TOL-FACADE SILICATE - Tollens

tollens.cz

TOL-FACADE SILICATE - Tollens

TOL-FACADE SILICATE

Fasádní minerální jednosložková nátěrová hmota na bázi křemičitanu draselného

ve vodní fázi

Urèení:

interiér/exteriér

· Ochrana a dekorace fasád nebo stìn v interiérech

· Nové a renovaèní práce

· Vhodná na vechny typy minerálních podkladù a omítek, pøípadnì na starí

silikátové a vápenné nátìrové hmoty

· Zejména urèená pro nové povrchové úpravy, sanace a renovace starých,

historických a památkovì chránìných objektù

Uitné vlastnosti:

Popis, klasifikace:

· Vynikající odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm, sluneènímu záøení

a pøípadnému napadení mikroorganismy

· Vynikající propustnost vodních par

· Vysoká pøídrnost k podkladùm

· Snadné pouití, rychlé schnutí

· Velká odolnost proti atmosférickému zneèitìní

Fasádní minerální jednosloková nátìrová hmota na bázi vodného roztok

køemièitanu draselného, sametovì matná.

Charakteristika

Mìrná hmotnost:

Obsah suiny:

Záehový bod:

1,58 kg/l

Objemový: 40%

Hmotnostní: 61%

Bezpøedmìtný

Vzhled filmu: Sametovì matný velmi jemnì strukturovaný

Vydatnost:

6-8 m 2 /l v závislosti na povaze a struktuøe podkladù a na zpùsobu nanáení

(orientaèní, uvedeno pro 1 neøedìnou vrstvu na hladkém podkladu)

(Podle normy NF T 30-073)

Doba schnutí : (orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti)

Suchý (dotyk): 2-4 hod.

Dalí vrstva: 24 hod.

Balení: 5 l a 15 l.

Barevné odstíny:

Skladování:

Bílý

odstíny z TOTEM FACADE

V exteriérech na exponovaných plochách nedoporuèujeme pouívat

odstíny, jejich koeficient absorbce sluneèního záøení je vyí ne 0,7 (viz. vzorkovník Totem Facade).

12 mìsícù v originálním neotevøeném balení. Pøechovávejte na místì chránìném

pøed mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny

Øedìní:

Pøíprava výrobku:

Aplikaèní náøadí:

Èitìní náøadí:

Øeïte výhradnì pomocí speciálního øedidla DILUANT SILICATE (urèeno pro

silikátové nátìrové systémy, nikdy neøeïte vodou):

· penetraèní (impregnaèní) vrstva: øedìní cca 30% (max. 50%) v objemu

· vrchní vrstva (pøíp. mezivrstva): øedìní do 5% (mezivrstva cca 10%) v

Pøed pouitím dùkladnì promíchejte a zkontrolujte odstín.

tìtec, vlnìný váleèek se støedním vlasem.

Vodou okamitì po pouití.

Datum vydání: Prosinec 2004

DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZ

Tel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301

E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz


TOL-FACADE SILICATE

Fasádní minerální jednosložková nátěrová hmota na bázi křemičitanu draselného

ve vodní fázi

interiér/exteriér

Podmínky nanáení: Teplota vzduchu a podkladu nesmí bìhem zpracování a schnutí klesnout pod

+5°C a pøesáhnout +25°C. Pøi pøímém sluneèním záøení, deti nebo silném

vìtru doporuèujeme fasádu chránit vhodným zpùsobem, jinak doporuèujeme

aplikaci barev pøeruit a vyèkat lepích podmínek. Zvýená vlhkost a nií

teploty vzduchu mohou výraznì ovlivnit (prodlouit) doby schnutí a zrání

nátìrových hmot. Pøi nanáení nebo zrání za teplot vyích ne 25°C mùe

docházet k pøíli rychlému zasychání a tím k navýení spotøeb a pøípadnì i k

odchylce výsledného odstínu, v krajním pøípadì nemusí pøi vysokých teplotách

dojít k úplné pøemìnì draselného vodního skla na pojivý gel oxidu køemièitého

a po smoèení takto postiené fasádní povrchové úpravy prvním detìm se

nezreagovaná èást barvy mùe vyplavovat a stékat dolù. Plochy a konstrukce,

které nemají být natøeny (okna, dveøe, podlahy apod.) chraòte velmi peèlivì

pøed potøísnìním (maskovací pásky, folie, noviny apod.). Eventuální odstøiky

nebo potøísnìní oèistìte okamitì vodou, po zaschnutí je odstranìní barvy velmi

obtíné. Potøísnìní silikátovou barvou mùe navíc zpùsobit nevratná pokození,

hlavnì na skle, hliníku, keramice apod. Teploty a specifické podmínky bìhem

provádìní prací doporuèujeme zaznamenávat do stavebního deníku.

Podklady: Nenatřené vápenocementové a cementové omítky, beton a jiné minerální

podklady, vápenné a sádrové malty a omítky, cihly, kámen.

Nevhodný na èistou sádru.

Natřené výe uvedené podklady natøené starými dostateènì pøídrnými

silikátovými nebo vápennými nátìrovými hmotami. Neaplikujte vak na staré

organické nátìrové hmoty a povlaky (akrylátové, silnovrstvé, lakové, olejové,

klihové apod.).·Tol Facade Silicate neaplikujte na døevo, kovy, plasty, materiály

a podklady oetøené impregnací (hydrofobizací) proti vodì apod.·U jiných nebo

nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci s Vaím nejbliím

prodejcem.

Pøíprava podkladù:

Nenatřené podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm, musí

být suché, pevné a soudrné (pevnost min. 0,25 Mpa). Nové omítky musí být

dostateènì vyzrálé (optimálnì 28 dnù a více). Podklady nutno oèistit od prachu,

mastných skvrn (napø. zbytky odformovacích olejù) a vech neèistot, které by

mohly sníit pøilnavost nátìrù k podkladu. Pokozená místa nutno opravit dle

charakteru pùvodního podkladu (vhodné vysprávkové malty nebo omítky,

tmely, stìrky apod.). Podklady by mìly být rovné, s rovnomìrnou strukturou

povrchu a savostí. V pøípadì aplikace na podklady problematické

z hlediska výskytu nebo potenciální tvorby plísní, øas apod., doporuèujeme

podklady oetøit pøípravkem ANTI-MOUSSE.

Natřené vhodné a dostateènì pøídrné nátìry oèistit, odmastit, pøípadnì jemnì

pøebrousit. Velmi staré a problematické minerální nátìry radìji odstranit

a podklady následnì peèlivì oèistit (napø. proudem páry). Vechny ostatní nátìry

(organické) nutno beze zbytku odstranit a podklady následnì peèlivì oèistit

(napø. proudem páry). V pøípadì pøítomnosti solných výkvìtù pøipravit podklady

dle povahy a pøíèiny tvorby/výskytu výkvìtù (napø. peèlivé mechanické

odstranìní, aplikace speciálního a nejlépe komplexního sanaèního opatøení

apod.).

V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se

svým nejbliím prodejcem.

Datum vydání: Prosinec 2004

DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZ

Tel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301

E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz


TOL-FACADE SILICATE

Fasádní minerální jednosložková nátěrová hmota na bázi křemičitanu draselného

ve vodní fázi

interiér/exteriér

Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot

Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečné

povrchové úpravy.

Impregnace

Vrchní vrstva

1 vrstva TOL-FACADE SILICATE

øedìného cca 30% DIUANT SILICATE

1 vrstva TOL-FACADE SILICATE

øedìného do 5% DIUANT SILICATE

Specifická doporuèení: · Tol-Facade Silicate nikdy neøeïte vodou.·Nepøidávejte organická barviva

apigmenty.

· Výe uvedená skladba a systém nanáení je doporuèen pro docílení vysoce

kvalitní a velmi trvanlivé fasádní povrchové úpravy. V pøípadì poadavku na

povrchovou úpravy s maximální ivotností a nejvyí odolností (trvanlivostí),

v pøípadì problémovìjích podkladù, v pøípadì provádìní zakázek s výjimeènì

vysokými zárukami (nutno vak zvaovat i s ohledem na poadovaný odstín)

a v jiných opodstatnìných pøípadech, doporuèujeme nanáení 3–vrstvého

nátìrového systému v této skladbì:

1x impregnace Tol-Facade Silicate øedìného cca 50% Diluant Silicate

1x mezivrstva Tol-Facade Silicate øedìného cca 10-15% Diluant Silicate

1x vrchní vrstva Tol-Facade Silicate neøedìného (pøíp. øedìného do 5% v objemu

pomocí Diluant Silicate).

Hygiena a bezpečnost

Hygiena a bezpeènost Vekeré podrobnosti naleznete v bezpeènostním listu

výrobku.Dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely è.352/99 Sb., je pøípravek

klasifikován jako Xi – Drádivý.R 36/38 Drádí oèi a kùi.S(2-) Uchovávejte

mimo dosah dìtí.S23 Nevdechujte páry (aerosoly)S36/37/39 Pouívejte vhodný

ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblièejový tít.

První pomoc: V pøípadì pochybností a pøetrvávají-li pøíznaky, pøivolejte vdy

lékaøe. Pøi styku s kùí odstraòte kontaminované obleèení a pokoku omyjte vodou

a mýdlem. V pøípadì podrádìní vyhledejte lékaøe. Po náhodném poití vypláchnìte

ústa vodou a vyhledejte lékaøe. Nevyvolávejte zvracení, postieného udrujte

v klidu. Jinak se øiïte obecnì platnými pøedpisy.Ve vyzrálém (vyreagovaném)

stavu je výrobek / pøípravek nekodný.

Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.

Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace

nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu

neustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,

e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.

Datum vydání: Prosinec 2004

DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZ

Tel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301

E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines