Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56 ...

carina.gov.si

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56 ...

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02) izdaja

generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije

POJASNILO

O UVELJAVLJANJU PRAVICE DO OPROSTITVE UVOZNIH DAJATEV, št. 5/2004

1. Pravna podlaga za uveljavljanje pravice do oprostitve uvoznih dajatev je v naslednjih

predpisih:

• Uredba sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o uvedbi Carinskega zakonika

Skupnosti (UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1), vključno z vsemi spremembami; v

nadaljevanju CZ;

• Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanje Uredbe

Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L 253, 11. 10.

1993, str. 1), vključno z vsemi spremembami; v nadaljevanju izvedbena uredba;

• Uredba Sveta (EGS) št. 918/83, z dne 28. marca 1983, o skupnostnem sistemu carinskih

oprostitev (UL L 105, 24. 04. 1983, str. 1), vključno z vsemi spremembami; v

nadaljevanju uredba;

• Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list, št. 25/2004); v

nadaljevanju ZICPES;

• Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev (Uradni list RS, št.

33/2004); v nadaljevanju pravilnik;

• Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/1998, 17/2000, 30/2001,

103/2001, 67/2002, 30/2003 in 101/2003); v nadaljevanju ZDDV;

• Pravilnik o izvajanju 29. člena zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št.

83/2002; v nadaljevanju pravilnik o 29. členu ZDDV;

• Zakon o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99); v nadaljevanju ZDMV.

2. CZ 1 pozna naslednje oprostitve:

− oprostitve plačila uvoznih dajatev,

− oprostitve plačila izvoznih dajatev,

− oprostitve plačila dajatev za vrnjeno blago,

− oprostitve za izdelke morskega ribolova in drugih izdelkov iz morja.

3. V splošnih in končnih določbah uredbe 2 je državam članicam dopuščeno, da odobrijo

določene ostale oprostitve na podlagi mednarodnih sporazumov:

• oprostitev na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, z dne 18. aprila 1961,

Dunajske konvencije o konzularnih odnosih, z dne 24. aprila 1963, ali drugih konzularnih

konvencij ali Newyorške konvencije, z dne 16. decembra 1969, o posebnih misijah 3 ;

1 184. do 188. člen.

2 133. člen uredbe.

3 Glede oprostitev davkov in uvoznih dajatev za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne

organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS, bo naknadno izdano posebno pojasnilo, ker

nacionalni predpis s tega področja še ni bil sprejet. Te oprostitve namreč ne zajemata več uredba in pravilnik,

ampak se izvaja na podlagi sprejete mednarodne pogodbe in nacionalnega predpisa.

1/16


• oprostitev na podlagi običajnih privilegijev, dodeljenih na podlagi mednarodnih

sporazumov ali sporazumov s sedeži, katerih podpisnica je tretja država ali mednarodna

organizacija, skupaj z oprostitvami, odobrenimi ob mednarodnih srečanjih;

• oprostitev na podlagi običajnih privilegijev in imunitet, odobrenih v okviru mednarodnih

sporazumov, ki so jih sklenile vse države članice in ustanavljajo kulturne ali znanstvene

ustanove ali organizacije po mednarodnem pravu;

• oprostitev na podlagi običajnih privilegijev in imunitet, dodeljenih v okviru sporazumov s

tretjimi državami za kulturno, znanstveno ali tehnično sodelovanje;

• posebno oprostitev, uvedeno s sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, ki določajo

skupne ukrepe za varstvo oseb ali okolja;

• posebno oprostitev, uvedeno s sporazumi, sklenjenimi s sosednjimi tretjimi državami, in

utemeljeno z naravo obmejne trgovine z zadevnimi državami.

Oprostitev plačila uvoznih dajatev 4

4. Oprostitev uvoznih dajatev pomeni oprostitev carine in dajatev z enakim učinkom ter

kmetijske prelevmane 5 in druge uvozne dajatve, določene na podlagi skupne kmetijske

politike ali drugih posebnih režimov, ki se uporabljajo za nekatere vrste blaga,

pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov.

5. Kadar se oprostitev odobri zaradi posebne uporabe blaga, jo lahko odobrijo le pristojni

organi države članice, na katere ozemlju naj bi bilo takšno blago namenjeno tej uporabi.

6. Pri nekaterih oprostitvah je omejena pravica do razpolaganja z blagom. Za nekatere vrste

oprostitev uredba namreč določa, da blaga, ki je bilo oproščeno plačila uvoznih dajatev, v

določenem obdobju ni mogoče posojati, dati kot varščino, oddajati ali prenesti, proti

plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom 6 . Pred vsakim

posojanjem, dajanjem za varščino, oddajo ali prenosom pred iztekom navedenega roka je

treba najprej plačati uvozne dajatve po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, dajanja za

varščino, oddaje ali prenosa, na podlagi lastnine in carinske vrednosti, ki jo tistega dne

ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

7. V skladu s 5. členom pravilnika se zneski, ki so v uredbi določeni v EUR, ob sprostitvi v

prost promet preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sprostitve.

8. Prvi odstavek 103. člena ZICPES določa za prehodno obdobje, da v primerih, ko je

upravičenec pridobil pravico do oprostitve uvoznih dajatev v skladu z veljavno

zakonodajo v Republiki Sloveniji pred 1. majem 2004 (na podlagi 159. do 164. člena

Carinskega zakona), ni pa še potekel rok prepovedi razpolaganja z blagom, ki je predmet

oprostitve, se carinski nadzor nad tem blagom izvaja do poteka tega roka. Če zaradi

neizpolnjevanja dolžnosti iz naslova pravice do carinske oprostitve nastane carinski dolg

po 1. maju 2004, se naknadno obračuna in izterja v korist Republike Slovenije, in sicer v

skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije pred 1. majem 2004.

4 Pogoji za oprostitev DDV so v glavnem izenačeni s pogoji za ostale uvozne dajatve, zato so posebej poudarjene

le razlike.

5 Prelevman je posebna kmetijska dajatev, ki se plačuje dodatno poleg carine. V tarifi je označeno kot +P. Višina

posebnih dajatev je določena v Uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu

plačuje posebna dajatev, višina pa je določena tudi v posameznih uredbah za izvajanje prostotrgovinskih

sporazumov. V CIS je označena s šifro 30 (carina pa 10).

6 Pristojni carinski organ je tisti, pri katerem je bila uveljavljena pravica do oprostitve plačila uvoznih dajatev.

2/16


‣ Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v

Republiko Slovenijo (2. do 10. člen uredbe in 2. poglavje pravilnika, 5. in 6. člen

pravilnika o 29. členu ZDDV)

9. To oprostitev lahko uveljavlja fizična oseba:

• ki je imela osebno lastnino v svoji lasti ali uporabi najmanj šest mesecev pred preselitvijo;

• ki je prebivala najmanj 12 mesecev zunaj Skupnosti;

• če se bo blago uporabljalo v enak namen kot v prejšnjem kraju običajnega bivališča;

• če oprostitev uveljavlja v 12 mesecih od dneva, ko se je preselila na carinsko območje RS

(če gre za državljana RS, ki se vrača na carinsko območje), oziroma od dneva izdaje

dovoljenja za stalno bivanje oziroma potrdila o odobrenem pribežališču v RS;

• če so bile v državi izvora oziroma v državi, iz katere prihaja, za oproščeno blago plačane

uvozne dajatve in davek na dodano vrednost.

Oprostitev se ne nanaša na:

− alkoholne izdelke,

− tobak ali tobačne izdelke,

− komercialna prevozna sredstva in

− izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali

svobodne poklice.

V primeru oprostitve uvoznih dajatev za rabljeno motorno vozilo ali rabljeno motorno

kolo vpiše carinski organ v enotno upravno listino opombo: "Če upravičenec odtuji

osebno motorno vozilo oziroma motorno kolo pred potekom treh let od dneva prepustitve,

mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinskim predpisi."

‣ Blago, uvoženo ob sklenitvi zakonske zveze (11. do 15. člen uredbe, 8. in 8. člen

pravilnika o 29. členu ZDDV)

10. Oprostitev plačila uvoznih dajatev lahko uveljavlja oseba, ki prenese običajno

prebivališče iz tretje države v RS ob sklenitvi zakonske zveze 7 , in sicer za balo,

gospodinjske predmete (nove in rabljene) ter običajna darila.

Oprostitev se lahko, razen v izjemnih primerih, uveljavlja največ dva meseca pred

sklenitvijo zakonske zveze s položitvijo varščine in največ štiri mesece po sklenitvi

zakonske zveze.

Za navedeno oprostitev ni vrednostne omejitve, razen za darila. Vrednost posameznega

darila namreč ne sme presegati 1.000 EUR, za oprostitev plačila DDV pa je vrednostna

omejitev 50.000,00 tolarjev.

Oprostitev se ne nanaša na alkoholne izdelke in tobak ali tobačne izdelke.

‣ Osebna lastnina, pridobljena z dedovanjem (16. do 19. člen uredbe in 10. člen pravilnika,

9. in 10. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

11. Oprostitev plačila uvoznih dajatev lahko uveljavljajo za predmete, ki jih podedujejo v

tujini, v dveh letih od dneva dokončne ureditve dedovanja 8 fizične osebe s stalnim

7 Oprostitev se izjemoma odobri tudi, če je oseba bivala zunaj Skupnosti manj kot 12 mesecev, vendar je tam

očitno nameravala neprekinjeno bivati 12 mesecev.

3/16


prebivališčem v Skupnosti ter pravne osebe, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in so

registrirane v Skupnosti. Plačila DDV so oproščene le fizične osebe.

Ta oprostitev ne velja za:

− alkoholne izdelke;

− tobak in tobačne izdelke;

− komercialna prevozna sredstva;

− predmete, ki se uporabljajo v obrti ali poklicu, razen prenosnih instrumentov in naprav, ki

jih je zapustnik uporabljal;

− zaloge surovin in končnih proizvodov ter polproizvodov;

− živino in kmetijske proizvode, ki presegajo običajne družinske potrebe.

‣ Gospodinjska oprema za opremljanje sekundarnega bivališča (20. do 24. člen uredbe)

12. Oprostitev lahko uveljavlja fizična oseba, ki:

− ima vsaj 12 mesecev običajno bivališče zunaj Skupnosti;

− ima sekundarno bivališče na carinskem območju v lasti ali najemu za najmanj 2 leti;

− se obveže, da sekundarnega bivališča ne bo prepustila tretjim osebam v času, ko je

odsotna sama ali njeni družinski člani.

Gospodinjska oprema pomeni osebne predmete, tekstilne izdelke za gospodinjstvo,

pohištvo in opremo za osebno uporabo oseb ali za zadovoljevanje njihovih gospodinjskih

potreb, ki je:

− bila v lasti in uporabi upravičenca najmanj šest mesecev pred uvozom,

− je po naravi in količini primerna za običajno opremljanje sekundarnega bivališča.

Omejitev razpolaganja velja dve leti, za gospodinjsko opremo večje vrednosti pa se lahko

ta rok podaljša na 10 let.

Oprostitve plačila DDV ni.

‣ Šolska oprava 9 , študijski materiali 10 in druga šolska oprema (25. in 26. člen uredbe, 11.

člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

13. Oprostitev lahko uveljavljajo (vsaj enkrat na šolsko leto) za opremo študentske sobe

šolarji in študenti 11 , ki prihajajo na carinsko območje Skupnosti, da bi se tu šolali, in je

namenjena njihovi osebni uporabi v času študija.

Plačila DDV so oproščeni le učni pripomočki, ki jih dijaki in študenti uporabljajo pri

svojem študiju.

‣ Pošiljke zanemarljive vrednosti (27. in 28. člen uredbe, 4. člen pravilnika o 29. členu

ZDDV)

14. Pošiljke v pisemski in paketni pošti so oproščene plačila uvoznih dajatev do skupne

vrednosti 22 EUR, razen če vsebujejo alkoholne izdelke, parfume in toaletne vode ter

tobak in tobačne izdelke.

8 Poleg EUL mora upravičenec carinskemu organu predložiti akt pristojnega organa v RS ali tretji državi o

dedovanju predmetov, za rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika in druge predmete za osebno rabo pa

zadostuje predložitev smrtovnice.

9 Perilo in tekstilni izdelki za gospodinjstvo ter nova ali rabljena obleka.

10 Predmeti in naprave, ki se navadno uporabljajo pri študiju.

11 Osebe, ki so vpisane v izobraževalni zavod na carinskem območju.

4/16


Plačila DDV so oproščene pošiljke do skupne vrednosti 6.000,00 tolarjev.

‣ Majhne pošiljke nekomercialne narave (29. do 31. člen uredbe, 12. do 14. člen pravilnika

o 29. členu ZDDV)

15. Plačila uvoznih dajatev so oproščene pošiljke, ki jih iz tretje države pošlje fizična oseba

drugi fizični osebi, ki živi na carinskem območju, če:

− so priložnostne;

− vsebujejo blago, ki je namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine;

− narava in/ali količina ne kaže na komercialni namen;

− skupna vrednost blaga ne presega 45 EUR;

− so poslane brezplačno.

16. Pošiljke lahko vsebujejo tudi naslednje blago, vendar se vštevajo v skupno vrednost

pošiljke:

a) tobačni izdelki:

− 50 cigaret, ali

− 25 cigarilosov (cigar največje teže 3 gramov po kosu), ali

− 10 cigar, ali

− 50 gramov tobaka za kajenje; in

b) alkohol in alkoholne pijače:

− destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo nad 22 % vol – 1 liter, ali

− destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z alkoholno

stopnjo največ 22 % vol – 1 liter, ali

− peneča vina, desertna vina – 1 liter, ali

− mirna vina – 2 litra;

c) parfumi: 50 gramov ali

d) toaletne vode: 0,25 litra.

Če so v pošiljkah večje količine od navedenih, je blago v celoti izključeno iz oprostitve

plačila uvoznih dajatev.

Plačila DDV so oproščene pošiljke do skupne vrednosti 9.000,00 tolarjev.

‣ Proizvodna sredstva in druga oprema, ki se uvaža pri prenosu dejavnosti iz tretje države v

Skupnost (32. do 38. člen uredbe, 23. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

17. Oprostitev lahko uveljavlja podjetje 12 , ki dokončno preneha opravljati dejavnost v tretji

državi in se preseli na carinsko območje, kjer bo opravljalo podobno dejavnost. Oprostitev

se lahko uveljavlja za blago, ki:

− ga je podjetje dejansko uporabljalo najmanj 12 mesecev pred prenehanjem poslovanja v

tretji državi;

− bo po prenosu uporabljano v enake namene;

− je namenjeno novo ustanovljeni dejavnosti;

− ustreza naravi in velikosti podjetja.

Oprostitev ne velja za:

12 Podjetje pomeni neodvisno gospodarsko enoto, proizvodno enoto ali enoto za storitvene dejavnosti. Navedena

oprostitev pa se smiselno uporablja tudi za osebe, ki opravljajo svoboden poklic, in pravne osebe, ki opravljajo

neprofitno dejavnost in takšno dejavnost prenesejo iz tretje države na carinsko območje.

5/16


− prevozna sredstva, ki niso proizvodno sredstvo ali sredstvo v storitveni dejavnosti;

− zaloge vseh vrst, namenjene človeški prehrani ali živalski krmi;

− gorivo in zaloge surovin ali končnih izdelkov ter polgotovih izdelkov;

− živino, ki je v lasti trgovcev.

Omejitev razpolaganja velja 12 mesecev. Če obstaja nevarnost zlorabe, se lahko ta rok

podaljša na 36 mesecev.

‣ Izdelki, ki so jih pridelali kmetje Skupnosti na posestvih v tretji državi (39. do 42. člen

uredbe, 24. in 25. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

18. Plačila uvoznih dajatev so oproščeni kmetijski, čebelarski, vrtnarski in gozdarski pridelki

s posestev v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, upravljajo pa jih

kmetijski pridelovalci z glavnim podjetjem na območju, ki meji na zadevno tretjo državo

Oprostitev lahko uveljavlja kmetijski pridelovalec 13 oziroma druga oseba v njegovem

imenu.

‣ Semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih uvažajo kmetijski

pridelovalci iz tretjih držav za uporabo na posestvih, ki mejijo na takšne države (43. in 44.

člen uredbe, 24. in 25. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

19. Oprostitev lahko uveljavlja kmetijski pridelovalec oziroma druga oseba v njegovem

imenu, in sicer za količine izdelkov, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti na posestvu.

‣ Blago v osebni prtljagi 14 potnikov (45. do 49. člen uredbe, 11. in 12. člen pravilnika, 6.

točka 29. člena ZDDV)

20. Pogoj za oprostitev je uvoz nekomercialne narave, ki je priložnosten in ga sestavlja

izključno blago za osebno uporabo potnikov ali njegovih družinskih članov, ali blago,

namenjeno za darila, narava in količina blaga pa ne kažeta na uvoz iz komercialnih

razlogov.

Oprostitev se nanaša tudi na naslednje blago:

a) tobačni izdelki:

− 200 cigaret, ali

− 100 cigarilosov (cigar največje teže 3 gramov po kosu), ali

− 50 cigar, ali

− 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerno količino različnih navedenih tobačnih

izdelkov; in

b) alkohol in alkoholne pijače:

− destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo nad 22 % vol – 1 liter, ali

− destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z alkoholno

stopnjo največ 22 % vol – 1 liter, ali

− mirna vina – 2 litra;

c) parfumi: 50 gramov in

toaletne vode: 0,25 litra.

13 Določbe se smiselno uporabljajo tudi za ribiče in športnike Skupnosti.

14 "Osebna prtljaga" je vsa prtljaga, ki jo potnik lahko predloži carinskih organom ob vstopu v Skupnost ali ki jo

predloži istim organom kasneje, če lahko dokaže, da je bila registrirana kot spremljajoča prtljaga pri podjetju, ki

jo je pripeljalo v Skupnost iz tretje države, iz katere potnik prihaja. Prenosne posode z gorivom niso osebna

prtljaga.

6/16


Oprostitve iz točk a) in b) ne morejo uveljavljati potniki, ki so mlajši od 17 let.

Oprostitev se prizna za blago do skupne vrednosti 175 EUR, potnikom, mlajšim od 15 let

do vrednosti 90 EUR, potnikom v maloobmejnem prometu pa 20 EUR. To so osebe s

stalnim prebivališčem na obmejnem območju in osebe, ki so na tem območju zaposlene.

Te osebe lahko v osebni prtljagi prenašajo z oprostitvijo plačila uvoznih dajatev tudi

naslednje:

a) tobačni izdelki:

− 25 cigaret, ali

− 10 cigarilosov (cigar z največ 3 grami po kosu), ali

− 5 cigar, ali

− 250 gramov tobaka za kajenje ali sorazmerno količino različnih navedenih tobačnih

izdelkov; in

b) alkohol in alkoholne pijače:

− 1 liter in

− 0,25 litra žgane alkoholne pijače.

Če vrednost blaga presega navedene zneske, se oprostitev upošteva le za določen znesek,

razen če vrednosti posameznega predmeta ni mogoče razdeliti. V tem primeru se uvozne

dajatve obračunajo za celotno blago.

‣ Izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali; znanstveni instrumenti in naprave (50. do

59. člen uredbe, 17. in 18. člen pravilnika)

21. Blago iz priloge I 15 se lahko uvozi brez uvoznih dajatev, ne glede na to, kdo je prejemnik

in za kaj je namenjeno.

Blago iz priloge II 16 se lahko uvozi brez uvoznih dajatev, če je namenjeno:

• javnim izobraževalnim, znanstvenim ali kulturnim zavodom ali organizacijam;

• zavodom ali organizacijam iz kategorij, ki so navedene ob vsakem izdelku v stolpcu 3

omenjene priloge, pod pogojem, da je oprostitev plačila uvoznih dajatev odobril pristojni

organ 17 v državi članici.

Drugo blago lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev, če ga uvažajo izključno v

nekomercialne namene:

• javna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami,

ter tisti oddelki javnih podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali

znanstvenimi raziskavami, ali

• zasebna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi

raziskavami in imajo dovoljenje pristojnih organov 18 držav članic, da prejemajo takšne

izdelke brez plačila uvoznih dajatev in ostanejo v lasti osebe s sedežem zunaj Skupnosti.

15 Npr. knjige, publikacije in dokumenti, plošče, posneti filmi, mikrofilmi, knjige, slikanice, šolski delovni

zvezki, fotografije, mikrokopije, katalogi, načrti in zemljevidi, instrumenti in aparati ter modeli, namenjeni

izključno za prikazovanje v izobraževalnem procesu ali na razstavi, avdiovizualni material izobraževalnega in

kulturnega značaja.

16 Npr. kinematografski filmi, diagrami, arhivski material, posebni filmi, stenske karte, vzorci, modeli.

17 Potrdilo izda ministrstvo, pristojno za kulturo. Izdano je lahko za vsak primer posebej ali pa za določeno

obdobje.

18 Potrdilo izda ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, oziroma ministrstvo, pristojno za šolstvo. Izdano

je lahko za vsak primer posebej ali pa za določeno obdobje.

7/16


‣ Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi za raziskave (60. člen uredbe, 9. točka

29. člena ZDDV)

22. Oprostitev uvoznih dajatev se odobri za:

• živali, posebej pripravljene za laboratorijsko uporabo;

• biološke ali kemične snovi, če se enakovredne ne proizvajajo na carinskem območju

Skupnosti in se uvažajo izključno v nekomercialne namene ter so vključene v poseben

seznam.

Oprostitev je omejena na živali in biološke ali kemične snovi, ki so namenjene za:

• javne zavode, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami,

ter tiste oddelke javnih zavodov, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali

znanstvenimi raziskavami;

• zasebna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi

raziskavami in imajo dovoljenje pristojnih organov 19 držav članic, da prejemajo takšne

izdelke prosto dajatev.

Plačila DDV je blago oproščeno le primeru, če je poslano brezplačno.

‣ Zdravilne učinkovine človeškega izvora in reagenti za ugotavljanje krvnih skupin in vrst

tkiv (61. do 63. člen uredbe, 18. in 19. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

23. Oprostitev je omejena na proizvode, ki:

• so namenjeni ustanovam ali laboratorijem, ki imajo dovoljenje Agencije Republike

Slovenije za zdravila, za uporabo izključno v nekomercialne zdravstvene ali znanstvene

namene;

• jih spremlja certifikat o skladnosti, ki ga je izdal ustrezno priznan organ v tretji državi, iz

katere prihaja proizvod;

• se nahajajo v posodah s posebno nalepko za identifikacijo.

‣ Instrumenti in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje (63.a in 63.b

člen uredbe)

24. Oprostitev se nanaša na blago:

• ki ga podari dobrodelna ali človekoljubna organizacija ali fizična oseba zdravstvenim

organom, bolnišnicam ali inštitutom za medicinske raziskave, ki imajo dovoljenje

Agencije Republike Slovenije za zdravila za prejem takšnih izdelkov brez plačila uvoznih

dajatev, ali

• ki ga kupijo takšni zdravstveni organi, bolnišnice ali inštituti za medicinske raziskave v

celoti s sredstvi, ki jih je dala dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ali s

prostovoljnimi prispevki

Pogoja:

− donacija ne prikriva komercialnih namenov donatorja,

− donator ni povezan s proizvajalcem instrumentov ali naprav.

Oprostitve plačila DDV ni.

‣ Referenčne učinkovine za kvalitativno kontrolo medicinskih proizvodov (63. c člen uredbe,

9. točka 29. člena ZDDV)

19 Potrdilo izda ministrstvo, pristojno za znanost, ali ministrstvo, pristojno za zdravstvo.

8/16


25. Oproščena je pošiljka z vzorci referenčnih učinkovin, ki jih je potrdila Svetovna

zdravstvena organizacija (WHO), za kvalitativno kontrolo materialov, ki se porabljajo pri

proizvodnji medicinskih izdelkov. Prejemnik pošiljke mora imeti dovoljenje Agencije

Republike Slovenije za zdravila, da lahko prejema takšne pošiljke brez plačila uvoznih

dajatev.

‣ Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah (64. člen

uredbe, 20. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

26. Uvoznih dajatev so oproščeni izdelki za človeško ali veterinarsko medicinsko uporabo za

ljudi in živali, in sicer v omejenih količinah, potrebnih za lastne potrebe v času bivanja na

carinskem območju Skupnosti.

‣ Blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije: izdelki za slepe in druge prizadete

osebe (65. do 85. člen uredbe, 21. in 22. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

27. Plačila uvoznih dajatev so za splošne namene oproščene:

• osnovne potrebščine, ki jih uvažajo državne organizacije ali druge dobrodelne ali

človekoljubne organizacije, ki so jih priznali pristojni organi 20 , za brezplačno

razdeljevanje osebam, ki potrebujejo pomoč;

• blago vseh vrst, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija, registrirana v tretji državi,

brez komercialnih namenov na strani pošiljatelja, državnim organizacijam ali drugim

dobrodelnim ali človekoljubnim organizacijam, ki so jih priznali pristojni organi, 21 za

uporabo pri zbiranju sredstev na občasnih dobrodelnih prireditvah v korist oseb, ki

potrebujejo pomoč;

• opremo in pisarniški material, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija, registrirana

zunaj Skupnosti, brez komercialnih namenov na strani pošiljatelja, dobrodelnim ali

človekoljubnim organizacijam, ki so jih priznali pristojni organi 22 , izključno za

zadovoljevanje lastnih poslovnih potreb ali za izvajanje lastnih dobrodelnih ali

človekoljubnih dejavnosti.

Oprostitev ne velja za alkoholne izdelke, tobak ali tobačne izdelke, kavo in čaj ter

motorna vozila, razen reševalnih vozil.

28. Neposredna oprostitev blaga za lastno uporabo slepih ali drugih prizadetih oseba se odobri

pod pogojem, da določbe, ki veljajo v državah članicah, omogočajo zadevnim osebam

dokazati status slepe ali prizadete osebe, ki ima pravico do takšne oprostitve.

29. Če je blago iz priloge III namenjeno za izobraževanje, znanstveno ali kulturno

napredovanje slepih oseb, se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev.

Blago iz priloge IV je oproščeno plačila uvoznih dajatev, če jih uvozijo:

• slepe osebe same za lastno uporabo ali

20 Ti organi so različni glede na obliko take organizacije. Dokazovati pa morajo, da so bile organizacije

ustanovljene za človekoljubno in humanitarno dejavnost ter se z njo dejansko ukvarjajo.

21 Gl. opombo 17.

22 Gl. opombo 17.

9/16


• ustanove ali organizacije, ki skrbijo za izobraževanje slepih ali za pomoč slepim, ki imajo

dovoljenje pristojnega organa 23 države članice, da lahko prejemajo takšne pošiljke brez

plačila uvoznih dajatev.

30. Predmeti, posebej namenjeni za izobraževanje, zaposlovanje ali socialno napredovanje

telesno ali duševno prizadetih oseb, razen slepih oseb, se lahko uvozijo brez plačila

uvoznih dajatev, če:

• so namenjeni lastni uporabi prizadetih oseb,

• jih uvažajo institucije ali organizacije, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali

nudenjem pomoči prizadetim osebam in imajo dovoljenje pristojnega organa 24 države

članice za oprostitev plačila uvoznih dajatev.

V skladu z 12. točko ZDDV so plačila DDV oproščeni predmeti, ki jih brezplačno uvažajo

ustanove ali organizacije, katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem

osebam, in na strani donatorjev ni izražen komercialni namen.

31. Blago, ki ga uvozijo državne ali druge dobrodelne oziroma človekoljubne organizacije, ki

so jih priznali pristojni organi 25 , se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev, če je

namenjeno:

• za brezplačno razdeljevanje žrtvam elementarnih nesreč, ki so prizadele ozemlje ene ali

več držav članic, ali

• za brezplačno uporabo žrtvam takšnih nesreč, pri tem pa blago ostane v lasti zadevnih

organizacij.

Oprostitev je pogojena z odločbo Komisije, ki jo izda na zahtevo države članice, ta pa po

potrebi določi obseg uporabe oprostitve in pogoje zanjo.

Če blago prenehajo uporabljati osebe oziroma organizacije, ki so ga uvozile z oprostitvijo

plačila uvoznih dajatev, ga ni mogoče posojati, oddajati ali prenašati brez predhodnega

obvestila pristojnemu carinskemu organu, razen če tudi te izpolnjujejo predpisane pogoje

in uporabljajo blago v predpisane namene.

‣ Častna odlikovanja ali nagrade (86. člen uredbe, 15. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

32. Če upravičenec predloži pristojnim organom 26 primerna dokazila in če obravnavane

dejavnosti niso komercialne narave, se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev:

• odlikovanja, ki jih podelijo vlade tretjih držav osebam z običajnim bivališčem na

carinskem območju Skupnosti;

• pokali, medalje in podobne nagrade, ki jih dobitniki sami uvozijo v Skupnost, imajo

predvsem predvsem simbolično vrednost in so bile v tretji državi dodeljene osebam z

običajnim bivališčem na carinskem območju Skupnosti za dejavnosti na področjih, kot so

umetnost, znanost, šport ali javne službe, ali kot priznanje za zasluge pri določenem

dogodku;

23 To so različni organi, dovoljenja pa morajo dokazovati, da so organizacije ustanovljene za opravljanje

dejavnosti izobraževanja in pomoči slepim osebam.

24 To so različni organi, dovoljenja pa morajo dokazovati, da so organizacije ustanovljene za opravljanje

dejavnosti izobraževanja in pomoči prizadetim osebam.

25 Te organizacije morajo predložiti dokazilo o dejanski dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti.

26 Potrdilo izda Ministrstvo za finance, če pa je oprostitev predpisana z mednarodno pogodbo, takšno potrdilo ni

potrebno.

10/16


• pokali, medalje in podobne nagrade, ki imajo predvsem simbolično vrednost in jih

brezplačno dajo organi oblasti ali osebe, registrirane v tretjih državah, za dodelitev na

carinskem območju Skupnosti v enake namene, kakor je navedeno v drugi alinei.

‣ Darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov (87. do 89. člen uredbe, 16. člen pravilnika

o 29. členu ZDDV)

33. Oprostitev se odobri za naslednje blago:

• blago, ki ga na carinsko območje Skupnosti uvozijo osebe, ki so bile na uradnem obisku v

tretji državi in so ob tej priložnosti takšno blago prejele v dar od državnih organov

gostiteljice;

• blago, ki ga na carinsko območje Skupnosti uvozijo osebe, ki prihajajo na uradni obisk v

Skupnost in ob tej priložnosti prinašajo takšno blago v dar državnim organom gostiteljice;

• blago, ki ga v znak prijateljstva ali dobre volje pošlje v dar uradni organ, organ oblasti ali

skupina, ki opravlja dejavnost v javnem interesu in se nahaja v tretji državi, uradnemu

organu, organu oblasti ali skupini, ki opravlja dejavnost v javnem interesu, se nahaja v

Skupnosti in ima dovoljenje pristojnega organa (tj. Ministrstva za finance) za oprostitev

plačila uvoznih dajatev.

Oprostitev se odobri le, če:

− so takšna darila priložnostna,

− po naravi, vrednosti ali količini ne odražajo komercialnih interesov,

− se ne uporabljajo v komercialne namene.

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke ter tobak in tobačne izdelke.

‣ Blago, namenjeno monarhom oziroma voditeljem držav (90. člen uredbe, 17. člen

pravilnika o 29. členu ZDDV)

34. Brez plačila uvoznih dajatev se lahko uvozijo:

• darila vladajočim monarhom oziroma voditeljem držav;

• blago, namenjeno uporabi ali porabi vladajočim monarhom tretjih držav oziroma

voditeljem tretjih držav ali osebam, ki jih uradno zastopajo, med uradnim bivanjem na

carinskem območju Skupnosti. Oprostitev lahko uvozna država članica pogoji z vzajemno

obravnavo.

‣ Blago, uvoženo za spodbujanje trgovine (91. do 99. člen uredbe, 26. do 29. člen

pravilnika o 29. členu ZDDV)

35. Tako blago so vzorci blaga zanemarljive vrednosti, tiskovine in oglaševalski material ter

proizvodi, ki se uporabljajo na sejmih ali podobnih prireditvah

36. Oprostitev za tiskovine in oglaševalski material se lahko uveljavlja, če je blago

namenjeno:

• prodaji ali oddaji,

• za prevoz, komercialno zavarovanje ali bančne storitve, ki jih nudi oseba, registrirana

zunaj carinskega območja Skupnosti.

Oprostitev je omejena na tiskane oglase, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• tiskovine morajo jasno navajati ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja blago, ali ki

ponuja storitve, na katere se nanašajo;

11/16


• vsaka pošiljka vsebuje največ en dokument ali en sam izvod vsakega dokumenta, če jo

sestavlja več dokumentov. Pošiljke, ki vsebujejo več izvodov istega dokumenta, so lahko

tudi oproščene, če njihova skupna bruto teža ne presega enega kilograma;

• tiskovine ne smejo biti del večje pošiljke istega pošiljatelja istemu prejemniku.

Oproščeni so tudi izdelki za reklamne namene brez prave komercialne vrednosti, ki jih

brezplačno pošljejo dobavitelji svojim strankam in razen oglaševalske funkcije nimajo

druge praktične uporabe.

37. Oprostitev za proizvode, ki se uporabljajo na sejmih ali podobnih prireditvah, se nanaša

na:

• majhne predstavitvene vzorce blaga, proizvedene zunaj Skupnosti, namenjene za sejme ali

podobne prireditve;

• blago, ki se uvaža izključno za predstavitve ali za predstavitev strojev ali naprav,

proizvedenih zunaj Skupnosti in se predstavljajo na sejmih ali podobnih prireditvah;

• razne materiale majhne vrednosti, npr. barve, lake, zidne tapete, ki jih uporabljajo

predstavniki iz tretjih držav za postavitev, opremljanje in urejanje začasnih razstavnih

prostorov na sejmih ali podobnih prireditvah in se po uporabi uničijo;

• tiskovine, kataloge, prospekte, cenike, reklamne plakate, koledarje z ilustracijami ali brez

njih, fotografije brez okvirja ali druge izdelke, dobavljene za oglaševanje blaga,

proizvedenega zunaj Skupnosti, in se prikazujejo na sejmih ali podobnih prireditvah.

Oprostitev je omejena na vzorce, ki:

• se kot taki uvažajo brezplačno iz tretjih držav ali se pošiljajo na razstave iz na debelo

uvoženih pošiljk blaga iz takšnih držav;

• se razdeljujejo izključno brezplačno obiskovalcem razstav, ki jih bodo porabili sami;

• jih je mogoče prepoznati kot reklamne vzorce majhne skupne vrednosti;

• so težko tržljivi in (če je to primerno) so pakirani na takšen način, da je količina

zadevnega artikla manjša od najmanjše količine enakega artikla, ki jo je mogoče kupiti na

trgu;

• v primeru živil ali pijače niso pakirani tako, kakor je navedeno v prejšnji alinei, in se

užijejo na sami razstavi;

• sta njihova skupna vrednost in količina primerni naravi razstave, številu obiskovalcev in

obsegu sodelovanja razstavljavca.

Oprostitev ne velja za alkoholne izdelke, tobak in tobačne izdelke ter goriva (trda, tekoča

ali plinasta).

‣ Blago, uvoženo za preglede, analize ali preskuse (100. do 106. člen uredbe, 30. do 33.

člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

38. Blago, za katero se ugotavlja sestava, kakovost ali druge tehnične značilnosti zaradi

informiranja ali industrijskih oziroma komercialnih raziskav, se lahko uvozi brez plačila

uvoznih dajatev, če se blago pri tem v celoti porabi ali uniči. Rok, v katerem mora biti

testiranje oziroma preskušanje končano, določi carinski organ.

‣ Pošiljke organizacijam za varstvo avtorskih pravic ali industrijskih in komercialnih

patentnih pravic (107. člen uredbe, 34. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

39. Predmeti in spremljajoča dokumentacija v zvezi s pridobitvijo ali varstvom blagovne

znamke, patenta ali druge podobne pravice so oproščeni plačila uvoznih dajatev.

12/16


‣ Turistična informativna literatura (108. člen uredbe, 35. člen pravilnika o 29. členu

ZDDV)

40. Brez plačila uvoznih dajatev se lahko uvozi naslednje blago:

• dokumentacija (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, plakati z okvirjem ali brez,

fotografije brez okvirja in fotografske povečave, zemljevidi z ilustracijami ali brez njih,

okenske prosojnice in ilustrirani koledarji), namenjena brezplačnemu razdeljevanju in

katere glavni namen je spodbujati ljudi, naj obiščejo tuje države, zlasti pa naj obiščejo

kulturne, turistične, športne, verske, trgovske ali strokovne prireditve ali srečanja, če

takšno literaturo sestavlja največ 25 % zasebnih komercialnih oglasov, razen zasebnih

komercialnih oglasov za podjetja Skupnosti, in če je splošna narava oglaševalskih ciljev

očitna;

• seznami tujih hotelov in letopisi, ki jih objavljajo uradne turistične agencije ali se

objavljajo pod njihovim okriljem, in urniki tujih prevoznih storitev, če je takšna literatura

namenjena brezplačnemu razdeljevanju in vsebuje največ 25 % zasebnih komercialnih

oglasov, razen vseh komercialnih oglasov za podjetja Skupnosti;

• referenčni material, ki ga dobijo akreditirani predstavniki ali dopisniki, ki jih imenujejo

uradne nacionalne turistične agencije, in ni namenjen razdeljevanju, npr. letopisi, seznami

telefonskih številk ali teleksov, seznami hotelov, sejemski katalogi, vzorci obrtnih

izdelkov zanemarljive vrednosti, literatura o muzejih, univerzah, zdraviliščih in drugih

podobnih ustanovah.

‣ Razni dokumenti in predmeti (109. člen uredbe, 21. točka 29. člena ZDDV)

41. Naslednje se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev:

• dokumenti, brezplačno poslani javnim službam držav članic;

• objave tujih vlad in objave uradnih mednarodnih organov, namenjene brezplačnemu

razdeljevanju;

• glasovnice za volitve, ki jih organizirajo organi, ustanovljeni v tretjih državah;

• predmeti za dokazne ali podobne namene na sodiščih ali drugih uradnih agencijah držav

članic;

• vzorčni podpisi ali natisnjene okrožnice, ki zadevajo podpise, poslane kot del običajne

izmenjave podatkov med javnimi službami ali bančnimi ustanovami;

• uradne tiskovine, poslane centralnim bankam držav članic;

• poročila, izjave, opombe, prospekti, obrazci in drugi dokumenti, ki jih sestavijo podjetja,

registrirana v tretji državi, poslani imetnikom ali podpisnikom vrednostnih papirjev, ki so

jih izdala takšna podjetja;

• posneti nosilci (luknjane kartice, zvočni posnetki, mikrofilmi itd.) za prenos podatkov,

poslani brezplačno naslovniku, če dajatve prost uvoz ne povzroča zlorab ali večjih

izkrivljanj konkurence;

• datoteke, arhivi, natisnjeni obrazci in drugi dokumenti za uporabo na mednarodnih

sestankih, konferencah ali kongresih ter poročila o takšnih srečanjih;

• načrti, tehnične risbe, posnetki, opisi in drugi podobni dokumenti, ki se uvažajo za

pridobivanje ali izpolnjevanje naročil v tretji državi ali za sodelovanje v razpisu na

carinskem območju Skupnosti;

• dokumenti za uporabo pri izpitih, ki jih na carinskem območju Skupnosti organizirajo

ustanove iz tretjih držav;

• tiskani obrazci, ki se uporabljajo kot uradni dokumenti pri mednarodnem gibanju vozil ali

blaga v okviru mednarodnih konvencij;

13/16


• tiskani obrazci, nalepke, listki in podobni dokumenti, ki jih pošlje prevozno podjetje ali

podjetje v hotelski industriji v tretji državi potovalnim agencijam, registriranim na

carinskem območju Skupnosti;

• tiskani obrazci in listki, enotni tovorni listi, tovorni listi in drugi komercialni ali pisarniški

dokumenti, ki so bili uporabljeni;

• uradni tiskani obrazci iz tretje države ali mednarodnih organov in tiskovine, skladne z

mednarodnimi standardi, ki jih pošljejo združenja iz tretjih držav za razdeljevanje

ustreznim združenjem na carinskem območju Skupnosti;

• fotografije, diapozitivi in odlitki za fotografije, podnaslovljeni ali ne, poslani tiskovnim

agencijam ali založnikom časopisov ali revij.

‣ Pomožni materiali za natovarjanje in raztovarjanje blaga med prevozom (110. člen

uredbe, 36. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

42. Razni materiali, kot so vrvi, slama, platno, papir in karton, volna in plastične mase, ki se

uporabljajo za natovarjanje in zavarovanje, tudi za toplotno varovanje blaga med

prevozom iz tretje države na carinsko območje Skupnosti in jih navadno ni mogoče še

enkrat uporabiti, se lahko uvozijo brez uvoznih dajatev.

‣ Stelja, krma in krmila za živali med prevozom (111. člen uredbe, 36. člen pravilnika o 29.

členu ZDDV)

43. Stelja, krma in krmila kakršnega koli opisa, natovorjeni na prevozna sredstva, ki se

uporabljajo za prevoz živali iz tretje države na carinsko območje Skupnosti, za

razdeljevanje omenjenim živalim med potjo, se lahko uvozijo brez uvoznih dajatev.

‣ Gorivo in maziva kopenskih motornih vozil (112. do 116. člen uredbe, 37. člen pravilnika

o 29. členu ZDDV)

44. Brez uvoznih dajatev se lahko uvozi:

• gorivo v standardnih rezervoarjih osebnih in komercialnih motornih vozil in motornih

koles, ki vstopajo na carinsko območje Skupnosti, pri čemer je gorivo oproščeno plačila

DDV le do količine 200 litrov;

• gorivo v prenosnih rezervoarjih, ki jih imajo osebna motorna vozila in motorna kolesa,

vendar največ 10 litrov na vozilo ter brez poseganja v domače določbe o posesti in

prevozu goriva;

Oprostitev se uporablja tudi za maziva, ki so prisotna v motornih vozilih in so potrebna za

normalno delovanje med zadevno vožnjo.

‣ Materiali za izgradnjo, vzdrževanje ali okraševanje spominskih obeležij ali pokopališč

žrtev vojne (117. člen uredbe, 38. člen pravilnika o 29. členu ZDDV)

45. Blago za izgradnjo, vzdrževanje in okraševanje pokopališč in grobov ter spominskih

obeležij žrtev vojn iz tretjih držav, pokopanih v Skupnosti, ki ga uvozijo organizacije, ki

imajo za to dovoljenje pristojnih organov, se lahko uvozi brez uvoznih dajatev.

‣ Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni predmeti (118. člen uredbe, 38. člen pravilnika

o 29. členu ZDDV)

46. Brez uvoznih dajatev se lahko uvozijo:

14/16


• krste s trupli ali žare s pepelom umrle osebe ter rože, pogrebni venci in drugo okrasje, ki

jih navadno spremlja;

• rože, pogrebni venci ali okrasje, ki ga prinese oseba z bivališčem v tretji državi na pogreb

ali za krašenje grobov na carinskem območju Skupnosti, če takšen uvoz ne po naravi ne

po količini ne odraža komercialnih namenov.

Oprostitev plačila izvoznih dajatev

47. Oprostitev izvoznih dajatev pomeni oprostitev kmetijskih prelevmanov in drugih izvoznih

dajatev, določenih na podlagi skupne kmetijske politike ali posebnih režimov, ki se

uporabljajo za nekatere vrste blaga, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov.

‣ Pošiljke zanemarljive vrednosti (119. člen uredbe)

48. Pošiljke, ki so poslane prejemniku v pisemski ali paketni pošti in vsebujejo blago,

katerega skupna vrednost ne presega 10 EUR, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

‣ Udomačene živali, ki se izvažajo ob prenosu kmetijske dejavnosti iz Skupnosti v tretjo

državo (120. člen uredbe)

49. Udomačene živali, ki so del živine kmetijskega posestva, ki je prenehalo poslovati v

Skupnosti in prenaša svoje dejavnosti v tretjo državo, se lahko izvozijo brez izvoznih

dajatev.

‣ Proizvodi, ki so jih pridelali kmetijski pridelovalci na posestvih v Skupnosti (121. do 123.

člen uredbe)

50. Kmetijski ali živinorejski izdelki, pridelani na carinskem območju Skupnosti na posestvih,

ki mejijo na tretjo državo in jih kot lastniki ali najemniki upravljajo osebe z glavnim

podjetjem v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, se lahko izvozijo brez

izvoznih dajatev.

‣ Semena, ki jih izvažajo kmetijski pridelovalci za uporabo na posestvih v tretjih državah

(124. in 125. člen uredbe)

51. Semena za uporabo na posestvih v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, in

jih kot lastniki ali najemniki upravljajo osebe, katerih glavno podjetje se nahaja na

omenjenem carinskem območju v neposredni bližini zadevne tretje države, se lahko

izvozijo brez izvoznih dajatev.

‣ Krma in krmila, ki spremljajo živali med prevozom (126. člen uredbe)

52. Krma in krmila kakršnega koli opisa, natovorjena na prevozna sredstva, ki se uporabljajo

za prevoz živali s carinskega območja Skupnosti v tretjo državo, za razdeljevanje

omenjenim živalim med potjo, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

Oprostitev plačila dajatev za vrnjeno blago 27

27 185. do 187. člen CZ in 844. do 855. člen izvedbene uredbe.

15/16


53. Blago Skupnosti, ki je bilo izvoženo s carinskega območja Skupnosti (s tem pa je izgubilo

status blaga Skupnosti) ter je v roku treh let ponovno vneseno na to carinsko območje in

sproščeno v prost promet, je oproščeno uvoznih dajatev pod naslednjimi pogoji:

• carinska deklaracija za sprostitev blaga v prost promet ponovno uvoženega blaga mora

biti vložena najpozneje v treh letih po dejanskem izvozu blaga (v izjemnih primerih je

mogoče ta rok tudi podaljšati);

• deklarant mora podati izrecno zahtevo, da se blago obravnava kot ponovno uvoženo

blago;

• blago je ponovno uvoženo v enakem stanju, v kakršnem je bilo ob izvozu (nespremenjeno

blago).

Izvedbena uredba določa podrobnejša pravila predvsem v tistih primerih, ko je bilo blago

ob izvozu deležno kakršnih koli ugodnosti (na primer izvozne spodbude v kmetijstvu); te

morajo biti razveljavljene, če naj bo blago uvoženo brez plačila uvoznih dajatev in če naj

to blago ponovno pridobi status blaga Skupnosti.

54. Carinski organi pri izpolnjevanju izvoznih carinskih formalnosti na zahtevo udeleženega

izdajo dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga v primeru

ponovnega vnosa na carinsko območje Skupnosti, in sicer:

• izvod izvozne deklaracije, ki so ga izvozniku vrnili carinski organi, ali izvod tega

dokumenta, ki so ga ti organi ustrezno potrdili, ali

list INF 3 28 , ali

• druga ustrezna dokazila, ki jih predloži deklarant in na podlagi katerih carinski organ

ugotovi, da je blago, ki je prijavljeno za sprostitev v prost promet, blago, ki je bilo prvotno

izvoženo s carinskega območja Skupnosti in je v trenutku izvoza izpolnjevalo potrebne

pogoje, da se lahko blago obravnava kot vrnjeno blago.

Oprostitve za izdelke morskega ribolova in drugih izdelkov iz morja 29

55. V primeru sprostitve v prost promet so oproščeni plačila uvoznih dajatev:

• izdelki ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni v ozemeljskih vodah tretje države z

ladjami, ki so vpisane ali registrirane v državi članici in plovejo pod zastavo te države;

• izdelki, izdelani na predelovalnih ladjah, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje alinee.

To pojasnilo se uporablja od 1. 5. 2004.

28 List INF 3 se izpolni na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 110 izvedbene uredbe.

29 188. člen CZ, 856.a člen izvedbene uredbe.

16/16

More magazines by this user
Similar magazines