FP-6b

nb.vse.cz

FP-6b

ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU

podklady ke kurzům

1FP201 1FP211

1FP212

1FP214

Finanční management

= přijímání finančních rozhodnutí trojího typu:

1. Do čeho investovat?

2. Z čeho investovat?

3. Kolik vyplatit na podílech na zisku?

Investiční axiomy

1. Každý investor preferuje více peněz než méně.

2. Každý investor preferuje méně rizika než více.

3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než

zítra.

Investoři

• racionální

• iracionální

ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Maximalizace

tržní hodnoty

podniku

TH ∑THM i

= n

i=

1

Krátkodobý finanční management

= finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí

s důsledky na dobu do 1 roku

• řízení likvidity a pracovního kapitálu

• řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek

• řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek

• sestavení krátkodobého finančního plánu

Maximalizace

zisku

Maximalizace

interních

finančních zdrojů

Maximalizace

odpisů

Udržování

likvidity

Maximalizace

ostatních

interních

finančních zdrojů

Ostatní cíle

Dlouhodobý finanční management

= finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí

s důsledky na dobu delší 1 roku

• rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku

• optimalizace finanční struktury

• rozhodování o podílech na zisku

• sestavení dlouhodobého finančního plánu

Finanční analýza

= proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního

hospodaření určité osoby

Franco

Modigliani

(*1918 – †2003)

ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Finance podniku jako vědní disciplína

Merton H.

Miller

(*1923 – †2000)

Harry M.

Markowitz

(*1927)

William F.

Sharpe

(*1934)

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Časová hodnota peněz

= finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek

z různých časových období

Úroková míra

= poměr výnosu k vloženému kapitálu

• nominální úroková míra

– délka poměřovaného období

RNÚM = 2⋅PNÚM = 4⋅ČNÚM = 12⋅MNÚM = 365 (360, 366)⋅DNÚM

– četnost skládání úroků

• reálná úroková míra

NÚM − IÚM

RÚM =

⇒ NÚM = RÚM + IÚM + RÚM ⋅ IÚM

1+

IÚM

1


Skládání úroků

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Roční skládání úroků

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

úrok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Čtvrtletní skládání úroků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skládání úroků

– nespojité skládání

⎛ NÚM ⎞

EÚM

⎜1 +

⎟ −1

⎝ M ⎠

=

M

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

M

⎛ NÚM ⎞ ⎛ NÚM ⎞

EÚM = ⎜1

+ − = − = NÚM

M

⎟ 1

⎜1

+

⎟ 1

⎝ ⎠ ⎝ 1 ⎠

– spojité skládání

M

⎛ NÚM ⎞ ⎛ NÚM ⎞

= ⎜1 + − 1 = lim

⎜1

+

NÚM

EÚM


⎟ −1

= e −1

M →

⎝ M ⎠

∞ ⎝ M ⎠

1

M

Budoucí hodnota peněz

Současná hodnota peněz

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Období 0 1 2 3 n

FV PV PV ⋅( 1+i)

Future value FV = PV ⋅( 1+

i) n

úročitel

PV ⋅ ( 1+

i) 2

PV ⋅ ( 1+

i) 3

PV ⋅( 1+i) n

FVn


Present value PV = = FV ( ) n

n n

⋅ 1 + i odúročitel

( 1 + i)

Příklad: Rozhodněte se mezi 5 000 Kč dnes nebo 7 200 Kč za 5 let?

Zvažovaná úroková míra činí 12 %?

5

FV = 5 000⋅( 1+

0, 12) = 8 811,

71Kč

−5

PV = 7 200⋅( 1+

0, 12) = 4 085,

47Kč

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Anuita

= série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období

• anuita placená pozadu

• anuita placená dopředu

• perpetuita

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Budoucí hodnota anuity placené pozadu

Období 0 1 2 3 n

2

A⋅( 1+

i)

+

n

( 1+

i)

−1

FVA z 0 A A ⋅( 1+ i) + A

A⋅

A⋅( 1+

i) + A i

n

n

n

q −1

( 1+

i) −1

( 1+

i)

−1

sn

= a1

⋅ ⇒ FVAZ

= A⋅

= A⋅

střadatel

q −1

1+

i −1

i

i

A = FVAZ


n fondovatel

( 1+

i) −1

Současná hodnota anuity placené pozadu

n


FVAZ

( 1+

i)

−1

1−

( 1+

i)

PVAZ

= = A ⋅ = A ⋅

n

n

( 1+

i)

i ⋅ ( 1+

i)

i

i

A = PVA ⋅

Z

− umořovatel

1 − ( 1 + i) n

n

zásobitel

2


ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Budoucí hodnota anuity placené dopředu

Období 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n

FVA p A A ⋅( 1+ i) + A

2

A⋅( 1+

i)

+

n

n

( 1+

i)

−1 ( 1+

i)

−1

A⋅

A⋅ ⋅

A⋅( 1+

i) ( 1+

i)

+ A i

i

FVA = FVA ⋅ ( 1 i)

p Z

+

Současná hodnota anuity placené dopředu

PVA = PVA ⋅( 1 i)

p Z

+

Anuitní platba v anuitě placené dopředu

A = A /( 1 i)

p Z

+

stejné A,

i,

n

stejné A,

i,

n

stejné PVA,

FVA,

i,

n

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Současná hodnota perpetuity

1

1−

−∞

1−

( 1+

i) ( 1+

i)

PVP = AZ

⋅ = AZ


i

i

1

1−

A

∞ 1−

0

= Z ⋅ = AZ


i i

Z =

PVP = PVP + A

p

Z

p


AZ

i

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ

Úvěr s anuitním splácením

úvěrová částka = 200tis. Kč, úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky,

zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu

Období

Počáteční

bilance

Úroková

platba

Anuitní

platba

Splátka

Konečná

bilance

0 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1 200 000,00 20 000,00 80 000,00 60 000,00 140 000,00

2 140 000,00 14 000,00 80 000,00 66 000,00 74 000,00

3 74 000,00 7 400,00 80 000,00 72 600,00 +1 400

3 (úprava) 74 000,00 7 400,00 81 400,00 74 000,00 0,00

i

0,1

A PVAZ

⋅ = 200 000⋅

−n

1−

( 1+

i) 1−

( 1+

0,1)

= = −3 80 422,96

RIZIKO

Riziko

= nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi

očekávaných

Nejistota

= nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku

- vnější (objektivní) faktory

- vnitřní (subjektivní) faktory

Pravděpodobnost

• obor hodnot: resp. v %

• měření

– objektivní

– subjektivní

Událost i p i

nízká poptávka 1 0,3

průměrná poptávka 2 0,5

vysoká poptávka 3 0,2

Celkem 1,0

RIZIKO

RIZIKO

Průměrný očekávaný výnos investice

Portfolio

E

n

= ∑ Ai

⋅ p

i=

1

Událost i p i A i p i · A i

= kombinace aktiv pro investiční účely

nízká poptávka 1 0,3 –10 –3

Diverzifikace

VarK

2

Celkem σ

σ

196,0

A

14 A

• diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické)

= = = 1,75

E

A

8

• nediverzifikovatelné (systematické, tržní)

A

i

Rozptyl

průměrná poptávka 2 0,5 10 5

n

2

2

σ

A

= ∑( Ai

− E

A

) ⋅ p

i=

1

vysoká poptávka 3 0,2 30 6

Riziko

Celkem E A 8

Diverzifikovatelné

i

Směrodatná odchylka Událost

i (A i – E A ) 2 · p i

Nediverzifikovatelné

nízká poptávka 1 97,2

σ

A

= = 196 = 14

průměrná poptávka 2 2,0

Počet různých aktiv v portfoliu

2

σ A

Variační koeficient

vysoká poptávka 3 96,8

Riziko

A

Podmínky: • riziko další investice < riziko portfolia

• KK další investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1

3


Kovariance

COV

COV

A,B

A,B

n

= ∑( Ai

− E

A

) ⋅( Bi

− EB

) ⋅ pi

i=

1

n

Korelační koeficient

KK

A,B

n

RIZIKO

= ∑∑( Ai

− EA

) ⋅( B

j

− EB

) ⋅ pij

i= 1 j=

1

COVA,B

=

σ ⋅σ

A

B

• obor hodnot:

• kde KK = 1 ⇒ dokonalá přímá závislost

KK = 0 ⇒ nezávislost

KK = –1 ⇒ dokonalá nepřímá závislost

RIZIKO

Očekávaný výnos portfolia

EP

( rel.

) = ∑ Ei

( rel.

) ⋅ zi

Příklad

m

i=1

EP ( abs. ) = ∑ Ei

( abs.

)

m

i=

1

E ( abs.)

= 80, K

A

E ( abs.)

= 150, K

B

E P

( abs. ) = 80 + 150 = 230

E P

( rel. ) = 0,08 ⋅0,25

+ 0,05 ⋅0,75

= 0, 0575

EP

( )

( abs.

) 230

EP

rel. = = = 0,0575

K 4 000

P

A

80

1 000

= 1 000, EA(

rel.)

= = 0,08, z

A

= = 0,25,

1 000

4 000

B

150

3 000

= 3 000, EB

( rel.)

= = 0,05, zB

= = 0,75,

3 000

4 000

RIZIKO

Rozptyl

m

m

2

σ

P

( rel. ) = ∑∑ zi

⋅ z

j

⋅ KKij

⋅σ

i

( rel. ) ⋅σ

j

( rel.

)

i= 1 j=

1

2

σ

P( rel.

) = z1

⋅ z1

⋅ KK11

⋅σ1( rel.

) ⋅σ1( rel.

) +

+ z1

⋅ z2

⋅ KK12

⋅σ1( rel.

) ⋅σ

2( rel.

) +

+ z2

⋅ z1

⋅ KK21

⋅σ

2( rel.

) ⋅σ1( rel.

) +

+ z2

⋅ z2

⋅ KK22

⋅σ

2( rel.

) ⋅σ

2( rel.

) =

2 2

2 2

= z1 ⋅σ1

( rel.

) + 2⋅

z1 ⋅ z2

⋅ KK12

⋅σ1( rel.

) ⋅σ

2( rel.

) + z2 ⋅σ

2

( rel.

)

m

m

2

σ

P

( abs. ) = ∑∑ KKij

⋅σ

i

( abs. ) ⋅σ

j

( abs.

)

i= 1 j=

1

2

2

2

σ ( rel.

) = σ ( abs. ) / K

P

P

P

RIZIKO

Směrodatná odchylka

σ =

2

P

σ P

σ P

( rel.

) = σ P

( abs. ) / KP

Variační koeficient

σ

P

VarK

P

=

E

P

RIZIKO

Beta koeficient

COV

β

i

=

σ

2

m

im

Beta

Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním

výnosem

ß > 1 E i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) E m

ß = 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) E m

0 < ß < 1 E i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) E m

ß = 0 E i je nezávislý na E m

–1 < ß < 0 E i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) E m

ß = –1 E i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) E m

ß < –1 E i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) E m

RIZIKO

Efektivní hranice

= hranice efektivních portfolií

= portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný

výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko

Pravidla

1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším

výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem

porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice.

2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším

rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem

porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice.

4


RIZIKO

RIZIKO

Efektivní hranice

Efektivní hranice

E p

σ p

E p

Pravidla

1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším

výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem

porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice.

σ p

Pravidla

1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším

výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem

porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice.

2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším

rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem

porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice.

RIZIKO

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Efektivní hranice

E p

slabá averze

Daně v České republice

Přímé daně Nepřímé daně Ostatní daně

středně silná averze

silná averze

Postoje k riziku

– sklon k riziku

– neutrální postoj k riziku

– averze k riziku

σ p

Harry M.

Markowitz

(*1927)

Důchodové daně

1. Daň

z příjmů

fyzických

osob

2. Daň

z příjmů

právnických

osob

Majetkové daně

1. Daň z

nemovitostí

2. Daň silniční

3. Daň

dědická

4. Daň

darovací

5. Daň

z převodu

nemovitostí

1. Daň

z přidané

hodnoty

2. Daně

spotřební

3. Cla

4. Daň ze zemního

plynu a

některých

dalších plynů

5. Daň z pevných

paliv

6. Daň

z elektřiny

1. Pojistné

na sociální

zabezpečení

a příspěvek

na státní

politiku

zaměstnanosti

2. Pojistné

na veřejné

zdravotní

pojištění

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z příjmu fyzických osob

předmět zdanění

- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

- příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

- příjmy z kapitálového majetku

- příjmy z pronájmu

- ostatní příjmy

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z příjmu fyzických osob

dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

- u účetní jednotky

DZDP = Výn − Nák + PZVH − PSVH + PSpOs −VSpOs

+ PZZD

- u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci

DZDP = PříjDE −VýdDE

+ PZDE − PSDE + PSpOs −VSpOs

+ PZZD

- u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu

DZDP = PříjZP −VýdPzP

± PURPV + PSpOs −VSpOs

+ PZZD

základ daně

ZDFO = DZDZČ + DZDP + DZDKM + DZDN + DZDOP − OPFO

sazba daně

- lineární 15 % (19 % od r. 2015)

celková daňová povinnost

DPFO = DPFOpSl − SlevaDzP

5


VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z příjmu právnických osob

předmět zdanění

- příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

základ daně

ZDPO = Výn − Nák + PZVH − PSVH − OPPO

sazba daně

- lineární 19%

celková daňová povinnost

DPPO = ZDPO ⋅ SDzP − SlevaDzP

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z přidané hodnoty

předmět zdanění

- dodání zboží, převod nebo přechod nemovitosti

- poskytnutí služby za úplatu

- pořízení zboží z jiného státu Evropské unie za úplatu

- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

sazby daně

- základní ... 21 % (17,5 % od r. 2016)

- snížená ... 15 % (zrušena od r. 2016)

osoby povinné k dani

- FO a PO, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti

- za určitých podmínek i některé veřejnoprávní subjekty

plátce daně

- povinná registrace ... obrat za 12 měsíců ≥ 1 mil. Kč

(750 tis. Kč od r. 2015)

- dobrovolná registrace

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z přidané hodnoty

PL A ⇒PL B ⇒PL C ⇒konečný spotřebitel

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z přidané hodnoty

PL A ⇒PL B ⇒NPL D ⇒konečný spotřebitel

Položka PL A PL B PL C

V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00

N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00

DPH na vstupu 0,00 21,00 42,00

V N Osobní náklady 60,00 60,00 60,00

P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00

V Tržby 100,00 200,00 300,00

DPH na výstupu 21,00 42,00 63,00

= Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00

V Odvod DPH 21,00 21,00 21,00

= Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00

Položka PL A PL B NPL D

V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00

N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 242,00

DPH na vstupu 0,00 21,00 0,00

V N Osobní náklady 60,00 60,00 60,00

P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00

V Tržby 100,00 200,00 363,00

DPH na výstupu 21,00 42,00 0,00

= Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00

V Odvod DPH 21,00 21,00 0,00

= Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00

PL C

242,00

200,00

42,00

60,00

363,00

300,00

63,00

40,00

21,00

40,00

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z přidané hodnoty

PL A ⇒NPL E ⇒PL C ⇒konečný spotřebitel

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daň z přidané hodnoty

NPL F ⇒PL B ⇒PL C ⇒konečný spotřebitel

Položka PL A NPL E PL C

V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00

N Spotřeba materiálu 0,00 121,00 200,00

DPH na vstupu 0,00 0,00 0,00

V N Osobní náklady 60,00 60,00 60,00

P Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00

V Tržby 100,00 200,00 300,00

DPH na výstupu 21,00 0,00 63,00

= Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00

V Odvod DPH 21,00 0,00 63,00

= Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00

PL B

121,00

100,00

21,00

60,00

242,00

200,00

42,00

40,00

21,00

40,00

Položka NPL F PL B PL C

V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00

N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00

DPH na vstupu 0,00 0,00 42,00

V N Osobní náklady 60,00 60,00 60,00

P Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00

V Tržby 100,00 200,00 300,00

DPH na výstupu 0,00 42,00 63,00

= Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00

V Odvod DPH 0,00 42,00 21,00

= Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00

PL A

0,00

0,00

0,00

60,00

121,00

100,00

21,00

40,00

21,00

40,00

6


VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Daňová úspora

= peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku

události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo

na uplatnění slev na dani nebo vede k jiné skutečnosti mající

za následek snížení daňové povinnosti

Položka I. II. Změna

Výnosy 400,00 400,00

Náklady 200,00 220,00 +20,00

Základ daně 200,00 180,00 –20,00

Daň 38,00 34,20 –3,80

Čistý zisk 162,00 145,80 –16,20

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

1. při tvorbě kapitálové struktury

zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu

- 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář,

člen družstva)

- součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s.,

komplementář)

existence daňové úspory z vyplacených odměn

existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení

kapitálu

- u základního kapitálu - NE

- u cizího kapitálu - ANO

DÚ = PSZD ⋅ SDzP

DÚ = SlevaDzP

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

2. při investičním rozhodování

daňové odpisy

- rovnoměrná metoda

- zrychlená metoda

existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku

z užívání

existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu

tzv. investiční pobídky

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

3. na personální politiku

Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka?

Položka

Mzda 20 000,00

Pojistné na sociální zabezpečení –1 300,00 6,5 %

Pojistné na zdravotní pojištění –900,00 4,5 %

Záloha na daň –1 950,00

Čistý příjem pracovníka ČPP 15 850,00

( 20 000 + 20 000⋅0,25

+ 20 000⋅0,09) − 2070 1950 Kč

Záloha = 0,15 ⋅

=

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

3. na personální politiku

Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka?

Položka

Mzda 20 000,00

Pojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 %

Pojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 %

Osobní náklad 26 800,00

Daňová úspora –5 092,00 19,0 %

Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ 21 708,00

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

3. na personální politiku

peněžní plnění vůči pracovníkům

- př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí, ...

nepeněžní plnění vůči pracovníkům

- hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek,

slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním

postižením

- př. 18 000 Kč za každého pracovníka se zdravotním postižením

ČPP 15 850

⋅100 = ⋅100

= 73,01%

ČVZ 21708

7


VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4. při volbě právní formy podnikání

zdanění podílu na zisku

- 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář,

člen družstva)

- součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s.,

komplementář)

alternativy k podílu na zisku

- mzda

- skrytá forma

- dar

- nenávratná a bezúročná půjčka

- prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu

8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 Sb.:

Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo

jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

5. při řízení rizika

odpočitatelnost daňové ztráty od ZD

- nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích

existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení

rizika

VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ

6. při poskytování darů

účely

- na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství, ...

- sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, ...

maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD

- u PO: 5 % ze ZD a min. hodnota 1 daru 2 000 Kč

+ 5 % ze ZD v případě darů poskytnutých vysokým školám

a veřejným výzkumným institucím

(10 % v úhrnu od r. 2015)

- u FO: 10 % (15 % od r. 2015) ze ZD (při min. úhrnné hodnotě darů

1 000 Kč nebo 2 % ze ZD)

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Finanční trh

podstata

- instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě

domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu

typy

- peněžní

- finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku

- kapitálový

- finanční kapitál majetkové povahy

- finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok

- devizový trh

- trh drahých kovů

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Dluhopis

= zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele)

na splacení dlužné částky a vyplácení výnosu z této částky,

a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit

– angl. bond

podle způsobu stanovení výnosu

- dluhopis s pevnou úrokovou sazbou

- dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou

- dluhopis s podílem na zisku

VH ≤ 100 mil. Kč ⇒ ÚS = 12 %

VH > 100 mil. Kč ⇒ ÚS = 18 %

- dluhopis s prémií

- dluhopis neúročený

JHD = 1000 Kč, TCD = 920 Kč

výnos = JHD – TCD = 80 Kč

- dluhopis s kombinovaným výnosem

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Dluhopis

= zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele)

na splacení dlužné částky a vyplácení výnosu z této částky,

a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit

– angl. bond

podle způsobu splácení

- dluhopis s jednorázovým splacením

ke stanovenému termínu splatnosti

- dluhopis s procentuálním splácením

- dluhopis s anuitním splácením

- dluhopis s nepravidelným nebo jiným

splácením

8


OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Dluhopis

= zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele)

na splacení dlužné částky a vyplácení výnosu z této částky,

a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit

– angl. bond

zvláštní druhy

- vyměnitelný dluhopis

- prioritní dluhopis

- indexový dluhopis

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Současná hodnota dluhopisu

= současná hodnota příjmů z dluhopisu

= součet současné hodnoty splátek a

současné hodnoty úrokových plateb


JHD

1−

( ) ( 1+

i)

SHD = + ÚP ⋅ 1−

DzÚ ⋅

n

( 1+

i)

i

Rozhodovací kritérium

SHD > TCD ⇒ ANO koupit (resp. NE prodat) dluhopis

SHD = TCD ⇒ = stejně výhodné koupit i nekoupit,

prodat i neprodat dluhopis

SHD < TCD ⇒ NE kupovat (resp. ANO prodat) dluhopis

n

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Výnos ke dni splatnosti

= taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHD rovná TCD

−n

− n

1 −

( ) ( )

( 1 + VDS )

TCD = JHD ⋅ 1 + VDS + ÚP ⋅ 1 − DzÚ ⋅

VDS

Rozhodovací kritérium

VDS > ZÚM ⇒ ANO koupit (resp. NE prodat) dluhopis

VDS = ZÚM ⇒ = stejně výhodné koupit i nekoupit,

prodat i neprodat dluhopis

VDS < ZÚM ⇒ NE kupovat (resp. ANO prodat) dluhopis

Přímý výpočet

TCD < JHD ⇒ VDS > KÚM · (1 - SDzÚ)

TCD = JHD ⇒ VDS = KÚM · (1 - SDzÚ)

TCD > JHD ⇒ VDS < KÚM · (1 - SDzÚ)

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Riziko při investování do dluhopisů

spojené s emitentem

spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu

k ostatním příjmům

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Akcie

= majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele

jako akcionáře podílet se podle obchodního zákoníku a stanov a. s.

na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku

– angl. share, stock

kmenová

prioritní

- hlasovací právo

- přednostní právo

- buď na podílu na zisku

- nebo na likvidačním zůstatku

- anebo na obojím

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Současná hodnota kmenové akcie

= současná hodnota příjmů z kmenové akcie

= součet současné hodnoty dividendových plateb a

současné hodnoty příjmu z prodeje akcie

n

Divk

TCAn

SHAK = ∑ +

k

( ) ( ) n

k = 0 1+

i 1+

i

Rozhodovací kritérium

SHAK > TCA 0 ⇒ ANO koupit (resp. NE prodat) akcii

SHAK = TCA 0 ⇒ = stejně výhodné koupit i nekoupit,

prodat i neprodat akcii

SHAK < TCA 0 ⇒ NE kupovat (resp. ANO prodat) akcii

9


OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Celkový akciový výnos

= taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAK rovná TCA 0

n

Divk

TCAn

TCA0

= ∑

k

+

( ) ( ) n

k = 0 1+

CAV 1+

CAV

za předpokladu, že n = 1

Div1

TCA1

Div1

+ TCA1

TCA0

= + =

1

1

( 1+

CAV ) ( 1+

CAV ) 1+

CAV

TCA

0

⋅( 1+

CAV ) = Div1

+ TCA1

TCA +

TCA

0

+ TCA0

⋅CAV

= Div1

TCA1

0

⋅CAV

= Div1

+ TCA1

−TCA0

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Celkový akciový výnos

= taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAK rovná TCA 0

n

Divk

TCAn

TCA0

= ∑

k

+

( ) ( ) n

k = 0 1+

CAV 1+

CAV

Div1

+ TCA1

−TCA0

CAV =

TCA

0

Rozhodovací kritérium

CAV > ZÚM ⇒ ANO koupit (resp. NE prodat) akcii

CAV = ZÚM ⇒ = stejně výhodné koupit i nekoupit,

prodat i neprodat akcii

CAV < ZÚM ⇒ NE kupovat (resp. ANO prodat) akcii

Div1

+ TCA1

−TCA0

CAV =

TCA

0

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Rozhodování o investicích do akcií

technická analýza

- zaměřuje se na odhalení akciového trendu

- bere v úvahu: - dosavadní vývoj tržní ceny akcie

- výše objemu obchodovaných akcií

fundamentální analýza

- zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo

nadhodnocená

- bere v úvahu: - ocenění vnitřní hodnoty akcie (SHAK, CAV)

- poměrová finanční analýza

- vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky

psychologická analýza

- zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti

- bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd.

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Price-earnings ratio

= poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii

TCA

PE =

VHA

přístupy k interpretaci

z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii

TCA TCA >

VHA N VHA P

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Price-earnings ratio

= poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii

TCA

PE =

VHA

přístupy k interpretaci

z hlediska času

VHA 1

< VHA0


VHA 2

> VHA1


TCA TCA <

VHA 0 VHA 1

TCA TCA >

VHA 1 VHA 2

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Price-earnings ratio

= poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii

TCA

PE =

VHA

přístupy k interpretaci

z hlediska rizika

TCA TCA >

VHA J VHA R

10


OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Dividendový výnos

– dividend yield

= poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie

DIV / A

DY =

TCA

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

Riziko při investování do akcií

spojené s emitentem

spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu

k ostatním příjmům

FINANČNÍ ANALÝZA

Finanční analýza

= proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního

hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně

zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých

finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací

schopnosti

Postup práce finančního analytika

stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované

osoby

příprava vstupních dat

základní vyšetření

specifické vyšetření

stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu

FINANČNÍ ANALÝZA

Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů

časová báze

prostorová báze

prostý aritmetický průměr

PAP

Ri

= 4,6

n

vážený aritmetický průměr

VAP


=

n

n


i=

= 1

⋅ Výni

Ri

= 4,66

Výn

i= 1 Σ

medián

4 + 5

Medián = = 4,5

2

modus

Podnik

(–∞;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8;∞)

1 4 3 1 1

R i

(%)

Výni

Výn i

ΣVýn

Výni

Ri


ΣVýn

A 9,00 120,00 0,12 1,08

B 8,00 100,00 0,10 0,80

C 6,00 90,00 0,09 0,54

D 6,00 110,00 0,11 0,66

E 5,00 70,00 0,07 0,35

F 4,00 150,00 0,15 0,60

G 4,00 50,00 0,05 0,20

H 3,00 80,00 0,08 0,24

I 3,00 130,00 0,13 0,39

J –2,00 100,00 0,10 –0,20

Součet 46,00 1 000,00 1,00 4,66

FINANČNÍ ANALÝZA

Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů

časová báze

prostorová báze

báze finančního plánu

báze expertních zkušeností

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu

v čisté podnikové podobě

VH

Rúvk =

ÚVK

příklad

VH = = Rakt

Aktiva

VH

AA

= VH BB

ÚVK ( bil.

)

AA

= ÚVK ( bil.

)

BB

+ LZ

BB

Rúvk ( bil. ) AA

< Rúvk( bil.

) BB

Rúvk = AA Rúvk BB

11


FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu

v čisté podnikové podobě

VH 31.12.

Rúvk =

ÚVK 31.12.

roční ⇒ Rúvk =

měsíční ⇒ Rúvk =

denní, ...

VH

( ÚVK

31.12.

+ ÚVK )/

2

1.1.

31.12.

VH

31.12.

( ÚVK1.1.

+ ÚVK31.1.

+ ÚVK

28.2.

+ ÚVK31.3.

+ ... + ÚVK31.12.

)/

13

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu

v čisté podnikové podobě

VH

Rúvk =

ÚVK

v hrubé podnikové podobě

VHpD

Rúvk D

=

ÚVK

v čisté obecné podobě

VH + ÚN ⋅ ( 1−

SDzP)

Rúvk O

=

ÚVK

v hrubé obecné podobě

VHpD + ÚN EBIT

Rúvk OD

=

=

ÚVK ÚVK

Earnings

Before

Interests and

Taxes

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita dlouhodobého kapitálu

v čisté podnikové podobě

VH

Rdk =

DK

v hrubé obecné podobě

VHpD + ÚN

Rdk D

=

DK

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita vlastního kapitálu

VH −10

Rvk = = = 10 ⇒1000%

VK −1

teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk

Základní kapitál

Kapitálové fondy

Fondy ze zisku

Vlastní kapitál

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza rentability

= poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému

kapitálu na dosažení tohoto výnosu

Rentabilita vlastního kapitálu

VH

Rvk =

VK

teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk

teze: hodnota rentability tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku musí

být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované

z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo

vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií

Ukazatel

Výsledek hospodaření

VK v účetní hodnotě

Počet akcií

VK na akcii

Hodnota Ukazatel

Hodnota

750 000 Kč Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 %

150 000 000 Kč Tržní cena akcie

150 Kč

5 000 ks VK v tržní hodnotě

750 000 Kč

30 000 Kč Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 %

Analýza rentability

FINANČNÍ ANALÝZA

= poměr dosaženého 14 0−3 −11 0,0007 −2 ,0008 24 18 −12 4−

−( 810

( −14−

) 0, 0001


) výnosu společnosti k vynaloženému

=

⋅ 100


⋅100

kapitálu na 12 0,0001

−8

10 14dosažení tohoto výnosu

Příklad I. II. III.

Rúvk 1

Rúvk 0

abs.zm.

rel.zm.

14 %

12 %

14 − 12 = 2% b 14 − ( −10

)

= 24% b

14 − 12

14 − ( −10

)

⋅100

⋅100

12

−10

= 16,7 %

14 %

−10 %

= 240 %

0,008 %

0,001 %

0,008 − 0,001

= 0,007 % b

0,008 − 0,001

⋅100

0,001

= 700 %

12


FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

Pyramidální rozklad

Nákladová větev

VH

ÚVK

TH

Kapitálová větev

Pyramidální rozklad

VH

ÚVK

Nák

1 – Výn

VH

= Výn

Výn

ÚVK

ÚVK

= 365 /

Výn / 365

VH

Výn

Výn

ÚVK

SN

Výn

+

Služby

Výn

+

OsN

Výn

+

OstN

Výn

+

Odp

Výn

DM

Výn / 365

+

Zásoby

Výn / 365

+

Pohledávky

Výn / 365

ČRA

Výn / 365

+

KFM

Výn / 365

+

FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

Pyramidální rozklad

–VH 0 ⇒–VH 1

+VH 0 ⇒–VH 1 –VH 0 ⇒+VH 1

Nákladová větev

15

−12

Rúvk

0

=

Rúvk

1

=

Nák VH

100

100

1 – Výn Výn

Rvýn = 15

30

−12

40

0

PoÚVK 0

= Rvýn1

=

PoÚVK 1

=

30

100

40

100

SN

Výn

+

+

Rúvk

00

= 0,5 ⋅ 0,3 = 0,15

Výn >VarN ⇒ zvýšit výrobu

Služby

Odp

–0,24

Výn + OsN + Výn OsN

Rúvk10 = −0,3⋅

0,3 = −0,09

–0,27 Výn =VarN ⇒ stop výrobě

Výn = PFPP

–0,03

Rúvk = −0,3

⋅ 0,4 = 0,12

Výn


FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti zásob

ZÁSOBY

Materiál

Zboží

Zásoby vlastní výroby

Nedokončená výroba

Polotovary vlastní

výroby

Výrobky

Zvířata

doba obratu zboží ve dnech

Zboží

Dzb =

Prodané zboží /365

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti zásob

ZÁSOBY

Materiál

Zboží

Zásoby vlastní výroby

Nedokončená výroba

Polotovary vlastní

výroby

Výrobky

Zvířata

doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech

Zásoby vlastní výroby

Dzvv =

Tržby z prodeje výrobků a služeb /365

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti zásob

ZÁSOBY

Materiál

Zboží

Zásoby vlastní výroby

Nedokončená výroba

Polotovary vlastní

výroby

Výrobky

Zvířata

doba obratu zásob ve dnech

Zásoby

Dzás =

Náklady /365

Zásoby

Dzás =

Výnosy /365

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti pohledávek

doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech

Pohledávky z obchodních vztahů

Dpov =

Tržby / 365

teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe

teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti

pohledávek uváděných na fakturách

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti pohledávek

doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech

Pohledávky z obchodních vztahů

Dpov =

Tržby / 365

doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech

Závazky z obchodních vztahů

Dzov =

Tržby / 365

obchodní deficit

OD = Dpov − Dzov

vliv obchodního deficitu na peněžní toky

PP

0

+ VH + Odpisy − ( Poh1

− Poh0

) + ( Záv1

− Záv0

) = PP1

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza obratovosti pohledávek

vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka

1. obchodník

– Nákup: 100, Platba: do 30 dnů

– Prodej: 100, Platba: do 15 dnů

2. obchodník

– Nákup: 100, Platba: do 15 dnů

– Prodej: 100, Platba: do 30 dnů

3. obchodník

– Nákup: 100, Platba: do 15 dnů

– Prodej: 101, Platba: do 30 dnů

14


Analýza likvidity

FINANČNÍ ANALÝZA

likvidita

= schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které

lze použít k úhradě závazků

solventnost

= dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních

závazků v termínech splatnosti (1. definice)

= schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené

podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky

(2. definice)

Analýza likvidity

Aktiva

FINANČNÍ ANALÝZA

Pasiva

Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150

Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450

Celkem 600 Celkem 600

Dlouhodobá aktiva

= majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu

(resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek)

Krátkodobá aktiva

= majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu

(resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek)

KrA = PzUZK + DNM + DHM + DFM + Zás + Dpoh + Kpoh + KFM + ČRA

Analýza likvidity

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza likvidity

FINANČNÍ ANALÝZA

Aktiva

Pasiva

Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150

Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450

Celkem 600 Celkem 600

Dlouhodobá pasiva

= vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení

rozvahy

Krátkodobá pasiva

= závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy

KrP = VK + Rez + DZáv + KZáv + DBÚ + KBÚ + KFV + ČRP

Aktiva

Pasiva

Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150

Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450

Celkem 600 Celkem 600

Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně)

KrA

BL =

KrP

↑ BL ⇒ ↓ výnosy ⇒ ↓ riziko

↓ BL ⇒ ↑ výnosy ⇒ ↑ riziko

Strategie Hodnota BL

Konzervativní nad 2,5

Průměrná mezi 1,5 a 2,5

Agresivní pod 1,5

Fiktivní hodnota = hodnota s KrA neupravenými o nelikvidní majetek

Reálná hodnota = hodnota s KrA upravenými o nelikvidní majetek

FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

Analýza likvidity

Krátkodobá aktiva

Krátkodobá pasiva

Analýza likvidity

Pohotová likvidita

(rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita)

Krátkodobá aktiva

Výnosy / 365

Zásoby

Výnosy / 365

/

Krátk. pohledávky

+ Výnosy / 365 +

Krátkodobá pasiva

Výnosy / 365

Krátk. fin. majetek

Výnosy / 365

KrA − Zás Kpo + KFM

PL = =

KrP KrP

↑ PL ⇒ ↓ výnosy ⇒ ↓ riziko

↓ PL ⇒ ↑ výnosy ⇒ ↑ riziko

Strategie Hodnota PL

Konzervativní nad 1,5

Průměrná mezi 1 a 1,5

Agresivní pod 1

Skutečná Žádoucí

Dzás 120 095

Dkpo 130 095

Dkfm 020 020

Dkp 150 150

Dzás + Dkpo + Dkfm 120 + 130 + 20

BL F

=

=

= 1,8

Dkp

150

Dzásž

+ Dkpož

+ Dkfm 95+

95+

20

BLR

=

=

= 1, 4

Dkp

150

15


Analýza likvidity

Okamžitá likvidita

KrA − Zás − Kpo KFM

OL =

=

KrP KrP

Peněžní likvidita

KrA − Zás − Kpo − OCP

PeL =

=

KrP

FINANČNÍ ANALÝZA

PP

KrP

Analýza likvidity

Pracovní kapitál

PK = KrA−

KrP

↑ BL ⇒ ↑ PK a ↓ BL ⇒ ↓ PK

Výchozí

stav

KrA 10

KrP 5

BL 2

PK 5

FINANČNÍ ANALÝZA

Změna

Současný

stav

Analýza likvidity

Pracovní kapitál

Astra

Pampeliška

PK 10,00 10,0

Výnosy 100,00 10,0

PK / Výnosy 0,1,0 1,0

Výnosy / Aktiva 0,5,0 0,5,0

Aktiva 200,00 20,0

PK / Aktiva 0,05 0,5

↑ PK ⇒ ↓ výnosy ⇒ ↓ riziko

↓ PK ⇒ ↑ výnosy ⇒ ↑ riziko

FINANČNÍ ANALÝZA

Strategie Hodnota PK/A

Konzervativní nad 0,3

Průměrná mezi 0,1 a 0,3

Agresivní pod 0,1

Analýza zadluženosti

FINANČNÍ ANALÝZA

Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti

Věřitelské riziko

CK

VR =

ÚVK

Finanční páka

ÚVK

FP =

VK

Podíl cizího kapitálu

k vlastnímu kapitálu

CK

CK /VK =

VK

Krytí cizího kapitálu

ÚVK

KCK =

CK

Koeficient samofinancování

VK

KSF =

ÚVK

Podíl vlastního kapitálu

k cizímu kapitálu

VK

VK /CK =

CK

Analýza zadluženosti

Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti

Věřitelské riziko

CK

VR =

ÚVK

CK 110

ÚVK 100

VR 1,1

I. II.

FINANČNÍ ANALÝZA

Optimální zadluženost?

Analýza zadluženosti

Úrokové krytí

Průměrná doba splatnosti úvěru

FINANČNÍ ANALÝZA

Ukazatele měřící schopnost splácet dluh

VHpD + ÚN

ÚK =

ÚN

ÚCK

DSÚ =

CF

16


FINANČNÍ ANALÝZA

Predikce finanční tísně

= metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází

ve finanční tísni

finanční tíseň

= podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a

na daném místě všem svým splatným závazkům

(relativní platební neschopnost)

= hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv

(absolutní platební neschopnost)

modely

jednorozměrné

= nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně

a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky

prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model)

vícerozměrné

= hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou

pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (Altmanův model)

Predikce finanční tísně

Altmanův model

FINANČNÍ ANALÝZA

Zeta = ,200⋅

x1 + 1,400 ⋅ x2

+ 3,300 ⋅ x3

+ 0,600 ⋅ x4

+ 0, 999

Zeta = ZETA skóre,

x 1 = pracovní kapitál / aktiva,

x 2 = zadržený zisk / aktiva,

x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva,

x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál,

x 5 = tržby / aktiva.

1 ⋅ x

Zeta < 1, 81⇒

bankrot

1,81

< Zeta < 2, 99 ⇒ šedá zóna

2,99 < Zeta ⇒ prosperita

5

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Krátkodobý finanční management

= finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí

s důsledky na dobu do 1 roku

Okruhy řízení

1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu

2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek

3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek

4. Krátkodobé finanční plánování

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení zásob

1. Analýza obratovosti zásob

2. Analýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů

3. Volba způsobu financování zásob

4. Regulace stavu zásob

5. Regulace struktury zásob

6. Oceňování zásob

7. Hledání rezerv v řízení zásob

Optimalizační metoda (pro materiál)

• cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady

CN = N

poř

S


Q

mat

dod

Qdod

+ N

skl


2

Celkové pořizovací náklady

Celkové skladovací náklady

• předpoklady

– nulový počáteční a konečný stav materiálu

– lineární spotřeba materiálu

– každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je

spotřebována dodávka předcházející

Q dod

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení zásob

2 3

1 4

0 5 6

Q dod

2

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení zásob

Optimalizační metoda (pro materiál)

• cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady

CN = N

S


mat

poř

Qdod

• optimální dodávka

Q

dod

N

poř

= 2 ⋅

N

Qdod

+ N

skl


2

• maximální potřeba materiálu

Mat = Mat

poj

+ Q

max

• průměrná potřeba materiálu

skl

Mat

pp

= Mat

poj

+

⋅ S

Q

2

mat

• minimální potřeba materiálu

Mat

min

= Mat

poj

17


KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

1. Analýza obratovosti peněžních prostředků

2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely)

3. Regulace struktury peněžních prostředků

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků

• cíl

minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních

prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti

– transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních

poukázek

– náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních

poukázek

• předpoklad

podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní

aktivum nesoucí úrok

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a Orrův model)

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a Orrův model)

Horní limit

Nákup pokladničních poukázek

Horní limit

Nákup pokladničních poukázek

Bod návratu

Dolní limit

Prodej pokladničních

poukázek

Bod návratu

Dolní limit

Prodej pokladničních

poukázek

čas

Princip

− při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky,

a to až do dosažení bodu návratu

− při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky,

a to až do dosažení bodu návratu

1. krok

− subjektivní stanovení dolního limitu

Předpoklady

− transakce lze uskutečnit kdykoli

− doba transakce je zanedbatelná

čas

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a Orrův model)

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a Orrův model)

Horní limit

Nákup pokladničních poukázek

Horní limit

Nákup pokladničních poukázek

Bod návratu

Dolní limit

Prodej pokladničních

poukázek

Bod návratu

Dolní limit

Prodej pokladničních

poukázek

2. krok

− výpočet rozpětí mezi horním a dolním limitem

RHDL = HL − DL = 3⋅

3

3⋅TN

⋅σ

4⋅

DDM

2

DPT

čas

Předpoklady

− transakční náklady jsou fixní

− peněžní toky jsou nahodilé

3. krok

− výpočet horního limitu

HL = DL + RHDL

čas

18


Řízení peněžních prostředků

Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a Orrův model)

Horní limit

Bod návratu

Dolní limit

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

4. krok

− výpočet bodu návratu

RHDL

BN = DL +

3

Využitelnost ?

Nákup pokladničních poukázek

Prodej pokladničních

poukázek

čas

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

1. Analýza obratovosti pohledávek

2. Analýza finanční důvěryhodnosti klientů

3. Zajištění pohledávek

4. Volba obchodních podmínek

5. Volba způsobu financování pohledávek

6. Regulace stavu pohledávek

7. Regulace struktury pohledávek

8. Vymáhání pohledávek

9. Účetní a daňové vypořádání pohledávek po lhůtě splatnosti

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - platba jiným zbožím

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - platba v hotovosti

Odběratel

zboží

zboží

Dodavatel

Odběratel

zboží


Dodavatel

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - platba bankovním převodem

Odběratel


Banka

odběratele

zboží


Dodavatel


Banka

dodavatele

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - směnka

• dlužný cenný papír

• abstraktní závazek

⇒ nároky oprávněných majitelů směnky nejsou vázány na příčinu vzniku

tohoto závazku

⇒ jestliže dlužník se cítí nezavázán k zaplacení směnky

– absolutní námitky (nesplnění formálních náležitostí)

– relativní námitky (nesplnění obsahových náležitostí)

druhy směnky

• směnka vlastní

= bezpodmínečný písemný závazek výstavce uhradit v určitý den určitou

částku oprávněnému majiteli směnky

• směnka cizí

= bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnečníku zaplatit v určitý den

určitou částku oprávněnému majiteli směnky

– směnečník se k této povinnosti zavazuje jen tehdy, pokud směnku

akceptoval

19


KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - směnka

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - směnka (bankovní akcept)

Odběratel

zboží

SM

Dodavatel

A

zboží

SM

Dodavatel

B

Odběratel

zboží

SM

Dodavatel

SM


SM


Ž

Ak


PL


Banka

odběratele

SM


Banka

dodavatele

Banka

= přijetí bezpodmínečného příkazu akceptantem zaplatit za směnku

− písemná doložka ("přijato", "zaplatím", "akceptuji") a podpis akceptanta

− povinnost akceptanta (hlavního dlužníka): proplatit v den splatnosti celou

směnečnou částku, pokud se výslovně nezaváže jen k určité dílčí části

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - směnka (bankovní aval)

Odběratel

zboží

SM

Dodavatel

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - dokumentární akreditiv

= závazek banky příkazce poskytnout na žádost svého klienta na jeho účet

určité plnění oprávněné osobě, pokud oprávněný splní do určité doby

stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu

Ž

Av

PL


PL


Banka

= přijetí bezpodmínečné záruky avalisty za směnečný (šekový) závazek avaláta

− písemná doložka ("jako rukojmí", "per aval"), ozn. avaláta a podpis avalisty

− závazek avalisty (solidárního dlužníka) je stejný jako osoba, za kterou se

zaručil, pokud se výslovně nezavázal jen k určité dílčí části

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - dokumentární akreditiv

Odběratel

Ž

A

Banka

odběratele

10 mil. Kč

3 mil. Kč

dok


zboží

dok

A

dok


Dodavatel

A

dok


Banka

dodavatele

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - dokumentární akreditiv

− podle odvolatelnosti:

• odvolatelný: může být kdykoli odvolán bankou plátce

• neodvolatelný: lze změnit nebo zrušit pouze se souhlasem všech

zúčastněných stran

− podle zajištění částky akreditivu ze strany banky příkazce:

• krytý − je zajištěn již v okamžiku svého otevření např.

− zablokováním částky akreditivu na účtu příkazce

− poskytnutím úvěru na částku akreditivu

− protizárukou bonitní banky

− zástavní smlouvou

• nekrytý − není zajištěn bankou

− podle postavení banky příjemce (dodavatele):

• akreditiv nepotvrzený (avizovaný)

− banka příjemce odpovídá jen za správnost avíza a přebíraných dokumentů

• akreditiv potvrzený

− banka příjemce se připojuje k závazku za splnění akreditivu

a spolu s bankou plátce ručí za tento závazek společně a nerozdílně

20


KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - dokumentární inkaso

= platební instrument, v jehož rámci zajišťuje banka dodavateli (příjemci

platby), že se odběratel (plátce) nedostane k dokumentům, umožňujícím

nakládat s daným zbožím dříve

− než zaplatí (D/P documents against payment)

− nebo akceptuje směnku (D/A documents against acceptance)

− nebo provede jiný sjednaný inkasní úkon

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - dokumentární inkaso

Odběratel

dok

zboží

zboží

dok

Dodavatel

?


dok

Zasilatel

dok


Banka

odběratele

dok


Banka

dodavatele

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Platební instrumenty - platební příslib

= příslib banky, pokud dostane do stanoveného termínu příslušné dokumenty,

uhradí přislíbenou částku z účtu plátce

Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - eskontní úvěr

Odběratel

zboží

SM

Dodavatel

SM

Banka

dodavatele

Eskontní úvěr

= převod směnky na banku před termínem splatnosti, přičemž se banka

nevzdává možnosti uplatnit zpětný postih na předchozího majitele, pokud ji

směnka nebude uhrazena ve lhůtě

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - eskontní úvěr

Odběratel

zboží

SM

PL


Dodavatel

SM


Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - faktoring

= faktorem prováděný odkup pohledávek splňující následující podmínky:

– doba splatnosti je kratší 180 dnů

– k jejich vzniku došlo na základě nezajištěného dodavatelského úvěru

– postoupení (cese) pohledávky není vyloučeno

– neexistují k nim práva třetích osob

Centrální

banka

SM


Banka

dodavatele

Směnečná částka: 1 000 000 Kč

Diskont: 10 %

Doba splatnosti: 1 rok

Částka po sražení diskontu: 900 000 Kč

21


KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - faktoring

Vývozce

Export

faktor

zboží

Dovozce

Ž ÚL FS F Úv $ $

F

?

ÚL

F

$

Import

faktor

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - faktoring

− podle převzetí úvěrového rizika faktorem:

• faktoring pravý

− faktor garantuje úhradu pohledávky i pro případ, kdy odběratel nezaplatí

• faktoring nepravý

− úvěrové riziko zůstává u dodavatele

− podle počtu smluvených odkupů:

• faktoring jednorázový

− faktor odkupuje jen jednu pohledávku

• faktoring rámcový

− faktor automaticky odkupuje veškeré pohledávky do určité výše

úvěrového limitu (rámce)

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Finanční instrumenty - forfaiting

= forfaiterem prováděný odkup pohledávek splňující následující podmínky:

– doba splatnosti je mezi 90 až 180 dny, výjimečně až několik let

– pohledávky jsou zajištěné

– postoupení (cese) pohledávky není vyloučeno

– neexistují k nim práva třetích osob

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Zajišťovací instrumenty - právní

• zástavní právo k věcem

• zastavení pohledávky

• podzástavní právo

• právo zadržovací

• ručení

• bankovní záruka

• smluvní pokuta

• zajišťovací převod práva, a další

Zajišťovací instrumenty - platební

• dokumentární akreditiv

• dokumentární inkaso

• faktoring

Zajišťovací instrumenty - pojistné

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení pohledávek

Vymáhání pohledávek

• zaslání upomínek

• zaslání penalizační faktury

• 1. soudní vymáhání

– platební rozkaz

– soudní pře

– exekuce

• 2. mimosoudní vymáhání (najmutí inkasní firmy)

– forma mandátní smlouvy

– odkup pohledávky

– převzetí závazku

– zprostředkovávání zápočtů

– faktoring, forfaiting

– dražby, veřejné soutěže

– soudní vymáhání pohledávek

– poradenství

– kapitalizace pohledávek

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT

Řízení krátkodobých pasiv

1. Řízení krátkodobého obchodního úvěru

− podle doby splatnosti

− podle zajištění

− podle věřitelů

− podle měny

2. Řízení krátkodobého bankovního úvěru

− eskontní

− kontokorentní

22


Investice

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

= peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

peněžní příjmy během delšího časového úseku

Investiční projekty

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

dle významu investice pro naplnění dlouhodob. strategických cílů

– např. z hlediska kapitálové náročnosti projektů

dle účelu, který má být dosažen

– obnovovací

– rozšiřující

– sociální

dle stupně vzájemné závislosti

vzájemně závislé projekty

– vzájemně se vylučující projekty

– vzájemně podmíněné projekty

– komplementární projekty

– substituční projekty

vzájemně nezávislé projekty

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Kritéria investičního rozhodování

peněžní

– hodnotí očekávané investiční peněžní toky

– př. ČSH, IČSH, VVP, PDN, DDN

nákladová

– hodnotí očekávané úspory nákladů, které mají přinést investice

– př. DNP

zisková

– hodnotí očekávaný výsledek hospodaření dosažený investicí

– př. PVIP

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Investiční peněžní toky

investiční peněžní příjem

= čistý peněžní příjem podniku při realizování investice

– čistý peněžní příjem podniku při nerealizování investice

výsledek hospodaření, odpisy, příjem z prodeje investičního majetku, ap.

investiční peněžní výdaj

= čistý peněžní výdaj podniku při realizování investice

– čistý peněžní výdaj podniku při nerealizování investice

pořízení majetku, přírůstek pracovního kapitálu, ap.

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Investiční peněžní toky

konvenční

= takový tok peněz, kdy platí předpoklad, že investiční peněžní výdaje

jsou na začátku prvního období vyšší a následně převyšují investiční

peněžní příjmy nepřetržitě až do konce určitého období, po němž už

jsou vyšší jen investiční peněžní příjmy

nekonvenční

= takový tok peněz, kdy neplatí předpoklad, že investiční peněžní výdaje

jsou na začátku prvního období vyšší a následně převyšují investiční

peněžní příjmy nepřetržitě až do konce určitého období, po němž už

jsou vyšší jen investiční peněžní příjmy

Období 0 1 2 3 4 5 6

Investiční peněžní příjmy 0 10 50 200 200 200 200

A Investiční peněžní výdaje 60 50 0 0 0 0 0

Čistý investiční peněžní tok –60 –40 50 200 200 200 200

Investiční peněžní příjmy 0 30 30 200 200 200 200

B Investiční peněžní výdaje 60 10 40 0 0 0 0

Čistý investiční peněžní tok –60 20 –10 200 200 200 200

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Zvažovaná úroková míra

1. požadovaný výnos

2. vážený průměr kapitálových nákladů

23


INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Čistá současná hodnota

angl. net present value

= rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů z investice a

současnou hodnotou výdajů na investici

n

( ) ∑

n

IPk

IVk

ČSH = ∑ −

k

k

k = 0 1+

i k=

0 ( 1+

i)

Rozhodovací kritérium

ČSH > 0 ⇒ SHP > SHV ⇒ ANO realizovat investici

ČSH = 0 ⇒ SHP = SHV ⇒ = stejně výhodné investici

realizovat i nerealizovat

ČSH < 0 ⇒ SHP < SHV ⇒ NE nerealizovat investici

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Index čisté současné hodnoty (index ziskovosti)

angl. index of net present value, profitability index

= podíl současné hodnoty příjmů z investice a

současné hodnoty výdajů na investici

n

IPk

∑ k

k = 0 ( 1+

i)

IČSH = n

IVk


k = ( + )

k

0 1 i

Rozhodovací kritérium

IČSH > 1 ⇒ SHP > SHV ⇒ ANO realizovat investici

IČSH = 1 ⇒ SHP = SHV ⇒ = stejně výhodné investici

realizovat i nerealizovat

IČSH < 1 ⇒ SHP < SHV ⇒ NE nerealizovat investici

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Index čisté současné hodnoty (index ziskovosti)

versus čistá současná hodnota

Investice

C

Investice

D

SHP (mil. Kč) 100 60

SHV (mil. Kč) 50 20

ČSH (mil. Kč) 50 40

IČSH 2 3

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Vnitřní výnosové procento

angl. internal rate of return

= taková zvažovaná úroková míra, při níž se současná hodnota

příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici

n

n

IPk

IVk

0 = ∑ −

k

( ) ∑

k

k = 0 1+

VVP k = 0 ( 1+

VVP )

Rozhodovací kritérium

VVP > ZÚM ⇒ ANO realizovat investici

VVP = ZÚM ⇒ stejně výhodné investici realizovat i nerealizovat

VVP < ZÚM ⇒ NE nerealizovat investici

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Vnitřní výnosové procento

konvenční peněžní toky

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Vnitřní výnosové procento

nekonvenční peněžní toky

ČSH G

ČSH I

ČSH

ČSH

ČSH

ČSH H

ČSH J

VVP

0 0

0

0

0

VVP H VVP G

HZÚM VVP I VVP J

ZÚM > HZÚM ⇒ ČSH I < ČSH J ⇒ VVP I < VVP J ⇒ realizovat investici J

ZÚM = HZÚM ⇒ ČSH I = ČSH J ⇒ VVP I < VVP J ⇒ = dle ČSH jsou obě

investice stejně výhodné

ZÚM < HZÚM ⇒ ČSH I > ČSH J ⇒ VVP I < VVP J ⇒ realizovat investici I

VVP

VVP VVP

24


INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Prostá doba návratnosti

angl. payback period

= počet let, za něž se příjmy z investice vyrovnají výdajům

na investici

PDN


k = 0

m


ČIP k

= ČIV

k = 0

Rozhodovací kritérium

čím nižší PDN, tím lepší investice

k

ČIP = IP − IV ⇔ IP > IV

k

k

k

ČIV = IV − IP ⇔ IV > IP

k

k

k

k

k

k

k

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Diskontovaná doba návratnosti

angl. discounted payback period

= počet let, za něž se současná hodnota příjmů z investice vyrovná

současné hodnotě výdajů na investici

DDN

ČIP

k

k

∑ =

k

( )

∑ k

k= 0 1+

i k=

0 ( 1+

i)

m

ČIV

Rozhodovací kritérium

čím nižší DDN, tím lepší investice

ČIP = IP − IV ⇔ IP > IV

k

k

k

ČIV = IV − IP ⇔ IV > IP

k

k

k

k

k

k

k

Období 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PDN ČSH

K –100 40 30 20 10 30 30 30 30 4 47,96

L –100 10 20 30 40 30 30 30 30 4 40,43

M –100 20 20 20 20 20 20 20 2 000 5 930,38

N –100 50 50 –50 20 30 20 –20 40 – 1,19

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Diskontované náklady projektu

angl. discounted costs of project

= současná hodnota investičních a provozních investičních nákladů

n

n

INk

RPN

k

DNP = ∑ +

k

( ) ∑ k

k = 0 1+

i k = 0 ( 1+

i)

Předpoklad

zvažované investice přinášejí stejný užitek

Rozhodovací kritérium

čím nižší DNP, tím lepší investice

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Průměrná výnosnost investičního projektu

angl. average rate of return of project

= poměr průměrného výsledku hospodaření po zdanění dosaženého

na základě investičního projektu a součtu všech investičních

výdajů projektu

PVIP

n


k=

1

=

n


k=

0

VHP

n

IV

k

k

Rozhodovací kritérium

čím vyšší PVIP, tím lepší investice

Finanční zdroje

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

ve stavové podobě

= pasiva (kapitál)

krátkodobé

= závazky s dobou splatnosti do 1 roku

dlouhodobé

= vlastní kapitál + závazky s dobou splatnosti nad 1 rok

v tokové podobě

= přírůstek pasiv (kapitálu) za určité období

Finanční zdroje

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

interní

= finanční zdroje získané na základní vlastní činnosti podniku

zisk

odpisy

externí

= finanční zdroje získané nikoli na základní vlastní činnosti podniku

emise akcií

emise dluhopisů

úvěry a půjčky

projektové financování

finanční podpora z veřejných zdrojů

leasing

25


DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Interní finanční zdroje − Zisk

problémy

Které faktory ovlivňují velikost zisku?

Jak plánovat zisk?

Jak ovlivňuje zisk zdanění?

Jaké jsou výhody a nevýhody samofinancování (tj. financování

z interních finančních zdrojů)?

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Interní finanční zdroje − Odpisy

= peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého majetku

problémy

Proč jsou odpisy finančním zdrojem?

Jakou zvolit metodu odepisování?

Jaký zvolit vztah mezi účetními a daňovými odpisy?

Jakou obnovu majetku prostřednictvím odpisů financujeme?

lineární metoda

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Interní finanční zdroje − Odpisy

= peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého majetku

VC

Odp 2

ZC

Oprávky

Odp 1

1 2 3 4


Odp k

= Odpk +1

degresivní metoda

VC

Odp 2

ZC

progresivní metoda

Odp 1

Oprávky Odp 2 Oprávky

Odp 1

1 2 3 4

1 2 3 4Odp k

> Odpk +1

VC

ZC

Odp k

< Odpk +1

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Emise akcií

druhy

emise kmenových akcií

emise prioritních akcií

problémy

Kolik máme emitovat akcií?

Jak vytvořit nebo navýšit základní kapitál?

Kolik vyplatit na dividendách?

Jak informovat akcionáře?

Nepřevezmou noví akcionáři kontrolu nad společností?

Máme požádat o obchodování akcií na burze?

IPO = initial public offerings

kapitálové náklady

Div

Nvk = + g

TCA − EN

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Emise dluhopisů

problémy

Na jak velkou úvěrovou částku máme emitovat dluhopisy?

Jak dělit celkovou úvěrovou částku?

Jak dlouho to trvá než na základě emise dluhopisů získáme peníze?

Jaká úroková míra bude pro nás přijatelná?

Jak budeme splácet dluhopisy?

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Úvěry a půjčky

druhy

termínované úvěry

revolvingové úvěry

hypoteční zástavní listy

dodavatelské úvěry

forfaiting, atd.

problémy

Kolik si máme vypůjčit?

Jak se zaručíme za úvěr?

Jaká úroková míra je pro nás přijatelná?

Jak budeme splácet úvěr?

Jak dlouho to potrvá než získáme peníze?

26


DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Projektové financování

charakteristické rysy

projektové financování je spojeno vždy s konkrétním investičním

projektem, odděleným od ostatních aktivit mateřského podniku

zakládá se speciální projektová firma, která soustřeďuje veškeré zdroje

financování

financování zabezpečuje obvykle velká skupina bank

projekt musí nabídnout věřitelům hmotnou záruku

splátky dlouhodobých úvěrů se uskutečňují tak, aby odpovídaly

možnostem projektu vytvářet peněžní příjmy na jejich úhradu

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Finanční podpora

z veřejných zdrojů

druhy

přímá

− na základě veřejné soutěže

− sankce při nedodržení podmínek projektu

− účelová podpora

− požadavek na spolufinancování

− např. investiční dotace

nepřímá

− upravená právními předpisy

− např. podpory v podobě daňových slev, celních výhod, záruk, apod.

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

= specifická forma pronájmu dlouhodobého majetku nájemci za úplatu

operativní leasing

= krátkodobý pronájem

bez smluvního nároku na přechod vlastnictví předmětu pronájmu

na nájemce

doba pronájmu je kratší než doba ekonomické životnosti majetku

nájemné od 1 nájemce kryje jen určitou část pořizovací ceny

finanční leasing

= dlouhodobý pronájem majetku

právo či povinnost přechodu vlastnictví předmětu pronájmu

na nájemce

doba pronájmu odpovídá době ekonomické životnosti majetku

nájemné od 1 nájemce kryje celou pořizovací cenu

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

finanční leasing

= finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku

vlastnická podmínka

− předmět pronájmu po skončení nájemního vztahu musí přejít

bezprostředně do vlastnictví (obchodního majetku) nájemce

časová podmínka

− doba nájmu u hmotného movitého majetku musí trvat

min. zákonem o daních stanovenou dobu odpisování

− doba nájmu u hmotného nemovitého majetku musí trvat min. 30 let

cenová podmínka

− kupní cena najaté věci nesmí být vyšší než zůstatková cena podle

daňové rovnoměrné metody odepisování

- podmínky neplatí, pokud je pronajatý majetek již 100 % odepsán

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

finanční leasing

přímý finanční leasing

− pronajímatel pronajímá majetek nakoupený zpravidla od výrobce

nepřímý finanční leasing (zpětný leasing)

− pronajímatel pronajímá nájemci majetek, který od něho předtím

odkoupil

zadlužený leasing

− pronajímatel financuje nakoupený majetek úvěrem

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

finanční leasing

čistá výhoda leasingu

− peněžní toky spojené s úvěrem

- výdaj na pořízení investice a úvěrová částka

- splátka (úmor)

- úroková platba

- daňová úspora z úrokových plateb DÚÚP = ÚP ⋅ SDzP

- daňová úspora z odpisů DÚOdp = Odp ⋅ SDzP

- bankovní poplatky

- další administrativní náklady

- pojištění

− současná hodnota investičních peněžních toků spojených s úvěrem

n

n

−ÚSplk

−ÚPk

+ DÚÚPk

+ DÚOdpk

DÚOdpk

SH =

Ú ∑

= −IV

+

k

k = 0 ( 1+

id

)


k

k= 0 ( 1+

id

)

i = SÚM ⋅( 1−

SDzP)

27


DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

finanční leasing

čistá výhoda leasingu

− peněžní toky spojené s leasingem

- leasingová splátka

- daňová úspora z leasingových splátek

ml


LSpl

j

j=1

DÚLS

k

= ⋅mlk

⋅ SDzP

ml

- administrativní náklady

− současná hodnota investičních peněžních toků spojených s leasingem

n

− LSplk

+ DÚLS

k

SH

L

= ∑

k

k= 0 ( 1+

i )

d

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

finanční leasing

čistá výhoda leasingu

= rozdíl mezi současnou hodnotou investičních peněžních toků

spojených s leasingem a současnou hodnotou investičních

peněžních toků spojených s úvěrem

n


n

− LSpl

( ) ( ) ⎟ ⎞

k

+ DÚLS

k

DÚOdp

= −⎜

k

ČVL ∑

− IV +

k ∑

k

k=

0 1+

id


k=

0 1+

id


n

DÚLS

k

− LSplk

− DÚOdpk

ČVL = IV + ∑

k

k = 0 ( 1+

i )

Rozhodovací kritérium

ČVL > 0 ⇒ dáme přednost leasingu

ČVL = 0 ⇒ leasing je stejně výhodný jako úvěr

ČVL < 0 ⇒ dáme přednost úvěru

d

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Externí finanční zdroje − Leasing

problémy

Jaká je dostupnost leasingu?

Jak ovlivní leasing zadluženost nájemce?

Co se stane, když leasingová společnost zbankrotuje?

Mohu vypovědět leasingovou smlouvu?

DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZDROJE

Optimální kapitálová struktura

Nvk

VPKN

Nck

Optimální

zadluženost

1 Věřitelské riziko

VPKN = Nvk ⋅

VK

ÚVK

+ Nck ⋅

CK

ÚVK

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rozdělení zisku

zákonné položky

povinný příděl do zákonného rezervního fondu

smluvní položky

podíl na zisku z účasti tichého společníka

statutární položky

výplata přednostních dividend

statutární příděl do ZRF

statutární příděly do SFzZ

podíly zaměstnanců na zisku

ostatní položky

úhrada ztráty z minulých let

výplata kmenových dividend

výplata tantiém

další příděl do ZRF a SFzZ

příděly do OFzZ

zvýšení ZK z vlastních zdrojů společnosti

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Vypořádání ztráty

úhrada z nerozděleného zisku minulých let

úhrada ze ZRF, SFzZ a OFzZ

převod z kapitálových fondů

snížení základního kapitálu

předpis ztráty společníkům

28


A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rezervní fond

217 obchodního zákoníku

tvorba − 1. rok: 20 % z ČZ ne však více než 10 % ZK

− další roky: po 5 % z ČZ až do min. hodn. ve výši 20 % ZK

použití − do výše min. zůstatku jen na krytí ztrát

− nad výši min. zůstatku k libovolným účelům

161d obchodního zákoníku

tvorba − ve výši VA a vlast. zatímních listů v aktivech

použití − fond lze snížit jen v případě snížení VA a vlast. zatímních listů

161f obchodního zákoníku

tvorba − ve výši poskytnuté finanční asistence

použití − fond lze snížit jen v případě snížení finanční asistence

161g obchodního zákoníku

tvorba − ve výši obchodních podílů na ovládající osobě

použití − fond lze snížit jen v případě snížení obch. podílů na ovlád. os.

216a obchodního zákoníku

tvorba − na vrub ZK a jen do výše 10 % ZK

použití − jen za účelem úhrady budoucí ztráty či k zvýšení ZK

67 obchodního zákoníku

tvorba − i při vzniku a.s. příplatky nad hodnotu vkladů

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Dividenda

= vyplacený podíl na zisku připadající na 1 akcii

= ta část zisku, která je určená k rozdělení mezi akcionáře

200 = 5

40

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividend

− dle druhu akcie, na níž jsou vypláceny

kmenová dividenda

kmenová akcie = akcie bez zvláštních práv a povinností

prioritní dividenda

prioritní akcie = akcie s přednostním právem

− buď na podílu na zisku

− nebo na likvidačním zůstatku

− nebo na podílu na zisku i na likvidačním zůstatku

= akcie

− buď se stejným hlas. právem jako kmen. akcie

− nebo bez hlasovacího práva

− pevná částka

− kombinovaná podílová prioritní dividenda

PČ ≤ KD → PD = KD

PČ ≥ KD → PD = PČ

− nespecifikovaná

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividend

− dle podoby, v níž jsou vypláceny

peněžní dividenda

akciová dividenda

= zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

− buď rozdělením nových akcií mezi akcionáře

− nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií

− nebo splacením části emisního kurzu

− u veřejně obchodovatelných akcií s TCA pod JHA

− u zaměstnaneckých akcií max. do výše 5 % ZK

příklad: (AD = 3 k 1, TCA = 9 000 Kč, ↓ TCA o 70 %, 100 ks akcií)

Investiční majetek

Před vyplacením dividendy 100 · 9 000 = 900 000

Po vyplacení dividendy 400 · 2 700 = 1 080 000

Změna + 180 000

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividend

− dle podoby, v níž jsou vypláceny

peněžní dividenda

akciová dividenda

versus

akciové rozštěpení

- klasické = výměna nižšího počtu starých akcií

za vyšší počet nových při nižší jmenovité hodnotě

- převrácené = výměna vyššího počtu starých akcií

za nižší počet nových s vyšší jmenovitou hodnotou

Účetní

položka

VK

ZK

VH

JH

PA

Akciová

dividenda (1)

Akciová

dividenda (2)

Rozštěpení

akcií – klas.

Rozštěpení

akcií – převr.

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividend

− dle podoby, v níž jsou vypláceny

peněžní dividenda

akciová dividenda

obligační dividenda

majetková dividenda

29


A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividend

− dle pravidelnosti vyplácení

řádná dividenda

mimořádná dividenda

likvidační dividenda

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Způsob výplaty dividendy

stanovy

rozhodnutí valné hromady

dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku

určuje společnost vyplácející dividendu

Doba výplaty dividendy

stanovy

rozhodnutí valné hromady

dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku

do 3 měsíců od dne rozhodnutí valné hromady

Místo výplaty dividendy

stanovy

rozhodnutí valné hromady

dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku

u akcií na jméno na adrese sídla či bydliště akcionáře

u zaknihovaných akcií na adrese u CDCP

u listinných akcií v sídle společnosti

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividendové politiky

− stabilní dividendová politika

rok 1. 2. 3.

zisk 100 mil. Kč 800 mil. Kč 500 mil. Kč

Div/A 100 Kč 800 Kč 500 Kč

řádná 250 Kč

mimořádná 550 Kč

n

Divk

TCAn

SHAK = ∑ +

k

( ) ( ) n

k= 0 1+

i 1+

i

800

Nerozlišení SHAK2 = 800 + = 8 800 Kč

0,1

Rozlišení

250

SHAK = 800 +

0,1

2

=

3 300 Kč

500

SHAK = 500 +

0,

2

3

=

500

SHAK = 500 +

0,1

3

=

3 000 Kč

5 500 Kč

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividendové politiky

− stabilní dividendová politika

rok 1. 2. 3.

zisk 100 mil. Kč 800 mil. Kč 500 mil. Kč

Div/A 100 Kč 800 Kč 800 Kč

princip č. 1: Div/A 1 ≥ Div/A 0

princip č. 2: DP CÍL ≥ DP 1

ΣKDiv

DP =

VH − ΣPDiv

princip č. 3: ⇑ Div/A 1

princip č. 4: princip č. 1 je nadřazen principu č. 2

princip č. 2 je nadřazen principu č. 3

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Druhy dividendové politiky

− pasivní reziduální dividendová politika

princip

= dividenda se vyplácí tehdy a jenom tehdy, nemá-li společnost

výnosnější investiční příležitosti

− dividendová politika založená na stálé výši DP

princip

= udržovat stálou výši DP

A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Dividendové faktory − legislativní

principy rozdělování výsledku hospodaření

princip stanovení disponibilních finan. zdrojů na výplatu dividendy

178 odst. 6 obchodního zákoníku

DFZ = VHSŘ − PRF + VHML + SOFzZ +

A

RF d

178 odst. 2 obchodního zákoníku

VK ≥ ZK + UJH + RF p

65a odst. 2 obchodního zákoníku

ZřV ≤VHML

+ SOFzZ + RF d

vymezení nezákonné dividendy

opatření na ochranu menšinových akcionářů

daně

30


A

K

C

I

O

V

Á

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Dividendové faktory

− finanční

likvidita − stav peněžních prostředků

potřeba finančních prostředků − stav disponibilních finančních zdrojů

− ostatní objektivní

inflace

velikost společnosti

− subjektivní

investiční a spotřebitelské preference akcionářů

S

P

O

L.

S

R

U

Č.

O

M

E

Z

E

N

Ý

M

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rezervní fond

124 obchodního zákoníku

tvorba − 1. rok: 10 % z ČZ ne však více než 5 % ZK

− další roky: po 5 % z ČZ až do min. hodn. ve výši 10 % ZK

použití − do výše min. zůstatku jen na krytí ztrát

− nad výši min. zůstatku k libovolným účelům mimo výplaty

podílu na zisku

161d obchodního zákoníku

obdobně jako u a.s.

161f obchodního zákoníku

nelze aplikovat na s. r. o.

161g obchodního zákoníku

obdobně jako u a.s.

216a obchodního zákoníku

nelze aplikovat na s. r. o.

67 obchodního zákoníku

obdobně jako u a.s.

S

P

O

L.

S

R

U

Č.

O

M

E

Z

E

N

Ý

M

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rozdělení zisku

pravidlo (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

zisk se dělí mezi společníky podle výše jejich obchodních podílů

položky rozdělení zisku

obdobně jako u a.s.

položky vypořádání ztráty

obdobně jako u a.s.

výše disponibilních finančních zdrojů

obdobně jako u a.s.

K

O

M

A

N

D

I

T

N

Í

S

P

O

L.

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rozdělení zisku

pravidlo (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

zisk se dělí mezi komplementáře a k.s. rovným dílem

zisk pro komplementáře se dělí mezi komplementáře rovným dílem

zisk pro k.s. se po zdanění dělí mezi komanditisty dle výše

splacených vkladů

Zisk Základ daně Poznámka

K. s. 1 000 1 200

− komplementáři 500 600

− 1. komplementář 250 300

− 2. komplementář 250 300

− k. s. 500 600

− daň z příjmu 114 = 600 · 0,19

− komanditisté 386 = 500 − 114

− 1. komanditista 289 ,5 Vklad 30 000 Kč

− 2. komanditista 96 ,5 Vklad 10 000 Kč

Čistý podíl na zisku 1. komanditisty = 289,5 · (1 − 0,15) = 246,075

Čistý podíl na zisku 2. komanditisty = 96,5 · (1 − 0,15) = 82,025

V

E

Ř

E

J

N

Á

O

B

C

H.

S

P

O

L.

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Rozdělení zisku

pravidlo (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

zisk se dělí mezi společníky rovným dílem

Zisk Základ daně

V. o. s. 1 000 1 200

− 1. společník 500 600

− 2. společník 500 600

D

R

U

Ž

S

T

V

O

ROZDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Nedělitelný fond

235 obchodního zákoníku

tvorba − při založení: příplatky nad vklady min. ve výši 10% ZZK

− další roky: po 10% z ČZ až do min.hodn. ve výši 50% ZZK

použití − do výše min. zůstatku jen na krytí ztrát

− nikoli k rozdělení mezi členy družstva

Rozdělení zisku

pravidlo (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

zisk se dělí mezi členy družstva dle výše spalcených vkladů

u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen po část roku,

se tento podíl poměrně krátí

31


FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Zásady finančního plánování

úplnost

systematičnost

srozumitelnost a přehlednost

periodičnost

pružnost

klouzavost

5-letý finanční plán (roční periodicita)

2013 2017

2014

2018

Koordinace při sestavování finančního plánu

časová: mezi krátkodobým a dlouhodobým finančním plánem

prostorová: mezi finančním plánem a ostatními ekonomickými plány

P

Ř

E

H

L

E

D

O

P

E

N.

T

O

C

Í

CH

Plán

1. střediska

Plán

2. střediska

Plán

3. střediska

Obchodní

plán

Výrobní

plán

ROZVAHA

Zásobovací

plán

Investiční

plán

Personální

plán

V

Ý

K

A

Z

Z

I

S

K

U

A

Z

T

R

Á

T

Y

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Návaznost mezi obchodním, výrobním a

zásobovacím plánem

• obchodní plán na měsíc květen (15. 4.)

• výrobní plán na měsíc květen (16. 4.)

• zásobovací plán na měsíc květen (17. 4.)

– základní materiál (4 týdny)

– palivo (1 týden)

– barva (3 týdny)

Problém

– obalový materiál (4 týdny)

– forma (6 týdnů)

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Postup práce finančního plánovače

1. stanovení metody plánování (viz. dále), plánovacího horizontu

(krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý) a velikost jednoho

plánovaného období (jeden rok, jeden měsíc, atd.)

2. sběr dat z účetnictví, z ostatních ekonomických plánů,

z makroekonomických prognóz a z ostatních zdrojů

3. provedení finanční analýzy

4. sestavení finančního plánu

5. kontrola plnění finančního plánu

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Metody finančního plánování

• intuitivní

• statistická

• kauzální nebo-li příčinná

– vstupní veličiny

z účetnictví a z podnikové statistiky

z ostatních ekonomických plánů podniku

z makroekonomických prognóz

– žádoucí veličiny

– výstupní veličiny

– kontrolní veličiny

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Krátkodobý plán peněžních toků (platební kalendář)

účel

zajistit každodenní solventnost podniku

co nejlépe vyrovnat nedostatek či přebytek peněžních prostředků

problém − volba plánovacího horizontu

na 14 dní až 1 měsíc dopředu

na čtvrtletí dopředu

na rok dopředu

32


FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Krátkodobý plán peněžních toků (platební kalendář)

problém − struktura příjmů

dle stupně rizika

− jisté versus nejisté

dle plátců

dle druhu

− inkaso pohledávek, prodej v hotovosti, výnosové úroky, ...

problém − struktura výdajů

dle stupně odložitelnosti

− odložitelné versus neodložitelné

dle příjemců plateb

dle druhu

− úhrada závazků, úhrada v hotovosti, výplata mezd, ...

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Krátkodobý plán peněžních toků (platební kalendář)

problém − způsob vyrovnávání přebytků peněžních prostředků

termínované vklady

nákup cenných papírů

předzásobení, ...

problém − způsob vyrovnávání nedostatku peněžních prostředků

na straně příjmů

− prodej aktiv

− získání nových finančních zdrojů

na straně výdajů

− odložení výdajů

− prodloužení obvyklé doby splatnosti závazků

− cesta platební neschopnosti

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Krátkodobý plán peněžních toků (platební kalendář)

problém − stanovení minimální výše peněžních prostředků

dle výše rizika přijatelného v platebním kalendáři

v závislosti na ukazatelích likvidity a době obratu

problém − volba metody

skutečného stavu

klasická

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Řízení ve finanční tísni − náměty

1. Změna obchodní strategie podniku

2. Změna organizační struktury a systému zainteresovanosti

3. Zlepšení hospodaření s pohledávkami

4. Zlepšení hospodaření se zásobami

5. Prodej pro podnikání nepotřebných aktiv

6. Získání dalších finančních zdrojů (od bank, od společníků, ...)

7. Odložení ne nezbytně nutných výdajů

8. Sjednání delší doby splatnosti závazků s dodavateli

9. Podpora prodeje nabízením vyšších slev při nákupu v hotovosti

10. Neplacení penále?

11. Zpracování žebříčku priorit při vlastních platbách?

12. Nenechat se vydírat dodavatelem

13. ???

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Řízení ve finanční tísni − náměty

10. Neplacení penále?

§ 175 (Vydírání)

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí,

aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až

na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

c) spáchá-li takový čin se zbraní,

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, ...

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Řízení ve finanční tísni − náměty

11. Zpracování žebříčku priorit při vlastních platbách?

A. Soudem nařízené platby

B. Stát

C. Banky

D. Zaměstnanci

E. Dodavatelé strategicky důležitého zboží

F. Dodavatelé, s nimiž bylo sjednáno postupné splácení závazků

G. Ostatní penalizované závazky

H. Nepenalizované závazky

33


FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Řízení ve finanční tísni − náměty

11. Zpracování žebříčku priorit při vlastních platbách?

§ 222 (Poškozování věřitele)

(1) Kdo, byť i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého

majetku,

b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,

c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,

d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,

e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá

skutečnosti,

f) předstírá splnění závazku, nebo

g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá

jeho zánik,

a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) …

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Řízení ve finanční tísni − náměty

11. Zpracování žebříčku priorit při vlastních platbách?

§ 223 (Zvýhodňování věřitele)

(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení

svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku

škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo

zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Hodnota

investiční

= užitná hodnota

− dána prospěchem pro vlastníka z držení příslušného majetku

= subjektivní hodnota

− představa o budoucích výnosech podniku, jeho rizicích a

alternativních možnostech investování

= hraniční (mezní) hodnota

− mezní (maximální) cena pro kupujícího

− mezní (minimální) cena pro prodávajícího

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Hodnota

tržní

= směnná hodnota

= odhad ceny, která by byla dosažitelná na trhu,

− k určitému datu,

− po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím,

− kteří sledují racionální cíle,

− nejednají pod nátlakem,

− po dostatečném marketingovém zpracování trhu, které zajistí

dostatečnou informovanost a spolu s tím i přiměřenou konkurenci,

− bez ohledu na individuální vlivy a okolnosti na straně kupujícího i

prodávajícího.

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Hodnota

není vlastností podniku

− a proto ji nelze objektivně změřit

se počítá ve vztahu k účelu

− investiční hodnota − pro potřeby rozhodování konkrétního investora

− tržní hodnota − obecný účel, např. při fúzích

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Metoda výnosová

metoda diskontovaných peněžních toků

postup

− zadání účelu ocenění (stanovení hodnoty)

− sběr podkladů

− strategické ocenění podniku

- vnější potenciál (prognóza a atraktivita relevantního trhu)

- vnitřní potenciál (postavení mezi konkurenty)

− zpracování finanční analýzy podniku

− sestavení finančního plánu pro zvolené období

- určení generátorů hodnoty (tempo růstu tržeb, zisková marže, ...)

− propočet volných peněžních toků

− určení průměrných nákladů kapitálu pro diskontování

− propočet provozní výnosové hodnoty podniku

− připočtení odděleně oceněných aktiv (provozně ne nezbytně nutná)

− odpočtení hodnoty cizího kapitálu k datu ocenění

34


STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Metoda výnosová

metoda diskontovaných peněžních toků

propočet volných peněžních toků

+ korigovaný provozní výsledek hospodaření KPVH

– upravené daně (předpokládaná sazba · KPVH)

= korigovaný provozní výsledek hospodaření po dani

+ odpisy

+ ostatní podstatné náklady, které nejsou výdaji v daném období

– přírůstek pracovního kapitálu (provozně nutného)

– investiční výdaje (provozně nutné)

= volný peněžní tok (FCF = Free Cash Flow)

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Metoda výnosová

metoda diskontovaných peněžních toků

propočet provozní výnosové hodnoty podniku

= součet hodnoty diskontovaných volných peněžních toků za 1. fázi

a hodnoty diskontovaných volných peněžních toků za 2. fázi

Hpv =

n


k=

1

FCFk

FCFn

+ 1

1

+ ⋅

k

(1 + i ) i − g (1 + i )

K

K

propočet hodnoty vlastního kapitálu (čistého obchodního majetku)

+ provozní výnosová hodnota podniku celkem

+ hodnota samostatně oceněného neprovozního majetku (dlouhodobý

finanční majetek apod.) k datu ocenění

– hodnota úročeného cizího kapitálu k datu ocenění

= hodnota vlastního kapitálu (čistého obchodního majetku) podniku

K

n

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Metoda porovnávací

ocenění na základě srovnatelných podniků

volba násobitele

– price-earnings ratio (poměr tržní ceny akcie a VH na akcii)

– poměr tržní ceny akcie a účetní ceny akcie (VK na akcii)

- příklad

TCA

A

TCA =

B

TCAB

⇒ TCAA

= ⋅ÚCAA

ÚCA

A

ÚCA

B

ÚCA

B

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu

tržní kapitalizace

TK = TCA⋅

Pa

ocenění na základě srovnatelných transakcí

ocenění na základě srovnatelných podniků uváděných na burzu

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Metoda majetková

účetní hodnota

= vlastní kapitál

substanční hodnota

= provozně nutný majetek (ve výši nákladů na znovupořízení)

+ provozně nikoli nutný majetek (ve výši předpokl. výnosů z prodeje)

– hodnota dluhu

likvidační hodnota

ve výši předpokládaných výnosů z prodeje majetku

– hodnota dluhu

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Teorie zastoupení

vztah zastoupení

= vztah, kdy jedna nebo více osob (principálové) najímají jinou osobu

nebo jiné osoby (agenty), aby spravovali jejich záležitosti, což zahrnuje

i delegování určité rozhodovací pravomoci na tyto osoby

příklady

− akcionář versus manažer

− minoritní akcionář versus majoritní akcionář

− daňový poplatník versus vláda

35


STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Teorie zastoupení

náklady zastoupení v užším pojetí

= ztráty způsobené odchýlením se zájmu agentů od zájmu principálů

příčiny

− podvodné jednání agenta

− nadspotřeba agenta

− neschopnost agenta

− lhostejnost agenta

Teorie zastoupení

vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu

TH M

TH A

TH C

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

A

TH B

NZ A

NZ C

NZ B

NZ M

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU

Teorie zastoupení

náklady zastoupení v širším pojetí

= náklady vznikající v důsledku existence vztahu zastoupení

složky

− monitorovací náklady

− motivační náklady

− residuální náklady

SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

Formy spojení podniků

podle právní formy

bez změny vlastnické struktury spojovaných podniků (spolupráce)

− sdružení

− kartel

se změnou vlastnické struktury spojovaných podniků

− fúze

- sloučení A + B = A

- splynutí A + B = C

− akvizice

- nabytí společnosti (sloučení)

- nabytí kapitálového podílu

- nabytí podniku

SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

Formy spojení podniků

podle příbuznosti předmětu činnosti spojovaných podniků

horizontální

vertikální

Motivy spojení podniků

synergie

dodatečné výnosy

úspora nákladů

daňové výhody

investiční motiv

diverzifikace rizika

náklady zastoupení

SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

konglomerátní

36


Ekonomický přínos fúze

v případě sloučení

HSE = TH

NS


v případě splynutí

n


i=

1


i=

1

SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

TH −TH

ZS

HSE = TH NS

− TH ZS

n

NSF

Obrana proti ovládnutí nepřátelskou firmou

zelená pošta

změna struktury aktiv

korunovační klenoty

■ repelent na žraloky

jedovaté pilulky

SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

nákup aktiv

změna struktury pasiv

zvýšení zadluženosti

vložení majetku do zástavy

zlatý padák

OVLÁDAJÍCÍ

OSOBA

ZE ZÁKONA

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

ŘÍDÍCÍ OSOBA

OVLÁDAJÍCÍ

OSOBA PODLE

SMLOUVY

HOLDING

OVLÁDANÁ

OSOBA

ZE ZÁKONA

ŘÍZENÁ OSOBA

OVLÁDANÁ

OSOBA PODLE

SMLOUVY

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Ovládací smlouva

závazek řízené osoby

podrobit se jednotnému řízení ze strany osoby řídící

závazek řídící osoby

nabídnout mimo stojícím společníkům smlouvu o převodu akcií

uhradit případnou ztrátu řízené osoby

způsob schválení

smlouva musí být schválena min. 3/4 hlasů přítomných společníků

MATEŘSKÁ

SPOLEČNOST

JINÁ

OSOBA

MATEŘSKÁ

SPOLEČNOST

JINÁ

OSOBA

DCEŘINÁ

SPOLEČNOST

JINÁ

OSOBA

DCEŘINÁ

SPOLEČNOST

JINÁ

OSOBA

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Smlouva o převodu zisku

závazek řízené osoby

převést po provedení přídělu do rezervního fondu zbylý zisk či jeho

část ve prospěch řídící osoby

závazek řídící osoby

poskytnout mimo stojícím společníkům přiměřené vyrovnání

nabídnout mimo stojícím společníkům smlouvu o převodu akcií

uhradit případnou ztrátu řízené osoby

způsob schválení

smlouva musí být schválena min. 3/4 hlasů přítomných společníků

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Cíl holdingu

TH

HS

= TH

MS

+

n


i=

1

TH

DSi

+ HSE

37


FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Druhy holdingu

podle funkce mateřské společnosti

správní holding

finanční holding

strategický holding

centralistický holding

podle předmětu činnosti společností spojených v holdingu

horizontální holding

vertikální holding

konglomerátní holding

Druhy holdingu

podle struktury

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

● pyramidální holding ● radiální holding ● cyklický holding

DS

DS

DS

MS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

MS

DS

DS

DS

C

A

B

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Finanční plánování v holdingu

principy

úplnost

systematičnost

srozumitelnost a přehlednost

periodičnost

pružnost

klouzavost

metody

strategické plánování

finanční kontrola

strategická kontrola

FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOLDINGU

Přerozdělování finančních prostředků v holdingu

peněžní toky z dceřiné společnosti do společnosti mateřské

podíl na zisku (dividenda)

převod zisku

platby za vnitroholdingové produkty

vnitroholdingové půjčky

peněžní toky z mateřské společnosti do společnosti dceřiné

kapitálový vklad

platby za vnitroholdingové produkty

vnitroholdingové půjčky

cash pooling

= bankovní produkt spočívající ve sdružování peněžních prostředků

z více vedlejších účtů na jeden hlavní účet, a to s kladnými i zápornými

zůstatky.

38

More magazines by this user
Similar magazines