27.02.2015 Views

Mis mõjutab inimese motivatsiooni?

Mis mõjutab inimese motivatsiooni?

Mis mõjutab inimese motivatsiooni?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Mis</strong> mõjutab <strong>inimese</strong> <strong>motivatsiooni</strong>?<br />

Motivatsioonist tervisekäitumiseks vaba-aja<br />

kehalise aktiivsuse näitel<br />

Jorgen Matsi<br />

(MA, psühholoogia)<br />

jorgen.matsi@ut.ee<br />

Tartu Ülikool<br />

spordipedagoogika ja treeninguõpetuse<br />

instituut<br />

2009


Motivatsioon...<br />

• movere lad. k. liigutama<br />

• Motivatsioon on seotud käitumise<br />

algatamise, suunamise, hoidmise ja<br />

lõpetamisega


Motivatsioon...<br />

• “Motivation ... Is generally conceived of<br />

by psychologists in terms of a process,<br />

or a series of processes, which somehow<br />

starts, steers, sustains and finally<br />

stops a goal-directed sequence of<br />

behaviour.” (Taylor et. al 1982)<br />

• “...motivation refers to the initiation,<br />

direction, intensity and persistence of<br />

human behavior.” (Geen 1995)


Motivatsioon!<br />

• Võlusõna kahel<br />

põhjusel<br />

• Motivatsioon on<br />

muutuv / muudetav<br />

• Motivation produces!


Motivatsioon<br />

• Maslow <strong>motivatsiooni</strong>püramiid?


Üldised mõjutavad tegurid<br />

• Bioloogilised<br />

• Õpitud<br />

• Kognitiivsed


Mõju?<br />

• Üldiselt ootuspärane, ent lihtne<br />

langeda väherakenduslikesse<br />

kirjeldavatesse seletustesse:<br />

• rohkem <strong>motivatsiooni</strong> -> rohkem<br />

käitumist, aga mida see tähendab?


Motivatsiooni...<br />

• ...sisukaks käsitlemiseks on vaja<br />

kõiki kolme (biol.; õpitud; kogn.)<br />

• Siiski, tervisekäitumise<br />

rakenduslikud mudelid on pigem<br />

kognitiivsed<br />

• Motivatsiooniteooriad kui “prillid”,<br />

mis teatud olukorras võimaldavad<br />

paremini näha


Mot. vaba aja kehaliseks<br />

aktiivsuseks (harjutusmotivatsioon)<br />

• Motivatsiooniteooriate mitmekesisus<br />

– Väline sisemine motivatsioon (Vallerand)<br />

– Enesemääratlemisteooria (Deci, Ryan)<br />

– Transkonteksttiline <strong>motivatsiooni</strong> mudel (Haggard<br />

jt.)<br />

– jt.<br />

• Ülevaateks vt. nt. Hagger, M. S. &<br />

Chatzisarantis, N. L. D. (2007). Intrinsic<br />

motivation and self-determination in exercise<br />

and sport. Human Kinetics Europe Ltd.


<strong>Mis</strong> mõjutab <strong>motivatsiooni</strong>?<br />

• Tajutud (!)<br />

kasude-kahjude<br />

suhe<br />

• Enesetõhusus<br />

• Enesetõhususe<br />

oluliseim tõstja on<br />

asendav kogemus


<strong>Mis</strong> siis mõjutab <strong>motivatsiooni</strong>?<br />

Kuidas seda teha?<br />

Käitumise reguleerimine...<br />

• ...läbi “vihjamise” (prompting)<br />

• ...läbi jälgimise<br />

• ...läbi tasustamise<br />

• ...läbi tagasiside


<strong>Mis</strong> siis mõjutab <strong>motivatsiooni</strong>?<br />

Kuidas seda teha?<br />

Mõtlemise reguleerimine...<br />

• e. “psühholoogilised oskused”<br />

• Nt. eesmärkide seadmise oskus<br />

• Spetsiifilised<br />

• Realistlikud & väljakutsuvad<br />

• Erinevale ajale seatud<br />

• Salvestatud<br />

• Tagasisidemehhanism?


Lühidalt ja (suurema?) kindlusega<br />

• Suurem & püsivam motivatsioon vaba aja<br />

kehaliseks aktiivsuseks siis kui...<br />

• ...tegevus motiveeritud tegevusest<br />

enesest<br />

• ...pakub sisemist edukogemust<br />

(kompetentsus)<br />

• ...sisaldab enese juhitud komponente,<br />

selle võimaldamist tegevuse juhtide poolt<br />

(autonoomia)<br />

• ...on olemas käitumiskavatsus


...aga...<br />

• ...käitumiskavatsus on olemas siis<br />

kui meil on olemas motivatsioon?<br />

• Motiive võib olla mitmesuguseid,<br />

sisemine ja väline regulatsioon<br />

võivad olla segunenud ning raskesti<br />

eristatavad<br />

• Harjutus<strong>motivatsiooni</strong> teooriad<br />

võimaldavad mõtlemist korrastada,<br />

käitumist –interpreteerida-


Paljud edendajate poolt<br />

rakendatud sekkumisi<br />

suunatud...<br />

• ...tervisele. (Laiskvorst ära peta oma<br />

keha!)<br />

• ...välimusele. (Suveks vormi!)<br />

• On näidatud, et see võib olla<br />

efektiivne käitumisele tõukaja ning<br />

<strong>motivatsiooni</strong> tõstjana toimiv<br />

• Lühiajalise sekkumisena kindlasti<br />

toimib (efektiivsem mõõdukal<br />

tasemel!)


Alaskaala keskmine väärtus**<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Inaktiivsed<br />

Vähemalt mõõdukalt<br />

aktiivsed<br />

Enam kui mõõdukalt<br />

aktiivsed<br />

Võistluslikkus*<br />

Tervis<br />

Välimus#<br />

Sotsiaalsus*<br />

Nauding*<br />

Keh. Võimekus#<br />

Painduvus#<br />

Harjutus<strong>motivatsiooni</strong> alaskaala<br />

Harjutus<strong>motivatsiooni</strong> küsimustiku (HMK-2M) alaskaalade skooride jaotus vastavalt vaba aja kehalise aktiivsuse grupile.<br />

Dispersioonanalüüs. F(14, 1822)=9,6375, p


Mehed vs. naised<br />

• Olgugi, et meeste ja naiste<br />

<strong>motivatsiooni</strong>s vaba aja kehaliseks<br />

aktiivsuseks on erinevusi<br />

• Siis tegevuse nautimisega seotud<br />

motivatsioon on mõlema soo jaoks<br />

oluline (nt. Kilpatrick jt. 2005)


Seega...<br />

• Soovides tervist edendada<br />

misiganes põhjustel...<br />

• ...isiklikel, rahalistel, moraalsetel,<br />

eetilistel...<br />

• ...misiganes populatsiooni tasandil...<br />

• ...sõbrast-sugulasest “keskmise”<br />

(potentsiaalse) treeningkeskuse<br />

külastajani, rahvani.


On väga tõenäoliselt lisakasu sellest...<br />

• ...kui pöörata tähelepanu ka vaba aja<br />

kehalise aktiivsuse lõõgastavatele ja<br />

rahulolu pakkuvatele aspektidele<br />

• Tõsta enesetõhusust soovitud<br />

käitumise meeldivuse suhtes!<br />

• Võtta nende kohta lisainformatsiooni<br />

meile huvipakkuvas populatsioonis<br />

• Pakkuda nende kohta<br />

lisainformatsiooni – aus informatsioon<br />

mõjub väga tõenäoliselt motivaatorina


“Keel on <strong>inimese</strong>le kui liigile<br />

omane tunnus ja me peame seda<br />

kasutama...” (A. Turovski)<br />

• Vaatlused<br />

• Intervjuud<br />

• Küsitlused<br />

• Eksperimendid<br />

• <strong>Mis</strong> sind motiveeriks... vs. Milline<br />

tegevus oleks sinu meelest ... (tore,<br />

äge, meeldiv, lõdvestav, huvitav jne.)


Seega...<br />

• ...võimalusi üksikisiku <strong>motivatsiooni</strong><br />

mõjutamiseks on mitmeid<br />

• Nii riiklikult, KOV kui ka indiviidi tasandilt<br />

• Oluline on vastavas kontekstis...<br />

• uurimine (toetudes eelnevale materjalile);<br />

• teostamine;<br />

• säilitamine (!);<br />

• hindamine (!).<br />

• “Motivatsiooniküsimus” juba teile


Tänan tähelepanu eest<br />

jorgen.matsi@ut.ee

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!