Komunikat z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia ...

knf.gov.pl

Komunikat z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia ...

23 grudnia 2009 r.

Komunikat z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie

zatwierdzenia prospektu emisyjnego DZ Bank Polska

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie

upowaŜnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny przygotowany przez:

• DZ Bank Polska SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu

na rynku regulowanym akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers).

1


Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF

Lp.

Emitent

Data

zatwierdzenia

prospektu

emisyjnego

Papiery wartościowe objęte

prospektem emisyjnym

Sposób

udostępnienia

prospektu

emisyjnego do

publicznej

wiadomości

Termin

udostępnienia

prospektu

emisyjnego do

publicznej

wiadomości

Prospekt

emisyjny w

związku z

ofertą

publiczną

Prospekt emisyjny w

związku z

dopuszczeniem do

obrotu na rynku

regulowanym

Format prospektu

emisyjnego

Link

1. DZ Bank Polska SA

23 grudnia

2009 r.

22.790.000

akcji serii G

forma

elektroniczna

bd

nie

22.790.000

akcji serii G

jednoczęściowy

www.dzbank.pl

www.amerbrokers.pl

2

More magazines by this user
Similar magazines