1 Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi - Carinska uprava ...

carina.gov.si

1 Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi - Carinska uprava ...

Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99 in 57/04) izdaja

generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije

POJASNILO

O UVRŠČANJU MONITORJEV, št. 2/2005

1. Uvrščanju LCD-monitorjev je zaradi zelo različnih konvencionalnih stopenj dajatev

posvečena posebna skrb. Uvrščajo se lahko v tri različne tarifne številke: 8471, 8528 ali

8531.

Pravna podlaga

2. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:

– Uredba Sveta (EGS) št 2913/92 o Carinskemu zakoniku Skupnosti, člen 20;

– Uredba Komisije (ES) št. 1810/2004 o spremembi priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št

2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

Splošno o monitorjih

3. Tehnološko v osnovi ločimo dve vrsti monitorjev:

– monitorje s katodno cevjo (video monitorji, računalniški monitorji) in

– druge.

MONITORJI S KATODNO CEVJO

4. Značilnost monitorjev s katodno cevjo je, da sliko na zaslonu povzroča elektronski žarek

(E), ki nastane na katodi (A) in skozi posebno mrežico (F) zadene v fluorescentno snov

(D), naneseno na sprednjo stekleno steno, ki zasveti. V primeru barvnega monitorja je za

vsako barvo poseben elektronski žarek. Elektrode (C) vodijo žarek tako, da ta zaporedoma

zadene vse točke na zaslonu.

5. Žarek začne zapisovati v zgornjem levem kotu, osvetli prvo vrstico proti desni, preskoči v

naslednjo vrstico na levi strani in jo osvetli proti desni. Zaporedje se ponavlja do

osvetlitve zadnje točke desno spodaj, od koder se začne postopek od začetka.

1


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

Iz tega zaporedja osvetlitve nastane bistvena razlika med monitorji, uporabnimi za delo z

računalniki, in monitorji, uporabnim za spremljanje video slike.

Video monitorji

6. Video signal je analogni, imenovan tudi kompozitni. Vsebuje ločene podatke za barve in

dodatni sinhronizacijski impulz. Zaradi posebnih lastnosti nastaja slika tako, da žarek na

monitorju osvetli najprej vse lihe vrstice in nato vse sode vrstice. Ta zapis imenujemo

prepletanje in poteka tako, da se slika na zaslonu spreminja 25-krat v sekundi, kar je

dovolj, da človeško oko ne zazna sprememb. Hitrost zapisa in število točk (teh je 720 x

480) se ne spreminjata. S tem je povezana tudi frekvenca osveževanja slike, ki je 50-krat v

sekundi, pri novejših televizijskih monitorjih pa 100-krat v sekundi (Hz) (te hitrosti so

povezane s frekvenco omrežne napetosti, ki je pri nas 50 Hz). Signal dobijo preko

SCART, S-video ali kompozitnega AV-vhoda. Kadar so opremljeni z video tunerji, so to

televizijski sprejemniki.

Računalniški monitorji

7. Računalniški signal, imenovan tudi VGA (tudi CGA, EGA, XGA, UXGA in podobno) je

prav tako analogni in vendar prenaša podatke ločeno za barve ter podatke za vodoravni in

navpični pomik žarka. Ta signal nastane v grafični kartici stroja za avtomatsko obdelavo

podatkov, kjer digitalne podatke pretvori v analogne. Število točk (640 x 480, 1024 x 768,

128 x 1024, 1600 x 1200) in frekvenca osveževanja sta nastavljiva v odvisnosti od vrste in

kvalitete monitorja in grafične kartice. Računalniški monitorji se priključijo na grafično

kartico računalnika preko kabla, zaključenega s 15-polnim D-sub trivrstičnim

konektorjem.

Iz navedenega je razvidno, da se lahko računalniški monitor uporablja izključno kot

izhodna enota strojev za avtomatsko obdelavo podatkov.

2


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

DRUGI MONITORJI

8. Med druge monitorje štejemo:

– LCD-monitorje (LCD = Liquid Crystal Display),

– plazma monitorje,

– LED-monitorje (LED = Light Emitting Diode).

Skupne značilnosti drugih monitorjev

9. Skupno imajo to, da so vsi trije ploščati, torej je njihova debelina znatno manjša (nekaj

centimetrov) kot pri monitorjih s katodno cevjo.

10. Naslednja skupna lastnost je, da so sestavljeni iz velikega števila posameznih točk, ki se

aktivirajo neodvisno ena od druge. Vsaka točka je priključena na dve elektrodi, na eno

vrstično in eno stolpčno. Vrstična elektroda povezuje vse točke v eni vrstici, stolpčna pa

vse točke v enem stolpcu (zaslon s 640 x 480 točkami ima tako 640 stolpčnih in 480

vrstičnih elektrod za vsako barvo).

Za razliko od monitorjev s katodno cevjo, ki delujejo na analognem principu in se

točke prižigajo ena za drugo, pri teh drugih krmilimo vsako točko na prikazovalniku

posebej. V njih elektronika pretvori analogni VGA-signal v digitalnega. Da bi se

izognili dvojnemu pretvarjanju signalov, so razvili digitalni DVI-signal, ki med

prenosom od računalnika do monitorja ohranja digitalno obliko. S tem se zboljša

kvaliteta prenosa. Prenos podatkov poteka preko posebnega DVI-konektorja, ki ima 24

kontaktov, namenjenih digitalnim signalom, in 5 kontaktov, namenjenih analognim

signalom.

3


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

Zaradi možnosti krmiljenja vsake točke posebej so DVI-obliko prenosa slikovnih podatkov

prevzeli tudi v drugih industrijah. Tako lahko preko DVI-priključka gledamo tudi signal iz

ustreznega televizijskega tunerja, DVD-naprave in drugih video naprav. Nekateri monitorji

imajo poleg analognega in DVI-priključka še BNC-priključek, S-video in avdio priključke.

Razlikovalne značilnosti drugih monitorjev

11. LED-monitorji in plazma monitorji so monitorji, ki svetlobo proizvajajo, LCD-monitorji

pa delujejo na osnovi blokiranja svetlobe.

12. LED-monitorji delujejo na osnovi prižiganja polprevodniških svetlečih diod (LED).

Elektronika krmili tok skozi posamezno LED-diodo. LED-monitorji se sedaj uporabljajo

kot monitorji velikih formatov (do več metrov) ali kot indikatorski prikazovalniki.

13. Plazma monitorji delujejo na osnovi praznitev v plinu, ki povzročajo svetlenje

fluorescentne snovi, nanesene na stekleni plošči. Elektronika krmili napetost med

elektrodama v posamezni plinski točki. Plazma monitorji se izdelujejo v glavnem samo v

formatih z diagonalno izmero nad 1 m.

4


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

14. LCD-monitorji delujejo na osnovi blokiranja polarizirane svetlobe pri prehodu skozi

ploščo s tekočimi kristali. Imajo vgrajene posebne izvore svetlobe, najpogosteje so to

fluorescentne cevi, včasih pa tudi LED-diode.

INDIKATORSKE PLOŠČE

15. Med indikatorske plošče se uvrščajo prikazovalniki, ki so prepoznavni po tem, da jih

sestavljajo segmenti iz svetlečih diod ali sklopi s tekočimi kristali ter lahko prikazujejo

samo črke, številke in različne znake, ne morejo pa prikazovati televizijske ali

računalniške slike. Uporabljajo se za ure, kalkulatorje, merilnike, prikazovalnike na raznih

električnih napravah, prikazovalnike na letališčih, drugih javnih prostorih in še kje.

UVRŠČANJE MONITORJEV

16. Monitorji se lahko uvrščajo:

♦ izključno kot izhodne enote strojev za avtomatsko obdelavo podatkov

8471 Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni

ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani

obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na

drugem mestu:

8471 60 - Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste, ki imajo ali nimajo v istem ohišju

tudi pomnilniške enote:

- - druge

8471 60 90 - - - drugo

♦ kot video monitorji

8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z

radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike;

videomonitorji in videoprojektorji:

- Video monitorji:

- - barvni:

5


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

8528 21 90 - - - drugi

♦ kot indikatorske plošče

8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske

plošče, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512

ali 8530:

8531 20 - Indikatorske plošče z vdelanimi napravami s tekočimi kristali (LCD) ali

svetlečimi diodami (LED):

- - druge:

- - - s sklopi s tekočimi kristali (LCD):

8531 20 50 - - - - z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi kristali

8531 20 80 - - - - druge

Posamezni primeri uvrščanja drugih monitorjev

17. Video monitorji (barvni) s katodno cevjo se uvrščajo v tarifno oznako 8528 21.

18. Računalniški monitorji s katodno cevjo se uvrščajo v tarifno oznako 8471 60 90.

19. LED-monitorji, ki lahko prikazujejo slike iz raznih izvorov, se uvrščajo v 8528 21 90

(primer velikega prevoznega LED-monitorja).

6


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

20. LED-monitorji, ki se uporabljajo kot indikatorske plošče, se uvrščajo pod oznako

8531 20 30.

21. Plazma monitorji se uvrščajo pod oznako 8528 21 90.

22. LCD-monitorji, ki imajo samo VGA-priključek (analogni), se uvrščajo pod oznako

8471 60 90.

7


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad

23. LCD-monitorji, ki imajo poleg VGA-priključka še kakšen drug priključek, se

uvrščajo pod oznako 8528 21 90.

24. LCD-monitorji, ki se uporabljajo kot indikatorske plošče, se uvrščajo pod oznako

8531 20 50 ali 8531 20 80.

Številka: 426-90/14-1/2005

Datum: 16. 5. 2005

Franc Košir

generalni direktor

8

More magazines by this user
Similar magazines