06.03.2015 Views

PROSTOVOLJEC LETA 2014

Brošura o natečaju izbire najboljših prostovoljcev in prostovoljskih projektov v letih 2002-2014. Brochure on Volunteer of the Year Award 2002-2014.

Brošura o natečaju izbire najboljših prostovoljcev in prostovoljskih projektov v letih 2002-2014. Brochure on Volunteer of the Year Award 2002-2014.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MLADINSKI SVET SLOVENIJE razpisuje nateaj<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong><br />

<strong>LETA</strong> <strong>2014</strong><br />

NAJPROSTOVOLJKA NAJ<strong>PROSTOVOLJEC</strong><br />

NAJ MLADINSKI VODITELJ NAJ MLADINSKI PROJEKT<br />

NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT


ZAKAJ SMO TO<br />

POBUDO SPROILI MI,<br />

KI PREDSTAVLJAMO<br />

MLADE? Zato, ker »<br />

je mladost idealen as za pridobivanje izkuenj, referenc in vein za<br />

nadaljnje ivljenje in delo.<br />

je prostovoljsko delo vrednota; vrednote pa si v najveji meri pridobimo<br />

v mladosti.<br />

imajo mnogi mladi veliko asa in energije, ki bi ju lahko s<br />

prostovoljskim delom odlino izkoristili.<br />

je prostovoljsko delo lahko alternativa mnogim rizinim aktivnostim.<br />

prostovoljsko delo preene dolgas, ki je pogosta »bolezen« mladih.<br />

KAJ KAE NA TO, DA JE<br />

PROSTOVOLJSKO DELO PRI<br />

NAS MANJ PRIZNANO OZ.<br />

CENJENO KOT V MNOGIH<br />

DRUGIH RAZVITIH DRAVAH?<br />

V mnogih dravah (tipino npr. v ZDA) se pri sprejemu na univerze<br />

upoteva obseg in narava obolskih ali izvenolskih dejavnosti bodoih<br />

tudentov, kamor sodijo mnoge oblike prostovoljskega dela.<br />

V mnogih dravah je ena kljunih referenc kandidatov za politine ipd.<br />

funkcije prostovoljsko delo, ki so ga opravili v svojem ivljenju.<br />

V naih razpisih za slube izjemno redko oz. nikoli ne vidimo doloila,<br />

da se prostovoljsko delo lahko upoteva v okviru delovnih izkuenj.<br />

2 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


NAGOVOR PREDSEDNIKA<br />

REPUBLIKE SLOVENIJE<br />

»Delati dobro drug<br />

za drugega in drug<br />

z drugim«<br />

Spotovani,<br />

v ast mi je in z veseljem e tretje leto zapored prevzemam astno pokroviteljstvo nad<br />

plemenitim poslanstvom projekta Prostovoljec leta.<br />

Prostovoljec leta osvea o vrednotah iskrenosti, nesebinosti in lovenosti, ki jih<br />

posameznice in posamezniki ivimo in udejanjamo v duhu ustvarjanja pravineje<br />

drube. Namen projekta pa ni le spodbujanje prostovoljstva in vrednot humanosti,<br />

temveje predvsem priznanje tistim, ki se ure in ure odrekajo lastnim interesom za to,<br />

da nekomu nariejo nasmeek na obraz ali mu olajajo trenutno ivljenjsko situacijo.<br />

Prav nise ne more meriti s hvalenostjo v oeh tistega, ki mu nudimo pomov najtejih<br />

trenutkih.<br />

Iskreno vesel sem, da je med prostovoljci veliko mladih, ki svoj prosti as, ko bi lahko<br />

poeli marsikaj drugega, namenijo prostovoljstvu. To je velik uspeh in oseben doseek<br />

vseh, ki vrednote prostovoljstva ivite e vrsto let in ste jih uspeli pribliati mladi<br />

generaciji, ki bo vao plemenitost negovala, vzgajala in predala naprej.<br />

Posamezniki, organizacije in celotna skupnost, vsi sporoamo, da se trudimo po naih<br />

najboljih moeh delati dobro drug za drugega in drug z drugim. To je skupnost. Vsak<br />

dan razmiljajmo, kaj lahko vsi naredimo za to, da bo jutri bolji. Za boljo, pravinejo in<br />

vkljuujoo drubo prihodnosti, katere pomemben del je tudi prostovoljstvo.<br />

Zahvaljujem se vam za vaa nesebina prizadevanja in ravnanja.<br />

Borut Pahor<br />

Predsednik RS Borut Pahor je astni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta <strong>2014</strong>.<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 3


Sooen z vse manjo participacijo mladih v razlinih sferah drube, nezadostnim ugledom<br />

prostovoljskega dela ter splonim nerazumevanjem tovrstnega dela, se je Mladinski svet<br />

Slovenije (MSS) v letu 2002 odloil pripraviti projekt nacionalne razsenosti. Pripraviti nateaj, s<br />

katerim bomo vsako leto izbirali najbolje prostovoljce. Ne zato, ker bi eleli vzpodbujati<br />

tekmovalnost med njimi; papa zato, da bi pokazali javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno,<br />

koristno tako za prostovoljce kot drubo in predvsem da si zaslui ugled in pozornost.<br />

IZBIRA NAJBOLJIH<br />

e od leta 2003 vsako leto izbiramo najbolje prostovoljke in prostovoljce, od leta 2004 pa tudi<br />

prostovoljske projekte, saj smo opazili potrebo po nagrajevanju skupinskega dela. V letu 2004<br />

smo prijavljene prostovoljke in prostovoljce razdelili v6kategorij po spolu in starosti in od<br />

takrat vsako leto izberemo po 3 Naj prostovoljke in Naj prostovoljce. Kategorije smo razdelili po<br />

spolu predvsem zato, ker je med fanti oz. mokimi manj prostovoljcev in smo jih eleli posebej<br />

vzpodbuditi k prijavi; prav tako smo elimo posebej vzpodbujati tudi mlade, zato prvi dve<br />

starostni kategoriji zajemata mlado populacijo. V letu 2009 smo se odloili dati e poseben<br />

poudarek mladinskemu delu, zato smo razpisali e dve dodatni kategoriji: Naj mladinski voditelj<br />

in Naj mladinski projekt.<br />

Najbolje prostovoljce in projekte v zadnjih letih izbira strokovna komisija, sestavljena iz<br />

predstavnic oz. predstavnikov ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, ministrstva,<br />

pristojnega za prostovoljstvo, Urada RS za mladino, Fakultete za socialno delo, Slovenske<br />

filantropije, Zavoda Nefiks, Mladinske mree MaMa ter Mladinskega sveta Slovenije. T.i.<br />

mladinska naziva pa podeli komisija v nekoliko oji sestavi, dopolnjena s predstavnikom<br />

organiziacij lanic MSS. Od leta 2003 pri podelitvi kljunih priznanj sodelujeta minister, pristojen<br />

za socialne zadeve, ter predsednik MSS, v letu 2008 pa se jima je kot pokrovitelj projekta pridruil<br />

tudi predsednik RS dr. Danilo Türk, v letu 2013 pa je to vlogo prav tako prevzel njegov naslednik<br />

Borut Pahor.<br />

POTEK NATEAJA<br />

Projekt se vsako leto prine s pripravo nateaja in oblikovanjem strokovne komisije projekta.<br />

Sledi objava nateaja in s tem kljuni del projekta: promocijsko-informacijska akcija, usmerjena<br />

v mladinske, humanitarne idr. nevladne organizacije, v socialne zavode, centre za socialno delo,<br />

obine, razna informacijska sredia, srednje ole in osnovne ole. Hkrati obveamo tudi<br />

mnoine medije; nekateri prav z veseljem obveajo o nateaju ali celo pripravljajo oddaje in<br />

prispevke o prostovoljstvu.<br />

4 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


Trudimo se iskati tudi sponzorje, ki bi prispevali nagrade za izbrane prostovoljce ali kako drugae<br />

pomagali izpeljati zakljuno prireditev. Nagrade za izbrane prostovoljce so tako predvsem<br />

simboline; kljuni pa so podeljeni nazivi prostovoljcem in projektom. Ko se iztee rok za prijave,<br />

je ponovno na potezi komisija. Pregled prijav, oji izbor in dokonne odloitve terjajo od komisije<br />

v zadnjih letih e vekot en delavnik asa, saj je prijav vsako leto ve.<br />

Po zakljuku projekta, obiajno v juniju, pripravimo zakljuno prireditev, kamor povabimo vse<br />

prijavljene prostovoljke in prostovoljce ter prijavitelje. Tam razglasimo najbolje prostovoljke,<br />

prostovoljce in projekte, podelimo priznanja in nagrade. Kljuni podeljeni nazivi so »Naj<br />

prostovoljka«, »Naj prostovoljec« in »Naj prostovoljski projekt«, od l. 2009 pa e »Naj mladinski<br />

voditelj« in »Naj mladinski projekt«. Priznanja za sodelovanje pa prejmejo tudi ostali sodelujoi.<br />

Prireditev je dobra prilonost za izmenjavo izkuenj in sklepanje poznanstev, saj po zakljuku<br />

uradnega dela prireditve prisotne prepustimo kramljanju ob pogostitvi.<br />

<strong>LETA</strong> 2002 <strong>2014</strong><br />

Fotografije nizke kakovosti z razglasitve Naj<br />

prostovoljcev leta 2002, nas ivo spominjajo<br />

na zaetne korake, ko je bil nateaj tako<br />

reko e v povojih in smo se udili izjemnemu<br />

odzivu nae ciljne publike. Pri zasnovi<br />

nateaja nam je pomagal takratni dekan<br />

Fakultete (takrat Visoke ole, op. p.) za socialno<br />

delo dr. Vito Flaker, ki je tudi sodeloval<br />

pri podelitvi priznanj. S strani MSS sta svoj<br />

kljuni del prispevala dva takratna podpredsednika MSS, Joe Gornik in Tomaunik. Komisija,<br />

ki je izbrala najbolje prostovoljce, je bila sestavljena iz predstavnikov MSS in takratneVisoke ole<br />

za socialno delo. Leta 2003, kot tudi naslednji dve leti, je zakljuno prireditev gostila Mestna<br />

obina Ljubljana.<br />

V letu 2003 smo prieli z nadgradnjo predvsem<br />

pri promociji nateaja, kjer so se posebej<br />

angairali zaposleni na MSS. Poziv k prijavi<br />

v nateaj smo neposredno naslovili na<br />

tevilne institucije, ki bi utegnile biti povezane<br />

s prostovoljskim delom, in jim posredovali<br />

promocijske materiale. V tem letu smo<br />

tudi razirili komisijo, ki je izbirala najbolje<br />

prostovoljke, prostovoljce in projekte.<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 5


Ko smo takratnega ministra za delo, druino in socialne zadeve dr.Vlada Dimovskega povpraali,<br />

e bi sodeloval pri podelitvi priznanj prostovoljcem, ga ni bilo potrebno posebej preprievati. V<br />

naslednjih letih so tudi Janez Drobni, Marjeta Cotman, dr. Ivan Svetlik, mag. Andrej Vizjak in dr.<br />

Anja KopaMrak z veseljem sodelovali na prireditvi.V letu 2004 smo uvedli novo kategorijo: Naj<br />

prostovoljski projekt. e v prejnjih letih se je namrekazala potreba po monosti izpostavitve<br />

skupinskega dela. Mnoge organizacije so menile, da ne morejo prijaviti posameznikov, ki so<br />

enakovredno sodelovali pri vejih projektih ali pa posamezniki niti niso hoteli biti izpostavljeni.<br />

Nosilec izbranega Naj projekta prejme v zaasno last veliko leseno ragljo z imenom projekta in<br />

njegovega nosilca.V letu 2005 ni bilo vejih sprememb, tevilo prijav pa je doseglo vrhunec.<br />

V letu 2006 smo dali veji poudarek na tiste<br />

vidike prostovoljstva, ki so pri vplivu na<br />

drubo in posameznika kljunega pomena:<br />

samostojnost in samoiniciativnost pri delu,<br />

aktivna participacija (v kolikni meri je bil<br />

prostovoljec soustvarjalec lastnega dela),<br />

vpliv dela na irjenje prostovoljstva, na<br />

organizacijo in na druga okolja, v katerih je<br />

delo potekalo. tevilo prijav je v tem letu<br />

nekoliko upadlo, dvignila pa se je njihova kvaliteta. Ponovno pa je naraslo tudi tevilo<br />

prijaviteljev v nateaj. Z letom 2006 se je od nas poslovil zaitni znak, ki je spremljal projekt od<br />

zaetka: volk, ki tuli v luno, z geslom: »Ali se ti zdi, da tuliv luno?« Simbolika se ni nanaala na<br />

prostovoljsko delo kot tako; saj je tuljenje v luno sicer prostovoljna, a dokaj nekoristna in motea<br />

6 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


dejavnost. lo je predvsem za poziv k vejemu priznavanju prostovoljskega dela, kar le steka<br />

dosee ustrezen odziv. Dobili smo nov znak in novo geslo projekta: "S prostovoljstvom bogatim.<br />

Sebe in druge."<br />

V letu 2007 pri samem nateaju ni bilo sprememb, je pa bila kljuna sprememba v zakljuni<br />

prireditvi. e vreme se je zjasnilo na tisti junijski dan l. 2008, ko nas je v Vili Podronik gostil<br />

predsednik RS dr. Danilo Türk. Predsednik je namre v l. 2008 prevzel pokroviteljstvo nad<br />

projektom in ponudil gostitev prireditve. Nosilcu Naj projekta je to leto pripadla posebna ast - to<br />

je bilo namreedino priznanje, ki ga je prejemniku izroil predsednik. Po uradnem delu prireditve<br />

je predsednik prijazno in potrpeljivo sprejel nov izziv med udeleenci prireditve se je namre<br />

prielo »tekmovanje«, ki bi ga lahko poimenovali »Komu se bo uspelo slikati s predsednikom«,<br />

kar je tudi v naslednjih letih ostalo stalna praksa. To leto nas je s svojim nastopom e posebej<br />

zabaval Adi Smolar.<br />

Prejemnike nazivov za leto smo<br />

2008<br />

razglasili na prireditvi na prostem na Brdu<br />

pri Kranju, kjer nas je prav tako gostil<br />

predsednik RS, na prireditvi pa je sodeloval<br />

e etrti minister, pristojen za socialne<br />

zadeve, dr. Ivan Svetlik. Prireditev sta vodila<br />

Bernarda arn in Jure Seek; poznopomladanski<br />

deevni dan nam je popestril jazzovski<br />

zbor Perpetuum Jazzile.<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 7


Prejemnike Naj nazivov za leto 2009 in 2010 smo ponovno razglasili na Brdu pri Kranju, le da<br />

smo se "preselili" v dvorano. V tem asu smo prieli podeljevati naziva Naj mladinski voditelj in<br />

Naj mladinski projekt. Pri razglasitvi najboljih za leto 2010 so sodelovali tudi ambasadorji<br />

mendarodnega leta mladih; Tinkara Kovakot nastopajoa, Ana Marija Mitikot voditeljica in<br />

reper Zlatko kot gost prireditve.V letu 2012 smo praznovali 10-letnico projekta, ki je bil v tem letu<br />

e posebej uspeen in odmeven. Zakljuno prireditev in razglasitev Naj prostovoljcev in projektov<br />

za leto 2011 je e zadnjigostil dr. Danilo Türk, ki smo se mu posebej zahvalili, saj je naprojekt<br />

podpiral ves svoj mandat.<br />

8 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


V letu 2013 nas je na Brdu pri Kranju gostil novo izvoljeni predsednik RS Borut Pahor, ki je tudi<br />

podelil priznanje za Naj prostovoljski projekt 2012. e v tretje nas je v vlogi voditeljice zabavala<br />

Ana Marija Miti, tokrat s sovoditeljem Tonijem Cahunkom; kot glasbena gostja pa je nastopila<br />

Katja ulc. Leta <strong>2014</strong> nas je "posvojila" mestna obina Ljubljana, ki nas je gostila v Kriankah. Naj<br />

nazivi za leto 2013 so bili tako podeljeni na nekoliko drugani prireditvi, kjer nas je zabavala tudi<br />

skupina Muff.<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 9


POVZETEK: PRVIH DVANAJST LET<br />

TEVILO PRIJAV V NATEAJ<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

97<br />

138<br />

155<br />

138<br />

155<br />

180 187<br />

226<br />

217<br />

251<br />

229<br />

50<br />

56<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

2012 2013<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

TEVILO PRIJAVITELJEV V NATEAJ<br />

134<br />

135 130<br />

117<br />

111<br />

96 101<br />

69<br />

49<br />

27<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

152<br />

134<br />

2012 2013<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

TEVILO PRIJAVLJENIH POSAMEZNIKOV PO SPOLU<br />

131 130<br />

98 101<br />

88<br />

71<br />

78<br />

67<br />

59<br />

41 23<br />

13 43<br />

26 30 25 29<br />

32<br />

37 35<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

enske<br />

moki<br />

135<br />

52<br />

128<br />

59<br />

2012 2013<br />

12 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


LETO 2002:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 56 Prijaviteljev: 27<br />

astni govornik: dr. Vitold Flaker, takratni dekan Visoke ole za socialno delo (sedaj Fakulteta, op. p.)<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

1 x Prostovoljec leta 1 x Prostovoljka leta 7 posebnih priznanj<br />

LETO 2003:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 97 Prijaviteljev: 49<br />

astni govornik: dr. Vlado Dimovski, takratni minister za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta priznanje za posebne doseke<br />

LETO 2004:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 89 Prijavljenih projektov: 49 Prijaviteljev: 69<br />

astni govornik: mag. Janez Drobni, takratni minister za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

2 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

2 x posebno priznanje za projekt<br />

LETO 2005:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 113 Prijavljenih projektov: 42 Prijaviteljev: 96<br />

astni govornik: mag. Janez Drobni, takratni minister za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

2 x posebno priznanje za projekt<br />

LETO 2006:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 96 Prijavljenih projektov: 42 t. prijaviteljev: 101<br />

astna govornica: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

3 x posebno priznanje<br />

LETO 2007:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 111 Prijavljenih projektov: 43 Prijaviteljev: 117<br />

astni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk<br />

Drugi astni govorniki: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

3 x posebno priznanje<br />

LETO 2008:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 132 Prijavljenih projektov: 48 Prijaviteljev: 116<br />

astni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS<br />

Drugi astni govorniki: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

3 x posebno priznanje<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 13


LETO 2009:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 144 Prijavljenih projektov: 43 Prijaviteljev: 111<br />

astni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS<br />

Drugi astni govorniki: dr. Ivan Svetlik, takratni minister za delo, druino in socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

1x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje<br />

LETO 2010:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 168 Prijavljenih projektov: 58 Prijaviteljev: 135<br />

astni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS<br />

Drugi astni govorniki: dr. Ivan Svetlik, takratni minister za delo, druino in socialne zadeve; Irma PavliniKrebs, takratna ministrica za<br />

javno upravo<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

1x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje<br />

LETO 2011:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 165 Prijavljenih projektov: 52 Prijaviteljev: 130<br />

astni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS<br />

Drugi astni govorniki: mag. Andrej Vizjak, takratni minister za delo, druino, socialne zadeve<br />

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:<br />

3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

1x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje<br />

LETO 2012:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 187 Prijavljenih projektov: 64 Prijaviteljev: 152<br />

astni govorniki in gostitelji prireditve: Borut Pahor, predsednik RS; dr. Anja KopaMrak, ministrica za delo, druino, socialne zadeve in<br />

enake monosti; dr. Jernej Pikalo, takratni minister za izobraevanje, znanost in port<br />

Podeljeni nazivi in priznanja:<br />

3 x Naj prostovoljec 3 x Naj prostovoljka 1 x Naj prostovoljski projekt<br />

1 x Naj mladinski voditelj 1 x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje<br />

LETO 2013:<br />

Prijavljenih prostovoljcev: 187 Prijavljenih projektov: 42 Prijaviteljev: 134<br />

Gostitelj prireditve: Zoran Jankovi, upan Mestne obine Ljubljana<br />

Drugi astni govorniki: dr. Anja KopaMrak, ministrica za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti; dr. Jernej Pikalo, takratni<br />

minister za izobraevanje, znanost in port<br />

Podeljeni nazivi in priznanja:<br />

3 x Naj prostovoljec 3 x Naj prostovoljka 1x Naj prostovoljski projekt<br />

1x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje<br />

14 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


IZBRANI PROSTOVOLJCI / PROSTOVOLJKE<br />

V POSAMEZNIH LETIH<br />

Naziv / priznanje Ime Predlagatelj<br />

2002<br />

Naj prostovoljec Roman Pakulin Ustanova Odsev se slii<br />

Naj prostovoljka Katarina ugman Drutvo otorovci<br />

Posebni doseki Marija terbenc Ustanova Anin sklad<br />

Posebni doseki Rezka Pove Dom starejih obanov Novo mesto<br />

Najstareja prostovoljka<br />

Rezka Pove<br />

Najmlaja prostovoljka Toplek Marijana Salezijanski mladinski center Cerknica<br />

Zgleden prostovoljec JaneiNataa Mladinsko sredie Vi<br />

turm Tanja<br />

Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj<br />

in skavtov (ZSKSS)<br />

Rakovec Domen<br />

Drutvo Altra<br />

2003<br />

Naj prostovoljka (do 18 let) Urka Mleku Center za socialno delo Tolmin<br />

Naj prostovoljec (do 18 let) Toma Rantaa Dom starejih Rakian<br />

Naj prostovoljka (19-30 let) Maja Kranjc Rui Center za socialno delo Maribor<br />

Naj prostovoljec (19-30 let) Igor Kaligari Center za socialno delo Koper<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Zdenka Dobravec Center za socialno delo Radovljica<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Edo Belak ENT, Slovensko zdruenje<br />

za duevno zdravje<br />

Posebno priznanje Ana Jaki Obmono zdruenje Rdeega kria<br />

Slovenije Piran<br />

2004<br />

Naj prostovoljka (do 18 let) Mateja Pipu Dom starejih na Fari<br />

Naj prostovoljka (19-30 let) Irena Rupnik posameznik<br />

Naj prostovoljec (19-30 let) Tomislav Berend Mladinsko sredie Vi<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Joica Ficko Mladinski svet Ljutomer<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Danijel Grobler Materinski dom Maribor<br />

Naj prostovoljka (do 18 let) Mateja Pipu Dom starejih na Fari<br />

Naj prostovoljka (19-30 let) Irena Rupnik posameznik<br />

Naj prostovoljec (19-30 let) Tomislav Berend Mladinsko sredie Vi<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Joica Ficko Mladinski svet Ljutomer<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Danijel Grobler Materinski dom Maribor<br />

2005<br />

Naj prostovoljka (do 18 let) Amra Hasi Osnovna ola Gustava iliha Velenje<br />

Naj prostovoljec (do 18 let) Uro Raan Srednja zdravstvena ola Murska Sobota<br />

Naj prostovoljka (19-30 let) Sanja Konenik Zveza prijateljev mladine<br />

Ljubljana - Moste Polje<br />

Naj prostovoljec (19-30 let) Tomi Tomi ZSKSS, Steg Kamnik 1<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Breda Kojc Slovensko drutvo za celiakijo<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Florjan Zabret Gasilska zveza Slovenije<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 15


Naziv / priznanje Ime Predlagatelj<br />

2005<br />

Posebno priznanje Danijel Jurca Zveza prijateljev mladine<br />

Ljubljana Moste Polje<br />

2006<br />

Naj prostovoljka (do 18 let) Enya Belak LjudjeZa.org<br />

Naj prostovoljec (do 18 let) Ane Jelenc Drutvo za mednarodno<br />

pomoin prijateljstvo IRFF<br />

Naj prostovoljka (19-30 let) Faila PaiBii Muslimansko dobrodelno drutvo<br />

Merhamet<br />

Naj prostovoljec (19-30 let) Jernej Agre Mladinski center Breice<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Anici Svetina Center za socialno delo Radovljica<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Aleksander Doplihar Slovenska filantropija<br />

Posebno priznanje Valentin Peternel posameznik<br />

Posebno priznanje Marija Leskovec Mladinski informacijski center<br />

2007<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Nua Tojnko Drutvo Center za pomomladim<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Miha Brkinja Slovenska filantropija<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Darja Potonik Zavod Voluntariat<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Bla elekar Mladinsko kulturno turistino<br />

drutvo Lepe strune<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Marija Cehner Slovensko drutvo Hospic<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Marjan Pintari Turistino drutvo Noni pohodniki<br />

Posebno priznanje Duan Flisar Nadkofijska Karitas Maribor<br />

Posebno priznanje Francka Smrekar Lilija drutvo za urejenje Kota<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Marija Cehner Slovensko drutvo Hospic<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Marjan Pintari Turistino drutvo Noni pohodniki<br />

Posebno priznanje Duan Flisar Nadkofijska Karitas Maribor<br />

Posebno priznanje Francka Smrekar Lilija drutvo za urejenje Kota<br />

2008<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Alma Lea Ojsterek Salezijanski mladinski center Celje<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Rusmir Deli Gimnazija in ekonomska srednja ola<br />

Trbovlje<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Emina Hadi Drutvo bosansko hercegovskih<br />

tudentov Slovenije<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Dimitrij Amon Mladinski svet Velenje<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) eljka Vovk Medgeneracijsko drutvo<br />

za samopomoSavinja (Celje)<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) dr. med. Antun Kvasi Klub zdravljenih alkoholikov <br />

Centra za pomoljudem v stiski<br />

Posebno priznanje Barbara Omerzel Lilija drutvo za urejenje Kota<br />

2009<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Ula Koevar Ustanova fundacija za pomootrokom<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Klemen Balan Mladinski center Dravinjske doline<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Mojca Urh Mladinski center Cerklje<br />

16 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


Naziv / priznanje Ime Predlagatelj<br />

2009<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Sebastjan eremet ENT - Slovensko zdruenje za duevno<br />

zdravje, enota Novo mesto,<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Jasmina Salanovi Muslimansko dobrodelno drutvo<br />

Merhamet<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Janko Potonik Mladinski center Prlekije<br />

Naj mladinski voditelj Irena Mrak Zdruenje katolikih skavtinj in skavtov<br />

/ voditeljica<br />

2010<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Ura Bernardi Gimnazija Breice<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Stanko elezinger olski center Celje, Srednja ola za<br />

storitvene dejavnosti in logistiko<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Taja Bortnar Drutvo Center za pomomladim<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Benjamin Tomai Drutvo SKAM<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Jadranka Ravnihar Obmono zdruenje Rdeega kria<br />

Slovenske Konjice<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Marko krajnar Slovensko drutvo Hospic<br />

Naj mladinski voditelj Janko Urbanc aleki tudentski klub<br />

/ voditeljica<br />

Posebno priznanje Sara Munda upnijska Karitas Mala Nedelja<br />

2011<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Taja Koroec olski center Celje, Srednja ola za kemijo,<br />

elektrotehniko in raunalnitvo<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Luka Marcen Celjski mladinski center<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Katja Pozni Sezam, zdruenje mladih, starev in otrok<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Klemen Premrl Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj<br />

in skavtov<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Julijana Kralj Obina Slovenske Konjice<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Ernest Veko Ozara Slovenija, enota Celje<br />

Naj mladinski voditelj<br />

Nina Stegmüller<br />

Mladinski svet Ljutomer<br />

/ voditeljica<br />

Posebno priznanje Lidija Saje enski pevski zbor Drutva<br />

upokojencev Metlika<br />

2012<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Medina Jagurdija lovekoljubno dobrodelno drutvo UP<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Andra Kvas Srednja ola Slovenska Bistrica<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Sara Boroak Mednarodno zdruenje AIESEC<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Dejan temberger Slovenska filantropija<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Marta Gregorc Osnovna ola Ivanjkovci<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) Martin Cmok Obina entjur<br />

Naj mladinski voditelj Ana Grahor Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in<br />

/ voditeljica skavtov<br />

Posebno priznanje Ana Lukner Osnovna ola Trzin<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 17


Naziv / priznanje Ime Predlagatelj<br />

2013<br />

Naj prostovoljka (do 19 let) Amajla Veli Obmono zdruenje Rdeega kria Postojna<br />

Naj prostovoljec (do 19 let) Marko Lenari Slovenska filantropija<br />

Naj prostovoljka (20-30 let) Urka esnik Drutvo Center za pomomladim<br />

Naj prostovoljec (20-30 let) Ivan Kramberger Drutvo Soitje Gornja Radgona<br />

Naj prostovoljka (nad 30 let) Blanka Tomi Drutvo AIA - Mladinski center Menge<br />

Naj prostovoljec (nad 30 let) rtomir Urbaek Zveza drutev upokojencev Slovenije<br />

in Drutvo upokojencev Velenje<br />

Naj mladinski voditelj Albina Kolar Obina entjur<br />

/ voditeljica<br />

Posebno priznanje Ignac Habjani Osnovna ola Ljudski vrt Ptuj<br />

Posebno priznanje dr. Ahmed Pai lovekoljubno dobrodelno drutvo UP Jesenice<br />

IZBRANI PROJEKTI V POSAMEZNIH LETIH<br />

Naziv / priznanje Projekt Izvajalec<br />

2004<br />

Naj prostovoljski projekt Pot k okrevanju Drutvo onkolokih bolnikov Slovenije<br />

Posebno priznanje Ulina koarka Mladinski center Velenje<br />

Posebno priznanje Pomopri uenju Slovenska filantropija<br />

2005<br />

Naj prostovoljski projekt Pomopri pegljevih olski center Celje<br />

Posebno priznanje Projekti pomoi starejim Dom upokojencev Ptuj<br />

Posebno priznanje Prostovoljno delo v Zambiji Nataa Kraun in Mateja Doberek<br />

2006<br />

Naj prostovoljski projekt Helpmanija Enya Belak, Danaja Marinek in Drutvo<br />

UNICEF<br />

Posebno priznanje Podari nasmeh Drutvo bosansko hercegovskih tudentov<br />

Slovenije - Bh4<br />

2007<br />

Naj prostovoljski projekt Bivalnik Krajevna organizacija Rdeega kria Skoke<br />

Posebno priznanje iva knjinica Drutvo informacijski center Legebitra<br />

2008<br />

Naj prostovoljski projekt Prva medicinska pomo Drutvo Prva medicinska pomoRogaovci<br />

Posebno priznanje Joga v zaporih Zveza joga drutev Slovenije<br />

Posebno priznanje 1. slovenski skavtski Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj<br />

jamboree<br />

in skavtov<br />

18 | <strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong>


Naziv / priznanje Ime Predlagatelj<br />

2009<br />

Naj prostovoljski projekt Prostovoljno in ustvarjalno Osnovna ola Stranje<br />

delo mladih - model vzgoje<br />

in izobraevanja<br />

Naj mladinski projekt Poletje v Bukowci Drutvo nladih Rene-Vogrsko<br />

Posebno priznanje kofjeloki pasijon 2009 Obina kofja Loka<br />

Posebno priznanje Krakarjevi dnevi 2009 Kulturno drutvo Orel Semi<br />

2010<br />

Naj prostovoljski projekt MAKfest Skupina dijakinj Gimnazije Poljane<br />

Naj mladinski projekt MariBajk Mladinski informacijsko svetovalni<br />

center INFOPEKA<br />

Posebno priznanje Oistimo Slovenijo Drutvo Ekologi brez meja<br />

v enem dnevu!<br />

2011<br />

Naj prostovoljski projekt Neteto razlogov za ivljenje Drutvo onkolokih bolnikov Slovenije<br />

Naj mladinski projekt Eko Art Javni zavod Mladinski center Medvode<br />

Posebno priznanje Simbioz@, e-pismena Zavod Ypsilon<br />

Slovenija<br />

2012<br />

Naj prostovoljski projekt Zate, zame, za nas Drutvo za penalno in postpenalno obravnavo<br />

Prestop<br />

Naj mladinski projekt Drubeno odgovorni dnevi Mestna zveza tabornikov Slovenije<br />

Posebno priznanje Festival HISTeRIA 2012 KD Matita<br />

2013<br />

Naj prostovoljski projekt Dar za dar Mladi iz Kotelj<br />

Naj mladinski projekt 15. tudentska delovna brigada tudentska organizacija univerze v Mariboru<br />

<strong>PROSTOVOLJEC</strong> <strong>LETA</strong> | 19


#NajProstovoljec<br />

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij. Pod svojim okriljem zdruuje<br />

mladinske organizacije z razlinimi nazorskimi, interesnimi in politinimi usmeritvami.<br />

Podpora prostovoljstvu je ena kljunih usmeritev MSS e od njegove ustanovitve l. 1990, saj mladinske organizacije temeljijo<br />

na prostovoljstvu mladih. Prostovoljstvo izjemno prispeva h kvaliteti ivljenja in udejanja vrednote, na katerih temelji naa<br />

druba. Nenazadnje pa prostovoljstvo prinaa tudi dragocene izkunje, znanja in veine vsem posameznikom, ki to delo<br />

opravljajo.<br />

Projekt Prostovoljec leta se financira iz sredstev, ki jih Urad RS za mladino namenja za delovanje Mladinskega sveta Slovenije.<br />

Ker MSS kot krovna mladinska organizacija pokriva izjemno irok spekter dejavnosti, je izvedba projekta v finannem in<br />

kadrovskem smislu vsako leto velik izziv. Pri projektu si poskuamo pomagati s sponzorji, ki pa v glavnem ne prispevajo<br />

finannih sredstev, papa predvsem nagrade za izbrane prostovoljce ipd.<br />

astni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta <strong>2014</strong><br />

je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.<br />

S prostovoljstvom bogatim. Sebe in druge.<br />

Izdajatelj:<br />

Mladinski svet Slovenije (MSS)<br />

Dunajska cesta 5<br />

SI-1000 Ljubljana<br />

info@mss.si<br />

www.mss.si<br />

Za izdajatelja:Tin Kampl<br />

Besedila in izbor fotografij:Tanja Baumkirher<br />

Oblikovanje: Marko Bradica<br />

PODPIRA NAS:<br />

V Ljubljani, februar 2015.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!