Letopis Januar 2015

MasinskaSkolaNis

Letopis Januar 2015

ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА

ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ

Датум

Активности

2.2.2015. Седница Савета родитеља са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са прве и друге седнице Савета родитеља Машинске

школе у Нишу,

2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог

полугодишта шк. 2014/2015. године,

3. Разматрање Извештаја о раду директора Школе у првом полугодишту шк.

2014/2015. године,

4. Извештај о прикупљеним средствима родитеља на име побољшања

материјалне основе рада Школе и намени трошења тих средстава,

5. Текућа питања.

3.2.2015. Представници Ученичког парламента присуствовали су трибини „Развојни проблеми

код адолесцената” коју је реализовао Миодраг Ђорђевић, психолог Саветовалишта

за младе Дома здравља у Нишу.


5.2.2015.

Одржана 11. седницa Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа

Републике Србије у Teхничкој школи у Младеновцу са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Такмичења у школској 2014/2015.г.

3. Пројекат са ГИЗ‐ом „Реформа средњег стручног образовањау Србији“(нови

образовни профили)

4. Давање мишљења ЗМШ о војним огледним образовним профилима у

Ваздухопловној академији Београд

5. Финансијски извештај за 2014.год.

6. Зимска школа NeReLa

7. Разно

7.2.2015.

8.2.2015. Одржани испити ванредних кандидата који се доквалификују за образовни профил

техничара оптике из Сремске Митровице и специјалистички образовни профил

оптичар- оптометриста


9.2.2015. Одржана седница Школског одбора са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 6. седнице Школског одбора одржане 26. 1. 2015.

године,

2. Доношење Одлуке о измени и допуни Финансијског плана Машинске школе

у Нишу за 2015. годину,


3. Доношење Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки

Машинске школе у Нишу за 2015. годину,

4. Доношење Правилника о начину коришћења репрезентације и

службених мобилних телефона Машинске школе у Нишу.

10.2.2015. Johnson Electric је 28.1.2015. год. закључио са Школом Уговор о стручној пракси ученика, а

данас се приступило потписивању Уговора o стручном оспособљавању и усавршавању

ученика првог и четвртог разреда.


11.2.2015. Поводом Међународног дана безбедности на интернету, ученици првог и четвртог и

разреда присуствовали су презентацији на ову тему у мултимедијалној учионици.

Презентацију је припремилa, презентовала и дискутовала са ученицима Биљана

Стојановић, педагог Школе.

Стручно усавршавање наставника Школе за рад у OneNote реализовано је у

Регионалном центру.

OneNote је један од алата из Microsoft пакета намењен сарадњи и ефикаснијем

начину вођења документације у савременој школи. Током двочасовне практичне

обуке научили смо да:

• све наставне материјале креирамо и чувамо у онлајн окружењу како би им

могли приступити са свих уређаја (рачунар, таблет, мобилни телефон),


19.2.2015.

• формиране електронске бележнице користимо за све планове, евиденцију о

ученицима и њиховом напредовању, лични портфолио,

• наставне материјале делимо са колегама и ученицима.

Водитељи обуке биле су Марица Трајковић-Антић и Ана Живковић, Microsoft

Innovative Educator Trainers.

Обуци је присуствовало 15 наставника наше Школе.


25.2.2015. Одржан је заједнички састанак ученика- стипендиста, задужених наставника, и

представника Johnson Electric на коме се разговарало о организацији практичне наставе.

Ученици су упознати са правилима понашању у Предузећу, производним програмом и

организацијом рада.


26.2.2015. - Ученици одељења IV-6, образовног профила машински техничар за репаратуруоглед

посетили су, у оквиру блока практичне наставе, предузеће KOPEX MIN ад

Ниш, чије су основне делатности: израда челичних конструкција и мостова, израда

рударских и транспортних машина за површинске копове, израда хидромеханичке

опреме и израда дизалица. Предузеће се бави послови заваривања и репаратуре

машинских делова и конструкција, што је део наставног програма овог образовног

профила.

- Одржана седница Испитног одбора на којој су усвојени резултати завршног,

матурског и специјалистичког испита ванредих кандидата у јануарском испитном

року школске 2014/ 2015. године.

- Одржана седница Школског одбора са следећим дневним редом:

1. Верификација мандата новог члана Школског одбора Машинске школе у

Нишу,

2. Избор председника Школског одбора Машинске школе у Нишу,

3. Усвајање записника са 7. седнице Школског одбора одржане 9. 2. 2015.

године,

4. Разматрање Извештаја о попису и усклађивању књиговодственог стања са

стварним стањем на дан 31. 12. 2014. године,

5. Разматрање Финансијског извештаја по годишњем рачуну за 2014. годину,

6. Разматрање Извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки у 2014.

години,

7. Доношење одлуке о враћању службеног пиштоља ПУ Ниш.

More magazines by this user
Similar magazines