Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56 ...

carina.gov.si

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56 ...

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/1999 in 57/2004)

izdaja generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije

NAVODILO

O IZVAJANJU POSTOPKA IZVOZA PRI CARINSKEM URADU IZSTOPA ZA BLAGO,

KI ZANJ NE VELJA UKREP PREPOVEDI ALI OMEJITVE IN NJEGOVA VREDNOST

NE PRESEGA 3000 EUR, št. 20/2004

Pravna podlaga

1. Določbe, ki predpisujejo izvozni postopek za blago, za katero ne velja ukrep prepovedi

ali omejitve in katerega vrednost po pošiljki in deklarantu ne presega 3000 EUR, so

navedene v členu 794 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o

določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi Carinskega zakonika

Skupnosti (UL L 253, 11. 10. 1993; v nadaljevanju: izvedbena uredba), vključno z

vsemi spremembami.

Kraj izvoznega carinjenja

2. Carinski urad izvoza je hkrati carinski urad izstopa blaga iz Skupnosti.

3. Blago, za katero ne velja ukrep prepovedi ali omejitve in katerega vrednost po pošiljki

in deklarantu ne presega 3000 EUR, se lahko prijavi pri carinskem uradu izstopa (člen

794 izvedbene uredbe). Vrednost po pošiljki in deklarantu pomeni vrednost blaga, ki

ga posamezen pošiljatelj pošilja enemu ali več prejemnikom (npr. za enega pošiljatelja

se lahko vloži več deklaracij, vendar skupna vrednost blaga, ki ga izvaža en pošiljatelj,

ne sme presegati 3000 EUR).

4. Carinski uradi izstopa blaga iz Skupnosti – mejne izpostave v Sloveniji, na katerih se

lahko opravi izvoz obravnavanega blaga, so navedene v Uredbi o določitvi izpostav kot

notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem

delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/2004).

5. Če je vrednost predloženega blaga, prijavljenega pri izstopnem carinskem uradu za

izvozno carinjenje, višja od 3000 EUR, se lahko izvozna deklaracija sprejme samo na

tistih mejnih izpostavah, ki so hkrati pristojne za izvozno carinjenje. Na drugih

carinskih uradih izstopa se blago pošlje na notranjo blagovno izpostavo, ki je pristojna

za opravljanje izvoznih formalnosti.

Postopek izvoznega carinjenja

6. Izvoznik, naveden v polju 2 enotne upravne listine (EUL), je oseba s sedežem v

Skupnosti, za račun katere se vloži deklaracija in je v trenutku njenega sprejema lastnik

1/3


laga ali ima podobno pravico razpolaganja z zadevnim blagom (člen 788/1/ izvedbene

uredbe).

7. Deklarant, naveden v polju 14 EUL, mora imeti sedež v Skupnosti. Kadar deklarant

nastopa kot carinski posrednik, ki opravlja svojo dejavnost, mora imeti sedež v

Sloveniji (člen 5 Uredbe Sveta /EGS/ št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o uvedbi

Carinskega zakonika Skupnosti – v nadaljevanju CZ; UL L 302, 19. 10. 1992, in člen 6

Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti).

8. Izvozna deklaracija se predloži v setu, ki je sestavljen iz izvodov 1, 2, 3 EUL. EUL

mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju

enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se

uporabljajo v carinskih postopkih.

Knjiženje izvozne deklaracije in izstopa blaga

9. Izvozna deklaracija se vknjiži v kontrolnik deklaracij za izvoz blaga (K1). Ker je

izvozni carinski urad hkrati izstopni carinski urad, se deklaracija (potem ko je

zagotovljeno, da bo blago izstopilo z območja Skupnosti) vknjiži tudi v kontrolnik

prejetega izvozno ocarinjenega blaga (K12I).

Ravnanje carinskega delavca s carinsko deklaracijo

10. Pri carinskem uradu izstopa se pri sprejemu izvozne deklaracije potrdi polje A na

deklaraciji, kamor se vpišeta datum sprejetja deklaracije in številka. Ko se blago

prepusti in je zagotovljen izstop blaga iz Skupnosti, se na hrbtni strani lista 3 EUL

potrdi izstop blaga v skladu z Navodilom o postopku izvoza blaga, št. 6/2004. Sam

postopek ravnanja z deklaracijo je pojasnjen z Navodilom o izvajanju postopka

carinjenja, št. 13/2004.

Postopanje z listi 1, 2, 3 EUL, če je izvoznik iz Slovenije

11. Lista 1 in 2 EUL in priloge ostanejo pri carinskem uradu izstopa in se arhivirajo.

12. Potrjen list 3 EUL se vrne udeleženemu (prevozniku). Če deklarant vpiše v polje 44

RET EXP ali drugače označi, se potrjeni list 3 EUL vrne posredniku, ki je naveden v

polju 50 EUL in ki ima poslovalnico v okrožju carinskega urada izstopa blaga.

Postopanje z listi 1, 2, 3 EUL, če je izvoznik iz druge države članice EU

13. Fotokopija lista 1 EUL se vrne preko Centralne tranzitne pisarne (CTP) krajevno

pristojnemu carinskemu uradu v državo, kjer ima izvoznik sedež. Poleg fotokopije lista

1 EUL, ki se pošlje CTP, mora biti pripet podatek o tujem krajevno pristojnem

carinskemu organu (naziv in naslov) v kraju, kjer ima izvoznik sedež, kamor se bo iz

CTP poslala fotokopija lista 1 EUL. Izpostava izvoznega carinjenja pridobi podatek o

tujem krajevno pristojnem carinskem organu od deklaranta, ki zastopa izvoznika.

Podatek o nadzornem carinskem organu naj vsebuje tudi šifro izpostave. Izvirnik lista

1 EUL se arhivira pri carinskem uradu izvoznega carinjenja.

2/3


14. List 2 EUL se arhivira skupaj z izvirnikom lista 1 EUL pri carinskem uradu izvoznega

carinjenja.

15. Potrjen list 3 EUL se vrne udeleženemu (prevozniku). Če deklarant vpiše v polje 44

RET EXP ali drugače označi, se potrjeni list 3 EUL vrne posredniku, ki je naveden v

polju 50 EUL in ki ima poslovalnico v okrožju carinskega urada izstopa blaga.

3/3

More magazines by this user
Similar magazines