2007 aasta aruanne - bioenergybaltic

bioenergybaltic.ee

2007 aasta aruanne - bioenergybaltic

ARUANNE PROJEKTI ÜHISE TEGUTSEMISE KOKKULEPPE TÄITMISEST

Käesolev aruanne annab ülevaate MTÜ LETEK tegevusest Euroopa Komisjoni poolt

kaasfinantseeritava projekti „Development and Promotion of a Transparent European

Pellets Market – Creation of a European Real-time Pellets Atlas – Pellets@las” (leping

Nr EIE-06-020/SI2.448557) raames. Vastavalt 25. oktoobril 2007 Maaelu Edendamise

Sihtasutuse (MES) ja MTÜ LETEK vahel sõlmitud ühise finantseerimise kokkuleppele toetas

MES omalt poolt projekti elluviimiseks vajalikke kulutusi 70 000 krooniga.

Projekti ametlikuks alguskuupäevaks on 1. jaanuar 2007. Projekti avakoosolek toimus 15. ja

16. veebruaril Münchenis. Kõikide tööpakettide juhid pidid konsortsiumi liikmetele andma

ülevaate planeeritud tegevustest ja iga partneri konkreetsetest kohustustest. Samuti tutvustati,

arutati läbi ja lepiti kokku esimese aasta tegevuskava kalenderplaan. Mahukamate

tööpakettide puhul, nagu näiteks andmete kogumine ja analüüs, toimusid täiendavad arutelud

kitsamas ringis.

Juba projektitaotluse ettevalmistamise käigus oli kokku lepitud, milliste riikide pelletiturgu

keegi vaatleb. Lisaks oma riigile peab iga partner jälgima veel 1 -2 riiki, sest kõikidest

maadest ei õnnestunud saada partnereid. Eesti partneri ülesandeks on lisaks Eestile jälgida ja

Soome, Läti ja Leedu valdkonna firmade tegemisi.

Avakoosolekuks pidi iga partner valmistama ette lühiülevaate oma riigi pelletituru seisust,

käsitledes muuhulgas ressurssi, tootjate hulka, pelletite kasutajate hulka, kodumaise turu

struktuuri, põhilisi välisturge, statistiliste andmete kättesaadavust, kehtivaid

kvaliteedistandardeid, jmt, kasutades tutvustust ette valmistades olemasolevaid materjale ja

varasemaid uuringuid ning kättesaadavat statistilist informatsiooni. Kuna erinevused eri

riikide vahel on väga suured, said ka tutvustused erineva taseme ja kvaliteediga. Kõikidest

ülevaadetest koostatud üldine olukorra kirjeldus on lisatud käesolevale aruandele.

Esimeseks projekti tööprogrammist tulenevaks ülesandeks oli exceli vormis tulevase

andmebaasi aluse väljatöötamine, kuhu partnerid saaksid koguda informatsiooni pelletite

tootjate, turustajate ja suuremate kasutajate kohta, samuti seadmeid tootvate firmade kohta.

Viimaste all mõeldakse eelkõige ettevõtteid kes projekteerivad, toodavad, komplekteerivad

ja/või ehitavad põletusseadmeid, katlamaju jne.

Järgmiseks ülesandeks oli projekti tutvustava ringkirja koostamine ning kooskõlastamine

partnerite vahel. Järgne 2 mahuka ankeedi koostamine, millest üks on mõeldud pelletite

tootjate ja müüjate küsitlemiseks ning teine suuremate kasutajate kohta informatsiooni

kogumiseks. Ankeetide valmimise järel koostati kaaskiri esialgu inglise keeles, kuid pärast

lõppversiooni valmimist tõlkis iga partner selle oma riigis levitamiseks ka rahvuskeelde.

Exceli tabeli esialgne täitmine algas kirjanduse ja interneti baasil eemärgiga selekteerida välja

ettevõtted, kellele teha hiljem põhjalikuma koostöö ettepanek. Nimetatud allikate põhjal

valmis LETEKi meeskonnal järgmine andmebaas:

1. Pelletite tootjad

o Eesti -9 firmat

o Soome – 19 firmat

o Leedu 42 firmat

o Läti – 32 firmat


2. Pelletite müüjad

• Eesti – 13 firmat

• Soome – 21 firmat

• Leedu 46 firmat

• Läti – 36 firmat

3. Pelletite kasutajad

• Eesti – 5 firmat

• Soome – 2 firmat

• Leedu - 11 firmat

• Läti – 0

4. Küttesüsteemide tootjad

• Eesti – 15 firmat

• Soome – 40 firmat

• Leedu – 3 firmat

• Läti – 2 firmat

Uuringu esimese faasis vaadeldakse ainult pelletite tootjaid ja müüjaid. Vastavalt

andmebaasile saadeti kõikidele firmadele kõigepealt projekti tutvustav kiri. Seejärel said kõik

ankeedi vastavalt oma tegevusele ning koos sellega selgitava kaaskirja. Kõikidega, kellel on

olemas e-maili aadress, suheldakse maili teel. Kümnekonna firmaga suhtlemiseks tuleb

kasutada klassikalist postiteenust. Kõikidel firmadel, kellega kontakteeruti, paluti vastata ka

siis, kui nad ei ole huvitatud uuringus osalemisest. Seni on laekunud 3 äraütlevat vastust, 10

firmat on lõpetanud tegevuse, 5 firmal on käsil seadmete uuendamine ja seetõttu tootmist

hetkel ei toimu, kuid uuringuga tahaksid nad siiski liituda, 14 firmat on lõpetanud pelletite

tootmise ning toodavad ainult saepurubriketti ja seetõttu võetakse andmebaasist välja, 12

firmaga ei ole õnnestunud kontakti saada ning on põhjust arvata, et nad on lõpetanud

tegevuse.

Pärast ankeetide väljasaatmist algas firmade ülehelistamine, et vajadusel anda täiendavaid

selgitusi, põhjendada uuringu vajadust jmt. See töö on hetkel käimas. Milliseks kujuneb

andmebaasi lõplik pilt, pole hetkel teada. Siiski tahaks loota, et vähemalt kriitiline mass

uuringualuseid näeb küsitluse tulemuste analüüsis enda jaoks kasu ning see motiveerib

osalema koostöös projektimeeskonnaga.

Kuna on kokku lepitud, et ankeetides antavad vastused on konfidentsiaalsed ning ei kuulu

avalikustamisele, pole võimalik kogutud ja töösolevat andmebaasi aruandele lisada. Kõike

riike hõlmava pelletituru analüüsi tulemused hakkavad ilmuma regulaarselt projekti kodulehel

aadressil www.pelletcentre.info

Projekt õnnestumiseks tehti käesoleva kokkuleppe raames kulutusi töötasude (4 eksperti)

maksmiseks ning projekti seminaridel osalemiseks (3 eksperti) summas 298 578,14 krooni.

Kulude katmine jaguneb ühise tegutsemise kokkuleppe osapoolte vahel järgmiselt: 70 000

EEK katab vastavalt kokkuleppele Maaelu Arendamise Sihtasutus, 70 000 EEK MTÜ

LETEK omavahenditest ning 140 000 EEK kaetakse projekti pellets@las eelarvest.

Aruande koostas Pavel Bogdanov

More magazines by this user
Similar magazines