23.02.2015 Views

Aktion Deutsch 2

WSiP / Gimnazjum / "Aktion Deutsch"

WSiP / Gimnazjum / "Aktion Deutsch"

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aktion

Deutsch

2

JĘZYK NIEMIECKI

PODRĘCZNIK DO GIMNAZJUM

ZGODNY

Z WYMAGANIAMI

od

2015


Anna Potapowicz

Aktion

2 Deutsch

JĘZYK NIEMIECKI

PODRĘCZNIK DO GIMNAZJUM


Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisany do

wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego, na podstawie opinii

rzeczoznawców

Poziom: A1

Etap edukacyjny: gimnazjum

Rok dopuszczenia: 2014

Numer ewidencyjny w wykazie:

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Warszawa 2015

Wydanie I (2015)

ISBN 978-83-02-15009-8

Autor zadań treningowych: dr hab. Paweł Piszczatowski

Ilustrator: Krzysztof Gawronkiewicz

Kierownik projektu: Ewa Wilk

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Ewa Wilk

Konsultacje: Boris Martin Bahr, Sabine Leitner (język niemiecki); Izabella Jastrzębska-Okoń, Michał Kański (korekta)

Redakcja językowa: Mirella Hess-Remuszko, Anna Wlaźnik

Redakcja techniczna: Maria Dylewska

Projekt okładki: Dominik Krajewski, Artur Matulaniec

Projekt graficzny: Artur Matulaniec

Opracowanie graficzne: Barbara Scharf

Fotoedycja: Natalia Marszałek

Skład i łamanie: Barbara Scharf

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Tel.: 22 576 25 00

Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl

Dziękujemy 765 nauczycielom języka niemieckiego z całej Polski, którzy wzięli udział w badaniach stanowiących

podstawę do stworzenia cyklu Aktion Deutsch.

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie.

Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie

na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki


Spis treści

Kręgi tematyczne Komunikacja Gramatyka

1 Übung macht den Meister s. 9

1. Wieder Schule!

2. Die liebe Familie

3. Alltag mal anders?

człowiek

życie rodzinne

szkoła

zasięganie i udzielanie informacji

relacjonowanie

czasownik

rzeczownik

zaimek dzierżawczy

szyk zdania

Wiederholung Grammatik Nützliche Wendungen Training

2 Essen s. 23

1. Ich möchte einen Tee

2. Wie schmeckt der Fisch?

3. Gibst du mir bitte das

Salz?

żywienie

Wiederholung Grammatik Aktiver Wortschatz Training

3 Sport oder Kunst? s. 35

1. Ich kann nicht kommen

2. Ich bin ein Kinofan

3. Spielst du Fußball?

życie rodzinne

i towarzyskie

człowiek

kultura

Wiederholung Grammatik Aktiver Wortschatz Training

4 Einmal im Jahr s. 47

1. Heute ist der 1. März

2. Wann hast du Geburtstag?

3. Das Wetter für heute

życie rodzinne

i towarzyskie

Wiederholung Grammatik Aktiver Wortschatz Training

5 Wie war’s? s. 59

1. Keine große Liebe?

2. Ich habe mich gelangweilt

3. Ich habe mein Handy

verloren

życie rodzinne

i towarzyskie

szkoła

technika

Wiederholung Grammatik Aktiver Wortschatz Training

6 Einkaufen s. 71

1. Wo hast du das gekauft?

2. Was wünschen Sie bitte?

3. Wo kann ich bezahlen?

zakupy i usługi

posiłki

lokale gastronomiczne

podstawowe artykuły spożywcze,

potrawy i napoje

rozmowy w restauracji i przy stole

smak potraw

nakrycia stołowe

składanie, odrzucanie i przyjmowanie

propozycji

zainteresowania i formy spędzania

czasu wolnego

dziedziny kultury

dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy

pory roku i miesiące

podawanie daty

zapraszanie na urodziny, przyjmowanie

i odrzucanie zaproszenia, składanie

życzeń

pogoda

relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

wymiana międzyszkolna

korzystanie z urządzeń technicznych

ogłoszenie o zagubieniu przedmiotów

przysłówki czasu odnoszące się do

przeszłości

rodzaje sklepów i towary

kieszonkowe

sprzedawanie i kupowanie

lista zakupów spożywczych

czasowniki mögen i möchte…

rzeczownik i zaimek osobowy

w bierniku (Akkusativ)

czasowniki modalne: können,

wollen, müssen, sollen, dürfen

w czasie teraźniejszym

przysłówki określające

częstotliwość zdarzeń: oft,

sehr oft, ab und zu, nie

czasowniki zwrotne

liczebniki porządkowe

zaimki man i es

czas przeszły Präteritum

czasowników sein i haben

czas przeszły Perfekt

rzeczownik i zaimek osobowy

w celowniku (Dativ)

Wiederholung Grammatik Aktiver Wortschatz Training

Extras s. 83

Weihnachten Karneval Projekt Nützliche Wendungen Grammatik Training Vokabelverzeichnis

3


O podręczniku

Pamiętaj, Aktion Deutsch 2 jest podręcznikiem wieloletnim, dlatego nie pisz w nim – wszystkie

rozwiązania zapisuj w zeszycie.

Aktion Deutsch 2 składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy dzieli się na trzy podrozdziały.

Na końcu każdego rozdziału znajdują się: Wiederholung (powtórzenie materiału), Grammatik

(omówienie zagadnień gramatycznych), Aktiver Wortschatz (lista środków leksykalnych przeznaczonych

do aktywnego opanowania) oraz Training (trening sprawności językowych). Podręcznik zawiera

również dodatkowe materiały dotyczące zwyczajów świątecznych, propozycję pracy projektowej,

listę przydatnych zwrotów, tablice gramatyczne, zadania treningowe, a także podręczny słowniczek

niemiecko-polski.

Grammatik

zagadnienie

gramatyczne

Tipp

dodatkowe wskazówki

4

Nie pisz w podręczniku!

Rozwiązania zapisuj w zeszycie.

CD 12 Posłuchaj ścieżki numer 12.

G 5.2.

Zapoznaj się z dodatkową informacją

na końcu rozdziału.

HÖREN

LESEN

SPRECHEN

SCHREIBEN

zadanie rozwijające sprawność słuchania

zadanie rozwijające sprawność czytania

zadanie rozwijające sprawność mówienia

zadanie rozwijające sprawność pisania


4

Wiederholung

Kapitel 3 | Sport oder Kunst?

SCHREIBEN

1. Beantwortet die Fragen im Heft. Tauscht dann eure Hefte und kontrolliert gegenseitig

eure Lösungen. Wer hat alle Fragen richtig beantwortet und ist der Gewinner ?

Odpowiedzcie na pytania w zeszycie. Następnie zamieńcie się zeszytami i wzajemnie sprawdźcie rozwiązania.

Kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania i jest zwycięzcą ?

1. Wann ist der Valentinstag?

2. Wann ist Weihnachten?

3. Wann feiert man in Polen den Muttertag?

4. Wann ist in Polen der Kindertag?

5. Wann feiert man in Polen den Vatertag?

6. Wann beginnt in Polen die Schule?

7. Wann ist der Internationale Tag der Arbeit?

8. Wann ist in Polen der Nationalfeiertag?

9. Wann bringt der Sankt Nikolaus Geschenke?

SPRECHEN

4. Was macht man …? Beantwortet die Fragen in einer Kettenübung nach dem Muster.

Co się robi…? Odpowiedzcie na pytania w łańcuszku według wzoru.

Beispiel: Was macht man im Sportunterricht?

A: Man macht Gymnastik. B: Man macht Gymnastik und man spielt Fußball. C: Man macht Gymnastik,

man spielt Fußball und man joggt. D: …

1. Was macht man in der Schule? 3. Was macht man auf einer Party?

2. Was macht man im Restaurant? 4. Was macht man zu Hause?

5. Bildet zwei Gruppen und spielt Scharade zum Thema Wetter.

Podzielcie się na dwie grupy i zagrajcie w kalambury na temat pogody.

SPRECHEN

6. Welche Jahreszeit ist das? Wie ist das Wetter? Beschreibt die Fotos im Klassenplenum.

Jaka to pora roku? Jaka jest pogoda? Opiszcie zdjęcia w klasie.

A. B. C. D.

SPRECHEN

2. Formuliere zu den angegebenen Situationen Aussagen auf Deutsch.

Sformułuj wypowiedzi po niemiecku zgodnie z opisanymi sytuacjami.

1. Koleżanka zaprasza cię na urodziny, a ty nie możesz przyjść, bo masz w tym dniu urodziny siostry.

2. Kolega cię pyta, kiedy masz urodziny.

3. Jesteś na wakacjach i ktoś cię pyta, jaka jest u ciebie pogoda.

4. Koleżanka ma urodziny i składasz jej życzenia.

5. Ktoś cię zaprasza na spacer, a ty nie chcesz iść, bo jest zimno, wieje i pada deszcz.

Oceń, w jakim stopniu (dobrze, średnio, słabo) opanowałeś/opanowałaś następujące

umiejętności:

1. Posługiwanie się nazwami pór roku i miesięcy.

im Sommer, im Winter …, im Januar, im Februar …

2. Zasięganie i udzielanie informacji o dacie.

Samoocena wiedzy

i umiejętności

3. Macht eine Kettenübung. Nennt die Ordinalzahlen nach den Mustern.

Wer einen Fehler macht, scheidet aus dem Spiel aus.

Zagrajcie w łańcuszku. Wymieńcie po kolei – według wzoru – liczebniki porządkowe.

Kto się pomyli, odpada z gry.

Der Wievielte ist am Montag? Der 5. Mai. Wann ist dein Geburtstag? Am 7. Oktober.

3. Zapraszanie na urodziny, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia.

Kommst du zu meiner Geburtstagsparty? Ich komme bestimmt. Tut mir leid, ich kann nicht.

4. Składanie życzeń urodzinowych.

der 1.

der 5.

der 9.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Alles Gute!

54

der 3.

der 7.

der 1. der 7. der 13.

der 4. der 10.

5. Opisywanie pogody.

Es ist kalt und es regnet. Die Sonne scheint. Es sind 20 Grad.

6. Pisanie pocztówki.

Liebe Jana, ich bin seit Samstag in Prag. Es ist hier warm, aber windig. Herzliche Grüße XY

7. Stosowanie czasowników zwrotnych.

Ich freue mich sehr. Er interessiert sich für Musik.

55

Aktiver Wortschatz

lista środków leksykalnych

do aktywnego opanowania

Wiederholung

powtórzenie materiału

przed sprawdzianem

2 Grammatik

Aktiver Wortschatz

G 2.1. Odmiana czasownika möchte…

2.1. Ich möchte einen Tee

2.2. Wie schmeckt der Fisch?

Grammatik

zestawienie zagadnień

gramatycznych wraz

z przykładami

i wzorami odmian

Forma ich möchte oznacza chciałbym/chciałabym. ich möchte wir möchten

Czasownik möchte… odmienia się nieregularnie:

formy 1. i 3. osoby liczby pojedynczej są takie same. du möchtest ihr möchtet

er/sie/es möchte sie/Sie möchten

G 2.1. Rzeczownik w bierniku

W języku niemieckim, inaczej niż w angielskim, rzeczowniki odmieniają się przez przypadki. Odmianie podlegają

w większości przypadków nie same rzeczowniki, lecz poprzedzające je rodzajniki, zaimki dzierżawcze lub

przeczenie kein.

W niemieckim istnieją jedynie cztery przypadki.

Pierwszy przypadek Nominativ (mianownik) odpowiada na pytanie wer? was? (kto? co?).

Ostatni, czwarty przypadek Akkusativ (biernik) odpowiada na pytanie wen? was? (kogo? co?).

W rodzaju żeńskim, nijakim i liczbie mnogiej formy mianownika i biernika są takie same. Różnica w odmianie

występuje jedynie w rodzaju męskim.

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

Nominativ

der

die

das

die

wer? was?

ein

eine

ein


kein Tee keine Pizza kein Wasser keine Pommes

mein

meine

mein

meine

Akkusativ

den

die

das

die

wen? was?

einen

Tee

eine

Pizza

ein

Wasser


Pommes

keinen

keine

kein

keine

meinen

meine

mein

meine

Pozostałe dwa przypadki Genitiv (dopełniacz) i Dativ (celownik) poznasz podczas dalszej nauki.

G 2.3. Zaimek osobowy w bierniku

Zaimki osobowe podobnie jak rzeczowniki odmieniają się przez przypadki.

Poniżej podano ich formy w mianowniku i bierniku.

Nominativ

wer? was? ich du er sie es wir ihr sie/Sie

Akkusativ

wen? was? mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie

PRODUKTY SPOŻYWCZE

der Fisch, -e ryba

der Salat, -e sałata; sałatka

die Kartoffel, -n ziemniak

die Suppe, -n zupa

das Gemüse warzywa

das Obst owoce

das Schnitzel, – sznycel

das Steak, -s stek

PRZEKĄSKI

der Döner, – kebab

die Pizza, -s/Pizzen pizza

die Bratwurst, Bratwürste pieczona kiełbas(k)a

die Pommes (lm.) frytki

mit Ketchup z keczupem

mit Majo z majonezem

mit Senf z musztardą

NAPOJE

der Kaffee, -s kawa

der Tee, -s herbata

der Orangensaft, Orangensäfte sok pomarańczowy

der Apfelsaft, Apfelsäfte sok jabłkowy

das Wasser woda

das Mineralwasser woda mineralna

DESERY

der Nachtisch, -e deser

der Kuchen, – ciasto

die Schokolade, -n czekolada

die Torte, -n tort

das Eis lody

POZOSTAŁE SŁOWNICTWO

frühstücken jeść śniadanie

zu Mittag essen (du isst) jeść obiad

zu Abend essen (du isst) jeść kolację

trinken pić

Ich habe Durst. Chce mi się pić.

Ich habe keinen Durst. Nie chce mi się pić.

Ich habe Hunger. Jestem głodny/głodna.

Ich habe keinen Hunger. Nie jestem głodny/głodna.

Essen wir etwas? Zjemy coś?

Wie viel kostet … / Was kostet …? Ile kosztuje…?

Was nimmst du? Co bierzesz?

Ich möchte einen Tee. Chciałbym/Chciałabym herbatę.

Die Speisekarte bitte! Poproszę kartę!

Wir möchten bestellen. Chcielibyśmy zamówić.

Guten Appetit! Smacznego!

Danke, gleichfalls. Dziękuję, nawzajem.

Wir möchten zahlen. Chcielibyśmy zapłacić.

Die Rechnung kommt sofort. Rachunek zaraz będzie.

Ist der Stuhl frei? Czy to krzesło jest wolne?

Nein, tut mir leid, er ist besetzt. Nie, przykro mi, jest zajęte.

PRODUKTY SPOŻYWCZE

der Apfel, Äpfel jabłko

der Joghurt jogurt

der Käse ser

der Quark twarożek

der Schinken szynka

der Pfeffer pieprz

der Zucker cukier

die Banane, -n banan

die Butter masło

die Cornflakes (lm.) płatki kukurydziane

die Gurke, -n ogórek

die Marmelade, -n dżem, marmolada

die Milch mleko

die Tomate, -n pomidor

die Zitrone, -n cytryna

das Brot, -e chleb

das Brötchen, – bułka

das Ei, -er jajko

das Fleisch mięso

das Salz sól

SMAKI

salzig słony

sauer kwaśny

scharf ostry

süß słodki

POZOSTALE SŁOWNICTWO

Was isst du gern? Co lubisz jeść?

Was magst du am liebsten? Co lubisz najbardziej?

Wie schmeckt der Fisch? Jak smakuje ta ryba?

Möchtest du probieren? Chcesz spróbować?

2.3. Gibst du mir bitte das Salz?

NAKRYCIA

der Becher, – kubek

der Löffel, – łyżka

der Teller, – talerz

die Gabel, -n widelec

die Tasse, -n filiżanka

die Serviette, -n serwetka

das Glas, Gläser szklanka

das Messer, – nóż

POZOSTAŁE SŁOWNICTWO

frisch świeży

satt najedzony,syty

mit Zucker z cukrem

ohne Zucker bez cukru

Gibst du mir bitte das Salz? Podasz mi sól?

32

33

Informacje realioi

kulturoznawcze

o krajach niemieckojęzycznych

Lista celów

nauczania

2 Essen

Hamburger

Strudel jabłkowy

Kuchnia austriacka słynie z deserów. Do potraw

narodowych oprócz sławnego tortu Sachera

(Sachertorte) zalicza się również strudel jabłkowy

(Apfelstrudel). Podaje się go na zimno lub na ciepło

z cukrem pudrem, bitą śmietaną i sosem waniliowym.

Ziemniaki

Ziemniaki stanowią

podstawę kuchni

wszystkich krajów

niemieckojęzycznych. Jada

się ziemniaki pieczone,

gotowane, smażone, frytki

i placki ziemniaczane.

W Szwajcarii podaje się je

z serem, na przykład typu

Raclette lub Fondue.

Europejska historia ziemniaka

nie jest bardzo długa. Warzywo

to pochodzi z Ameryki

Południowej, a w Europie

spożywa się je dopiero od końca

XVIII wieku.

Hamburgera można kupić w każdej

restauracji typu fast food. Kojarzymy

go przede wszystkim ze Stanami

Zjednoczonymi, ale zarówno danie,

jak i jego nazwa pochodzą z Niemiec,

a dokładnie z Hamburga. Już od

bardzo dawna znana jest tam

przekąska składająca się z bułki,

kawałka wołowiny i sosu.

Do Ameryki dotarła ona

później wraz z niemieckimi

emigrantami.

Z tego rozdziału nauczysz się:

nazywać podstawowe artykuły spożywcze, dania,

napoje, sztućce i naczynia,

zamawiać jedzenie i prowadzić rozmowę w restauracji,

mówić o tym, co lubisz, czego nie lubisz i co jak smakuje.

6

Training

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU HÖREN CD 42

1. Wysłuchaj dwukrotnie rozmowy Anny i Christiny na temat zakupów. Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu dobierz do każdej osoby po dwa przedmioty, które chce kupić.

Anna

Christina

A B C D E

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

2. Przeczytaj tekst. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które są właściwymi uzupełnieniami luk.

Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.

A. von B. aus C. seit D. nach E. mit F. zu

Hi Paula,

ich muss dir was erzählen. Wir haben in unserer Klasse einen neuen Schüler! Er heißt Lukas und kommt

..(1).. Rostock, aber sein Vater hat einen neuen Job bekommen und ..(2).. einem Monat wohnt die ganze Familie

hier in München. Ich finde Lukas total süß!!! Und das Wichtigste: Morgen gehe ich ..(3).. ihm ins Kino!!!

Ich melde mich morgen wieder bei dir.

LG Lisa

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

3. Przeczytaj ogłoszenia (1–4). Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Jedno zdanie zostało

podane dodatkowo.

1. 2.

Herzlich willkommen!

Großer Schlussverkauf!

ÖFFNUNGSZEITEN

Liebe Kunden!

Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr

Samstag 8.00 – 16.00 Uhr

Heute alle Schuhe 50% reduziert! sonntags geschlossen

3. 4

Originaltickets für Musicals, Festivals, Konzerte,

Theater, Sport und viele anderee Veranstaltungen

zu Top-Preisen online kaufen!

BEI UNS KEINE VERSANDKOSTEN

A. Diesen Text kann man in einem Schuhgeschäft lesen.

B. Heute kann man hier ein Geschenk bekommen.

C. Diesen Text findet man in einem Einkaufszentrum.

D. Diesen Text kann man in einem Musikladen lesen.

E. Man kann hier verschiedene Eintrittskarten im Internet kaufen.

Große Dankeschön-Aktion!

Nur heute!

Nur heute bekommen Sie

beim Kauf eines Fahrrads

einen Helm gratis!

Training

trening sprawności

językowych

23

82

5


Dlaczego

warto uczyć się

języka niemieckiego?

Znajomość niemieckiego pomoże Ci w nawiązywaniu kontaktów z osobami

posługującymi się tym językiem na co dzień. Powiększysz w ten sposób grono swoich

znajomych. W świecie globalnej komunikacji jest to naprawdę łatwe.

Język niemiecki to drugi – po angielskim – najczęściej używany język w internecie. Jego

znajomość pozwoli Ci lepiej wykorzystać zasoby sieci, a dzięki informacjom dostępnym

tylko na niemieckojęzycznych stronach WWW rozwiniesz swoje zainteresowania.

Jako obywatel Unii Europejskiej możesz w przyszłości studiować na bardzo dobrych

uczelniach w krajach niemieckojęzycznych. Zdana matura i znajomość języka to jedyne

warunki, które musisz spełnić. Jeżeli wybierzesz edukację na polskiej uczelni, niemiecki

ułatwi Ci uczestnictwo w atrakcyjnych programach wymiany studentów, takich jak

Erasmus czy programy stypendialne Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Znajomość języka angielskiego to w dzisiejszym świecie konieczność. Jeżeli znasz

dodatkowo niemiecki, zwiększa to Twoje szanse na znalezienie w przyszłości ciekawej

i dobrze płatnej pracy. Pracodawcy często poszukują osób znających dwa języki obce.

Specjaliści z innych krajów posługujący się językiem niemieckim są bardzo cenieni

w krajach niemieckojęzycznych. Dotyczy to nie tylko fachowców z branży IT, lecz także

inżynierów wszystkich specjalności, mechaników, elektroników, operatorów maszyn,

rzemieślników budowlanych, handlowców, lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej.

Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy dużo podróżują i obecnie stanowią około 40% wszystkich

obcokrajowców odwiedzających Polskę. Znajomość ich języka pomoże Ci znaleźć ciekawą

pracę w bardzo prężnie rozwijającej się branży turystycznej.

Niemcy przyjeżdżają do Polski nie tylko w celach turystycznych, lecz także na zakupy

lub w celach biznesowych. Jeśli będziesz potrafił/potrafiła porozumieć się w języku

niemieckim, wiele na tym skorzystasz. Zwłaszcza na zachodzie Polski znajomość języka

okazuje się bardzo przydatna w życiu codziennym.

Także wielu Polaków wybiera kraje niemieckojęzyczne jako cel swoich wyjazdów,

zwłaszcza zimowych wypadów na narty. Dzięki znajomości niemieckiego lepiej

wykorzystasz taki wyjazd i jako tłumacz/tłumaczka pomożesz rodzinie i znajomym.

Między Polakami i Niemcami narosło w trakcie niełatwej wspólnej historii wiele

animozji i krzywdzących stereotypów. W integrującej się Europie kładzie się duży nacisk

na budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Poznanie języka

i kultury naszych sąsiadów pozwoli Ci nie tylko lepiej zrozumieć ich punkt widzenia,

lecz także przedstawić i obronić własny.


Strategie

uczenia się

1 Korzystaj z podręcznika

Słuchaj w domu nagrań zamieszczonych na CD, które dołączono

do

podręcznika! To jeden z najlepszych sposobów nauki języka. Małe dzieci

uczą się języka ojczystego, słuchając swoich rodziców i powtarzając po nich.

Dobrym sposobem jest nagranie słówek, których masz się nauczyć, na MP3

i słuchanie ich, gdy jedziesz komunikacją miejską, stoisz na przystanku

lub gdy idziesz do szkoły.

2 Baw się w skojarzenia

Zapamiętywanie słówek będzie łatwiejsze, jeżeli podzielisz je na grupy, które

łatwo ze sobą skojarzyć. Mogą to być części mowy, kręgi tematyczne, wyrazy

o podobnym lub przeciwnym znaczeniu. Sporządzaj również mapy myśli.

3 Pamiętaj o języku niemieckim na co dzień

Idziesz na zakupy? Sporządź listę zakupów po niemiecku. Dzięki temu

przypomnisz sobie słówka, które już znasz, i poznasz nowe.

4 Zanurz się w tym języku

Postaraj się, żeby w Twoim codziennym otoczeniu było jak najwięcej języka

niemieckiego. Oglądaj na przykład niemieckie programy telewizyjne,

na

pewno znajdziesz coś, co Cię zainteresuje: seriale, filmy, programy

popularno-naukowe lub rozrywkowe, np. „talent show”.

5 Śpiewaj piosenki

Słuchaj niemieckich piosenek, na przykład na YouTube. Wydrukuj sobie

teksty (znajdziesz je np. na stronie songtexte.com) i spóbuj przetumaczyć je

na język polski. Nawet nie zauważysz, kiedy zapamiętasz słownictwo.

Wybieraj piosenki, które naprawdę Ci się podobają.

6 Znajdź nowych znajomych

Poszukaj w internecie rówieśników, którzy mają podobne zainteresowania,

i nawiąż z nimi kontakt. Będziesz mógł/mogła z nimi porozmawiać

lub poczatować online po niemiecku! Niemieckojęzyczne osoby w twoim

wieku znajdziesz bez trudu na Skypie lub Facebooku.

7 Korzystaj z możliwości, jakie dają urządzenia

elektroniczne

Zmień język interfejsu we wszystkich sprzętach elektronicznych, których

używasz: w wyszukiwarce internetowej, na portalach społecznościowych itp.

Surfując po internecie, odwiedzaj niemieckie strony. To Ci bardzo przybliży

żywy język w jego naturalnych kontekstach komunikacyjnych.


1

Übung

macht den Meister

Rodzina

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wzrasta

w Niemczech liczba małżeństw zawieranych przez

obywateli niemieckich z obcokrajowcami. Taki charakter

ma obecnie co ósme małżeństwo zawierane w tym kraju.

Około 12% dzieci wychowuje się w rodzinach mieszanych.

Niemieccy mężczyźni często żenią się z Polkami,

Turczynkami i Rosjankami, kobiety zaś chętnie

wybierają na mężów obywateli Turcji, Włoch i Austrii.

Ferie

Już w październiku zaczynają

się w Niemczech ferie

jesienne, które trwają od

jednego do dwóch tygodni.

Między Wigilią a świętem

Trzech Króli przypadają ferie

bożonarodzeniowe. Wiosną

uczniowie mają tydzień

lub dwa tygodnie wolnego

z okazji Wielkanocy i tyle

samo na Zielone Świątki.

Wakacje letnie trwają

sześć lub siedem tygodni

i przypadają na okres

od połowy lipca do połowy

września.

Czas wolny

Niemcy uwielbiają podróże. Co roku ok. 55 milionów

mieszkańców Niemiec wyjeżdża na wakacje. Wyjazdy

krajowe stanowią 30% ogólnej liczby podróży,

a zagraniczne – 70%. W swojej ojczyźnie Niemcy

najczęściej odwiedzają Bawarię (Alpy), Meklemburgię-

-Pomorze Przednie (Morze Bałtyckie) i Szlezwik-Holsztyn

(Morze Północne). Za granicę Niemcy jeżdżą najchętniej

do Hiszpanii (zwłaszcza na Majorkę i Wyspy Kanaryjskie),

Włoch i Turcji. Wśród krajów odwiedzanych przez Niemców

Polska znajduje się na ósmym miejscu.

W tym rozdziale powtórzysz materiał z zakresu:

człowiek – dane osobowe, zainteresowania, cechy charakteru,

szkoła – zwroty używane na lekcji, przedmioty nauczania, plan lekcji,

przedmioty codziennego użytku,

rodzina – członkowie rodziny, praca,

życie codzienne – przebieg dnia.

9


21

1. Wieder Schule!

SPRECHEN

1. Wie heißen die Namen der Farben und der Alltagsgegenstände auf Deutsch? Spielt nach dem Muster.

Jak brzmią po niemiecku nazwy kolorów i przedmiotów codziennego użytku? Ćwiczcie według wzoru.

A: Rot wie mein Kugelschreiber. B: Grün wie mein Heft. C: Bunt wie mein Buch. D: …

HÖREN

CD 2 | SPRECHEN

2. Höre den Dialog und beantworte die Fragen.

Posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania.

1. Welche Fächer haben Fabian und Martha am Montag?

2. Wie viele Stunden haben sie am Dienstag?

3. Um wie viel Uhr beginnt die Schule am Dienstag?

4. Welche Fächer mag Fabian nicht?

5. Wann haben sie Chemie und Physik?

SPRECHEN

3. Sprecht zu zweit über euren Stundenplan. Porozmawiajcie w parach na temat waszego planu lekcji.

A: Was haben wir am Montag?

B: Am Montag haben wir

Deutsch, Mathe …

A: Wie viele Stunden haben wir

am Dienstag?

B: Am Dienstag haben wir

sieben Stunden.

A: Wann haben wir Englisch?

B: Am Montag, Mittwoch und

Freitag.

A: Um wie viel Uhr beginnt

die Schule am Donnerstag?

B: Um 8.50 Uhr.

Grammatik Rzeczownik G 1.1.

rodzajnik

określony

rodzajnik

nieokreślony

przeczenie

kein

rodzaj męski der ein kein Taschenrechner

rodzaj żeński die eine keine Klasse

rodzaj nijaki das ein kein Schulfach

liczba mnoga die – keine Pausen

4. Ergänze die Sätze mit dem bestimmten Artikel, dem unbestimmten Artikel oder mit der Verneinung

kein/keine.

Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi, nieokreślonymi lub przeczeniem kein/keine.

1. – Was ist das? ..(1).. Kuli oder ..(2).. Bleistift? – ..(3).. Bleistift.

2. ..(4).. Schule beginnt und ich habe noch ..(5).. Schultasche, ..(6).. Hefte und ..(7).. Bücher.

3. – Morgen ist ..(8).. Test in Englisch und ich bin nicht vorbereitet. – ..(9).. Panik!

4. Es tut mir leid, aber ich habe ..(10).. Hausaufgaben.

10

SPRECHEN

5. Was fehlt? Spielt im Klassenplenum nach den angegebenen Regeln.

Którego przedmiotu brakuje? Zagrajcie w klasie zgodnie z podanymi regułami.

1. Zgromadźcie na stole około 10 przedmiotów, których

nazwy znacie w języku niemieckim.

2. Zasłońcie oczy. Nauczyciel w tym czasie schowa jeden

przedmiot.

3. Otwórzcie oczy i podajcie nazwę schowanego

przedmiotu, np. das Heft. Wygrywa ten uczeń, który

pierwszy poprawnie powie, którego przedmiotu brakuje.

Was fehlt?

Das Heft fehlt!


Kapitel 1 | Übung macht den Meister

LESEN |

6. Lies den Blogeintrag und nenne die richtige Antwort. Przeczytaj wpis na blogu i wskaż właściwą odpowiedź.

BLOG

Lisa Die Ferien sind leider zu Ende . Ich habe wirklich keine Lust auf Schule. Um 6 Uhr aufstehen,

Tests machen und korrigieren, Hausaufgaben lesen, den Unterricht vorbereiten … Und was höre

ich immer wieder? „Ich bin nicht vorbereitet“, „Ich habe keine Hausaufgabe“, „Ich habe kein

Heft“, „Chemie mag ich nicht“, „Ich mag Englisch lieber als Chemie“, oder sogar: „Ich habe drei

Lieblingsfächer: Sport, Sport und Sport“ …

Aber vielleicht ist es diesmal anders? Und es kommen neue Schüler mit viel Energie, Optimismus

und Humor? Und wir stellen die Schule auf den Kopf?!

Ehrlich gesagt, ich mag meine Arbeit sehr .

1. Die Autorin des Blogs ist … A. eine Schülerin. B. eine Lehrerin. C. eine Mutter.

2. Ihr Fach ist … A. Sport. B. Englisch. C. Chemie.

Grammatik Czasownik G 1.1.

kommen fahren sprechen sehen sein haben aufstehen

ich komme fahre spreche sehe bin habe stehe … auf

du kommst fährst sprichst siehst bist hast stehst … auf

er/sie/es kommt fährt spricht sieht ist hat steht … auf

wir kommen fahren sprechen sehen sind haben stehen … auf

ihr kommt fahrt sprecht seht seid habt steht … auf

sie/Sie kommen fahren sprechen sehen sind haben stehen … auf

7. Ergänze die Sätze mit den entsprechenden Verben in der richtigen Form.

Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami we właściwej formie.

1. Ich … Jana Schwarz, ich … 15 Jahre alt, … aus Hannover und … eine Schwester.

2. Du … einen Freund? … er nett?? … er einen Bruder???

3. Was … du in deiner Freizeit? … du Rad, … du Bücher oder … du fern?

4. Ich … Deutsch und Englisch, meine Schwester … Italienisch und meine Eltern … Spanisch.

SPRECHEN

8. Sprecht zu zweit nach dem Muster. Porozmawiajcie w parach według wzoru.

toll

blöd

A: Magst du Mathe?

B: Nein, ich finde Mathe zu schwer.

A: Was ist also dein Lieblingsfach?

B: Bio. Biologie ist einfach interessant.

interessant

langweilig

wichtig

schwer

leicht

unwichtig

SCHREIBEN

9. Schreibe deinen Beitrag auf Facebook. Dodaj swój wpis na Facebooku.

Habt ihr in der Schule Lieblingsfächer? Ich liebe Musik. Unser Lehrer ist so cool!

Und der Unterricht ist sehr interessant, manchmal aber zu kurz. Ich besuche auch die Musik-AG.

Wie ist es bei euch? Ich warte auf eure Beiträge.

Astrid

11


1 2. Die liebe Familie

1. Macht im Klassenplenum eine Mindmap, die die Namen aller Familienmitglieder beinhaltet.

Przygotujcie w klasie mapę myśli zawierającą nazwy wszystkich członków rodziny.

HÖREN CD 3

2a. Wo findet das Gespräch statt? Höre die Aufnahme und nenne das entsprechende Foto.

Gdzie odbywa się ta rozmowa? Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie zdjęcie.

1. 2. 3.

HÖREN CD 3

2b. Zeichne die Tabelle ins Heft. Höre dann die Aufnahme noch einmal und trage die Informationen über

Familie Schmidt in die Tabelle ein. Berichte zum Schluss anhand der Tabelle über diese Familie.

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie posłuchaj jeszcze raz nagrania i wpisz do tabeli informacje o rodzinie Schmidtów.

Na koniec opowiedz na podstawie tabeli o tej rodzinie.

Werner Eva Mark Fabian Sabine

Alter ??? ??? ??? ??? ???

Beruf ??? ??? ??? ??? ???

Hobby ??? ??? ??? ??? ???

SPRECHEN

3. Sammle die folgenden Informationen von deinem Banknachbarn/deiner Banknachbarin und stelle

dann seine/ihre Familie im Klassenplenum vor.

Uzyskaj od kolegi/koleżanki z ławki odpowiedzi na poniższe pytania, a następnie przedstaw jego/jej rodzinę w klasie.

1. Wie heißen deine Eltern? 3. Welche Hobbys haben sie? 5. Wie heißen sie?

2. Was sind sie von Beruf? 4. Hast du Geschwister? 6. Was machen sie gern?

LESEN |

4. Lies die Beiträge und finde zu jedem das entsprechende Foto. Ein Foto passt nicht.

Przeczytaj wpisy i dobierz do każdego z nich odpowiednie zdjęcie. Jedno zdjęcie nie pasuje do żadnego wpisu.

Forum

Svenja

Miriam

Lasse

Hi, habt ihr alle „normale“ Familien: Mutter, Vater plus zwei Kinder? Meine Familie ist etwas

anders. Meine Mutter lebt schon seit 10 Jahren nicht mehr und mein Vater hat jetzt eine neue

Frau, Doris. Doris hat eine Tochter, sie heißt Melanie und ist 15, so wie ich. Wir wohnen alle

zusammen und Melanie ist jetzt meine beste Freundin. Ich finde das toll!

Hi, Svenja, bei mir ist es auch nicht so ganz normal. Wir sind vier Frauen unter einem Dach:

meine Mutter, meine Oma, meine Uroma und ich. Meine Uroma ist schon 90 Jahre alt,

aber immer noch sehr fit. Wir verstehen uns super. Ach ja, wir haben auch eine Katze.

Meine Situation ist nicht so positiv. Meine Schwester und ich wohnen nur bei unserer Mutter.

Ich sehe meinen Vater nur am Samstag oder Sonntag und das ist zu wenig. Ich mag meinen Vater

sehr, wir haben gemeinsame Hobbys, gemeinsame Freunde, unsere Musik. Aber wir wohnen leider

nicht zusammen. Schade!

12


Kapitel 1 | Übung macht den Meister

A. B. C. D.

Grammatik Zaimek dzierżawczy G 1.2.

ich du er sie es wir ihr sie Sie

r. męski mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Vater

r. żeński meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre Mutter

r. nijaki mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Kind

l. mnoga meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre Eltern

5. Spielt zu zweit nach den angegebenen Regeln.

Zagrajcie w parach według podanych reguł.

1. Zapiszcie pojedynczo na osobnych karteczkach podane zaimki osobowe i rzeczowniki.

2. Odwróćcie karteczki tak, żeby nie było widać napisów.

3. Losujcie po jednej karteczce z obu grup i twórzcie wyrażenia jak w przykładzie. Wykorzystane karteczki

odkładajcie na bok. Wygrywa ta osoba, która utworzy więcej poprawnych form.

ich

du

er

das Auto

das Buch

die Brille

ich

mein Auto

sie

die Tante

es

der Bruder

wir

der Onkel

ihr

sie

der Hund

die Eltern

das Auto

Sie

die Nachbarn

SPRECHEN

6. Wie bist du? Wähle die passenden Adjektive und sage einen Satz über deinen Charakter. Wenn nötig,

benutze ein polnisch-deutsches Wörterbuch.

Jaki/Jaka jesteś? Wybierz odpowiednie przymiotniki i powiedz jedno zdanie o swoim usposobieniu. W razie potrzeby

skorzystaj ze słownika polsko-niemieckiego.

Beispiel: Ich bin nett und hilfsbereit, aber leider auch pessimistisch.

sympathisch

nett

nervös

freundlich

hilfsbereit

optimistisch

pessimistisch

langweilig

aktiv

blöd

super

cool

unfreundlich

SCHREIBEN

7. Beschreibe die ungewöhnlichste Person aus deiner Familie oder aus deinem Bekanntenkreis.

Opisz najbardziej niezwykłą osobę spośród członków twojej rodziny lub twoich znajomych.

13


1 3. Alltag mal anders?

1. Spielt Pantomime nach den angegebenen Regeln. Zagrajcie w kalambury według podanych reguł.

1. Podzielcie się na dwie grupy.

2. Każda grupa zapisze na osobnych karteczkach 10 zdań związanych z czynnościami dnia codziennego, np.:

Ich räume nicht gern auf. Er sieht fern. Sie liest ein Buch.

3. Wybierzcie kolegę/koleżankę z przeciwnej drużyny i pokażcie mu/jej karteczkę ze zdaniem, które musi

zaprezentować swojej drużynie.

HÖREN CD 4 |

2a. Wie verläuft der Tag von Frau Gielen? Höre die Aufnahme, mache Notizen im Heft und bestimme

die richtige Reihenfolge der Bilder.

Jak przebiega dzień pani Gielen? Posłuchaj nagrania, zrób notatki w zeszycie i podaj właściwą kolejność ilustracji.

A.

B. C.

D. E. F.

HÖREN CD 4 |

2b. Höre die Aufnahme noch einmal und sage, welche Sätze richtig und welche falsch sind.

Posłuchaj nagrania jeszcze raz i powiedz, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

1. Frau Gielen beginnt mit der Arbeit um 22 Uhr.

2. Sie kommt um 8 Uhr nach Hause zurück.

3. Patrick kommt um 15 Uhr nach Hause zurück.

4. Patrick und seine Mutter frühstücken zusammen und essen zusammen zu Mittag.

5. Patricks Vater wohnt in Rio de Janeiro.

Grammatik Zdanie pojedyncze G 1.3.

Ich komme um 14 Uhr zurück.

Um 14 Uhr komme ich zurück.

Um wie viel Uhr kommst du zurück?

Kommst du um 14 Uhr zurück?

G.

3. Bilde Sätze. Beginne mit dem fett gedruckten Satzteil. Ułóż zdania. Rozpocznij od ich wyróżnionych elementów.

14

1. am Wochenende wir frühstücken um 11 Uhr

2. was du am Nachmittag machen ?

3. gehen wir heute zusammen schwimmen ?

4. mein Vater bis 21 Uhr arbeiten immer


Kapitel 1 | Übung macht den Meister

LESEN

4. Lies die Beiträge und nenne das Thema der Diskussion.

Przeczytaj wpisy i powiedz, jaki jest temat dyskusji.

A. Unser Alltag B. Unsere Eltern C. Unsere Hobbys

FORUM

Janina

Nils

Erik

Meine Eltern sind Sportlehrer. Auch wir, mein Bruder, meine Schwester und ich, besuchen

Sportschulen. Unser Alltag ist also Sport von morgens bis abends. Um 6.30 Uhr ist eine Stunde

Gymnastik oder Joggen für alle. Am Nachmittag ist das Training: Ich trainiere Volleyball, mein

Bruder Fußball und meine Schwester Karate. Am Abend machen wir unsere Hausaufgaben

und dann ist noch eine Stunde Yoga ;). Am Wochenende und in den Ferien ist es noch

intensiver. Wie ist es bei euch?

Meine Mutter ist total lieb und cool und ich finde sie echt klasse. Sie ist Journalistin von Beruf

und ich glaube, sie ist richtig gut. Das Problem ist aber, sie spielt viel Computer. Sie hat ihre

Lieblingsspiele und spielt sie stundenlang. Manchmal mache ich den Computer „kaputt“,

dann hat sie Zeit für uns und es ist wunderbar.

Mein Vater ist Musiklehrer und er gibt Klavierunterricht. Jeden Tag kommen seine Schüler, vier bis

fünf Leute, und lernen Klavier spielen. Sie singen auch manchmal. Und es tut mir leid, aber sie

sind oft ganz schlecht. Wir haben keine Ruhe, immer wieder Musik. Ich hasse Klavier!

Grammatik Zdanie złożone współrzędnie G 1.3.

Ich kaufe ein und meine Schwester räumt auf.

Ich trainiere Volleyball, aber ich mache das nicht gern.

Sie sieht fern oder sie liest ein Buch.

Ich besuche heute meine Oma, denn sie ist krank.

Ich sehe heute nicht fern, sondern ich fahre Rad.

SPRECHEN

5. Erstellt den Tagesplan einer fiktiven Person. Stellt euch zu zweit Fragen, macht Notizen und vergleicht

sie mit dem Tagesplan, den der Banknachbar/die Banknachbarin erstellt hat.

Sporządźcie pojedynczo plan dnia jakiejś fikcyjnej osoby. Następnie pytajcie się w parach, o której godzinie osoba ta wykonuje

poszczególne czynności. Zanotujcie odpowiedzi i porównajcie je z planem dnia przygotowanym przez kolegę/koleżankę.

Beispiel: A: Um wie viel Uhr steht diese Person auf?

B: Sie steht um 7 Uhr auf.

aufstehen nach Hause zurückkommen fernsehen

frühstücken einkaufen lesen

zur Arbeit gehen kochen schlafen gehen

SCHREIBEN

6. Wie sieht dein Alltag aus? Schreibe deinen Beitrag auf Facebook.

Jak wygląda twój zwykły dzień? Dodaj swój wpis na Facebooku.

Leute, ist euer Alltag auch so langweilig? Bei mir ist jeden Tag das Gleiche. Frühstück, Schule, Hausaufgaben,

schlafen gehen. Und bei euch?

Lena

15


1 Wiederholung

HÖREN CD 5

1. Wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Höre vier Aufnahmen und notiere die Uhrzeiten im Heft.

Która godzina? O której godzinie? Posłuchaj czterech nagrań i zanotuj w zeszycie określenia godzin.

– Wie viel Uhr?

– Um wie viel Uhr?

2. Spielt ein Assoziationsspiel. Eine Person sagt ein Wort auf Deutsch, jede weitere nennt ein Wort,

das sie mit dem vorherigen assoziiert.

Zagrajcie w skojarzenia. Jedna osoba mówi jakiś wyraz po niemiecku, każda kolejna podaje słowo, które jej się kojarzy

z poprzednim.

Beispiel: Schule Hausaufgaben schreiben Kommentare

3. Spielt im Klassenplenum nach den angegebenen Regeln. Zagrajcie w klasie według podanych reguł.

1. Na górze kartki każdy pisze rzeczownik w liczbie pojedynczej oznaczający osobę, np.:

unser Lehrer / meine Schwester.

2. Następnie zgina kartkę tak, żeby napis był niewidoczny, i przekazuje ją kolejnej osobie.

3. Na kartce otrzymanej od kolegi/koleżanki pisze czasownik lub zwrot zawierający czasownik w 3. osobie liczby

pojedynczej, np.: macht die Hausaufgaben / frühstückt, po czym zgina kartkę i podaje ją dalej.

4. Na kolejnej otrzymanej kartce dopisuje określenie czasu, np.: um 22 Uhr / in der Nacht, i postępuje jak

poprzednio.

5. Kolejne zdania uczestnicy piszą według stałego schematu: kto? – co robi? – kiedy?. Na koniec każdy rozwija

swoją kartkę i odczytuje zdania. Im śmieszniej, tym lepiej.

Unser Lehrer

macht die Hausaufgaben

um 22 Uhr.

Meine Schwester

frühstückt

in der Nacht.

16


SPRECHEN

4. Formuliere zu den angegebenen Situationen Aussagen auf Deutsch.

Sformułuj wypowiedzi po niemiecku zgodnie z opisanymi sytuacjami.

1. Ktoś cię pyta o twój wiek i twoje miejsce zamieszkania.

2. Ktoś chce cię zabrać do kina, a ty nie masz czasu.

3. Nie masz zegarka i musisz spytać o godzinę.

4. Musisz dowiedzieć się o czas trwania filmu.

5. Zgłaszasz nieprzygotowanie z matematyki.

6. Nie zrozumiałeś/zrozumiałaś wypowiedzi i prosisz o powtórzenie.

7. Chcesz spytać kolegę, co robi po południu.

8. Ktoś cię pyta o twoje zainteresowania.

SPRECHEN

5. Spielt im Klassenplenum.

Zagrajcie w klasie. Uczeń/Uczennica wybiera w myślach jakąś osobę, która jest wszystkim znana. Może to być również osoba

publiczna. Pozostali uczniowie za pomocą pytań rozstrzygających starają się dowiedzieć, o kogo chodzi. Odpowiadać wolno

jedynie: ja lub nein.

A: Ist das ein Mann?

B: Ja.

C: Ist das ein Lehrer?

B: Ja.

D: Ist das unser Matheleher?

B: Nein.


Oceń, w jakim stopniu (dobrze, średnio, słabo) powtórzyłeś/powtórzyłaś zagadnienia

poznane podczas wcześniejszej nauki:

1. Człowiek

dane osobowe, zainteresowania, cechy charakteru.

2. Szkoła

zwroty używane na lekcji, przedmioty nauczania, plan lekcji, przedmioty codziennego użytku, kolory.

3. Rodzina

członkowie rodziny, praca zawodowa.

4. Życie codzienne

czynności, dni tygodnia, pory dnia, godziny.

5. Użycie rzeczowników z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, przeczeniem kein/keine i zaimkiem

dzierżawczym.

6. Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych i rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym.

7. Szyk wyrazów w zdaniach prostych, zdaniach złożonych współrzędnie, pytaniach ze słówkiem pytającym

i pytaniach rozstrzygających.

17


1 Grammatik

18

G 1.1. Rzeczownik z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym i przeczeniem kein/keine

rodzajnik określony rodzajnik nieokreślony przeczenie kein

rodzaj męski der ein kein Taschenrechner

rodzaj żeński die eine keine Klasse

rodzaj nijaki das ein kein Schulfach

liczba mnoga die – keine Pausen

W języku niemieckim występują dwa typy rodzajników: określone oraz nieokreślone.

Rodzajnik określony stosuje się wtedy, gdy mówimy o rzeczach lub osobach z najbliższego otoczenia, znanych

każdemu z mówiących, np.:

Der Taschenrechner ist super.

Ich besuche die Klasse 8a.

Rodzajnik nieokreślony stosuje się wtedy, gdy o mówimy o przedmiotach lub osobach występujących pojedynczo

albo bliżej nieznanych, nieokreślonych, wspominanych po raz pierwszy. Gdy rozwijamy wypowiedź i mówimy o tej

osobie czy rzeczy po raz kolejny, używamy rodzajnika określonego, np.:

Das ist ein Kuli. Der Kuli ist blau.

Das ist eine Schule. Die Schule ist neu.

Das ist ein Buch. Das Buch ist interessant.

Uwaga: W liczbie mnogiej nie używa się rodzajnika nieokreślonego. Jeśli więc mówimy o jakichś rzeczach lub osobach

po raz pierwszy, to w ogóle pomijamy rodzajnik.

Przeczenia kein/keine używa się do zaprzeczenia rzeczownika, o ile wystapiłby on z rodzajnikiem nieokreślonym

w liczbie pojedynczej (Ist das kein Buch?, bo Ist das ein Buch?) albo bez rodzajnika w liczbie pojedynczej i w liczbie

mnogiej (Ich fahre kein Rad., bo Ich fahre Rad.; Ich mache keine Fotos., bo Ich mache Fotos.)

Uwaga: Jeśli w zdaniu twierdzącym występuje rzeczownik z rodzajnikiem określonym, to w zdaniu przeczącym

stosuje się przeczenie nicht, np.: Ich habe das Buch. Ich habe das Buch nicht.

Ich mache die Hausaufgabe. Ich mache die Hausaufgabe nicht.

G 1.1. Czasowniki regularne, nieregularne i rozdzielnie złożone

kommen fahren sprechen sehen sein haben aufstehen

ich komme fahre spreche sehe bin habe stehe … auf

du kommst fährst sprichst siehst bist hast stehst … auf

er/sie/es kommt fährt spricht sieht ist hat steht … auf

wir kommen fahren sprechen sehen sind haben stehen … auf

ihr kommt fahrt sprecht seht seid habt steht … auf

sie/Sie kommen fahren sprechen sehen sind haben stehen … auf

Większość czasowników w języku niemieckim odmienia się regularnie. Przybierają one w każdej osobie stałe formy,

tworzone poprzez dodanie do tematu odpowiedniej końcówki, tak jak w czasowniku kommen.

W odmianie niektórych czasowników w 2. i 3. osobie lp. zmieniają się również samogłoski tematowe:

a ä (np. w fahren, einladen, laufen, schlafen)

e i (np. w sprechen, helfen)

e ie (np. w sehen, fernsehen, lesen)

Czasownik sein (być), podobnie jak w językach polskim i angielskim, odmienia się całkowicie nieregularnie.

Jego form musisz się nauczyć na pamięć.

Czasownik haben (mieć) traci w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej spółgłoskę tematyczną -b-.

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z przedrostka (ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, vor-, weg-, zu-, zurück-)

oraz czasownika głównego. W zdaniu przedrostek oddziela się od czasownika i zajmuje pozycję na samym końcu.

Ich stehe um 7 Uhr auf.


Czasowniki rozdzielnie złożone, które poznałeś/poznałaś podczas wcześniejszej nauki, to:

aufräumen sprzątać fernsehen oglądać telewizję stattfinden odbywać się

aufstehen wstawać mithelfen pomagać razem z innymi zurückkommen wracać

einkaufen robić zakupy mitkommen iść (razem z innymi)

einladen zapraszać mitmachen robić coś razem z innymi

G 1.2. Zaimki dzierżawcze

ich du er sie es wir ihr sie Sie

r. męski mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Vater

r. żeński meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre Mutter

r. nijaki mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Kind

l. mnoga meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre Eltern

W języku niemieckim, podobnie jak w językach polskim i angielskim, każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada

właściwy zaimek dzierżawczy.

Forma zaimka dzierżawczego zależy od rodzaju i liczby rzeczownika, z którym występuje.

Uwaga: euer Vater, euer Kind, ale: euere Mutter, euere Eltern

G 1.3. Zdania pojedyncze

Ich komme um 14 Uhr zurück.

Um 14 Uhr komme ich zurück.

Um wie viel Uhr kommst du zurück?

Kommst du um 14 Uhr zurück?

Zdania oznajmujące mogą zaczynać się od podmiotu lub od innej części zdania, jednak orzeczenie znajduje się

zawsze na drugim miejscu. Podmiot musi stać obok orzeczenia: bezpośrednio przed nim lub po nim.

Również w pytaniach ze słówkiem pytającym orzeczenie zajmuje drugą pozycję. Bezpośrednio za czasownikiem

stawiamy podmiot.

W tzw. pytaniach rozstrzygających, zaczynających się w języku polskim od słówka czy, orzeczenie znajduje się

na pierwszym miejscu, a podmiot bezpośrednio za nim.

G 1.3. Zdania złożone współrzędnie

und (i, a) Ich kaufe ein und meine Schwester räumt auf.

aber (ale) Ich trainiere Volleyball, aber ich mache das nicht gern.

oder (lub, albo) Sie sieht fern oder sie liest ein Buch.

denn (ponieważ, bo) Ich besuche heute meine Oma, denn sie ist krank.

sondern (lecz) Ich sehe heute nicht fern, sondern ich fahre Rad.

W zdaniach złożonych współrzędnie po spójniku na pierwszym miejscu zawsze znajduje się podmiot, a na drugim –

orzeczenie. Czasami, jeśli podmiot w obu zdaniach jest taki sam, w drugim zdaniu możemy go pominąć.

Er hört gern Musik und (er) spielt Gitarre.

Ich schwimme oder (ich) fahre Rad.

19


1 Nützliche Wendungen

Powitania

Guten Morgen! Dzień dobry! (rano)

Guten Tag! Dzień dobry! (przez cały dzień)

Guten Abend! Dobry wieczór!

Hallo! Cześć!

Grüß dich! Cześć!

Servus! Cześć!

Przedstawianie siebie i innych osób

Wie heißt du? Jak masz na imię?

Ich heiße Leon. Mam na imię Leon.

Wer bist du? Kim jesteś? / Jak się nazywasz?

Ich bin Leon. Jestem Leon. / Nazywam się Leon.

Wer ist das? Kto to jest?

Das ist Julia. Sie ist meine Freundin. To jest Julia.

Ona jest moją przyjaciółką

Das sind Julia und Jessica. To są Julia i Jessica.

Wie alt bist du? Ile masz lat?

Ich bin 14 Jahre alt. Mam 14 lat.

Samopoczucie

Wie geht’s? Co słychać?

Es geht. Jakoś leci.

Mir geht’s gut. U mnie dobrze.

Super. Super.

So lala. Tak sobie.

Nicht so gut. Niezbyt dobrze.

Schlecht. Źle.

Pożegnania

Auf Wiedersehen! Do widzenia!

Tschüs! Cześć!

Bis dann! Na razie!

Gute Nacht! Dobranoc!

Miejsce zamieszkania i pochodzenie

Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz?

Ich wohne in München. Mieszkam w Monachium.

Woher bist du? Skąd jesteś?

Ich bin aus München / aus Deutschland.

Jestem z Monachium / z Niemiec.

Woher kommst du? Skąd pochodzisz?

Ich komme aus München / aus Deutschland.

Pochodzę z Monachium / z Niemiec.

Zwroty grzecznościowe

Herzlich willkommen! Witam / Witamy serdecznie!

Entschuldigung! Przepraszam!

Macht nichts! Nic nie szkodzi!

Gesundheit! Na zdrowie!

Danke! Dziękuję!

Danke schön! Dziękuję bardzo!

Bitte schön! Proszę bardzo!

Schön, dich kennen zu lernen! Miło cię poznać!

Rodzina

Hast du Geschwister? Masz rodzeństwo?

Ja, ich habe einen Bruder / eine Schwester. Tak, mam brata / siostrę.

Nein, ich habe keinen Bruder / keine Schwester / keine Geschwister. Nie, nie mam brata / siostry /rodzeństwa.

Was ist dein Vater / deine Mutter von Beruf? Kim z zawodu jest twój tata / twoja mama?

Er ist Lehrer von Beruf. On jest z zawodu nauczycielem.

Sie ist Lehrerin von Beruf. Ona jest z zawodu nauczycielką.

Was macht dein Bruder / deine Schwester gern? Co twój brat / twoja siostra lubi robić?

Sein / Ihr Hobby ist Computer / Lesen. Jego / Jej hobby to komputer / czytanie.

Szkoła

Was ist dein Lieblingsfach? Jaki jest twój ulubiony przedmiot?

Mein Lieblingsfach ist Geschichte. Moim ulubionym przedmiotem jest historia.

Wann hast du Biologie? Kiedy masz biologię?

Am Dienstag. We wtorek.

Welche Fächer hast du am Freitag? Jakie przedmioty masz w piątek?

Am Freitag habe ich Mathe, Erdkunde, Deutsch und Sport. W piątek mam matmę, geografię, niemiecki i wf.

Was machst du nach der Schule? Co robisz po szkole?

Ich besuche die Geschichte-AG. Chodzę na zajęcia koła historycznego.

Welche Fächer findest du interessant? Które przedmioty uważasz za ciekawe?

Englisch finde ich interessant. Uważam, że angielski jest ciekawy.

Englisch ist interessant für mich. Angielski jest według mnie ciekawy.

20


Wie viele Stunden hast du am Donnerstag / pro Woche? Ile masz godzin w czwartek / tygodniowo?

Am Donnerstag habe ich sieben Stunden. W czwartek mam siedem godzin.

Ich habe 30 Stunden pro Woche. Mam 30 godzin tygodniowo.

Zwroty używane na lekcji

Wie schreibt man das? Jak to się pisze?

Wie bitte? Słucham? / Proszę?

Ich verstehe das nicht. Nie rozumiem tego.

Wiederholen Sie, bitte! Proszę powtórzyć!

Ich bin nicht vorbereitet. Jestem nieprzygotowany/nieprzygotowana.

Ich habe die Hausaufgabe nicht. Nie mam pracy domowej.

Ich bin fertig. Skończyłem / Skończyłam (zadanie).

Ich bin nicht fertig. Nie skończyłem / Nie skończyłam (zadania).

Noch nicht. Jeszcze nie.

Ich bin da. / Hier. Jestem (obecny/obecna).

Er / Sie ist nicht da. On jest nieobecny. / Ona jest nieobecna.

Hobby i czas wolny

Was ist dein Hobby? Jakie masz hobby?

Mein Hobby ist Musik / Sport / Kino / Tanzen. Moje hobby to muzyka / sport / kino / taniec.

Was sind deine Hobbys? Jakie masz zainteresowania?

Meine Hobbys sind Musik und Sport. Interesuję się muzyką i sportem.

Was machst du gern? Co lubisz robić?

Ich spiele gern Gitarre / Fußball. Chętnie gram na gitarze / w piłkę nożną.

Ich schwimme / zeichne / lerne gern, aber am liebsten surfe ich im Internet. Lubię pływać / rysować / uczyć się,

ale najchętniej surfuję w internecie.

Ich lese Bücher gern. Lubię czytać książki.

Was machst du am Wochenende? Co robisz w weekend?

Am Wochenende gehe ich ins Kino. W weekend idę do kina.

Ich habe keine Pläne. Nie mam żadnych planów.

Kommst du mit? Idziesz (ze mną, z nami)?

Ja, klar! Tak, jasne!

Ja, gern! Tak, chętnie!

Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Przykro mi, nie mam czasu.

Nein, danke. Ich habe keine Lust. Nie, dziękuję. Nie mam ochoty.

Machst du mit? Przyłączysz się?

Vielleicht. Być może.

Ich weiß noch nicht. Jeszcze nie wiem.

Keine Ahnung. Nie mam pojęcia.

Was machst du in den Sommerferien? Co robisz w wakacje?

Ich fahre nach Kroatien. Jadę do Chorwacji.

Czas zegarowy

Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? Która godzina?

Es ist acht Uhr. Jest godzina ósma.

Es ist zehn vor fünf. Jest za dziesięć piąta.

Es ist zwanzig nach drei. Jest dwadzieścia po trzeciej.

Es ist halb sieben. Jest wpół do siódmej.

Es ist Viertel nach zwei. Jest kwadrans po drugiej.

Wann / Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Kiedy / O której godzinie idziesz do szkoły?

Ich gehe um halb acht zur Schule. Idę do szkoły o wpół do ósmej.

Von wann bis wann ist die Bio-AG? Od której do której jest koło biologiczne?

Von 14 bis 15 Uhr. Od 14 do 15.

Wie lange dauert der Film? Jak długo trwa ten film?

Der Film dauert zwei Stunden. Ten film trwa dwie godziny.

Wann hast du frei? Kiedy masz wolne?

Am Wochenende. W weekend.

21


1 Training

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD 6

1. Posłuchaj dwukrotnie tekstu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą

odpowiedź A, B lub C.

Was ist Lauras Lieblingsfach?

A. B. C.

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

2. Do każdej z opisanych sytuacji (1–3) dobierz właściwą reakcję A, B lub C.

1. Nie zrozumiałeś, co ktoś powiedział i prosisz o

powtórzenie.

2. Chcesz zapytać, która jest godzina.

Co powiesz?

3. Chcesz zapytasz o czyjś ulubiony

przedmiot szkolny. Co powiesz?

A. Ich verstehe das nicht. Wiederholen Sie bitte.

B. Wie schreibt man das?

C. Ich bin nicht vorbereitet.

A. Wie lange dauert das?

B. Wie spät ist es?

C. Wie geht’s?

A. Welche Fächer findest du interessant?

B. Welche Fächer hast du am Montag?

C. Was ist dein Lieblingsfach?

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

3. Przeczytaj tekst. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które są poprawnymi uzupełnieniami

luk 1–3. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.

A. Vater B. lernen C. Bruder D. Schule E. kochen F. Volleyball

BLOG

Marika

Meine Familie ist sehr groß. Ich habe fünf Geschwister: zwei Brüder und drei Schwestern.

Mein ..(1).. Paul hat seine eigene Familie. Er hat auch schon eine Tochter. Ich bin also Tante.

Meine Schwester Julia ist erst 7, Sara ist 10 und Bianca ist 12 Jahre alt. Und mein anderer

Bruder, Niklas, ist 18. Wir trainieren zusammen ..(2).. . Unser Hobby ist auch Kochen.

Wir ..(3).. oft für die ganze Familie.

Hat jemand von euch auch so eine große Familie? Wie findet ihr eure Geschwister?

22


2 Essen

Hamburger

Hamburgera można kupić w każdej

restauracji typu fast food. Kojarzymy

go przede wszystkim ze Stanami

Zjednoczonymi, ale zarówno danie,

jak i jego nazwa pochodzą z Niemiec,

a dokładnie z Hamburga. Już od

bardzo dawna znana jest tam

przekąska składająca się z bułki,

kawałka wołowiny i sosu.

Do Ameryki dotarła ona

wraz z niemieckimi

emigrantami.

Strudel jabłkowy

Kuchnia austriacka słynie z deserów. Do potraw

narodowych oprócz sławnego tortu Sachera

(Sachertorte) zalicza się również strudel jabłkowy

(Apfelstrudel). Podaje się go na zimno lub na ciepło

z cukrem pudrem, bitą śmietaną i sosem waniliowym.

Ziemniaki

Ziemniaki stanowią

podstawę kuchni

wszystkich krajów

niemieckojęzycznych. Jada

się ziemniaki pieczone,

gotowane, smażone, frytki

i placki ziemniaczane.

W Szwajcarii podaje się je

z serem, na przykład typu

Raclette lub Fondue.

Europejska historia ziemniaka

nie jest bardzo długa. Warzywo

to pochodzi z Ameryki

Południowej, a w Europie

spożywa się je dopiero od końca

XVIII wieku.

Z tego rozdziału nauczysz się:

nazywać podstawowe artykuły spożywcze, dania,

napoje, sztućce i naczynia,

zamawiać jedzenie i prowadzić rozmowę w restauracji,

mówić o tym, co lubisz, czego nie lubisz i co jak smakuje.

23


2 1. Ich möchte einen Tee

SPRECHEN

1. Macht zu viert eine Kettenübung nach dem Muster. Ćwiczcie w czteroosobowych grupach według wzoru.

A: Um wie viel Uhr frühstückst du? B: Um sieben. Um wie viel Uhr isst du zu Mittag?

C: Um ein Uhr. Um wie viel Uhr isst du zu Abend? D: Um …

LESEN | SPRECHEN

2a. Lies die Informationen und beantworte die Fragen. Przeczytaj podane informacje i odpowiedz na pytania.

Café Einstein

Heiße Schokolade 1,50 €

Kaffee 1,40 €

Tee 1,20 €

Mineralwasser 1,10 €

Eis (Kugel) 0,80 €

Kuchen (Stück) 1,50 €

Döner Kebab 3,90 €

Pizza 2,99 €

Salat 2,10 €

Cola 1,10 €

Imbiss Hexenküche

Bratwurst

1,20 Euro

Currywurst

1,30 Euro

Kartoffelsalat 1,10 Euro

Pommes

1,10 Euro

Orangensaft 1,00 Euro

1. Was kostet 80 Cent? 2. Was kostet ein Döner Kebab? 3. Wie viel kostet eine Bratwurst?

HÖREN

CD 7 | LESEN

2b. Hört die Dialoge und lest sie zu zweit vor. Ordnet jedem Dialog das richtige Lokal aus Aufgabe 2a.

Posłuchajcie dialogów i przeczytajcie je w parach. Dobierzcie do każdego dialogu właściwy lokal z zadania 2a.

1. A: Bitte sehr? 2. A: Ich habe Hunger! Essen wir etwas?

B: Ich möchte eine Bratwurst. B: Ja, vielleicht einen Döner?

A: Mit Senf? A: Was kostet hier ein Döner?

B: Nein, mit Ketchup. Und Pommes mit Majo. B: 3,90 Euro.

A: Und für dich? A: Also, ich nehme lieber einen Salat.

C: Ich möchte einen Orangensaft.

3. A: Was nimmst du?

B: Ich trinke einen Tee und ein Mineralwasser. Ich habe richtig Durst. Und du?

A: Ich nehme ein Eis. Zwei Kugeln. Und vielleicht noch ein Stück Kuchen.

Grammatik G 2.1.

Grammatik Rzeczownik w bierniku G 2.1.

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

möchte

möchtest

möchte

möchten

möchtet

möchten

Nominativ

wer? was?

Akkusativ

wen? was?

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

der Tee

ein

kein

mein

den Tee

einen

keinen

meinen

die Pizza

eine

keine

meine

die Pizza

eine

keine

meine

das Wasser

ein

kein

mein

das Wasser

ein

kein

mein

die Pommes


keine

meine

die Pommes


keine

meine

SPRECHEN

2c. Bildet zu zweit ähnliche Dialoge. Przeprowadźcie w parach podobne rozmowy.

eine Currywurst einen Kartoffelsalat Pommes einen Orangensaft einen Döner eine Pizza einen Salat

eine Cola ein Eis einen Kuchen eine Schokolade einen Kaffee ein Mineralwasser

24


Kapitel 2 | Essen

HÖREN

CD 8 | SPRECHEN

3a. Höre den Dialog und sage, was die Frau und was der Mann bestellt.

Posłuchaj dialogu i powiedz, co zamawia kobieta, a co mężczyzna.

Die Frau bestellt … Der Mann bestellt …

Nachtische Hauptgerichte Vorspeisen

Tomatensuppe 3,50 € Gemüse vom Grill 6 € Salat 5 €

Wiener Schnitzel Fisch mit Kartoffeln 15 € Spaghetti 8 € Pizza mit Schinken 8 €

mit Pommes 12 €

Apfelkuchen 4 € Schokoladentorte 4,50 € Obstsalat 3,50 €

Getränke: Kaffee 2 € Tee 2 € Schokolade 2 €

Mineralwasser 1 € Cola 1,50 € Eistee 1,50 € Apfelsaft 1,50 € Bier 3 €

HÖREN CD 8 |

3b. Hör noch einmal zu und nenne die richtige Antwort.

Posłuchaj dialogu jeszcze raz i wskaż właściwą odpowiedź.

1. Der Mann / Die Frau hat Geburtstag. 3. Er / Sie nimmt keinen Nachtisch.

2. Er / Sie bestellt sehr viel. 4. Der Mann / Die Frau bezahlt alles.

LESEN |

4. Lies die Minidialoge und nenne

die richtige Reihenfolge.

Przeczytaj minidialogi i ustal kolejność,

w jakiej zazwyczaj się odbywają.

A. – Die Speisekarte bitte!

– Bitte sehr.

B. – Wir möchten zahlen.

– Die Rechnung kommt sofort.

C. – Guten Appetit!

– Danke, gleichfalls.

D. – Wir möchten bestellen.

– Bitte sehr. Was nehmen Sie?

E. – Entschuldigung, ist der Stuhl frei?

– Nein, tut mir leid, er ist besetzt.

SCHREIBEN

5 Beantworte die SMS.

Odpowiedz na SMS.

Marie, ich bin im Restaurant.

Ich möchte schon bestellen,

habe nicht viel Zeit.

Was nimmst du?

Schreib schnell.

Papa

25


2 2. Wie schmeckt der Fisch?

SPRECHEN

1. Spielt zu zweit Dialoge „Im Restaurant“ anhand der Speisekarte in Aufgabe 3a auf Seite 25.

Na podstawie karty dań zamieszczonej w zadaniu 3a na stronie 25 przeprowadźcie w parach dialogi „W restauracji”.

HÖREN

CD 9 | SPRECHEN

2. Hör zu und sprich nach. Posłuchaj nagrania i powtórz nazwy artykułów spożywczych.

das Brot, -e

das Brötchen, – die Butter

der Käse

die Marmelade

das Ei, -er der Quark der Schinken die Gurke, -n die Tomate, -n

der Apfel, Äpfel die Banane, -n die Milch

die Cornflakes

der Joghurt

HÖREN CD 10 |

3a. Höre den Dialog und nenne die richtige Lösung. Posłuchaj dialogu i wskaż właściwe rozwiązanie.

1. Der Dialog spielt … A. in der Schule. B. zu Hause. C. im Büro.

2. Die Leute … A. frühstücken. B. essen zu Mittag. C. essen zu Abend.

3. Es gibt … A. keine Gurken. B. keine Tomaten. C. keine Marmelade.

HÖREN CD 10 |

3b. Hör noch einmal zu und nenne in Aufgabe 2 die Lebensmittel, von denen im Dialog die Rede ist.

Posłuchaj nagrania jeszcze raz i wskaż w zadaniu 2. artykuły spożywcze, o których jest mowa w dialogu.

SPRECHEN

4. Beantworte die Fragen. Odpowiedz na pytania.

1. Was isst du gern zum Frühstück? 3. Was magst du am liebsten?

2. Was trinkst du gern? 4. Was magst du nicht?

mögen lubić

ich mag

du magst

er/sie/es mag

wir mögen

ihr mögt

sie/Sie mögen

HÖREN

CD 11 | SPRECHEN

5. Hör zu und sprich nach. Achte auf die Betonung. Posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy. Zwróć uwagę na akcent.

Butterbrot – Milchkaffee – Apfelsaft – Orangenmarmelade – Gurkensuppe – Tomatensalat

26


Kapitel 2 | Essen

SPRECHEN

6. Sprecht zu zweit nach dem Muster. Porozmawiajcie w parach według wzoru.

salzig

sauer

A: Wie schmeckt der Fisch?

B: Er ist zu salzig. Möchtest

du probieren?

A: Ja, gern. / Nein, danke.

süß

scharf

die Suppe / zu salzig

die Torte / zu süß

der Hamburger / zu scharf

das Eis / zu sauer

LESEN |

7. Lies den Blog von Jana und sage, welche Sätze richtig und welche falsch sind.

Przeczytaj blog Jany i powiedz, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

BLOG

Heute habe ich für euch wieder eine lustige Geschichte! Mein Blog heißt

ja doch „humorvoll“ ! Ebenso warte ich auf eure Geschichten.

Ihr habt ja sicher auch was zu erzählen. Also, heute:

Meine Mutter sagt: „Komm, Jana, zu Hause haben wir nichts zu essen.

Wir gehen ins Restaurant.“ „Super!“, denke ich. Meine Mutter bestellt

eine Suppe und Fisch mit Kartoffeln. Und ich habe Lust auf Fleisch (ich

esse Fleisch am liebsten ). Da bestelle ich also ein Steak. Nach einigen

Minuten bekomme ich mein Gericht. Das Steak ist aber gar nicht salzig.

Ich nehme also das Salz vom Tisch, salze und salze. In dem Moment

sehe ich den Kellner: Er kommt zu uns, mit Salz und Pfeffer, extra für

das Steak! „Pass auf“, sagt er, „auf dem Tisch steht Zucker, kein Salz!“

Zu spät! Das Steak ist natürlich nicht mehr zum Essen … Zum Glück

bekomme ich etwas Fisch von meiner Mutter!

VORSICHT!!!

Nicht immer Salz!

Manchmal

auch Zucker!

1. Jana und ihre Mutter essen nicht zu Hause. 3. Jana hat keinen Hunger.

2. Die Mutter bestellt Gemüse. 4. Jana isst ihr Steak nicht.

SCHREIBEN

8. Schreibe deinen Beitrag auf Facebook. Dodaj swój wpis na Facebooku.

Hallo, alle zusammen!

Das Thema ESSEN interessiert mich seit langem.

Jetzt mache ich eine Umfrage zu diesem Thema.

Bitte, schreibt mir:

1. Was ist eure Lieblingsspeise?

2. Was esst ihr zum Frühstück?

3. Was mögt ihr gar nicht?

27


2 3. Gibst du mir bitte das Salz?

SPRECHEN

1. Berichte kurz von deinen Lieblingsspeisen. Opowiedz krótko o swoich ulubionych daniach.

Ich esse gern …, … und … Ich mag … nicht. Am liebsten mag ich … Ich esse nie …

HÖREN

CD 12 | SPRECHEN

2. Hör zu und sprich nach. Posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy. y.

der Löffel , –

das Messer, –

das Glas, Gläser der Becher, – der Teller, –

die Serviette, -n

die Gabel, -n

LESEN |

3. Lies den Text und nenne die richtige Lösung. Przeczytaj tekst i wskaż właściwe rozwiązanie.

Am Freitag ist endlich unser Klassenfest! Ich bin jetzt die Chefin

und organisiere alles. Wer bringt was mit? Meldet euch, bitte!

Was denkt ihr: Ist Pizza eine gute Idee? Martha

Meine Mutter macht einen Schokokuchen für das Fest.

Ich mag ihn sooo gerne – er ist sehr lecker! doris

Du, Chefin, bringst du auch etwas mit? Oder dirigierst du nur ?

Ich kaufe Servietten und Becher. luis

Ich bringe Teller und Gabeln mit. Ich habe sie zu Hause. Brauchen

wir auch Messer und Löffel? kai

Ein paar Löffel brauchen wir schon (es gibt doch Tee und Kaffee).

Und ein Messer. Ich kaufe Chips und Orangen. Martha

Und ich bringe vielleicht Bananen und Kekse mit, O. K.? paul

Pizza ist eine super Idee! Wir bestellen zehn Stück. Haben wir

noch etwas Klassengeld? Theo

Theo … Kai … Doris … Martha …

a. organisiert das Klassenfest.

b. bringt für das Fest nichts.

c. kauft Schokolade.

a. macht einen Kuchen.

b. kauft Becher und Servietten.

c. mag den Schokokuchen sehr gern.

a. kauft Messer und Löffel.

b. möchte nur Pizza essen.

c. bringt Teller und Gabeln mit.

a. hat das Klassengeld.

b. möchte Pizza bestellen.

c. braucht Teller und Gabeln.

Grammatik Zaimek osobowy w bierniku G 2.3.

Nominativ: wer? was? ich du er sie es wir ihr sie/Sie

Akkusativ: wen? was? mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie

4. Verwende die entsprechenden Personalpronomen im Akkusativ.

Użyj odpowiednich zaimków osobowych w bierniku.

28

1. – Kennst du meinen Bruder? – Ja, ich kenne … . 4. – Brauchst du uns? – Nein, ich brauche … nicht.

2. – Isst du das Fleisch? – Nein, ich esse … nicht. 5. – Hast du meine Gabel? – Nein, ich habe … nicht.

3. – Kaufst du bitte Servietten? – Ja, ich kaufe … . 6. – Magst du mich? – Ja, ich mag … sehr gern.


Kapitel 2 | Essen

LESEN |

5a. Lies die Minidialoge und ordne ihnen die richtigen Fotos zu.

Przeczytaj minidialogi i dobierz do nich właściwe zdjęcia.

A: Möchtest du noch etwas

Salat?

B: Nein, danke, ich bin schon

satt.

1.

A. B.

A: Gibst du mir bitte das Salz?

B: Hier, bitte!

2.

A: Trinkst du Tee mit Zucker?

B: Nein, ohne Zucker.

3.

C. D.

4.

A: Schmeckt der Hamburger

gut?

B: Nein, er schmeckt nicht gut.

SPRECHEN

5b. Führt zu zweit Gespräche wie in Aufgabe 5a. Przeprowadźcie w parach rozmowy jak w zadaniu 5a.

1. Suppe? / ja, gern 3. Kaffee mit Milch? / ja

Fleisch? / nein, satt

Tee mit Zitrone? / nein, ohne

2. der Pfeffer 4. der Döner? / sehr gut

der Zucker

die Pizza? / nicht gut

HÖREN CD 13 |

6a. Hör zu und sage, welches Foto zu Tante Gisela passt. Posłuchaj dialogu i powiedz, które zdjęcie pasuje do ciotki Giseli.

Tante Gisela

A.

B.

HÖREN CD 13 | SPRECHEN |

6b. Hör noch einmal zu, mach Notizen und beantworte die Fragen.

Posłuchaj dialogu jeszcze raz, zrób notatki tki i odpowiedz na pytania.

1. Was gibt es zum Essen?

2. Was probiert Tante Gisela?

3. Was schmeckt Tante Gisela?

SCHREIBEN

7. Beantworte die SMS

von deiner Cousine.

Odpowiedz na SMS

od kuzynki.

Hi, ich komme am Sonntag zum

Mittagessen zu euch! Was gibt’s

zum Essen ? LG Margot

Es gibt … (Akkusativ)


2 Wiederholung

SPRECHEN

1. Wie fragst du danach auf Deutsch? Jak poprosisz o przedstawione rzeczy po niemiecku?

1.

2. 3.

4. 5. 6.

SPRECHEN

2. Was sagst du in den beschriebenen Situationen? Co powiesz w opisanych sytuacjach?

1. Kolega chce iść na pizzę, ale ty nie jesteś głodny/głodna.

2. Na obiad są steki, a ty jesteś wegetarianinem/wegetarianką.

3. Rodzice koleżanki, u której mieszkasz podczas wymiany międzyszkolnej, pytają, co chcesz zjeść na śniadanie.

4. Pieczona kiełbaska, którą zamówiłeś/zamówiłaś, nie smakuje ci, bo jest za ostra i za słona.

5. Ktoś pyta, czy krzesło obok jest wolne.

3. Spielt in kleinen Gruppen. Nennt der Reihe nach alle Wörter, die ihr mit den angegebenen

Stichwörtern assoziiert.

Zagrajcie w małych grupach. Wymieńcie kolejno wszystkie wyrazy, które kojarzą się wam z podanymi hasłami.

1. Frühstück 2. Besteck 3. Mittagessen 4. Restaurant

5. Nachtisch 6. Getränk 7. Obst 8. Gemüse

30

SCHREIBEN

4. Stellt zu viert ein Menü zusammen mit euren Lieblingsspeisen für das Frühstück, Mittagessen

und Abendbrot.

Przygotujcie w czteroosobowych grupach menu ze swoimi ulubionymi potrawami na śniadanie, obiad i kolację.


LESEN

5. Rate, von welchen Produkten oder Speisen die Rede ist. Zgadnij, o jakich produktach lub potrawach jest mowa.

1. Es lebt im Wasser. 5. Es ist türkisch, mit Brot, Fleisch und Gemüse.

2. Es ist süß und kalt. 6. Es ist ein Getränk aus Orangen.

3. Es ist aus Milch, gelb und hart. 7. Es ist gelb und schmeckt sehr sauer.

4. Es ist rund, rot und passt zu Pizza. 8. Es ist lang, grün und passt zum Salat.

6. Ergänze die Sätze mit den Verben in der richtigen Form. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

möchte…

– Ich … ein Steak,

Thomas … Fisch und

die Kinder … eine Pizza.

1.

essen

– Um wie viel Uhr … ihr zu Mittag?

– Ich … um 14.00 Uhr zu Mittag und

mein Bruder … um 15.00 Uhr zu

Mittag.

3.

nehmen

– Was … du?

– Ich … ein Eis und eine Cola.

2.

mögen

– … ihr Fisch?

4.

– Ich … Fisch sehr gern, aber meine

Schwester … keinen Fisch. Sie … nur

Schnitzel und Pommes.

7. Ergänze die Sätze mit den Substantiven und Personalpronomen in der richtigen Form.

Uzupełnij zdania rzeczownikami i zaimkami osobowymi w odpowiedniej formie.

1. Wir kennen … (dein Cousin) nicht.

2. Bringst du mir bitte … (ein Messer) und … (eine Gabel)?

3. Wo ist … (der Pfeffer)? Ich sehe … (er) nicht.

4. Wann besucht ihr … (wir)? Wir machen eine supergroße Pizza für … (ihr).

5. Ich nehme … (ein Stück Kuchen) und … (ein Kaffee).

Oceń, w jakim stopniu (dobrze, średnio, słabo) opanowałeś/opanowałaś następujące

umiejętności:

1. Posługiwanie się nazwami podstawowych artykułów spożywczych, dań, napojów, sztućców i naczyń.

Ich trinke Mineralwasser. Ich esse eine Pizza. Wir nehmen Gemüse vom Grill. Er kauft Becher und Teller.

2. Zamawianie jedzenia i prowadzenie rozmowy w restauracji.

Die Speisekarte, bitte! Ich nehme Tomatensuppe und Fisch mit Kartoffeln. Was kostet eine Bratwurst?

3. Określanie, co lubisz, a czego nie lubisz.

Ich esse gern Brötchen mit Marmelade. Ich esse keinen Fisch. Ich mag kein Fleisch.

4. Określanie, co jak smakuje.

Schmeckt der Fisch gut? Nein, er ist nicht frisch und zu salzig.

5. Stosowanie czasownika mögen.

Ich mag keine Milch. Ich mag Eier am liebsten.

6. Stosowanie czasownika möchte… .

Ich möchte einen Kaffee. Was möchtest du? Wir möchten bestellen.

7. Stosowanie rzeczowników i zaimków osobowych w bierniku.

Ich nehme einen Orangensaft. Ich trinke einen Tee. Ich brauche ihn nicht. Ich mag sie sehr.

31


2 Grammatik

G 2.1. Odmiana czasownika möchte…

Forma ich möchte oznacza chciałbym/chciałabym.

Czasownik möchte… odmienia się nieregularnie:

formy 1. i 3. osoby liczby pojedynczej są takie same.

ich möchte wir möchten

du möchtest ihr möchtet

er/sie/es möchte sie/Sie möchten

G 2.1. Rzeczownik w bierniku

W języku niemieckim, inaczej niż w angielskim, rzeczowniki odmieniają się przez przypadki. Odmianie podlegają

w większości przypadków nie same rzeczowniki, lecz poprzedzające je rodzajniki, zaimki dzierżawcze lub

przeczenie kein.

W niemieckim istnieją jedynie cztery przypadki.

Pierwszy przypadek – Nominativ (mianownik) – odpowiada na pytanie wer? was? (kto? co?).

Ostatni, czwarty przypadek – Akkusativ (biernik) – odpowiada na pytanie wen? was? (kogo? co?).

W rodzaju żeńskim, nijakim i liczbie mnogiej formy mianownika i biernika są takie same. Różnica w odmianie

występuje jedynie w rodzaju męskim.

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

Nominativ

wer? was?

der

ein

kein

mein

Tee

die

eine

keine

meine

Pizza

das

ein

kein

mein

Wasser

die


keine

meine

Pommes

Akkusativ

wen? was?

den

einen

keinen

meinen

Tee

die

eine

keine

meine

Pizza

das

ein

kein

mein

Wasser

die


keine

meine

Pommes

Pozostałe dwa przypadki – Genitiv (dopełniacz) i Dativ (celownik) – poznasz podczas dalszej nauki.

G 2.3. Zaimek osobowy w bierniku

Zaimki osobowe podobnie jak rzeczowniki odmieniają się przez przypadki.

Poniżej podano ich formy w mianowniku i bierniku.

Nominativ

wer? was? ich du er sie es wir ihr sie/Sie

Akkusativ

wen? was? mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie

32


Aktiver Wortschatz

2.1. Ich möchte einen Tee

PRODUKTY SPOŻYWCZE

der Fisch, -e ryba

der Salat, -e sałata; sałatka

die Kartoffel, -n ziemniak

die Suppe, -n zupa

das Gemüse warzywa

das Obst owoce

das Schnitzel, – sznycel

das Steak, -s stek

PRZEKĄSKI

der Döner, – kebab

die Pizza, -s/Pizzen pizza

die Bratwurst, Bratwürste pieczona kiełbas(k)a

die Pommes (lm.) frytki

mit Ketchup z keczupem

mit Majo z majonezem

mit Senf z musztardą

NAPOJE

der Kaffee, -s kawa

der Tee, -s herbata

der Orangensaft, Orangensäfte sok pomarańczowy

der Apfelsaft, Apfelsäfte sok jabłkowy

das Wasser woda

das Mineralwasser woda mineralna

DESERY

der Nachtisch, -e deser

der Kuchen, – ciasto

die Schokolade, -n czekolada

die Torte, -n tort

das Eis lody

POZOSTAŁE SŁOWNICTWO

frühstücken jeść śniadanie

zu Mittag essen (du isst) jeść obiad

zu Abend essen (du isst) jeść kolację

trinken pić

Ich habe Durst. Chce mi się pić.

Ich habe keinen Durst. Nie chce mi się pić.

Ich habe Hunger. Jestem głodny/głodna.

Ich habe keinen Hunger. Nie jestem głodny/głodna.

Essen wir etwas? Zjemy coś?

Wie viel kostet … / Was kostet …? Ile kosztuje…?

Was nimmst du? Co bierzesz?

Ich möchte einen Tee. Chciałbym/Chciałabym herbatę.

Die Speisekarte bitte! Poproszę kartę!

Wir möchten bestellen. Chcielibyśmy zamówić.

Guten Appetit! Smacznego!

Danke, gleichfalls. Dziękuję, nawzajem.

Wir möchten zahlen. Chcielibyśmy zapłacić.

Die Rechnung kommt sofort. Rachunek zaraz będzie.

Ist der Stuhl frei? Czy to krzesło jest wolne?

Nein, tut mir leid, er ist besetzt. Nie, przykro mi, jest zajęte.

2.2. Wie schmeckt der Fisch?

PRODUKTY SPOŻYWCZE

der Apfel, Äpfel jabłko

der Joghurt jogurt

der Käse ser

der Quark twarożek

der Schinken szynka

der Pfeffer pieprz

der Zucker cukier

die Banane, -n banan

die Butter masło

die Cornflakes (lm.) płatki kukurydziane

die Gurke, -n ogórek

die Marmelade, -n dżem, marmolada

die Milch mleko

die Tomate, -n pomidor

die Zitrone, -n cytryna

das Brot, -e chleb

das Brötchen, – bułka

das Ei, -er jajko

das Fleisch mięso

das Salz sól

SMAKI

salzig słony

sauer kwaśny

scharf ostry

süß słodki

POZOSTALE SŁOWNICTWO

Was isst du gern? Co lubisz jeść?

Was magst du am liebsten? Co lubisz najbardziej?

Wie schmeckt der Fisch? Jak smakuje ta ryba?

Möchtest du probieren? Chcesz spróbować?

2.3. Gibst du mir bitte das Salz?

NAKRYCIA

der Becher, – kubek

der Löffel, – łyżka

der Teller, – talerz

die Gabel, -n widelec

die Tasse, -n filiżanka

die Serviette, -n serwetka

das Glas, Gläser szklanka

das Messer, – nóż

POZOSTAŁE SŁOWNICTWO

frisch świeży

satt najedzony, syty

mit Zucker z cukrem

ohne Zucker bez cukru

Gibst du mir bitte das Salz? Podasz mi sól?

33


2

Training

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD 14

1. Wysłuchaj dwukrotnie trzech nagrań. Na podstawie informacji zawartych w tekście wybierz właściwą

odpowiedź A, B lub C.

1. Was bestellt der Junge?

2. Was essen die Leute?

A. B. C.

A. B. C.

3. Was möchte die Frau?

A. B. C.

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

2. Uzupełnij minidialogi (1–3), wybierając spośród podanych zdań A, B i C brakującą wypowiedź.

1. X: Wie schmeckt der Fisch?

Y: …

2. X: Guten Appetit!

Y: …

3. X: Ist der Stuhl frei?

Y: …

A. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger.

B. Sehr gut. Möchtest du probieren?

C. Nein, ich möchte nur etwas trinken.

A. Danke, gleichfalls.

B. Bitte sehr.

C. Nein, danke.

A. Nein, ich möchte lieber einen Salat.

B. Nein, er ist zu süß.

C. Nein, er ist besetzt.

34

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

3. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce

wybierz te, które są poprawnymi uzupełnieniami luk 1–3.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.

A. Löffel B. Eier C. Pfeffer

D. Teller E. Kaffee F. Gläser

Hi, für das Essen morgen brauchen

wir noch Besteck, vor allem ..(1).. .

Für die Suppe brauchen wir

auch ..(2).. . Organisierst du das?

Ich bringe ..(3).. für die Getränke mit.

Steffi


Źródła ilustracji i fotografii

Okładka: pociąg na dworcu) Philip Lange/Shutterstock.com, (kopuła) Zanna Karelina/Shutterstock.com, (współczesna

architektura) Philip Lange/Shutterstock.com, (Sony Center) marcovarro/Shutterstock.com.

Tekst główny: s. 6 (ludzie w klasie) YanLev/Shutterstock.com; s. 7 (grupa ludzi z globusem) William Perugini/Shutterstock.com,

(flagi) Hadrian/Shutterstock.com, (architekci) Goodluz/Shutterstock.com, (Alpy) Tatiana Popova/Shutterstock.com; s. 8 (chłopak

w żółtej bluzie) Maksim Shmeljov/Shutterstock.com, (kobieta w niebieskim żakiecie) Maksim Shmeljov/Shut terstock.com,

(dziewczyna w seledynowej bluzce) Maksim Shmeljov/Shutterstock.com; s. 9 (młoda para) Sergey Peterman/Shutterstock.com,

(ludzie z bagażami) Odua Images/Shutterstock.com, (dzieciaki idące do szkoły) Elena Elisseeva/Shutterstock.com; s. 10 (dziewczyna

z telefonem) kaarsten/Shutterstock.com, (chłopak z telefonem) WilleeCole Photography/Shutterstock.com, (dziewczynka)

studioloco/Shutterstock.com, (mężczyzna) Kenneth Man/Shutterstock.com; s. 11 (Lisa) Gergely Attila/Shutter stock.com,

(emotikony) Kostenyukova Nataliya/Shutterstock.com; s. 12 (teleturniej) VIPHOTO/East News, (młodzież w klasie) Zurijeta/

Shutterstock.com, (rodzina) Patrizia Tilly/Shutterstock.com; s. 13 (ojciec z córka) JJ pixs/Shutterstock.com, (kobieta w białym

T-shircie) kurhan/Shutterstock.com, (kobieta w różowej bluzce) kurhan/Shutterstock.com, (starsza kobieta w kardi ganie)

Alexander Raths/Shutterstock.com, (dziewczyna w niebiesko-szarym szaliku) Karramba Production/Shutterstock.com, (małżeństwo)

Andrey_Popov/Shutterstock.com, (dziewczyna w koszulce na ramiączka) Darrin Henry/Shutterstock.com, (dziew czyna

w czerwonej bluzie) Edyta Pawlowska/Shutterstock.com, (chłopak w koszuli i krawacie) michaeljung/Shutter stock.com,

(kobieta w niebieskiej koszuli) kurhan/Shutterstock.com, (dziewczynka w różowej bluzce) Kalmatsuy/Shutter stock.com, (nastolatek)

Jeanette Dietl/Shutterstock.com; s. 13, 16 (białe karteczki) Picsfive/Shutterstock.com; s. 14 (śpiąca kobieta) Pavel L Photo

and Video/Shutterstock.com, (przygotowywanie posiłku) Nejron Photo/Shutterstock.com, (szpital) spotmatik/Shutterstock.com,

(matka i syn przy obiedzie) Monkey Business Images/Shutterstock.com, (dziewczyna przed tv) jannoon028/Shutterstock.com,

(ludzie bawiący się telefonami przy stole) Monkey Business Images/Shutterstock.com, (dziewczyna z zakupami) Andresr/Shutterstock.com;

s. 15 (budzik) Alex Staroseltsev/Shutterstock.com; s. 16 (dziewczyna z budzikiem) Asier Romero/Shutter stock.com,

(dom) snapgalleria/Shutterstock.com, (dziewczyna z książkami) Syda Productions/Shutter stock.com, (ręka z notesem) studioVin/

Shutterstock.com, (ikonka forum) faysal/Shutterstock.com, (grupa młodzieży) Poznyakov/Shutterstock.com; s. 17 (chłopak

i dziewczyna) glenda/Shutterstock.com; s. 22 (dziewczyna z piłką) DnDavis/Shutterstock.com, (dziewczynka z probówkami)

Bochkarev Photography/Shutterstock.com, (dziewczyna z książką) Syda Productions/Shutter stock.com, (mumia) Rachelle

Burnside/Shutterstock.com; s. 23 (Apfelstrudel) Marina Shanti/Shutter stock.com, (frytki) Dmytro Mykhailov/Shutterstock.com,

(dziewczyna z kanapką) Poznyakov/Shutterstock.com; s. 24 (filiżanka – rysunek) E_K/Shutter stock.com, (kebab) smoxx/Shutterstock.com,

(widelec z kiełbaską) Valentyn Volkov/Shutterstock.com; s. 25 (zupa pomidorowa) Igor Dutina/Shutterstock.com,

(warzywa z grilla) koss13/Shutterstock.com, (sałatka z warzyw) Timolina/Shutterstock.com, (sznycel) Richard Schramm/Shutterstock.com,

(ryba) grafvision/Shutterstock.com, (spaghetti) Viktor1/Shutterstock.com, (pizza) B. and E. Dudzinscy/Shutterstock.com,

(szarlotka z lodami) Tomasz Markowski/Shutterstock.com, (ciasto czekoladowe) Christopher Meder/Shutterstock.com, (sałatka

owocowa) baibaz/Shutterstock.com; s. 26 (chleb) monticello/Shutterdtock.com, (bułki) majaan/Shutterstock.com, (masło)

Africa Studio/Shutterstock.com, (ser) Yevgen Romanenko/Shutterstock.com, (marmolada) Christian Jung/Shutterstock.com,

(jajko) Nattika/Shutterstock.com, (twarożek) hvoya/Shutterstock.com, (szynka) MaraZe/Shutterstock.com, (ogórek) Anna

Sedneva/Shutterstock.com, (pomidor) Tim UR/Shutterstock.com, (jabłko) Dionisvera/Shutterstock.com, (banan) M. Unal

Ozmen/Shutterstock.com, (mleko) Somchai Som/Shutterstock.com, (płatki kukurydziane) Digital Genetics/Shutterstock.com,

(jogurt) Africa Studio/Shutterstock.com; s. 27 (sól) Melica/Shutterstock.com, (cytryny) Jag_cz/Shutterstock.com, (cukier)

Gayvoronskaya_Yana/Shutterstock.com, (pieprz) Oliver Hoffmann/Shutterstock.com, (dziewczyna, rude włosy) Aleshyn_Andrei/

Shutterstock.com, (solniczka) grocap/Shutterstock.com, (kobieta z zakupami) Nomad_Soul/Shutterstock.com; s. 28 (szklanka)

Vitaly Korovin/Shutterstock.com, (kubek) valdis torms/Shutterstock.com, (talerz) Andrey_Kuzmin/Shutterstock.com, (serwetka)

Seregam/Shutterstock.com, (sztućce) mylisa/Shutterstock.com; s. 29 (podawanie soli) Phanie/BURGER/Diomedia, (dolewanie

herbaty) LifePhotoStudio/Shutterstock.com, (młodzi ludzie z sałatką) Pressmaster/Shutterstock.com, (dziewczyna z hamburgerem)

Poznyakov/Shutter stock.com, (kobieta niezadowolona) Chris from Paris/Shutterstock.com, (kobieta zadowolona)

Chris from Paris/Shutterstock.com, (dłoń z telefonem) jannoon028/Shutterstock.com; s. 30 (menu) L.M.V/Shutterstock.com,

(kiełbasa z frytkami) ElenaGaak/Shutterstock.com, (kawa z ciastkiem) Zaretska Olga/Shutterstock.com, (lody) ifong/Shutterstock.com,

(paragon) Brian A Jackson/Shutterstock.com, (woda) L_amica/Shutterstock.com, (śniadanie) ElenaGaak/Shutterstock.com,

(sztućce na talerzu) Africa Studio/Shutterstock.com, (pieczona kaczka z ziemniakami) Maksim Toome/Shutterstock.com,

(nakryty stół) Mazzzur/Shutter stock.com, (ciastko czekoladowe) svry/Shutterstock.com, (sok) aliasemma/Shutterstock.com,

(sałatka owocowe) margouillat photo/Shutterstock.com, (warzywa) Aprilphoto/Shutterstock.com; s. 34 (kawa) Valentyn Volkov/

Shutterstock.com, (lody) M. Unal Ozmen/Shutterstock.com, (sok) PanStock/Shutterstock.com, (ciasto) Renewer/Shutterstock.com,

(para w restauracji) Phil Date/Shutterstock.com, (para jedząca śniadanie) Rido/Shutterstock.com, (kobieta proponuje mężczyźnie

ciastko) auremar/Shutterstock.com, (paragon) anaken2012/Shutterstock.com, (menu) paseven/Shutterstock.com, (woda)

mama_mia/Shutterstock.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!