasztetowe,

kiszki, salcesony), mięso kulinarne,

wyroby garmażeryjne (w tym dania gotowe),

galarety mięsne i mięsno-warzywne, konserwy

pasteryzowane i sterylizowane (mięsne,

drobiowe, podrobowe) w ilości 155 próbek

z 36 zakładów mięsnych i drobiarskich. Ocenę

konkursową przeprowadzono w dniach 10

i 11 marca br. w Oddziale Technologii Mięsa

i Tłuszczu IBPRS w Warszawie.

Przedmiotem oceny były następujące

wyroby mięsne:

• 63 szt. próbek kiełbas, w tym: 13 szt. kiełbas

homogenizowanych, 11 szt. kiełbas

drobno rozdrobnionych, 32 szt. kiełbas

średnio rozdrobnionych, 7 szt. kiełbas grubo

rozdrobnionych,

10


aktualności

• 13 szt. próbek produktów blokowych

w tym: 2 szt. produktów blokowych drobno

rozdrobnionych, 3 szt. produktów blokowych

średnio rozdrobnionych, 1 szt. produktów

blokowych grubo rozdrobnionych,

2 szt. studzienin, 2 szt. rolad, 1 szt. produktów

podrobowych, 1 szt. produkt blokowy

wysokowydajny, 1 szt. produkt blokowy,

• 23 szt. próbek wędlin podrobowych,

w tym: 12 szt. salcesonów, 2 szt. pasztetowych,

2 szt. wątrobianek, 7 szt. kiszek,

• 48 szt. próbek wyrobów garmażeryjnych

i garmażeryjnych kulinarnych, w tym: 22

szt. elementów z mięs, 3 szt. mięsa mielone

i kulinarne, 1 szt. bigosu, 3 szt. flaków, 2 szt.

golonek, 1 szt. gulasz, 2 szt. zup, 2 szt. pieczeni,

6 szt. pasztetów i 6 szt. innych produktów,

• 8 szt. konserw sterylizowanych

Na Konkurs zgłoszono 11 szt. próbek wyrobów

deklarowanych przez producentów jako

produkty typu „żywność wygodna” w tym:

1 szt. bigosu, 3 szt. flaków, 2 szt. golonek, 1 szt.

gulaszu, 2 szt. zup, 1 szt. pieczeni oraz 1 szt.

wyrobu drobiowego - oscypek drobiowy.

Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin

była ocena sensoryczna, wykonana przez

dwa ośmioosobowe zespoły rzeczoznawców.

I Zespół

• Justyna Niedbalska - Zakład Mięsny BE-

KON, Jabłowo Pałuckie

• Monika Więsek - Zakłady Mięsne "Łmeat-

Łuków" S.A., Łuków

• Marian Smyczek - Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski

Ernestyn Janeta, Lubomia

• Mirosław Słowiński - Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego, Warszawa

• Włodzimierz Nowak - Federacja Konsumentów,

Warszawa

• Elżbieta Górecka - SITSPOŻ, Zarząd Główny,

Warszawa

• Magdalena Kołak - Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa

• Aneta Kern-Jędrychowska - Oddział Technologii

Mięsa i Tłuszczu IBPRS, Warszawa

• Piotr Szymański - Oddział Technologii

Mięsa i Tłuszczu IBPRS, Warszawa

II Zespół

• Lidia Cichoń - Zakłady Przetwórstw Mięsnego

„SADEŁKO”, Czapla, Świniarski

Sp. J., Jedlińsk

• Ewa Kryża - Elbląskie Centrum Mięsne

„EL-HURT” Jolanta Grudzień, Zbigniew

Grudzień, Elbląg

• Ewa Masny - Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Handlowo - Usługowe, „ROLMAX” Sp.

z o.o., Susz

• Jan Mroczek - Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego, Warszawa

• Grażyna Nowak - Federacja Konsumentów,

Warszawa

• Stanisław Lenartowicz - SITSPOŻ, Zarząd

Główny, Warszawa

• Jarosław Kujawa - Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa

• Halina Makała - Oddział Technologii Mięsa

i Tłuszczu IBPRS, Warszawa

• Piotr Moch - Oddział Technologii Mięsa

i Tłuszczu IBPRS, Warszawa

11


aktualności

Ocenę sensoryczną wykonano metodą

5-cio punktową według szczegółowych

wymagań dla danego

sortymentu, zawartych w normach

polskich lub zakładowych. Do oceny

podawano próbki zakodowane,

a oceniający wykonywali oceny indywidualnie.

Oceniano następujące cechy:

• wygląd zewnętrzny na całym batonie,

• wygląd przekroju na dwóch przekrojonych

batonach,

• smak i zapach na plastrach pochodzących

co najmniej z dwóch batonów.

Próbki wędlin, które uzyskały jakość całkowitą

na poziomie 4,5 do 5 punktów, a żadna

z ocenianych cech jakościowych nie otrzymała

noty niższej niż 4 punkty, zostały zakwalifikowane

do badań chemicznych.

W badaniach chemicznych oznaczano min. zawartość:

wody, białka, tłuszczu, chlorku sodu,

fosforanów dodanych jako P 2

O 5

oraz skrobi.

Wyniki oceny sensorycznej badań chemicznych

Ocena sensoryczna wykazała, że prawie

wszystkie wędliny charakteryzowały się bardzo

dobrym lub dobrym poziomem jakości.

Sensorycznych wymagań konkursowych nie

spełniły dwie próbki spośród 155 badanych

sortymentów mięsa i produktów mięsnych:

--

kiełbasa drobno rozdrobniona wyprodukowana

wg PN - A - 82007, w której stwierdzono

liczne otworki powietrzne na przekroju,

--

element drobiowy - podudzia z kurczaka wg

Normy Zakładowej, w którym stwierdzono

nietypowy zapach, świadczący o nieświeżości.

Analizując otrzymane wyniki stwierdzono

stosunkowo niską zawartości chlorku sodu

w badanych próbkach mięsa i produktów mięsnych.

Wyniki uzyskane dla kiełbas oscylowały

od 1,1 do 2,5% przy wartości średniej 1,82%

chlorku sodu w produkcie. W przypadku kiełbas

(z wyłączeniem suchych i podsuszanych),

nieobligatoryjna już norma na przetwory mięsne

PN-A-82007, dopuszczała zawartość soli

do poziomu 3,0% w wyrobie gotowym. Wyniki

otrzymane dla wyrobów podrobowych wahały

się od 0,9-2,5%, przy średniej zawartości

1,68%. Dla produktów podrobowych typu

wątrobianki, pasztetowe, kiszki norma PN-A-

82007 dopuszczała maksymalną zawartość soli

na poziomie 2,5 % natomiast dla salcesonów

dodatek chlorku sodu limitowany był na poziomie

3,0% w wyrobie gotowym. W przypadku

produktów blokowych zanotowano również

niską zawartość soli. Wyniki otrzymane

dla tej grupy produktów wahały się od 0,9-2,5%

przy średniej zawartości 1,71%. W przypadku

produktów blokowych (z wyłączeniem wyrobów

podrobowych), norma na przetwory mięsne

PN-A-82007 dopuszczała zawartość soli do

3,0% w produkcie gotowym.

Przeprowadzona analiza chemiczna, wykazała

stosunkowo niską zawartość tłuszczu

w kiełbasach średnio rozdrobnionych. Zawartości

tłuszczu dla tego typu produktów wahały

się od 10,0 do 31,6%, przy średniej zawartości

tłuszczu 20,9% w wyrobie gotowym. W przypadku

kiełbas średnio rozdrobnionych, norma

12


aktualności

na przetwory mięsne PN-A-82007 dopuszczała

zawartość tłuszczu do 35%.

Analizując otrzymane wyniki stwierdzono

również stosunkowo niskie zawartości fosforanów

dodanych w badanych próbkach wędlin.

Dla kiełbas zawartości fosforanów dodanych

oznaczonych jako P 2

O 5

kształtowały się od

0,10-3,40 g/kg, przy wartości średniej 1,20 g/

kg. Należy podkreślić, iż na 60 próbek kiełbas

poddanych analizie chemicznej w 16 nie wykryto

fosforanów dodanych. Wyniki uzyskane

dla produktów blokowych oscylowały pomiędzy

0,10-3,40 g/kg, przy wartości średniej

1,22 g/kg w gotowym wyrobie. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, maksymalna dopuszczalna

zawartość fosforanów dodanych w przeliczeniu

na P 2

O 5

w gotowym produkcie wynosi

5 g/kg.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono

niezgodność z wymaganiami norm dla

5 próbek mięsa i wędlin:

• kiełbasa homogenizowana wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zawyżoną zawartość

skrobi,

• kiełbasa grubo rozdrobniona wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zaniżoną zawartość

białka oraz zawyżoną zawartość

skrobi,

• kiełbasa średnio rozdrobniona wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zaniżoną zawartość

białka,

• produkt blokowy średnio rozdrobniony wg

PN - A - 82007, w którym stwierdzono zaniżoną

zawartość białka,

• element drobiowy - filet z udźca z kurczaka,

w którym stwierdzono zawyżoną wartość

pH w stosunku do tej deklarowanej przez

producenta w normie zakładowej

Wyniki konkursu

Wymagania konkursowe spełniło 150 próbek

wędlin z 35 Zakładów Mięsnych i Drobiarskich.

Wszyscy producenci zostali wyróżnieni

dyplomami „za najwyższą jakość produktu”

WIOSNA 2011.

Następujące Zakłady Mięsne zostały dodatkowo

nagrodzone:

• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował

puchar za zwycięstwo w XXXV KON-

KURSIE „Produkty najwyższej jakości

w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011 dla:

Zakładu Masarskiego JÓZEF KAROL-

CZAK w Topoli Szlacheckiej.

• Dyrektor Oddziału Technologii Mięsa

i Tłuszczu IBPRS ufundował puchar „za

wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin”

w XXXV KONKURSIE „Produkty

najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”

WIOSNA 2011 dla: Lidl Polska Sklepy Spożywcze

Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach.

• Specjalny dyplom za najwyżej ocenione

produkty deklarowane przez producenta

jako produkty typu żywność wygodna

otrzyma: Zakład Przetwórstwa Mięsnego

"DWORECKI" Sp. J. w Golejewie za zupę

fasolową i zupę grochową.

• Specjalne wyróżnienie za uzyskanie bardzo

wysokich not w ocenie sensorycznej

zgłoszonych produktów typu żywność wygodna

otrzymują: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski

Ernestyn Janeta w Lubomii za

oscypek drobiowy i pieczeń z indyka oraz

13


aktualności

Zakład Przetwórstwa Mięsa MATTHIAS

Sp. z o.o. w Modliborzycach za bigos wiejski

zapiekany i gulasz wołowy.

Dyplomy za udział w konkursie, w zależnosci

od liczby nagrodzonych produktów, otrzymali

następujący producenci:

• Dwadzieścia siedem produktów

Zakład Masarski JÓZEF KAROLCZAK w Topoli

Szlacheckiej za sortymenty: pasztetowa,

wątrobiana, salceson włoski, salceson ozorowy,

kaszanka, kiszka krwista, galareta z nóg wieprzowych,

tatarska, boczkowa, tyrolska, szynka

delikatesowa, pieczeń, mortadela, parówkowa,

parówki cienkie, Luncheon-meat, śląska,

wiejska, biała parzona, zwyczajna, grilowa, flaki

wieprzowe w rosole, mortadela z papryką,

szynkowa wieprzowa, zielonogórska, rawska,

krakowska parzona.

• Dwadzieścia trzy produkty

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.

w Jankowicach za sortymenty: świeża porcja

- filet z piersi indyka 800 g, świeża porcja

- sznycel z indyka 400 g, świeża porcja - gulasz

z indyka 450 g, świeża porcja - kurczak

świeży około 1 kg, świeża porcja - filet z piersi

kurczaka schłodzony około 1 kg, świeża porcja

- mięso mielone z szynki 500 g, świeża porcja

- szynka odtłuszczona 800 g, świeża porcja

- ćwiartki tylne z kurcząt około 1 kg, świeża

porcja - udo anatomiczne z kurczaka około

1 kg, świeża porcja - gulasz wieprzowy z szynki

500 g, świeża porcja - mięso mielone z łopatki

500 g, świeża porcja - łopatka odtłuszczona

1 kg, świeża porcja - polędwiczka wieprzowa

ok. 500 g, świeża porcja - schab z kością plastry

750 g, świeża porcja - schab bez kości plastry

6 sztuk 360 g, świeża porcja - schab wieprzowy

bez kości w kawałku 560 g, świeża porcja - karkówka

bez kości plastry 4 szt. 560 g, świeża porcja

- karkówka bez kości w kawałku 1 kg, świeża

porcja - żeberka extra mięsne 500 g, Baroni

kaszanka cienka z wątrobą 500 g, Pikok parówki

wieprzowe 200 g, Pikok parówki wieprzowe

750 g, Pikok kiełbasa biała parzona 500 g.

• Siedem produktów:

"DUBIMEX" Zakład Przetwórstwa Mięsa Sp. J.

14


aktualności

Zygmunt Dubielak w Gostyninie za sortymenty:

salceson szlachecki, kaszanka, parówkowa,

parówki, toruńska, kiełbasa staropolska, kiełbasa

tradycyjna.

• Sześć produktów:

Zakład Mięsny "SMAK-GÓRNO" Sp. z o.o.

w Górnie za sortymenty: kiełbasianka z Górna

250 g, golonka w słoju z Górna 250 g, kiełbasa

lekko czosnkowa z Górna 250 g, mięsiwo

z Górna 250 g, pasztet domowy z Górna 250 g,

pasztet swojski z Górna 250 g.

• Pięć produktów:

--

Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju za sortymenty: pasztet

spod wiejskiej strzechy, salceson staropolski,

salceson wiejski, szynka dębicka,

kiełbasa tradycyjna z cielęciną.

--

Zakłady Mięsne "Łmeat- Łuków" S.A. w Łukowie

za sortymenty: pasztet "Łukowska

spiżarnia", pasztet z żurawiną "Łukowska

spiżarnia", parówki Łukowianki, wołowina

we własnym sosie extra, wieprzowina we

własnym sosie extra.

--

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego HENRYK

KANIA S.A. w Pszczynie za sortymenty:

salceson biały, kiełbasa śląska po beskidzku,

kiełbasa gospodarza, kiełbasa

z szynki, kiełbasa toruńska po beskidzku.

Berlinki classic, Berlinki z papryką, Berlinki

z serem.

--

Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w Pabianicach

za sortymenty: pasztety wiejskie smaki,

tyrolska, parówki "SLIMKI", kiełbasa

szlachetna.

• Trzy produkty:

--

„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp.J. w Bechcicach

za sortymenty: pasztet domowy, pieczeń

Zosi, kiełbasa wiejska.

--

Zakłady Mięsne „SKIBA” Andrzej Skiba

w Chojnicach za sortymenty: salceson ozorowy,

kaszanka gryczana, golonka w sosie

własnym.

--

Centrum Mięsne "Makton" S.A. Zakład

Produkcyjny w Ciechanowcu za sortymenty:

pasztet z wiejskiego wesela, salceson luksusowy,

kiełbasa jak za Gierka.

--

Zakład Mięsny "BUKAT" Sp. J. Stanisław

i Przemysław Kołodzińscy w Jarocinie za

sortymenty: konserwa wojskowa, kaszanka,

kiełbasa dobra.

--

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KONIA-

REK w Koziej Górze za sortymenty: pasztetowa

z pietruszką, wołowina bez kości tac-

• Cztery produkty:

--

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "DWO-

RECKI" Sp. J. w Golejewie za sortymenty:

salceson ozorkowy, kiełbasa z kotła,

zupa fasolowa, zupa grochowa.

--

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn

Janeta w Lubomii za sortymenty:

rolada boczkowa, oscypek drobiowy,

pieczeń z indyka, kiełbasa szynkowa wołowa.

--

Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Morlinach

za sortymenty: Berlinki z indyka,

15


aktualności

ka, kiełbasa Sołtysa.

--

Zakład Przetwórstwa Mięsa MATTHIAS

Sp. z o.o. w Modliborzycach za sortymenty:

bigos wiejski zapiekany, flaczki firmowe,

gulasz wołowy.

--

Zakłady Mięsne „BYSTRY” Sp. z o.o. Sp.

Kom. w Swarzędzu za sortymenty: kaszanka

wyborowa, szynka z piersi kurcząt, parówki

obornickie.

1. "MASARNIA" Bronisław Urbanowski w Zawidowicach

za sortymenty: salceson Zawidowicki,

nożem krojona z Zawidowic, szynkowa

z Zawidowic.

• Dwa produkty:

--

Zakład Usługowo-Handlowy "WOJCIE-

CHOWSKI" Zdzisław Wojciechowski w Bukowcu

Opoczyńskim za sortymenty: kiełbasa

serwolatka, kiełbasa tyrolska.

--

Zakłady Mięsne "DOBROSŁAWÓW" Henryk

Amanowicz w Dobrosławowie za sortymenty:

salceson włoski, mortadela.

--

Elbląskie Centrum Mięsne "EL-HURT"

Produkcja i Handel Sp. J. Jolanta Grudzień,

Zbigniew Grudzień w Elblągu za sortymenty:

smarowidło wieprzowe, golonka elbląska.

--

Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. w Hermanowej

za sortymenty: pasztet pieczony

z Bieszczad, smaczek konserwowy.

--

Zakład Mięsny BEKON Zbigniew Niedbalski

w Jabłowie Pałuckim za sortymenty:

wątrobianka pałucka, salceson ozorowy.

--

Zakłady Mięsne "ViOLA" MEYER Sp. J.

w Lnianie za sortymenty: paluszki wieprzowe,

kiełbasa dworska.

--

AGRO-HANDEL Sp. z o.o. w Mościskach

za sortymenty: parówki "PAWEŁKI", kiełbasa

z czosnkiem niedźwiedzim.

--

Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A.

w Ostrołęce za sortymenty: Paryżanki,

kiełbasa z komina.

--

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

INDYK MAZURY Sp. z o.o. w Ostródzie

za sortymenty: mielonka indycza, mielonka

indycza extra.

--

TARCZYŃSKI S.A. Zakład Produkcyjny

w Sławie za sortymenty: pasztetowa Dobrosławy,

kiełbasa biała.

--

POLISH FARM MEAT Zakłady Mięsne

STANISŁAWÓW Sp. z o.o. w Stanisławowie

za sortymenty: salceson czarny ozorkowy,

polska pieczona.

--

PEKLIMAR Sp. z o.o. w Umieninie za sortymenty:

pasztetowa ze szczypiorkiem, kiełbasa

po chłopsku.

--

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

"Masarnia Wisznice" w Wisznicach za

sortymenty: rolada blokowa, kiełbasa swojska

pieczona.

--

Masarnia Ubojnia "ZEMAT" Zdzisław Trościańczyk

i Spółka Sp.J w Wohyniu za sortymenty:

szynka wieprzowa bez kości, blok

ozorkowy.

• Jeden produkt:

--

GRZEGORZ PYKA Skup, Przetwórstwo

i Sprzedaż Artykułów Mięsnych w Jemielnicy

za krupniok.

--

P.P.H.U. "ROLMAX" Sp. z o.o. w Suszu za

flaki wołowe mrożone.

Nagrodzone produkty w Konkursie mogą być

znakowane znakiem towarowym „Produkty

najwyższej jakości” WIOSNA 2011.

Piotr Szymański

przewodniczący Komisji Konkursowej

Aneta Kern-Jędrychowska

Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu

IBPRS Warszawa,

dnia 12 maja 2011 roku

16

More magazines by this user
Similar magazines