Workshop A- Rosources - Forum

forum.agora.europarl.europa.eu

Workshop A- Rosources - Forum

Euroopa Parlament - Brüssel Kodanike foorum kliimamuutuse teemal 12.–13. juuni 2008

Töödokument: seminar „Ressursid”

Kodanike foorum kliimamuutuse teemal

12.–13. juuni 2008

võttes arvesse asjaolu, et inimtegevusest põhjustatud kliimamuutus tähendab ülemaailmset

kriisi, millel on inimeste heaolule ja planeedi ökosüsteemide terviklikkusele tõsised negatiivsed

tagajärjed ning mis võib viia isegi ühiskonna kokkuvarisemiseni ülemaailmsel tasandil, kui sellega

koheselt ei tegeleta ning seda probleemi järgmise kümnendi jooksul ei lahendata;

võttes arvesse asjaolu, et kliimamuutus on osa laiaulatuslikumast majandusest tingitud

jätkusuutlikkuse kriisist, mis praeguste arengumudelite kohaselt toob kaasa veelgi kiirema

loodusvarade tarbimise ja ökosüsteemide seisundi halvenemise koos keskkonnakahjustusega, mille

eest ei tasu selle põhjustajad (seda võib nimetada negatiivseks majanduseks); seda probleemi

võimendab veelgi maailma elanikkonna pidev suurenemine;

võttes arvesse ELi ja maailma bioloogilise mitmekesisuse tähtsust ning praegust seisundi

halvenemist;

võttes arvesse asjaolu, et loodusvarade süsteemne ja säästev majandamine on kliimamuutuse

halvimate tagajärgede, bioloogilise mitmekesisuse kadumise, veepuuduse ja muude

keskkonnaprobleemide vältimiseks hädavajalik;

võttes arvesse ELi võetud kohustusi ülemaailmse säästvuse ning loodusvarade säilitamise

suhtes (bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, ÜRO kliimakonventsioon, bioloogilise

mitmekesisusega seotud eesmärk, Göteborgi deklaratsioon, Johannesburgis võetud kohustus jne);

võttes arvesse ELi keskset rolli maailma ühe juhtiva poliitilise jõu, loodusvarade tipptarbija

ning suurima turuna;

võttes arvesse ELi kogemust, ajaloolist vastutust ja keskset rolli maailmas eeskuju näitamises

ja üldise poliitilise tegevuskava mõjutamises;

olles viinud läbi laiaulatusliku arutelu paljude sidusrühmade ning kodanikuühiskonna

esindajatega kogu EList;

Kliimamuutuse alase kodanike foorumi loodusvarade töörühm


nõuab tõhusa poliitika kohest vastuvõtmist, seades eesmärgiks hoida maapinna temperatuuri

keskmine tõus alla 2°C industriaalajastule eelnenud tasemega võrreldes, vähendades ühepoolselt

märkimisväärselt ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning püüeldes samas laiaulatusliku, kõikide

maailma riikide ühise jõupingutuse poole;

toetab ELi võetud kohustust vähendada oma heitkoguseid 2020. aastaks 30% 1990. aasta

tasemega võrreldes kui panust kliimakokkuleppe alaste läbirääkimiste õnnestumisse ning on

seisukohal, et see nõuab veelgi tugevamaid meetmeid, kui praegu on kavandatud;

nõuab tõhusate meetmete kohest võtmist ja rakendamist, et vähendada vajadust energia ja

ressursside järele ning suurendada energia- ja ressursitõhusust kõikides majandus- ja ühiskonnaelu

valdkondades, suunates jõupingutused ja investeeringud eelkõige nendesse valdkondadesse ja

tehnoloogiatesse, mis võimaldavad suurimat vähendamise potentsiaali;

nõuab tõhusat poliitikat, et säilitada loodusvarasid ja hoida ära negatiivseid tagajärgi inimeste

tervisele ja bioloogilisele mitmekesisusele; see nõuab keskkonnakulude täielikku arvessevõtmist

kogu majanduse ulatuses, muutes praeguse negatiivse majanduse positiivseks majanduseks; see

eeldab, et kõik loodusvarade (süsinik, vesi, bioloogiline mitmekesisus jne) kasutajad tasuksid kulu,

mis kajastaks asjakohaselt kõnealuste varade tarbimist ja nende seisundi halvenemisttunnistab

vajadust teha kindlaks need avalikud hüved, mis ei peaks olema tarbekaubad, ning millele peaks

võimaldama absoluutse kaitse ning vajadust kompenseerida nende positiivne tarnimine;

nõuab tõhusat poliitikat säästlike ja tõhusate taastuvate energiaallikate arendamiseks; toetada

tuleks neid tehnoloogiaid, mis vähendavad kõige enam kasvuhoonegaaside heiteid ning millel on

samas väikseim negatiivne mõju teistele ressurssidele (vesi, muld) ja ökosüsteemidele; erilist

tähelepanu tuleks pöörata kohalikule ja hajutatud energiatootmisele;

1


Euroopa Parlament - Brüssel Kodanike foorum kliimamuutuse teemal 12.–13. juuni 2008

nõuab eelkõige äärmist ettevaatust biokütuste edendamisel, mis on praegu paljudel juhtudel

äärmiselt ebatõhusad ning toovad kaasa negatiivse konkurentsi toidukultuuridega ning surve

kogukondadele, maale, metsale ja loodusvaradele; palub ELil hoiduda eesmärkide püstitamisest

enne, kui on põhjalikult hinnatud nende täielikku ülemaailmset mõju;

rõhutab, et investeeringute ja poliitiliste otsuste tegemisel on tähtis võtta arvesse teadmisi

olelustsükli analüüsist;

rõhutab, et on tähtis viia järk-järgult sisse kogu majandust hõlmav süsiniku maksustamise

süsteem olemasolevate poliitikavahendite tasakaalustatud kombinatsiooni, nt heitkogustega

kauplemise süsteemi, süsinikuheidete maksustamise, energiamandaatide, tagatud tariifide ja

reguleerivate nõuete kaudu;

nõuab kõikide riiklike poliitikate „ressursikindlust” eesmärgiga tagada, et tarbimise ja

loodusvarade seisundi halvenemise minimeerimine on täielikult kõikidesse poliitikatesse

integreeritud;

nõuab tõhusa strateegia rakendamist bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi

funktsionaalsuse terviklikkuse kaitsmiseks ning rõhutab, et seda tuleks pidada täiendavaks ning

võrdselt oluliseks heitkoguste vähendamisega;


nõuab ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, mis edendaks ökoloogiliselt vastupidava maastiku

ja ökosüsteemide säilitamist ja taastamist, kaitsealuste elupaikade, vee- ja mullaressursside tõhusat

majandamist ning bioloogilise mitmekesisuse kaitsemeetmete integreerimist inimeste vajadusteks

kasutatava tootliku maa haldamisse;

nõuab loodust käsitlevate ELi õigusaktide ja poliitika kohest ja tõhusamat rakendamist,

jõustamist ja jälgimist ning nõuab nende tugevdamist, kui EL ei saavuta oma eesmärki peatada

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine aastaks 2010;

palub piisavalt rahastamist Natura 2000 võrgustiku ning laiaulatuslikuma ELi bioloogilise

mitmekesisuse tegevusplaani meetmete haldamiseks;

nõuab ELi poolset ülemaailmse jätkusuutlikkuse juhtimist, sealhulgas konkreetsete ja

tõhusate vahendite väljatöötamist bioloogilise mitmekesisuse säilitamise rahastamiseks

arengumaades;

nõuab veepoliitika raamdirektiivi täielikku ja kiiret rakendamist ja jõustamist ning selle

aluspõhimõtete (säilitamine, vesikonna majandamine, ratsionaalne kasutamine, ökoloogiline

taastamine jne) täielikku integreerimist asjaomasesse, põhiliselt põllumajanduse, bioloogilise

mitmekesisuse ja maa planeerimisega seotud poliitikasse;

nõuab põhjaliku 1 reformi läbiviimist loodusvaradega seotud poliitikas, seades

põhieesmärgiks reformida ELi ühist transpordipoliitikat, põllumajanduspoliitikat,

kalanduspoliitikat ja energiapoliitikat, mida tuleb põhjalikult uuendada ning mille keskmesse taas

asetada vajadus tagada toiduvarude pikaajaline jätkusuutlikkus ja elu alalhoidvate ökosüsteemide

tervis, samuti tagada kliimamuutusega kohanemine; rõhutab sellega seoses vajadust kaotada

kahjulikud toetused, mis edendavad ressursside seisundi halvenemist,
nõuab, et tunnistataks, et maa on piiratud ja väärtuslik ressurss, mis nõuab hoolikat jaotamist

erinevate inimvajaduste ja ökosüsteemi funktsionaalsuse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud

vajaduste vahel, pidades silmas tulevase põlvkonna vajadusi;

nõuab integreeritud lähenemisviisi Euroopa „marginaalsete” piirkondade osas, nt mägialad ja

väikesaared, eesmärgiga edendada nende looduskapitali (rikkumata ökosüsteemid, kaunid

maastikud, bioloogilise mitmekesisuse rikkus, lopsakad looduslikud metsad jne) kohaliku ja /või

maaelu arengu võimendamise kaudu;

nõuab ELi merestrateegia, merestrateegia raamdirektiivi ja bioloogilise mitmekesisuse

konventsiooni raames sõlmitud kokkuleppe ambitsioonikat ja tõhusat elluviimist, tagamaks, et

kliimamuutuse prognoositavad mõjud mere ja ranniku ökosüsteemidele oleksid minimaalsed ning

et mere ökosüsteemide säilimine ei oleks ohus;

1

Confagri (Portugali Põllumajandusühistute Keskliit) esindaja oli lahkarvamusel sõna „põhjalik”

kasutamise suhtes põllumajanduse kontekstis ning soovitas asendada see „asjakohasega”, kuigi

valdav enamus oli tekstiga nõus.

2


Euroopa Parlament - Brüssel Kodanike foorum kliimamuutuse teemal 12.–13. juuni 2008

nõuab jätkusuutlikkuse põhimõtet tulemuslikult arvesse võttes edasist tööd SKP näitajast

kaugemale nägevate ühiskonna heaolu näitajate välja arendamisega, kaasates täielikult

kodanikuühiskonna;

tuumaenergia ei ole lahendus kliimamuutusele sellega seonduvate muude probleemide tõttu;

märgib hariduse ja teabevahetuse tähtsust peamise vahendina, mis üldise teadlikkuse tõstmise

kaudu vähendab ressursside kulutamist ning viitab kodanike foorumi juhtimisalasele töögrupile;

nõuab tõhusa poliitika vastuvõtmist, seades eesmärgiks kiimamuutusega kohanemise, mis

põhineb ökosüsteemi vastupanuvõime säilitamise ja taastamise ning solidaarsuse ja võrdsete

võimaluste kontseptsioonil; märgib, et kliimamuutusega toimetulemine nõuab süsteemset ja

integreeritud lähenemisviisi ning osutab kodanike foorumi juhtimise, solidaarsuse, majanduse,

tehnoloogia alaste seminaride tööle.

3

More magazines by this user
Similar magazines