преузмите овде

indjija.net

преузмите овде

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

www.indjija.net

ИНЂИЈА

28. АВГУСТ 2012.

ГОДИНА I

БРОЈ 8

Цена примерка:

Годишња претплата:

СКУПШТИНА ОПШТИНА

163

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“,

број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине

Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ЈЕДНОГ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

БУРСАЋ СЛОБОДАНУ кандидату изабраном за одборника

СА ЛИСТЕ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ- ВОЈИСЛАВ

КОШТУНИЦА- СРПКО МЕДЕНИЦА, потврђује се мандат

одборника у Скупштини општине Инђија.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње 23. августа

2012. године и траје до истека мандата Скупштине општине

Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у

року од 48 часова од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-185/2012-I

Дана,23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

164

На основу члана 37. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“,бр.16/08,23/08,4/10 и „Службени лист општине

Инђија, бр. 1/2012) и члана132. став 5. Пословника Скупштине

општине Инђија („Службени лист општина Срема“,број 12/08,

25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

Констатује се да Бодирожа Милану престаје мандат члана

Општинског већа општине Инђија, по основу поднете оставке

закључно са 23.августом 2012. године.

II

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-186/2012-I

Дана:23.августа 2012.године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

165

На основу члана 151.став 1. и 2. Пословник Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,25/08,

12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДВА

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је дана, 23.августа 2012. године, због подношења

усмене оставке престао мандат следећим одборницима Скупштине

општине Инђија и то:

1.Стојаковић Драгану – СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац

листе-ГОРАН ЈЕШИЋ и


Број 8, страна број 228

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

2.Батало Милану –СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП)

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-187/2012-I

Дана, 23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

166

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“,

број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине

Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Инђија

кандидатима изабранима за одборнике и то:

1.ТРБОВИЋ АЛЕКСАНДРИ - СА ЛИСТЕ ГОРАН

ЈЕШИЋ,носилац листе-ГОРАН ЈЕШИЋ,

2.ПРИБИЋ АНИ - СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП)

II

Мандат одборника наведених у тачки I ове Одлуке траје до истека

мандата Скупштине општине Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у

року од 48 часова од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-188/2012-I

Дана,23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

167

На основу члана 151.став 1. и 2. Пословник Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,25/08,

12/09, 33/09, 11/10 и 32/10)

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДВА

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је дана, 23.августа 2012. године, због подношења

усмене оставке престао мандат следећим одборницима Скупштине

општине Инђија и то:

1.ТРБОВИЋ АЛЕКСАНДРИ – СА ЛИСТЕ ГОРАН

ЈЕШИЋ,носилац листе-ГОРАН ЈЕШИЋ и

2.ПРИБИЋ АНИ –СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП)

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-189/2012-I

Дана, 23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

168

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“,

број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине

Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Инђија

кандидатима изабранима за одборнике и то:

1.ХЕРЕТЕК ЂУРИ - СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац листе-ГОРАН

ЈЕШИЋ,

2.ШАША МИЛАНУ - СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМО-

КРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП).

II

Мандат одборника наведених у тачки I ове Одлуке траје до истека

мандата Скупштине општине Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у

року од 48 часова од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.


Број 8, страна број 229

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

II

Број:02-190/2012-I

Дана,23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

169

На основу члана 151.став 1. и 2. Пословник Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,25/08,

12/09, 33/09, 11/10 и 32/10)

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДВА

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је дана, 23.августа 2012. године, због подношења

усмене оставке престао мандат следећим одборницима Скупштине

општине Инђија и то:

1. Херетек Ђури – СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац листе-

ГОРАН ЈЕШИЋ и

2. Шаша Милану –СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП)

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-191/2012-I

Дана, 23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

170

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“,

број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине

Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Инђија

кандидатима изабранима за одборнике и то:

1. ФИЛИПОВИЋ ПЕТРУ - СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ, носилац

листе - ГОРАН ЈЕШИЋ,

2. БОДИРОЖА МИЛАНУ - СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМО-

КРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП).

Мандат одборника наведених у тачки I ове Одлуке траје до истека

мандата Скупштине општине Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у

року од 48 часова од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-192/2012-I

Дана,23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

171

На основу члана 37. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“,бр.16/08,23/08,4/10 и „Службени лист општине

Инђија, бр. 1/2012) и члана132. став 5. Пословника Скупштине

општине Инђија („Службени лист општина Срема“,број 12/08,

25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Горану Јешићу, престаје функција Председника општине

Инђија, по основу поднете оставке закључно са 23.августом 2012.

године.

II

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-184/2012-I

Дана:23.августа 2012.године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

172

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Службени

гласник РС“,број ) члана 63. Статута општине Инђија („Службени

лист општина Срема“,бр.16/08,23/08,4/10 и „Службени лист општине

Инђија, бр. 1/2012) и члана 78. Пословника Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“,број 12/08, 25/08, 12/09,

33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА

МАНДАТА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је Филиповић Синиши, дана 23.августа 2012.


Број 8, страна број 230

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

године, престао мандат заменика Председника општине Инђија пре

истека времена на који је изабран, због подношења оставке Председника

општине.

II

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-194/2012-I

Дана:23.августа 2012.године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

173

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Службени

гласник РС“,број ) члана 63. Статута општине Инђија („Службени

лист општина Срема“,бр.16/08,23/08,4/10 и „Службени лист општине

Инђија, бр. 1/2012) и члана 78. Пословника Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“,број 12/08, 25/08, 12/09,

33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је због подношења оставке Председника

општине Инђија, дана 23. августа 2012. године, престао мандат,

следећим члановима Општинског већа општине Инђија:

1. Адам Зорану,

2. Бегић Маји,

3. Купрешанин Драгану,

4. Момчиловић Жељку,

5. Путник Гроздани,

6. Радосављевић Соњи и

7. Ковачевић Жељку.

II

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-195/2012-I

Дана:23.августа 2012.године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

174

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 1. Закона

о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“; број 129/07),

члана 53.став 1 Статута општине Инђија („Службени лист општина

Срема“,бр.12/08, 23/08 4/10 и „Службени лист општине Инђија“,

бр.1/12) и члана 70. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број:12/08, 25/08, 12/09,

33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23.августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

Петар Филиповић из Инђије, изабран је за Председника општине

Инђија.

II

Мандат именованог почиње 24. августа 2012. године и траје до

истека мандата Скупштине општине Инђија.

III

По истеку мандата, или у случају разрешења пре истека мандата,

именовани се распоређује у Општинској управи општине Инђија,

на радно место које одговара врсти и степену његове стручне спреме,

знању и способностима.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-193/2012-I П р е д с е д н и к,

Дана:23.августа 2012.године

И н ђ и ј а

Александар Ковачевић, с.р.

175

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 1. став 4. Закона

о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“; број 129/07),

члана 53.став 4.Статута општине Инђија („Службени лист општина

Срема“, бр.12/08, 23/08 4/10 и „Службени лист општине Инђија“,

бр.1/12) и члана 71. Став 4. Пословника Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број:12/08, 25/08, 12/09,

33/09, 11/10 и 32/10)

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

МИЛАН БОДИРОЖА из Инђије, изабран је за заменика

Председника општине Инђија.

I

II

Мандат изабраног заменика Председника општине траје од

24.августа 2012. године до истека мандата Скупштине општине

Инђија.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-200/2012-I П р е д с е д н и к,

Дана:23.августа 2012. године,

И н ђ и ј а

Александар Ковачевић, с.р.


Број 8, страна број 231

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

176

На основу члана 32. став 1. тачка 12, члана 45. и члана 50. став

1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/07), члана 37. став 1. тачка 12. и члана 56. Статута општине

Инђија ( „Службени лист општина Срема“, број 16/08, 23/08 и 4/10

и „Службени лист општине Инђија“ број 1/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23.августа

2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

У састав Општинског већа општине Инђија изабрани су следећи

чланови:

1.Зоран Адам,

2.Ружа Авалић,

3.Маја Бегић,

4.Золтан Берта

5.Маја Каназир,

6.Жељко Ковачевић,

7.Драган Купрешанин,

8.Жељко Момчиловић,

9.Гроздана Путник,

10.Соња Радосављевић,

11.Синиша Филиповић.

II

Председник општине, Петар Филиповић је председник

Општинског већа.

III

Заменик Председника општине, Милан Бодирожа, је члан

Општинског већа по функцији.

IV

Мандат чланова Општинског већа траје од 24.августа 2012.године

до истека мандата Скупштине општине Инђија.

V

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-201/2012-I П р е д с е д н и к,

Дана:23.авгиста 2012. године

И н ђ и ј а

Александар Ковачевић, с.р.

177

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), и члана 54. став 1.Статута

општине Инђија („Службени лист општина Срема“, бр.16/08, 23/08,

4/10 и Службени лист општине Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДВА

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

онстатује се да је дана, 23.августа 2012. године, престао мандат

следећим одборницима Скупштине општине Инђија и то:

1. Филиповић Петру – СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац

листе-ГОРАН ЈЕШИЋ, из разлога што је именовани изборан за

Председника општине Инђија,

2. Бодирожа Милану –СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП), из разлога што је именовани изборан

за заменика Председника општине Инђија.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-197/2012-I

Дана, 23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.

178

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“,

број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист

општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине

Инђија, бр.1/12),

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Инђија

кандидатима изабранима за одборнике и то:

1.СУНЧИЦИ БОЖИЋ - СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац

листе-ГОРАН ЈЕШИЋ,

2.АЛЕКСАНДРИ САНЧАНИН - СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕ-

МОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП).

II

Мандат одборника наведених у тачки I ове Одлуке траје до истека

мандата Скупштине општине Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у

року од 48 часова од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-198/2012-I

Дана,23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.


Број 8, страна број 232

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

179

На основу члана 151.став 1. и 2. Пословник Скупштине општине

Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,25/08,

12/09, 33/09, 11/10 и 32/10)

Скупштина општине Инђија је на сеници одржаној 23.августа

2012. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДВА

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Констатује се да је дана, 23.августа 2012. године, због подношења

усмене оставке престао мандат следећим одборницима Скупштине

општине Инђија и то:

1.БОЖИЋ СУНЧИЦИ – СА ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац

листе-ГОРАН ЈЕШИЋ и

2.САНЧАНИН АЛЕКСАНДРИ –СА ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) СОЦИЈАЛ ДЕ-

МОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП)

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-199/2012-I

Дана, 23.августа 2012. године

И н ђ и ј а

Председник,

Александар Ковачевић, с.р.


Број 8, страна број 233

Службени лист општине Инђија Уторак, 28 август 2012

САДРЖАЈ

Бр. акта Назив акта Страна Бр. акта Назив акта Страна

Скупштина општине

163

164

165

166

167

168

169

170

171

Одлуку о потврђивању једног мандата одборника

у Скупштини општине

Решење о престанку мандата једном члану

Општинског већа

Решење о констатовању престанка два манатаодборника

Одлуку о потврђивању два мандата одборника

у Скупштини општине Инђија

Решење о констатовању престанка два мандата

у Скупштини општине Инђија

Одлуку о потврђивању два мандата одборника

у Скупштини општине Инђија

Решење о констатовању престанка два

мандата одборника у Скупштини општине

Инђија

Одлуку о потврђивању два мандта

одборника у Скупштини општине Инђија,

Решење о констатовању престанка функције

Председнику општине Инђија

227

227

227

228

228

228

229

229

229

172

173

174

175

176

177

178

179

Решење о констатовању престанка

мандата заменику Председника Општине

Инђија

Решење о констатовању престанка

мандата Општинском већу општине

Инђија

Решење о избору Председника Општине

Инђија

Решење о избору заменика Председника

општине Инђија

Решење о избору Општинског већа општине

Инђија

Решење о констатовању престанка два

мандата одборника у Скупштини општине

Инђија

Одлука о потврђивању два мандата

одборника у Скупштини општине Инђија,

Решењео констатовању престанка два

мандата одборника у Скупштини општине

Инђија

229

230

230

230

231

231

231

232

More magazines by this user
Similar magazines