Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103 ...

carina.gov.si

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103 ...

Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04) izdaja generalni

direktor Carinske uprave Republike Slovenije

POJASNILO

O PREVERJANJU NETO MASE SVEŽIH BANAN, št. 3/2006

1. Pred sprostitvijo svežih banan, ki se uvrščajo pod št. 0803 00 19 KN, v prost promet

(postopek 0X ali 4X v polju 37 EUL) mora biti njihova neto masa preverjena s

tehtanjem reprezentativnega vzorca. Preverjanje neto mase svežih banan opravi

pooblaščeni tehtalec sam ali ob prisotnosti carinskega delavca (na podlagi analize

tveganja).

Pravna podlaga

2. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:

Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku

Skupnosti (CZ; UL L 302, 19. 10. 1992), vključno z vsemi spremembami, 247. člen;

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanje

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (izvedbena uredba;

UL L 253, 11. 10. 1993), vključno z vsemi spremembami, 290. do 290. d člen.

Kraj raztovarjanja

3. Pooblaščeni tehtalec stehta vzorec iz vsake pošiljke svežih banan na kraju

raztovarjanja. Kraj raztovarjanja je kraj, kjer se v skladu s carinskim postopkom

pošiljka svežih banan raztovori ali kamor se lahko dostavi. Če je pošiljka v zabojniku,

je to kraj, kjer se zabojnik raztovori (npr. z ladje, letala) ali izprazni. Če se sveže

banane carinijo na tovornem vozilu, se za kraj raztovarjanja šteje uradno mesto

predložitve ali drug kraj predložitve, ki ga je odobril carinski urad.

Pooblaščeni tehtalec

4. Carinski urad, pristojen za kraj, kjer se sveže banane raztovarjajo, lahko odobri status

pooblaščenega tehtalca gospodarskemu subjektu, ki se ukvarja z:

− uvozom,

− prevozom,

− skladiščenjem ali

− trgovanjem s svežimi bananami,

če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– prosilec pisno izjavi, da bo tehtanje izvajal pravilno,

– prosilec ima na razpolago opremo za tehtanje, ki jo preverja Zavod RS za meroslovje,

– evidenca prosilca omogoča carinskim organom učinkovito preverjanje.


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

Evidenca pooblaščenega tehtalca mora vsebovati vsaj podatke, ki se vpisujejo v polja 2

do 14 obrazca potrdila o tehtanju banan, in opombe. V opombah je potrebno obvezno

navesti, ali je bila izdana overjena kopija izvirnega potrdila o tehtanju banan.

Carinski urad lahko odobri status pooblaščenega tehtalca tudi drugemu gospodarskemu

subjektu, npr. podjetju, ki v prosti coni opravlja meritve, špediciji.

5. Zahtevek za odobritev statusa pooblaščenega tehtalca se zavrne, če je prosilec huje ali

večkrat kršil carinsko predpise.

6. Dovoljenje za pooblaščenega tehtalca lahko carinski urad odvzame, če pooblaščeni

tehtalec ne izpolnjuje več pogojev iz 4. točke tega pojasnila.

Dovoljenje za pooblaščenega tehtalca

7. Gospodarski subjekt vloži zahtevek za odobritev statusa pooblaščenega tehtalca pri

carinskem uradu, pristojnem za kraj, kjer se sveže banane raztovarjajo.

8. Zahtevek mora vsebovati:

− ime pravne osebe,

− gospodarsko dejavnost,

− kraj opravljanja tehtanja,

− opis postopka tehtanja,

− pisno izjavo, da bo prosilec pravilno izvajal tehtanje,

− opremo, ki se bo uporabljala za tehtanje,

− dokazila o ustreznosti opreme za tehtanje,

− način obveščanja carinskega organa o nameri tehtanja,

− način vodenja evidence o tehtanju in

− odgovorne osebe za tehtanje.

9. V dovoljenju, ki ga izda krajevno pristojni carinski urad, se navede naslednje:

− imetnik dovoljenja,

− kraj opravljanja tehtanja,

− oprema, ki se bo uporabljala za tehtanje,

− način obveščanja carinskega organa o nameri tehtanja,

− obveznost izvajanja tehtanja v skladu s postopkom iz priloge 38 b izvedbene uredbe,

− način vodenja evidence o tehtanju,

− odgovorne osebe za tehtanje.

10. V dovoljenju se tehtanje omeji na kraj pod nadzorom carinskega urada, ki je izdal

dovoljenje. Pooblaščeni tehtalec lahko na tem kraju tehta banane, ki bodo sproščene v

prost promet pri tem ali drugem carinskem uradu.

2


Vodenje evidence pooblaščenih tehtalcev

Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

11. Carinski urad, ki izda ali odvzame dovoljenje za pooblaščenega tehtalca, mora o tem

obvestiti 1 Generalni carinski urad, Sektor za carinske in davčne postopke, ki vodi

evidenco. Generalni carinski urad pošlje seznam pooblaščenih tehtalcev in vse

poznejše spremembe Komisiji, ki posreduje te podatke drugim državam članicam

Skupnosti.

Postopek tehtanja

12. Pooblaščeni tehtalec stehta sveže banane pred vložitvijo carinske deklaracije za

postopek sprostitve blaga v prost promet oziroma pred začetkom tranzitnega postopka,

če bodo banane sproščene pri drugem carinskem uradu. Pred pričetkom tehtanja mora o

svoji nameri obvestiti pristojni carinski urad glede na dovoljenje. Obvestilo mora

vsebovati :

− podatke o dokumentu (npr. MRN, deklaracija, skupna deklaracija), s katerim so bile

banane prijavljene carinskemu organu,

− vrsto embalaže,

− poreklo banan (država),

− kraj tehtanja,

− čas tehtanja pošiljke svežih banan (datum in ura).

Pooblaščeni tehtalec pridobi podatke od deklaranta. Z enim obvestilom lahko

pooblaščeni tehtalec pošlje podatke za tehtanje več pošiljk.

13. Carinski urad je dolžan v roku 30 minut od prejetega obvestila potrditi čas

predlaganega tehtanja ali določiti drugačen čas, če obstaja za to utemeljen razlog.

Takšen utemeljen razlog je npr. odločitev carinskega delavca, da bo prisoten pri

tehtanju.

14. Pooblaščeni tehtalec opravi tehtanje vsake pošiljke svežih banan, ki je natovorjena na

posamezno prevozno sredstvo in jo posamezen izvoznik pošilja enemu ali več

prejemnikom. Če se sveže banane iz ene pošiljke, npr. iz začasne hrambe, sproščajo v

prost promet postopoma, z več deklaracijami, mora biti vzorec enot pakiranih svežih

banan vzet pred vsako sprostitvijo posebej.

15. Reprezentativni vzorec enot pakiranih svežih banan se določi ločeno za:

− vsako vrsto embalaže,

− vsako poreklo banan.

Če npr. pošiljko sestavljajo banane s poreklom iz treh držav, banane vsakega porekla

pa so pakirane v dve vrsti embalaže, je potrebno vzeti šest vzorcev enot pakiranja

svežih banan.

Za eno pošiljko svežih banan z eno vrsto embalaže in enim poreklom, ki je namenjena

več prejemnikom, se lahko (tehtanje zahteva isti gospodarski subjekt) določi en

1 Ukrepi o tehtanju svežih banan začnejo veljati 1. 6. 2006, zato je potrebno obvestila o pooblaščenih

tehtalcih poslati pred tem rokom.

3


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

reprezentativni vzorec, če se deklaracije za sprostitev blaga v prost promet vložijo

istočasno.

16. Reprezentativni vzorec pošiljke svežih banan mora vsebovati vsaj spodaj navedeno

število enot pakiranih banan, ki jih je treba pregledati.

Število enot pakiranih banan

(po vrsti embalaže in poreklu)

Število enot pakiranih banan, ki jih

je treba pregledati (reprezentativni

vzorec)

do 400 5

od 401 do 700 7

od 701 do 1000 10

od 1001 do 2000 13

od 2001 do 4000 15

od 4001 do 6000 18

več kot 6000 21

17. Stehta se vsaka enota pakiranih banan reprezentativnega vzorca (banane z embalažo) in

najmanj en kos posamezne vrste embalaže (dobljen z odpiranjem enote pakiranih

banan).

Določitev neto mase pošiljke na osnovi tehtanja

18. Najprej se na osnovi tehtanja za posamezno vrsto embalaže in poreklo svežih banan

izračuna skupna bruto masa tehtanih enot pakiranih banan reprezentativnega vzorca.

Če to maso delimo s številom tehtanih enot, dobimo povprečno bruto maso ene enote.

Od povprečne bruto mase ene enote odštejemo maso embalaže in dobimo povprečno

neto maso na enoto pakiranih banan za ta reprezentativni vzorec. To vrednost

pomnožimo s skupnim številom enot, za katere je bil vzet reprezentativni vzorec.

Primer pošiljke s 100 enotami, tehta se vzorec 5 enot:

– skupna bruto masa tehtanih enot: 20,1 kg + 20,2 kg + 19,8 kg + 20,0 kg + 19,9 kg =

100,0 kg.

– povprečna bruto masa tehtanih enot: 100,0 kg : 5 enot = 20,0 kg

– masa stehtane embalaže: 0,5 kg

– povprečna neto masa na enoto: 20, 0 kg – 0,5 kg = 19,5 kg

– neto masa pošiljke: 19,5 kg x 100 enot = 1950 kg

19. Če je treba za posamezno pošiljko vzeti več reprezentativnih vzorcev (npr. dve različni

pakiranji), se skupna neto masa pošiljke izračuna kot seštevek neto mas, za katere so

bili vzeti reprezentativni vzorci.

Potrdilo o tehtanju

20. Potrdilo o tehtanju pripravi pooblaščeni tehtalec za vsak reprezentativni vzorec na

obrazcu, ki je v prilogi pojasnila.

4


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

21. Če se eno potrdilo o tehtanju nanaša na eno pošiljko za več prejemnikov, se v eno

deklaracijo vloži izvirnik, v druge deklaracije pa s strani pooblaščenega tehtalca

overjene kopije potrdila o tehtanju banan.

Preverjanje potrdil o tehtanju banan

22. Carinski urad na podlagi analize tveganja preveri neto maso svežih banan iz najmanj 5

% potrdil o tehtanju banan, vloženih vsako leto. Dejavnike tveganja pripravi carinski

urad sam, na osnovi lastnih izkušenj. Carinski urad spremlja odstotek preverjenih

potrdil o tehtanju banan preko oznake za preverjanje P/5 polja D EUL (izpis EUL z

oznako 0803 0019 KN).

23. Neto maso svežih banan carinski organ preveri tako, da:

− je carinski delavec prisoten pri tehtanju reprezentativnega vzorca banan, ki ga izvaja

pooblaščeni tehtalec;

− reprezentativni vzorec pred sprostitvijo v prost promet stehta carinski delavec sam, ob

prisotnosti deklaranta in pooblaščenega tehtalca. Vzorec se določi po postopku, ki je v

tem pojasnilu določen za pooblaščenega tehtalca. Če carinski urad sam nima naprav za

tehtanje, lahko ob soglasju pooblaščenega tehtalca opravi tehtanje na opremi

pooblaščenega tehtalca.

24. Če carinski urad tehta banane potem, ko je pooblaščeni tehtalec že pripravil potrdilo o

tehtanju, lahko pride do razlik med izračunano neto maso na osnovi tehtanja

pooblaščenega tehtalca in neto maso na osnovi tehtanja carinskega urada. Za carinski

urad je neto masa iz potrdila o tehtanju sprejemljiva, če razlika med masama ni večja

od 1 %. V nasprotnem primeru se določi neto masa na osnovi podatkov o tehtanju

carinskega urada.

Vložitev deklaracije za sprostitev svežih banan v prost promet

25. Carinski deklaraciji za sprostitev svežih banan, uvrščenih pod št. 0803 00 19 KN, v

prost promet, je potrebno priložiti potrdilo(a) o tehtanju banan. Seštevek neto mas iz

polj 7 priloženih potrdil se mora ujemati z vrednostjo iz polja 38 EUL. Deklarirana

vrednost mora ustrezati zmnožku vrednosti na enoto iz računa in neto mase, izračunane

na osnovi tehtanja (npr. 0,55 EUR/1 kg x 500 kg).

Če je carinski deklaraciji priloženo potrdilo o tehtanju banan drugega carinskega urada,

se lahko po potrebi pri Generalnem carinskem uradu, Sektorju za carinske in davčne

postopke, preveri, ali je oseba, ki je izdala potrdilo o tehtanju, pooblaščeni tehtalec.

To pojasnilo se začne uporabljati 1. 6. 2006.

Šifra: 4240-4/2006-10

Datum: 14. 4. 2006

Franc Košir

g e n e r a l n i d i r e k t o r

(podpisano)

5

More magazines by this user
Similar magazines