Výročná správa Informačného centra mladých v Čadci za rok 2008

icm.sk

Výročná správa Informačného centra mladých v Čadci za rok 2008

Výročná správa Informačného centra mladých

v Čadci za rok 2008

Predkladá: Bc. Ivan Knežik, riaditeľ ICM v Čadci

V Čadci dňa 27. 02. 2009

1


1 Vznik Informačného centra mladých v Čadci .................... 3

1.1 Charakteristika organizácie .......................................... 3

2 Činnosť ICM CA v roku 2008 ........................................... 5

2.1 Projektové aktivity ....................................................... 5

2.1.1 Ciele projektu .......................................................... 5

2.1.2 Cieľové skupiny projektu ........................................ 6

2.1.3 Vyhodnotenie cieľov projektu ................................. 7

3 Údaje o počte klientov ....................................................... 8

4 Hospodárenie ICM CA v roku 2008 .................................. 9

2


1 Vznik Informačného centra mladých v Čadci

Občianske združenie Informačné centrum mládeže v Čadci (ďalej len ICM CA) vzniklo na

základe dopytu mladých ľudí v meste Čadca po organizácií, ktorá by dokázala uspokojiť ich

potreby po informáciách a aktivitách zameraných na rast jedinca ako zdravej a sebavedomej

osoby 21. storočia. Pôvodnými zakladateľmi Informačného centra mládeže boli štyria ľudia

aktívni v meste Čadca v oblasti dobrovoľnej práce s mladými ľuďmi do 25 rokov. Išlo o pána

Jána Malíka, pôvodného riaditeľa a štatutára ICM CA, p. Martina Solíka, Mgr. Pavla Pánisa,

pracujúceho v Odbore školstva pri mestskom úrade Čadca, Bc. Ivana Knežika terajšieho

štatutára a riaditeľa ICM CA. O pridelenie priestorov ICM CA požiadalo vedenie mesta

Čadca, ktoré požiadavke vyhovelo s tým, že pôjde o priestory v bývalej Základnej škole

Andreja Hlinku na Ul. A. Hlinku 1557, s odôvodnením o jedinom možnom variante, kt. ma

Mesto k dispozícií. Škola A. Hlinku je pod správou príspevkovej organizácie DOMBYT, vo

vlastníctve Mesta Čadca. Po dojednaní podmienok zmluvy, ako bola cena, plocha

prenajímaných priestorov atď. bola zmluva podpísaná Jánom Malíkom vtedajším riaditeľom,

dnes konzultantom ICM CA. Je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu Mesta Čadca a DOMBYTu

s ICM CA, a to z dôvodu ceny nájomného 1 Sk za rok 2008, ďalej Mesto Čadca prispelo ICM

sumou 70 000 Sk. Ďalším významným partnerom ICM CA bolo Ministerstvo školstva

Slovenskej republiky, kt. pridelilo ICM CA s programu ADAM 2 - 340 000 Sk. Vďaka týmto

peniazom sa nám podarilo v roku 2008 zariadiť konzultačnú miestnosť po technickomateriálnej

stránke a aj ICM CA otvoriť.

1.1 Charakteristika organizácie

Hlavnou úlohou Informačného centra mladých v Čadci je poskytovanie informačnoporadenských

služieb mladým ľuďom do 30 rokov bez rozdielu rasy, etnika, náboženského

vyznania, sociálneho postavenia v spoločnosti, sexuálnej orientácie. Základnými cieľmi je

zabezpečiť prístup mladých ľudí k informáciám a poradenským službám, poskytovaných

odborníkmi a distribúcia informačných materiálov v meste Čadca. Dlhodobým základným

cieľom ICM CA je trvalo udržateľný rozvoj informačno-poradenskej činností pre mladých

v meste Čadca. ICM CA poskytuje informačno-poradenské služby v súlade s jednotnou

klasifikáciou informácií, schválenou Združením informačných a poradenských centier

mladých v SR. Ide o

Informačný a pracovný servis – je charakteristický zberom a podávaním informácií mladým

ľuďom prostredníctvom konzultanta, ktorý z dostupných zdrojov (internet, Úrad práce

sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a príslušné školy...)

získava informácie o voľných pracovných miestach, o možnostiach štúdia a štipendií na

stredných a vysokých školách v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Ďalej podáva

informácie o základných ľudských právach a slobodách v súlade s chartou OSN

s rovnomenným názvom, ale aj informácie o civilizačných chorobách, kriminalite a prevencií

3


proti nej, drogách, rovnosti rás, etník, náboženstiev... Súčasťou informačno-pracovného

servisu je aj distribúcia letákov a plagátov informujúcich o uvedených problémoch.

Vzdelávanie – ide o poskytovanie vzdelávania, ktorého cieľom nie je získanie konkrétneho

stupňa vzdelania, t.j. neformálne vzdelávanie. ICM CA sa zameriava na vzdelávanie mladých

ľudí do 30 rokov formou školení na témy súvisiace so zdravou výživou, drogami, alkoholom,

sexuálnou výchovou, kriminalitou, spoločenskou angažovanosťou mladých ľudí vo verejnom

sektore a ich možnosti uplatnenia v ňom... Školenia vykonáva školiteľ odborník na danú

problematiku formou prednášok spojených s besedou.

Cestovanie – poskytovanie informácií o možnostiach cestovania pre mladých v regióne

Kysúc, v Slovenskej republike a zahraničí.

Voľný čas – zahŕňa v sebe informácie o jeho využití, ale aj organizovanie podujatí pre

mladých ľudí z mesta Čadce a okolia Informačným centrom mladých v Čadci. Najčastejšie

ide o informácie o kultúrnych a športových podujatiach na území mesta Čadca a v jeho okolí,

ako aj podujatia v Slovenskej republike a v zahraničí. Informácie o vstupnom

a o podmienkach vstupu na tieto podujatia. Ďalej ICM CA informuje mladých o možnosti

kultúrneho a športového vyžitia v meste Čadca, informuje o miestach, kde sa nachádza na

území mesta športove a kultúrne centrum a pod. Úlohou ICM CA je aj organizácia podujatí

pre mladých ľudí. Ide o podujatia zamerané na účelné využitie voľného času mladých ľudí.

Ide napr. o športové podujatia, záujmové krúžky, koncerty... Najdôležitejším faktorom

ovplyvňujúcim organizovanie takýchto podujatí je dobrá spolupráca s rôznymi inštitúciami

v regióne, ako napr. Mestské kultúrne a športové centrum, Mestská plaváreň, Mesto Čadca

a iné.

Odborné poradenstvo – ide o poskytovanie poradenských služieb odborným konzultantom

v konzultačnej miestnosti ICM CA, kde sa na konzultanta obracajú mladí s konkrétnymi

problémami. Forma komunikácie konzultanta s klientom môže prebiehať v štyroch rovinách,

a to buď telefonická, osobná, elektronická(e-mail), písomná. Pri odbornom poradenstve sa

konzultant stretáva s konkrétnym problémom klienta, kde musí cielenou radou, alebo

konkrétnou činnosťou klientovi pomôcť.

Do činnosti ICM CA patrí aj poskytovanie iných služieb a to:

Kopírovanie pre študentov a verejnosť – mladí ľudia najmä študenti majú možnosť v ICM

CA bezplatne si z internetu, vlastného USB, CD, DVD, vytlačiť akýkoľvek materiál (po

schválení pracovníka ICM CA) prípadne si akýkoľvek materiál naskenovať na tieto nosiče.

Ďalej majú možnosť prefotenia si prineseného materiálu. Pri všetkých prípadoch využívania

tejto služby klientom platí, že pred manipuláciou s tlačiarňou upovedomí pracovníka ICM CA

o rozsahu a predmete tlače, kopírovania al. skenovania, pričom pracovník rozhodne o

vhodnosti takejto manipulácie. Táto služba bola v roku 2008 pre klientov zadarmo

a v súčasnosti sa rozhoduje o jej spoplatnení.

Prístup na internet – bezplatný prístup na internet v konzultačnej miestnosti ICM CA,

zabezpečený jedným notebookom, kde mladí môžu samostatne vyhľadávať informácie.

Práca s PC – práca s notebookom mimo internetu. Možnosť využívania Microsoft Office.

4


Informácie o poradenstve – informácie o odborníkoch, ktorí poskytujú poradenské služby

mimo ICM CA. Ide najmä o právne poradenstvo pre sociálne slabších občanov,

psychologické poradenstvo, služby duchovného...

2 Činnosť ICM CA v roku 2008

Hlavnou činnosťou ICM CA v roku 2008 bolo poskytovanie informačno-poradenských

služieb v meste Čadca. Ciele činnosti boli rozdelené do troch skupín podľa časového

hľadiska, a to:

1. krátkodobý časový cieľ – (v časovom horizonte január – február 2008) zahŕňal

vytvorenie priestorových, personálnych a materiálnych podmienok s tým, že činnosť

ICM CA začne 1. marca. 2008,

2. strednodobý časový cieľ – (v časovom horizonte r.2008 – 2009) dosiahnuť úroveň

činnosti ICM, aby mladí ľudia pravidelne navštevovali ICM CA s dôverou a záujmom,

3. dlhodobý časový cieľ – (časový horizont r. 2008-2010) zaradenie ICM CA medzi

najlepšie ICM pôsobiace v SR.

2.1 Projektové aktivity

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, odbor detí a mládeže zverejňuje výzvy na

predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programov „Finančnej podpory aktivít detí a mládeže

na roky 2008 – 2013“ (programy ADAM). ICM CA vypracovalo v roku 2007 takýto projekt

na rok 2008 s názvom „Cesta k zlepšeniu informovanosti a poradenstva mladým ľuďom

v meste Čadca moderným a inovačným spôsobom“, ktorého hlavným cieľom bolo založiť

ICM CA pre všetkých mladých ľudí do 30 rokov v meste Čadca a tým postupne sprístupniť

resp. vytvoriť podmienky pre získavanie potrebných informácií a poznatkov, ktoré slúžia

mladým ľuďom na správne orientovanie sa v živote. MŠ SR projekt schválilo a poskytlo zo

štátneho rozpočtu na zabezpečenie projektu sumu vo výške 340 000 Sk. ICM CA s vlastných

zdrojov získaných s rozpočtu Mesta Čadca získalo sumu 70 000 Sk, čím splnilo jednu

z hlavných podmienok spolufinancovania projektu 20% z vlastných zdrojov.

2.1.1 Ciele projektu

Ciele projektu možno rozdeliť do 4 skupín podľa aktivít projektu a to:

1. zabezpečenie ICM CA po materiálno – technickej stránke,

2. poskytovanie informačno-poradenských služieb v roku 2008,

3. organizovanie besied,

4. poskytovanie iných služieb.

5


1. zabezpečenie ICM CA po materiálno – technickej stránke – konzultačnú

a administratívnu miestnosť, ktorú nám prenajal DOMBYT Čadca v budove bývalej

školy Andreja Hlinku bolo nutné vybaviť po materiálno – technickej stránke. Financie

získane zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Mesta Čadca boli vyčlenené aj na tento účel.

Bolo veľmi dôležité vybaviť konzultačnú a administratívnu miestnosť ICM CA,

pretože miestnosti nám dané do prenájmu neboli vybavené potrebným nábytkom,

počítačovou technikou, neboli pripojené na telefónnu a internetovú sieť a pod.,

2. poskytovanie informačno – poradenských služieb v roku 2008 – ide o hlavný cieľ

celej činnosti ICM CA. Financie z projektu slúžili hlavne na personálne zabezpečenie

ICM CA odborným konzultantom, ktorý denne poskytoval služby pre mladých ľudí

v konzultačnej miestnosti ICM CA. Konzultant v r. 2008 vykonával svoju činnosť od

9:00 do 17:00 hod. Hlavnou úlohou konzultanta je poskytovať profesionálne

informačné a poradenské služby (popísané vyššie v Charakteristika organizácie),

3. organizovanie besied – organizovanie besied odbornými konzultantmi, ktorí majú

príslušné vzdelanie týkajúce sa témy besedy. Hlavnou úlohou organizovania besied

v roku 2008 ICM CA bolo mladých ľudí informovať o nebezpečenstve užívania drog

a ich vplyve na ľudský organizmus, a o zdravom životnom štýle pre mladých ľudí.

Organizovanie besied bolo vykonávané formou cyklického vzdelávania. Financie

z projektu boli vyčlenené na odmeny pre odborných konzultantov prednášajúcich na

besedách,

4. poskytovanie iných služieb – ide o kopírovanie pre študentov a verejnosť, prístup na

internet, práca s počítačom, informácie o iných možnostiach poradenstva.

2.1.2 Cieľové skupiny projektu

Cieľovú skupinu projektu sme v projekte rozčlenili do 5 skupín a to:

SŠ mládež : (15 – 19 rokov) – táto cieľová skupina je pre ICM CA veľmi dôležitá, pretože

v meste Čadca sa nachádza 6 stredných škôl, do ktorých dochádza nielen mládež z mesta

Čadca, ale aj širokého okolia. Cieľom ICM CA bolo tejto mládeži poskytnúť informácie

o možnostiach štúdia na vysokých školách, cestovania, využívania voľného času, ale aj

o rizikách užívania drog, páchania trestnej činnosti, zlého životného štýlu. Ďalej ICM CA pre

týchto študentov zabezpečila prístup na internet, kde môžu samostatne vyhľadávať

informácie, ktoré ich zaujímajú. Využívanie tohto prístupu je najväčšie najmä zo strany

študentov dochádzajúcich za vzdelaním do mesta Čadca, keďže sa ICM CA nachádza pri

autobusovej a vlakovej zastávke a takto si krátia čas čakania na spoj.

VŠ mládež: (20 – 30 rokov) – na území mesta Čadca ponúka externé štúdium až 6 vysokých

škôl. Okrem bežných informačno-poradenských službách mohli títo študenti v ICM CA

získať informácie a materiály k štúdiu.

Nezamestnaní – V ICM CA sme tejto skupine mladých ľudí ponúkli informácie o situácií na

domácom, zahraničnom trhu práce a možnosti uplatnenia sa na ňom.

6


Pracujúca mládež – išlo o informácie týkajúce sa možností atraktívnejšieho zamestnania sa

najmä na európskom trhu práce.

Matky na materských dovolenkách – išlo o poskytovanie informácií mladým matkám

o starostlivosti o dieťa, možnostiach uloženia dieťaťa do jaslí alebo do niektorej z materských

škôl nachádzajúcich sa na území mesta. Ďalšie dôležité informácie pre matky boli informácie

o možnosti opätovného zamestnania sa po materskej dovolenke.

2.1.3 Vyhodnotenie cieľov projektu

Pre lepšie a efektívnejšie hodnotenie dosiahnutých cieľov s plánovanými je potrebné hodnotiť

všetky štyri aktivity samostatne:

1. zabezpečenie ICM CA po materiálno – technickej stránke – bolo naplánované

v priebehu mesiacov január a február, s tým že otvorenie ICM CA malo byť 1. marca.

2008. S časového hľadiska sa nám nepodarilo tento termín dodržať pre problémy

vzniknuté so zariaďovaním konzultačnej miestnosti ICM CA. Prvým problémom boli

financie, ktoré sa nám podarilo zohnať až v marci a preto sme mohli začať so

zariaďovaním konzultačnej miestnosti až v tomto mesiaci. Druhým kľúčovým

problémom bolo zabezpečiť robotníkov, ktorí by omaľovali miestnosť. Po

zabezpečení robotníkov sme sa dohodli na tom, že miestnosť omaľujú v priebehu

týždňa, avšak skutočne im to trvalo až tri týždne. Tretí problém bol spôsobený

telekomunikačnou spoločnosťou zabezpečujúcou pre nás pripojenie na internet

a pevnú telefónnu sieť. Telekomunikačná spoločnosť si vyhradzuje právo inštalovať

tieto siete do 30 dní odo dňa podania žiadosti, čo dokonale dodržali a prišli nám ju

nainštalovať v 30 deň od podania žiadosti o pripojenie. K samotnému otvoreniu ICM

CA došlo dňa 1. mája 2008, teda o dva mesiace neskôr oproti plánu. Napriek všetkým

nepríjemnostiam je nutné oceniť prácu konzultanta Jana Malíka, pretože dokázal

zariadiť konzultačnú miestnosť nábytkom a podlahovou krytinou za ktorú ICM CA

nemuselo platiť ani korunu, ale aj zariadiť ICM CA po technickej stránke t.j. 2 PC

a zabezpečiť prístup na telefónnu a internetovú sieť. Súhrnne je možné konštatovať, že

zabezpečenie ICM CA po materiálno – technickej stránke bolo vykonané dobre a za

spôsobené problémy vzniknuté počas zariaďovania ICM CA jeho pracovníci nemôžu.

2. poskytovanie informačno – poradenských služieb v roku 2008 – hodnotiť

úspešnosť tejto aktivity, ktorá patrí k hlavnej činnosti ICM CA je najlepšie podľa

počtu klientov za rok 2008. Počet klientov, ktorí navštívili ICM CA je zapísaný v tab.2

s názvom „dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu“. Počet plánovaných klientov

oproti skutočnosti je väčší, čo sa dá považovať za neúspech. ICM CA však otvorilo

konzultačnú miestnosť len v máji a mnoho mladých ľudí o službách ICM CA

nevedelo. To nás zaväzuje do budúcnosti zlepšovať informovanosť mladých v meste

Čadca o existencií tohto centra a o službách ktoré poskytuje. ICM CA bolo pre

mladých otvorene denne od 9:00 do 17:00 a konzultant bol vždy pripravený poskytnúť

im požadované informácie a dať im príslušnú radu. Cieľ poskytovať informačné

a poradenské služby pre mladých sme naplnili a do budúcnosti sme pripravený

neustále tieto služby skvalitňovať.

3. organizovanie besied – v septembri 2008 sme spustili cyklické vzdelávanie pre

mladých na tému „Zdravý životný štýl a drogové závislosti“, ktorého hlavným

zámerom bola podpora prosociálnosti, zdravého sebavedomia a sebaúcty, vedenie

7


k pozitívnej životnej orientácii. Sprostredkovanie základných vedomostí o vzniku

a dôsledkoch rôznych druhov závislostí, navodenie protidrogovej klímy ako aj

výchova k zdravému životnému štýlu. Cyklické vzdelávanie bolo predovšetkým pre

mládež z rizikových skupín. Na besedách prednášala Mgr. Miroslava Kučáková,

odborníčka na danú tému. Besedy boli profesionálne pripravené, mladí na nich získali

z danej témy veľa poznatkov a viacerí navštevovali tieto besedy pravidelne. Do

budúcnosti ICM CA bude pripravovať takýchto besied viac.

4. poskytovanie iných služieb – je veľkým prínosom pre ICM CA poskytovanie

takýchto služieb, pretože mladí prichádzajúci do centra (napr. aby využili kopírovacie

služby a pod.) sa zároveň dozvedia o činnosti a službách ICM CA. V roku 2008 sa

poskytovanie týchto služieb osvedčilo a ICM CA bude poskytovať tieto služby aj

naďalej.

3 Údaje o počte klientov

Tab. 1 plánovaný počet klientov v roku 2008

TAB 1. PLÁNOVANÝ POČET KLIENTOV V ROKU 2008

a) Poskytnuté informácie 700

b) Poskytnuté služby 180

c) Poskytnutá poradenská činnosť 300

d) Účasť na akciách a podujatiach 500

e) Celkový počet klientov v roku 2008 750

Tab. 2 skutočný počet klientov v roku 2008

TAB 2. POČET KLIENTOV V ROKU 2008

a) Poskytnuté informácie 158

b) Poskytnuté služby 180

c) Poskytnutá poradenská činnosť 102

d) Účasť na akciách a podujatiach 052

e) Celkový počet klientov v roku 2008 492

8


4 Hospodárenie ICM CA v roku 2008

SKUTOČNÉ PRÍJMY

Dotácia z MŠ SR (programy ADAM) 340000

Dotácia z iných štátnych orgánov

Členské príspevky

Úroky z vkladov

Ostatné príjmy 70000

PRÍJMY CELKOM 410000

SKUTOČNÉ VÝDAVKY

Celková suma

výdavkov

610 – mzdy, platy 0 0

620 – poistné a príspevky 0 0

z toho hradené

z dotácie

MŠ SR

630 – tovary a ostatné služby 405 000 335 000

z toho

633 016 – reprezentačné výdavky

637 027 – dohody o prácach mimo pracovného pomeru

VÝDAVKY CELKOM (610 + 620 + 630) 405 000 335 000

9

More magazines by this user
Similar magazines