Příklad dobré praxe VI - NetNews

cms.netnews.cz

Příklad dobré praxe VI - NetNews

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků

středních škol v oblasti kariérového poradenství“

CZ 1.07/1.3.00/08.0181

Příklad dobré praxe VI

z realizace kariérového poradenství

Mgr. Věra Havelková

2010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ ŽÁKŮM I VEŘEJNOSTI V RÁMCI KARIÉROVÉHO

PORADENSTVÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Kariérové poradenství na střední škole je podle mé vlastní několikaleté zkušenosti

především o shromažďování a předávání velkého množství potřebných informací. Způsoby

prezentace informací jsem rozdělila do těchto dvou skupin:

1. Přímá informovanost – osobní kontakt s výchovným poradcem

2. Nepřímá informovanost – informační zdroje přístupné žákům i veřejnosti bez

nutného osobního kontaktu s výchovným poradcem

1. PŘÍMÁ INFORMOVANOST

Přímý kontakt člověka s člověkem je nenahraditelný. Vzhledem k časové vytíženosti

výchovných poradců na školách však bohužel poměrně omezený. Není možné, aby výchovný

poradce strávil s každým žákem, který o pomoc požádá, či který sice nepožádá, ale evidentně

ji potřebuje, tolik času, kolik je zapotřebí. Všichni, kteří v této funkci pracujeme delší dobu

víme, že snížení úvazku o 1‐4 hodiny je naprosto nedostatečné a že pokud chceme svoji práci

odvádět kvalitně a být tvůrčí, věnujeme jí času daleko více. Navíc většinu času pro osobní

kontakt s žákem věnujeme spíše pomoci při řešení studijních či výchovných problémů, které

svojí kvantitou převažují nad problémy spojenými s kariérovým poradenstvím. Proto je třeba

určený čas opravdu efektivně využít.

Na základě svých zkušeností mohu říci, že se mi velmi osvědčilo následující:

1.1. Samostatný kabinet výchovného poradce

1.2. Konzultační hodiny rozložené do celého pracovního dne i týdne

1.3. Využití času stráveného na chodbě při dozoru

1.4. Osobní účast na školních akcích, na nichž se účastní i zákonní zástupci žáků

1.5. Osobní účast na veřejných akcích

1.6. Včlenění kariérového poradenství do výuky

1.7. Tématicky zaměřené besedy mimo vyučovací hodiny

1.1. Kabinet výchovného poradce

Po několika letech se mi na vedení školy podařilo vydobýt si malou místnost pro

samostatný kabinet. Při působení v kabinetu se třemi dalšími kolegy často docházelo

k situacím, kdy žák zaklepal, vstoupil, zjistil, že je nás tam víc a s omluvou, že přijde jindy,

zase odešel. Málokdy skutečně přišel znovu. Pro žáky v pubertálním období je řešení

jakéhokoliv problému s dospělou osobou často nesnadnou záležitostí. Pokud se však

rozhodnou, že přeci jen o pomoc požádat přijdou, pak u toho rozhodně nechtějí mít

publikum dalších učitelů (zvlášť, když „sedím s matikářkou, kterou nesnáší“). Od doby, kdy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

mám samostatný kabinet, se mohu věnovat žákům kdykoliv zaklepou. A oni to dobře vědí,

takže počet osobních kontaktů se podstatně zvýšil.

Velmi důležité je také to, že se mi podařilo si nechat zřídit přímou telefonní linku, což

mi umožňuje i během krátké pětiminutové přestávky kontakt s osobami, jež mne požádaly o

radu jinak než osobně a podávané informace vyžadují osobní rozhovor. Jinak bych totiž

musela stihnout doběhnout k sekretářce, vystát frontu na telefon a vést jednání za účasti

dalších nezasvěcených osob, které se v místnosti neustále vyskytují.

Místo v samostatném kabinetě mi také umožnilo si k sobě ze školní knihovny

stáhnout veškerou literaturu související nejen s kariérovým poradenstvím, takže nemusím při

osobním kontaktu odbíhat pryč, abych si přinesla podklad, který zrovna potřebuji. Stejně tak

je velkou výhodou vlastní počítač, což je obrovský informační zdroj opět přímo využitelný při

přímé práci s klientem. Bez ohledu na to, že se dá využít také k testování žáka v souvislosti

s jeho kariérovým zaměřením.

Samostatný kabinet výchovného poradce s vybavením = obrovská úspora času

využitelného pro osobní jednání.

1.2. Konzultační hodiny

První rok svého působení jsem si konzultační hodiny určila tak, jak to vyhovovalo

mému rozvrhu hodin. Tedy především do volných „oken“ mezi vyučovanými hodinami,

popřípadě ráno před vyučováním. Zjistila jsem však, že tyto hodiny zůstávaly k osobním

kontaktům nevyužity a naopak, poměrně pravidelně jsem byla nucena zůstávat k jednáním

v jinou dobu. Po analýze této doby jsem si další školní rok určila konzultační hodiny

s ohledem na jejich skutečnou využitelnost pro žáky i veřejnost. Tzn. především v době před

1. a 2. vyučovací hodinou a po vyučování. Rozložila jsem je také rovnoměrně v rámci týdne.

Výsledkem bylo, že se skutečně podstatně zvýšila návštěvnost přímo v konzultačních

hodinách a já mohla zbylý čas více využít pro svou individuální práci výchovného poradce.

1.3. Čas dozoru na chodbách

V letošním školním roce vyšlo na naší škole na každého učitele jeden a půl dne dozoru

na chodbách (jednou za 14 dní). Je to skvělý čas, který může výchovný poradce využít nejen

k neformálnímu rozhovoru s žákem, ale k navázání kontaktu s žákem vůbec. Nehledě na to,

že si žáci zvykli na skutečnost, že tam pravidelně každé sudé pondělí a lichou středu stojím a

chodí si ke mně na radu přímo na chodbu. Případně mi třeba vrátí vypůjčené materiály či

mne informují o výsledcích opatření, které jsme spolu dříve probírali.

1.4. Osobní účast na akcích školy

Osobní účast výchovného poradce na školních akcích se dá využít nejen ke

zviditelnění své osoby pro zákonné zástupce žáků a osobní nabídnutí pomoci v otázkách

kariérového rozhodování se jejich dětí, ale také k dalšímu neformálnímu kontaktu přímo

s žáky. V prvním roce své práce jsem například na třídní schůzky rodičů vypracovala leták

s nabídkou svých služeb a požádala třídní učitele, aby jej rodičům předali. Zpětně se mi od

rodičů nedostávalo téměř žádné odezvy. V současné době si termín třídních schůzek své

třídy vždy posunu na později a především první ročníky navštívím osobně a ve stručnosti

vysvětlím, jaké pomocné služby mohu nabídnout. Zároveň s tím jim rozdám vypracovaný

3

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

materiál s informacemi a kontakty. Stejně tak to dělám na společném shromáždění žáků a

rodičů při slavnostním zahájení školního roku.

Všichni zúčastnění pak vědí, na koho se v případě potřeby soustředit. Existuje totiž

skupina lidí, kteří když neví, na koho se přímo obrátit, tak problém raději neřeší vůbec.

1.5. Osobní účast na veřejných akcích

Jako výchovný poradce se ráda účastním především burz škol. Vyskytuje se tam vždy

poměrně početná skupina potencionálních žáků, kteří často vlastně vůbec neví, co by

v životě chtěli dělat, či kterým směrem se zaměřit. Občas mi bývá skutečně smutno, když

vidím, že se naprosto bezradně rozhodují mezi zcela odlišnými typy škol a jsou velmi

překvapeni, když jim podám základní informace o tom, co vše je možné zjistit a podle čeho

se orientovat.

1.6. Kariérové poradenství ve výuce

Včleněním prvků kariérového poradenství nemyslím pouze přímo cílené vyučovací

hodiny zahrnuté v tématickém plánu vhodného předmětu. Myslím spíše krátký neformální

rozhovor s žáky v rámci kteréhokoliv předmětu. Využití momentální situace. Vždyť přeci

v každém předmětu se nachází spousta osobností o jejichž např. zajímavé minulosti

související s oborem, ve kterém se proslavily, je možné pohovořit a tím ukázat příklad, jak se

může profese měnit, jaké omyly např. vznikaly při nesprávné volbě vzdělání či povolání, jak

se vyvíjela kariéra lidí, kteří by mohli být vzorem.

1.7. Tématicky zaměřené besedy

Nejtypičtějším a velmi vhodným příkladem osobního předávání informací

prostřednictvím besed jsou návštěvy informačního centra Úřadu práce. Mimo jiné také proto,

že zde dochází k navázání kontaktů s institucí, o níž se žáci většinou mylně domnívají, že je

dobrá jen k povinné registraci lidí bez práce. Všichni víme, že to není pravda, že právě

informační centra mohou poskytnou velmi kvalitní služby v oblasti kariérového poradenství.

Kromě těchto akcí také realizujeme besedy přímo ve škole. Jedná se většinou o

setkání se zástupci škol, které projevily zájem se našim žákům představit přímo v osobním

kontaktu. Jsem ráda, že se tato činnost škol, která v předchozích létech ustala, znovu

objevuje. V letošním školním roce jsem ze strany škol zaznamenala velmi zvýšený zájem o

tento způsob komunikace s potenciálními studenty a také musím říct, že prezentace bývají

velmi kvalitní a zajímavé.

V neposlední řadě musím také zmínit besedy se zajímavými osobnostmi, které mohou

mít motivační charakter nejen ve směru výběru budoucího povolání či dalšího vzdělávání, ale

také často motivují ke změně postoje žáků ke svým současným studijním výsledkům a

celkovému přístupu ke studiu vůbec.

2. NEPŘÍMÁ INFORMOVANOST

Znovu opakuji, že přímý kontakt výchovného poradce s klientem je nenahraditelný.

Ale existuje i spousta informací, ve kterých se klienti dokážou orientovat sami. A především,

ke kterým si mohou někde v klidu sednout a věnovat neomezený čas tomu, aby popřemýšleli,

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vybrali, zjistili podrobnosti, zkonzultovali svůj výběr se zákonnými zástupci či dalším osobami.

Při kariérovém poradenství je totiž důležité také podnítit samostatný zájem klienta.

Informace předávané bezkontaktním způsobem bych rozdělila do následujících skupin:

• Informační letáky škol (buď jsou zasílány školami přímo či jsou získávány na

prezentačních akcích škol)

• Přehledy knižních a elektronických zdrojů informací (tituly knih a dalších publikací,

webové adresy)

• Přehledy poradenských institucí (rozsah a zaměření jejich činnosti, kontakty)

• Informace o možnostech studia pro žáky s nějakým omezením (speciální poruchy

učení, tělesný či jiný zdravotní handicap)

• Přehledy o akcích nabízejících informace o školách (burzy škol, veletrhy vzdělávání,

dny otevřených dveří, akce škol pro jejich propagaci na veřejnosti)

• Informace o povoláních, ve kterých se mohou se vzděláním získaným na naší škole

uplatnit

Za dobu mého působení ve funkci výchovného poradce se mi osvědčilo nepřímé

předávání informací následujícími způsoby:

2.1. Informační nástěnky

2.2. Informační odpočinkový koutek

2.3. Informační koutek s veřejně dostupnými PC

2.4. Zapůjčování informačních materiálů klientům domů

2.5. Návštěvy veletrhů vzdělávání a jiných propagačních akcí škol

2.6. Vnitřní informační školní portál, webové stránky školy

2.1. Informační nástěnky

Nástěnek mám několik. Kromě pevných se mi také osvědčily mobilní, které využívám

pro sezónní informace. Základem je nástěnka s propagačními materiály škol. Součástí této

nástěnky jsou kromě těchto materiálů také všeobecné informace ‐ druhy vzdělávání, typy

škol, způsoby vyplňování přihlášek, způsoby psaní profesního životopisu, aj. Tuto nástěnku

pak dále doplňuji mobilní nástěnkou s aktualitami, tj. především termíny dnů otevřených

dveří škol či veletrhů vzdělávání.

Další pevnou nástěnku jsem věnovala informacím o poradenských institucích. Zde si

mohou žáci vyhledat, která instituce jim poradí s jejich konkrétním problémem a získají

příslušný kontakt.

2.2. Informační odpočinkový koutek

Žáci naší školy mají možnost se scházet a odpočívat v době přestávek ve vestibulu

školy, kde mají k dispozici posezení u stolů. Pokud mi nějaká instituce pošle větší množství

propagačních materiálů, dávám je k dispozici právě sem. Nejde mi pouze o jejich předání, ale

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

také o to, že žáci často začnou nad nabídkami diskutovat, sdělují si své zkušenosti, či si

navzájem poradí.

2.3. Informační koutek s veřejně dostupnými PC

V rámci zkvalitňování služeb vytvořila před několika lety naše škola žákům koutky

s počítačem, připojené k Internetu a veřejně přístupné na chodbách areálu. Je o ně velký

zájem a často se tam o přestávkách shromažďují diskutující skupiny žáků. Tyto koutky mne

inspirovaly k tomu, abych nad stolky s počítači zavěsila nástěnky s nejrůznějšími webovými

adresami ‐ adresy škol a poradenských institucí, odkazy na stránky se zajímavými

osobnostními testy, stránky určené studentům a jejich aktivitám, stránky související

s nabídkami práce, aj.

2.4. Zapůjčování informačních materiálů klientům domů

Již jsem se tu jednou zmiňovala o tom, že klientům často vyhovuje možnost, si

informační materiály odnést domů a v klidu beze spěchu si je prostudovat. Proto se vždy

snažím těchto materiálů získat co nejvíce, abych je mohla půjčovat případně i rozdávat.

2.5. Návštěvy veletrhů vzdělávání a jiných propagačních akcí škol

Za existencí především veletrhů vzdělávání a burz škol je nutno opravdu poděkovat.

Je to skvělá příležitost pro získávání obrovského množství informací soustředěných do

jednoho místa. Veletrhu vzdělávání se jako výchovný poradce účastním každý rok a vždy

sebou beru skupinu žáků, kteří projeví o akci zájem. A musím říci, že je jich rok od roku více.

Na tento informační zdroj si velice zvykli a již začátkem školního roku mi připomínají, že mám

zase zorganizovat společnou návštěvu.

Na burzy škol, dny otevřených dveří či případně další propagační akce škol

uvolňujeme žáky individuálně. Pokud však zájem projeví větší skupina, není problém

zorganizovat hromadnou návštěvu za doprovodu výchovného poradce či jiného pedagoga.

2.6. Vnitřní informační školní portál, webové stránky školy

V době, když ještě neexistovaly rozsáhlejší webové stránky školy jsem vytvořila složku

výchovného poradce přímo ve vnitřní školní počítačové síti. Velmi rychle se rozvíjející

informační technologie naučily současnou veřejnost považovat elektronické zdroje za základ

při vyhledávání informací. Je fakt, že spousta lidí raději sedne k počítači, než by sháněla

literaturu či jiné „papírové“ informace. Proto jsem chtěla, aby většina mnou poskytovaných

všeobecných informací měla také elektronickou podobu běžně přístupnou žákům.

Je fakt, že převést informace do elektronické podoby, vytvořit systém s jednoduše

srozumitelnou strukturou a neustále všechna data aktualizovat a doplňovat je časově velmi

náročné. Je to záležitost i několika let. Myslím však, že se to vyplatí.

V současné době je již možnost školní webové stránky rozšiřovat a volně

poskytovatelné informace zde zveřejňovat. Vybudovat tuto informační strukturu jsem si dala

jako svůj současný cíl pro nejbližší dobu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Závěr

Při psaní tohoto přehledu o způsobech předávání informací jsem vycházela pouze

z vlastní zkušenosti. Připouštím, že je možné, že existují ještě další možnosti, kterými by moje

pojednání doplnili jiní mí kolegové ve funkcích výchovných poradců.

Výsledky těchto mých zkušeností se dají jen stěží kvantifikovat do čísel úspěšnosti.

Musím ale říci, že i bez statistik jsem zaznamenala zvýšený zájem o informace, jak ze strany

žáků, tak jejich zákonných zástupců či veřejnosti. Když jsem ve funkci začínala, téměř nikdo

netušil, že nějaký výchovný poradce na škole existuje. V současnosti jsem já, i mnou

zprostředkovávané informace, pro žáky automatickou součástí jejich školního života. Vědí za

kým jít, vědí kam jít, vědí proč tam jít … a opravdu chodí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7

More magazines by this user
Similar magazines