Views
3 years ago

Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG

Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG

Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina

REBALANS 2-2012 IN POROČILO O POSLOVANJU 1-9/2012

 • Page 3: KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU PRORAČU
 • Page 6 and 7: 411 Transferi posameznikom in gospo
 • Page 8 and 9: Primerna poraba občine je za posam
 • Page 10 and 11: 711 - Takse in pristojbine 3.950
 • Page 12 and 13: 73 - PREJETE DONACIJE 0 € 730 - P
 • Page 14 and 15: 4 - ODHODKI 8.517.770 € Prvotno n
 • Page 16 and 17: REBALANS 1 Z rebalansom dodajamo sr
 • Page 18 and 19: 412 - Transferi nepridobitnim organ
 • Page 20 and 21: ODHODKI KONTO OPIS VELJAVNI PRORAČ
 • Page 22 and 23: KONTO OPIS VELJAVNI PRORAČUN 2012
 • Page 24 and 25: KONTO OPIS VELJAVNI PRORAČUN 2012
 • Page 26 and 27: KONTO OPIS VELJAVNI PRORAČUN 2012
 • Page 28 and 29: 2.2 RAČUN FINANČNIH NALOŢB IN TE
 • Page 30 and 31: 2. NRP OB037-12-004 sekundarni vodo
 • Page 32 and 33: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 34 and 35: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 36 and 37: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 38 and 39: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 40 and 41: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 42 and 43: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 44 and 45: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 46 and 47: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 48 and 49: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 50 and 51: ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL
 • Page 52 and 53:

  ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL

 • Page 54 and 55:

  ZAP. ŠT. PRO. UPO. PROG. KLAS. VEL

 • Page 56 and 57:

  01019003 - Dejavnost ţupana in pod

 • Page 58 and 59:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 60 and 61:

  0201000 - OBČINSKI SVET, ODBORI IN

 • Page 62 and 63:

  0203 - Fiskalni nadzor 13.134 € O

 • Page 64 and 65:

  0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob

 • Page 66 and 67:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 68 and 69:

  -Povečanje zadrţevalne zmogljivos

 • Page 70 and 71:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 72 and 73:

  Vzdrţevalnina« zajema pokrivanje

 • Page 74 and 75:

  Ograditev črpališča, prioritetno

 • Page 76 and 77:

  V letu 2012 je po evidencah predvid

 • Page 78 and 79:

  1016002 - POKOPALIŠČE IG 10.694

 • Page 80 and 81:

  402902 Plačilo po podjemni pogodbi

 • Page 82 and 83:

  POROČILO 1-9/2012 Sredstva na poko

 • Page 84 and 85:

  POROČILO 1-9/2012 402000 Kot je bi

 • Page 86 and 87:

  Dodali smo sredstva v višini 1.000

 • Page 88 and 89:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 90 and 91:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 92 and 93:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 94 and 95:

  POROČILO 1-9/2012 Sredstva iz te p

 • Page 96 and 97:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 98 and 99:

  REBALANS 1 Zagotovili smo sredstva

 • Page 100 and 101:

  402108 drobni inventar Sredstva se

 • Page 102 and 103:

  Do 30.09.2012 smo iz tega konta por

 • Page 104 and 105:

  06019002 - Nacionalno zdruţenje lo

 • Page 106 and 107:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 108 and 109:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 110 and 111:

  REBALANS 1 Z rebalansom se dodajo s

 • Page 112 and 113:

  1007001 - GASILCI 189.327 € Obraz

 • Page 114 and 115:

  11039002 Zdravstveno varstvo rastli

 • Page 116 and 117:

  POROČILO 1-9/2012 Za programe in d

 • Page 118 and 119:

  1011003 - KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE

 • Page 120 and 121:

  POROČILO 1-9/2012 Na podlagi predl

 • Page 122 and 123:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 124 and 125:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 126 and 127:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 128 and 129:

  POROČILO 1-9/2012 Projektantsko po

 • Page 130 and 131:

  1313001 - PROMETNA SIGNALIZACIJA 16

 • Page 132 and 133:

  REBALANS 2 Preostala sredstva se na

 • Page 134 and 135:

  14039001 - Promocija občine 39.661

 • Page 136 and 137:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 138 and 139:

  POROČILO 1-9/2012 Realizirani stro

 • Page 140 and 141:

  15029001 - Zbiranje in ravnanje z o

 • Page 142 and 143:

  Sprejemnik centra v delovnem času

 • Page 144 and 145:

  REBALANS 2 KANALIZACIJA IN PLOČNIK

 • Page 146 and 147:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 148 and 149:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 150 and 151:

  POROČILO 1-9/2012 Na kontu 402006

 • Page 152 and 153:

  Kazalci: zmanjšanje števila uvede

 • Page 154 and 155:

  Vrtina Rogatec Konec meseca maja je

 • Page 156 and 157:

  REBALANS 2 Na postavki vodovod Mate

 • Page 158 and 159:

  1316000 - NOVOLETNA OSVETLITEV 8.38

 • Page 160 and 161:

  REBALANS 1 Zagotovili smo sredstva

 • Page 162 and 163:

  REBALANS 2 Z rebalansom smo del sre

 • Page 164 and 165:

  17079002 - Mrliško ogledna sluţba

 • Page 166 and 167:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 168 and 169:

  -Pravilnik o načinu določanja sku

 • Page 170 and 171:

  18039003 - Ljubiteljska kultura 27.

 • Page 172 and 173:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 174 and 175:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 176 and 177:

  1118005 - ŠPORT IN REKREACIJA - DV

 • Page 178 and 179:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 180 and 181:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 182 and 183:

  1119006 - DRUGI VRTCI - eko. cena 1

 • Page 184 and 185:

  POROČILO 1-9/2012 V obdobju 1-9 je

 • Page 186 and 187:

  Izobraţevanje se financira iz sred

 • Page 188 and 189:

  PŠ Tomišelj Vrtec Tomišelj PŠ T

 • Page 190 and 191:

  V celoti se financira: -1 delovno m

 • Page 192 and 193:

  1906 - Pomoči šolajočim 37.798

 • Page 194 and 195:

  2004 Izvajanje programov socialnega

 • Page 196 and 197:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 198 and 199:

  Pravice druţinskega pomočnika se

 • Page 200 and 201:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 202 and 203:

  1120005 - HUMANITARNE OGRANIZACIJE

 • Page 204 and 205:

  za zagotovitev sredstev za naloge,

 • Page 206 and 207:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 208 and 209:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 210 and 211:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 212 and 213:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 214 and 215:

  Predvidena sredstva za reprezentanc

 • Page 216 and 217:

  REBALANS 1 Preostala sredstva iz le

 • Page 218 and 219:

  za izdajo naročilnice, ki jo vloţ

 • Page 220 and 221:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 222 and 223:

  Predvidena sredstva za splošni mat

 • Page 224 and 225:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 226 and 227:

  2. Skladno z veljavnim Odlokom o pr

 • Page 228 and 229:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 230 and 231:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 232 and 233:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 234 and 235:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 236 and 237:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 238 and 239:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 240 and 241:

  NRP PO ZAČETEK- ST. KONTO OPIS KON

 • Page 242 and 243:

  Na zahtevo Elektra (soglasodajalec)

 • Page 244 and 245:

  Stanje projekta V letu 2011 so bila

 • Page 246 and 247:

  Planirana so tudi sredstva za treh

 • Page 248 and 249:

  REBALANS 1 Z rebalansom se na kontu

 • Page 250 and 251:

  Glede na to, da ob regionalni cesti

 • Page 252 and 253:

  13029003 - Urejanje cestnega promet

 • Page 254 and 255:

  POROČILO 1-9/2012 V juliju je izva

 • Page 256 and 257:

  REBALANS 1 Z rebalansom se zagotovi

 • Page 258 and 259:

  16039001 - Oskrba z vodo 30.324 €

 • Page 260 and 261:

  REBALANS 1 V letu 2010 je bilo za p

 • Page 262 and 263:

  REBALANS 1 Z rebalansom se zagotovi

 • Page 264 and 265:

  uradnik na poloţaju - direktor ob

 • Page 266 and 267:

  ZAP. ŠT. 16 17 18 19 20 21 22 OKVI

 • Page 268 and 269:

  ZAP. ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA KATAST

 • Page 270 and 271:

  Obrazec št. 3: Načrt najema nepre

 • Page 272 and 273:

  ZAP. ŠT. 11 12 13 14 15 16 17 18 K

5.) Proračun 1.2: Splošni del proračuna Občine Lendava za leto 2008
Mostiščar september 2013 - Občina IG
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2008
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Zaključni račun proračuna za leto 2008 - Občina IG
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2000
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2004
splošni del proračuna občine lendava za leto 2007 - Občina Lendava
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004
Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2012 - Občina Ruše
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
19.) Rebalans posebnega dela proračuna Občine Lendava za leto ...
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007 - Občina ...
Posebni del proračuna Občine Vransko za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne ... - Občina IG
20.) Realizacija splošnega dela proračuna Občine Lendava za leto ...
17.) Predlog rebalansa proračuna Občine Lendava za leto 2009
PRIJAVNI OBRAZEC JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ... - Občina IG
Spremembe Proračuna OT za leto 2012 in Proračun za leto 2013
predlog rebalansa proračuna rs za leto 2012 - Vlada Republike ...
Posebni del proračun za leto 2011 - Občina Kranjska Gora
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parcele št ... - Občina IG
Priloga 1 ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA ... - Občina IG
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE Janez Miklič Tel: 01/28 ... - Občina IG
JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje ... - Občina IG