Rozpad činností Správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v roce ...

nrc.cz

Rozpad činností Správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v roce ...

Rozpad činností

Správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v roce 2012

Kultivace DRG-detailní plán

Národní referenční centrum

Autor: Ing. Pavel Kožený, Ph.D.; Ing. Eva Švecová; členové pracovní skupiny DRG

Datum: 25. 1. 2012

Schválené záměry činností v 2012_P_25.1.2012


Národní referenční centrum ©

Rozpis jednotlivých činností správy a vývoje DRG v 2012

Dokument byl předložen a schválen na Představenstvu dne 25. 1. 2012

Rozdělení činností v Projektu:

Projekt kultivace DRG (program)

Datová podpora procesu:

Výstupy projektu RRH

Sběr dat ZP

(Pod)Projekt A

SPRÁVA

(Pod)Projekt B

VÝVOJ/ROZVOJ

Rozpad činností správy a rozvoje DRG 2012, schváleno 25. 1. 2012 Stránka 2 z 6


Národní referenční centrum ©

Jednotlivé záměry projektu:

A) SPRÁVA 2012

(Údržba a správa klasifikačního systému DRG v ČR tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám, jedná se o rutinní periodické úpravy algoritmu DRG a

periodické parametrizace DRG

No. název popis Smluvní zajištění Harmonogram

1. Příprava nové verze

grouperu včetně

přehledu změn

Klasifikace se řídí hlavním algoritmem, který rozděluje případy

hospitalizace na základě definovaných atributů případu

hospitalizace do definovaných skupin (DRGs). Zařazení případů

hospitalizace může probíhat manuálně nebo automatizovaně s

využitím počítačového programu Grouper. Úpravy počítačového

programu Grouper jsou také součástí vytvoření nové verze

Smlouva o dílo, platná

do 2013, paušál

říjen

2. Příprava nové verze

definičního manuálu

včetně přehledu

změn

Klasifikace

příručka, která obsahuje specifikace s uvedením seznamů diagnóz a

zdravotních výkonů, logických rozhodovacích diagramů, zkratek a

další materiály potřebné k implementaci Klasifikačního Systému IR-

DRG.

Smlouva o dílo, platná

do 2013, paušál

říjen

3. Oblast relativních

vah

4. Činnosti pracovní

skupiny DRG

Návrh a realizace standardního statistického modelu pro následné

modelace a výpočet relativních vah. Tento komplexní statistický

model umožní eliminaci chybových případů a mezních hodnot,

výpočet průměrných parametrů DRG skupin pro výpočet RV,

korekce hodnot pro nerovnoměrnosti nákladů v bazi, normování.

Vlastní výpočet relativních vah

Návrhy úprav klasifikace v podobě úprav hlavního algoritmu a

metodických podkladů a číselníků. Jedná se zejména o:

a) metodiky sestavení hospitalizačního případu,

b) metodiky kódování diagnóz v DRG,

Smlouva o poskytování

služeb, jednotlivé

objednávky

Smlouva o poskytování

služeb, jednotlivé

objednávky

Rámcové smlouvy o dílo,

platné do 2013, realizace

jednotlivých činností

probíhá na základě

Březen-září

říjen

Leden-prosinec

Rozpad činností správy a rozvoje DRG 2012, schváleno 25. 1. 2012 Stránka 3 z 6


Národní referenční centrum ©

c) číselníku DRG markerů,

d) číselníku relativních vah,

e) metodiky přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace,

f) řešení ad hoc dotazů, a podnětů odborné veřejnosti

g) garantování jednotlivých výstupů projektu

Do činnosti PS dále náleží:

a) spolupráce při přípravě projektového plánu k vymezení úprav

potřebných pro Klasifikaci, a realizace těchto úprav, sledování jeho

realizace a hodnocení provedených úprav Klasifikace,

b) součinnost v podobě prezentace výsledků projektu a komunikace

s odbornou veřejností.

5. Nové výkony Zapracování nových výkonů podle Seznamu výkonů s bodovými

hodnotami. V návaznosti na výraznou významnou očekávanou

novelu Seznamu výkonů s bodovými hodnotami v 2012 budou nově

vydané výkony (očekává se až 300 nových výkonů) zapracovány a

zohledněny v Grouperu. V případě, že bude NRC znát nové výkony

pozdě, budou připraveny 2 verze grouperů (na zpracování

6. Sběr a zpracování dat

zdravotních

pojišťoven – K-dávky

7. Externí oponentury

výstupů projektu

8. Procesní řízení

projektu a zavedení

komunikačního

systému

referenčního období a aktuálního období).

Sběr (období 2011) bude probíhat ve dvou fázích: 1. fáze proběhne

do 31. 5., a 2. fáze - ověřování a ukončení – do 30.9.

V 2012 NRC vyzve další zájemce z řad externích spolupracovníků

k provádění odborných oponentur výstupů projektu

1. Zajištění projektového a procesního řízení,

2. Posílení komunikační strategie:

a) „DRG fórum“-interaktivní cyklus přednášek,

b) publikace katalogu rodný list baze

c) spolupráce při právní analýze transformace na CR-DRG

d) aktualizace BRIX

e) tvorba průběžných a závěrečné zprávy o činnosti

schválených objednávek.

Část paušálně. Dále také

dohody o provedení

práce, pracovní smlouva

Rámcové smlouvy o dílo

pro jednotlivé členy PS,

platné do 2013, realizace

jednotlivých činností

probíhá na základě

schválených objednávek.

Smlouva o dílo, platná

do 2013, paušál

Dohody o provedení

práce

Pracovní smlouvy

Červen-říjen

červen

Srpen-září

Leden-prosinec

Rozpad činností správy a rozvoje DRG 2012, schváleno 25. 1. 2012 Stránka 4 z 6


Národní referenční centrum ©

B. ROZVOJ/VÝVOJ 2012-

(činnosti, které nejsou bezpodmínečně nutné pro běžné fungování systému, činnosti, které zvyšují kvalitu systému nebo způsobu jeho využití)

No. Název Stručný popis Aktuální plán/rozsah prací

2012

Harmonogram

1. Revize klasifikace DRG Nezbytná pravidelná aktualizace klasifikace DRG,

spočívající v analýze klinické a ekonomické homogenity

všech DRG skupin

Příprava profilu bazí, analýza

a výběr „nejhorších“ bazí

k revizi. Podněty k řešení na

rok následující

30.10.

2. Revize seznamu CC a

MCC

Nejde jen o revizi Seznamu CC a MCC, kdy současná

strojová metoda není dostatečná, ale jde o zvážení, zda

nemá být celý koncept, založený na funkci jediné vedlejší

diagnózy, přebudován nebo nahrazen systémem jiným.

Dalším cílem je také nastavení procesu tvorby

(„národních“) pravidel kódování.

a)zpracování podnětů na

revize

b)výběr kapitoly MKN10 a

příprava její revize (min. kap.

„oběhový systém“)

15.9.

3. Dětský věk v DRG Cílem je lepší rozpoznání skutečné severity a s ní

spojené nákladovosti dětských pacientů. Příprava

komplexního návrhu na změnu IR-DRG pro lepší

zohlednění dětského věku.

Pilotní analýza pacientů do

15 let věku a významnosti

korelace nákladů ve

skupinách s jejich vyšším

podílem a částečná realizace

(zvláštní skupina pro děti do

15 let?...)

30.6.

4. Rehabilitace Vytvoření klasifikace DRG, která zohlední náklady na

lůžkovou rehabilitační péči podle její délky a náročnosti,

případně míry rehabilitovaného funkčního postižení

Zahájení pilotního projektu 30.4.

Rozpad činností správy a rozvoje DRG 2012, schváleno 25. 1. 2012 Stránka 5 z 6


Národní referenční centrum ©

5. Onkologie a

hematoonkologie

pacienta.

Zlepšení klasifikačního algoritmu, širší rozlišení

hospitalizací, zohlednění klinických a histologických

stádií onemocnění, včetně zohlednění věku

Navázání spolupráce

s Hematoonkologickou

odbornou společností,

zpracování podnětů od ČOS

ČLS JEP

30.5.

6. Kardiochirurgie a cévní

chirurgie

Na základě podnětů odborné společnosti, by mělo dojít

k analýze klasifikačních a úhradových mechanismů

v této oblasti, kdy přínosem bude nejen zlepšení

statistik kódování, ale i sledování kvality a zlepšení

možností pro HTA. Změny mají dopad na malou část

počtu případů,ale významně ovlivňují náklady na ALP.

7. Oční Revize celé MDC 02 pro její nevhodnost dosavadního

členění pro hospitalizační péči v oftalmologii

8. Psychiatrie Komplexní revize MDC 19, posouzení možnosti úpravy

klasifikačního algoritmu, rozdělení baze, vytvoření

nových DRG markerů

První změny na základě

spolupráce s OS,

Návrh změny obsahu MDC

02, včetně nových kódů

v roce 2012, (překrývá se

s činnostmi v oblasti správy,

zde se jedná o saldo ČD)

Analýza napříš systémem,

modelace celé skupiny,

zkrácení HTP/LTP

30.7.

listopad

30.6.

9. Hemodialýza a

hemofílie

Vytipování jednoho výkonu a jednoho ZULP pro analýzu

vhodnosti pro systém zavedení příplatků. Důvodem ke

změně je jasné navyšování nákladů ve všech DRG při

léčbě základního onemocnění.

Zahájení prací 30.5.

Rozpad činností správy a rozvoje DRG 2012, schváleno 25. 1. 2012 Stránka 6 z 6

More magazines by this user
Similar magazines