Views
3 years ago

OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško

OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško

OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina

II. del l ODLOK O PRORAČUU OBČIE KRŠKO ZA LETO 2014 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE

 • Page 2 and 3: PRORAČU OBČIE KRŠKO ZA LETO 2014
 • Page 4 and 5: K 4. členu V tem členu so opredel
 • Page 6 and 7: najemu poročati skladno s Pravilni
 • Page 8 and 9: TEMELJA EKOMOMSKA IZHODIŠČA I PRE
 • Page 10 and 11: EUR - v primerjavi z BDP v % -0,5 0
 • Page 12 and 13: zagotovitvijo ustreznega prostora z
 • Page 14 and 15: Stanovanjsko gospodarstvo Zasledova
 • Page 16 and 17: A - Bilanca prihodkov in odhodkov P
 • Page 18 and 19: 710301 Prihodki od najemnin za posl
 • Page 20 and 21: 74 - TRASFERI PRIHODKI 740 - Transf
 • Page 22 and 23: 78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE U
 • Page 24 and 25: 403 - Plačila domačih obresti Pla
 • Page 26 and 27: Skupaj tekoči transferi v letu 201
 • Page 28 and 29: B - Račun finančnih terjatev in n
 • Page 30 and 31: I I . P O S E B I D E L 30
 • Page 32 and 33: 1 . d e l A. Bilanca odhodkov 0 1 P
 • Page 34 and 35: 2 . d e l 01019001 Dejavnost občin
 • Page 36 and 37: Dolgoročni cilj je zastopanje inte
 • Page 38 and 39: 1 0 0 1 A D Z O R I O D B O R 38
 • Page 40 and 41: 2 . d e l A. Bilanca odhodkov 02039
 • Page 42 and 43: 1. del 1 0 0 2 K A B I E T Ž U P
 • Page 44 and 45: Na postavki se zagotavljajo sredstv
 • Page 46 and 47: avezava na projekte v okviru prora
 • Page 48 and 49: 1136 - Dotacije organizacijam in dr
 • Page 50 and 51: 2351 - Tekoče vzdrževanje objekto
 • Page 52 and 53:

  specialne reševalne in gasilske te

 • Page 54 and 55:

  1 . d e l A. Bilanca odhodkov 0 6 L

 • Page 56 and 57:

  2 0 0 0 S L U Ž B A Z A P R A V E

 • Page 58 and 59:

  0 6 L O K A L A S A M O U P R A V

 • Page 60 and 61:

  1. Obrazložitev dejavnosti v okvir

 • Page 62 and 63:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 64 and 65:

  2. Izhodišča, na katerih temeljij

 • Page 66 and 67:

  V letu 2014 planiramo dokončati ce

 • Page 68 and 69:

  1. del A. Bilanca odhodkov 05 ZAOST

 • Page 70 and 71:

  1. Opis glavnega programa Glavni pr

 • Page 72 and 73:

  3. Oznaka in nazivi podprogramov: 1

 • Page 74 and 75:

  Postavka je namenjena za obnovo spo

 • Page 76 and 77:

  2. Dokumenti dolgoročnega razvojne

 • Page 78 and 79:

  20 SOCIALO VARSTVO 1. Opis glavnega

 • Page 80 and 81:

  Dolgoročni cilji podprograma izhaj

 • Page 82 and 83:

  število zaposlenih preko javnih de

 • Page 84 and 85:

  17039001 Investicijska vlaganja v b

 • Page 86 and 87:

  Vsem občanom zagotoviti vsaj osnov

 • Page 88 and 89:

  4. Letni izvedbeni cilji podprogram

 • Page 90 and 91:

  - Odlok o ustanovitvi javnega zavod

 • Page 92 and 93:

  18039002 Umetniški programi 1. Opi

 • Page 94 and 95:

  3148 Sredstva za Kulturni dom Kršk

 • Page 96 and 97:

  3146 Druga plačila v kulturi 1. Ob

 • Page 98 and 99:

  Cilji: - soustvariti pogoje, da se

 • Page 100 and 101:

  3745 Dotacije za druge športne dej

 • Page 102 and 103:

  2. Izhodišča, na katerih temeljij

 • Page 104 and 105:

  - Kreativno preživljanje prostega

 • Page 106 and 107:

  3440 Razlika v ceni 1. Obrazložite

 • Page 108 and 109:

  2. Stanje projekta ter predviden ra

 • Page 110 and 111:

  2. Izhodišča, na katerih temeljij

 • Page 112 and 113:

  V kolikor bomo uspešni na razpisu

 • Page 114 and 115:

  3602 Sredstva za prevoze in prehran

 • Page 116 and 117:

  2. Izhodišča, na katerih temeljij

 • Page 118 and 119:

  2. Zakonske in druge pravne podlage

 • Page 120 and 121:

  5. Pravilnik o minimalnih tehnični

 • Page 122 and 123:

  20049003 Socialno varstvo starih 1.

 • Page 124 and 125:

  3. Dolgoročni cilji podprograma in

 • Page 126 and 127:

  2. Zakonske in druge pravne podlage

 • Page 128 and 129:

  Del sredstev za dopolnitev razstave

 • Page 130 and 131:

  Podprogram: 18059001 Programi špor

 • Page 132 and 133:

  18059002 Programi za mladino OB054

 • Page 134 and 135:

  2. Stanje projekta ter predviden ra

 • Page 136 and 137:

  OB054 - 09 - 0007 Ljudska univerza

 • Page 138 and 139:

  2 . d e l A - B i l a n c a o d h o

 • Page 140 and 141:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 142 and 143:

  13029001 - Upravljanje in tekoče v

 • Page 144 and 145:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 146 and 147:

  4504 - Urejanje javnih poti - odšk

 • Page 148 and 149:

  avezava na projekte v okviru prora

 • Page 150 and 151:

  4811 - Infrastrukturne ureditve HE

 • Page 152 and 153:

  avezava na projekte v okviru prora

 • Page 154 and 155:

  avezava na projekte v okviru prora

 • Page 156 and 157:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 158 and 159:

  23 - ITERVECIJSKI PROGRAMI I OBVEZO

 • Page 160 and 161:

  4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO IFRAS

 • Page 162 and 163:

  Stanje projekta Sredstva so predvid

 • Page 164 and 165:

  upoštevanje kriterijev in priorite

 • Page 166 and 167:

  OB054-12-0001 - Peš most preko rek

 • Page 168 and 169:

  OB054-07-0172 - Cestna infrastruktu

 • Page 170 and 171:

  Stanje projekta V letu 2014 je pred

 • Page 172 and 173:

  Stanje projekta Posamezna gradbena

 • Page 174 and 175:

  5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVOS

 • Page 176 and 177:

  5009 Objave javnih naročil in razp

 • Page 178 and 179:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 180 and 181:

  - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmet

 • Page 182 and 183:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 184 and 185:

  5005 Zavetišče za živali Obrazlo

 • Page 186 and 187:

  združenj na področju podjetništv

 • Page 188 and 189:

  14039002 Spodbujanje razvoja turizm

 • Page 190 and 191:

  Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 • Page 192 and 193:

  V skladu s prostorsko zakonodajo je

 • Page 194 and 195:

  2. Dolgoročni cilji glavnega progr

 • Page 196 and 197:

  nastajanje večje škode, popravila

 • Page 198 and 199:

  16069002 akup zemljišč Opis podpr

 • Page 200 and 201:

  OB054-11-0084- Investicijsko vzdrž

 • Page 202 and 203:

  gramozirane na najbolj obremenjenih

 • Page 204 and 205:

  OB054-09-0019 - Izgradnja kom.infra

 • Page 206 and 207:

  6000 ODDELEK ZA UREJAJE PROSTORA I

 • Page 208 and 209:

  3. Oznaka in nazivi podprogramov: 1

 • Page 210 and 211:

  6490 Ostale aktivnosti 1. Obrazlož

 • Page 212 and 213:

  prostor, upoštevajoč usmeritve dr

 • Page 214 and 215:

  7000 - ODDELEK ZA JAVE FIACE I PROR

 • Page 216 and 217:

  7021 - Obresti za likvidnostna poso

 • Page 218 and 219:

  C Račun financiranja 2201 Servisir

 • Page 220 and 221:

  8001-KRAJEVA SKUPOST BRESTAICA 220

 • Page 222 and 223:

  8003 - Stroški sej sveta krajevne

 • Page 224 and 225:

  8002 - KRAJEVA SKUPOST DOLEJA VAS 2

 • Page 226 and 227:

  8028 Praznovanje praznika krajevne

 • Page 228 and 229:

  8003 -KRAJEVA SKUPOST GORA 228

 • Page 230 and 231:

  8044 - Materialni stroški • Vklj

 • Page 232 and 233:

  8004-KRAJEVA SKUPOST KOPRIVICA 232

 • Page 234 and 235:

  16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO

 • Page 236 and 237:

  UVOD Finančni načrt ( FN ) za let

 • Page 238 and 239:

  13 - PROMETNA INFRASTRUKTURA 77.956

 • Page 240 and 241:

  8007-KRAJEVA SKUPOST KRŠKO POLJE 2

 • Page 242 and 243:

  PP - 8059 - Pokroviteljstva in dota

 • Page 244 and 245:

  PP - 8111 - Tekoče vzdrževanje vo

 • Page 246 and 247:

  UVOD Finančni načrt (FN) za leto

 • Page 248 and 249:

  PP - 8073 - Materialni stroški 2.5

 • Page 250 and 251:

  8009-KRAJEVA SKUPOST PODBOČJE 250

 • Page 252 and 253:

  Dolgoročni cilji Nemoteno delovanj

 • Page 254 and 255:

  sodelovanju z občino Krško, ki bo

 • Page 256 and 257:

  8010 - KRAJEVA SKUPOST RAKA 256

 • Page 258 and 259:

  - Zakon o javnem naročanju - Pravi

 • Page 260 and 261:

  8098 - Upravljanje in tekoče vzdr

 • Page 262 and 263:

  8011 - KRAJEVA SKUPOST ROŽO PRESLA

 • Page 264 and 265:

  Odhodki predmetne postavke so namen

 • Page 266 and 267:

  U V O D Finančni načrt Krajevne s

 • Page 268 and 269:

  8013- KRAJEVA SKUPOST SEUŠE 268

 • Page 270 and 271:

  sredstva, ki bodo vsaj delno pokril

 • Page 272 and 273:

  8014-KRAJEVA SKUPOST VELIKI PODLOG

 • Page 274 and 275:

  Obrazložitev dejavnosti v okviru p

 • Page 276 and 277:

  B i l a n c a A - B i l a n c a p r

 • Page 278 and 279:

  B i l a n c a A - B i l a n c a o d

 • Page 280 and 281:

  8157 - akup opreme za delo Obrazlo

 • Page 282 and 283:

  Obrazložitev dejavnosti v okviru p

 • Page 284 and 285:

  8016 - KRAJEVA SKUPOST ZDOLE 284

 • Page 286 and 287:

  O D H O D K I Odhodki so planirani

 • Page 288 and 289:

  Z A K L J U Č E K S sredstvi bo kr

 • Page 290 and 291:

  UVOD Finančni načrt ( FN ) za let

 • Page 292 and 293:

  16 - PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVASK

 • Page 294 and 295:

  P r i l o g a 1 FIACIJAJE KRAJEVIH

 • Page 296 and 297:

  1260 - Vzpostavitev e-občine - inf

 • Page 298 and 299:

  P r i l o g a 3 AČRT PORABE ADOMES

 • Page 300 and 301:

  4411 4411 4411 4411 4411 Ostala pro

 • Page 302 and 303:

  Ob smiselni uporabi Pravilnika o vs

 • Page 304:

  Številka: Datum: Številka: Datum:

OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
POROČILO LET O POROČILO 2010 ROČILO - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
ZR 2009 - Občina Krško
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
5 Proračun 2010 - Občina Krško
Obrazložitve in priloge k sistemizaciji delovnih mest ... - Občina Krško
Proračun 2011 - opredelitve do pripomb - Občina Krško
OBRAZEC DD.pdf - Občina Krško
program - Občina Krško
Rebalans 2011 - NRP - Občina Krško
OBRAZEC tehnična podpora.pdf - Občina Krško
odlok o proračunu občine krško za leto 2012 - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
Športni pravilnik - Občina Krško
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ... - Občina Krško
Proračun 2011 - NRP - Občina Krško
Seja 12. OS.pdf - Občina Krško
v obdobju januar - junij 2012 - Občina Krško
Letni program gospodarskih javnih služb za leto ... - Občina Krško
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško
JAVNI RAZPIS 2013.pdf - Občina Krško
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2013. - Občina Krško
KDS - študija - Občina Krško
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017