ĘīÉYÉÉ{ÉxÉ šÉÆJŠÉÉ - 704 +ÉŪúIÉŌ +īÉŪú ĘxÉŪúŌIÉEō EōŌ ...

bssc.bih.nic.in

ĘīÉYÉÉ{ÉxÉ šÉÆJŠÉÉ - 704 +ÉŪúIÉŌ +īÉŪú ĘxÉŪúŌIÉEō EōŌ ...

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 704 +É®úIÉÒ +´É®ú ÊxÉ®úÒIÉEò EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ |É´ÉäÉ-{ÉjÉ

ÊxÉMÉÇiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-704 EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ +¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊVÉxÉ

+¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, =xÉEäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ÊxɨxÉ °ü{ÉähÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉEòÉÊÉiÉ EòÒ

VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉ +¦ªÉÌlɪÉÉå Eäò +xÉÖGò¨ÉÉÆEò B´ÉÆ xÉɨÉ


CLEAR PTB

Admit-Card List

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1 11 C/53 JAI PRAKASH RAM BIR BANSHI RAM M 24.10.78 NO 11 16

2 17 C/99 UMESH KUMAR SINGH KARUNESH SINGH M 08.01.80 NO 12 17

3 34 C/194 DHARMENDRA KUMAR SHARMA YOGENDRA SHARMA M 31.03.73 NO 13 16

4 48 C/5212 MANORANJAN KUMAR RAM GOPAL RAY M 05.12.77 NO 12 13

5 49 C/5214 DEO RANJAN KUMAR RAM GOPAL RAI M 31.12.79 NO 12 13

6 50 C/5215 SURESH KUMAR SINGH JAGDISH SINGH M 14.11.79 NO 12 13

7 53 C/5297 SANJIV KUMAR RAM RAM NATH RAM M 02.07.73 NO 11 16

8 58 C/5361 DHARMENDRA PRASAD BANARAS PRASAD M 05.02.75 NO 13 17

9 70 C/5510 PANKAJ KUMAR PARSHURAM MAHTO M 07.03.78 NO 12 13

10 126 C/0231 DHIRAJ KUMAR TRILOKI NATH SINGH M 01.03.81 NO 11 16

11 136 C/0297 RAKESH MOHAN KUMAR MADAN MOHANNAT M 12.05.76 NO 12 17

12 154 C/0407 AMIT KUMAR SINGH TARKESHWAR SINGH M 18.09.81 NO 12 16

13 191 C/0626 KRISHNA KUMAR ROY VIRENDRA PD.ROY M 05.12.72 NO 11 16

14 263 C/871 BARISTER KUMAR SHYAM RAJ RAM M 01.02.80 NO 13 17

15 274 C/967 MANISH KUMAR ASHARFI PRASAD M 15.12.79 NO 12 17

16 334 C/6820 RAJENDRA KUMAR JAGAN NATH SAW M 16.07.82 NO 12 14

17 395 C/1795 PRINCE RANJAN RAM PRAVESH PD.YADAV M 01.01.81 NO 11 16

18 495 C/8181 BIPIN KUMAR RAY ASHARFI LAL ROY M 10.08.72 NO 11 13

19 700 C/3754 PRADEEP KUMAR RAM MOHAN RAM M 01.03.79 NO 11 17

20 733 C/3390 RAMAVTAR MANJHI MOTI LAL MANJHI M 16.05.70 NO 11 17

21 818 C/2641 DHARMENDRA KR.PASWAN PARSHU RAM PASWAN M 12.11.79 NO 11 16

22 853 C/2317 BINOD RAM DULAM RAM M 16.03.79 NO 11 16

23 1025 C/4653 RAJESH KUMAR RAM JAGAN NATH RAM M 05.12.80 NO 11 16

24 1038 C/4838 SANJAY KUMAR SHIV MUNI PANDEY M 01.03.79 NO 11 16

25 1064 C/10019 ARCHANA KUMARI RAKESH KUMAR SINGH F 25.05.79 NO 12 16

26 1282 W/3396 ARVIND PASWAN YOGENDRA PASWAN M 11.10.76 NO 11 16

27 1581 W/1206 TARKESHWAR PASWAN INDRADEO PASWAN M 19.10.69 NO 11 20

28 1587 W/1243 ANISH KUMAR TIWARI MANINDRA KISHORE TIWARI M 03.02.81 NO 16 25

29 1652 W/1569 NAND LAL PASWAN KHEDU PASWAN M 21.01.73 NO 11 13

30 2037 W/5102 SUBODH SHARAN SINGH RAM CHANDRA SINGH M 20.03.79 NO 11 16

31 2148 W/5801 RAJESH KUMAR SINGH DHANNU PRASAD SINGH M 03.02.75 NO 11 16

32 2332 W/7039 BHASKER SHRIVASTVA ARUN KUMAR SHRIVASTAVA M 16.12.82 NO 11 13

33 2336 W/7088 CHANDESHWER PD.CHOUDHARY MAHADEO PD.CHOUDHARY M 07.02.75 NO 12 17

34 2338 W/7094 SARITA KUMARI SRI KRISHNA PRASAD F 20.02.81 NO 12 16

35 2379 B/0200 DHANANAJAY KR.YADAV GOPAL PD.YADAV M 01.03.81 NO 12 20

36 2482 B/1325 RATESH KUMAR RATAN UDHO PRASAD YADAV M 05.02.74 NO 12 17

37 2498 B/1512 CHANDRAHAS MANDAL UDIT NARAYAN MANDAL M 05.11.79 NO 12 16

38 2499 B/1513 KAMLESH KUMAR MANDAL RAGHUBANSH MANDAL M 05.01.80 NO 12 16

39 2549 B/2034 JIWESH KUMAR THAKUR NAVIN THAKUR M 05.01.80 NO 11 13

40 2606 B/2471 VIVEK KUMAR KAILASH PATI SINHA M 01.03.82 NO 11 13

41 2654 B/2837 SANTOSH KUMAR SAH BHOLA PRASAD SAH M 20.12.83 NO 11 13

42 2826 B/4424 DHIRENDRA KUMAR DR.SHATRUGHANA MAHTO M 01.03.83 NO 12 16

43 2845 B/4573 AMAR NATH MANDAL LATE YOGESHWAR MANDAL M 01.03.68 NO 11 16

44 3074 B/7099 PRASHANT KR.PRASUN SHIV SHANKAR PD.YADAV M 08.02.83 NO 12 24

45 3180 D/0011 MUNNA PASWAN KISHUN PASWAN M 03.08.76 NO 20 16

46 3197 D/0119 RAJESH KUMAR HARI NARAYAN PASWAN M 20.05.81 NO 17 20

47 3198 D/0125 LALAN KUMAR RAMBINOD SINGH M 31.12.81 NO 11 16

48 3276 D/0381 ABHIRAM JHA KAMLESH JHA M 15.02.73 NO 11 13

49 3277 D/0383 MOJAHEDUL ISLAM KHAN ABDUL WAHAB KHAN M 31.12.75 NO 12 13

50 3384 D/1338 UMESH KUMAR PASWAN UCHIT PASWAN M 01.03.83 NO 11 17

51 3406 D/5426 LAL DHAREE PASWAN BAHURU PASWAN M 01.01.73 NO 11 17

52 3441 D/1430 MITHILESH KUMAR GUPTA SATYA NARAYAN PRASAD M 02.08.75 NO 14 17

53 3465 D/1603 NEELU KUMARI SHASHI BHUSHAN PD.DIWAKAR F 05.11.71 NO 12 16

54 3515 D/2117 RAM PRABESH RAM LATE BUTAN RAM M 07.04.77 NO 16 12

55 3558 D/2597 JANGO RAM ASHARFI RAM M 04.03.76 NO 11 13

56 3635 D/3460 NAVEEN KUMAR MURLIDHAR DAS M 12.12.82 NO 12 17

57 3669 D/6139 AMIT KUMAR SHYAM NARAYAN TIWARI M 01.01.81 NO 11 20

58 3676 D/6254 RAJESH KR. THAKUR RAM NARAYAN THAKUR M 28.03.82 NO 11 16


CLEAR PTB

Admit-Card List

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

59 3743 D/7094 RAJ KUMAR SINGH BIRENDRA PD.SINGH M 08.10.74 NO 11 14

60 3781 D/7700 MAHABIR DAS RAMJEE DAS M 01.02.64 NO 13 20

61 3832 D/8401 SANJAY KUMAR KANHAIYA LAL YADAV M 05.01.80 NO 12 16

62 3867 D/3558 SAJNA NAND PASWAN SITARAM PASWAN M 07.01.66 NO 11 19

63 3949 D/9605 VINOD RAM GULOOM RAM M 12.05.80 NO 12 13

64 3973 D/10039 SUSHANT KR.MANDAL OMESHWAR PD.MANDAL M 22.06.79 NO 11 16

65 3982 G/0020 MANOJ KUMAR SHANKAR PRASAD M 25.12.81 NO 12 17

66 3996 G/0143 RAKESH KUMAR BALIRAM YADAV M 05.07.82 NO 13 11

67 4008 G/0233 MD. MOJIB KHAN MD. ALIHASSAN KHAN M 10.10.81 NO 12 13

68 4029 G/2118 ANIL KUMAR RAM PRASIDH RAM M 10.12.82 NO 12 17

69 4038 G/2202 SHAMBHU KUMAR SHEO BACHAN PRASAD M 01.03.79 NO 12 13

70 4078 G/6246 MANOJ KUMAR RANA PRATAP SINGH M 09.10.80 NO 12 17

71 4121 G/4223 RANJIT KUMAR BHARTI RAMGULAM PASWAN M 07.03.82 NO 12 16

72 4138 G/4347 KANHAIYA DAYAL SINGH BACHU PRASAD M 05.04.76 NO 12 16

73 4174 G/2503 SARUN KUMAR MANSADIK SINGH M 28.11.78 NO 11 13

74 4180 G/2544 MANOJ KUMAR VERMA MUNARIK RAJAK M 03.02.82 NO 12 17

75 4190 G/2634 MD. AFZAL KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN M 16.10.71 NO 13 16

76 4197 G/2692 RAJEEV RANJAN SINGH BHISHM NARAYAN SINGH M 05.12.79 NO 13 20

77 4224 G/0473 BINOD PASWAN AMBIKA PASWAN M 02.01.75 NO 11 17

78 4264 G/0784 RAVIKANT PRASAD NAGINA PRASAD M 06.07.83 NO 12 13

79 4292 G/2837 PAWAN KUMAR SHEOBRAT RAM M 27.02.81 NO 12 13

80 4337 G/6464 MANOJ KUMAR RAJAK PARSURAM RAJAK M 20.01.84 NO 13 12

81 4344 G/6548 AKHILESH KUMAR RAMCHANDRA YADAV M 31.12.83 NO 12 20

82 4362 G/0984 RAJESH KUMAR RAM PRAVESH YADAV M 02.01.81 NO 11 13

83 4374 G/1053 ANIL KUMAR CHAUDHARY MADAN CHAUDHARY M 03.01.79 NO 11 13

84 4467 G/4709 AJEET KUMAR SINGH RAJENDRA PRASD SINGH M 10.12.78 NO 11 13

85 4495 G/3016 SURENDRA KUMAR HARI PRASAD YADAV M 11.01.72 NO 12 20

86 4517 G/1165 DHANANJAY KUMAR SOHRAI RAM M 01.03.82 NO 11 13

87 4519 G/1184 RAMPUKAR PASWAN RAMCHANDRA PASWAN M 04.11.69 NO 12 17

88 4541 G/1277 KUMAR BHASKAR KARU PASWAN M 20.06.80 NO 12 13

89 4604 G/4826 RAM KRISHNA PARAMHANS RAM PARIKHA RAM M 05.12.83 NO 11 16

90 4648 G/3335 SANJAY KUMAR JANARDAN YADAV M 25.12.81 NO 17 20

91 4702 G/4997 GEETA KUMAR CHAUHAN KISHORI MOHAN CHAUHAN F 10.12.74 NO 11 20

92 4730 G/7054 AKSHAY KUMAR HIRA LAL RAM M 01.03.78 NO 12 17

93 4749 G/7165 MD. SHAKIL AHMAD MD. JALIL AHMAD M 17.11.73 NO 12 16

94 4770 G/3801 SUBODH KUMAR RANJAN SURESH PRASAD M 15.06.81 NO 12 13

95 4771 G/3802 RAM JEE SINGH CHAMARI SINGH M 18.06.81 NO 13 11

96 4836 G/1656 HARENDRA KUMAR RAM DHYAN SINGH M 07.11.83 NO 12 17

97 4852 G/1776 MANISH KUMAR PARAS SHARMA M 10.03.82 NO 16 20

98 4854 G/1782 SHASHI KANT BHARTI DEO LAL RAVI DAS M 05.04.75 NO 12 13

99 4859 G/1828 SAROJ KUMAR RAM PUKAR YADAV M 02.01.77 NO 15 16

100 4870 G/1870 ANAND KUMAR DAS MAHESH RAVI DAS M 18.09.82 NO 12 13

101 4919 G/7650 RAJESH KUMAR SADHO RAY M 05.05.81 NO 17 20

102 4964 G/1920 PRAVIND KUMAR SARDAR RAM M 16.01.83 NO 11 20

103 4965 G/1927 SHEO NARAYAN MAHAVIR PRASAD M 14.11.68 NO 12 16

104 4984 G/10051 TRIBHUWAN PRASAD DAYALI YADAV M 03.10.69 NO 11 13

105 5037 G/10423 MITHILESH KUMAR RAM NARAYAN RAJAK M 22.11.74 NO 13 17

106 5133 G/05311 PRAVIN KUMAR MAHESH PRASAD M 01.02.80 NO 12 16

107 5423 G/08432 NADIM AHMAD ANSARI SERAJ UDDIN M 28.02.83 NO 11 13

108 5454 G/08662 ANIL KUMAR LATE LAKSHMAN SINGH M 20.05.81 NO 12 17

109 5485 G/15390 DHRUWA KUMAR SINGH LATE BALDEO SINGH M 10.06.71 NO 12 16

110 5587 G/11240 BINOD KUMAR ARJUN PRASAD M 06.05.80 NO 12 17

111 5602 G/11350 DEVENDRA PASWAN JAGARNATH PASWAN M 10.11.80 NO 11 17

112 5760 G/16123 SHAFIKUR RAHMAN MD. ALI HASSAN KHAN M 18.12.72 NO 12 16

113 5983 G/19843 MANOJ KUMAR MUNICHAND PRASAD M 30.10.82 NO 12 16

114 5986 G/19922 RAMAKANT PD.SINGH RAMBRIKSH PD.SINGH M 19.04.80 NO 11 13

115 6005 G/08753 SHEO LAL RAM PHUDAN RAM M 08.01.77 NO 13 11

116 6056 G/09142 NIRMALA KUMARI JANARDAN SINGH F 05.05.81 NO 12 20


CLEAR PTB

Admit-Card List

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

117 6119 G/11590 NABIN KUMAR KAPILESHWAR SHARMA M 02.01.76 NO 12 16

118 6183 G/12157 MD. SARWAR AZAM MD. USMAN M 14.08.82 NO 12 20

119 6189 G/12202 SANJAY KUMAR RAJAK BINDESHWAR RAJAK M 24.12.79 NO 11 16

120 6362 G/21059 BIRENDRA KUMAR DEOKI NANDAN PRASAD M 10.11.71 NO 12 13

121 6396 G/21523 SUMANT KUMAR RAMSUMIRAN SINGH M 18.10.74 NO 14 12

122 6474 G/09837 VIJAY RAM BESHLAL RAM M 12.12.69 NO 11 16

123 6500 G/17627 NAND LAL KUMAR SHEO NANDAN PRASAD M 25.02.80 NO 11 13

124 6675 G/16739 SHABBIR ANWAR MD. YASIN M 13.09.76 NO 12 17

125 6785 G/02040 SIYARAM SINGH BAJNATH SINGH M 12.01.72 NO 12 16

126 6786 G/02658 ANUJ KUMAR BRAHMADEO PRASAD M 01.03.78 NO 12 16

127 6799 G/01638 KISHORI PRASAD KARU PRASAD M 15.12.79 NO 17 11

128 6882 X/0021 AMOD PASWAN KAMLESHWARI PASWAN M 02.05.75 NO 12 16

129 6883 X/0029 ARUN KUMAR BHASKER BRAHMDEO PRASAD M 02.05.76 NO 12 13

130 6899 X/0232 RANJIT KUMAR DAS SARYU DAS M 03.05.81 NO 11 16

131 6948 X/6522 MD. IRFAN MD. ISLAM M 20.01.75 NO 11 13

132 7090 X/1573 PRASHANT KUMAR JAGDISH PANDIT M 01.08.80 NO 12 13

133 7091 X/1574 RAM RATAN PANDIT JAGDISH PANDIT M 12.11.76 NO 12 17

134 7146 X/6902 RITESH KUMAR RISHIDEO YADAV M 15.01.80 NO 12 16

135 7277 X/1891 NIRANJAN PASWAN CHANDI PASWAN M 10.11.71 NO 12 17

136 7315 X/2155 AMAL KUMAR SINGH SUNIL KUMAR SINGH M 04.01.83 NO 12 14

137 7332 X/2338 NIRAJ KUMAR SHIV NANDAN PASWAN M 25.05.82 NO 12 13

138 7338 X/2406 SUMAN KUMAR BIJENDRA PD.KAPRI M 15.12.79 NO 11 16

139 7355 X/2734 ONKAR SHARAN SINGH BALGOVIND SINGH M 04.12.72 NO 12 24

140 7403 X/3065 NIRAJ KUMAR KAMALESHWARI PRASAD M 01.03.78 NO 11 13

141 7421 X/3353 PANKAJ KUMAR BTAW PASWAN M 02.07.82 NO 12 16

142 7422 X/3359 ABDUL HALIM MD. MANGUR ALAM M 01.03.81 NO 12 16

143 7426 X/3378 SATYAM SHIVAM SUNDARAM RAMDEO YADAV M 05.07.82 NO 12 16

144 7454 X/7928 SANJAY KUMAR YADAV PHEKAN YADAV M 23.12.79 NO 11 13

145 7455 X/7930 ALANKAR KUMAR SURESH PRASAD M 10.11.78 NO 12 16

146 7598 X/0426 BIBHUTI BN VIDYARTHI RAJENDRA MISHRA M 01.03.83 NO 11 17

147 7615 X/0510 JAWAID AKHTAR NAYEEM AKHTAR M 01.03.82 NO 12 13

148 7616 X/0512 RAJU KUMAR BANARSI PASWAN M 05.08.80 NO 12 16

149 7797 X/9356 VIJAY MAHTO RAM CHANDRA MAHTO M 23.11.69 NO 11 17

150 7936 X/10419 RANJEET KUMAR PANKAJ RAMSAGAR PASWAN M 15.10.79 NO 12 16

151 8028 X/11294 BALRAM PASWAN HARKHOO PASWAN M 06.08.74 NO 12 20

152 8196 X/3739 VINAY KUMAR NARESH RAY M 15.06.76 NO 11 16

153 8366 X/5844 MANOJ KUMAR PRABHAKAR CHANDRIKA PRASAD M 01.04.80 NO 11 13

154 8367 X/5857 ASHUTOSH KUMAR BRAHAM DEO MISTRI M 22.05.79 NO 11 13

155 8398 M/6827 PRABHAKAR KUMAR DEEP NARAYAN YADAV M 08.11.74 NO 12 17

156 8399 M/6837 ANIL KUMAR RAJENDRA SINGH M 06.02.71 NO 12 13

157 8429 M/0025 PRABHAKAR KUMAR TRILOKI PANDEY M 16.03.78 NO 11 16

158 8571 M/0119 SAROJ KUMAR LATE BINDA PANDEY M 05.05.75 NO 11 24

159 8572 M/0120 RAJU KUMAR PANDEY GOPAL PANDEY M 17.02.77 NO 11 16

160 9090 M/6680 AJAY KUMAR CHANDESHWAR PRASAD M 30.06.77 NO 11 13

161 9594 P/24661 ARVIND KUMAR RAJENDRA PD.YADAV M 14.06.82 NO 11 13

162 9614 P/24959 DHARMENDRA KR.SINGH RAM SURESH SINGH M 15.02.83 NO 11 13

163 9642 P/00060 MD. ASIF KHAN MD. NAZIR KHAN M 20.11.83 NO 17 20

164 9644 P/00080 RAMANUJ KUMAR SINGH HARSHIT NR.SINGH M 25.09.73 NO 12 16

165 9647 P/00102 KAPIL DEO PASWAN LALLU PASWAN M 06.06.70 NO 12 16

166 9657 P/0263 PRASHANT KUMAR SUMAN PRASAD M 01.01.84 NO 12 17

167 9667 P/0353 SANJAY KUMAR SINGH RAMAYAN SINGH M 18.12.78 NO 12 25

168 9712 P/1251 DEVENDRA PRASAD BADRI PRASAD M 11.01.69 NO 12 13

169 9717 P/1379 PANKAJ KUMAR BALESHWAR PRASAD M 01.03.84 NO 11 16

170 9738 P/1780 JAYNANDAN PRASAD BHIKHARI PRASAD M 01.02.82 NO 12 17

171 9753 P/4026 SANJAY KUMAR RAVINDRA PRASAD M 11.09.73 NO 11 13

172 9784 P/24445 RANGESH KUMAR SURENDRA PRASAD M 10.04.82 NO 12 13

173 9807 P/28286 MD. FAYAZ ALAM MD. SULMAN M 01.03.79 NO 12 20

174 9891 P/4425 DEEPAK KUMAR KRISHNA MOHAN PD.SHARMA M 01.03.80 NO 12 17


CLEAR PTB

Admit-Card List

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

175 9975 P/29964 SUJIT KUMAR YAMUNA PRASAD M 15.03.75 NO 11 16

176 10073 P/33039 KUNAL CHANDRA SINGH SHASHI BHUSHAN SINGH M 31.12.82 NO 12 16

177 10085 P/5202 PAPPU KUMAR BISHNUDEV PASWAN M 06.03.77 NO 12 16

178 10107 P/05868 ARJUN KUMAR SUSHIL PRASAD M 18.01.80 NO 11 17

179 10185 P/08754 SHASHI RANJAN BHARAT PRASAD M 13.11.81 NO 11 20

180 10264 P/09715 PRAMOD DAS LATE KALIKA DAS M 15.11.77 NO 12 17

181 10549 P/44784 AJAY KUMAR AWADH BIHARI SHARMA M 01.03.80 NO 12 16

182 10603 P/48078 ASHISH KUMAR JEJWARE PREM NATH JEJWARE M 05.01.80 NO 11 13

183 10639 P/48909 MD. IBRAYAL KHAN MD. NOOR KHAN M 20.10.73 NO 13 17

184 10705 P/12509 PRAMOD KUMAR SHEONANDAN PRASAD M 10.12.70 NO 13 11

185 10758 P/13139 SUJIT KUMAR GANESH MEHTA M 28.01.83 NO 13 11

186 10793 P/13564 RANJEET KR.VIMLENDU LADDOO LAL KABINDRA M 02.10.81 NO 12 20

187 10794 P/13567 RAKESH KUMAR BIJAY KUMAR SINGH M 31.01.76 NO 12 16

188 10881 P/17633 DINESH KR.VERMA BASUDEO RAM M 25.03.77 NO 12 13

189 10890 P/20016 LAL MANI DUBEY LATE HARIHAR DUBEY M 04.03.80 NO 12 16

190 10915 P/20367 KUNDAN VIVEKANAND KR.SINGH SHUKAR PRASAD M 15.02.80 NO 12 16

191 10939 P/20756 BINAY KUMAR RAMKISHUN SAH M 26.01.74 NO 12 17

192 10944 P/20816 RAKESH KUMAR RAJANDHARI SHARMA M 02.02.80 NO 16 20

193 10983 P/21209 SANJEEV KUMAR SHUKDEO DWIVEDI M 25.12.71 NO 12 16

194 11079 P/53997 KUMARI ARCHANA SINGH AMLENDU KR.RANJAN F 05.01.71 NO 11 20

195 11177 P/34481 VIPIN KUMAR SUJEET KUMAR M 01.03.83 NO 12 17

196 11262 P/10622 BAIJ NATH PRASAD BADRI PRASAD M 15.06.83 NO 11 13

197 11329 P/50677 ABHAY KUMAR GAYA PRASAD DUBEY M 11.04.74 NO 20 17

198 11334 P/50787 RAGHWANDRA NARAIN RAMADAR PRASAD M 05.02.71 NO 12 16

199 11339 P/50876 MD. ABDUL GAFFAR MD. SAYEED M 22.12.81 NO 12 13

200 11398 P/07367 SANJIV RANJAN KUMAR SONADHARI RAM M 05.01.82 NO 11 16

201 11422 P/54291 KUMARI JYOTI SINHA HARISH KUMAR SRIVASTAVA F 01.03.82 NO 12 17

202 11426 P/54663 SUNIL KUMAR SINGH ANGAD SINGH M 08.10.82 NO 13 17

203 11449 P/55462 SANTOSH KUMAR RAMEKWAL SINGH M 01.01.81 NO 11 16

204 11473 P/18389 RAVI RAJ KUMAR RAMCHANDRA PRASAD M 31.01.83 NO 12 17

205 11564 P/10927 VENKATESH KUMAR ARBIND KUMAR M 04.02.79 NO 12 16

206 11583 P/19066 ASHOK KUMAR SINGH SRI SITARAM SINGH M 27.02.79 NO 12 16

207 11602 P/19381 VIKASH KUMAR ASHOK PRASAD M 08.10.81 NO 11 13

208 11616 P/35072 PRAMOD KUMAR YADAV MADAN MOHAN YADAV M 15.01.76 NO 12 16

209 11775 P/46384 NAUSHAD ALAM MD. AYUB ANSARI M 28.01.75 NO 13 11

210 11810 P/19908 RAJRUP RAY LATE SARJUG RAY M 02.01.81 NO 11 13

211 11893 P/26364 SATYAVAN SINGH KESHAR SINGH M 30.06.77 NO 11 16

212 11905 P/26446 RANJEET KUMAR KISHAN DAS M 07.08.77 NO 11 16

213 11950 P/47081 ANIL KUMAR RAM BANESHWAR RAM M 15.03.75 NO 11 13

214 11967 P/47371 ASHUTOSH KUMAR INDRADEO RAM M 01.03.81 NO 12 17

215 11972 P/26726 AMAR NATH RAJAK BALKISHUN RAJAK M 08.01.77 NO 12 16

216 12005 P/02009 AJAY CHAUDHARY JAGDISH CHAUDHARY M 12.12.79 NO 13 17

217 12125 P/47973 NAGENDRA KUMAR KAPILESHWAR PRASAD M 24.02.79 NO 11 17

218 12142 P/03126 MINAKSHI KUMARI BHIM PANDEY F 01.03.82 NO 12 20

219 12266 P/03455 RAMANUJ SINGH AWADHESH SINGH M 19.04.72 NO 12 13

220 12314 P/03733 SUNIL KUMAR SINGH LATE GUPTESHWAR SINGH M 20.07.78 NO 12 13

221 12427 P/23693 RAJESH RANJAN KUMAR RAM UCHIT PASWAN M 06.12.78 NO 12 20

222 12465 P/30247 NIRAJ KUMAR KRISHAN NANDAN PRASAD M 26.07.78 NO 12 17

223 12498 P/31188 MANOJ KUMAR INDRA DEO PRASAD M 08.01.79 NO 12 16

224 12503 P/31262 DHANANJAY KR.SINGH SITARAM SINGH M 15.02.72 NO 11 13

225 12581 P/39121 RAM PRABHAW SINGH KHUSHI SINGH M 16.07.81 NO 19 12

226 12695 P/42632 RINA KUMARI SINGH SATYENDRA KUMAR F 15.12.76 NO 11 20

227 12702 P/42656 KUMARI GANGESHWARI SINGH BENI MADHAV SINGH F 04.01.77 NO 11 17

228 12886 P/15289 KUMARI RANJU RAJENDRA PRASAD F 01.03.78 NO 17 20

229 12938 P/15997 GAURI SHANKAR SINGH MATHURA PRASAD M 24.12.80 NO 12 17

230 12961 P/06380 CHANDRA BHUSHAN KUMAR RAM PRASAD PASWAN M 05.01.82 NO 11 16

231 13039 P/07210 KABIR AHMAD KHAN MUSTAQUE AHMAD KHAN M 07.07.80 NO 12 17

232 13112 P/07964 DHANANJAY KUMAR DOMAN PASWAN M 07.05.82 NO 12 16


CLEAR PTB

Admit-Card List

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

233 13218 Z/3936 PRADEEP KUMAR YADAV JAGESHWAR PD.YADAV M 15.06.77 NO 12 16

234 13298 Z/0846 LAL BAHADUR MATWALA GANGA PD.YADAV M 16.04.76 NO 12 16

235 13317 Z/1009 RAJESH KR.MANDAL GHISA RAM MANDAL M 15.09.81 NO 11 17

236 13318 Z/1024 AMIT KUMAR AKELA DEO NARAYAN MEHTA M 05.01.81 NO 12 16

237 13338 Z/1187 PRAVEEN KUMAR PRAFULLA KUMAR JHA M 03.02.77 NO 12 20

238 13400 Z/1602 SHYAM KUMAR MANDAL SATYA NARAYAN MANDAL M 12.05.71 NO 11 16

239 13483 Z/4297 JAY NARAYAN BHARTI PRAYAG PD.BHARTI M 05.01.81 NO 12 13

240 13598 Z/2979 MD. MUSA ABDUL LATIF M 06.06.81 NO 11 20

241 13804 Z/8157 RANJEET KUMAR SHARMA JEEVAN KR.SHARMA M 05.01.76 NO 12 16

242 13822 Z/0108 RANJIT KUMAR SINGH RAMSINHASAN SINGH M 04.06.77 NO 17 20

243 13839 Z/3460 ARUN KUMAR HIRA LAL MANDAL M 07.06.76 NO 11 13

244 14190 Y/11782 ARUNKUMAR SINGH LALAN SINGH M 12.04.77 NO 11 13

245 14199 Y/11836 SANTOSH KUMAR SINGH DADAN SINGH M 01.07.82 NO 12 13

246 14232 Y/14750 RAJIV RANJAN TIWARI ALAKH NIRANJAN TIWARI M 02.10.81 NO 12 13

247 14299 Y/00023 DEVENDRA KR.SINGH LATE GUPUT SINGH M 18.02.72 NO 12 17

248 14315 Y/00225 RAJENDRA RAM BABU LAL RAM M 14.08.79 NO 11 13

249 14318 Y/00277 SUBASH CHANDRA BOSE RAMKRIT PASWAN M 02.04.70 NO 12 17

250 14335 Y/00461 RADHESHYAM PASWAN RAMKRIT PASWAN M 04.06.68 NO 12 17

251 14379 Y/01472 DIWAN PERVEJ KHAN DIWAN ISTIAQUE KHAN M 03.05.72 NO 12 16

252 14383 Y/01512 FERAJ HUSAIN M.M.HUSAIN M 01.03.80 NO 12 13

253 14389 Y/01561 RAKESH RAMAN MITHILESHWAR DAS M 02.07.83 NO 12 14

254 14400 Y/01722 RAM BELAS SINGH BASGEET SINGH M 06.09.71 NO 12 16

255 14406 Y/01815 ANUP KUMAR SIYARAM PRASAD M 15.01.82 NO 12 17

256 14512 Y/03116 GOPAL SWAROOP SHITLA PD.TIWARY M 03.04.76 NO 11 13

257 14520 Y/03217 SANJAY KUMAR NATHUNI RAM M 08.02.73 NO 12 17

258 14704 Y/17735 VIJAY BIKRAM SINGH KRISHNA DEO SINGH M 06.10.73 NO 12 17

259 14850 Y/19418 SATYENDRA SINGH BIJAY NARAYAN SINGH M 21.11.79 NO 11 16

260 14875 Y/19687 RAVI RANJAN MISHRA YUGAL KISHOR MISHRA M 05.02.80 NO 11 13

261 15020 Y/03813 SHIWANI KUMARI RAM NATH RAM F 05.02.84 NO 20 12

262 15038 Y/04091 BHUNESHWAR KUMAR BRIJ MOHAN SINGH M 22.01.80 NO 11 13

263 15347 Y/07806 SUNIL KUMAR SINGH DEV KUMAR SINGH M 06.01.76 NO 11 13

264 15594 Y/13351 MANOJ KUMAR SINGH BALISTER SINGH M 10.08.80 NO 11 13

265 15598 Y/13383 YOGENDRA KUMAR RAM ASHISH RAM M 05.03.82 NO 12 20

266 15658 Y/14058 KAMLESH KUMAR SURESH THAKUR M 07.01.81 NO 12 13

267 15691 Y/14359 SHYAM SUNDAR RAM TARNNI PD.RAM M 23.03.76 NO 12 16

268 15750 Y/78 HARENDRA PRASAD TUMA YADAV M 15.05.77 NO 11 16

269 15795 Y/6179 UPENDRA SINGH RAJ MUKH SINGH M 01.03.78 NO 12 16

270 15856 Y/1513 SARFRAJ HUSSAIN M.M. HUSSAIN M 01.12.74 NO 12 13

271 15873 Y/13117 SARVJEET KR. SINGH SHEO SHANKAR SINGH M 01.02.76 NO 11 13

272 16178 S/2924 PRAMOD KUMAR JAGESHWAR YADAV M 13.11.76 NO 12 13

273 16201 S/3210 BHAWANAND JHA LADDU JHA M 03.02.72 YES 16 20

274 16238 S/3898 KAUSHAL KISHOR NARENDRA PD.YADAV M 07.02.82 NO 11 16

275 16245 S/4059 NAVIN KUMAR VERMA BINDESHWARI PD.VERMA M 01.01.77 NO 11 20

276 16288 S/5024 SATYA NARAYAN MANDAL DHANIK LAL MANDAL M 01.12.69 NO 12 17

277 16302 S/5379 DEEPAK KUMAR SINGH LAXMAN PRASAD SINGH M 05.12.82 NO 11 20

278 16399 S/05381 SHIWANI KUMARI LAKSHMI NARAYAN DEO F 26.01.70 NO 17 12

More magazines by this user
Similar magazines