TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

uniza.sk

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

Časti a mechanizmy strojov

5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

Dátum prijímacieho konania: 29. 6. 2009

Miestnosť: ND 02

Čas zahájenia prijímacieho konania: 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

prof. Ing. Ladislav Málik, PhD.

doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

doc. Ing. Ladislav Jurák, PhD.

doc. Ing. Martin Žarnay, PhD.

Názov témy

Školiteľ

Optimalizácia konštrukčných parametrov veľkorozmerových valivých ložísk prof. Ing. Štefan

Medvecký, PhD.

Forma

štúdia

denná

Topologická optimalizácia vnútornej konštrukcie veľkorozmerových

valivých ložísk

Návrh štruktúry znalostného systém na optimalizáciu parametrov

konštrukčných vrubov

Návrh databázy znalostného systému na výber vhodného konštrukčného

materiálu s využitím bioniky a TRIZ

Analýza možností zvýšenia trvanlivosti valivých ložisk pre vysoké rýchlosti

Optimalizácia prametrov priemyselných prevodoviek s ohľadom na

dedičnosť a inovácie

Inteligentné riadiace systémy a diagnostika hydromechanických

prevodoviek

Optimalizácia konštrukcie regulačného axiálneho hydrostatického čerpadla

Transmisie ťažkých nákladných vozidiel na báze stupňových mechanických

prevodov s radením pod zaťažením

Metodika konštruovania plastových súčastí vyrábaných vstrekovaním vo

vzťahu k optimálnym vlastnostiam súčasti, vstrekovacej formy a procesu

vstrekovania.

Racionalizácia konštrukcie spojov a sortimentu spojovacích súčiastok v

stavbe osobných automobilov za účelom zníženia nákladov pri zachovaní

kvality spojov.

prof. Ing. Štefan

Medvecký, PhD.

prof. Ing. Štefan

Medvecký, PhD.

prof. Ing. Štefan

Medvecký, PhD.

prof. Ing. Štefan

Medvecký, PhD.

doc. Ing. Ľuboš

Kučera, PhD.

doc. Ing. Ľuboš

Kučera, PhD.

doc. Ing. Ľuboš

Kučera, PhD.

doc. Ing. Ľuboš

Kučera, PhD.

doc. Ing. Martin

Žarnay, PhD.

doc. Ing. Martin

Žarnay, PhD.

denná

denná

denná

externá

denná

denná

denná

denná

externá

denná

Optimalizácia konštrukcie automobilu z hľadiska použitého sortimentu doc. Ing. Martin

denná


skrutiek a iných spojovacích súčiastok za účelom zníženia výrobných

nákladov.

Výskum a konštrukcia experimentálnych zariadení s uplatnením

intenzifikačných faktorov na tvorbu nanoštruktúr kovov technológiami

intenzívnych plastických deformácií.

Identifikácia a hodnotenie topografie povrchov a vrstiev materiálov

súčiastok.

Analýza tribologických parametrov v mikro-elektro-mechanických

systémoch (MEMS).

Konštrukcie totálnych náhrad kolenných kĺbov.

Modelovanie umelých bedrových kĺbov s predĺženou životnosťou.

Modelovanie tribologických systémov s extrémne nízkym nominálnym

zaťažením v technických mikrosystémoch - MEMS.

Tribologický design MEMS systémov a ich využitie v technických

mikrosystémoch.

Výskum a možnosti uplatnenia mono a multi nanometrických vrstiev a

povlakov v biologických tribologických systémoch.

Dizajn viacvrstvových povlakov v podmienkach umelých a prirodzených

tribologických systémov.

Experimentálne hodnotenie tribologických vlastností tenkých povlakov.

Experimentálne hodnotenie tribologických vlastností tenkých povlakov s

nanočasticami.

Žarnay, PhD.

doc. Ing. Martin

Žarnay, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

prof. Ing. Marián

Dzimko, PhD.

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

V Žiline dňa 23. 3. 2009

spracoval: Ing. Slavomír Hrček, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

Aplikovaná mechanika

5.1.7. Aplikovaná mechanika

Dátum prijímacieho konania:

29. 6. 2007 (pondelok)

Miestnosť: NB 011

Čas zahájenia prijímacieho konania: 10.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.

Názov témy

Školiteľ

Forma

štúdia

Vývoj numerických metód pre porušovanie kompozitných

škrupinových konštrukcií

Numerická analýza napäťových a deformačných pomerov

v okolí inklúzií pri cyklickom namáhaní

prof. Ing. Milan

Žmindák, CSc.

prof. Dr. Ing. Milan

Sága

denná

denná/

externá

Identifikácia tlmenia použitím experimentálnych metód prof. Ing. Milan

Žmindák, CSc.

denná

Tvorba výpočtových modelov pre šírenie rázových vĺn

v nehomogénnych telesách

Porušovanie zváraných konštrukcií metódami lomovej

mechaniky

Generovanie spoľahlivých modelov v metóde konečných

prvkov

Výskum metód optimálneho navrhovania škrupinových

konštrukcií budených stochasticky

Výskum metód na identifikáciu parametrov nelineárneho BW

hysterézneho modelu

Výskum hypotéz pre multiaxiálnu únavovú životnosť a ich

implementácia do MKP

prof. Ing. Milan

Žmindák, CSc.

prof. Ing. Milan

Žmindák, CSc.

prof. Ing. Milan

Žmindák, CS

prof. Dr. Ing. Milan

Sága

prof. Dr. Ing. Milan

Sága

prof. Dr. Ing. Milan

Sága

denná

denná

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá


Efektívne postupy experimentálneho určenia a počítačového

simulovania modálneho tlmenia

Optimalizačné postupy pri navrhovaní strojných zariadení

s využitím pravdepodobnostných formulácií

Vývoj postupov na hodnotenie modálno-spektrálnych vlastností

konštrukcií optickými metódami (PONTOS HS)

Vývoj postupov na hodnotenie mechanických vlastností

konštrukcií optickými metódami (ARAMIS HS)

Vývoj postupov na hodnotenie deformačmých polí konštrukcií

optickými metódami (PONTOS+ARAMIS+TRITOP)

Tvarová optimalizácia a použitie izolačných materiálov pri

znižovaní hluku a vibrácií.

Výskum dynamických vlastností konštrukčných prvkov

s nelinearitami

Zníženie vibrácií nosných konštrukcií rotačných strojov

s využitím vibračnej diagnostiky a optimalizácie

Zvyšovanie výkonových parametrov papierenského stroja

prostriedkami technickej diagnostiky a optimalizácie

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

Doc. Ing. Vladimír

Dekýš, CSc.

denná

denná

denná

denná

denná

externá

externá

externá

externá

V Žiline, dňa 23. 3. 2009

Spracoval: prof. Dr. Ing. Milan Sága


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

Priemyselné inžinierstvo

5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

Dátum prijímacieho konania:

29. 6. 2009 (pondelok)

Miestnosť: NC 105

Čas zahájenia prijímacieho konania: 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť. prof.

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Eva Slamková, CSc.

doc. Ing. Helena Tureková, PhD.

doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.

Názov témy

Projektovanie montážnych systémov v prostredí

virtuálnej reality

Optimalizácia časovej štruktúry výrobných

procesov

Návrh modulovej štruktúry inteligentného

kontrolného systému

Návrh modelu priameho riadenia výroby pre

oblasť malosériovej výroby

Metodika výberu prvkov výrobného systému

s využitím expertného systému

Využitie umelej inteligencie a nízkonákladovej

automatizácie v montážnych systémoch

Analýza a spracovanie procesov v prostredí

digitálneho podniku

Metodika zlepšenia výkonnosti montážneho

systému s využitím virtuálnej reality

Návrh výberu softvérových produktov pre oblasť

plánovania a riadenia výroby

Pokrokové krátkodobé plánovanie výroby

s podporou simulácie a evolučných metód

(Advanced Short Term Planning)

Virtual Manufacturing System – návrh konceptu

virtuálneho výrobného systému (riešené v rámci

FP7)

Žilinský koncept komplexného systému pre

navrhovanie a zlepšovanie pracovísk (Total

Workplace Design – Employee Friendly

Workplace)

Školiteľ

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Forma

štúdia

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná

denná


Návrh systému pre vyhľadávanie najlepších prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

praktík v priemysle (Global Factory Best

denná

Practices Finder – GFBPF)

Návrh systému pre plánovanie a realizáciu prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

virtuálnych workshopov

denná

(Virtual Workshop Planner)

Návrh a vývoj riešenia pre podnikový low cost prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

transportný systém

denná

(Low Cost Automated Guided Vehicle System)

Návrh komplexného systému pre rozbory prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

podnikovej výkonnosti

denná

(Enterprise Performance Analysis – EPA)

Návrh systému pre tréning pracovníkov prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

s podporou virtuálnej reality, teórie hier

a simulácie (Empoyee Training through Virtual

denná

Reality, Game Theory and Simulation)

Návrh adaptívneho montážneho systému prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

(Adaptive Assembly System - AAS)

denná

Progresívne prístupy k projektovaniu skladového doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

hospodárstva

denná

Integrovaný prístup manažérstva kvality, ako

nástroj na zlepšenie výrobných ukazovateľov

doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. denná/

externá

Návrh modelu tvorby alternatívnych variantov

logistických reťazcov

doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. denná/

externá

Návrh inovačného modelu tvorby produktu

technickou prípravou výroby

doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. denná/

externá

Návrh expertného systému za účelom tvorby

stratégie starostlivosti o dlhodobý majetok

doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. denná/

externá

Nízko nákladová automatizácia v kontexte doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. denná/

technickej obsluhy výroby

externá

Štruktúra nástrojov priemyselného inžinierstva doc.Ing. Helena Tureková, PhD. denná

Podmienky zvyšovania inovatívnosti organizácií doc.Ing. Helena Tureková, PhD.

v Slovenskej republike

denná

Metodika podpory realizácie priemyselných doc.Ing. Helena Tureková, PhD.

inovácií

denná

Zvyšovanie produktivity práce s využitím doc. Ing. Eva Slamková, PhD.

nástrojov modernej ergonómie

denná

Zmena organizačnej kultúry v podniku

Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť.

využívajúceho technológie digitálneho podniku Prof.

externá

V Žiline, dňa 23. 3. 2009

Spracoval: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

Strojárske technológie a materiály

5.2.7. Strojárske technológie a materiály

Dátum prijímacieho konania:

29. 6. 2007 (pondelok)

Miestnosť: NA 301

Čas zahájenia prijímacieho konania: 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

Názov témy

prof. Ing. Jozef Meško, PhD.

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

doc. Ing. Andrej Czán, PhD.

Školiteľ

Forma

štúdia

Problematika zvárania a charakteristika zvarových spojov

vysokopevných grafitických liatin

prof. Ing. Jozef

Meško, PhD.

denná

Vybrané aspekty tepelného spracovania ocelí prof. Ing. Jozef

Meško, PhD.

externá

Analýza deformačných dejov a procesov v ohýbanom materiáli

pri plastickej deformácii za studena s využitím inteligentnej

riadiacej regulácie hydraulických systémov tvárniacich strojov

prof. Ing. Augustín

Sládek, PhD.

denná/

externá

Problematika oblúkového zvárania ocelí v ochranných

atmosférach

Obrábateľnosť materiálov po termickom delení nekonvenčnými

metódami obrábania

doc. Ing. Viliam

Leždík, PhD.

prof. Ing. Anna

Mičietová, PhD.

externá

denná

Využitie expertného systému pre nekonvenčné metódy obrábania prof. Ing. Anna

Mičietová, PhD.

denná

Využitie informačných technológií pri výbere nekonvenčných

metód obrábania.

Ovplyvňovanie kryštalizácie hliníkových zliatin modifikovaním

Skúmanie elasticko - plastických deformácií pre odlišné stupne

pretvorenia pri tvárnení plechov kývavým ohybom

Simulácia filtrácie hliníkových zliatin

prof. Ing. Anna

Mičietová, PhD.

doc. Ing. Dana

Bolibruchová, PhD.

doc. Ing. Ján

Moravec, PhD.

doc. Ing. Dana

Bolibruchová, PhD.

denná

denná

denná

denná


Využitie mikromagnetických metód pri štúdiu integrity

obrobených povrchov

Voľba nových rezných materiálov pre obrábacie centrá

v strojárskej výrobe

doc. Dr. Ing.

Miroslav Neslušan

doc. Ing. Mária

Čilliková, PhD.

denná

denná

Identifikácia presnosti vybraných charakteristík frézovacích

obrábacích centier

Inteligentné upínacie systémy pre upínanie nerotačných obrobkov

Obrábateľnosť nanoštrukturovaných materiálov na báze Ti zliatin

určených pre biomedecínu

Riešenie technologických aspektov pri obrábaní tenkostenných

súčastí ložísk pre letecký priemysel

Základné technologické charakteristiky pri makroobrábaní tzv.

Hi-tech Swiss Small Parts

Identifikácia výroby hlbokých dier pre automobilový priemysel

Nové trendy pri ostrení a profilovaní brúsnych kotúčov

Inovatívne technológie v oblasti zvárania v automobilovom

priemysle

prof. Ing. Jozef

Pilc, CSc.

prof. Ing. Jozef

Pilc, CSc.

prof. Ing. Jozef

Pilc, CSc.

doc. Ing. Andrej

Czán, PhD.

doc. Ing. Andrej

Czán, PhD.

doc. Ing. Dana

Stančeková, PhD.

doc. Ing. Dana

Stančeková, PhD.

doc. Ing. Miloš

Mičian, PhD.

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná/

externá

denná

V Žiline, dňa 23. 3. 2009

Spracoval: prof. Ing. Jozef Meško, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

študijného programu:

študijného odboru:

Energetické stroje a zariadenia

5.2.6. Energetické stroje a zariadenia

Dátum prijímacieho konania:

29. 6. 2007 (pondelok)

Miestnosť: NC 309

Čas zahájenia prijímacieho konania: 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

Členovia:

prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

doc. Ing. Ján Podhorský, PhD.

doc. Ing. Ján Lábaj, PhD.

Názov témy

Chladiaci motor ako zdroj energií pre

dopravný prostriedok

Školiteľ

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

Forma

štúdia

denná

Trigeneračný systém s chladiacim motorom prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD. denná

Energetické problémy malého leteckého

motora

Vplyv bezklapkového riadenia záťaže

zážihového motora na jeho účinnosť

Analýza energetických strát v transmisii

automobilu.

Energetické parametre rozjazdu mobilného

pracovného stroja

Vplyv extrémne nízkych teplôt medzichladenia

plniacej zmesi preplňovaného plynového

motora na jeho parametre, emisie výfukových

plynov a životnosť

Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho

geotermálneho tepla bez núteného tepelného

nosiča v hĺbkovom vrte

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.

doc. Ing. Ján Podhorský, PhD.

doc. Ing. Metod Král, PhD.

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

doc. Ing. Rastislav Isteník PhD.

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

denná

denná

denná

denná

denná

denná

Akumulácia solárnej energie v hornine prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. denná

Vývoj zariadenia na transport tepla

z dendromasy do mikrokogeneračnej jednotky

Vplyv časovania a množstva vstreku vody do

priestoru valca na výkon mikrokogeneračnej

jednotky

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

denná

denná


Vývoj zdrojov tepla na spaľovanie dendromasy

s nízkou produkciou emisii a vysokou

účinnosťou.

Výskum tvorby sadzí pomocou optických

metód pri horení sprejov

Optimalizácia fermentačného reaktora pre

suchú fermentáciu

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

doc. Ing. Jan Labaj, PhD.

doc. Ing. Marian Mikulík, PhD.

externá

denná

denná

V Žiline, dňa 23. 3. 2009

Spracovali:

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

MEDZNÉ STAVY MATERIÁLOV

5.2.27 MEDZNÉ STAVY MATERIÁLOV

Dátum prijímacieho konania:

29. 6. 2009 (pondelok)

Miestnosť : NA 201

Otvorenie prijímacieho konania : 10,00 hod

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

Názov témy

Vplyv morfológie eutektického kremíka na vnútorné tlmenie

hliníkových zliatin na odliatky

Štúdium mechanizmov korózie ultrajemnozrnných

materiálov pripravených metódami intenzívnej plastickej

deformácie.

Štúdium štruktúry kostných cementov

Zmena vnútorného tlmenia zliatin vybraných kovov

v závislosti od teploty

Degradácia vybraných polymérnych materiálov

Povrchové úpravy kovov z hľadiska koróznej odolnosti

Degradácia konštrukčných polymérnych materiálov

Školiteľ

Doc. Ing. Eva

Tillová, PhD.

Doc. Ing. Branislav

Hadzima, PhD.

prof. Ing. Peter

Palček, PhD.

prof. Ing. Peter

Palček, PhD.

Doc. RNDr. Tatiana

Liptáková, PhD

Doc. RNDr. Tatiana

Liptáková, PhD

Doc. RNDr. Tatiana

Liptáková, PhD.

Forma

štúdia

denná

externá

denná

externá

denná

externá

denná

externá

denná

externá

denná

externá

denná

externá

V Žiline, dňa 20. 3. 2009

Spracoval: prof. Ing. Peter Palček, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

MATERIÁLY

5.2.26 Materiály

Dátum prijímacieho konania :

29. 6. 2009 (pondelok)

Miestnosť: NA 201

Otvorenie prijímacieho konania : 9 00 hod

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

Názov témy

Vplyv vybraných faktorov na únavovú

životnosť materiálov v oblasti ultravysokého

počtu cyklov zaťažovania

Analýza štruktúry nitridovaných vrstiev na

liatinách s guľôčkovým grafitom

Vplyv vybraných faktorov na štruktúru

a vlastnosti zliatiny AlZn10Si8Mg

Školiteľ

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

Doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

Forma

štúdia

denná

denná

externá

denná

externá

V Žiline, dňa 20. 3. 2009

Spracoval: doc. Ing. Eva Tillová, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Študijný odbor:

Koľajové vozidlá

5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Dátum prijímacieho konania: 29. 6. 2009 (pondelok)

Miestnosť: NA 105

Čas začatia prijímacieho konania: 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Názov témy

Optimalizácia využitia energie na HKV nezávislej

trakcie

Kritériá určenia optimalizovaných vlastností

koľajových vozidiel.

Analýza javov pri brzdení železničného kolesa

klátikovou brzdou

Zlepšenie vlastností železničných vozidiel ich

modernizáciou

Analýza parametrov konštrukčných uzlov

nákladných podvozkov

Zlepšenie jazdných vlastností koľajových vozidiel

využitím metód dynamickej analýzy viactelesových

systémov

Analýza povrchových napätí v kontakte kolesa a

kolajnice

Výpočty intervalov preventívnych úloh v metóde

Reliability Centered Maintenance

Hodnotenie RAMS v životnom cykle koľajových

vozidiel

Využitie MKP pri modernizácii konštrukcie

koľajových vozidiel

Školiteľ

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

Forma

štúdia

denná

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. denná /

externá

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.

doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.

doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.

Prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.

denná

externá

externá

denná

denná

denná

denná

externá

V Žiline, dňa 23. 3. 2009

Spracoval: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2009

Študijný program:

Automatizované výrobné systémy

Študijný odbor:

5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Dátum prijímacieho konania : 29. 6. 2009

Miestnosť : Žilinská univerzita, Univerzitná 1, SjF, P42

(Poloprevádzka)

Otvorenie prijímacieho konania : 9.00 hod.

Zloženie prijímacej komisie :

Predseda:

Členovia:

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

doc. Ing. Viera Poppeová, PhD.

doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.

doc. Ing. Juraj Uriček, PhD.

Názov témy Školiteľ Forma

štúdia

Návrh CAQ systému pre analýzu nepresnosti Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

denná

obrábacích strojov

Implementácia expertných systémov pre Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

denná

diagnostikovanie presnosti CNC výrobnej

techniky

Dynamické klasifikačné systémy pre ATPV Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric denná

Využitie možnosti protokolu STEP NC pri Doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. denná

programovaní NC strojov

Vývoj paralelnej kinematickej štruktúry a Doc. Ing. Viera Poppeová, PhD. denná

hodnotenie jej prevádzkových vlastností

Vývoj zariadenia s aplikáciou hexapodickej Doc. Ing. Viera Poppeová, PhD. denná

paralelnej kinematickej štruktúry

Analýza a syntéza funkčných závislostí pre Doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD. denná

variantné riešenie stavby modulárnych

montážnych jednotiek

Využitie pokrokových metód v procese návrhu

konštrukcie multifunkčnej hlavice robota

Doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD. denná /

externá

Vývoj výrobného zariadenia s využitím Doc. Ing. Juraj Uríček, PhD.

denná

paralelnej kinematickej štruktúry

Aplikácia digitálnej analýzy obrazu pri Doc. Ing. Juraj Uríček, PhD. denná /

montáži

externá

Návrh metód a postupov vývoja SW pre PLC

Doc. Ing. Juraj Uríček, PhD. denná /

externá

Využitie monitorizácie rezného procesu

v automatizovanej výrobe

Doc. Dr. Ing. Miroslav Neslušan denná

Žilina, 23.3.2009

Spracoval: prof. Ivan Kuric

More magazines by this user
Similar magazines