patna - ii

bssc.bih.nic.in

patna - ii

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 704 +É®úIÉÒ +´É®ú ÊxÉ®úÒIÉEò EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ |É´ÉäÉ-{ÉjÉ

ÊxÉMÉÇiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-704 EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ +¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊVÉxÉ

+¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, =xÉEäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ÊxɨxÉ °ü{ÉähÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉEòÉÊÉiÉ EòÒ

VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉ +¦ªÉÌlɪÉÉå Eäò +xÉÖGò¨ÉÉÆEò B´ÉÆ xÉɨÉ


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1 11137 P/34004 MANOJ KUMAR ASHOK PASWAN M 06.05.82 N 12 13

2 11139 P/34015 BINAY BIHARI SHARAN BIPIN BIHARI M 16.04.79 N 12 16

3 11140 P/34038 SUNIL KUMAR RAMJI THAKUR M 25.05.80 N 12 13

4 11141 P/34044 KAMALESH RAM SUKH DEO RAM M 10.04.80 N 14 19

5 11142 P/34053 SHAILENDRA KUMAR RAMESHWAR PRASAD M 01.03.77 N 11 16

6 11143 P/34060 DINESH KUMAR RAMLAKHAN PD.SINGH M 01.05.82 N 12 17

7 11144 P/34064 PRAVEEN KUMAR SINGH RAMJANAM SINGH M 05.06.83 N 11 17

8 11145 P/34074 ABHINAV MISHRA BRAJESH MISHRA M 27.12.82 N 11 17

9 11146 P/34108 LALLAN KISHOR SINGH PRADIP NARAYAN PRASAD M 10;08.68 N 11 16

10 11147 P/34112 CHANDAN KR.SINGH BRAJ MOHAN SINGH M 09.03.84 N 11 13

11 11149 P/34119 RAJIV RANJAN KUMAR RAM LAKHAN SINGH M 18.06.81 N 11 20

12 11150 P/34120 MD. TARIQUE ANWAR ANSARI MD. IFTAKHAR ANSARI M 03.01.83 N 12 13

13 11151 P/34148 PRAKASH SINGH KAMESHWAR SINGH M 10.10.83 N 15 16

14 11152 P/34151 RAJESH KR.VIDYARTHI YOGENDRA PRASAD M 12.04.81 N 11 16

15 11153 P/34157 SORBH KUMAR KAPIL DEO PD.VERMA M 01.03.78 N 11 13

16 11154 P/34158 SUJEET WARSI KAPILDEO PD.VERMA M 03.01.83 N 11 13

17 11155 P/34184 ANURAG KUMAR UDAY NARAYAN SINGH M 08.02.80 N 11 17

18 11156 P/34239 SANJEEV KUMAR LATE RAJ KR.SHARMA M 12.02.84 N 12 20

19 11159 P/34261 SHASHI KANT KUSHWAHA DUDH NATH KUSHWAHA M 01.01.76 N 12 16

20 11160 P/34264 RAKESH KUMAR SIDHESHWAR PRASAD M 14.03.81 N 11 16

21 11162 P/34308 RAKESH RAJENDRA PD.SINGH M 01.07.78 N 12 13

22 11163 P/34354 MD. ATAULLAH MD. MUSTAQUEEM M 05.01.78 N 12 17

23 11164 P/34356 RANDHIR KUMAR SURESH SINGH M 08.05.79 N 11 16

24 11165 P/34365 JAY KISHOR RAY LATE ARJUN PRASAD RAY M 12.01.81 N 12 13

25 11166 P/34366 ARBIND KUMAR RAM DEO SINGH YADAV M 01.03.82 N 12 17

26 11167 P/34376 SHISHUPAL KUMAR RAVINDRA PRASAD M 23.01.81 N 12 16

27 11168 P/34400 RAM JEE PRASAD AMBIKA PRASAD M 08.10.74 N 12 13

28 11169 P/34406 SANJAY KUMAR PRATAP NARAYAN M 01.03.82 N 12 25

29 11170 P/34416 RAGHVEBDRA BAHADUR SINGH LAL BABU SINGH M 05.02.82 N 12 13

30 11171 P/34421 BRAJESH KUMAR SINHA AWADHESH KR.SINHA M 01.03.79 N 11 16

31 11173 P/34459 RAJNISH KUMAR BRIJ NANDAN PRASAD M 22.04.81 N 12 16

32 11174 P/34466 VIJAY KUMAR JAY PRAKASH PRASAD M 10.02.79 N 11 13

33 11175 P/34475 RISHIKESH KUMAR BACHCHU NARAYAN SINGH M 18.02.78 N 11 20

34 11178 P/34484 RAKESH KUMAR LAKHAN SHARMA M 05.07.81 N 12 16

35 11179 P/34507 RAJESH KUMAR SINGH UDAI PRATAP SINGH M 01.02.76 N 12 16

36 11180 P/34510 ANIL KUMAR DAS CHANDRA BHUSHAN PD M 25.12.73 N 12 16

37 11182 P/34529 MAUSAMI KANT MAUSAM SABHAPATI SHARMA M 21.01.80 N 12 16

38 11184 P/34558 MITHILESH KUMAR LAL BABU SHARMA M 03.02.79 N 12 16

39 11185 P/34566 SUSHANT KUMAR LENKA PURN CHANDRA LENKA M 31.03.83 N 11 13

40 11186 P/34585 ALOK RANJAN RAM NARESH SINGH M 01.03.82 N 12 16

41 11188 P/34611 PANKAJ KUMAR RAM NARAYAN SINGH M 06.02.81 N 12 17

42 11189 P/34621 GAURAV SHANKAR KUMAR UPENDRA NARAYAN M 28.11.83 N 12 17

43 11190 P/34646 MINA KUMARI BHARAT CHAUDHARY F 05.06.76 N 11 13

44 11192 P/34654 RAJEEV KUMAR RADHESHYAM DWIVEDI M 11.02.79 N 12 14

45 11193 P/34658 BIRENDRA ROY LATE NANDU SINGH M 08.06.71 N 11 14

46 11194 P/34684 ARTI KUMARI W/O RAVINDRA KR.PANDEY F 11.12.80 N 11 16

47 11195 P/34722 NEETU KUMARI MAHESWAR PD.SINGH F 03.06.80 N 17 20

48 11196 P/34726 AVINASH KUMAR SINGH MAHESWAR PD.SINGH M 15.07.80 N 12 16

49 11198 P/34741 SUSHIL KUMAR RAJ BRIND SINGH M 01.03.79 N 11 17

50 11199 P/34744 RAJA LALAN PRASAD SHARMA M 09.08.80 N 11 17

51 11200 P/34763 SHAILENDRA MOAHN SINGH RAJBRIND SINGH M 01.03.77 N 11 17

52 11202 P/34771 PRAMOD KUMAR SHYAM NARAYAN CHOUDHARY M 10.11.81 N 11 13

53 11203 P/34780 LALDHARI PRASAD LAKHAN SAW M 24.08.70 N 11 16

54 11204 P/34784 KUMARI ANITA GIRI JAY SHYAM BHARTI F 31.12.68 N 11 16

55 11205 P/34797 BHASKAR KUMAR LATE SUKHDEO PANDEY M 20.01.83 N 14 20

56 11206 P/34806 MANISH KUMAR DEEPAK KUMAR M 26.02.82 N 11 18

57 11207 P/34807 RANVEER KUMAR NARESH SINGH M 01.03.83 N 11 16

58 11209 P/34845 MANISH KUMAR PRASAD DURGA PRASAD THAKUR M 15.08.80 N 11 20


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

59 11210 P/34847 RAHMAT ULLAH QUDRAT ULLAH M 20.01.79 N 12 13

60 11211 P/34865 ANIL KUMAR RAGHUNANDAN SINGH M 05.10.81 N 12 16

61 11212 P/34905 SHAILENDRA PRATAP SINGH RAJ KISHOR SINGH M 01.07.80 N 11 16

62 11213 P/34911 DHARMENDRA KUMAR JAGAT RAY M 01.03.82 N 11 16

63 11215 P/10016 FIROZ AHMAD MD. SUBHAN M 03.06.76 N 12 13

64 11216 P/10024 NITU KUMARI RAM DAYAL SINGH F 10.02.81 N 12 16

65 11218 P/10027 MANOJ KUMAR UDAY SINGH M 05.06.83 N 12 17

66 11219 P/10029 RAJEEV RANJAN KR.SINGH RAM DAYAL SINGH M 01.03.78 N 12 13

67 11220 P/10079 MD. KAUSAR MD.SALIM M 26.05.82 N 12 13

68 11222 P/10092 MANISH KUMAR AKHILESH NA.VIDYARTHI M 26.06.80 N 12 20

69 11223 P/10128 HARI SHANKAR SINGH RANJIT SINGH M 02.01.81 N 12 17

70 11224 P/10146 RANJAN KUMAR NARESH PASWAN M 10.08.80 N 12 16

71 11225 P/10169 JANMEJAY KUMAR RAJDEO SINGH M 01.12.80 N 11 13

72 11226 P/10170 TRIPURARI KUMAR BANWARI SINGH M 03.01.82 N 11 13

73 11227 P/10185 RAKESH KUMAR VISHUN DEO SINGH M 05.03.76 N 12 20

74 11228 P/10186 AMARESH KUMAR MITHILESH KR.SINGH M 01.03.81 N 11 20

75 11229 P/10231 ARJUN LAL AZAD SAUPHI PASWAN M 03.08.70 N 12 16

76 11230 P/10233 MUNNA KUMAR LALJI RAJAK M 01.01.78 N 11 16

77 11231 P/10254 RAHUL SEN INDRASEN KR.CHAUDHARY M 15.01.82 N 12 22

78 11232 P/10266 RAJ KUMAR RAVINDRA SHARMA M 05.05.83 N 12 16

79 11233 P/10279 SANJEEV SUMAN LATE RAMCHANDA PRASAD M 15.11.81 N 12 16

80 11235 P/10281 AJIT KUMAR SHOBHA KANT MISHRA M 02.12.81 N 17 20

81 11236 P/10296 MAHENDRA PRATAP BHAJU RAM M 22.09.76 N 11 20

82 11237 P/10301 PRASUNJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD M 12.11.82 N 11 17

83 11238 P/10305 ASHUTOSH KUMAR SURENDRA PRASAD M 01.03.78 N 11 16

84 11239 P/10313 ANITA KUMARI LOKESHWAR KUMAR F 09.07.82 N 12 19

85 11240 P/10317 RAKESH KUMAR JANESHWAR SINGH M 17.01.84 N 12 17

86 11241 P/10329 ANAND PRAKASH VIDYARTHI VIJENDRA DHARI SHARMA M 01.09.82 N 11 13

87 11242 P/10346 RAJIV RANJAN BHUSHAN PRASAD M 01.01.80 N 12 13

88 11243 P/10353 JYOTI KUMAR SURESH PRASAD M 01.04.81 N 12 13

89 11245 P/34867 UMESH KUMAR . RAGHUNANDAN PRASAD M 11.10.75 N 12 16

90 11246 P/10367 MRITUNJAY KR.SINGH SHIVYATAN SINGH M 02.01.77 N 16 20

91 11247 P/10440 SANTOSH NARAYAN TIWARY CHANDRAMA TIWARY M 27.06.79 N 11 16

92 11248 P/10453 SHAMBHU SHARAN SURESH CHAUDHARY M 01.03.82 N 12 16

93 11249 P/10454 SUMAN KUMAR MADAN MOHAN PRASAD M 24.02.80 N 13 12

94 11250 P/10464 ANJANA KUMARI DHIRENDRA KR.SINHA F 01.04.72 N 12 16

95 11252 P/10530 RAVIKANT KUMAR RAMADHIN PRASAD M 01.03.84 N 12 13

96 11254 P/10544 SANTOSH KUMAR JHA RAM NARAYAN JHA M 12.01.80 N 12 16

97 11255 P/10553 DHANANJAY KUMAR LATE CHANDRIKA SINGH M 01.03.82 N 12 13

98 11256 P/10561 PAWAN KUMAR PARMANAND KUMAR M 06.01.82 N 12 17

99 11257 P/10574 UPENDRA SAH DUKHA SAH M 01.06.75 N 11 17

100 11258 P/10587 VIVEKA NAND PRASAD GAURI SHANKAR PRASAD M 06.07.79 N 11 14

101 11259 P/10593 ARVIND KUMAR SURENDRA MAHTO M 01.01.83 N 11 16

102 11260 P/10597 ANURADHA PRASAD SANJAY KUMAR F 01.10.76 N 14 20

103 11261 P/10612 SHASHI KANT KUMAR LATE NOKHU SAW M 01.03.79 N 11 13

104 11263 P/10631 CHITRANJAN KUMAR CHANDRA BHUSHAN PRASAD M 01.06.76 N 11 16

105 11264 P/10634 GYAN PRAKASH KRISHNA PRASAD M 01.03.80 N 11 20

106 11265 P/10635 SANJEEV KUMAR VIJAY KUMAR M 18.07.83 N 11 20

107 11266 P/10652 RANJEET KUMAR SRIRAM PRAVESH PASWAN M 20.06.82 N 12 13

108 11267 P/10680 RAJU KUMAR LATE TAPESHWAR M 28.12.78 N 12 16

109 11268 P/10683 GAURAV GAUTAM ANIL PRASAD M 05.10.83 N 11 19

110 11269 P/10692 VIKASH KUMAR RAJENDRA PASWAN M 08.07.83 N 11 16

111 11270 P/10696 DEEPENDRA NATH TIWARY SWAMI NATH TIWARI M 01.03.83 N 12 17

112 11271 P/10709 ROHIT KUMAR JHA MITHLISH KUMAR JHA M 04.05.77 N 12 17

113 11272 P/10720 VIJAY KUMAR SHARMA PRASADI RAM M 01.03.78 N 12 17

114 11273 P/10721 SANDEEP KUMAR PAL GYANENDRA PAL M 01.10.80 N 12 13

115 11274 P/10724 SUDHIR KUMAR SIDHNATH RAM M 20.02.82 N 11 16

116 11275 P/10726 MUKESH KR.DUBEY SHAHDEO DUBEY M 14.01.78 N 12 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

117 11276 P/10748 MAMTA KUMARI DHARMENDRA KUMAR F 01.10.79 N 12 17

118 11277 P/10749 SANTOSH KUMAR RAMRATAN SINGH M 28.11.70 N 11 16

119 11278 P/10763 MANISH KUMAR CHANDRA SHEKHAR SHARMA M 03.10.80 N 11 15

120 11279 P/10764 SAURABH KUMAR RAMESH SHARMA M 03.02.83 N 12 17

121 11280 P/10767 SANTOSH KUMAR VIJAY SINGH M 02.11.83 N 11 16

122 11281 P/10802 SURYA MANI KR.PATEL BHOLA SINGH M 24.02.81 N 12 17

123 11282 P/10807 PRASHANT KUMAR RAVI SHANKAR VERMA M 07.03.79 Y 11 16

124 11283 P/10824 HARI SHANKAR PRASAD CHHOTU RAM M 05.02.69 N 12 16

125 11284 P/10825 PRASHANT KUMAR SIDHESHWAR PRASAD M 01.03.77 N 12 16

126 11287 P/18015 ADITY KUMARI BALMIKI PD.VERMA F 25.10.79 N 12 14

127 11288 P/18016 KSHITIJ SHIVAM JAGDISH PD.VERMA M 05.08.77 N 12 16

128 11289 P/18030 VINOD KUMAR SRI RAM YADAV M 05.01.80 N 12 17

129 11290 P/18034 AMRITA RANI SRI KRISHNANDAN PRASAD F 06.03.83 N 11 16

130 11297 P/18056 MANOJ KUMAR RAJESHWAR SAW M 01.05.78 N 12 17

131 11298 P/18096 RAJ KISHOR KUMAR SRI ISHWARI LAL M 01.01.80 N 11 16

132 11300 P/18183 SIKANDRA KUMAR RAJNANDAN PD.SINGH M 10.02.82 N 11 17

133 11301 P/18106 PUJA KUMARI DHIRNDRA KUMAR F 25.02.84 N 17 20

134 11302 P/18108 REETA KUMARI BALESHWAR PD.KASERA F 03.01.82 N 12 16

135 11303 P/18110 SUAIB AHMAD KHAN MD. JAMSHED KHAN M 01.07.78 N 12 17

136 11304 P/18175 PRADEEP KUMAR SURYA KISHOR MALLIK M 15.12.81 N 11 20

137 11305 P/50013 KUMAR PRAKASH MONORANJAN TEWARY M 25.02.82 N 11 16

138 11306 P/50038 JITENDRA KUMAR RAM PRAVESH SINGH M 01.01.81 N 13 16

139 11309 P/50073 RAJNISH KUMAR DHIRENDRA CHOUDHARY M 15.02.81 N 11 22

140 11310 P/50098 VIJAY SHANKAR PD.SINGH JAI SHANKAR PD.SINGH M 08.02.73 N 11 20

141 11311 P/50101 SUDHIR PRASAD CHHATHU PRASAD M 03.02.75 N 11 13

142 11312 P/50111 RAVINDRA KUMAR CHHOTE LALL CHOUDHARY M 17.10.76 N 12 16

143 11313 P/50124 DHARMENDRA KRISHNA RAMBHADUR SINGH M 05.12.77 N 11 17

144 11314 P/50150 ARUN KUMAR BACHU PRASAD M 02.03.80 N 11 16

145 11315 P/50182 BINOD KUMAR RAY JAY PRAKASH RAY M 15.05.79 N 14 20

146 11317 P/50209 RAJ KUMAR SINGH LATE JUGESHWAR PRASAD M 03.01.71 N 11 16

147 11318 P/50305 KUMARI PAYAL KRISHNA PRASAD F 02.01.82 N 19 20

148 11319 P/50390 UTTAM KUMAR RAM BILAS DAS M 29.04.78 N 12 20

149 11320 P/50431 SUKESHWAR BHAGAT LATE SILDEO BHAGAT M 20.02.75 N 17 11

150 11321 P/50455 ANIL KUMAR LOHARI SAW M 08.11.79 N 11 16

151 11322 P/50496 ASHWANI KUMAR TIKESHWAR SAW M 15.10.83 N 11 13

152 11324 P/50578 SATYAJIT KUMAR GOURI SHANKAR SINGH M 15.08.78 N 11 20

153 11325 P/50581 OM PRAKASH CHAUDHARY BAL CHAND CHAUDHARY M 15.01.74 N 17 11

154 11328 P/50672 SAMVEDNA SNEHI VINAY KRISHNA F 22.12.80 N 11 16

155 11330 P/50691 SEEMA KUMARI GAJAENDRA PD.SINHA F 01.01.73 N 11 16

156 11331 P/50732 CHANDRA BHANU YUGAL KISHORE PRASAD M 01.11.79 N 11 13

157 11333 P/50780 AVIJEET KUMAR RAJENDRA PRASAD M 02.06.80 N 12 17

158 11335 P/50798 ANIL KUMAR SINGH KULENDRA NARAYAN SINGH M 08.05.77 M 12 13

159 11338 P/50867 JYOTSNA KUMARI PAWAN KUMAR F 01.03.82 N 11 17

160 11340 P/50900 PRABHAT KUMAR JAGESHWAR PRASAD SINGH M 03.12.79 N 12 13

161 11342 P/50978 RAJIV RANJAN KUMAR YASH PRASAD M 05.01.82 N 12 15

162 11343 P/51019 RAKESH KUMAR NAGESHWAR PRASAD M 08.05.76 N 11 16

163 11344 P/51025 RAM KUMAR SUBODH NARAYAN YADAV M 01.03.80 N 12 16

164 11346 P/51058 KUMARI SHASHI KALA SINHA SANJEEV KUMAR F 29.01.74 N 11 20

165 11349 P/51120 KUMARI ALPANA RANI RAJU KUMAR F 28.05.78 N 11 20

166 11350 P/50097 RAKESH KUMAR JANARDAN PRASAD M 13.02.84 N 12 16

167 11351 P/51125 DIPAK KUMAR DEVENDRA PD.SINGH M 01.03.79 N 11 17

168 11352 P/51135 PAPPU KUMAR MANOJ KUMAR M 25.12.80 N 11 20

169 11353 P/51150 SUSANT KUMAR SURENDRA BHAGAT M 01.01.74 N 11 16

170 11354 P/51155 PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA RAMESH PD.SRIVASTAVA M 12.04.79 N 20 17

171 11355 P/51162 DHIRAJ KUMAR ARJUN KUMAR M 11.05.82 N 11 20

172 11356 P/51164 NIRAJ KUMAR ARJUN KUMAR M 01.03.83 N 11 20

173 11357 P/51175 JITENDRA KUMAR BRAHAMDEO PRASAD M 01.01.80 N 11 13

174 11358 P/51176 DHARMENDRA KUMAR BRAHADEO PRASAD M 31.12.76 N 12 13


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

175 11359 P/51291 SUJIT KUMAR SETH BUDHRAM SETH M 01.11.75 N 13 12

176 11360 P/51293 ARVIND KUMAR PREM PRAKASH M 14.02.78 N 11 16

177 11361 P/51294 PARUL KUMARI LATE SRIKANT MANDAL F 01.01.76 N 12 16

178 11362 P/51515 SANTOSH KUMAR VAJEER PRASAD M 05.08.78 N 12 16

179 11363 P/51527 SATYENDRA KUMAR RAM RAKSHA SINGH M 20.04.74 N 11 16

180 11364 P/51537 SUBODH KUMAR TRIVEDI VIJAY KUMAR TRIVEDI M 02.01.78 N 11 17

181 11365 P/51540 LILAWATI KUMARI NIRAJ KUMAR F 18.08.77 N 12 20

182 11366 P/51548 SUNAINA KUMARI DEVENDRA KUMAR F 15.10.71 N 11 13

183 11367 P/51571 BINAY KUMAR BHASHKAR AMIR PD.SINGH M 24.04.82 N 11 20

184 11368 P/51581 SEEMA KUMARI SATYENDRA PRASAD F 12.02.83 N 11 20

185 11369 P/51608 KUMARI VIBHA SAHAY GIRIJA NANDAN SAHAY F 02.03.67 N 12 16

186 11370 P/51644 DEPAK KUMAR PRASANT KUMAR M 10.12.79 N 12 16

187 11372 P/51687 MINI KUMARI BASUDEO PRASAD F 08.02.80 N 12 20

188 11373 P/51689 SHOBHA KUMARI AKHILESH KUMAR F 26.01.77 N 12 20

189 11374 P/51778 MUNNALAL YADAV SHYAM SUNDER YADAV M 01.01.81 N 12 16

190 11375 P/51869 BATESHWAR SAH JAWAHAR SAH M 20.04.79 N 12 17

191 11376 P/51919 ARVIND KUMAR RAY RANJAN PD.RAY M 02.05.81 N 11 15

192 11377 P/50569 CHANDA SINGH SUDARSAN SINGH F 15.07.82 N 11 17

193 11378 P/50592 PANKAJ KR.SINGH GANESH SINGH M 02.02.78 N 11 24

194 11379 P/51662 KUMARI SARIKA SINGH SHYAM RANJAN PD.SINGH F 21.01.78 N 11 16

195 11380 P/56359 KARUNA KUMARI SUBHASH CHANDRA CHOUDHARY F 09.01.70 N 12 13

196 11381 P/56366 DIKSHA SHRINIWAS SHARMA F 01.03.81 N 12 20

197 11382 P/56464 AMIT TIWARI VACHASPATI TIWARI M 20.11.83 N 12 17

198 11383 P/56503 DEVENDRA KR.ARYA MAHENDRA ARYA M 06.05.78 N 11 17

199 11384 P/56513 VIKASH KUMAR SHANKAR PRASAD M 01.01.81 N 12 17

200 11385 P/56517 AJIT KUMAR RANJAN BRIJ NANDAN PRASAD M 03.01.74 N 17 12

201 11387 P/56553 SHRINIWAS CHANDRA SHEKHAR PD.SINGH M 26.01.83 N 11 17

202 11388 P/56558 VIKAS KUMAR RAI RGHUBNSH MANI M 02.02.83 N 11 16

203 11389 P/56560 RASBIHARI JHA DINESH JHA M 04.05.83 N 11 16

204 11390 P/56571 EJAZ AHMAD LATE MUSHTAQUE AHMAD M 01.03.82 N 11 16

205 11391 P/56574 SHAHNAWAZ ALAM ALI IMAM M 01.03.83 N 11 16

206 11392 P/56577 PUNAM KUMARI PANKAJ KUMAR PANDEY F 01.03.71 N 11 20

207 11395 P/56633 UMAKANT SINGH LATE SITARAM SINGH M 05.07.66 Y 12 16

208 11396 P/02325 RAKESH KUMAR ARUN KUMAR M 01.03.80 N 12 17

209 11397 P/06929 MUKESH KUMAR YOGENDRA JHA M 03.01.74 N 12 16

210 11399 P/07650 ALLAHUDDIN HAIDAR SALAH UDDIN M 02.02.84 N 11 13

211 11400 P/07676 MANISH KUMAR KRISHNA PANDIT M 05.01.82 N 11 13

212 11401 P/07717 SANJEEV KUMAR RAJAK LALJI PD.RAJAK M 22.01.81 N 11 17

213 11402 P/07722 SHAMBHU KUMAR SHYAM DAS PASWAN M 26.01.83 N 12 17

214 11403 P/07800 SHAMBHU KUMAR BHOLA PRASAD M 01.01.79 N 11 13

215 11404 P/02246 SANTOSH KR.DUBEY KAPIL MUNI DUBEY M 25.12.76 N 11 16

216 11405 P/10968 MANOJ KUMAR BHARTI UTTAM LAL M 10.12.79 N 12 20

217 11406 P/15733 AKASH KUMAR NARENDRA KUMAR SINGH M 27.07.82 N 12 16

218 11408 P/26688 AMAN ANAND RAM RAJ RAJAK M 02.02.83 N 12 16

219 11410 P/35232 DHIRENDRA KR.ROY MADAN ROY M 05.02.82 N 24 25

220 11411 P/38475 SANU KUMAR BARUN PRASAD M 20.01.82 N 11 16

221 11412 P/39503 LAXMI KUMARI AJAY KUMAR F 01.03.80 N 25 20

222 11414 P/54007 SHYAMA KUMARI BRAJENDRA KUMAR F 02.06.67 N 16 11

223 11415 P/54023 RATNA PRIYAMBANDA DIGVIJAY SHAHI F 01.06.70 N 11 13

224 11416 P/54024 RAGINI KUMARI RANJIT RAUSHAN F 01.01.74 N 11 13

225 11418 P/54075 VIJAY PRATAP YADAV RAM CHARAN YADAV M 12.09.80 N 13 12

226 11421 P/54285 ZAFIR AHMAD KHAN MUDEER AHMAD KHAN M 01.08.79 N 12 16

227 11423 P/54309 MEETESH SINGH NAGVANSHI RAJBANSH SINGH M 15.04.79 N 12 17

228 11424 P/54522 RAKESH KUMAR RADHA PRASAD GUPTA M 12.09.81 N 12 16

229 11425 P/54621 ASHOK KUMAR GUPTA MITAN SAH M 12.06.78 N 12 14

230 11427 P/54749 RAJU PASWAN RAMANAND PASWAN M 11.07.83 N 12 17

231 11428 P/54761 SHANKER SINGH GANESH SINGH M 04.02.79 N 16 12

232 11430 P/54835 ABDUL KALAM AZIZ ANSARI M 01.07.76 N 11 17


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

233 11431 P/54884 AMRESH KUMAR VIJAY NARAYAN SHARMA M 05.10.78 N 12 17

234 11432 P/54934 SANTOSH KUMAR TIWARI RAMGEN TIWARI M 10.12.82 N 11 17

235 11433 P/54939 SANDEEP KUMAR SINGH SUBEDAR SINGH M 05.07.81 N 12 13

236 11434 P/54972 PREM KUMAR RAI SIYA RAM RAI M 10.01.76 N 11 16

237 11435 P/55011 BHASKAR MAURYA VIJAY CHANDRA MAURYA M 22.03.79 N 11 17

238 11436 P/55273 ANIL KUMAR DUBEY RAM BAHAL DUBEY M 05.08.80 N 12 17

239 11437 P/55285 PRAFULLA MANDAL ANANT LAL MANDAL M 01.03.83 N 12 13

240 11438 P/55333 BIRBHAWANI BHAGWAN SINGH M 06.09.84 N 12 16

241 11439 P/55334 BIR BADAL RAM JEE SINGH M 21.01.77 N 12 16

242 11440 P/55351 SNEHLATA SINHA SURESH PRASAD SINHA F 21.01.83 N 11 17

243 11441 P/55408 MANINDRA KUMAR MAHESH PRASAD M 19.07.73 N 11 13

244 11442 P/55423 SHEKHAR KUMAR TEJ NARAYAN PRASAD M 10.01.84 N 15 12

245 11443 P/55428 LOKESH KUMAR RAM BILASH PRASAD M 20.06.80 N 12 16

246 11444 P/55429 SUMAN KUMAR RAM BARAN PRASAD M 01.03.81 N 12 16

247 11446 P/55444 ANIL KUMAR UPENDRA SINGH M 01.03.83 N 11 16

248 11450 P/55475 VINAY PRATAP SINGH LAXMAN PRATAP SINGH M 01.08.77 N 12 16

249 11451 P/55480 PAWAN KUMAR RAM BABU SINGH M 15.12.78 N 11 13

250 11453 P/55610 RITESH KUMAR DULAR CHANDRA PANDEY M 05.01.83 N 20 12

251 11454 P/18188 CHANDAN KR.SINGH BINOD KUMAR SINGH M 12.04.79 N 12 13

252 11455 P/54190 SHASHI BHUSHAN BHARTI BAIJNATH PRAAD DHUSIA M 12.12.72 12 17

253 11456 P/18206 VED PRAKASH SINGH DHARAMDEO SINGH M 15.02.78 N 11 13

254 11457 P/18207 ABHIRAM KUMAR UMESH SHARMA M 04.11.79 N 11 16

255 11458 P/18226 ABINASH KUMAR SINHA LATE UPENDRA NARAYAN LAL M 19.02.81 N 11 16

256 11459 P/18286 VINAY KUMAR GAURI SHANKAR PRASAD M 08.10.81 N 12 20

257 11460 P/18290 AMIT RAJ CHINTU RAJ NATH SINGH M 01.03.84 N 11 16

258 11461 P/18295 SANTOSH KUMAR YADAV SUDAMA YADAV M 08.08.83 N 14 20

259 11462 P/18297 VINEET KUMAR PANDAY ANIL KUMAR PANDAY M 19.11.81 N 15 16

260 11463 P/18298 ANJU SINGH AJAY KUMAR SINGH F 12.04.68 N 24 25

261 11465 P/18307 ARVIND KUMAR SINHA RATI RAM YADAV M 02.10.83 N 12 16

262 11466 P/18309 PRABHAT RANJAN LATE JAGESHWAR PD.SHARMA M 21.10.82 N 11 17

263 11467 P/18322 BRAJESH KUMAR MANGAL PD.SINGH M 05.01.78 N 11 20

264 11468 P/18330 NIRAJ KUMAR ARUN KUMAR SINGH M 31.12.80 N 13 16

265 11469 P/18346 ARVIND KUMAR KEDAR RAY M 06.10.83 N 12 17

266 11470 P/18358 YOGESH KUMAR RAI YOGENDRA PD.RAY M 20.07.76 N 11 18

267 11471 P/18386 PRASHANT KUMAR ASHOK KUMAR M 12.02.81 N 11 13

268 11472 P/18387 NEEL KAMAL SURAJ GOVERDHAN PRASAD M 14.12.81 N 12 13

269 11474 P/18396 SHASHIKANT BANARSI PRASAD M 15.01.83 N 12 16

270 11475 P/18401 MUKESH KUMAR BENGALI PRASAD M 01.01.81 N 12 17

271 11476 P/18404 RAKESH ROSHAN RABINDRA PD.VERMA M 24.11.83 N 12 13

272 11477 P/18416 MRITYUNJAY KUMAR GUPTESHWAR SINGH M 12.02.83 N 12 16

273 11478 P/18435 RAJESH KUMAR RAM BRIKSH PRASAD M 01.03.81 N 12 16

274 11479 P/18436 SURYBIR KUMAR GUPTA SITARAM SAO M 23.02.82 N 12 16

275 11480 P/18438 RAMESH KUMAR PANNA LAL SAO M 03.01.81 N 11 19

276 11481 P/18445 RAJIV KUMAR KEDAR PD.CHAUDHARY M 01.03.84 N 12 13

277 11482 P/18462 NARENDRA KUMAR BHAGWAT PD.SINGH M 03.04.72 N 11 17

278 11483 P/18485 MANOJ KUMAR MATHURA PRASAD M 01.10.73 N 13 16

279 11484 P/18493 VINAY KUMAR PATEL RAJPATI PATEL M 12.04.78 N 12 16

280 11486 P/18503 AKSHEY KUMAR YADAV RAJ KISHOR YADAV M 01.03.75 N 17 12

281 11487 P/18524 RAGHUBANSH KR.SINGH KESHAV PD.SINGH M 01.03.75 N 12 16

282 11488 P/18537 BHUSHAN PASWAN LATE MUNDRIKA PD.PASWAN M 06.01.74 N 11 13

283 11489 P/18543 AJIT KUMAR SINGH DEEP NARAYAN SINGH M 24.11.78 N 12 20

284 11490 P/18544 AJAY KUMAR UMESH PASWAN M 02.06.83 N 19 11

285 11491 P/18559 BRAJ KISHOR RAJENDRA PD.SINGH M 04.02.82 N 12 16

286 11492 P/18562 MAHESH KUMAR RAM NARESH SINGH M 01.12.81 N 20 12

287 11493 P/18567 PAWAN KUMAR INDU BHUSHAN JHA M 14.02.79 N 12 17

288 11494 P/18581 HITENDRAM RAJENDRA PD.SINGH M 01.01.82 N 11 20

289 11495 P/18589 ALOK ARUN KUMAR SINGH M 02.02.78 N 11 16

290 11496 P/18590 SHUBHNKAR MISHRA JAI LOCHAN MISHRA M 31.01.80 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

291 11497 P/18615 MITHLESH KUMAR NAGESHWAR RAVI DAS M 23.06.83 N 11 20

292 11498 P/18619 MANOJ KUMAR DINESH PRASAD M 01.03.77 N 11 13

293 11499 P/18624 BRIJ MOHAN PRASAD LATE SHYAM NARAYAN PRASAD M 05.01.75 N 12 13

294 11502 P/18659 DEEPAK KUMAR NAWAL KUMAR DAS M 12.03.77 N 12 13

295 11503 P/18689 PREM NATH KUMAR RAMANUGRAH PRASAD M 06.03.84 N 11 13

296 11504 P/18695 MD. RAZI UDDIN MD. JUNAID ALAM M 02.02.81 N 12 13

297 11505 P/18721 ABHISHEK KUMAR DIXIT CHANDESHWAR PD.SHARMA M 01.01.84 N 12 16

298 11506 P/18732 DINESH KUMAR RAJARAM VERMA M 08.11.79 N 11 13

299 11509 P/55784 RAKESH KUMAR SHANKAR BHAGWAN SINGH M 20.02.84 N 12 14

300 11510 P/55818 SUSHIL KUMAR RAI RAM GOVIND RAI M 10.07.82 N 11 16

301 11511 P/55875 MUKESH KUMAR BHAWESH CHANDRA JHA M 02.02.78 N 11 13

302 11512 P/55879 ASHOK KUMAR YADAV LAKHO YADAV M 20.08.81 N 11 17

303 11513 P/55897 BINAYAK KUMAR NAND KISHORE PRASAD M 07.09.78 N 12 17

304 11514 P/55946 RAM SUNIL YADAV LALCHAND YADAV M 30.06.79 N 11 16

305 11515 P/55957 SMITA SRIVASTAVA KISHORI KANT PRASAD F 05.01.82 N 11 13

306 11516 P/55474 AMARESH KUMAR SINGH SAKALDEO SINGH M 15.07.76 N 12 16

307 11517 P/34913 DEEPAK KUMAR YADAV LATE JAGDISH GOPE M 07.12.83 N 11 13

308 11518 P/34951 DHARMENDRA KR.SINGH ARUN KUMAR SINGH M 02.10.79 N 17 12

309 11519 P/34953 ANITA KUMARI ASHOK KUMAR SINHA F 05.01.80 N 20 12

310 11520 P/34974 RAVINDRA KUMAR JAGDISH PRASAD M 26.12.75 N 12 17

311 11522 P/35024 RAKESH KUMAR SINGH BHIM SINGH M 22.06.81 N 11 16

312 11523 P/35025 RAM KUMAR RAM PARDUMAN SINGH M 01.01.84 N 11 13

313 11524 P/35026 KUMAR RISHIKESH AJAY KR.CHOUDHARY M 27.02.83 N 11 13

314 11526 P/18771 SUJIT KUMAR KAUSHIK DAMODAR SHARMA M 15.02.82 N 11 16

315 11527 P/18790 RAJ KUMAR HARIHAR PRASAD M 01.01.78 N 11 13

316 11528 P/18796 RAJEEV RANJAN RAJNANDAN PRASAD M 15.11.83 N 24 25

317 11529 P/18817 ABINASH KUMAR RAM BHAWAN SINGH M 01.01.76 N 12 13

318 11530 P/18819 AVINASH KUMAR BIJENDRA PRASAD M 18.02.82 N 12 16

319 11531 P/18836 SANTOSH SAHNI SHANKAR PRASAD M 02.02.83 N 11 13

320 11532 P/18840 PRAHALAD KR.PATHAK DASHRATH KR.PATHAK M 16.01.81 N 24 26

321 11533 P/18842 DHIRAJ KUMAR UPENDRA KR.SINGH M 15.01.84 N 11 13

322 11534 P/18844 SUJEET KUMAR PRABHU NARAYAN M 01.03.79 N 12 17

323 11535 P/18845 KANHAIYA LAL CHAUDHARY MITHILESH CHOUDHARY M 08.01.80 N 12 16

324 11537 P/18927 AJEET KUMAR PANDEY ASHOK KUMAR PANDEY M 01.01.79 N 11 16

325 11538 P/18940 REENA RANI BINDESHWAR SINGH F 24.02.84 N 11 13

326 11539 P/18974 MANISH KUMAR SIDH NATH TIWARY M 24.07.82 N 12 16

327 11541 P/18996 JAI PRAKASH SINGH MANAGER SINGH M 04.12.77 N 12 13

328 11542 P/19018 SANJAY KUMAR VIDYA CHOUHAN M 08.07.82 N 20 12

329 11543 P/19032 ASHOK KUMAR DUBEY MADAN MOHAN DUBEY M 11.07.72 N 12 16

330 11544 P/11038 KUMARI RASHMI GIRISHDEO KUMAR F 12.02.76 N 11 16

331 11545 P/11041 ARUN PRABHAKAR VIRENDRA SHAH M 07.02.82 N 12 17

332 11546 P/11047 BALRAM PRASAD CHAURASIA KAMALESH PRASAD M 16.05.72 N 11 16

333 11547 P/11060 MILAN ORAON UPENDRA ORAON M 20.05.80 N 11 13

334 11548 P/11080 SANJEEV KUMAR LATE SHYAM KISHOR PD.SINHA M 01.03.78 N 12 13

335 11549 P/11091 RASHMI SINHA VINOD KUMAR F 01.03.78 N 12 17

336 11550 P/11094 SUSHIL PASWAN LAKHAN PASWAN M 22.04.81 N 11 14

337 11551 P/11108 GUDDU KUMAR BISHUN DAYAL MEHTA M 06.12.82 N 11 16

338 11552 P/11117 UDAY SHANKAR KUMAR KISHUNDEV PASWAN M 18.02.84 N 12 16

339 11554 P/11128 RAJOO KUMAR KRISHNA PRASAD M 17.02.80 N 12 16

340 11555 P/11133 HIMANSHU KR.PATHAK KAILASH PATHAK M 01.03.76 N 12 13

341 11556 P/11141 ABHA RANI ANJANI BHUSHAN F 01.01.73 N 12 16

342 11557 P/11144 SANTOSH KUMAR ARJUN SINGH M 03.12.79 N 12 17

343 11558 P/11145 DHARMENDRA KUMAR RAM PRAVESH SINGH M 20.01.79 N 12 16

344 11560 P/11158 HARENDRA KUMAR CHANDRA BHUSHAN MISHRA M 01.03.82 N 20 25

345 11561 P/11165 WORLD JEET KUMAR RAJENDRA KUMAR M 12.10.80 N 11 16

346 11562 P/10882 MUKESH KUMAR DUBEY SURESH DUBEY M 15.06.81 N 12 16

347 11563 P/10893 SUBHASH CHANDRA BASU SHREE ARJUN SINGH M 05.11.79 N 11 16

348 11565 P/10934 PREM PRAKASH ARYA BANBARI LAL CHOUDHARY M 19.01.77 N 11 17


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

349 11566 P/10938 ABHISHEKH PRATAP SINGH SATYA DEO SINGH M 05.04.84 N 16 12

350 11567 P/10948 LALAN KUMAR SINGH GARIBAN SINGH M 01.05.82 N 11 15

351 11568 P/10950 KUMAR KESHAV NANDAN SHIV NANDAN ROY M 05.01.81 N 11 16

352 11569 P/10962 SUNIL KUMAR SHIVDHANI CHAUDHARY M 15.07.81 N 12 16

353 11570 P/10963 JAY PRAKASH SINGH RAMJI PRASAD M 23.11.81 N 12 16

354 11571 P/10987 MANISHANKAR MISHRA SUBODH MISHRA M 18.11.83 N 11 13

355 11572 P/10990 SURAJ KUMAR DASAI MAHTO M 10.02.81 N 12 20

356 11573 P/10994 JAY PRAKASH RAI SRIBHAGWAN RAI M 21.08.76 N 11 13

357 11574 P/10998 NITISH KUMAR RAMSWAROOP DAS M 28.11.83 N 12 13

358 11576 P/11025 KUMAR AJAY RAJENDRA ROY M 01.03.84 N 12 17

359 11577 P/11026 PRIYANKA KUMARI RAMESHWAR PD.SINGH F 30.11.80 N 12 16

360 11578 P/11032 NIRANJAN KUMAR RAJENDRA PANDIT M 04.01.82 N 11 17

361 11579 P/11035 DIGVIJAY KUMAR ABINASH KUMAR M 12.02.84 N 12 16

362 11580 P/19050 KUMARI SMITA SANTOSH KR.SHARMA F 12.12.75 N 12 20

363 11581 P/19051 KUMARI SWETA NARESH PRASAD SINGH F 01.03.81 N 12 20

364 11582 P/19058 SRI KRISHAN SINGH GANGA BISHUN SINGH M 01.02.69 N 12 16

365 11584 P/19073 PUNAM KUMARI JHA SACHCHIDANAND JHA F 08.10.67 N 16 20

366 11585 P/19086 TARIQUE EJAZ EJAJ AHMAD M 25.02.82 N 12 16

367 11586 P/19098 AVINASH CHANDRA KAMESHWAR SINGH M 30.03.73 N 12 13

368 11588 P/19137 RAJEEVA RANJAN PRASAD CHANDESHWAR PD.SINGH M 16.07.78 N 12 17

369 11589 P/19177 SANJAY KUMAR SRIRAM JEE PRASAD M 04.06.78 N 11 16

370 11591 P/19226 RAKESH KUMAR MISHRA NITYA NAND MISHRA M 05.01.80 N 11 13

371 11592 P/19230 AMARJEET KUMAR JAI CHANDRA PASWAN M 01.01.78 N 12 16

372 11593 P/19241 AMODH KUMAR SAHI SRIJAGAT NARAYAN SINGH M 31.12.79 N 11 16

373 11594 P/19244 SHAMBHU KUMAR DWARIKA SINGH M 01.03.80 N 12 16

374 11595 P/19248 RAKESH KUMAR DAROGA MISTRI M 01.03.80 N 12 17

375 11596 P/19249 AJAY KUMAR SINGH SHYAM BAHADUR SINGH M 02.12.75 N 11 17

376 11597 P/19263 SANJAY KUMAR SURESH PRASAD M 02.06.77 N 11 16

377 11598 P/19300 DAYA SHANKAR SRI RAM NIRANJAN M 20.06.76 N 11 20

378 11599 P/19302 GITA KUMARI ABHAY KUMAR SINHA F 01.11.79 N 12 17

379 11600 P/19304 ASHUTOSH KUMAR SUBHAS PD.SINGH M 04.03.82 N 11 20

380 11601 P/19340 AJAJ ALI MD. IMAMUL HAQUE ANSARI M 12.01.78 N 12 16

381 11603 P/19383 AMRITA KUMARI SANJAY KUMAR F 12.03.83 N 26 12

382 11604 P/19417 SUMANT KUMAR YOGENDRA PD.SINGH M 08.01.80 N 17 19

383 11605 P/19426 PRATIBHA RANI JAGADISH YADAV F 05.02.83 N 12 16

384 11606 P/19432 SANCHI GAUTAM PANCHADEO SINGH F 17.08.77 N 16 20

385 11607 P/19441 NILU KUMARI SHARMA UMESH CHANDRA SHARMA F 09.11.71 N 20 19

386 11608 P/19442 SHIV SHANKAR KUMAR UMESH PD.SINGH M 10.02.81 N 12 16

387 11609 P/19445 SANJAY KUMAR TIWARI KAMALA KANT TIWARI M 04.07.79 N 12 16

388 11610 P/19449 AWANTI KUMARI DWARIKA PRASAD F 23.07.73 N 12 25

389 11611 P/19471 PUSPAKUMARI MADHAV SHARAN SINGH F 13.10.69 N 12 17

390 11612 P/19479 VISHAL VIMAL BIRENDRA KR.PANDEY M 20.07.83 N 11 22

391 11613 P/19485 DHARMENDRA KUMAR BINOD PD.SINGH M 05.02.82 N 11 20

392 11614 P/35029 AJAY KUMAR LATE HARO PASWAN M 01.01.79 N 12 16

393 11615 P/35034 MUKESH KR.CHOUDHARY ARJUN CHAUDHARY M 26.06.83 N 12 17

394 11617 P/35078 SHAMBHU NATH DUBEY RAM EKBAL DUBEY M 07.07.79 N 12 16

395 11618 P/35080 KANAK MALA SATYENDRA SINGH F 12.11.76 N 12 17

396 11619 P/35082 RANDHIR KUMAR SURESH PRASAD M 20.09.81 N 11 14

397 11620 P/35103 UMESH PRASAD SINGH MAHAVEER PRASAD M 05.07.73 N 11 17

398 11622 P/35147 RITU RAJ SHATRUGHAN PRASAD M 25.08.84 N 11 13

399 11623 P/35175 SUJEET KUMAR KAMESHWAR PD.SINGH M 04.05.79 N 24 11

400 11624 P/35231 BIKRAM KUMAR JHA BRAJ KISHOR JHA M 09.11.75 N 11 20

401 11625 P/35240 NARENDRA KUMAR RANA PRATAP SINGH M 16.05.80 N 13 20

402 11626 P/35241 MANOJ CHAUDHARY LATE BHAGGU CHAUDHARY M 01.03.78 N 12 16

403 11627 P/35245 ANJANA SINGH JAI BAHADUR SINGH F 02.01.81 N 13 20

404 11628 P/35281 SANJEEV KUMAR PATEL NAVAL KISHOR PRASAD M 12.03.80 N 11 20

405 11630 P/35292 SHAMBHU SHARAN SINGH RAMJANAM SINGH M 08.02.78 N 11 16

406 11633 P/35323 SHISHU PAL ANAND BALLABH PRASAD M 13.02.83 N 12 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

407 11635 P/35343 RAJEEV NANDAN SINHA ARVIND KUMAR SINHA M 08.10.79 N 12 14

408 11636 P/35357 RAJEEV RANJAN KUMAR RAJENDRA RAJAK M 15.01.80 N 12 17

409 11637 P/35371 UMESH KUMAR RAJNANDAN SINGH M 12.05.74 N 12 16

410 11638 P/35372 BIVEK BHARTI GUPTESHWAR PRASAD M 01.01.77 N 11 13

411 11640 P/35424 PAWAN KUMAR SHARMA AYODHYA SHARMA M 05.01.73 N 12 16

412 11641 P/35502 BALMUKUND MADHUKAR NAWAL KISHORE PRASAD M 26.01.82 N 11 13

413 11642 P/35532 DHARMENDRA KR.SINGH KAMESHWAR SINGH M 01.07.74 N 12 13

414 11643 P/35537 NAGMANI KUMAR SURENDRA PASWAN M 20.08.82 BN 11 13

415 11644 P/35546 RAUSHAN KUMAR KEDAR PRASAD YADAV M 04.01.84 N 13 12

416 11645 P/35562 SHRUTI GANESH SHANKAR OJHA F 10.09.83 N 12 26

417 11647 P/35566 RAJEEV RANJAN KUMAR BIDHICHAND PRASAD M 12.02.81 N 12 13

418 11648 P/35575 DEEPAK KUMAR TARKESHWER PRASAD M 02.01.80 N 12 17

419 11650 P/11174 MANOJ KUMAR MOTI RAM M 31.12.76 N 12 13

420 11651 P/11187 SUWAS PASWAN BASUDEO PASWAN M 08.09.77 N 11 20

421 11652 P/11188 ARVIND KUMAR TARUN SAMBHU PRASAD M 16.02.80 N 11 20

422 11654 P/11200 SUDHIR KUMAR BISHESHWAR PRASAD M 05.10.81 N 11 17

423 11655 P/11202 KAUSHLENDRA KUMAR BARHAN MOCHI M 02.02.83 N 13 18

424 11656 P/11221 RAJEEV KUMAR LATE AWADHESH KR.SINGH M 15.05.72 N 12 16

425 11657 P/11222 SHAILENDRA KUMAR AJAY DEO PRAKASH SINHA M 21.01.80 N 13 11

426 11658 P/11223 SANJAY KUMAR RAMJEE PRASAD M 05.06.72 N 17 12

427 11659 P/11235 YOGENDRA SHARMA SURESH SHARMA M 04.02.70 N 12 16

428 11660 P/11241 MD. ISA ALI MD. SHAHAB UDDIN M 15.08.83 N 12 13

429 11661 P/11254 SHANKAR KR.JHA SRIRAM UDAR JHA M 26.01.77 N 11 16

430 11662 P/11272 HEMA SINHA M.K.SINHA F 10.01.73 N 11 16

431 11663 P/11279 VISHNU KUMAR HETU KISHUN M 10.12.82 N 12 17

432 11664 P/11282 GAUTAM KUMAR DINA NATH RAJAK M 24.06.81 N 12 20

433 11665 P/11306 RANJEET KUMAR PASWAN BRAJ MOHAN PASWAN M 03.03.76 N 12 17

434 11666 P/11330 MD. AQUIL MD. GHOLAM RASUL M 10.12.79 N 12 17

435 11667 P/11334 MD. NAWAB MD.NEZAM UDDIN M 15.11.81 N 12 16

436 11669 P/11336 SABEEH AZMI MD. AKBAR AZAM M 15.02.84 N 12 13

437 11671 P/11346 PRAVEEN KR.DHANU SATYADEO PD.SINGH M 24.11.79 N 12 17

438 11672 P/11350 SUMAN KUMAR SINGH SHAMBHU PRASAD SINGH M 30.12.80 N 12 16

439 11673 P/11357 JITENDRA KUMAR DUBEY SHANKAR DAYEL DUBEY M 15.01.77 N 11 18

440 11674 P/11368 LALLU PASWAN SRICHNDRAMANI PASWAN M 06.07.80 N 12 16

441 11675 P/35581 MADHU SUDAN PRASAD BRIJ NANDAN YADAV M 25.11.77 N 11 16

442 11676 P/35591 KESHAW PRASAD DHARMADEW RAM M 01.07.80 N 12 13

443 11677 P/35595 VINOD KUMAR BALESHWAR PRASAD M 25.10.81 N 12 13

444 11678 P/35602 RAKESH KUMAR RAM PRIT PRASAD M 20.03.79 N 16 15

445 11679 P/35603 SANTOSH KUMAR RAM DAS MEHTA M 07.12.77 N 11 16

446 11680 P/35605 RANJAY KUMAR RAM BABU SINGH M 22.12.83 N 11 16

447 11681 P/35606 SANJAY KUMAR RAM BABU SINGH M 05.03.74 N 11 16

448 11682 P/35607 RAKESH KUMAR SITA RAM PANDIT M 05.02.82 N 11 19

449 11683 P/35614 BRAJESH KUMAR SINGH RAM SURAT SINGH M 25.12.79 N 12 13

450 11684 P/35635 PARAMANAND KUMAR RAMASHISH PD.SHARMA M 01.03.80 N 11 17

451 11686 P/35642 SATISH KUMAR RAJENDRA PRASAD M 30.12.84 N 12 17

452 11687 P/35700 PANKAJ KUMAR ISHWAR PRASAD M 05.04.81 N 12 17

453 11688 P/35711 SANTOSH KUMAR LATE BHOGENDRA YADAV M 25.02.82 N 12 16

454 11689 P/35718 PRIYESH PRIYEDARSHI UMESH PRASAD SINGH M 08.11.81 N 11 16

455 11690 P/35727 SHIBAM KAMLESHWAR SINGH M 01.03.79 N 12 16

456 11691 P/35728 KUMAR KESHVAM KAMLESHWAR SINGH M 23.02.84 N 12 16

457 11692 P/35743 RANDHIR KUMAR LAL BABU MEHTA M 15.01.82 N 17 12

458 11693 P/19495 VIKASH KUMAR RAM REKHA PANDEY M 16.11.83 N 12 17

459 11694 P/19533 NIRAJ KUMAR SINGH HARINANDAN SINGH M 10.10.79 N 11 20

460 11695 P/19534 MANTOSH KUMAR SADANAND THAKUR M 15.11.80 N 11 16

461 11696 P/19542 DIWAKAR KUMAR SANJAY KUMAR M 11.01.80 N 12 13

462 11697 P/19546 DHIRENDRA KUMAR JHA LAKSHMESHWAR JHA M 05.02.77 N 12 13

463 11698 P/19547 KUMAR DHAIRYA MOHAN KULANAND JHA M 01.03.78 N 12 13

464 11700 P/19560 ASHOK KUMAR AMBIKA SINGH M 10.02.69 N 11 20


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

465 11702 P/19574 REKHA PANDEY GULSHAN KUMAR F 21.12.80 N 11 20

466 11703 P/19588 RAJEEV KANT GUPTA ARJUN PD.GUPTA M 23.09.80 N 12 13

467 11704 P/19612 RAVI SHANKAR KUMAR LATE SIDHESHWAR SINGH M 10.10.71 N 12 13

468 11705 P/19632 SANTOSH KUMAR PANDEY RAM NARESH PANDEY M 01.01.78 N 11 16

469 11706 P/19683 PAMMI LATE PARMANAND SINGH F 01.03.80 N 12 20

470 11707 P/19709 NIRVAY KUMAR OJHA NIRMAL KR.OJHA M 15.01.83 N 12 20

471 11708 P/19725 RABINDRA KUMAR SHIV CHANDRA VERMA M 04.04.73 N 16 20

472 11709 P/19747 GITA LALAN TIWARY F 11.12.77 N 20 12

473 11710 P/19756 BANDANA KUMARI NARESH PRASAD F 05.01.75 N 12 13

474 11711 P/11544 SHRAWANA KUMAR MAURYA NANDLAL MAURYA M 19.12.81 N 11 13

475 11712 P/11545 CHANDRA MAULI KUMAR RAJA RAM SINGH M 05.10.80 N 11 20

476 11713 P/11547 NEELMANI CHANDRA SHEKHAR PD.SINGH F 19.02.83 N 12 16

477 11714 P/11558 RAKESH KUMAR MITHILESH SINGH M 01.03.81 N 12 17

478 11715 P/11589 ANAND KUMAR MUNNA PASWAN M 01.02.83 N 12 20

479 11717 P/11616 RAVIKANT KUMAR SINHA PRABHAT DEV M 22.12.83 N 12 13

480 11720 P/11629 BHUSHAN PD.SINGH LATE RAMU SINGH M 25.11.72 N 13 16

481 11721 P/11652 BARUN KUMAR TIWARI JAY NARAYAN TIWARI M 14.12.72 N 12 13

482 11722 P/11657 MANOJ KUMAR SURENDRA SAHA M 15.01.81 N 12 13

483 11723 P/11658 ANIL KUMAR SAHA BALRAM SAHA M 18.10.73 N 12 13

484 11724 P/11659 SATYENDRA PD.SAH MAHENDRA PD.SAH M 30.12.75 N 12 13

485 11726 P/11674 NEERAJ KUMAR GANESH PD.CHAUDHARY M 10.01.79 N 11 13

486 11727 P/11675 KUMARI RITA MUKESH KUMAR F 05.03.70 N 17 25

487 11728 P/11679 AMIT KUMAR ROY DAMODAR ROY M 28.12.82 N 12 13

488 11729 P/11388 ANUPAM KUMARI MAHESH PRASAD F 08.12.83 N 12 16

489 11730 P/11389 PUSHPA KUMARI TWINKLE MAHESH PRASAD F 01.03.82 N 12 16

490 11732 P/11423 ANJANI KUMAR SINESH SINGH M 16.06.81 N 12 16

491 11733 P/11431 MANOJ KUMAR INDER MAHTO M 06.01.83 N 12 13

492 11734 P/11435 RAJESH KUMAR SURESH PRASAD M 05.01.84 N 12 16

493 11735 P/11436 KUMAR RAUSHAN KISHORE ARUN KISHORE M 10.11.78 N 11 17

494 11736 P/11442 KUMAR RAJU MAHESH PRASAD SINGH M 23.09.82 N 12 17

495 11737 P/11443 VAIBHAV KUMAR MAHESH PRASAD SINGH M 25.01.76 N 12 17

496 11738 P/11444 PRAMOD KUMAR LAKHAN PRASAD M 01.02.81 N 12 17

497 11739 P/11459 NAVIN KUMAR SINHA SIYALAL SHARAN SINHA M 31.12.75 N 12 13

498 11740 P/11468 VIKAS KUMAR ISHWAR CHANDRA RAM M 12.03.83 N 12 17

499 11741 P/11498 SUSHIL KUMAR DASHRATH MAHTO M 04.05.80 N 12 14

500 11742 P/11519 ANJANI KUMAR SIDH NATH SINGH M 02.02.82 N 11 17

501 11743 P/11523 VIJAY PRAKASH RAJENDRA PD.CHAUDHARY M 25.11.82 N 12 16

502 11744 P/11538 AVINASH KUMAR JHA PRAYAG NARAYAN JHA M 27.01.74 N 11 13

503 11745 P/11539 JAY SHANKAR PD.SINGH KAILASH BIHARI SINGH M 31.03.81 N 11 13

504 11746 P/11542 HIRA KUMAR CHAUDHARY LATE JYOTISH CH.CHAUDHARY M 01.03.78 N 11 13

505 11748 P/35807 AMIT KUMAR RANJAN BHUTESHWAR MANDAL M 26.07.80 N 20 11

506 11751 P/35874 AHHSAN IMAM MAZHER IMAM M 05.01.77 N 11 13

507 11752 P/35900 NARENDRA KUMAR KIRHSNA SINGH M 15.01.71 N 19 11

508 11754 P/46055 VIRENDRA CHOUDHARY RAMASARE CHOUDHARY M 04.01.78 N 11 16

509 11755 P/46056 HARKESH SINGH GOPAL JI SINGH M 15.03.82 N 11 16

510 11756 P/46064 PAWAN KUMAR SARYOO PRASAD M 01.12.78 N 24 25

511 11757 P/46068 SANTOSH KUMAR RAM RATAN PRASAD M 11.12.82 N 11 13

512 11758 P/46075 SUDHIR KUMAR RAMDIP PRASAD M 06.12.69 N 11 17

513 11759 P/46081 DUDHESHWAR PRASAD LATE MUNSHI LAL RAY M 23.02.75 N 11 13

514 11760 P/46113 AVINASH KUMAR VIDYANAND SINGH M 03.05.82 N 12 13

515 11761 P/46119 INDRAJEET KUMAR SHUDHAN RAM M 01.03.81 N 11 16

516 11762 P/46126 SARITA KUMARI RAM SEWAK PRASAD F 22.01.81 N 11 16

517 11763 P/46127 RITA KUMARI LATE PARAS NATH YADAV F 12.08.69 N 11 16

518 11764 P/46134 INDRASEN KUMAR MAHENDRA RAJAK M 18.11.79 N 11 13

519 11765 P/46142 ABHIRAM SINGH GANESH SINGH M 04.01.78 N 11 13

520 11766 P/46181 SUNIL KUMAR SINGH DEV NARAYAN SINGH M 25.06.73 N 12 16

521 11768 P/46255 SUJEET KUMAR RABINDRA PRASAD M 24.12.81 N 12 13

522 11769 P/46256 RAVI RANJAN YOGENDRA PD.SINGH M 25.02.81 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

523 11774 P/46289 RUPESH KUMAR SINGH PRAVESH SINGH M 15.03.82 N 12 13

524 11776 P/46428 SHIV SHANKAR ARATIA CHUNKU ARATIA M 12.08.79 N 11 17

525 11777 P/46442 DINESH BAHADUR SINGH BRIJ MOHAN SINGH M 01.02.76 N 12 16

526 11778 P/46507 DHANANJAY KUMAR BISHUN PRASAD M 20.05.81 N 12 16

527 11780 P/46514 PALLAVI SHARMA SAKALDIP SHARMA F 19.11.81 N 12 20

528 11781 P/46518 MADHURKANT MISHRA PRASHURAM MISHRA M 05.02.76 N 11 16

529 11782 P/46522 ANIL CHOUDHARY RAGHUNANDAN CHOUDHARY M 01.03.82 N 12 16

530 11783 P/46523 LALA CHOUDHARY RAMJEE CHOUDHARY M 20.03.76 N 12 16

531 11784 P/19941 GAJEDNRA KUMAR BHIM SHANKAR SINGH M 05.01.83 N 12 14

532 11785 P/19943 KUMOD KUMAR MATHURA PD.SINGH M 07.01.73 N 17 19

533 11786 P/19965 RAJIV RANJAN SINHA LATE PHANINDRA BHUSHAN SINHA M 08.11.78 N 12 20

534 11787 P/19979 RAMADHIN PRASAD SRI SITARAM PRASAD M 18.07.75 N 11 13

535 11788 P/19982 SANJEET KUMAR DEVENDRA PRASAD M 02.01.83 N 11 16

536 11789 P/19983 MANOJ KUMAR NARAYAN SUBHASH PRASAD YADAV M 25.11.83 N 14 17

537 11791 P/18180 SANGEETA PRAMOD SHANKAR SINGH F 15.06.76 N 11 17

538 11793 P/19049 RANJU KUMARI SRI DHIRANDRA PRASAD F 05.03.80 N 12 17

539 11794 P/19128 RANJEET KUMAR RAJBALLABH SINGH M 03.01.77 N 12 16

540 11795 P/19152 DIPU KUMAR BAIKUNTH SINGH M 06.12.79 N 20 11

541 11796 P/19418 AJAY KUMAR RAJAK ANAND LAL RAJAK M 01.01.78 N 11 16

542 11799 P/19798 MAMTA SHARMA BIRENDRA BIHARI SHARMA F 10.02.69 N 12 17

543 11800 P/19800 KAMINI KAUSHAL AWADH KISHOR PD.SINHA F 01.03.77 N 12 16

544 11801 P/19808 SHAKUNTLA KUMARI SACHIDANAND SINGH F 02.01.67 N 17 20

545 11802 P/19811 AMRITA PRITAM BIRENDRA BIHAR SHARMA F 12.09.67 N 12 17

546 11804 P/19824 PAWAN KUMAR SRIDEO SHARAN PRASAD M 05.01.73 N 12 16

547 11805 P/19855 NAGENDRA KUMAR SINGH RAM DEO SINGH M 17.07.82 N 13 12

548 11806 P/19872 VIVEK KUMAR SHARMA GIRINDRA KR.SHARMA M 23.09.75 N 12 13

549 11807 P/19881 KRISHNA KUMAR SHARMA RAMADHAR SHARMA M 25.12.78 N 11 13

550 11809 P/19900 RAJMANI LATE BRAJ KISHOR PRASAD M 02.02.82 N 12 16

551 11812 P/11681 MUKESH KUMAR ANIL PRASAD GUPTA M 09.06.83 N 11 17

552 11813 P/11693 SONALI SONI MAHESH PRASAD SINHA F 15.03.76 N 11 19

553 11814 P/11727 KUNDAN KUMAR SARVANATH SINGH M 20.02.79 N 12 16

554 11815 P/11735 SANJEEV KUMAR UPENDRA KUMAR M 15.12.81 N 12 16

555 11816 P/11738 RAJEEV KUMAR UPENDRA SINGH M 23.01.79 N 11 16

556 11817 P/11757 DHARMENDRA KUMAR SITAB LAL ROY M 15.01.83 N 12 20

557 11818 P/11768 YUDHISTHIR KUMAR OM PRAKASH SINGH M 10.12.79 N 11 16

558 11819 P/11799 BEAUTY KUMARI DHARAM NATH SINGH F 25.02.81 N 12 16

559 11820 P/11800 DEEPAK KUMAR DEVENDRA PD.SINGH M 28.01.83 N 12 16

560 11821 P/11801 SANJAY KUMAR K. PRASAD M 30.06.79 N 12 16

561 11822 P/11802 NITISH KUMAR RAMNANDAN PRASAD M 16.08.83 N 12 13

562 11823 P/11804 PINTU KUMAR RAM CHANDRA ROY M 05.02.84 N 12 20

563 11824 P/11818 NAVEEN KUMAR RAMANUJ SINGH M 24.02.74 Y 11 17

564 11825 P/11822 MANENDRA KUMAR RAMANUJ SINGH M 07.11.81 N 12 17

565 11826 P/11823 KUSHNESH KUMAR SINGH AWADH PRASAD M 05.03.80 N 12 17

566 11827 P/11832 SHIB SHARAN MANJHI NUNESHWAR MANJHI M 01.01.77 N 11 13

567 11828 P/11840 MANJU KUMARI RAM NARESH PRASAD F 12.07.74 11 20

568 11829 P/11841 DHARMENDRA GUPTA OM PRAKASH GUPTA M 09.01.83 N 11 15

569 11830 P/11858 RANJIT KUMAR JAMUNA PRASAD M 06.01.82 N 12 17

570 11831 P/11875 REKHA KUMARI HALESHWAR PD.SINGH F 15.06.78 N 11 20

571 11832 P/11876 UMAKANT SINGH LATE BIMALA SHARAN SINGH M 03.04.70 N 12 17

572 11833 P/11879 RAVI KUMAR R.B.SINGH M 01.06.77 N 12 16

573 11834 P/11897 RUPA KUMARI RAMANAND PRASAD F 05.05.76 N 11 20

574 11835 P/11909 DHANANJAY KUMAR VIJAY KUMAR SINGH M 01.03.80 N 12 13

575 11836 P/11918 SACHINDRA KUMAR AWASTHI VIJAY KUMAR AWASTHI M 01.03.78 N 11 16

576 11838 P/11940 DHARMBEER KUMAR GIRI MAHENDRA GIRI M 05.02.83 N 11 16

577 11839 P/11941 PANKAJ KUMAR ARJUN PASWAN M 01.03.78 N 11 16

578 11840 P/11943 MANOJ KUMAR MANDAL RAM KISHUN MANDAL M 21.07.81 N 14 20

579 11841 P/11948 AWDHESH KUMAR CHANCHAL ISHWAR PASWAN M 12.02.80 N 25 13

580 11842 P/11950 USHA KUMARI JANKI PRASAD F 20.07.70 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

581 11843 P/11960 RENU KUMARI NANDU PRASAD F 01.02.80 N 11 20

582 11844 P/11972 RAHUL KUMAR RAGHO SINGH M 03.01.84 N 12 25

583 11845 P/11974 SHANKAR DAYAL PRABHAKAR RAMASHRAY PRASAD M 15.01.83 N 12 13

584 11846 P/11978 SWETA PODDAR SIYARAM PODDAR F 05.01.82 N 11 14

585 11847 P/11981 JAYANT PRAKASH RAM PRAVESH DAS M 15.01.82 N 11 17

586 11848 P/46524 UPENDRA RAVI DAS SADAN RAVI DAS M 05.01.74 N 11 16

587 11849 P/46551 BHUPENDRA KUMAR SINGH KEDAR PRASAD SINGH M 01.03.80 N 11 16

588 11850 P/46591 ASHOK KUMAR BHARTI LATE DINDAYAL GIRI M 25.05.81 N 11 24

589 11852 P/46614 MANOJ KUMAR BINDESHWAR PD.SINGH M 06.01.75 N 11 16

590 11853 P/46616 RAMESH KUMAR KAMESHWAR PRASAD M 08.02.80 N 12 17

591 11854 P/46617 KUMARI SUMITA DINANATH TIWARY F 17.07.75 N 12 20

592 11855 P/46618 SARITA ANAND LAKSHMAN PD.YADAV F 15.06.80 N 11 26

593 11856 P/46620 BIJENDRA KUMAR BARJESH LAKSHMAN PD.YADAV M 01.02.83 N 11 16

594 11857 P/46634 VISHWAJEET KUMAR ASHOK KUMAR M 02.03.79 N 11 13

595 11858 P/46647 RUPAK KUMAR SINHA SRIKATN PRASAD SINHA M 10.01.74 N 11 16

596 11859 P/46676 SHYAM SUNDER PASWAN JAIRAM PASWAN M 24.04.80 N 11 13

597 11860 P/46697 DHANANJAY KUMAR SACHIDANAND SINGH M 12.12.80 N 12 20

598 11861 P/46706 LAKSHMI NARAYAN SUDHANSU LATE ARJUN PRASAD M 19.12.75 N 12 13

599 11863 P/46757 VINAY KUMAR LATE SITA RAM CHOUDHARY M 05.06.82 N 11 16

600 11864 P/46774 SHASHI BHUSHAN KUMAR BRAHAMDEO PRASAD M 10.11.77 N 17 12

601 11865 P/46798 RAHUL KUMAR SABINDRA SHARMA M 10.10.76 N 12 13

602 11866 P/26043 INDRAJEET PASWAN JITENDRA PRASAD M 01.03.82 N 11 16

603 11867 P/26055 KUMAR RAKESH NAGENDRA PD.SINGH M 15.07.79 N 12 16

604 11868 P/26057 RAJEEV KUMAR PROF.SURENDRA KR.SINGH M 01.03.81 N 16 12

605 11869 P/26079 NARENDRA KUMAR RAM PRAVESH SINGH M 01.01.77 N 11 16

606 11870 P/26083 SHAKTI KUMAR RAMADHAR SINGH M 01.03.81 N 11 16

607 11871 P/26093 SANTOSH KUMAR MUNSI MAHTO M 25.08.83 N 11 16

608 11872 P/26104 KIRAN KUMARI PANKAJ KUMAR F 01.02.69 N 12 17

609 11873 P/26120 PANKAJ KUMAR BISHUNDEO PRASAD M 15.10.77 N 11 17

610 11874 P/26138 RANJAN DEO MEHTA RAMCHANDRA MAHTO M 23.12.78 N 11 17

611 11876 P/26150 PRAKASH RANJAN SHATRUGHNA PD.SINGH M 31.10.81 N 12 16

612 11877 P/26153 RAJ KUMAR SINGH RAMCHANDRA SINGH M 05.11.78 N 12 16

613 11878 P/26166 JITENDRA KUMAR MISHRA UPENDRA NARAYAN MISHRA M 01.03.82 N 20 12

614 11879 P/26207 JITENDRA KUMAR MOTICHAND RAWAT M 15.02.81 N 11 16

615 11880 P/26217 SHAILENDRA KUMAR RAMANAND SINGH M 01.06.81 N 12 20

616 11881 P/26226 SWETA GUPTA SURENDRA KUMAR GUPTA F 23.06.82 N 12 25

617 11883 P/26258 MIRTUNJAY KUMAR MAHENDRA SINGH M 10.10.78 N 11 13

618 11884 P/26259 NIRANJAN KUMAR HARDEO PASWAN M 10.11.82 N 11 13

619 11885 P/26278 ROHIT KUMAR CHOUDHARY RAJENDRA CHOUDHARY M 05.05.82 N 12 20

620 11886 P/26285 ARADHANA KUMARI AJEET SINGH F 05.05.80 N 12 13

621 11887 P/26286 ARCHANA KUMARI AJIT SINGH F 02.02.82 N 12 13

622 11889 P/26310 ASHOK KUMAR AWADHESH KR.SINGH M 25.10.69 N 25 24

623 11892 P/26347 GOPAL MISHRA NARESH KUMAR MISHRA M 01.03.80 N 11 13

624 11894 P/26376 MD. QADIR MUSTAQUE AHMAD ANSARI M 04.05.82 N 12 13

625 11895 P/26394 BHARAT THAKUR SRIRAM PADARATH THAKUR M 01.08.72 N 11 17

626 11896 P/26399 KUNAL KUNWAR SHEO KUMAR M 01.03.81 N 16 13

627 11897 P/26400 SANGITA SRIVASTAVA PREM CHAND SRIVASTAVA F 17.01.72 N 12 16

628 11898 P/26411 NIRAJ KUMAR THAKUR JAY NANDAN THAKUR M 11.01.82 N 12 16

629 11899 P/26414 CHANDRA KANT MANDAL RAMDHANI PD.MANDAL M 05.04.79 N 11 13

630 11900 P/26419 KRISHNA NAND THAKUR JAY NANDAN THAKUR M 14.01.84 N 12 16

631 11901 P/26420 ARVIND KUMAR RAM PADRATH SINGH M 25.12.81 N 11 16

632 11903 P/26429 KUMARI INDU JAGADISH PRASAD F 02.02.81 N 12 20

633 11904 P/26440 VINAY KUMAR MISHRA SHAMBHU DUTT MISHRA M 30.08.81 N 11 16

634 11906 P/26464 SUMITRA KUMARI TRILOKI PD.YADAV F 05.09.73 N 12 13

635 11907 P/26479 NITISH KUMAR NAGESSWER PRASAD M 01.03.77 N 12 16

636 11908 P/26492 KANCHAN KUMAR KASHI NATH BANERJEE M 27.09.81 N 12 20

637 11909 P/26505 SUDHIR KUMAR RAMNANDAN RAVI DAS M 10.02.82 N 12 16

638 11910 P/26542 RUPESH KUMAR SINGH BAIDYA NATH SINGH M 01.03.79 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

639 11913 P/26575 JAY KUMAR LAXMI SAH M 01.02.77 N 11 17

640 11914 P/26582 KUNAL KUMAR NIRMAL SINGH M 05.05.81 N 11 16

641 11915 P/26631 ANAND PRAKASH SADANAND PRASAD M 07.02.78 N 11 13

642 11916 P/26634 SAPANA KUMAR JALESHWAR SAH F 18.09.83 N 14 12

643 11917 P/26637 SAROJANI KUMARI H/O MANISH KUMAR F 04.12.81 N 20 11

644 11918 P/26639 BHUPENDRA KUMAR SURENDRA KUMAR M 01.03.80 N 11 17

645 11919 P/26650 KUMARI SARITA GIRIJESH KUMAR F 01.01.72 N 12 16

646 11920 P/11982 KUMAR UPENDRA RAM DAS PASWAN M 17.01.73 N 11 17

647 11922 P/10179 PUNAM KUMARI BINOD KUMAR F 22.11.78 N 12 14

648 11924 P/10675 BABY KUMARI SANJAY KUMAR F 31.12.70 N 18 20

649 11925 P/10730 SANGITA KUMARI H/N SHYAM SUNDER PRASAD F 16.12.79 N 12 16

650 11926 P/10831 RAM BABU PASWAN GOBIND PASWAN M 03.02.73 N 16 18

651 11927 P/11182 ANIL PASWAN ANUP PASWAN M 12.07.72 N 11 17

652 11928 P/11277 SANTOSH KUMAR SACHCHIDANAND SINHA M 01.03.83 N 12 16

653 11929 P/11278 AMRENDRA KUMAR AWADHESH PD.SINHA M 01.03.81 N 12 16

654 11930 P/11550 UMA SHANKAR BANARSI ROY M 19.09.81 N 11 19

655 11931 P/11598 BABLU KUMAR SIDHNATH SINGH M 08.02.77 N 11 16

656 11932 P/11865 MANISH KUMAR SINGH MANOJ KUMAR M 24.01.76 N 12 16

657 11933 P/46807 AJEET KUMAR SUDHAKAR RAM ISHWAR MOCHI M 08.05.77 N 19 17

658 11934 P/46824 BRIJ MOHAN SINGH DHARM NATH SINGH M 05.06.75 N 12 13

659 11935 P/46856 RAJEEV KANT SHARMA MADAN PD.SHARMA M 25.12.70 N 12 17

660 11937 P/46864 JAYALATA HARI BANSH SINGH F 25.02.80 N 12 17

661 11938 P/46875 MRITUNJAY KUMAR BRAJ KISHOR SHAHI M 24.12.82 N 11 16

662 11939 P/46897 MUKESH RAJ MANOJ KUMAR M 31.12.77 N 12 16

663 11940 P/46942 MUKESH KUMAR SURESH PRASAD SINGH M 04.08.82 N 11 18

664 11941 P/46956 RAJESH KUMAR RAMADHAR SHARMA M 14.11.76 N 12 19

665 11942 P/46961 PRAVEEN KUMAR DEVENDRA PRASAD M 02.02.79 N 12 13

666 11943 P/47029 SUDHIR KUMAR LATE SHIV PUJAN SINGH M 10.03.83 N 11 17

667 11944 P/47043 SAMIR KUMAR PYARE NANDAN SINGH M 05.01.76 N 12 16

668 11945 P/47044 MANISH KUMAR DEVENDRA SHARMA M 12.03.77 N 13 12

669 11946 P/47045 SUJEET KUMAR RAMNANDAN PD.SINGH M 12.12.77 N 12 13

670 11947 P/47048 SUBODH MAHARAJ SUDARSHAN MAHARAJ M 01.12.79 N 12 13

671 11948 P/47067 RAMASHISH SINGH BALDEO SINGH M 01.01.79 N 12 20

672 11952 P/47137 OM PRAKASH KUMAR SURESH PRASAD M 12.10.81 N 12 17

673 11953 P/47145 VIVEKANAND KUMAR ARJUN RAWAT M 10.10.82 N 17 12

674 11954 P/47165 KANCHAN KUMARI DHANANJAY KUMAR F 10.02.82 N 12 20

675 11956 P/47173 RAGHVENDRA KUMAR KRISHNA JAYRAM SINGH M 02.02.81 N 12 16

676 11957 P/47225 MITHLESH PRASAD FAUJDAR SINGH M 24.11.73 N 13 11

677 11958 P/47258 SHYAM KUMAR PANDEY SATYA NARAYAN PANDEY M 03.02.83 N 11 16

678 11959 P/47260 MANISH KUMAR HARI PRASAD M 26.02.81 N 11 13

679 11960 P/47288 RAJESH ROUSHAN ANANT LAL MISHRA M 01.03.79 N 12 13

680 11961 P/47297 VISHAL SINGH HARENDRA KUMAR SINGH M 21.08.84 N 12 13

681 11962 P/47298 SANTOSH KUMAR SINGH KRISHNA SINGH M 10.01.80 N 12 16

682 11963 P/47324 JITENDRA KUMAR VERMA DINESH PRASAD M 09.02.82 N 11 26

683 11964 P/47352 ATHERRAZA QUASMI MD. QUASIM M 01.03.78 N 11 16

684 11966 P/47361 AJAY KANT KUMAR AKHILESHWAR PRASAD M 05.06.81 N 12 17

685 11969 P/26651 JAYANTI WALA JWALA PRASAD F 25.08.70 N 12 16

686 11970 P/26652 VINAY BHUSHAN KUMAR NASIB LAL SINGH M 01.01.75 N 12 16

687 11971 P/26698 VIVEK RAJ VINAY KUMAR M 08.05.81 N 12 16

688 11974 P/26756 YUGAL KISHOR KUMAR MAHENDRA RAJAK M 28.02.80 N 11 16

689 11975 P/26758 NIRVAY KUMAR VIJAY KUMAR VERMA M 10.01.83 N 11 17

690 11976 P/26762 RAJEEV KUMAR RAM BALI SINGH M 26.02.81 N 11 16

691 11978 P/26778 VINAY KUMAR SHARMA LATE KAILASH PATI SHARMA M 14.02.81 N 11 16

692 11980 P/26802 RAVI RANJAN KR.SINGH NARENDRA KR.SINGH M 22.01.82 N 12 16

693 11981 P/26804 SUNIL KUMAR SINGH LATE BAIJ NATH SINGH M 16.01.81 N 11 16

694 11982 P/26835 MRITUNJAY KUMAR BACHCHA JI CHAUBEY M 06.04.80 N 12 16

695 11983 P/26844 NIRAJ KUMAR NAVBIND SHARMA M 16.01.81 N 11 17

696 11985 P/26864 RAJ KUMAR RAM SHARAN PRASAD M 31.12.70 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

697 11987 P/26886 SANJEEV KUMAR RAGHO PRASAD M 28.02.79 N 11 13

698 11988 P/26890 SATYENDRA BAHADUR SINGH NARENDRA KR.SINGH M 12.01.83 N 11 16

699 11989 P/26893 ANIL KUMAR SINGH SHEOADHAR SINGH M 04.02.74 N 11 16

700 11990 P/26907 SHASHI BHUSHAN RANJAN LATE LAXMI PRASAD M 05.01.80 N 11 17

701 11991 P/26953 RAJNEESH KUMAR RANJAN RAMSWARTH PASWAN M 16.05.82 N 11 18

702 11993 P/26984 AJAY KUMAR SATYENDRA JHA M 24.10.82 N 16 20

703 11994 P/26985 PRATIBHA KUMARI GAURI SHANKAR PRASAD F 19.12.80 N 12 16

704 11995 P/26993 SATISH KUMAR SHARMA BAIDYA NATH SINGH M 21.12.79 N 12 13

705 11997 P/27035 NIKHAT PARWEEN LATE AHMAD HUSSAIN F 22.12.80 N 12 20

706 11998 P/27056 RAJESH ROSHAN KAPILDEO PRASAD M 05.01.83 N 12 13

707 12000 P/27059 SUNITA VIJYENDRA KUMAR F 26.01.79 N 12 16

708 12002 P/27105 POONAM KUMARI RAMADHAR SHARAN SINGH F 01.03.81 N 11 19

709 12003 P/27109 AMIT KUMAR UMESH PD.VERMA M 01.06.82 N 11 13

710 12004 P/27119 KUMARI ARTI PATEL ARBIND PRASAD F 03.12.81 N 11 13

711 12006 P/02023 SANTOSH KUMAR SHARMA BRAJ BHUSHAN SHARMA M 01.01.78 N 12 16

712 12007 P/02032 MUKESH KR.CHOUDHARY RAMASHAN CHAUDHARY M 20.09.77 N 11 13

713 12008 P/02040 DEVENDRA KUMAR THITHAR PASWAN M 01.03.83 N 12 16

714 12009 P/02046 KAUSHAL KISHOR RAMESHWAR PRASAD M 18.01.79 N 12 16

715 12010 P/02057 MD. SHAKIL AHMAD MD. EKRAMUDDIN M 01.03.77 N 11 13

716 12011 P/02064 BINOD RAJAK RAM PRAVESH RAJAK M 10.03.78 N 12 20

717 12013 P/02099 NIDHI RANI SURESH KUMAR DAS F 01.02.80 N 20 11

718 12014 P/02106 BIKASH KUMAR RANJAN RAMCHANDRA PASWAN M 01.03.78 N 12 20

719 12015 P/02111 SANJEEV KUMAR SUBHASH SHARMA M 10.12.81 N 12 16

720 12016 P/02112 RAKESH RAUSHAN KAUSHAL SINGH M 10.02.82 N 12 16

721 12017 P/02124 CHANDAN KR.SINGH KISHOR KUMAR SINGH M 11.12.84 N 12 17

722 12018 P/02132 ARVIND KUMAR SINGH JAGDISH PD.SINGH M 01.03.77 N 12 17

723 12020 P/02181 PRAMOD KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD M 08.02.70 N 17 11

724 12022 P/02195 KAUSHILENDRA PRATAP GUPTESHWAR SINGH M 01.01.81 N 12 13

725 12023 P/02203 LALAN PRASAD TARNI SINGH M 09.02.72 N 11 16

726 12024 P/02205 RAKESH KUMAR KRISHNA MOHAN PD.SHARMA M 30.12.80 N 11 16

727 12025 P/02207 VIKASH KUMAR UMESH PRASAD SINGH M 06.05.82 N 11 16

728 12026 P/02214 KUNDAN KUMAR RAM PRAVESH SHARMA M 12.06.81 N 12 16

729 12027 P/02261 SWETA SHARMA W/O SUSHIL KUMAR F 01.03.78 N 12 20

730 12028 P/02264 MD.JAWED IQBAL MD. AKBAR AZAM M 10.07.82 N 12 13

731 12030 P/02284 RAKHI KUMARI SHANKAR PRASAD GUPTA F 16.08.83 N 19 20

732 12031 P/02293 MANISH KUMAR RABINDRA PRASAD M 10.01.84 N 12 16

733 12032 P/02305 SANTOSH KUMAR HEM NARAYAN JHA M 01.03.77 N 11 16

734 12033 P/02308 DURGESH KUMAR SATYA NARAYAN TIWARY M 16.10.83 N 11 13

735 12034 P/02340 RAJU RANJAN KUMAR KRISHNA PD.SINGH M 23.10.76 N 12 16

736 12035 P/02344 NARAD KUMAR YADAV INDRADEO YADAV M 01.05.82 N 12 16

737 12036 P/02362 CHAUDHARY CHARAN SINGH PHAKIRCHAND CHAUDHARY M 02.03.77 N 12 16

738 12037 P/02368 UTPAL KANT KAMESHWAR SHARMA M 19.08.74 N 11 16

739 12040 P/02424 RAM LAGAN SINGH HRIDAYA NAND KUSHWAHA M 02.08.78 N 11 13

740 12041 P/02470 RAJEEV RANJAN RAM BABU YADAV M 31.12.83 N 16 19

741 12042 P/02513 AVINASH SHANKAR RAVINDRA SINGH M 26.01.84 N 12 17

742 12043 P/02526 SUDHANSHU KR.PANDEY BALESHWAR PANDEY M 31.12.72 N 12 16

743 12044 P/02568 ALOK KUMAR RAM NARESH SINGH M 08.01.83 N 12 16

744 12045 P/02584 KAMLESH KUMAR SINGH BHARAT SINGH M 04.12.77 N 11 18

745 12046 P/02587 NUTAN SHARMA RAJ BAHADUR SHARMA F 11.01.79 N 24 25

746 12047 P/02610 RAJESH KUMAR TEWARI NARAYAN PD.TEWARI M 02.01.74 N 12 17

747 12048 P/02612 PRAMOD KUMAR BINDESHWAR PRASAD M 29.08.75 N 12 17

748 12049 P/02628 RITURAJ KUMAR VILAYTI PRASAD SINGH M 01.03.82 N 11 16

749 12050 P/02631 UMA SHANKAR PRASAD DINANATH THAKUR M 05.06.82 N 14 17

750 12051 P/02632 PANKAJ KUMAR SHIV NANDAN SINGH M 22.10.81 N 12 16

751 12053 P/02644 DEEPAK KUMAR SHANTI PRAKASH SINGH M 08.02.84 N 11 17

752 12054 P/02716 RAKESH RANJAN SHIV KUMAR SINGH M 12.10.75 N 12 20

753 12055 P/02736 SHASHI KUMAR MALLIK KIRTI NARAYAN MALLIK M 09.11.82 N 14 21

754 12056 P/02777 SHISHUPAL KUMAR DINESH SINGH M 02.03.83 N 12 13


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

755 12058 P/02875 UPENDRA SINGH RAM NARESH SINGH M 25.02.75 N 17 11

756 12059 P/02922 RAKHI KUMARI NARENDRA KR.SINGH F 17.05.73 N 12 20

757 12060 P/27123 DHARMENDRA KR.SINGH PRAMOD KUMAR SINGH M 15.01.83 N 11 17

758 12061 P/27129 MANISHA KUMARI SUNIL KUMAR CHAUDHARY F 07.10.84 N 12 16

759 12063 P/27156 PANKAJ KUMAR JAIRAM PD.YADAV M 01.02.83 N 15 16

760 12064 P/27208 SANJEEV KUMAR KASHI LAL M 03.04.77 N 12 16

761 12065 P/27215 ARPANA SINHA RAJENDRA PD.SINHA F 15.07.83 N 11 13

762 12066 P/27216 ANSHU SINHA LATE SURENDRA PD.SINHA F 16.08.81 N 11 16

763 12067 P/27222 GYANTI SINGH SUBHAS PRASAD SINGH F 15.01.74 N 11 20

764 12068 P/27225 RAJESH KUMAR MUKHTAR SINGH M 03.01.82 N 12 16

765 12069 P/27242 NEERAJ KUMAR VIKASH CHANDRA M 15.01.80 N 12 16

766 12070 P/27243 INDRAJIT KUMAR LAXMI NARAYAN SINGH M 02.03.80 N 11 17

767 12071 P/27248 RANJEET KUMAR CHANDRA BALI SHARMA M 01.03.78 N 11 16

768 12072 P/27249 NIRAJ KUMAR NAND KISHOR PD.SINGH M 06.02.75 N 11 16

769 12073 P/27266 KUNDAN KUMAR KAMLESHWER CHOUDHARY M 01.03.79 N 11 16

770 12074 P/27293 MD. FIROZ KHAN MD. SAGIRUDDIN KHAN M 01.04.75 N 11 13

771 12075 P/27295 RISHI RAJ SANT LAL YADAV M 12.01.74 N 11 13

772 12076 P/27320 RUBI KUMARI KAPIL DEO PRASAD F 15.12.68 N 12 16

773 12077 P/27334 SURYA MANI ARVIND KUMAR M 08.03.82 N 11 17

774 12078 P/27337 KUMARI ANJU VIJAY KUMAR GUPTA F 15.03.77 N 11 13

775 12079 P/27345 YASHWANT KUMAR RAM BACHAN RAM M 11.05.81 N 12 16

776 12081 P/27351 AMREDRA KR.SINGH OM PRAKASH SINGH M 05.07.82 N 12 16

777 12082 P/27357 PRIYA GUPTA ARBIND PRASAD F 19.08.84 N 12 13

778 12083 P/27358 SATYENDRA KUMAR SRIRAM PRASAD M 01.03.80 N 11 16

779 12084 P/27376 RAVI SHANKAR KUMAR YOGENDRA NARAYAN SINGH M 01.03.79 N 11 17

780 12085 P/27427 SUNITA KUMARI ISHWARI PRASAD F 25.01.81 N 11 13

781 12087 P/27431 LAKSHUMAN KUMAR BALIRAM SINGH M 08.02.80 N 11 20

782 12088 P/27434 RANJANI KUMARI SRIRAM NARESH PRASAD F 30.12.77 N 11 17

783 12089 P/27436 SACHIN KUMAR PHOUDI SINGH M 25.10.82 N 12 13

784 12090 P/27437 PUTTU KUMAR SIV SHANKER PRASAD M 10.03.79 N 11 20

785 12091 P/27463 RUBI BALA RAJ NANDAN SINGH F 26.02.81 N 11 17

786 12092 P/27492 PRASHANT KAKKAR SATYENDRA PD.ARYA M 01.03.81 N 12 13

787 12093 P/27498 CHANDRA KANT SINHA JAGADISH PRASAD M 25.06.78 N 12 13

788 12094 P/27566 DIBYA RANI SINGH SUBODH KUMAR F 31.01.78 N 19 20

789 12095 P/47449 ARVIND KUMAR RAM PRASAD M 01.03.81 N 12 20

790 12096 P/47474 RENU KUMARI BALKESHWAR PRASAD F 01.02.84 N 12 17

791 12097 P/47479 AKHILESH KUMAR OJHA TEJ NARAYAN OJHA M 10.01.81 N 12 13

792 12098 P/47513 VIJAY PRASAD BIMAL PRASAD M 20.01.75 N 11 13

793 12099 P/47541 PARSHURAM SINGH RAGHURAJ SINGH M 22.11.76 N 12 16

794 12100 P/47544 SANJEEV KUMAR TRIVEDY VIJAY KANT TRIVEDY M 01.03.78 N 12 13

795 12101 P/47613 SINDHU KUMARI VINOD PRASAD F 04.06.69 N 12 16

796 12102 P/47636 PRADIP KUMAR GOND AWADH SAH M 05.02.82 N 11 13

797 12105 P/47728 RUBI KUMARI BABLU KUMAR F 20.08.79 N 12 20

798 12109 P/47769 AJEET KUMAR RAMDEO PASWAN M 15.08.79 N 11 16

799 12110 P/47820 KUMARI MANJU SINHA ANIL KUMAR F 18.06.67 N 12 16

800 12111 P/47831 RITA KUMARI MANOJ KUMAR MADHUKAR F 30.11.68 N 25 11

801 12112 P/47834 PRAVIND KUMAR SINGH CHATRADHARI SINGH M 08.01.76 N 11 16

802 12113 P/47838 PINTU KUMAR LATE SITA RAM RAUT M 26.12.83 N 11 13

803 12114 P/47847 HARENDRA KUMAR SURYADEO SINGH M 01.03.79 N 12 20

804 12115 P/47852 RANJEET KUMAR SANTOSH KUMAR M 10.01.82 N 12 13

805 12116 P/47853 MANOJ KUMAR INDRADEO GOPE M 05.09.81 N 11 13

806 12117 P/47886 ANUPMA SINHA ABINASH KUMAR F 09.07.73 N 12 19

807 12118 P/47900 PRAMOD KUMAR BALDEV PRASAD SINGH M 05.01.73 N 17 18

808 12119 P/47903 MAYA KUMARI KAMLA PANDEY F 05.04.69 N 11 17

809 12120 P/47906 ANJALI SINHA BIRENDRA PRASAD F 25.12.82 N 16 20

810 12121 P/47911 KUMARI AMRITA SAHAJANAND SINGH F 01.03.83 N 11 20

811 12122 P/47912 RINKI KUMARI SANJAY KUMAR F 08.01.78 N 25 11

812 12123 P/47934 SANTOSH KUMAR SINGH MUKHTAR SINGH M 02.10.78 N 11 17


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

813 12124 P/47937 RANJEET KUMAR SUKHDEO MAHTO M 15.01.73 N 11 16

814 12126 P/46417 ALPANA SHASHI BHUSHAN SHARMA F 27.08.80 N 11 20

815 12127 P/46842 MUKESH KUMAR HARINANDAN PRASAD M 15.01.81 N 20 12

816 12128 P/47245 RANJU KUMARI AKSHAY KUMAR SINGH F 31.01.73 N 11 17

817 12129 P/47496 RITU KUMARI RAM PYARE UPADHYAY F 17.12.84 N 13 11

818 12130 P/47563 RAKESH KUMAR KAMESHWAR PRASAD M 16.11.79 N 11 16

819 12131 P/02957 SANTOSH KUMAR ASHOK KUMAR M 10.06.80 N 12 19

820 12132 P/02996 KULWANT KUMAR SINGH SHAILESH SINGH M 02.10.83 N 11 17

821 12133 P/03012 SHASHI BHUSHAN KUMAR VISHESHWAR YADAV M 25.12.82 N 14 17

822 12134 P/03034 AMBUJ KUMARI MOTI LAL F 06.09.72 N 12 17

823 12135 P/03035 ASHWANI KUMARI MOTI LAL F 15.01.77 N 12 14

824 12137 P/03074 SURESH KUMAR OJHA ARJUN OJHA M 21.01.80 N 12 13

825 12141 P/03121 SATYENDRA KUMAR YADUNANDAN PRASAD M 05.07.79 N 12 16

826 12143 P/03127 DHANANJAY KUMAR CHANDRADEO SINGH M 28.12.81 N 11 14

827 12144 P/03139 RAVI SHANKAR KUMAR NAGINA RAJAK M 25.12.83 N 11 20

828 12145 P/03140 SANTOSH KUMAR RAJAK RAM PRAVESH RAJAK M 15.11.78 N 11 18

829 12147 P/03173 MD. SHAJED ALAM MD. DAUD M 01.06.82 N 12 16

830 12148 P/03178 PRAMOD KUMAR MUNESHWAR MOCHI M 01.03.81 N 12 17

831 12149 P/03185 SATISH KUMAR ARJUN RAJAK M 15.07.79 N 11 14

832 12150 P/03187 KARUN KARAN CHAUDHARY HIRA CHAUDHARY M 01.03.77 N 11 16

833 12151 P/03192 FIROJ ALAM MD. ISHRAIL ANSARI M 01.03.82 N 12 16

834 12152 P/03222 VIJAY KUMAR MAHENDRA PRASAD M 03.01.84 N 12 16

835 12153 P/03224 BAIDYA NATH UPADHYAY RAMPRIT UPADHYAY M 05.07.76 N 11 16

836 12154 P/03240 RANJIT KUMAR SHIV KUMAR SINGH M 15.01.81 N 12 13

837 12155 P/03247 IFTEKHAR AHMAD KHAN K.Z.KHAN M 03.01.72 N 12 16

838 12156 P/03252 RAVI KUMAR PASWAN SURAJ PRASAD M 26.02.81 N 11 13

839 12157 P/03265 SURYA NAND RAM KUMAR SINGH M 26.01.83 N 11 13

840 12158 P/03266 STYENDRA KUMAR RAM KUMAR SINGH M 02.10.83 N 11 13

841 12159 P/03269 BIPUL KUMAR ASHOK KUMAR SINGH M 10.08.83 N 11 17

842 12161 P/27581 JAY PRAKASH RAJENDRA PRASAD M 10.02.81 N 11 16

843 12162 P/27722 SHITLA PRASAD RAMPATI M 15.07.80 N 14 17

844 12163 P/27732 ZAFIRUL ISLAM NASIM UDDIN M 15.10.82 N 12 13

845 12164 P/27161 AMIT KUMAR SINHA ANJANI KR.SINHA M 28.03.82 N 11 13

846 12165 P/27319 SABA ASHFAQUE LATE S.M. ASHFAQUE F 03.07.78 N 11 20

847 12166 P/27386 SHILPI MISHRA DR.SHAILJA KANT MISHRA F 15.07.74 N 11 20

848 12167 P/22005 RASHMI KUMARI LATE RAMANAND SINGH F 05.02.79 N 19 20

849 12168 P/22015 NARENDRA KR.SINGH UDAY NARAYAN SINGH M 02.07.81 N 11 13

850 12169 P/22046 DHARMESH VISHAL RAM LAKHAN SAO M 05.12.76 N 12 16

851 12170 P/22052 GAUTAM KUMAR TIWARY SIDHNATH TIWARY M 02.01.82 N 11 20

852 12171 P/22053 MRIGANK KUMAR RAMCHANDRA PD.SINGH M 31.12.83 N 12 20

853 12172 P/22062 SATISH KUMAR SINGH RAM KRIPAL SINGH M 02.01.83 N 11 16

854 12173 P/22075 KUMARI VIBHA RANI H/N RAM NARESH ROY F 21.06.72 N 11 13

855 12174 P/22084 KAMESHWAR SINGH RAGHU SINGH M 05.01.83 N 11 13

856 12175 P/22096 GOVIND NARAYAN MOHAN SAHU M 24.11.79 N 12 13

857 12176 P/22111 ALOK KUMAR LATE BALKRISHNA PRASAD M 09.06.81 N 12 13

858 12177 P/22123 VINITA DUBEY LATE RAMESH CHANDRA DUBEY F 28.01.78 N 11 16

859 12178 P/22124 RITU RAJ SONA LAL DUBEY M 01.09.83 N 11 15

860 12179 P/22129 MAHESH KUMAR SATRUGHAN SHARMA M 07.01.80 N 11 20

861 12181 P/22185 AJAY KUMAR SIYA SHARAN MEHTA M 10.03.79 N 11 13

862 12182 P/22206 BHASKAR KUMAR UDIT NARAYAN SHARMA M 06.06.76 N 12 16

863 12183 P/22215 RAKESH KUMAR SRIRAM RATAN PRASAD M 20.12.82 N 12 16

864 12184 P/22221 KUMAR ROSHAN NAGENDRA PD.SINGH M 19.03.82 N 12 16

865 12185 P/38021 PUNITA KUMARI BHUNESWAR RAY F 05.11.81 N 11 17

866 12188 P/38032 SWETA BHARTI NARESH PRASAD SINGH F 28.02.80 N 13 12

867 12189 P/38037 AJAY KUMAR SAKALDIP PRASAD M 15.12.76 N 11 13

868 12190 P/38042 KUMAR MANISH SHANKAR SHIV SHANKAR PRASAD M 04.11.81 N 11 13

869 12191 P/38048 MD. JASIMUDDIN ANSARI MD.QUTUBUDDIN ANSARI M 02.01.78 N 12 20

870 12192 P/38086 RAHUL KUMAR SURESH PRASAD SINHA M 16.08.82 N 12 13


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

871 12193 P/38103 SANDEEP THAKUR YOGI THAKUR M 25.02.75 N 12 17

872 12194 P/38108 AJEET KUMAR ALAKH NIRANJAN KUMAR M 01.03.78 N 12 17

873 12195 P/38109 MANISH KUMAR ANAND GOVIND MANI TRIPATHI M 13.12.80 N 12 17

874 12196 P/38111 MINTU KUMAR SHARDANAND PRASAD M 15.06.81 N 22 24

875 12197 P/38115 MALA KUMARI RAJ KUMAR RAUT F 08.08.79 N 17 12

876 12198 P/38138 ARJUN KUMAR SURJ NARAYAN PRASAD M 15.12.74 N 11 13

877 12199 P/38140 ASHWANI KUMAR RAMESHWAR PRASAD M 02.06.81 N 11 13

878 12200 P/38148 AJAY CHANDRA PRATIHAST BATOHI PRATIHAST M 09.02.79 N 12 14

879 12202 P/38180 ASHIWANI KUMAR DHARMVIR KUMAR M 01.03.82 N 11 16

880 12203 P/38187 KAMAKHAYA NARAYAN SINGH RAM CHARITRA SINGH M 01.01.74 N 11 20

881 12204 P/38206 BIDYA RANI VIJAY KUMAR F 05.01.79 N 11 19

882 12205 P/38211 SUBHASH PASWAN KARU PASWAN M 11.11.78 N 11 17

883 12206 P/38223 VIMAL KUMAR SINGH RAM JANAM SINGH M 29.01.84 N 24 25

884 12207 P/38248 GOPAL JEE PRAMHANS SINGH M 02.01.83 N 11 16

885 12208 P/38251 ARUN KUMAR SINHA MURLI MANOHAR SINHA M 05.01.75 N 11 16

886 12209 P/38284 GHANSHYAM KUMAR PRABHANSH SINGH M 10.02.82 N 11 16

887 12210 P/38301 SONALI RANJEET RANJEET RANJAN SAHAY F 15.05.79 N 11 20

888 12211 P/38326 MANOJ KUMAR CHOUDHARY KRISHNA CHOUDHARY M 15.01.73 N 12 16

889 12212 P/38404 NARAYAN VIJAY RAMNANDAN PD.NIRALA M 01.12.79 N 12 20

890 12213 P/38407 SUJAN KUMAR LATE SUDAMA PANDIT M 15.02.80 N 16 19

891 12214 P/38415 REKHA KUMARI SUKDEO PRASAD YADAV F 09.02.83 N 11 16

892 12215 P/38435 PRAVEEN KUMAR YUGAL KISHOR SINGH M 18.10.79 N 11 13

893 12216 P/38443 NIRABHAY KUMAR RAM PRAVESH SINGH M 05.09.81 N 20 12

894 12217 P/38465 DHANANJAY KUMAR SADHU SARAN PRASAD M 20.08.78 N 12 17

895 12218 P/38474 ABHAY KUMAR DHARMNATH PANDEY M 15.06.82 N 15 16

896 12219 P/38528 MANOJ KUMAR SURENDRA PRASAD M 15.09.77 N 11 17

897 12220 P/22222 KUMARI SEEMA NAGENDRA PD.SINGH F 18.01.77 N 12 16

898 12221 P/22224 AMIT KUMAR ARYA JAY PRAKASH SINGH M 01.12.76 N 12 16

899 12222 P/22226 RAKESH KUMAR LALAN PRASAD SINGH M 01.02.82 N 11 13

900 12223 P/22227 DILIP KUMAR SURYADAYAL SINGH M 10.01.79 N 11 13

901 12224 P/22228 BIMAL KANT VERMA PREM CHANDRA VERMA M 30.01.80 N 11 13

902 12225 P/22233 KHUSHBU KUMARI SURENDRA PD.SINGH F 11.11.82 N 17 11

903 12226 P/22234 BIMLESH KUMAR SINGH RAMJATAN SINGH M 25.10.83 N 12 13

904 12227 P/22235 PREM PRAKASH ROY KRISHNA PD.ROY M 11.06.82 N 11 13

905 12228 P/22239 NIRAJ KUMAR PATIL BALIRAM PRASAD M 11.11.81 N 12 17

906 12229 P/22256 BUNDEL KUMAR MAHENDRA PRASAD M 25.06.78 N 12 17

907 12230 P/22265 SANJEEV MALHOTRA AWADH KISHORE PRASAD M 09.10.83 N 12 16

908 12232 P/22282 RAJESH KUMAR RAI BIBUTI NARAYAN RAI M 10.07.80 N 11 17

909 12233 P/22304 SHWETA KUMARI CHANDRADEO PD.SINGH F 12.06.83 N 12 13

910 12234 P/22305 KUMARI RUBI CHANDRADEO PD.SINGH F 14.09.78 N 12 13

911 12236 P/22313 RAJEEV RANJAN LAL BABU PRASAD M 05.01.79 N 12 16

912 12237 P/22341 UDAY SINGH LATE SATYA NARAYAN SINGH M 22.12.73 N 11 17

913 12238 P/22351 RAJEEV RANJAN ARVIND KUMAR M 05.02.82 N 12 13

914 12239 P/22360 BIBHASH KUMAR BRIND KR.SINGH M 01.03.78 N 12 16

915 12240 P/22361 PRABHAT KUMAR BRIND KUMAR M 01.03.75 N 12 16

916 12241 P/22373 RAJESH KUMAR UMESH PRASAD SINGH M 01.03.83 N 11 13

917 12242 P/22392 SUNIL KUMAR RAM PRAVESH SINGH M 15.05.79 N 16 11

918 12243 P/22403 MANOJ KUMAR SHARMA DAMODAR PD.SHARMA M 16.06.74 N 12 16

919 12244 P/22419 SATYENDRA KUMAR PARAS NATH M 03.12.71 N 12 16

920 12245 P/22446 AMIT KUMAR LATE PRABHU DAYAL M 05.07.76 N 11 13

921 12246 P/22461 PANKAJ KUMAR SURESH CHANDRA SINGH M 01.02.84 N 11 20

922 12247 P/22470 SHAMBHU NATH BAIJNATH SINGH M 05.02.82 N 12 16

923 12250 P/03288 BIRENDRA VIJAY GANESH CHAUDHARY M 06.10.82 N 12 20

924 12251 P/03299 MENKA RANI AWADH NARAYN DAS F 15.03.77 N 11 20

925 12252 P/03311 ANUJ KUMAR RAMRUP THAKUR M 05.01.72 N 12 13

926 12253 P/03338 MD. ANJAR ALAM LATE MD. MOHSIN M 20.12.74 N 12 13

927 12254 P/03376 ARVIND KUMAR DWIVEDI KRISHNA KR.DWIVEDI M 24.11.77 N 12 16

928 12255 P/03380 RANDHIR KR.PATHAK MAHENDRA NATH PATHAK M 22.01.78 N 11 13


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

929 12256 P/03381 VINEETA MANOJ KUMAR SINHA F 12.01.73 N 12 20

930 12257 P/03396 VIJAY PRAKASH DINA NATH PRASAD M 01.03.80 N 12 13

931 12258 P/03397 SATYA PRAKASH DINA NATH PRASAD M 15.12.75 N 12 13

932 12259 P/03400 SANTOSH KR.GUPTA BHAGWAN SAH M 25.12.82 N 12 16

933 12260 P/03403 MANISH KUMAR BASUDEO RAM M 01.03.83 N 11 20

934 12261 P/03413 NILAM KUMARI KAILASH PD.SINHA F 07.01.81 N 11 13

935 12262 P/03438 SUNIL KUMAR BHOKTA JAGDISH BHOKTA M 03.01.74 N 12 17

936 12263 P/03440 SANJAY PRASAD YADAV JANKI MAHTO M 01.01.73 N 11 16

937 12264 P/03452 GAUTAM SHANKAR KUMAR KARUN KR.SINGH M 07.01.83 N 12 25

938 12265 P/03453 CHANDRABHANU KUMAR ANIRUDH PD.SINGH M 12.10.74 N 11 16

939 12267 P/03478 RAMU YADAV JAYHARI YADAV M 22.07.84 N 11 14

940 12268 P/03497 SUDHIR KUMAR RAJBALLABH PRASAD M 28.09.70 Y 11 16

941 12269 P/03506 MUKESH KUMAR SURENDRA PD.SINGH M 04.01.81 N 12 14

942 12270 P/03529 SURENDRA MOCHI LATE SARUP RABI DAS M 17.08.74 N 17 20

943 12272 P/23944 KUWAR PRASAD GUPTA LATE HARDEO SAH M 10.02.78 N 11 13

944 12273 P/23947 YOGI YADAV JAGDISH YADAV M 17.12.81 N 13 12

945 12274 P/23950 DEEPAK KUMAR SHIV SUNDAR SINGH M 10.12.80 N 11 16

946 12275 P/23963 KAPINDRA KUMAR UMASHANKER PRASAD M 16.07.74 N 12 13

947 12277 P/23969 RANA SANJEET KUMAR SUBHASH SINGH M 05.03.81 N 12 13

948 12279 P/23983 DINESH KUMAR PANDEY RAJENDRA PANDEY M 03.07.83 N 12 17

949 12280 P/23989 SUMANT KUMAR SINGH SURESH PRASAD SINGH M 15.08.80 N 13 12

950 12281 P/23992 POONAM BHARTY PARSHURAM SINGH F 05.06.81 N 11 20

951 12282 P/23999 PRIYANKA PURANJAY KUMAR F 27.03.80 N 11 13

952 12283 P/22043 RAJU KUMAR MISHRA LALAN MISHRA M 11.02.82 N 12 20

953 12285 P/22442 SUPRIYA RANI RABI RANJAN SHARMA F 10.02.82 N 17 20

954 12286 P/23062 SURENDRA KUMAR SINGH RADHE SHYAM SINGH M 26.01.84 N 11 16

955 12287 P/23370 CHHOTE LAL SUBA RAM M 15.06.83 N 11 16

956 12289 P/30001 DIVENDRA KUMAR BALMIKI CHOUDHARY M 09.01.78 N 12 16

957 12290 P/30008 SUNIL KUMAR SHUKLA BISHNU DEO SHUKLA M 12.11.73 N 17 20

958 12293 P/30080 SWARAJ KUMAR LATE CHANDESHWAR PD.SINGH M 10.03.75 N 11 13

959 12294 P/30095 RANJEET RANJAN PAWAN PRASAD M 02.05.81 N 25 11

960 12295 P/30098 RAJ KAUSHAL SURESH KUMAR M 20.12.79 N 11 13

961 12297 P/30112 SHAILENDRA PRASAD RAJENDRA PRASAD M 12.12.80 N 12 13

962 12298 P/30115 UMESH KUMAR RAM PRAVESH M 01.11.68 N 12 16

963 12299 P/30116 MUNNA PRASAD FUDENA YADAV M 04.02.81 N 12 17

964 12301 P/03548 KANCHAN BHUSHAN CHANDRA BHUSHAN SINGH F 05.05.79 N 12 16

965 12302 P/03584 MUKESH BIHARI HARI NANDAN SINGH M 22.02.84 N 12 17

966 12304 P/03651 MANJU YADAV ASHOK KR.SINGH YADAV F 06.08.82 N 17 20

967 12305 P/03665 MD. ISTIYAK AHMAD MD. AKHTAR ALI M 06.07.80 N 12 13

968 12306 P/03669 OM SHANKAR KUMAR BAL KISHUN PASWAN M 01.03.78 N 11 17

969 12309 P/03689 SANJAY KUMAR SARWAN KUMAR M 01.02.83 N 12 13

970 12310 P/03690 NARENDRA KUMAR AMRENDRA NARAYAN SINHA M 01.03.77 N 12 16

971 12311 P/03706 RAHUL KUMAR SHASHI BHUSHAN PRASAD M 17.02.84 N 11 14

972 12312 P/03723 ARSHAD RAJA MD. GAYASUDDIN M 05.09.83 N 11 17

973 12313 P/03730 PUSHPENDRA PRATAP SINGH SUSHIL KUMAR SINGH M 10.02.83 N 12 20

974 12315 P/03742 RAJESH KUMAR SHIO MUNI RAI M 28.01.84 N 12 20

975 12316 P/03753 CHANDAN KUMAR SURESH SINHA M 04.02.82 N 12 20

976 12317 P/03756 VIRENDRA SINGH YADAV THAKURI RAM YADAV M 20.07.76 N 11 20

977 12318 P/03923 INDRESH KUMAR SHIV SHANKAR PRASAD M 01.03.81 N 12 16

978 12319 P/03924 SANJEET KUMAR RAM NANDAN SHARMA M 11.11.83 N 12 16

979 12321 P/03936 BINAY KUMAR BASHISHTH NARAYAN SINGH M 02.08.75 N 12 13

980 12323 P/03949 PRABHA SANKAR SINGH BINDESHWARI SINGH M 15.01.82 N 12 17

981 12324 P/03951 NAVIN KR.RAHI RAM PARIKSHAN CHAUDHARY M 02.10.82 N 12 17

982 12325 P/03957 RANI KUMARI JHAMMAN PRASAD F 05.01.82 N 25 11

983 12327 P/03974 SHASHIKANT KUMAR ANANT KUMAR M 01.01.80 N 12 16

984 12328 P/03976 RANJANA SINHA CHANDESHWAR PD.VERMA F 05.01.80 N 11 20

985 12329 P/03978 PANKAJ KUMAR VIJAY KUMAR M 02.02.83 N 11 20

986 12330 P/14005 REKHA KUMARI ZILAZEET MANJHI F 01.01.80 N 12 20


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

987 12331 P/14016 JAY PRAKASH YADAV BISHUN CHAND YADAV M 12.02.80 N 11 16

988 12332 P/14050 VSHWA BHARATI VIR PRAKASH F 02.02.82 N 12 13

989 12333 P/14062 ASUTOSH KUMAR DILAWAR SINGH M 07.11.69 N 12 13

990 12335 P/03763 RANJITA KUMARI HARENDRA SINGH F 08.12.83 N 16 12

991 12337 P/03799 SONI KUMARI SHEO PUJAN SINGH F 25.12.76 N 12 20

992 12338 P/03820 YOGENDRA KR.RAM GANGA PRASAD M 02.07.74 N 13 14

993 12339 P/03830 MANOJ KUMAR LATE SURYA DEO SINGH M 06.03.78 N 11 13

994 12340 P/03832 BAGISH KUMAR LATE SURYADEO PRASAD M 28.05.82 N 11 13

995 12341 P/03843 BIPIN BIHARI NARENDRA PD.SINGH M 01.05.80 N 12 13

996 12342 P/03872 DHARMENDRA KUMAR RAMESH PRASAD M 15.07.81 12 17

997 12343 P/03877 PAWAN KUMAR RANJAN MUNDRIKA RAJAK M 28.02.78 N 11 13

998 12344 P/03880 KUMRENDRA ARUN KUMAR SINGH M 28.11.76 N 12 16

999 12345 P/03896 DHARMENDRA KUMAR LATE JHARI PASWAN M 06.08.81 N 12 16

1000 12346 P/03913 KAVITA KUMARI HUSBAND SUNIL KUMAR SAH F 05.12.73 N 11 16

1001 12347 P/03914 RAVI RANJAN ANAND MOHAN SINGH M 31.12.79 N 11 13

1002 12348 P/14089 KUSHUM KUMAR KESHARI SURESH PRASAD M 01.03.77 N 11 17

1003 12349 P/14095 OM PRAKASH LATE BISHNUDEV PD.SINGH M 02.02.79 N 12 16

1004 12350 P/14101 SHIKSHITA LATE PRAMOD KUMAR MISHRA F 07.11.83 N 11 17

1005 12351 P/14102 ANIKITA LATE PRAMOD KUMAR MISHRA F 19.01.82 N 19 20

1006 12352 P/14127 DINESH PRASAD SARJU PRASAD M 05.02.84 N 20 13

1007 12353 P/14130 AJAY KUMAR SAHDEO PRASAD M 01.03.81 N 11 16

1008 12354 P/14158 SHTRUGHAN KR.SINHA PARMANAND SINGH PRABHAKAR M 13.04.72 N 12 18

1009 12356 P/14177 ANAND PATHAK DINA NATH PATHAK M 01.01.83 N 11 20

1010 12357 P/14178 RAJESH KUMAR SINGH JAI PRAKASH YADAV M 16.06.80 N 11 20

1011 12358 P/14197 BAIJU KUMAR MITHILESH SHARMA M 10.01.81 N 12 17

1012 12359 P/14220 PRADIP SANDIL SHYAM LAL SANDIL M 20.11.81 N 12 16

1013 12360 P/14230 USHA KIRAN ARVIND KUMAR F 08.10.78 N 12 22

1014 12361 P/22509 GANESH KUMAR MUNSHI YADAV M 16.11.81 N 12 16

1015 12364 P/22658 AJAY KUMAR PANDEY RANDHIR PANDEY M 07.07.82 N 12 14

1016 12365 P/22940 SHARMENDRA KUMAR RAJENDRA PRASAD M 20.09.74 N 16 12

1017 12366 P/23005 SONIA VERMA H/N SANJAY KUMAR SINHA F 23.03.70 N 11 20

1018 12367 P/23036 SANTOSH KUMAR HARENDRA PD.SINGH M 13.06.82 N 11 20

1019 12368 P/23039 SANGITA KUMARI H/O PRITHVIRAJ SINGH F 02.02.77 N 11 20

1020 12369 P/23042 PUSPA KUMARI HARENDRA PD.SINGH F 21.06.82 N 11 20

1021 12370 P/23046 SURAJ MAL KUMAR MAHENDRA RAM M 31.12.79 N 11 20

1022 12371 P/23056 SUNIL KUMAR JHA NARESH MOHAN JHA M 05.01.80 N 11 16

1023 12372 P/23066 DHARMENDRA KUMAR KAMTA PRASAD M 01.03.84 N 18 12

1024 12374 P/23081 DEEPAK KUMAR BISHWANATH DAS M 16.11.79 N 25 13

1025 12375 P/23100 MADHUBALA SINGH AWADHESH SINGH F 01.03.77 N 12 16

1026 12376 P/23115 JAY LAL YADAV BIRJU LAL YADAV M 01.02.81 N 12 20

1027 12377 P/23117 RAJESH PRASAD HARI NARAYAN SAH M 15.02.83 N 12 20

1028 12378 P/23118 SATYENDRA PRASAD SRIRAM BHAJAN PRASAD M 10.01.83 N 12 20

1029 12379 P/23119 PRAMOD KUMAR VISHWAKARMA YOGENDRA PD.VISHWAKARMA M 04.01.82 N 12 20

1030 12380 P/23123 HARENDRA VISHWAKARMA RAMDHANI VISHWAKARMA M 11.03.76 N 12 20

1031 12381 P/23128 RAJESH KUMAR PARMANAND SINGH M 02.10.82 N 12 20

1032 12382 P/23132 RANJEET KUMAR RAJ NATH PRASAD M 14.01.79 N 11 17

1033 12383 P/23137 UPENDRA KUMAR LATE RAMESHWAR MAHTO M 10.01.71 N 11 17

1034 12384 P/23158 BABITA KUMARI NRIPATI PRASAD F 20.08.78 N 12 20

1035 12385 P/23186 MD. ASHRAF KHAN MD. IRSAD KHAN M 10.03.79 N 12 16

1036 12386 P/23211 SHASHI BHUSHAN MANGARONI ANJANI KR.SINGH M 31.10.80 N 12 16

1037 12387 P/23254 KANHAIYA PRASAD GANAURI RAM M 01.01.82 N 11 16

1038 12388 P/23273 ADITYA KUMAR RADHA RAMAN PD.SINHA M 15.02.80 N 11 16

1039 12391 P/23308 RASHMI KUMARI RAJENDRA PD.SINGH F 03.11.83 N 12 17

1040 12392 P/23314 ARVIND KUMAR MANGAL DEV MANDAL M 20.01.83 N 11 16

1041 12393 P/23328 SANTOSH KUMAR DUBEY SIDH NATH DUBEY M 09.04.82 N 12 16

1042 12394 P/23385 RAKESH KUMAR MADANJEET SINGH M 05.02.83 N 12 16

1043 12395 P/23387 RANVEER KUMAR RAVINDRA SINGH M 15.02.82 N 13 16

1044 12396 P/23410 RAJEEV KUMAR RAM NATH SINGH M 04.03.80 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1045 12397 P/23415 SUDHA KUMARI SANJEEV KUMAR F 24.12.73 N 11 20

1046 12398 P/23416 PREM CHAND KUMAR BRIJ PRASAD M 13.10.83 N 12 20

1047 12399 P/23417 RAKESH RANJAN BALESHWAR SINGH M 05.01.82 N 12 17

1048 12400 P/23418 MUKESH KUMAR JHA RAMESHWAR JHA M 01.01.81 N 11 13

1049 12401 P/23422 CHIRANJEET PRASAD PURAN SAW M 15.07.82 N 11 13

1050 12402 P/23450 AJIT KUMAR LAXMI KANT SINHA M 13.09.81 N 11 20

1051 12403 P/23452 VIKAS KUMAR RAGHUBANSH SINGH M 01.01.78 N 11 16

1052 12404 P/23484 SUMANT KUMAR RAGHUNANDAN YADAV M 28.10.75 N 12 13

1053 12405 P/23488 DHIRENDRA KUMAR PARAS RAM M 01.03.81 N 12 16

1054 12406 P/23491 PANKAJ NAYAN PRAKASH BISHWANATH BHAGAT M 10.12.74 N 23 16

1055 12407 P/23495 SHANTI BHUSHAN KUMAR YADUNANDAN PRASAD M 01.03.80 N 11 14

1056 12408 P/23504 PANKAJ KUMAR NAWAL KISHOR PANDEY M 05.06.79 N 12 14

1057 12409 P/23505 KUMARI RANJEETA H/N ATUL RANJAN F 09.12.73 N 12 16

1058 12410 P/23506 SACHCHIDA NAND PANDEY NAWAL KISHOR PANDEY M 01.03.82 N 12 13

1059 12411 P/23510 RAJESH PASWAN SHIVJANAM PASWAN M 25.12.74 N 16 20

1060 12412 P/23513 SUNIL KUMAR SURESH SINGH M 13.11.81 N 13 11

1061 12413 P/23521 SHYAM BIHARI SHANKAR AMBIKA PD.SHANKAR M 01.03.78 N 17 20

1062 12414 P/23535 URMILA KUMARI SATYENDRA KUMAR F 30.10.79 N 11 25

1063 12415 P/23543 BIRENDRA PRASAD MANGER MAHTO M 01.10.78 N 12 16

1064 12416 P/23589 RAJIV RAJ BRIJ RAJ PRASAD M 19.01.82 N 11 16

1065 12417 P/23593 MANOJ KUMAR SHIV NANDAN PRASAD M 15.06.81 N 12 16

1066 12418 P/23596 NAROTTAM ALAKHA KUMAR RUDRA M 05.01.83 N 12 13

1067 12419 P/23615 JITENDRA KUMAR DHARMENDRA BRAHMACHARI M 01.03.80 N 17 12

1068 12420 P/23616 ABINASH PRASAD PANNA LAL SINGH M 14.09.83 N 15 11

1069 12421 P/23617 VIDYA NAND KUMAR ANJANI KUMAR M 05.05.73 N 12 13

1070 12422 P/23619 ASHOK KUMAR LATE KRISHNA PRASAD M 01.03.78 N 11 16

1071 12423 P/23650 GITA KUMARI SRI HARO PRASAD F 05.02.84 N 11 20

1072 12424 P/23654 BISHWANATH NARAYAN DHRUVA NARAYAN SAH M 03.11.78 N 12 13

1073 12425 P/23682 RAKESH KUMAR SOHAN SINGH M 01.03.83 N 11 16

1074 12428 P/23700 RAJESH KUMAR SINGH CHANDRA DEO PD.SINGH M 05.01.84 N 11 16

1075 12429 P/23703 RAKESH KUMAR CHANDRIKA PRASAD M 12.12.74 N 11 14

1076 12430 P/23705 GYAN CHANDRA GUPTA BADRI NATH GUPTA M 31.12.76 N 11 19

1077 12431 P/23709 RANDHIR KUMAR BRINDA SHARMA M 22.12.82 N 11 13

1078 12432 P/23716 MANIKANT KUMAR UMESH PRASAD M 18.03.83 N 12 20

1079 12433 P/23717 MANISH KUMAR BISHESHWAR PD.YADAV M 17.12.84 N 12 16

1080 12434 P/23723 SANDEEP KUMAR DHIRAJ ARUN KUMAR PANDEY M 01.03.80 N 12 13

1081 12435 P/23734 NAVEEN KUMAR RAMANAND SINGH M 06.06.79 N 11 13

1082 12436 P/23748 GYAN RANJAN RAMREKHA PD.SINGH M 29.01.84 N 12 17

1083 12437 P/23757 AMAR NATH SINGH BIR ABHIMANYU SINGH M 25.12.68 N 11 16

1084 12438 P/23765 SHANTI KUMARI SANJEEV KUMAR F 28.10.71 N 11 16

1085 12439 P/23789 SUNIL KUMAR SURESH PRASAD M 13.09.78 N 12 13

1086 12440 P/23790 SUBODH KUMAR RAM BARHAN PRASAD M 10.02.80 N 11 13

1087 12443 P/23865 SARITA KUMARI LATE RAM KHELAWAN PRASAD F 01.01.76 N 17 20

1088 12444 P/23871 SATYENDRA KUMAR BRIJ NANDAN PRASAD M 04.02.80 N 11 17

1089 12445 P/23880 NARAYAN SINGH MAHENDRA SINGH M 28.01.70 N 13 14

1090 12446 P/23882 NIRMALA KUMARI SHAILENDRA KUMAR F 10.01.78 N 19 12

1091 12447 P/23909 SRINATH KUMAR RAMTAPESHWAR YADAV M 25.01.83 N 12 16

1092 12448 P/23927 DEEEPAK SINGH ARUN KUMAR SINGH M 10.01.84 N 11 16

1093 12449 P/23933 UMA SHANKAR LATE RAM NANDAN SHARMA M 22.01.79 N 12 16

1094 12450 P/23943 PAWAN KUMAR SAW SUBODH SAW M 18.05.81 N 11 13

1095 12452 P/30145 SHAMBHU KUMAR RAGHUNATH PASWAN M 30.01.81 N 11 16

1096 12453 P/30149 ANIL KUMAR LATE CHANDESHWAR PD.SINHA M 01.03.79 N 11 13

1097 12454 P/30152 NAND KISHOR SINGH INDRA NARAYAN SINGH M 11.12.76 N 11 13

1098 12455 P/30179 MD. SHAKILUR RAHMAN ANSARI MD. AZIZUR RAHMAN M 02.08.83 N 12 17

1099 12456 P/30189 JYOTI KUMAR BASU RAMCHANDRA PASWAN M 05.10.82 N 11 16

1100 12457 P/30206 UPENDRA KUMAR BANSI PRASAD YADAV M 02.04.80 N 11 17

1101 12458 P/30213 SUNIL KANT SHIV SHANKAR PRASAD M 28.01.81 N 12 16

1102 12459 P/30222 AVINASH KUMAR SURENDRA RAUT M 15.02.84 N 12 26


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1103 12460 P/30223 NIRMAL PRAKASH RAMESH KUMAR SINGH M 05.02.84 N 11 17

1104 12466 P/30251 RITA SINHA H/N RAJIV KR.VERMA F 01.03.83 N 11 20

1105 12467 P/30266 PRASHANT KUMAR AKSHYAWAT PD.SINGH M 11.11.75 N 13 12

1106 12468 P/30279 DHIRENDRA KUMAR SINGH UPENDRA PD.SINGH M 02.10.77 N 11 16

1107 12469 P/30280 VEER BHADRA KR.SINGH UPENDRA PD.SINGH M 28.02.82 N 11 16

1108 12470 P/30293 SUNIL KUMAR PARMAR NAGESHWAR SINGH M 03.08.81 N 12 20

1109 12471 P/30317 PINTU KUMAR LAL BIHARI SINGH YADAV M 12.10.80 N 12 16

1110 12472 P/30349 SUSHIL KUMAR TIWARI RAM NATH TIWARI M 28.01.81 N 11 16

1111 12473 P/30350 PANKAJ KUMAR SINGH SURESH SINGH M 12.07.83 N 17 20

1112 12474 P/30364 AJEET KUMAR SINGH RAMKISHOR SINGH M 01.03.76 N 11 16

1113 12475 P/30377 NITYANAND KUMAR AWADHESH PD.SINGH M 28.01.80 N 11 17

1114 12476 P/30382 JAGESWER PASWAN DEONANDAN PASWAN M 03.02.76 N 11 16

1115 12477 P/30386 SANJIT KUMAR ASHOK KUMAR SINGH M 01.01.79 N 11 16

1116 12480 P/30417 CHANDRA BHUSHAN SINHA SITA SHARAN SINHA M 01.01.74 N 11 13

1117 12481 P/30443 BIRENDRA KUMAR SUDAMA PD.SHARMA M 05.01.80 N 12 17

1118 12482 P/30456 AKRITI KUMARI LAXMI NARAYAN PANDEY F 05.04.81 N 12 16

1119 12483 P/30460 ANSHU KR.SINGH GUPTESHWER PD.SINGH M 05.01.79 N 12 16

1120 12484 P/30471 UMA SHANKAR RAM KRIPAL SINGH M 01.03.82 N 12 16

1121 12486 P/30502 RAHUL RANJAN GORAKH PRASAD M 05.02.84 N 12 13

1122 12487 P/30515 RAKESH KUMAR GUPTA RAJENDRA PD.GUPTA M 18.12.78 N 11 16

1123 12489 P/30744 SANGITA KUMARI H/N SRINIVAS KUMAR F 10.06.81 N 11 20

1124 12490 P/30819 DHARM PRAKASH KUMAR KRISHNA SINGH M 05.12.81 N 11 16

1125 12491 P/30826 DEVENDRA PRASAD BASUDEO MODI M 05.11.75 N 11 17

1126 12492 P/30849 PANKAJ KUMAR SINGH BACHCHU PD.SINGH M 21.08.83 N 12 16

1127 12493 P/30937 RAJESHWAR SAHU RAM LAGAN SAHU M 23.11.79 N 11 17

1128 12495 P/31171 AMIT KUMAR ASHOK VISHWAKARMA M 02.11.81 N 12 16

1129 12496 P/31178 NIRVIKAR SAHU VIJAY BHARAT M 01.02.78 N 12 17

1130 12497 P/31182 UJJAWAL KUMAR SHARMA RAJ NANDAN SHARMA M 15.08.84 N 12 18

1131 12499 P/31197 MAMATA H/N MUKESH KUMAR F 21.11.77 N 12 17

1132 12500 P/31204 NAVNIT KUMAR MUNNA JAGDISH ROY M 01.03.83 N 12 17

1133 12501 P/31218 RAJESH KUMAR RAM BACHAN SINGH M 10.01.83 N 12 20

1134 12502 P/31240 AWADH KISHORE GAYA THAKUR M 26.02.81 N 12 16

1135 12505 P/31277 RAJEEV KUMAR MITHILESH SHARMA M 14.10.79 N 11 13

1136 12506 P/31285 KAMALESH KUMAR AWADHESH PD.SINGH M 01.09.81 N 11 14

1137 12507 P/31293 RAJEEV KUMAR DEO RAM ASHISH DEU M 10.02.83 N 12 13

1138 12508 P/31318 NILESH KR.SINGH TRIPURARI SINGH M 30.01.78 N 11 16

1139 12509 P/31331 UPDHESH KUMAR RAM CHHAPIT SINGH M 15.03.80 N 15 21

1140 12511 P/31369 SANJAY KUMAR SINGH NARAYAN JEE SINGH M 15.02.79 N 11 16

1141 12512 P/31370 AMITESH LATE PRABHU NATH RAI M 04.07.79 N 11 16

1142 12513 P/31371 DHANANJAY KR.TIWARI LATE PARASH NATH TIWARI M 05.08.78 N 11 16

1143 12514 P/31374 SUNIL KUMAR SINGH LAL BACHCHAN SINGH M 16.08.74 N 11 16

1144 12515 P/31375 SHIVENDRA KUMAR RAMANAND SHARMA M 25.05.73 N 11 16

1145 12516 P/31386 RAKESH KUMAR SINGH RISHI MUNNI SINGH M 12.11.79 N 11 13

1146 12517 P/31400 SANJAY KUMAR CHANDRIKA CHAUDHARY M 08.08.81 N 11 16

1147 12518 P/31401 ADITYA KUMAR LALLU SINGH M 05.03.80 N 12 16

1148 12519 P/31402 ANNU KUMARI H/N SANJAY KR.SINGH F 24.03.74 N 12 16

1149 12520 P/31443 SHIVANGEE SHYAM SUNDER PRASAD F 08.07.83 N 11 13

1150 12522 P/31483 BIRENDRA PRASAD DINESH PRASAD M 10.06.81 N 13 11

1151 12524 P/31511 NIRAJ KUMAR VIDYANAND KR.SINGH M 05.01.82 N 11 13

1152 12527 P/31576 DEEPAK KUMAR RAJENDRA SAW M 28.12.79 N 12 17

1153 12529 P/31601 RAJESH KUMAR MISHRA RAVI SHANKAR MISHRA M 03.05.80 N 11 17

1154 12530 P/31620 NIRAJ KUMAR NANDAN PD.YADAV M 08.05.78 N 12 16

1155 12531 P/31631 AMRESH KUMAR SAHADEO SINGH M 01.03.82 N 12 17

1156 12532 P/31635 CHAKRADHAR MISHRA LALAN MISHRA M 01.03.78 N 15 16

1157 12533 P/31636 SWATI SHASHI BHUSHAN SINGH F 02.01.80 N 12 16

1158 12534 P/31686 RAVEENDRA KUMAR BINDESHWARI PD.SINGH M 06.01.82 N 12 17

1159 12535 P/31687 SANTOSH KUMAR DAYANAND PRASAD M 15.02.82 N 11 14

1160 12536 P/31688 UTTAM KUMAR SINHA OM PRAKASH VERMA M 25.02.79 N 11 13


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1161 12537 P/31701 SUJEET KUMAR MAHESHWARI PD.SINGH M 02.11.70 N 11 16

1162 12538 P/31718 PRABHAT KUMAR HARINANDAN PRASAD M 06.01.84 N 12 16

1163 12539 P/31740 DHARMENDRA KUMAR SHIVNARAIN PD.SINGH M 01.03.78 N 12 13

1164 12540 P/31741 MATENDRA KUMAR KESHWAR PRASAD M 15.05.82 N 12 16

1165 12541 P/31747 MUNNA KUMAR VERMA SURENDRA PD.VERMA M 06.04.81 N 12 16

1166 12542 P/31766 DHARMENDRA KUMAR JAGDEO PRASAD M 05.01.79 N 11 16

1167 12544 P/31797 ATUL RAJ SIYARAM SINGH YADAV M 25.12.81 N 11 13

1168 12545 P/31815 SUNIL KUMAR KUSHWAHA VISHNU PD. PRASAD M 10.08.81 N 11 13

1169 12546 P/31831 MD. MOHSIN KHAN LATE MD. MOHIUDDIN KHAN M 15.08.70 N 12 16

1170 12547 P/31832 MD. SHAKEEL KHAN MD. JAMIL KHAN M 12.02.79 N 12 16

1171 12548 P/31833 ALI ASGAR SAMSHER HASSAN M 11.12.79 N 22 23

1172 12549 P/31878 VIKASH KUMAR UMESH PD.SINGH M 10.07.77 N 12 16

1173 12550 P/31879 MANISH KUMAR UMESH PD.SINGH M 25.02.79 N 12 16

1174 12551 P/31881 PANKAJ KUMAR SINGH RAM PRAVESH SINGH M 30.04.77 N 11 20

1175 12553 P/31890 RANJEET KUMAR RAJENDRA PRASAD M 26.11.81 N 12 17

1176 12554 P/31904 BABUDDIN AHMAD HASNUDDIN M 16.08.79 N 11 13

1177 12556 P/31938 AMOL KUMAR ARVIND PD.SINGH M 05.12.83 N 12 13

1178 12557 P/31953 RAVI KANT KUMAR LATE MOHAN PD.SINGH M 21.06.82 N 12 16

1179 12560 P/31968 PRABHAKAR KR.SINHA ASUTHOSH NARAYAN SINHA M 11.12.83 N 11 13

1180 12561 P/31973 PURUSHOTAM KUMAR RAMADHAR SINGH M 01.03.79 N 12 13

1181 12563 P/30286 PREM LATA KUMARI LATE RAMESHWAR SAO F 14.10.69 N 11 16

1182 12564 P/30449 RANJANA KUMARI RAM VYAS RAM F 01.03.81 N 20 17

1183 12565 P/31260 PHULENDRA KUMAR SURESH DAS M 07.09.78 N 12 17

1184 12566 P/38535 RAJESH SHISHIR EKKA LATE HARMAN DILDAR EKKA M 25.05.73 N 13 11

1185 12567 P/38602 SUNIL KUMAR YADAV DASARATH PD.YADAV M 05.01.79 N 16 20

1186 12568 P/38643 DHANANJAY KUMAR SINHA BRIJ NANDAN PRASAD M 13.08.73 N 11 13

1187 12569 P/38647 UMA SHANKAR MITHILESH PRASAD SINGH M 05.01.81 N 12 17

1188 12570 P/38670 RAMJIWAN MAL PARSHURAM MAL M 07.05.82 N 12 17

1189 12571 P/38693 NILAM KUMARI SATYENDRA KUMAR F 22.02.69 N 17 19

1190 12572 P/38707 ABHIMANYU KUMAR SINGH FULLENDRA PD.SINGH M 17.01.79 N 12 13

1191 12575 P/38930 HEMLATA KUMARI SHEO KUMAR SINGH F 15.03.70 N 11 16

1192 12577 P/39012 SANOJ KUMAR ANANDI SINGH M 04.05.76 N 12 13

1193 12583 P/39143 ASHUTOSH KUMAR LALAN SINGH M 01.03.81 N 12 16

1194 12584 P/39153 KUMAR RAJBARDHAN RAMCHANDRA PD.SINGH M 15.02.83 N 11 13

1195 12586 P/39247 MD. SHABBIR HUSSAIN MD. MUSLIM M 05.08.79 N 12 20

1196 12587 P/39256 ASHISH KUMAR LATE SUBHASH PRASAD M 04.01.74 N 12 22

1197 12588 P/39282 MANIR AHMAD VAKIL AHMAD M 26.01.78 N 12 17

1198 12589 P/39306 KAJAL KUMAR DUBEY DHIRENDRA KR.DUBEY M 20.01.82 N 23 16

1199 12590 P/39323 BIJAY KUMAR BADRI NATH OJHA M 08.02.82 N 11 16

1200 12591 P/39328 ANIL KUMAR THAKUR UMA SHANKAR THAKUR M 12.02.80 N 11 16

1201 12592 P/39345 AJIT KUMAR RAJESH RAMPRIT PANDIT M 31.12.79 N 11 20

1202 12593 P/39411 RAKESH KUMAR DHANPUJAN CHOUBEY M 20.01.80 N 20 12

1203 12594 P/39419 KUMAR GAURAW RAMCHANDRA PD.SHARMA M 02.11.75 N 11 16

1204 12595 P/39447 MONIKA RANI SURESH PD.GUPTA F 22.03.74 N 11 16

1205 12597 P/39467 VIKASH KUMAR LATE SADAN PRASAD M 02.09.71 N 11 20

1206 12598 P/39490 ANUJ KUMAR KRISHNA PRASAD M 20.11.76 N 12 16

1207 12599 P/39501 KANCHAN CHAUDHARY PRAVIN SINGH F 05.02.71 N 24 25

1208 12601 P/39523 RAJ KUMAR HARI OM PRASAD VERMA M 14.10.82 N 11 13

1209 12602 P/39532 PANKAJ KUMAR RAJENDRA PRASAD M 25.03.81 N 12 16

1210 12604 P/39558 ASHWINI KUMAR BRIJ NANDAN RAM M 01.03.81 N 12 16

1211 12606 P/39592 RAJESH KUMAR SHARWAN KUMAR M 01.03.83 N 11 15

1212 12607 P/39601 ASHOK KUMAR BIDYANATH PRASAD M 31.12.78 N 12 16

1213 12608 P/39614 UDISH SINHA UPENDRA KUMAR F 15.05.74 N 11 17

1214 12609 P/39616 SANJEEV KUMAR SACHCHITANAND PD.SINHA M 17.02.84 N 11 13

1215 12610 P/39624 PAWAN KUMAR SINGH SARYUG SINGH M 20.01.83 N 11 17

1216 12611 P/39633 CHHAYA KUMARI AKHILESH KUMAR F 01.03.83 N 11 13

1217 12612 P/39642 SURAJ NATH SINGH LATE MUNDRIKA SINGH M 15.05.82 N 11 17

1218 12613 P/39655 OM PRAKASH PRASAD KEDAR MAHATO M 02.02.82 N 13 14


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1219 12615 P/39672 RITESH KUMAR BIRENDRA PRASAD M 15.10.82 N 12 13

1220 12618 P/39711 SATENDAR KUMAR KAMAL NAYAN PRASAD M 10.01.80 N 11 16

1221 12620 P/39768 PUSHPANJALI ANAND BHAGWAN PRASAD F 01.01.83 N 11 17

1222 12621 P/39822 MANOJ KUMAR MISHRA BARMESHWAR MISHRA M 05.04.81 N 11 16

1223 12622 P/39836 AJIT KUMAR BRIJ BIHARI PRASAD M 01.01.77 N 11 25

1224 12623 P/39864 RAVINDRA KUMAR PARSHU RAM M 01.01.78 N 12 20

1225 12624 P/39885 AMIT KUMAR SACHITANAND SINGH M 19.02.83 N 12 13

1226 12626 P/39943 SEEMA RANI SINHA RANJAN KUMAR PATEL F 18.08.70 N 12 17

1227 12627 P/38087 JYOTI BASU SUDARSHAN RAM M 20.01.78 N 12 17

1228 12628 P/38296 RAKESH KUMAR SARYOO PD.SINGH M 05.02.80 N 11 16

1229 12629 P/38506 RAVI KANT OM DULAR PD.YADAV M 24.02.82 N 12 13

1230 12630 P/42009 AJEET KUMAR BHIKHARI MAHTO M 05.08.75 N 12 13

1231 12632 P/42025 MD. SHAH ALAM MD. ABDUS SALAM M 05.06.82 N 12 16

1232 12633 P/42059 RAJU KUMAR DEO LAL SAH M 03.01.80 N 11 20

1233 12634 P/42118 PANKAJ KUMAR BIRMANI PRASAD M 15.02.82 N 17 20

1234 12635 P/42120 BIKAS KUMAR SRIVASTAVA MADAN MOHAN SRIVASTAVA M 15.01.81 N 12 13

1235 12636 P/42159 RAKESH KUMAR LATE SURESH PRASAD M 25.02.80 N 12 13

1236 12638 P/42210 RAJ KISHOR KUMAR NAWAL KISHOR PRASAD M 01.11.82 N 11 20

1237 12639 P/42220 GOPAL KRISHAN PRASAD SUBHASH PRASAD M 05.05.71 N 11 20

1238 12640 P/42232 GAUTAM KUMAR RAM NARAYAN YADAV M 26.04.78 N 12 15

1239 12641 P/42234 VIJAY KUMAR SINGH GOBIND PRASAD SINGH M 20.01.80 N 12 13

1240 12642 P/42243 NAVEEN KUMAR UPENDRA PRASAD M 01.01.84 N 12 16

1241 12643 P/42248 DILIP KUMAR LAKSHMAN PD.SINGH M 02.01.76 N 12 16

1242 12644 P/42253 DHANANJAY KUMAR ARENDRA KUMAR SHAHI M 06.12.72 N 12 16

1243 12645 P/42275 GAUTAM KUMAR AMBIKA PASWAN M 08.07.81 N 11 13

1244 12646 P/42281 BIKARNA KUMAR RAM HARI PRASAD M 01.03.83 N 12 13

1245 12647 P/42287 PREM KUMAR SRIVASTAV VIJAY KUMAR M 01.03.81 N 11 20

1246 12649 P/42345 SUBODH PRASAD SURESH PRASAD M 03.01.77 N 12 16

1247 12650 P/42385 NAGMANI BHASKAR RAM LAGAN RAM M 11.01.84 N 11 20

1248 12651 P/42395 GAUTAM KUMAR SINGH MAHENDRA SINGH M 01.05.82 N 11 13

1249 12652 P/42408 RANDHIR KUMAR RAMJI PRASAD M 02.05.81 N 12 17

1250 12653 P/42412 KRISHNA KUMAR ARJUN PRASAD M 10.02.80 N 11 15

1251 12654 P/42443 MD. SARAFARAZ ALAM MD. JABBAR HUSAIN M 01.02.79 N 12 17

1252 12655 P/42451 UTPAL KUMAR JHA DEVENDRA JHA M 18.01.83 N 12 16

1253 12656 P/42483 JITENDRA SINGH SAHEDEO PD.SINGH M 01.03.82 N 11 13

1254 12657 P/42485 SURAJ KUMAR RAM BILASH THAKUR M 07.01.83 N 11 20

1255 12658 P/42488 KUMARI VINITA SINGH AMIT KUMAR SUMAN F 25.03.73 N 12 16

1256 12659 P/42498 MANISH KUMAR MAHESH PRASAD SINGH M 01.12.77 N 12 16

1257 12660 P/42506 VASUNDHARA PANKAJ KUMAR NAVIN NISCHAL F 02.01.82 N 12 14

1258 12661 P/42507 ANJUM ARA TAIYAB MUHAMMAD ANSARI F 14.12.75 N 12 20

1259 12662 P/42508 SHABNAM ARA TAIYAB MUHAMMAD ANSARI F 28.02.80 N 12 20

1260 12663 P/42509 SHABANA PARVEEN TAIYAB MUHAMMAD ANSARI F 02.01.78 N 12 16

1261 12664 P/42513 SUNITA SINGH PRAVEEN KUMAR F 08.07.78 N 11 13

1262 12666 P/42520 KUMARI MAUSAMI SHAMBHU SHARAN SHARMA F 22.02.76 N 12 23

1263 12667 P/42525 ARTI SINHA VIDYA SAGAR F 03.09.82 N 11 19

1264 12669 P/42530 AMAR NATH KUMAR KESHO GOPE M 05.01.80 N 11 16

1265 12670 P/42544 REENA BAHAN DR. RAMADHAR PRASAD F 15.11.78 N 11 13

1266 12671 P/42545 PRIYANKA KUMARI PROF.LALENDRA KUMAR F 16.01.84 N 11 20

1267 12672 P/42554 SHOBHA SINHA BINOD KUMAR F 15.11.69 N 11 19

1268 12673 P/42556 PRIYA KUMARI NAGESHWAR DWIVEDI F 05.01.81 N 12 20

1269 12674 P/42561 PUSHPA KUMARI SANJAY KUMAR SINGH F 19.07.69 N 17 19

1270 12676 P/42569 SUNITA KUMARI RAJAN PRASAD F 15.01.79 N 11 26

1271 12678 P/42573 SUSHMA SINHA PERMINDER KUMAR SINHA F 16.08.74 N 12 16

1272 12679 P/42574 KUMARI RENU RAI PRAVEEN KUMAR SINGH F 20.07.79 N 11 16

1273 12680 P/42580 SUSHMA KUMARI LAXMI NARAYAN F 09.12.81 N 11 19

1274 12681 P/42581 ARUNA RAJENDRA TIWARY F 04.09.78 N 25 12

1275 12682 P/42583 ALKA SHOBHA SANJAY KUMAR F 22.06.80 N 12 17

1276 12683 P/42584 KAVITA KUMARI SHASHI KANT MISHRA F 03.12.79 N 12 20


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1277 12684 P/42594 SANGITA KUMARI H/O DHARMENDRA KUMAR F 01.02.76 N 11 16

1278 12685 P/42595 ANUTTAMA SINHA UPENDRA NATH SINHA F 25.12.74 N 11 13

1279 12686 P/42598 ARUNA SAHANI RAM SAGAR SAHANI F 06.04.70 N 19 20

1280 12688 P/42602 SWETA KUMARI SACHIDANAND SINHA F 01.01.82 N 12 17

1281 12690 P/42605 SNEHA LATA HARENDRA KISHOR SARAN F 02.02.83 N 12 20

1282 12691 P/42610 MONIKA KUMARI RAJ KUMAR CHAURASIA F 20.01.84 N 15 16

1283 12692 P/42617 NIVEDITA GUPTA ARUN KUMAR GUPTA F 14.01.81 N 11 20

1284 12693 P/42626 REKHA KUMARI NAWAB LAL F 01.01.71 N 12 20

1285 12696 P/42635 RATNAMALA PANDEY PRABHU NATH PANDEY F 27.12.83 N 12 20

1286 12697 P/42638 USHA KUMARI BILAS PRASAD F 23.06.75 N 11 19

1287 12698 P/42643 SHABNAM KUMARI VIJAY SINGH F 14.03.72 N 18 20

1288 12699 P/42644 ARCHANA ASHOK KUMAR SINGH F 02.02.83 N 16 12

1289 12700 P/42645 NIRU KUMARI SHIV PUJAN SINGH F 20.12.71 N 11 17

1290 12701 P/42654 KIRAN SINGH RAMAKANT SINGH F 03.02.67 N 17 20

1291 12703 P/42657 MUKTA KUMARI PAWAN KUMAR F 20.01.80 N 11 20

1292 12704 P/42690 LALITA KUMARI SUDHIR YADAV F 16.11.82 N 11 16

1293 12705 P/42693 REENA CHATRUVEDI MURLIDHAR CHATRUVEDI F 02.07/81 N 14 12

1294 12706 P/42697 PINKI KUMARI NAND KISHORE SINGH F 01.03.81 N 17 12

1295 12707 P/42699 VINEETA KUMARI SAROJ KUMAR F 01.01.75 N 11 20

1296 12708 P/42700 ANSHU KUMARI SANTOSH KUMAR F 06.04.79 N 12 20

1297 12709 P/42702 BEEBHA SINHA AMAR NATH SINGH F 21.11.80 N 20 16

1298 12710 P/42703 POOJA KUMARI PREM CHAND F 20.08.82 N 11 13

1299 12711 P/42707 SUNITA KUMARI RAVI SHANKAR CHOUDHARY F 12.09.77 N 11 26

1300 12712 P/42710 DIPTY ROY W/O HARENDRA PANDEY F 06.01.74 N 12 20

1301 12714 P/42721 REKHA KUMARI RAMAKANT PRASAD F 25.09.76 N 11 20

1302 12715 P/42722 DEEPAK KUMAR PRATAP SINGH M 01.03.79 N 11 17

1303 12716 P/42723 ANJANI KUMARI MAHESHWAR PRASAD F 14.02.83 N 20 25

1304 12717 P/42727 KUMARI PALLAVI SUMAN SADHU SHARAN SINGH SUMAN F 20.01.81 N 11 17

1305 12718 P/42745 SUSHUMA KUMARI W/O ARVIND KUMAR F 20.01.70 N 11 20

1306 12719 P/42750 SHASHI KALA KUMARI RAJ KUMAR PRASAD F 16.12.81 N 14 17

1307 12720 P/42751 SEEMA KUMARI BASUDEO PRASAD F 01.03.81 N 11 20

1308 12722 P/42757 SHUBHOPMA BHARTI W/O PREM SHANKAR SINHA F 01.03.78 N 12 16

1309 12723 P/42764 NITU SINHA MITHLESHPD.SINGH F 14.11.80 N 12 20

1310 12724 P/42767 KUMARI SAMTA RANI RAM JANAM PRASAD F 02.02.76 N 11 20

1311 12725 P/42769 BEBI KUMARI KAILASH PRASAD F 15.06.79 N 12 19

1312 12726 P/42775 SUNITA KUMARI LATE RANJIT SINGH F 03.01.68 N 11 20

1313 12727 P/42777 AMRITA SINHA BIRENDRA PD.JAMUAR F 03.03.81 N 12 16

1314 12728 P/42779 VEENA SHRIVASTAVA RAMA SHANKAR LAL SHRIVASTAVA F 08.09.82 N 11 20

1315 12729 P/42789 NAMRATA NIDHI SURYA NARAYAN PODDAR F 08.01.80 N 11 16

1316 12730 P/42791 SWACHITA KUMARI RAMJEE PRASAD F 01.05.81 N 12 13

1317 12732 P/42804 SAROJ KUMAR SINGH RAMASHISH SINHA M 24.10.72 N 11 13

1318 12734 P/42815 REKHA KUMARI RABINDRA KUMAR NAYAN F 05.03.72 N 12 17

1319 12736 P/42824 ANJU KUMARI NARESH PRASAD F 15.06.72 N 12 19

1320 12737 P/42825 PUSHPA KUMARI CHANDRA KANT PD.SINGH F 22.04.83 N 13 12

1321 12739 P/42844 RAKHI KUMARI BINAY KUMAR SINGH F 05.12.72 N 18 20

1322 12740 P/42911 SEEMA KUMARI ANJANI KUMAR GUPTA F 01.01.73 N 16 20

1323 12741 P/42946 NEETEESH KUMAR HARINATH YADAV M 28.02.82 N 12 13

1324 12743 P/42962 BHAWNA LATE AMAR PRASAD F 26.11.80 N 11 16

1325 12745 P/42971 VINAY KUMAR SHUKLA SARV DEO SHUKLA M 02.01.78 N 12 16

1326 12746 P/42993 REETSH KUMAR RAI RAJ NARAYAN RAI M 15.08.84 N 12 16

1327 12747 P/43003 ASHOK KUMAR SINGH LATE JAGARNATH SINGH M 25.03.74 N 11 17

1328 12748 P/43004 RAKESH KUMAR BIRENDRA KUMAR M 25.04.76 N 11 17

1329 12750 P/43080 BIBHA KUMARI RAJEEV KUMAR F 02.01.74 N 11 13

1330 12751 P/43143 KUMAR JAYANT NARAYAN RAJENDRA NARAYAN M 29.04.77 N 12 16

1331 12752 P/43199 KUMARI MEENA W/O RAVINDRA KUMAR SINGH F 21.01.69 N 11 16

1332 12753 P/43213 RAJEEV RANJAN SHIV SHANKAR SINGH M 03.02.82 N 12 13

1333 12754 P/43219 DHARMENDRA KUMAR SIDESHWAR SINGH M 25.02.79 N 12 16

1334 12757 P/43252 SANTOSH KUMAR SINGH KAMLA SINGH M 11.08.82 N 12 14


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1335 12758 P/43291 MANJAY KUMAR SHIV PRASAD SINGH M 02.01.82 N 12 17

1336 12759 P/43292 NIRBHAY KUMAR SINGH SHIV PRASAD SINGH M 10.01.81 N 12 17

1337 12760 P/43297 RASHMI KUMAR KARUNA NIDHI F 12.01.77 N 11 20

1338 12761 P/43337 RAKESH KUMAR SINGH TRIVENI SINGH M 29.12.80 N 11 20

1339 12762 P/43359 RISHI KANT SINGH RAVINDRA PRASAD M 02.01.80 N 12 16

1340 12763 P/43384 MUNNI KUMARI KRISHNA NAND SINGH F 10.12.73 N 12 13

1341 12764 P/43411 SUNIL KUMAR SINGH LATE SHIVJEE SINGH M 15.04.70 Y 11 17

1342 12765 P/43460 ARVIND KUMAR RAJENDRA RAM M 08.02.80 N 12 25

1343 12766 P/43502 RISHI KANT SINGH SURYA DAYAL SINGH M 12.01.83 N 11 13

1344 12767 P/43511 RAKESH KUMAR KESHRI GOPAL PRASAD KESHRI M 10.09.81 N 11 16

1345 12768 P/43515 BRAJESH KUMAR MADHUSUDAN PD.SHARMA M 16.12.78 N 11 25

1346 12769 P/43533 UMESH KUMAR LATE NAND LAL SINGH M 21.01.83 N 11 17

1347 12770 P/43549 VIJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD M 24.04.77 N 12 20

1348 12771 P/43589 AVINASH KUMAR DEO NARAYAN SHARMA M 01.03.78 N 12 17

1349 12772 P/43638 RANJIT KUMAR NASIB SINGH M 02.01.81 N 12 17

1350 12774 P/43691 VISHESH KUMAR VIJAY PRASAD GUPTA M 07.12.83 N 11 16

1351 12775 P/43692 KUMARI KIRAN SINHA VIJAY KUMAR F 02.05.75 N 12 16

1352 12776 P/43693 DAYASINDHU KUMAR SURENDRA SINGH M 02.02.81 N 11 16

1353 12777 P/43699 JYOTI PRAKASH RAM NARESH PASWAN M 05.02.80 N 12 17

1354 12778 P/43707 SANJEET KUMAR BUDHU CHAUDHARY M 04.05.83 N 11 17

1355 12780 P/43800 SHIKHA KUMARI LATE BASANT LAL YADAV F 19.11.77 N 12 20

1356 12781 P/43802 SNEHA LATE BASANT LAL YADAV F 09.12.75 N 20 14

1357 12782 P/43819 SANJAY ROY SHYAM BABU ROY M 15.10.79 N 11 16

1358 12783 P/43821 RAJIV KUMAR BAIJ NATH PRASAD M 15.06.78 N 12 16

1359 12784 P/43824 ADITYA KUMAR KRISHNA SINGH M 22.01.83 N 12 16

1360 12785 P/43910 NADIR FAISAL FAZAL AHMAD M 07.08.78 N 11 13

1361 12786 P/43924 RAKESH KUMAR DUBEY ASHWANI KUMAR DUBEY M 02.01.77 N 11 16

1362 12787 P/43931 JITENDRA KUMAR RAMJEE DAS M 01.10.80 N 11 13

1363 12789 P/42563 BHARGAVI SINHA RAM DEO SINHA F 05.08.69 N 19 17

1364 12792 P/42720 RITA KUMARI W/O KAMENDRA KUMAR F 06.07.69 N 11 20

1365 12793 P/42738 SARLA KUMARI VINAY KUMAR F 15.03.64 Y 16 20

1366 12794 P/42760 BAIJANTI KUMARI LALIT KUMAR SINGH F 04.07.72 N 12 17

1367 12795 P/42771 SAVITRI KUMARI MUNESHWAR PASWAN F 15.04.73 N 12 17

1368 12796 P/42774 SUJATA SINGH RAM SURESH SINGH F 19.08.78 N 19 20

1369 12797 P/43124 RENUKA SINHA SUCHIT SHARMA F 04.03.68 N 12 17

1370 12799 P/14258 SARITA KUMARI JAI PAL CHAUDHARY F 30.07.79 N 12 13

1371 12800 P/14299 RAJNISH KR.RANJAN NAWAL KISHROE PD.SINHA M 15.02.81 N 11 17

1372 12801 P/14300 SANJEET KUMAR CHANDRA MAULI PD.SINGH M 06.01.84 N 11 17

1373 12802 P/14302 DHIRAJ KUMAR SAROJ PRASAD M 05.02.83 N 11 17

1374 12804 P/14334 PREMLATA KUMARI UPENDRA PRASAD F 01.03.84 N 12 19

1375 12805 P/14340 BIPIN BIHARI SINGH RAMCHANDRA PRASAD M 01.03.80 N 12 17

1376 12806 P/14383 ABHISHEK KUMAR TRIPATHI AWADHESH KR.TRIPATHI M 14.01.82 N 11 16

1377 12807 P/14389 RANJU KUMARI NARENDRA PD.SINGH F 23.01.68 N 12 20

1378 12808 P/14405 SANOJ KUMAR BRAHMA DEO SINGH M 03.02.82 N 12 13

1379 12809 P/14420 KISHOR KUNAL ASHOK KUMAR SINGH M 15.02.82 N 12 17

1380 12810 P/14421 PRIYA RANJAN PATHAK RAM RUCHI PATHAK M 05.03.83 N 17 12

1381 12811 P/14423 NAVIN KUMAR BHAGIRATH PRASAD M 01.02.76 N 11 20

1382 12812 P/14435 SANTOSH KUMAR BARNWAL PREMCHAND BARNWAL M 22.01.81 N 11 13

1383 12813 P/14447 RANJEET KUMAR NANDU PRASAD M 01.03.83 N 12 16

1384 12814 P/14448 PAPPU KUMAR RAMBALAK PD.YADAV M 10.02.82 N 12 16

1385 12815 P/14455 CHANDRA SHEKHAR SINGH UDAY NARAYAN SINGH M 05.08.80 N 13 14

1386 12816 P/14459 RAJESH KUMAR DINESH PRASAD M 05.12.76 N 11 13

1387 12817 P/14460 SANJEET KR.SINGH BACCHU SINGH M 25.06.82 N 16 20

1388 12818 P/14479 PRATAP KUMAR SINGH SHIV KUMAR SINGH M 04.06.80 N 17 20

1389 12819 P/14486 YASHODA NAND PANDEY GAJANAN PANDEY M 15.12.77 N 12 17

1390 12820 P/14497 REKHA KUMARI HARENDRA KUMAR F 05.02.79 N 11 20

1391 12821 P/14506 ANANT KISHOR SHARMA RAJ KISHOR SHARMA M 15.12.83 N 12 13

1392 12822 P/14514 DEEPAK KUMAR RAVINDRA KUMAR SINHA M 01.03.83 N 16 12


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1393 12823 P/14527 RAJU PASWAN RAM NATH PASWAN M 25.02.82 N 11 20

1394 12824 P/14533 ARUN CHAUDHARY GANGA PRASD M 02.04.79 N 20 12

1395 12825 P/14534 RANKESH KUMAR NARENDRA PRASAD M 10.09.79 N 20 12

1396 12826 P/14559 MANTU KUMAR SHARMA BINDESHWAR SHARMA M 08.07.78 N 12 16

1397 12827 P/14560 SHASHI SHEKHAR KUMAR KAMESHWAR THAKUR M 01.03.81 N 12 16

1398 12829 P/14604 MD. ABDUL MANNAN MD. ABDUL HAFIZ M 25.10.77 N 12 16

1399 12830 P/14686 ABHIMANYU KUMAR ARJUN SINGH M 03.01.82 N 12 17

1400 12831 P/14716 SANJEEV KUMAR RAM JANAM SINGH M 05.02.81 N 12 16

1401 12832 P/14753 MUNTUN KUMAR BINDESHWARI PD.MALAKAR M 02.07.80 N 11 17

1402 12833 P/14807 RANJAY KUMAR LATE SHASHI BHUSHAN PRASAD M 15.08.80 N 11 16

1403 12834 P/14814 RAJNISH KUMAR SINGH ASHOK KUMAR SINGH M 15.12.81 N 11 17

1404 12835 P/14834 RAJNEEKANT SINGH ROOP NARAYAN SINGH M 20.01.72 N 12 17

1405 12836 P/14837 MD. AMANULLAH MD. OBAIDULLAH M 24.09.75 N 12 13

1406 12837 P/14843 DINDAYAL KUMAR RAM ISHWAR YADAV M 01.03.78 N 11 16

1407 12838 P/14861 DILIP KUMAR DEVENDRA CHAUDHARY M 15.01.83 N 11 16

1408 12839 P/14867 UMESH PRASAD KISHORI PRASAD M 12.12.78 N 11 13

1409 12841 P/14880 JYOTI RANI PURUSHOTTAM KR.SINGH F 04.02.79 N 11 13

1410 12842 P/14881 JYOTI RANJAN SHATRUGHAN PD.VERMA M 03.01.81 N 11 16

1411 12843 P/14887 VIKASH KUMAR AWADH KISHOR M 10.02.80 N 12 20

1412 12845 P/14905 SANTOSH KUMAR MISHRA SHAMBHU NATH MISHRA M 03.01.80 N 12 20

1413 12846 P/14911 SANJAY KUMAR BHAGWAT PRASAD M 02.01.74 N 12 16

1414 12847 P/14912 SATYENDRA KR.SATYARTHI AJANTI PRASAD M 09.11.83 N 12 16

1415 12848 P/14927 ANAND PRAKASH BAIJU SINGH M 12.11.80 N 12 16

1416 12849 P/14934 ANUP KUMAR ARUN KUMAR M 15.12.80 N 11 20

1417 12850 P/14962 SANJEET KUMAR DINESHWAR PRASAD M 25.01.79 N 12 17

1418 12851 P/14968 AMARENDRA KUMAR KEDAR PRASAD SINGH M 16.06.79 N 12 17

1419 12852 P/14974 SANJEEV KUMAR RAJESHWAR PD.SINGH M 20.02.73 N 11 16

1420 12853 P/14975 MIRTUNJAY KUMAR RAM PARVESH SINGH M 25.12.76 N 11 16

1421 12854 P/14978 DHIRAJ KUMAR SINGH BACHANESHWAR PD.SINGH M 01.03.77 N 11 16

1422 12855 P/14987 VISHAL KUMAR ANANT PRASAD M 01.03.83 N 12 15

1423 12856 P/15001 KANHAIYA KUMAR LATE YOGENDRA PD.SINGH M 01.09.81 N 11 16

1424 12857 P/15009 SUJEET KUMAR KRISHN NANDAN RAM M 25.11.83 N 12 15

1425 12858 P/15031 ANUP KUMAR BABU LAL DAS M 12.01.78 N 11 25

1426 12859 P/15042 SUBHASH KUMAR BHAGWAN SINGH M 15.06.74 N 12 16

1427 12860 P/15043 RAGINI KUMARI BHAGWAN PRASAD SINGH F 15.01.81 N 12 16

1428 12861 P/15044 KUMAR GAUTAM TEJ NARAYAN SINGH M 25.07.77 N 12 16

1429 12862 P/15053 RAJ KUMAR SINGH RAM BARAN SINGH M 10.01.81 N 12 16

1430 12863 P/15066 NESAR AHMAD MD. MEHDI HASAN M 02.01.82 N 11 13

1431 12865 P/15087 ANAND KUMAR SINGH LATE KAMESHWARI PD.SINGH M 06.04.83 N 12 17

1432 12866 P/15090 ABHAY SHANKAR SINGH ALAKHADEO SINGH M 04.01.81 N 12 17

1433 12867 P/15101 SANJAY KUMAR SINGH JWALA PRASAD SINGH M 01.03.69 N 12 16

1434 12868 P/15108 SURYA PRAKASH SINGH AWADHESH SINGH M 01.03.78 N 12 19

1435 12869 P/15111 RAJESH KUMAR CHATRPATI YADAV M 04.12.80 N 12 13

1436 12870 P/15112 KANHAIYA KUMAR RAMODAR PD.SINGH M 01.01.79 N 12 13

1437 12871 P/15117 SANJEEV KUMAR CHUTRU PD.YADAV M 28.02.82 N 12 13

1438 12872 P/15120 UPENDRA KUMAR SINGH SURYA BANSH ROY M 10.09.77 N 12 17

1439 12874 P/15125 AVINASH KUMAR HEERA PRASAD M 02.02.79 N 12 16

1440 12875 P/15126 SIMPI KUMARI MUNSHI SAW F 05.01.83 N 11 17

1441 12876 P/15144 KULDEEP CHANDRA SHUKLA HARISH CHANDRA SHUKLA M 09.08.80 N 12 13

1442 12877 P/15164 RAJENDRA YADAV BABULAL YADAV M 10.08.72 N 12 17

1443 12878 P/15179 MANOJ KUMAR NAGINA SINGH M 25.04.81 N 11 17

1444 12879 P/15180 SHASHI KANT SUMAN KANT SINGH M 21.04.80 N 16 11

1445 12880 P/15200 SANTOSH KUMAR KAPILDEO RAI M 29.12.80 N 16 20

1446 12881 P/15208 ASMIT KUMAR JANARDAN PRASAD M 03.01.84 N 11 13

1447 12882 P/15249 NEETU KUMARI JUGAL KISHOR SINGH F 12.08.82 N 17 20

1448 12884 P/15266 RAHUL KUMAR HARINANDAN PRASAD M 28.04.84 N 12 17

1449 12885 P/15269 SHASHI SHEKHAR SHASHI BHUSHAN SINGH M 05.01.82 N 14 20

1450 12887 P/15302 SANTOSH KUMAR SHARMA SURESH PRASAD SHARMA M 15.01.84 N 16 12


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1451 12888 P/15303 SAMIR KUMAR BRIJMOD KUMAR M 06.12.82 N 12 16

1452 12889 P/15305 SURENDRA KUMAR LATE AJAY KUMAR M 10.01.83 N 11 20

1453 12891 P/15345 PRAVEER KUMAR DAYANAND SHARMA M 05.02.81 N 12 13

1454 12892 P/15360 MD. SHAKIR HUSSAIN MD. ALTAF HUSSAIN M 01.01.77 N 11 16

1455 12893 P/15363 AJIT KUMAR SINGH MAHESH SINGH M 20.01.79 N 12 16

1456 12894 P/15397 RANDHIR KUMAR SURENDRA PD.SINGH M 05.01.78 N 12 17

1457 12896 P/15425 SUSHANTI KUMARI MAHESH CHANDRA GONJHO F 12.03.84 N 11 17

1458 12897 P/15427 SANJAY KUMAR MANJHI MADAN MOHAN MANJHI M 25.02.81 N 11 13

1459 12898 P/15431 SUMAN PRASAD NAND KISHOR PRASAD F 16.09.79 N 12 17

1460 12899 P/15441 MANISH RANJAN KUMAR SHEO KUMAR SHARMA M 29.02.80 N 11 13

1461 12900 P/15461 AJAY KUMAR NISHAD LATE SITARAM NISHAD M 12.03.73 N 12 13

1462 12901 P/15464 JITENDRA KUMAR HARI RAM M 04.08.82 N 11 13

1463 12903 P/15483 UPENDRA KUMAR SINGH SURYA DEV SINGH M 06.07.83 17,9 13 17

1464 12904 P/15490 GAUTAM KR.KASHYAP RANJEET KR.KASHYAP M 15.10.84 N 11 19

1465 12905 P/15492 PRABHAT KUMAR SURYA BANSH SINGH M 01.01.85 N 11 19

1466 12906 P/15496 RANJEET KUMAR TIWARI MAHESH TIWARY M 01.07.82 N 11 18

1467 12907 P/15511 RAJIV RANJAN BIRENDRA SINGH M 15.12.81 N 11 18

1468 12908 P/15538 BIPIN KUMAR MATHURA PD.SINGH M 12.09.69 N 17 20

1469 12909 P/15539 JITENDRA KUMAR AMBIKA PRASAD M 15.07.79 N 12 13

1470 12910 P/15541 SAROJ KUMAR SHARMA DASARATH SHARMA M 15.01.84 N 12 24

1471 12911 P/15547 JANAKDHARI TIWARY RAMCHANDRA TIWARY M 12.11.75 N 16 18

1472 12912 P/15578 ABDHESH KR.RANJAN SHYAM NANDAN PRASAD M 01.01.80 N 11 20

1473 12913 P/15601 VIJAY BAHADUR SINGH CHANDRAMA SINGH M 31.07.78 N 11 13

1474 12914 P/15604 SARIKA SUMAN UMESH PRASAD F 05.10.81 N 12 16

1475 12915 P/15605 NISHA SINHA ANIL KUMAR SINHA F 14.02.84 N 11 20

1476 12916 P/15607 ANIL KUMAR MAHATHA MAHESHWAR MAHATHA M 08.03.83 N 11 16

1477 12917 P/15619 LALDEO PRASAD RAM DAYAL PRASAD M 15.02.70 N 12 20

1478 12918 P/15658 ALI AHMAD KHAN REYAZ AHMAD KHAN M 02.06.81 N 12 17

1479 12919 P/15666 AJAY KUMAR KRISHNA GOPAL M 20.07.79 N 12 16

1480 12920 P/15681 RINA KUMARI KAMAL KISHORE SINHA F 11.02.74 N 12 19

1481 12921 P/15735 KAPENDRA SINGH JAIKANT SINGH M 07.01.79 N 11 13

1482 12922 P/15737 RAGHUBANSH NR.SINGH LATE VISHWANATH SINGH M 01.01.73 N 12 16

1483 12924 P/15746 MANOJ PASWAN LATE ISHWAR PASWAN M 09.05.71 N 11 16

1484 12925 P/15751 RAJEDEO RAJAK RAMSEWAK RAJAK M 30.03.69 N 17 20

1485 12926 P/15755 SARMILA KUMARI KRISHNAN BIHARI CHAUDHARY F 20.01.76 N 12 25

1486 12927 P/15804 SUBODH KUMAR RAJENDRA SINGH M 10.10.79 N 12 16

1487 12928 P/15827 DEVENDRA KR.PADNEY SUDARSHAN PANDEY M 03.08.77 N 12 17

1488 12929 P/15866 RUPESH KUMAR RAJENDRA PRASAD YADAV M 13.09.82 N 11 17

1489 12931 P/15893 DIPAK SHARMA KAMLESH THAKUR M 08.06.82 N 11 13

1490 12932 P/15922 ADHIR KUMAR RAM BALAK MAHTO M 05.04.80 N 12 16

1491 12934 P/15953 BISHNU BHAGWAN RAMASHANKAR SINGH M 18.10.80 N 12 16

1492 12936 P/15969 RITA SINHA GOVIND NARAYAN SINHA F 10.09.70 N 11 20

1493 12937 P/15982 ROHIT RASTOGI SHYAM KISHRE RASTOGI M 08.02.80 N 11 16

1494 12939 P/14011 RITA KUMARI AJAY KUMAR SINGH F 20.11.72 N 24 25

1495 12940 P/14065 PRAMILA HIRAMAN MAHTO F 05.01.79 N 12 16

1496 12941 P/14098 SHOBHA RANI UMESH CHANDRA PD.SINGH F 05.01.84 N 12 16

1497 12942 P/14229 ABHISHEKH KUMAR ARBIND KUMAR M 29.08.82 N 11 16

1498 12943 P/14598 NIBHA KUMARI AJAY KUMAR F 07.02.78 N 11 20

1499 12944 P/15744 MITHLESH RAJAK RAMASHISH RAJAK M 05.05.76 N 17 11

1500 12946 P/06161 MANISH KUMAR MADAN MOHAN PRASAD M 25.02.84 N 25 13

1501 12947 P/06187 RAKESH KUMAR DHIRENDRA SINGH M 08.08.83 N 11 17

1502 12949 P/06226 SANJEEV KUMAR RAM CHRITRA MAHTO M 26.02.81 N 13 16

1503 12950 P/06249 ABHINASH KUMAR MUNSHI PASWAN M 10.03.77 N 11 16

1504 12951 P/06288 SANJAY KUMAR SURENDRA SINGH M 10.12.83 N 11 19

1505 12952 P/06306 RAJEEV RANJAN BRAJ NANDAN PRASAD M 08.10.82 N 12 20

1506 12953 P/06308 KAPILDEO RAJAK LALA RAJAK M 03.06.70 N 12 16

1507 12954 P/06311 BATUK NATH KUMAR RAMISHWAR PASWAN M 10.11.80 N 17 20

1508 12955 P/06345 KUNJAN KUMAR NARESH SINGH M 31.12.76 N 11 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1509 12956 P/06348 DUDHESHWAR NATH SINGH PARMESHWAR DAYAL SINGH M 14.03.76 N 11 17

1510 12957 P/06364 PRIYADARSHI KUMAR SANATAN KUMAR M 31.12.83 N 12 20

1511 12958 P/06365 BRAJESH KUMAR MADAN PRASAD M 01.11.83 N 12 20

1512 12959 P/06373 RAJANI KUMARI ABHAY KUMAR F 06.02.81 N 12 13

1513 12960 P/06378 GITENDRA KR.UPADHYAY HARISHNKAR UPADHYAY M 25.01.82 N 11 16

1514 12964 P/06416 JYOTI KUMARI OM PRAKASH PANDEY F 18.12.80 N 12 16

1515 12965 P/06419 MD. SHAHID ANWAR MD. HASAN IMAM M 25.02.84 N 12 16

1516 12966 P/06421 GUPTESHWAR CHAUDHARY RAM PD.CHAUDHARY M 05.04.81 N 12 13

1517 12969 P/06472 MOHAN KUMAR SINGH SUDHIR PD.SINGH M 10.01.75 N 12 13

1518 12970 P/06479 ANJU TIWARY G.P.TIWARY F 15.01.76 N 11 13

1519 12971 P/06480 NIDHI KUMAR SHEO GOPAL OJHA M 09.08.72 N 12 16

1520 12972 P/06489 RANI KUMARI KANTU SHAH F 01.01.85 N 18 11

1521 12973 P/06505 AMITA SINGH SUBODH KUMAR SINHA F 02.07.74 N 12 16

1522 12974 P/06514 MAHENDRA MURMU SOM MURMU M 29.04.72 N 12 17

1523 12975 P/06540 RAMESH PRASAD KAMESHWAR PRASAD M 04.05.80 N 12 17

1524 12976 P/06541 SHARVESH KUMAR SHRAVAN KUMAR M 08.01.82 N 12 17

1525 12977 P/06547 DHARMENDRA KUMAR LATE UMA SHANKAR PRASAD M 30.06.81 N 12 13

1526 12978 P/06548 SANJEET KUMAR ABHAY KUMAR M 28.01.79 N 12 13

1527 12979 P/06552 PRAWAH PARIMAL PRAMOD KUMAR M 01.03.80 N 12 13

1528 12980 P/06567 DHANANJAY KUMAR SINGH SHIVJEE SINGH M 15.06.72 Y 12 17

1529 12981 P/06586 SUNIL KUMAR MOTI SINGH M 21.11.73 N 11 16

1530 12983 P/06608 ASHISH RANJAN SITARAM PRASAD M 01.03.83 N 12 17

1531 12984 P/06614 SAMBHU KUMAR SUBHASH PRASAD M 01.03.83 N 11 16

1532 12985 P/06615 SUJEET KUMAR SURESH PRASAD M 28.01.83 N 11 16

1533 12986 P/06633 AJIT KUMAR NARAYAN SINHA M 12.01.75 N 11 17

1534 12987 P/06687 SUMAN KUMAR LATE RADHA KRISHNA BHAGAT M 28.12.81 N 12 13

1535 12988 P/06688 ARVIND KUMAR LATE RADHA KRISHNA BHAGAT M 25.10.80 N 12 13

1536 12989 P/06695 RAVI SHANKAR PRASAD UMA SHANKAR PRASAD M 25.02.83 N 12 20

1537 12990 P/06699 PRABHAKAR KUMAR JHA INDRA NAND JHA M 01.01.77 N 11 13

1538 12991 P/06700 SAROJ KUMAR SRIKANT JHA M 06.11.77 N 11 13

1539 12992 P/06702 VIJAY KUMAR CHAUDHARY BUNDI CHAUDHARY M 12.02.79 N 12 16

1540 12993 P/06706 PAWAN KUMAR DIWAKAR PD.SINGH M 05.02.84 N 12 16

1541 12994 P/06710 INDU KUMARI RAJ KUMAR GUPTA F 27.02.83 N 12 20

1542 12995 P/06711 DHARMENDRA KUMAR MADAN PRASAD M 25.02.83 N 11 16

1543 12996 P/06713 MRITUNJAY KR.SINGH RAM NIWAS SINGH M 20.12.82 N 12 16

1544 12997 P/06718 JITENDRA KUMAR KARU RAM M 12.12.82 N 11 16

1545 12999 P/06727 UMESH KUMAR LAKSHMI NARAYAN CHAUDHARY M 15.02.84 N 16 12

1546 13000 P/06732 RAN VIJAY KUMAR DEVENDRA KUMAR YADAV M 06.03.78 N 12 13

1547 13002 P/06738 KRISHNA KUMAR SINGH SHANKAR SINGH M 08.12.76 N 12 13

1548 13003 P/06758 RAVI RANJAN KUMAR GANESH CHANDRA DAS M 01.01.83 N 11 16

1549 13004 P/06774 ARVIND KUMAR RAI RAMASHANKAR RAI M 20.09.78 N 12 13

1550 13005 P/06803 KUMARI REENA HARIBANSH PRASAD F 02.02.82 N 12 16

1551 13006 P/06807 RAJESH KUMAR RUNA RAY M 15.12.84 N 12 16

1552 13007 P/06809 ARJUN KUMAR SIYA LAL RAJAK M 12.01.84 N 11 17

1553 13009 P/06834 ALOK KUMAR JHA RAM BALLABH JHA M 07.03.76 N 11 16

1554 13010 P/06839 NIRAJ KUMAR BRAHAMDEO MAHATO M 05.02.81 N 11 13

1555 13011 P/06841 NAVIN KUMAR BALMIKI PASWAN M 20.05.78 N 11 13

1556 13012 P/06844 VIBHA KUMARI SIYA SHARAN SINGH F 07.05.73 N 11 17

1557 13013 P/06848 DINESH KUMAR RAJENDRA PASWAN M 04.01.80 N 12 17

1558 13014 P/06852 BHUPESH KUMAR SADAN SINGH M 17.02.82 N 11 13

1559 13015 P/06853 UPENDRA KUMAR SAHDEO PASWAN M 04.02.80 N 11 13

1560 13016 P/06854 MANOJ PASWAN ANIK DAS M 05.02.83 N 11 13

1561 13017 P/06856 VINAY KUMAR PASHUPATI NATH VERMA M 15.01.80 N 11 17

1562 13019 P/06945 JITENDRA KUMAR YADUPATI RAM M 02.11.82 N 11 14

1563 13021 P/07004 BINOD KUMAR RAI RAMCHANDRA RAI M 15.01.77 N 12 17

1564 13022 P/07010 RAJEEV KUMAR VERMA VISHWANATH PRASAD M 11.06.82 N 12 13

1565 13023 P/07020 MANOJ KUMAR LATE MADHO DAS M 09.12.72 N 11 14

1566 13024 P/07028 RANDHIR KUMAR MAHABIR PRASAD M 07.12.69 N 11 17


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1567 13025 P/07063 DHRUV NARAYAN ARVIND KUMAR SINGH M 01.03.78 N 12 16

1568 13026 P/07064 AJIT KUMAR MITHILESH SINGH M 20.01.80 N 12 16

1569 13028 P/07079 PRAMOD KUMAR KAMALDHARI PD.SINGH M 20.08.78 N 12 16

1570 13029 P/07103 RAJESH KUMAR YOGENDRA RAJAK M 08.02.80 N 12 16

1571 13030 P/07110 NILIMA KUMARI SATYA NARAYAN ROY F 13.03.76 N 11 20

1572 13031 P/07112 KUMKUM KUMARI SATYA NARAYAN ROY F 01.12.78 N 11 20

1573 13032 P/07116 SANJEEV KUMAR RAMANUJ PRABHAKAR M 02.01.83 N 11 16

1574 13034 P/07133 AMIT KISHOR RAJAK BHUNESHWAR RAJAK M 04.03.81 N 11 16

1575 13035 P/07151 RUMA DATTA DR. SUBRATA DUTTA F 01.03.81 N 11 20

1576 13036 P/07194 MANISH KUMAR SHARMA VED URAT SHARMA M 04.12.78 N 12 13

1577 13037 P/07201 AMARDEEP KUMAR MOHAN PRASAD BHAGAT M 31.12.80 N 12 17

1578 13038 P/07209 MD. SAJID KHAN MD. AHMAD KHAN M 12.02.83 N 11 17

1579 13040 P/07217 MOHD. NEHAL WARIS KHAN MOHD. JAMAL WARIS KHAN M 05.06.79 N 12 13

1580 13041 P/07221 OM PRAKASH KUMAR SURENDRA PD.SINGH M 15.02.81 N 13 17

1581 13042 P/07231 KUMARI SARITA BACHCHU RAJAK F 31.08.70 N 17 20

1582 13043 P/07232 SEEMA KUMARI CHANDRA MOHAN PRASAD F 05.11.80 N 12 19

1583 13045 P/07287 MONIKA SINHA MUKESH KUMAR SINHA F 01.03.78 N 12 20

1584 13046 P/07294 RANJIT KUMAR SINGH DEO DAYAL SINGH M 01.12.80 N 11 16

1585 13047 P/07296 AJAY KUMAR RAJESHWAR PRASAD M 05.02.82 N 11 16

1586 13048 P/07322 NISHANT KUMAR SARNGDHAR SINGH M 20.03.78 N 12 16

1587 13049 P/07324 ANIL KUMAR SINGH UDESHWAR PD.SINGH M 15.01.80 N 12 16

1588 13053 P/07375 AKHILESH KUMAR RAI GAURI SHANKAR RAI M 17.01.83 N 12 17

1589 13054 P/07382 AJAY KUMAR LAKSHMI LAL M 01.03.81 N 11 20

1590 13055 P/07391 KUMAR PRANESH KUMAR SHASHI SHEKHAR M 20.01.73 N 12 16

1591 13056 P/07394 ABDHESH KUMAR KRISHNA NANDAN SINGH M 21.02.76 N 12 16

1592 13057 P/07411 UMESH KUMAR SINGH LATE RAM LAKHAN SINGH M 25.07.75 N 11 17

1593 13058 P/07425 NITYA NAND NEERAJ BHAGWAN PRASAD M 26.01.76 N 12 16

1594 13059 P/07439 RATNESH KUMAR AWADHESH PD.SINGH M 02.10.80 N 11 14

1595 13060 P/07450 ANJU KUMARI RAJ MAHESH PRASAD F 05.01.76 N 11 20

1596 13061 P/07451 NILU MAHESH PRASAD F 15.03.71 N 11 20

1597 13062 P/07461 JYOTI KUMARI ASHOK KUMAR GUPTA F 28.11.80 N 12 17

1598 13064 P/07471 NEEL KAMAL KRISHNA KUMAR KAMAL M 25.02.81 N 12 18

1599 13065 P/07476 NIMISHA SINHA NAWAL KISHOR PD.SINHA F 25.12.81 N 12 20

1600 13066 P/07492 NANDITA KUMARI RAJEEV PRASAD F 02.12.79 N 11 16

1601 13067 P/07501 SHYAM SUNDAR PRASAD YADUNANDAN PANDIT M 02.01.81 N 12 20

1602 13068 P/07505 PAWAN KUMAR KRISHNA MURARI SINGH M 10.01.81 N 12 16

1603 13069 P/07540 KUMAR BRAJESH PATEL RAJENDRA PRASAD M 02.02.83 N 12 17

1604 13070 P/07542 ARBIND KUMAR RAMDEO PRASAD M 08.12.81 N 12 17

1605 13072 P/07570 NAVIN KUMAR GAUTAM LATE SARYUG PRASAD M 01.06.70 N 12 16

1606 13073 P/07583 KUMARI SHASHI PARBHA KUMAR SHASHI SHEKHAR F 08.02.79 N 12 20

1607 13074 P/07585 SINGH ARBIND KR.SURESH P S SURESH PRASAD SINGH M 01.02.83 N 12 16

1608 13075 P/7587 PUSHPA KUMARI TARKESHWAR NATH SINGH F 07.11.78 N 11 14

1609 13076 P/7590 DHARMENDRA SINGH RAMANAND SINGH M 01.04.83 N 11 13

1610 13077 P/07597 KRISHNA KUMAR LAXMI NARAYAN SAH M 19.01.70 N 12 16

1611 13078 P/07598 SHEO KUMAR RAM DEO NATH RAM M 10.01.67 N 12 16

1612 13079 P/07606 HIMANSHU KUMAR GADADHAR PRASAD M 10.02.82 N 11 17

1613 13080 P/07615 MUKESH PRASAD RAGHUNANDAN PRASAD M 02.05.81 N 11 13

1614 13081 P/07622 ANAND KR.SINHA BINOD KUMAR AMBASTH M 01.01.80 N 11 16

1615 13082 P/07655 KUMARI SUMAN SINHA VIDYA BHASHKAR SINHA F 23.11.74 N 11 20

1616 13085 P/07673 RANJAN KUMAR STRUGHAN PD.SINGH M 20.09.82 N 11 17

1617 13086 P/07697 KUMAR ASHOK SURENDRA PANDIT M 20.05.74 N 26 11

1618 13088 P/07725 KUMAR DEVENDRA RAMESHWAR LAL M 06.10.77 N 12 20

1619 13089 P/07737 RAJEEV RANJAN KUMAR DINESHWAR PD.SINGH M 14.10.77 N 12 16

1620 13090 P/07747 PAWAN KUMAR PASWAN CHANDRADEEP PASWAN M 22.08.74 N 12 17

1621 13091 P/07766 PREM KUMAR BALESHWAR PRASAD M 31.05.80 N 11 20

1622 13092 P/07780 HARESH KUMAR LATE JAGDISH PATHAK M 01.03.75 N 11 16

1623 13093 P/07802 RAJ KUMAR CHANDRA MADHAV PRASAD M 16.01.84 N 12 13

1624 13094 P/07812 MUKESH KUMAR SINGH JAGAT SINGH M 23.12.81 N 12 16


PATNA - II

SL Reg. Roll No. Candidate’s Name

Father’s Name/

Husband’s Name

Sex (M/F)

Date of Birth

Govt. Servant

Yes/No

Subject

Code 1

Subject

Code 2

1625 13095 P/07820 SUCHIT KUMAR KISHORI PASWAN M 15.03.75 N 11 17

1626 13096 P/07828 SWADHESH KUMAR MAHENDRA PD.SINGH M 25.03.82 N 11 16

1627 13097 P/07842 SANJAY KUMAR PASWAN BISHNUDEO PASWAN M 22.05.81 N 12 17

1628 13098 P/07859 VIKASH PRAKASH OM PRAKASH M 01.03.78 N 12 13

1629 13099 P/07864 VIJAY KUMAR RAMAKWAL SAH M 15.04.77 N 12 16

1630 13100 P/07888 GOPAL SHARMA VISHWANATH SINGH M 15.05.75 N 11 16

1631 13101 P/07909 BINAY KUMAR LATE SHIV SAGAR PASWAN M 05.01.82 N 11 13

1632 13102 P/07915 JAI KISHAN KUMAR LATE LAKHAN MAHTO M 06.07.71 N 12 17

1633 13103 P/07923 KUMARI BABITA VISHESHWAR SINHA F 05.06.83 N 17 19

1634 13105 P/07938 TARIQ ANWAR MD. ANWARUL HAQUE M 03.06.82 N 12 20

1635 13106 P/07960 DEO KANT SINHA RAMADHAR SINGH M 01.03.79 N 12 17

1636 13107 P/07970 AMIT KUMAR ARUN KUMAR CHAUDHARY M 05.09.82 N 12 16

1637 13108 P/07978 SANTOSH KUMAR SINGH BANARAS SINGH M 09.06.78 N 12 16

1638 13109 P/06432 GITANJALI KUMARI RAJENDRA KR.SINHA F 10.02.82 N 11 17

1639 13110 P/07665 VANDANA GUPTA OM PRAKASH GUPTA F 02.06.83 N 11 13

1640 13111 P/07710 MD. SHANAWAZ ALAM KALIM UDDIN M 27.12.82 N 12 16

1641 13114 P/02921 RANJEETA KUMARI NARENDRA KUMAR F 14.02.82 N 11 20

1642 13115 P/10628 ANUP KISHORE SHYAM KISHORE PRASAD M 03.01.80 N 12 16

1643 13117 P/22331 MUKESH KUMAR SHYAM PATI SINGH M 22.09.83 N 12 17

1644 13118 P/46227 MITHILESH THAKUR RAJENDRA THAKUR M 26.03.75 N 12 16

1645 13119 P/10784 AMIR KUMAR NAGENDRA SINGH M 16.07.77 16 20

More magazines by this user
Similar magazines