Załącznik do zarządzenia nr 96/2013/JM [PDF] - Dom Maklerski BZ ...

dmbzwbk.pl

Załącznik do zarządzenia nr 96/2013/JM [PDF] - Dom Maklerski BZ ...

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013

Wstęp

1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty

finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie Uczestnikom Konkursu dedykowanych szkoleń

oraz poprzez praktyczną edukację polegającą na dokonywaniu realnych inwestycji w instrumenty

rynku walutowego.

2. Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym

oraz trzech najwyższych Stóp Zwrotu w ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych, na

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Do wygrania są: nagroda główna w wysokości 22.222,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości

11.111,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w wysokości 5.555,00 PLN.

4. Dodatkowo co tydzień, przez 8 tygodni do wygrania są: nagroda za pierwsze miejsce w wysokości

2.222,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości 1.111,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w

wysokości 555,00 PLN.

5. Uczestnicy Konkursu mają możliwość otrzymania niezależnie od rankingów Konkursu Premii w

kwocie 555,00 PLN.

6. Rywalizacja konkursowa odbywa się na rzeczywistych Rachunkach Forex, przez serwis transakcyjny

Inwestor online FX.

7. Uczestnicy Konkursu mogą inwestować w ramach Konkursu dowolną ilość środków pieniężnych – nie

zostaje ustanowiony minimalny poziom zainwestowanych środków, warunkujący wzięcie udziału

w Konkursie.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs Inwestycyjny Forex DM BZ WBK 2013, w dalszej części zwany „Konkursem”, organizowany

jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs trwa od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku.

3. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 15,

60-967 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000006408, numer NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości

wpłacony, zwany dalej „Organizatorem”.

4. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Konkursu odpowiadają

warunkom rachunków rzeczywistych, a w szczególności postanowieniom:

a) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.,

b) Specyfikacji instrumentów OTC.

§ 2

Definicje

Wymienione w regulaminie sformułowania należy rozumieć jako:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK 2013.

2. Rachunek Forex – rejestr instrumentów OTC i rejestr pieniężny OTC, dostępny w ramach platformy

MT4 poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX, prowadzony przez Organizatora.

3. Okres Trwania Konkursu – okres od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku.

4. Okres Rejestracji w Konkursie - okres od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku.


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym

Regulaminie, w szczególności w okresie od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku

poprawnie wypełni formularz rejestracji do Konkursu.

6. Stopa Zwrotu – łączna stopa zwrotu z okresu uczestnictwa w Konkursie obliczana na podstawie

wzoru wskazanego w § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu.

7. Premia - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości

55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród zgodnie z ustawą z dnia

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn.

zm), przyznawana Uczestnikowi, który osiągnął Wynik Premiowy.

8. Wynik Premiowy – uzyskanie dodatniej Stopy Zwrotu w okresie uczestnictwa w Konkursie w

dowolnym momencie po dokonaniu co najmniej 25 zyskownych transakcji. Stopa Zwrotu wyliczana

jest zgodnie ze wzorem określonym w § 5 i uwzględnia wynik z zamkniętych i otwartych pozycji oraz

wysokość zapłaconej prowizji, wpłacone środki pieniężne na Rachunek Forex oraz umniejszenia

i zwiększenia z tytułu naliczenia punktów swapowych.

9. Nagroda – Premia, nagroda główna, o której mowa w § 7 ust. 1, lub nagroda tygodniowa, o której

mowa w § 7 ust. 2.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce,

d) posiadają Rachunek Forex ,

e) wypełniły formularz zgłoszeniowy do Konkursu na stronie www.dmbzwbk.pl/konkursfx,

f) dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu konkursowego.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu

niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba

współpracująca z Domem Maklerskim na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Dotyczy to również członków najbliższej rodziny

pracownika, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców

małżonków, wstępnych, zstępnych oraz osoby przysposobione i przysposabiające.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu w przypadku działania

Uczestnika wbrew zasadom Konkursu opisanym w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega

sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu osób, których pseudonimy będą sformułowaniami

szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi za obraźliwe lub stanowiące

reklamę innych usług bądź produktów.

4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją

Konkursu,

b) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące opisów transakcji

dokonywanych przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu, z podaniem stóp zwrotu, poziomu

zmiany kapitału, z dodatkowym komentarzem,

c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące pseudonimu

konkursowego Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy stanowi dane osobowe

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002

roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

d) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące wyników cząstkowych

oraz końcowych Konkursu.

§ 4

Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w Okresie Rejestracji w Konkursie.


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszenia przez wypełnienie formularza

dostępnego na stronie www.dmbzwbk.pl/konkursfx.

3. Inwestor staje się Uczestnikiem Konkursu od godziny 23:00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie za

pomocą formularza, o którym mowa w ust. 2.

4. Uczestnik jest obowiązany podać w formularzu rejestracyjnym adres e-mail tożsamy z adresem

podanym w jego karcie danych klienta. W przeciwnym przypadku nie zostanie on dopuszczony do

udziału w Konkursie przez Organizatora.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik może ponownie dokonać zgłoszenia do Konkursu.

§ 5

Zasady Konkursu

1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Forex zarejestrowany w Konkursie.

W przypadku posiadania kilku Rachunków Forex do Konkursu zaliczany będzie pierwszy

zarejestrowany.

2. Do Rachunku Forex zarejestrowanego w Konkursie musi mieć zastosowanie standardowa stawka

prowizji za usługi związane z obrotem instrumentami OTC, określona w Taryfie opłat i prowizji Domu

Maklerskiego BZ WBK S.A. W przeciwnym przypadku podany w formularzu Rachunek Forex nie

zostanie uwzględniony w Konkursie przez Organizatora.

3. Środki pieniężne dostępne na Rachunku Forex Uczestnik Konkursu będzie inwestować poprzez

kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX.

4. Podczas trwania Konkursu Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku Forex

biorącego udział w Konkursie z zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z Rachunku Forex biorącego

udział w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

Wykluczenie nie powoduje utraty nabytego wcześniej przez Uczestnika prawa do otrzymania

Nagrody.

5. Dopuszczalne jest posługiwanie się przez Uczestników w ramach Konkursu rozwiązaniami

informatycznymi powodującymi automatyczne generowanie i składanie zleceń na Rachunku Forex

z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości bezpośredniego wpływu Uczestnika na poszczególne

zlecenia i transakcje (mechanizmy algorytmiczne). Nie wyłącza to zastosowania postanowień § 70q

ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.

6. Przy obliczaniu Stopy Zwrotu pod uwagę brane będą wszystkie transakcje dokonane na Rachunku

Forex zarejestrowanym w Konkursie od rozpoczęcia Konkursu lub od godziny 23:00 dnia, w którym

nastąpiło zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie.

7. Generalna Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły:


RR generalna 1 1 100% 1 1 1 … 1 1 100%


gdzie:


ł

oraz gdzie:

r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu,

T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja,

T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja,

wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów

swapowych za cały okres utrzymywania pozycji,

delta wyniku niezrealizowanego T i – T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach

na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na

zamknięcie dnia poprzedniego,


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59

z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych

pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu,

wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja.

8. Tygodniowa Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły:

RR tygodniowa 1 1 1 1 1 1 100%

gdzie:


ł

oraz gdzie:

r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu,

T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja,

T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja,

wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów

swapowych za cały okres utrzymywania pozycji,

delta wyniku niezrealizowanego T i – T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach

na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na

zamknięcie dnia poprzedniego,

equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59

z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych

pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu,

wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja.

9. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się, że:

a) poniedziałek trwa od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 22:59:59,

b) wtorek trwa od poniedziałku godz. 23:00 do wtorku godz. 22:59:59,

c) środa trwa od wtorku godz. 23:00 do środy godz. 22:59:59,

d) czwartek trwa od środy godz. 23:00 do czwartku godz. 22:59:59,

e) piątek trwa od czwartku godz. 23:00 do piątku godz. 22:00:00.

10. W przypadku ustalania wyników tygodniowych przyjmuje się, że tydzień rozpoczyna się w niedzielę

o godzinie 23:00, a kończy w piątek o godzinie 22:00.

11. W przypadku ustalenia wyniku dla całego Konkursu (8 tygodni) początek pierwszego dnia następuje

6 października 2013 roku o godzinie 23:00, a koniec ostatniego dnia 29 listopada 2013 roku o

godzinie 22:00.

12. Aby otrzymać nagrodę główną lub nagrodę tygodniową Uczestnik powinien odpowiednio, uzyskać

jedną z trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym lub uzyskać jedną z trzech

najwyższych Stóp Zwrotu w przynajmniej jednym z ośmiu następujących po sobie rankingach

tygodniowych.

13. Stopa Zwrotu na Rachunku Forex zostaje wyliczana zarówno z zamkniętych pozycji, jak i z wyniku na

otwartych pozycjach na koniec danego dnia.

§ 6

Zasady przyznawania Premii

1. Warunkiem przyznania prawa do Premii jest osiągnięcie Wyniku Premiowego w Okresie Trwania

Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Premię otrzymuje 100 Uczestników, którzy najszybciej osiągną Wynik Premiowy.

3. Ustalanie prawa do Premii będzie następowało codziennie w Okresie Trwania Konkursu o godzinie

23:00, poprzez sprawdzenie na Rachunkach Forex zarejestrowanych w Konkursie ilości zyskownych

transakcji oraz Stopy Zwrotu.


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

4. Uczestnik po otrzymaniu prawa do Premii nie traci go w przypadku, gdy kolejne transakcje

spowodują ujemną Stopę Zwrotu na Rachunku Forex.

5. Premia zostanie przekazana na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni od

zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednej Premii w Okresie

Trwania Konkursu.

§ 7

Nagrody

1. W kategorii najwyższej Stopy Zwrotu w rankingu generalnym nagrodami są:

a) I nagroda główna (1szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 2.222,00 zł, która zostanie przeznaczona na

opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) II nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która zostanie przeznaczona na

opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

c) III nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 555,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie

podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2. W rankingu najwyższych tygodniowych Stóp Zwrotu nagrodami są:

a) I nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 222,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie

podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) II nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie

podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

c) III nagroda tygodniowa (8szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 zł oraz

dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie

podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Wszystkie Nagrody będą przekazywane na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni

od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

4. Od każdej wydanej w Konkursie Nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu

Skarbowego, 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307 z późn.

zm.).

§ 8

Zwycięzcy

1. Przyznanie Nagród odbędzie się następująco:

a) w przypadku nagród głównych:

I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając

najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą

najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią

najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) w przypadku nagród tygodniowych:

I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce przynajmniej w jednym

z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku,

II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu

rankingów tygodniowych osiągając drugą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku,


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu

rankingów tygodniowych osiągając trzecią najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku osiągnięcia w danym etapie Konkursu identycznej Stopy Zwrotu przez dwóch lub

więcej Uczestników, o przydziale nagród decyduje łączna liczba zamkniętych pozycji w Okresie

Trwania Konkursu. W takim przypadku prawo do nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował

więcej transakcji.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród

tygodniowych.

§ 9

Publikowanie wyników

1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał na stronie

www.dmbzwbk.pl/konkursfx bieżące wyniki najlepszych Uczestników – w formie rankingów, listę

Uczestników, którzy nabyli prawo do nagród tygodniowych oraz listę Uczestników, którym

przyznane zostało prawo do Premii.

2. Publikowane listy mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez Organizatora

pod kątem spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Trwania

Konkursu – po przeprowadzeniu weryfikacji przez Komisję Konkursową.

§ 10

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi w dowolnej formie,

pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość osoby składającej reklamację oraz ustalić

i utrwalić treść reklamacji – w tym w szczególności okoliczności zdarzenia będącego podstawą

reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację w związku z tym zdarzeniem.

2. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub kuriera, na

życzenie osoby składającej reklamację, Organizator przekazuje potwierdzenie złożenia reklamacji w

trybie uzgodnionym z osobą składającą reklamację.

3. Organizator rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 28 dni od

dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może przedłużyć termin

rozpatrzenia reklamacji, informując osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia,

okolicznościach, które muszą zostać ustalone i wskazując przewidywany termin udzielenia

odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator

udziela odpowiedzi w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z osobą składającą

reklamację.

§ 11

Komisja konkursowa

1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Organizator powoła komisję konkursową,

w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora.

2. Zadaniem komisji konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem

Konkursu, publikacją wyników Uczestników i przyznaniem Nagród.

3. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika w następujących

przypadkach:

a) Uczestnik narusza zasady Konkursu, określone niniejszym Regulaminem,

b) Uczestnik postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego w celu nabycia prawa do Nagród

w Konkursie, w szczególności podejmuje działania mające na celu zmanipulowanie wyników

Konkursu,

c) Uczestnik zarządza Rachunkami Forex należącymi do innych osób,


Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 96/2013/JM z dnia 27 września 2013 roku

d) w przypadku dokonania przez Uczestnika wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Forex

w Okresie Trwania Konkursu.

4. Wykluczenie z Konkursu nie powoduje utraty prawa do Nagród nabytych wcześniej przez Uczestnika,

za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5 lit. a.

5. Wykluczenie z Konkursu jest skuteczne:

a) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a-c – z momentem wskazanym w mailu wysłanym do

Uczestnika przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia

Uczestnika ze skutkiem wstecznym oraz pozbawienia Uczestnika nabytego wcześniej prawa do

otrzymania Nagród,

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d – z momentem dokonania wypłaty środków

pieniężnych z Rachunku Forex,

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. e – z momentem wysłania przez Organizatora maila

z informacją o wykluczeniu z Konkursu.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, jeżeli wymaga tego ważny

interes Organizatora, w szczególności jeżeli jest to niezbędne dla zapobieżenia grożącej

Organizatorowi szkodzie.

2. Dom Maklerski jako Organizator Konkursu i administrator danych osobowych, informuje, że będzie

przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, publikacji wyników,

przyznania Nagród, wykonania zobowiązań podatkowych oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi

Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie

danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.dmbzwbk.pl/konkursfx, w POK oraz w siedzibie

Organizatora.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia

Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.