Views
3 years ago

h ∂¿Z `∑ܱj ' ÅYhóùöe G¿∫ùTO AGQRh

h ∂¿Z `∑ܱj ' ÅYhóùöe G¿∫ùTO AGQRh

h ∂¿Z `∑ܱj ' ÅYhóùöe G¿∫ùTO

¹`»ˆµj Ú ƒYh¡že Gľ¡TO AGQRh 10h ºÄZ 4 ¢U ‡W¡ždG ’dƒ¡Ÿe hRh ɛLjH ‡ÇFƒ¡ ²dG ¿e ­¸c 50 ›ŽÐ dƒ©ÙG °ÇµdG 4 ¢U ’ˆ¯H ¹ÇŽ©ˆdG IQh¡V —cCG É¡Ÿ„dG È©»¡ dG ºƒÝ ÛEG ÄY—j É—fQBÕG —j—Ð CG—„Ù IOÄ©dG ‡Ç¡SƒFdG ŠG—Á©dG òˆ¾KƒH 5¢U Šƒ¯¸e ÀCG —cDÄj ¢Sƒ„Y —dh ƒÁj—j òH ƒÁÇa ò„„¡ ˆÙG 4¢U محليات ÀÄ¡Ÿ²e /‡¾Ç£¾¡ b Àƒµ¡SEG IOƒYEG ‡Ç¸»Y ¿e ¿e Qƒ‘ˆfÕƒH ÀhO—Áj —Ç¡ e É—Ç¡S ¡ L 6¢U QÕhO ÀÄǸe 150 IQÄJƒa Ô ¼Ç”¡ J ‡jhOCÕG OGñˆ¡SG 2012 ‡¾¡ d المشهد العربي ''ƒ¾„¸£e ¹jh—ˆdG'' ‡©»L IG—Z Ÿˆ²dG ŠG¡žY ñŽ¯ˆH ÅMÖGh ³¡žeO Ô 10¢U ¤Hj ɘdG £¡ždG ³¸Z ¢Tƒ£©HQCÕƒH IjÄ„dG ‘ˆa ¿e ƒeÄj 40 —©H ‡¸eƒ¡T ‡Ç¾Wh ‡ÇeÄj QÄLCÕG Ô IOƒj›dG ¼Áˆ¸J Qƒ©¡SCÕG !¹g˜e «ƒ¯JQG Ô ÂcGįdGh ¡ ØG • O 450 ÛEG ƒL—dG ©¡S ¹¡Uh †ƒ„¡SCÕG ØÁd • ÀÄ¡Vƒ²ˆj òjFG›ÖG ¿e ‡FƒÙƒH 70 :ºÄˆ„e • ‡FƒÙƒH 80h O °dCG 25 ¿e ¹bCG OGÄÙG Ä‘f …g˜J ƒÁ¾e ‡ÇcîÁˆ¡SÕG 3/2 www.djazairNews.info O10 ¿»‹dG 2425 O—©dG 2012 ȯfƒL 07 ‰„¡ dG

Ió¬ùôe ºÅ´b¿j √ùô¥¬ùöJ h ∂ÅjódG ÅùUóÇdG ¶e œ¿jOQG¿Z
Ö∫Ü´dG •ùöj ºÅJ¿ÇdG RÅZ
àŬ´ùöÜùô”G Œ ÖjóFGò–G àŬ´ùöÜùô”G Œ ÖjóFGò–G
AGOQ ûôÇ¥J ÖjóFGò–G Ió±dG
Consumer Magazine 41
Ö LG¿∑d OGhRCË d ó∑JD¿e MÅùôdÅH √HÅgQEG ¨dÅèJ
Égƒ`≤≤M»àdGIRÉટG èFÉàædÉHº¡Äæ¡jh¿É£∏°SÒeC'Gá©eÉL ...
á```«Hô©dG ≈` - Saudi Aramco
Liu, J. H., Paez, D., Hanke, K., Rosa, A., Hilton, D. J., Sibley, C. G. ...
Page 1 RABANDAL EVE GA E H T N O C M S. A L 1 J ( G REAT ...
πeÉM »°ü≤j …QÉæµdG ájQÉf áªbh Ö≤∏dG `H á«∏jƒL