Views
3 years ago

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve 2012-2016

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve 2012-2016

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve

PLÁNOVANÉ LEGISLATÍVNE INICIATÍVY V OBCHODNOM PRÁVE 2012-2016 Anna Kovaľová odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva sekcia legislatívy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky PREHĽAD • záväzky SR plynúce z členstva v EU • Akčný plán boja proti daňovým podvodom • Plán legislatívnych úloh vlády SR 2012 • Plán legislatívnych úloh vlády SR 2013 • Rámcový plán legislatívnych úloh vlády SR na 6. volebné obdobie 1

Zásada NE BIS IN IDEM v práve EU
Trestné právo hmotné
Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike - Justičná akadémia
Vybrané problémy družstevního práva České republiky v ...
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva
7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
Plánované školiace akcie v školskom roku 2013/2014 - Katedra ...
plánovací kalendář pro 1. pololetí ve školním roce 2012/2013
Vyhodnotenie akčného plánu FPV UKF v Nitre za rok 2012 - Fakulta ...
DEDIČSKÉ PRÁVO V SR
Dedičské právo v SR - prezentácia
Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi - Justičná akadémia
Výberová bibliografia k téme seminára "Právny styk s cudzinou v ...
Tematický plán pro rok 2013 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plán práce školy2006 - Základná škola Gašpara Haina v Levoči
Nová právní úprava spotřebitelských úvěrů v EU a její transpozice ...
Výzkum a trendy v územním/prostorovém plánování ve střední Evropě.
Plán práce na rok 2012 - 2013 - 2. ZŠ Holešov
Plán práce školy šl.r. 2012-2013 - MŠ Dénešova
Plán práce na rok 2011 - 2012 - 2. ZŠ Holešov
Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 (PDF) - Šarišské ...
CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE V ŠD CHRAST - ZŠ Chrast
Verejné zdravie v práve Európskej únie po Lisabonskej zmluve
Plán kynologických akcí po ádaných v roce 2012 - Klub chovatelů ...
Sociálne služby v samospráve 2012 - Bernolákovo
Přehled jakosti pitné vody v síti za rok 2012 a plán kontrol na 2013
vedecké práce doktorandov 2012 - Slovenská Akadémia Vied v ...
Sociálne služby v samospráve 2012 - Bernolákovo
Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013 v študijnom ...