Izveštaj o pilot projektu - popis neizgrađenog građevinskog zemljišta

skgo.org

Izveštaj o pilot projektu - popis neizgrađenog građevinskog zemljišta

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim

pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovodenja istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge

nekomercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznačenje imena. U slučaju da se na bilo koji nacin vrši

izmena ovih pisanih materijala bez izričitog pisanog odobrenja The Urban Institute, neophodno je dopisati sledeći

tekst izjave o odricanju od odgovornosti: "Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zaključci, preporuke i mišljenja

data ovde automatski ne odražavaju zaključke, preporuke i mišljenja izvornog autora."

DECATUR OFFICE: 436 AVERY STREET ● DECATUR, GA 30030

VOICE: 404.378.0989 ● FAX: 404.806.6257

HOME OFFICE: 5050 WAGON TRACE ● BIRMINGHAM, AL 35242


Izveštaj o pilot projektupopis neizgrañenog

grañevinskog zemljišta

Sadržaj

1 Uvod............................................................................................................................. 3

1.1 Cilj i obim projekta................................................................................................. 3

1.2 Dosadašnje aktivnosti ........................................................................................... 3

2 Potrebni podaci ............................................................................................................ 3

2.1 Podaci o ekonomskom razvoju i prostorni podaci................................................. 3

2.2 Meta podaci .......................................................................................................... 4

2.3 Povezivanje tabularnih i prostornih podataka ....................................................... 5

2.4 Slaganje ................................................................................................................ 5

2.5 Pitanje jezika......................................................................................................... 5

3 Stanje postojećih podataka .......................................................................................... 5

3.1 Izgled vs. Funkcija................................................................................................. 5

3.1.1 Tabelarni prikazi i baze podataka .................................................................. 6

3.1.2 CAD i baze prostornih podataka.................................................................... 7

3.2 Pitanja kvaliteta..................................................................................................... 7

3.3 Obuka ................................................................................................................... 8

3.3.1 Proces dokumentovanja ................................................................................ 8

3.3.2 Standardi ....................................................................................................... 9

4 Sprovoñenje pilot projekta na drugim mestima ............................................................ 9

4.1 Preduslovi ........................................................................................................... 10

4.1.1 Organizacioni............................................................................................... 10

4.1.2 Kadrovski ..................................................................................................... 11

4.1.3 Mreža........................................................................................................... 11

4.1.4 Softver ......................................................................................................... 11

4.1.4.1 Baza prostornih podataka..................................................................... 11

4.1.4.2 Interfejs................................................................................................. 12

4.1.5 podaci .......................................................................................................... 12

4.1.5.1 Parcele ................................................................................................. 12

4.1.5.2 Lokacije adresa .................................................................................... 13

4.1.5.3 Digitalni orto snimci .............................................................................. 13

4.2 Proces................................................................................................................. 16

4.2.1 Preporučeni redosled koraka....................................................................... 16

4.2.2 Prateće potrebe i koraci............................................................................... 17

4.3 Obuka na temu podataka.................................................................................... 18

4.4 Obuka na temu softvera...................................................................................... 18

4.4.1 Različiti nivoi obuke ..................................................................................... 18

4.4.2 Aktivnosti ..................................................................................................... 19

DECATUR OFFICE: 436 AVERY STREET ● DECATUR, GA 30030

VOICE: 404.378.0989 ● FAX: 404.806.6257

HOME OFFICE: 5050 WAGON TRACE ● BIRMINGHAM, AL 35242


5 Zaključak i naredni koraci........................................................................................... 19

6 Prilog 1: Upravljanje konverzijom karaktera ............................................................... 21

6.1 Problem .............................................................................................................. 21

DECATUR OFFICE: 436 AVERY STREET ● DECATUR, GA 30030

VOICE: 404.378.0989 ● FAX: 404.806.6257

HOME OFFICE: 5050 WAGON TRACE ● BIRMINGHAM, AL 35242


Report on the Pilot for Vacant Land Inventories Page 4

The Urban Institute

May 16, 2008

6.2 Rešenje .............................................................................................................. 21

7 Prilog 2: Rešavanje problema dislokacije mapa ........................................................ 23

7.1 Vrednost kvad listova (Quad Sheets) ................................................................ 23

7.2 Transformacija kvad listova - snimaka u prostorne podatke ............................. 24

7.3 Kvad listovi za korisnike GIS .............................................................................. 24

Zaključak .................................................................................................................. 25

8 Prilog 3: Dizajn baze podataka................................................................................... 26

8.1 Dijagram.............................................................................................................. 27

8.2 Spisak tabela ...................................................................................................... 28

8.2.1 Tabela: complete_address ......................................................................... 28

8.2.2 Izgled: complete_address_view .................................................................. 28

8.2.3 Tabela: complete_data ............................................................................... 29

8.2.4 Izgled: complete_data_view ........................................................................ 29

8.2.5 Tabela: complete_title ................................................................................. 31

8.2.6 Izgled: complete_title_view ......................................................................... 32

8.2.7 Tabela: field3_prefix ................................................................................... 32

8.2.8 Tabela: field4_root_parcel .......................................................................... 33

8.2.9 Tabela: worksheet_address ........................................................................ 33

8.2.10 Tabela: worksheet_field11 ........................................................................ 33

8.2.11 Tabela: worksheet_field14 ........................................................................ 34

8.2.12 Tabela: worksheet_field15 ........................................................................ 34

8.2.13 Tabela: worksheet_field16 ........................................................................ 34

8.2.14 Tabela: worksheet_field2 .......................................................................... 34

8.2.15 Tabela: worksheet_field6 .......................................................................... 35

8.2.16 Tabela: worksheet_subtitle1 ..................................................................... 35

8.2.17 Tabela: worksheet_subtitle2 ..................................................................... 35

8.2.18 Tabela: worksheet_title ............................................................................. 35

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 5

The Urban Institute

16. maj 2008.

1 Uvod

Program Podsticaj ekonomskom razvoju opština (MEGA) koji finansira USAID radi na

popisivanju neizgrañenog grañevinskog zemljišta u opštinama Srbije. Geografija je

osnovni element inventarisanja pošto je parcela jedinica koja se koristi za brojanje

neizgrañenog zemljišta. Parcele imaju svoju lokaciju koja u značjanoj meri odreñuje

njenu vrednost. Mapa je alat i za analizu i za najsažetije izražavanje rezultata.

Geografski informacioni sistemi (GIS) omogućavaju praktično sprovoñenje takve

analize.

1.1 Cilj i obim projekta

Program MEGA sprovodi pilot projekat kako bi sproveo test GIS-a kao komponente

sastavljanja inventara zemljišta. Ovaj pilot projekat je bio ograničen na dve opštine:

Užice i Zrenjanin. Cilj pilot projekta je da obe lokalne samouprave osposobi za

sastavljanje i tabularnog i kartografskog inventara. Postoje neka prateće pitanja vezana

za prostorne podatke koje je potrebno razmotriti kako bi se na najbolji način

maksimalno iskoristili napori. Ti problemi su automatski postali deo pilot projekta. I,

povezani su sa geometrijskim integritetom prostornih podataka – da li poligoni

funkcionišu adkevatno – i stvarnom lokacijom mapa. Neke organizacione aktivnosti su

značjano doprinele uspešnoj realizaciji GIS, čak i u okviru ograničene aktivnosti kao što

je inevntarisanje zemljišta. Više detalja na ovu temu možete naći u poglavlju

Sprovoñenje pilot projekta na drugim mestima, u kome se nalazi niz preporuka za

realizaciju rezultata pilot projekta.

1.2 Dosadašnje aktivnosti

U okviru realizacije ovog pilot projekta organizovana su dve posete. Prva je obuhvatila

opštu procenu situacije i dvodnevni trening na temu GIS u Zrenjaninu, štp je i

dokumentovano u izveštaju. Druga poseta se usredsredila na implementaciju. U Užicu

je poseta obuhvatila premeštanje podataka iz gomile Excel tabela u odgovarajuću

standardnu SQL bazu podataka i povezivanje sa postojećim GIS koji je posebno

dokumentovan. U Zrenjaninu nije pokrenuto formiranje inventara, pa se sa

dizajniranjem i instaliranjem baze podataka može krenuti od nule, a zatim ga povezati

sa prostornim podacima u prethodno instaliranoj bazi podataka.

2 Potrebni podaci

2.1 Podaci o ekonomskom razvoju i prostorni podaci

Podaci potrebni za inventar neizgrañenog zemljišta mogu obuhvatiti neke ili sve

elemente baze podataka o ekonomskom razvoju, a prioriteti u ovovm smislu će se

razlikovati po opštinama. U bazi prostornih podataka, ovi elementi podataka se

reflektuju kao podloge mape. Najčešće osnovne podloge su:


Parcele sa informacijama o neizgrañenom zemljištu

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 6

The Urban Institute

16. maj 2008.

Komunalna infrastruktura
vodovodni kapacteti

kanalizacioni kapaciteti

postojeći električni vodovi

Svaka činjenica koja se može opisati prema lokaciji i smanjiti rizik poslovanja je

kandidat za uključivanje GIS-a ekonomskog razvoja. Najšire korišćene podloge za

podršku procesu donošenja odluka, uključujući i oblast ekonomskog razvoja, su

opisane u Okvirnom standardu za podatke koji je objavio Americki federalni odbor za

geografske podatke (U.S. Federal Geographic Data Committee (FGDC)). Okvirni

podaci su poreñani po abecedbnom redu:

1. Katastarski podaci

2. Digitalni orto snimci

3. Geodetska kontrola

4. Vladine jeidnice

5. Hidrografija

6. Transport

Podloga vezana za ekonomski razvoj najčešće daje piroirtet transportnim kapacitetima:

glavni putevi, pruge, itd. Lokacije sa značjanim komercijalnim kapacitetima mogu biti

bitne u smislu opisivanja dostupnosti usluga i snabdevanja eventualnih privrednih

subjekata. Na mestima gde je konfiguracija terena značajan faktor, razdvajanje putnih i

železničkih linija od susednih parcela i kote mogu da čine važan deo baze podataka.

Bez obzir na to koje su podloge izabrane da se odmah dizajniraju bitno je voditi računa

o geodetskoj kontroli. Geodetska kontorla se odnosi na osnovna merenja kako bi se

lokacije na mapi poklapale sa onima na terenu. Bez toga, GIS gubi veliki deo

funkcionalnosti. Odnosi koje analizira baza prostornih podataka neće postojati ako se

koordinate lokacija na različitim podlogama ne poklapaju. U katastarskom mapiranju,

geodetska kontrola je često zasnovana na “reperima”, fiksnim tačkama na zemlji čije

su koordinate precizno izmerene i objavljene. Kod manje zahtevnih aplikacija, digitalni

ortofoto snimci često funkcionišu kao delotvorna kontrola.

2.2 Meta podaci

Sadašnji interes je da se jednostavno prikupi što više podataka. Meñutim, problem

upravljanja tim podacima će se veoma brzo pojaviti. Za to je potrebno posedovati meta

podatke, kataloški opis informacija u bazi podataka, i prostornoj i tabularnoj. Ovu

potrebu je naročiot bitno zadovoljiti kod prostornih podataka pošto je potrebno

poznavati informacije o sistemu projekcije i koordinatnom sistemu. Bez toga, podaci

mogu biti beskorisni, a naročito imajući u vidu postojeći nivo razvijenosti gde su detalji

koordinatnog sistema i projekcija često pobrkani. U nekim slučjaevima su podaci

udaljeni čak sedam miliona metara od mesta gde njihovi kreatormi misle da se nalaze.

Meñunarodna organizacija za standarde (The International Standards Organization

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 7

The Urban Institute

16. maj 2008.

(ISO)) kao standard za digitalne prostorne podatke objavljuje standared 19115.

CatMDEdit (http://catmdedit.sourceforge.net/), editor meta podataka, je instaliran u

Zrenjaninu tokom prve posete.

2.3 Povezivanje tabularnih i prostornih podataka

Neke od mogućih informacija su najčešće u obliku tabularnih podataka: tabelarni prikazi

strukutuirani kao Microsoft Word dokumenti, itd.. Da bi ovi podaci bili integrisani u GIS,

podaci koji se koriste kao imena za geografska mesta se moraju u potpunosti poklapati.

Na primer, brojevi parcela se moraju identično izražavati: “05483\11” i “5483\11” se ne

mogu poklopiti bez upotrebe prilično sofisticirane tehnike. Ovo je moguće prevazići, ali

se stvara dodatna frikcija u sistemu.

Preporučena struktura baze podataka za obe parcele i adrese se nalazi u prilozima.

Dosledna upotreba ovih struktura kod svake baze podataka će omogućiti uklapanje

podataka.

2.4 Slaganje

Veoma je bitno postići slaganje tabularnih i prostornih podataka pošto se pripremaju

potpuno dovojeno, a najizraženiji primer su parcele. Odvojen razvoj unos različitih vrsta

podataka može značiti da tabularni podaci nisu odgovarajući u smislu priključivanja

podlogama sa prostornim podacima za mapiranje i analizu.

2.5 Pitanje jezika

Slova srpskog jezika mogu da predstavljaju barijeru premeštanju podataka iz jednog

paketa u drugi. Korisnici podataka ovde su naviknuti na borbu sa raznim konverterima

specifičnim za odgovarajuću aplikaciju. Ovo se urušava kada se radi sa mnogo širim (i

divljim) svetom prosotornih podataka. Srećom, postoji besplatni univerzalni konverteri

koji će konvertovati podatke koji ulaze i izlaze iz baze podataka, ili bilo koji drugi softver.

Važno je nepomenuti da Microsoft SQL Server, koji je izgleda u širokoj upotrebi, koristi

veoma neuobičajen sistem šifriranja. Ovim šiframa se može upravljati sa istim

univerzalnim konverterom.

Primer upotrebe univerzalnog konvertera je dat u prilozima.

3 Stanje postojećih podataka

3.1 Izgled vs. Funkcija

Jedan od najvećih problema sa podacima trenutno je problem podataka koji su

sastavljani za potrebe jednog izveštaja, ili podataka koji se pojavljuju na ekranu na

odreñeni način, umesto da se unapred pretpostavi da će se iste informacije koristiti u

više navrata. Na primer, puno podataka se u tabelarne prikaze unosi više puta, umesto

da se po potrebi izvlače iz baze podataka. Tabelarne prikaze je lako koristiti ali nisu

strukuirani kao baza podataka. Na primer, teško je koristiti jedan tabelarni prikaz za

pretraživanje informaijca u drugoj tabeli. Najčešće se osnovne informacije – parcele,

adrese, imena, itd. – unose više puta u više tabelarnih prikaza čime se dekoncentrišu i

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 8

The Urban Institute

16. maj 2008.

komplikuju informaciji. Svaki unos sa sobom nosi mogućnost greške, greške u pisanju,

unos u pogrešnu kolonu, itd.

3.1.1 Tabelarni prikazi i baze podataka

Tabelarni prikazi nisu poželjna opcija za unos i skladištenje podataka zato što:

• .xls je format za jednog korisnika, dok su podaci potrebni za donošenje odluka

na nivou preduzeća;

• podaci koji imaju odreñenu vrednost treba da budu zaštićeni sa redovnim

centralnim bekapom i različitim nivoima dozvola.

• podaci treba da budu dostupni različitm klijentima: tabelarni prikazi, GIS klijent,

web strane, itd.

• podaci su ranjivi na probleme kvaliteta. Ponovljene vrednosti se unose više puta

što nedoslednost čini malo verovatnom.

• podatke je teško pridružiti prostornim podacima. Ponekad je ovo rezultat dizjana,

a ponekad samo pitanje kvaliteta podataka.

Skladištenje podataka u standardnu relacionu (SQL) bazu podataka će omogućiti

prevazilaženje navedenih poteškoća. Relacione baze podataka su različite od

tabelarnih prikaza. Dizajnirane su da svaku informaciju uskladište samo jedanput.

Jednom uskladištene podatke je jednostavno kontolisati i utvrditi da li postoje greške i

propusti. Kada se neki unos menja, menja se na svim drugim mestima. Informacije koje

se ponavljaju su povezane ključnim poljem. Pojednostavljeno objašnjenje u daljem

teksu pokazuje kako to funkcioniše. Imena gradova u Tabeli 1 se jedanput skladište i

koriste na svim mestima gde us potrebne: kao deo adrese ili su povezane sa drugim

informacijama. Vrednosti (brojevi) su ključevi koje baza podataka koristi da bi imena

gradova povezala sa Tabelom 2 ili ostalim tabelama. Ovo očigledno za korisnike nije

dobar način za pregled podataka. Generalno, tabele su samo za skladištenje podataka

– i retko, ili nikada ih ne vide korisnici. Korisnici vide "prikaze (views)" podataka. Čini se

kao da se podaci ponavljaju, što nam omogućava upotreba ključeva.

Skladištenje podataka

Šta vidi korisnik

Tabela 1 Tabela 2 Prikaz

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 9

The Urban Institute

16. maj 2008.

234 Ova ulica

678 Ta i ta ulica

Ključ

Ključ – ime grada

Adrese

263 Neka druga ulica

904 Bulevar drveca

165 Put cveca

1

1

2

3

3

3

4

2

5

1

Ključ

Ime grada

1

Uzice

2

Zrenjanin

3

Subotica

Adrese

234 Ova ulica, Uzice

678 Ta i ta ulica, Subotica

263 Neka druga ulica,

Subotica

904 Bulevar drveca, Zrenjanin

165 Put cveca, Uzice

Kada se podaci snime u tabeli, put ka ponovnoj upotrebi podataka je težak. Što se tiče

kvaliteta, importovanje podataka zahteva pregled podataka tokom čega se pitanja

kvalitea postavljaju kap prva. Prevoñenje užičkih podataka iz tabelarnog pregleda u

bazu podataka je trajalo dva dana i preko 30 strana dokumentacije. Potreban nivo

sposobnosti je najčešće mnogo viši nego onaj nivo koji je dostupan.

3.1.2 CAD i baza prostornih podataka

Odnos izmeñu Computer Aided Design (CAD) i baze prostornih podataka je analogan

sa odnosom izmeñu tabelarnih prikaza i baza podataka. CAD, najčešće AutoCAD

softver je u širokoj upotrebi. AutoCAD fajlovi su organizovani za pregled. Vrsta linije,

boja, itd. su specifikovani po podlogama podataka: različiti delovi objekta mogu na kraju

da se nañu na različitim podlogama. Na primer, granice parcele se mogu crtati u dve

boje: jedna za strane i druga za stranu koja se iviči sa ulicom. Različite boje zahtevaju

različite podloge. Izgledaju lepo kada se štampaju, ali je analiza podataka teška.

Prostorna analiza podrazumeva ponovno sklapanje cele parcele pre početka radova,

što je najčešće težak tehnički posao. Pored toga, opisne informacije se vezuju za

prostorne objekte (parcela, zgrada, itd.) koji su često unešeni samo kao oznaka, što je

slučaj u Užicu. Identifikatori parcela postoje samo kao oznake u podacima koje dobijaju

u AutoCAD formatu. Mnogo tih istih oznaka nisu locirane na istom mestu kao objekat

koji opsiuje. Puno napora je neophodno da bi se oznake poklopile precizno sa svakom

parcelom u GIS-u na način koji omogućava prostornu analizu, ili makar pravljenje

precizne liste brojeva parcela za predstavljene parcele.

Neke aktivnosti sa CAD se mogu osmisliti da pomeraju podatke iz i u bazu prostornih

podataka. Taj dizajn mora da bude sveobuhvatan, i da obuhvata i same podatke, sve

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 10

The Urban Institute

16. maj 2008.

alate za upotrebu podataka i radne procese. Razumno je pretpostaviti da takav dizajn

nije norma.

3.2 Pitanja kvaliteta

Kvalitet prostornih podataka utiče na njihovu korisnost. Prostorni podaci su najkorisniji

kada su kao zamenjivi delovi sa poznatim karakteristikama i pouzdanim učinkom. Što

više prostornih podaci "odlutaju" od svoje uloge kao zamenjivih delova, postaju sve

skuplji u smislu vremena i rada. Neki digitalni podaci je toliko teško zameniti da je

njovhoa vrednost skoro jednaka vrednosti podataka u papirnom obliku: možete da ih

razgledate ali automatske operacije neće funkcionisati. Prostorni podaci ispitivani tokom

porjekta imaju i neke bitne zajedničke probleme vezane za kvalitet. Problemi su

predstavljeni u tabeli.

Pitanja kvaliteta

Projekcije i poziciona preciznost

Integritet prostornih objekata

Skladištenje i dizajn podataka

Opis

Kao što je i naglašeno u izveštajima, korisnici

često pogrešno tumače projekcije koje koriste,

a lokalne mape su često dislocirane. U

Zrenjaninu, posmatrane lokacije se razlikuju

od lokalnih mapa za 1 kilometar sever-južno i

½ kilometara istok-zapda. Važno je obezbediti

i metod za utvrñivanje projekcije koja se koristi

i izmeriti i ispraviti eventualnu dislociranost.

Svaki niz podataka o parcelama koji je bio

predmet istraživanja je imao parcele koje nisu

mogle da se koirste u automatizovanim

procesima zbog grešaka u geometriji

podataka.

Tabularni podaci su najčešće evidentiranin u

tabelarnim prikazima sa pratećim problemima

opsianim u odeljku Tabelarni prikazi i baze

podataka.

3.3 Obuka

U Zrenjaninu je organizovan trodnevni trening na temu GIS. Obuka je sprovedena na

standardan način i pokrenula je neke eksperimente. Obuka je bila fokusirana na dva

važna aspekta GIS prakse kojima je u svakom slučaju neophodno posvetiti pažnju u

Zrenjaninu i mnogim drugim mestima. Proces dokumentovanja je od ključnog značaja

za inventar zemljišta kao fokusa ovog projekta. Standardi nisu. Standardi obuke su

povezani sa dugoročnom dobrobiti inventara zemljišta i GIS projektima koji ih

podržavaju, ali su oni izvan sfere ovog projekta. Zarad potpunosti, poslednje je opisano

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 11

The Urban Institute

16. maj 2008.

ukratko da bi se razbile neke zablude koje proističu iz publikacija GTZ-a i da bi se

ukazalo na neke probleme koje bi trebalo da reši grupa ljudi koja koristi GIS u Srbiji.

3.3.1 Proces dokumentovanja

Jedan od najvećih problema u smislu osposobljavanja osoblja je sposobnost da se

institucionalizuju informacije umesto da se obučavaju pojedinci koji kad tad napuštaju

radno mesto. Samo je užički Vodovod održavao proces dokumentovanja umesto

jednostavnog obučavanja pojedinaca. U njihovom slučaju dokumentacija je u formi .avi

fajlova, multimedijalnih “filmova” koji beleže svaki klik i unos. Ovo je odličan metod

dokumentovanja ali zahteva puno vremena.

Wiki-wiki, interaktivni internet sajtovi koji korisnicama dozvoljavaju editovanje su postali

standardan alat za dokumentovanje. Većina "open source" projekata održavaju svoju

dokumentaciju na isti način. I mi u Spatial Focus koristimo isti metod. Naš

desetogodišnji proces dokumentovanja i prilagoñena šifra su naš najvredniji resurs.

Wiki-wiki je instaliran u Zrenjaninu i obuhvaćen obukom kao sporedno tema. Ako se želi

uspešno uspostaviti dokumentovanje, potrebno je identifikovati stalne korisnike GIS-a i

organizovati posebnu obuku. Uvoñenje wiki-wiki nije odmah bilo uspešno zbog

haotičnog dolaženja i odlaženja učesnika obuke kao i zbog mešane strukture učesnika.

Obuka na temu wiki-wiki i dokumentovanje će biti uspešna samo ako je fokusirana na

one koji će izvući korist. Dokumentovanje je ključno za postizanje rentabilnosti digitalnih

podataka, upravljanje podacima i stvaranje kulture dolednosti digitalnih podatka u

preduzećima.

Dokumentovanje u Zrenjaninu je “zasejano” putem pravljenja beleški tokom projekta i

dokumentacijom koju je kao svoj doprinos dao Spatial Focus preko svog wiki-wiki.

Trenutno se nalaze na serveru Spatial Focus, ali se mogu lako prebaciti na server

Zrenjanina.

3.3.2 Standardi

Ključni standardi koji se koriste u oblasti GIS-a širom sveta se čine potpuno nepoznati

korisnicima GIS-a u opštinama obuhvaćenim ovim projektom. Korisnici GIS zbog toga

ostaju bez mogućnosti upotrebe spoljnjih refernci u odnosu na koje će meriti korisnost

podataka kojima rukovode i softvera koji koriste. Nepostojanje informacija o

standardima ostavljaju korisnike GIS-a na milost i nemilost provajderima ovih usluga.

Priručnik GTZ-a pruža površan pregled nekih važnijih standarda. Na žalost, stvara i

pogrešan utisak da Meñunarodna organizacija za standarde (ISO) obezbeñuje GIS

standarde besplatno. Kamo lepe sreće. Njihovi standardi najćešće koštaju najmanje

nekoliko hiljada američkih dolara. Upravo zbog toga, jedini standard koji preporučujemo

je standard meta podataka (ISO 19115). Cena standarda je 216 švajcarskih franaka,

što je prema trenutno važećem kursu oko 230 američkih dolara. Implementira se na

odgovarajući način u "open source" aplikaciji 1 , što je već pomenuto u prethodnim

izveštajima. Implementacija meta podataka, kao važan apekt GIS implementacije se

može realizovati korišćenjem ove aplikacije. Može se koristiti i kao referenca za

1 CatMDEdit metadata editor (http://catmdedit.sourceforge.net/)

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 12

The Urban Institute

16. maj 2008.

procenu implementacije met podataka putem drugih softvera.

Standardi meñusobne funkcionalnosti, koje najvećim delom objavljuje Open Geospatial

Consortium (OGC), su dostupni za besplatno preuzimanje. Korisnici GIS u Srbiji nailaze

na od ovih standarda. Na primer, užički Vodovod se konkretno raspitivao za Web

Mapping Services (WMS) i Web Feature Services (WFS).

Postoje nijanse vezane za standarde meñusobne funkcionlanosti koje zahtevaju

ispitivanje. Na primer, ESRI proizvodi imaju OGC sertifikat da su usklañeni sa

standardom Simple Features. Ovaj standard omogućava korišćenje podatka na

različitim platformama i omogućava specifične funkcionalnosti: meñutim, trenutno je

sertifikovanje ograničeno na korišćenje korz interfejs Computer Object Model (COM).

Rečeno jednostavnim jezikom, to znači da morate da napišete šifru kako biste koristili

“Simple Features”. To baš i nije jednostavno.

Jednostavniji način korišćenja Simple Features je kroz baze podataka na nivou

korisnika koje zahtevaju sertifikat SFSQL (Simple Features for SQL). Poslednje je

standard pod kojim se sertifikuje PostGIS. Kao i Like CatMDedit, PostGIS se može

koristiti direktno i može služiti kao refrenca za procenu ostalih implementacija baze

podataka.

Razumevanje standarda može pomoći održiv razvoj GIS-a i sprečiti opterećujuće

buduće troškove. To je važna tema koju treba praktično da istražuju grupe korisnika.

Bilo bi od koristi ovu temu držati što dalje od centralnih organa koji su skloni traženju

rešenja kroz zakonsko definisanje. Istorija ovakvih zakonskih rešenja je na mnogim

mestima bila negativna i pod snažnim uticajem provajdera i poltičkih pitanja koja samo

odmažu.

4 Sprovoñenje pilot projekta na drugim mestima

Pilot rpojekat je realozovan kroz dve posete Srbiji uz sprovoñenje i drugih aktivnosti.

Tokom prve posete ispitivani su podaci, instaliran softver i organizovana obuka. tokom

druge posete je razvijen dizajn baze podataka i interfejs za sastavljanje popisa zemljišta

u Zrenjaninu koji radi u okviru GIS.

Tokom realizaije pilot projekta posetioci su u Zrenjaninu postavili pitanje neophodnosti

GIS za dati zadatak. Treba istaći da je izrada popisa zemljišta bez mape isto kao i

izgradnja kuće bez plana. Možda ćete dobiti sve što vam treba ali ćete možda i

propustiti nešto veoma važno. Toga nećete biti svesni dok propušteno ne izazove

problem: nemate refrentni dokument. Sprovoñenje pilot projekta na drugim mestima će

omogućiti lokalnim samoupravama da izrade popis i predstavljaće stožer praktične

upotrebe podataka.

Pilot projekat je usmeren na podatke. Obezbeñen je softver za delove koji nedostaju u

Zrenjaninu: jednostavan čitač podataka (QGIS) i pouzdana baza prosotrnih podataka

(PostGIS). Ako je neki drugi softver već postavljen za jednu ili obe komponent, kao što

je slučaj u Užicu, specfičnosti softverskih procedura se moraju prilagoditi lokaciji.

QGIS i PostGIS su takoñe legitimni izbori ako lokalni korisnici nisu u stanju da pomognu

prilagoñavanje procedura datoj lokaciji. Ovo je politička odluka i treba je doneti

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 13

The Urban Institute

16. maj 2008.

obazrivo. Podaci proizvedeni QGIS i PostGIS su prenosivi u sve druge sisteme ako žele

kasnije da ih prebace u “pravi” sistem.

4.1 Preduslovi

Pilot projekat je pokrenuo odreñena pitanja o strukturi potrebnoj za podupiranje popisa

zemljišta koji može da funkcioniše u okvru GIS, i u tehničkom i u organizacionom

pitanju. Metode koiršćene u pilot projektu su primenjene na podatke kojima raspolažu

Užice i Zrenjanin. U oba slučaja, digitalne parcele i adrese su bile dostupne u

vektorskom 1 obliku uz štampane primerke katastarske evidencije. U oba slučaja su

postojala koordinaciona tela. Tekstualni deo takoñe pokriva slučajeve kada izvori

vektorskih podataka nisu bili odmah dostupni.

4.1.1 Organizacioni

GIS je tehnologija koja menja način poslovanja organizacije. Sistem izvlači podatke iz

različitih ozvora i kombinuje ih na novi način. To je razlog zašto uvoñenje GIS često

prate koordinaciona grupa ili grupe, i plan.

Meñu organizacijska grupa je veoma korisna čak i kada se organizuju najskromnije

aktivnosti vezane za GIS. Mala grupa koja se bar povremeno sastaje omogućava da se

izbegne dupliranje aktivnosti. Moguće je sprovesti sastavljanje popisa neizgrañenog

zemljišta bez saradnje sa druigm organizacijama. Veoma je teško zamisliti korišćenje i

održavanje popisa unutar jedne organizacije. Važno je postići sporazum svih učesnika:

• Dozvole i pitanja bezbednosti

• Pitanja pristupa i korišćenja

• Kriterijumi kontrole kvaliteta i mehanizmi prikupljanja povratnih reakcija

• Odgovornost za održavanje

Ako se radi sprovode malo šire aktivnosti, grupa može da radi na planu GIS. Najbolje je

steći neko iskustvo u radu sa GIS da bi se stvorio kapacitet za razlikovanje i praktičnih i

organizacionih pitanja pre pokušaja da se napravi plan. pilot program koji proizvodi

upotrebljiv niz podataka može biti koristan korak u stvaranju plana.

Razmena iskustava sa kolegama iz Srbije koji dolaze iz drugih organizacija bi takoñe

bila korisna i omogućila dobijanje eskternog mišljenja. Dobavljača softvera nesme ni

pod kakvim okolnostima biti faktor koji učestvuje u procesu odlučivanja. Provizorni plan

za Zrenjanin može biti koristan referntni dokument.

1 “Vektoski prikazi i baze podataka grade sva geografska svojstva od tačaka, odnosno od odvojenih X-

Y lokacija. Linije su konstrisane od niski tačaka, i poligoni (regiona) od linija sa koje se zatvaraju.

Vektor metode su ponekad u suprotnosti sa raster tehnikama koje evidentiraju geografske

karakteristike unutar matrice koordinatnih ćelija. Izbor izmeñu vekotorskog i raster GIS je u velikoj meri

povezan sa predmetnim aplikacijama pošto obe metode imaju i prednosti i mane. Mnogi GIS

dozvojlavaju transformaciju izmeñu vekotrskih i raster inputa i outputa.”

( Univerzitet Kolorado u Boulderu, “Rečnik geografske profesije ”.

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/gloss/glossary.html )

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 14

The Urban Institute

16. maj 2008.

4.1.2 Kadrovski

GIS stručnjaci i administratori baza podataka postoje u Zrenjaninu, dok u u Užicu to nje

slučaj, što Zrenjanin čini mnogo uspešnjim. Čak i ako osoblje nema konkretno iskustvo

važno je imenovati nekog odreñenog da radi sa GIS: jedna ili više osoba za rad sa GIS

podacima i najmanje jedan menažer. Menadžer mora da bude osoba koja može da

pomogne definisanje konkretnih izvodljivih zadataka koji pomažu organizaciji i koji joj

omogućavaju da stekne resurse neophodne za njihovu realizaciju. Te osobe moraju da

poseduju kompjutersko iskustvo i iskustvo u jednostavnom prilagoñavanju novim

zadacima. Osvajanje bilo kojeg aspekta ove oblasti zahteva posvećenost učenju.

4.1.3 Mreža

GIS funkcioniše u organizaciji gde su prostorni podaci integrisani sa korporativnim

podacima: grañevinske dozvole, računi za vodu, poreska evidencija, itd. Kompjuterska

mreža čini ovaj posao praktičnim i promoviše saradnju. Što se tiče opština kao što su

Užice i Zrenjanin mreže postoje. Meñutim, ovo može još uvek predstavljati porblem u

manje razvijenim opštinama.

4.1.4 Softver

4.1.4.1 Baza prostornih podataka

Od presudnog je značaja za integritet podataka napravljenih za inventar zemljišta da se

u projektu koristi baza prostornih podataka. GIS sistemi koji ne skladište svoje mape u

bazu podataka, skladište ih u fajlove. Prednost fajlova je što se mogu premeštati: mogu

se jednostavno kopirati sa jednog mesta na drugo. Sa druge strane, nemaju puno

karakteristika koje se neophodne za rešenje na nivou organizacije. Činjenica da se

mogu premeštati nameće odgovornost kada se radi o organizaciji. Isti podatak se može

kopirati neograničeno puta, a svaka kopija je predmet promena. Radne prakse mogu

do odreñene mere prevazići ovaj problem. Meñutim, skoro je neizbežno da će se u

jednom trenutku postaviti pitanje koja je verzija legitima.

Pojedinačni fajlovi nemaju tu sposbnost da prate individualne promene podatak u

vremenu. Ovo je bitno za GIS pošto se promene odnose na procese koji se mogu pratiti

više sistema: promene vlasništva, grañevinske dozvole, itd. Promena koja se održava

na eksterne evidencije je od suštinskog značaja za njihovu sinhronizaciju.

Pored toga, fajlovi nemaju sposbnost da regulišu upotrebu podataka od strane različitih

korisnika. Baza podataka obuhvata korisnike i sposbnost da daje odobrenje za pregled,

promenu, kreiranje ili brisanje podataka posebno. Ova vrsta regulisanja pormoviše

pouzdanost sistema same organizacije: svaki učesnik moža dobiti informaciju ko e

odgovoran za svaku od podloga, i može biti siguran sa samo oni koji su odgovrni za njih

su i menjali podatke.

GIS podaci u fajlovima su takoñe struktuirani na način koji otežava proveru kvaliteta.

Svaka vrednost se za svaki unos mora posebno evidnetirati. Nazivi ulicam na primer, se

moraju unositi posebno za svaki segment ulice što najčešće dovodi do nedoslednosti.

Baze podataka omogućavaju da ponovljeni unosi budu snimljeni jedanput i korišćeni

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 15

The Urban Institute

16. maj 2008.

mnogo puta. Ovo pomaže održavanje doslednosti i omogućava GIS da se pouzdano

povezuje sa drugim sistemima čime se pojačava njegova vrednost.

U Zrenjaninu i Užicu smo pronašli MapInfo koji radi sa fajlovima. Užice ima bazu

prostornih podataka, ESRI ArcSDE (Spatial Data Engine). Iako užički ArcSDE setup

ima unešene podatke, nema korsnika. Oba grada su delotvorno koristila samo GIS

bazirane na falovima. Zrenjanin pokazuje značjano interesovanje za upravljanje

podacima korišćenjem PostGIS, baza prostornih podataka odabrana za ovaj projekat.

4.1.4.2 Interfejs

I pored toga što je PostGIS solidna baza prostornih podataka, ona ja ipak samo to i

ništa više. Nedostaje joj pogodan korisnički interfejs za unos u kompleksan niz

povezanih tabela. Mi smo idnetifikovali Microsoft Access kao pogodan alat za ovu

namenu, koji sa PostGIS komunicira kroz ODBC link. Ovo rešenje je uspešno testirano

u Zrenjaninu. Rukovanje poljima foreign key se vrši pomoću padajućih menija, i poznat

je kao alat koji se brzo ravija. Omogućava da se uspostavi lokalna kontrola sistema.

Unosi u bazu podataka se mogu realizovati korišćenjem poznatog prozora koji izgelda

ide u Microsoft Access. Ustvari, povezan je sa PostGIS bazom podataka i rezultat se

može videti na mapi QGIS.

4.1.5 Podaci

4.1.5.1 Parcele

Popis zahteva katastarske mape pošto su parcele jedinice popisa. U idelnim

okolnostima, parcele su digitačni prosotorni podaci u vektorskom obliku sa pravilno

dodeljenim brojevima parcela. Ovo nije moguće u svim slučajevima. Tamo gde ne

postoje vektorski poligoni i popis se mora završti digitalizacije parcela, mogu se koristiti

skenirane mape.Kada postoje vektorske mape, podaci se mogu akumulirati u bazu prostornih

podataka prema dizajnu baze podataka opisanoj u Prilogu 4.

Kada postoje samo slenirani podaci, tačke se mogu digitalizovati na njima i

prikačiti identifikatori parcela. Popisni podaci se tada mogu unositi u isti dizajn

baze podataka. Kada se parcele konevrtuju u vektore, onda se tačke mogu

ukrstiti sa njima i preneti informacije. primer je predstavljen u daljem tekstu.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 16

The Urban Institute

16. maj 2008.

4.1.5.2 Lokacije adresa

I Užice i Zrenjanin imaju pristup lokacijama adresa preko pošte. Čini se da je izvor

informacija lako dostupan i dobrog kvaliteta. Gde god da su dostupne, adrese treba da

budu integrisane u bazu podataka.

4.1.5.3 Digitalni orto snimci

Odgovarajući digitalni orto snimci su često dostupni od Digital Globe 1 . Ovo je za

neiskusne korisnike najjednostavniji sistem snimaka, a naročito za potrebe podataka iz

popisa. Veoma je jednostavno pogledati uzorke snimaka i reći da li su previše pokriveni

1 http://www.digitalglobe.com/

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 17

The Urban Institute

16. maj 2008.

oblacima i da li je pokrivena cela oblast, itd. ImageFinder sajta se pretražuje imenom

mesta. Na primer, pretraga sa Zrenjanin, Serbia, je dala snimak terena od istočne

Mañarske to Beograda. Tabela opisuje karakteristike snimaka i dokumentacija to

objašnjava. Bitno je zapamtiti da uzorak snimka ne prikazuje punu rezoluciju koja se

odbija kada se proizvod pribavi.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 18

The Urban Institute

16. maj 2008.

Prilagoñena fotografija oblasti može biti druga opcija. Ona nudi daleko veću rezoluciju

nego drugi manje poznati proizvodi. Uzorci fotografija užičkog Vodovoda su takoñe bili

dobrog kvaliteta, mada se čini da su kao i ostatak podataka Vodovoda dislocirani za

oko jedan kilometar. Ova opcija bi možda zahtevala istraživanje da bi se definisale

odgovarajuće ugovorne obaveze. Američki ugovori nisu odgovarajući modeli pošto se

SPATIAL FOCUS, INC.

Illustration 1: DigitalGlobe's ImageFinder


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 19

The Urban Institute

16. maj 2008.

oslanjaju na sertifikaciju snimaka privatnih kompanija od strane Američkog geološkog

premera. Čini se da u Srbiji ne postoji ekvivalentan sistem premera.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 20

The Urban Institute

16. maj 2008.

4.2 Proces


4.2.1 Preporuke

Odreñivanje učesnika i uloga, naročito tamo gde baza podataka podrazumeva

opcione podloge.

Definisanje oblasti koja je predmet popisa. Oblast može biti urbani deo, cela

opština ili deo opštine.

Izbor okruženja prostorne baze podataka. U cilju jednostavne upotrebe, to bi

trebalo da bude baza podataka koja je usklañena sa OGC Simple Features za

SQL standard, isto onako kako je opisano pod Standardi.

Ispitati dizajn baze podataka i eventualno ga prilagoditi lokalnim potrebama.

Izbor i nabavka orto snimaka tamo gde je to moguće.

Izbor i nabavka podloge sa parcelama, vektorske tamo gde je moguće i

rasterske gde je potrebno.

Proveriti podatke po pitanju pozicione dislokacije shodno Prilogu 1: Poziciona

dislociranost.

Odabir i pribavljanje adresa lokacija, i organizovati održavanje podloge.


Tamo gde adrese pored objekata obuhvataju i druge lokacije, osmisliti proces

revizije kako bi se te lokacije identifikovale u bazi podataka

Sprovesti inicijalnu kontrolu kvaliteta svih podloga prema dogovrenom tokom

dizjaniranja baze podataka. ovo bi trebalo da obuhvati:Provera potpunosti. Na primer, parcele treba da pokriju celu oblast koja je

predmet popisa. Tamo gde su podaci nepotpuni, mogu se dopuniti kao deo

projekta ili se može izabrati drugi izvor podataka. Na primer, mogu se koristit

skenirane parcele.

Ako se koriste digitalni vektorski podaci, treba proveriti da poligoni imaju

validnu geometriju. Ovim se obezbeñuje njihovo pouzdano povezivanje sa

informacijama. Sledeći upit je primer ove provere u bazi prostornih podataka.

Upit prikazuje idealnu situaciju, kada nigde ( count = 0 ) geometrija nije

nevalidna.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 21

The Urban Institute

16. maj 2008.Za potrebe projekta utvrdite jedinicu koja se prati. Na primer, možda postoji

koordinatna mreža za mape parcela koja se može koristiti za definisanje

zadataka i praćenje napretka u radu.

Kreirajte raspored i zadatke projekta.

4.2.2 Prateće potrebe i koraci

Prateće potrebe i koraci navedeni u daljem tekstu su specifične za ograničeni zadatak

upotrebe GIS za popis zemljišta. Uključuju i osnovne zahteve za uspostavljanje GIS

programa za datu lokalnu samoupravu, ali treba očekivati i dodatne prateće potrebe i

korake za sveobuhvatniji program. Identifikovanje i upravljanje tim dodatnim potrebama

karakterističnim za datu organizaciju čine važan deo svakog procesa strateškog

planiranja GIS.

Potrebno je sledeće:


Podrška rukovodstva za GIS. Nadležnosti rukovodstva su:


Prikupljanje resursa za podršku GIS:Osoblje

Oguka

Hardver

Softver

Podaci

Prostor za aktivnosti vezane za GIS, uključujući skladište i prostor za rad

sa velikim papirnim mapama

Održavanje kooperativnog odnosa sa organizacijama koje proizvode podatke

Rad sa osobljem zaduženim za GIS u cilju definisanja konkretnih podataka.

Praćenje napretka u realizaciji zadataka vezanih za GIS.

Prioritetizacija zadataka kako bi se osoblju ostavilo vreme za realizaciju

zadataka za GIS.

Instaliran softver za GIS

Osoblje rasporeñeno na zadatke vezane za realizaciju GIS sa vremenom

konkretno odreñenim za njih.

Prostorni podaci

Prazna baza podataka, po potrebi prilagoñena lokalitetu

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 22

The Urban Institute

16. maj 2008.

4.3 Obuka na temu podataka

Ključno je da učesnici razumeju svrhu podataka koji se snimaju i prirodu dokumentata u

koje se unose. Iako ovaj aspekt projekta prevazilazi obuhvat ovog dokumenta, važno je

uključiti ga kao deo obuke za korisnike GIS koji rade na popisu zemljišta.

4.4 Obuka na temu softvera

4.4.1 Različiti nivoi obuke

Obuka je važna za sve korisnike GIS, i one koji upravljaju i koji sprovode tehnički deo

posla. Meñutim, ako je moguće taj bi trening trebalo odvojiti. Uloga rukovodstva je da

usmerava, procenjuje i brine o zaštiti. Nije moguće usmeravati ili procenjivati aktivnost

koja je nerazumljiva. Rukovodioci moraju da proñu obuku da bi razumeli rečnik koji se

koristi u ovoj oblasti, strukturu aktivnosti i metode saradnje sa drugim organizacijama.

Koristiće im i poznavanje upotrebe čitača GIS podataka.

Korisnici GIS ipak treba da proñu sveobuhvatniju obuku čak i ograničen zadatak

snimanja popisa. Lokalni uslovi i struktura potrebnih informacija zahtevaju razumevanje

sledećeg, što je i dokumentovano na veb sajtu zrenjaninskog projekta 1Struktura i osnovna upotreba standardnog dizajna baze podtaka inventara
Primarni i strani ključevi

Prikaz podataka vs. skladištenje podataka

Jednostavni SQL unosi

Upravljanje bazom podataka
Ulanjanje i vraćanje podataka

Upravljanje korisnicima

Povezivanje podataka

Osnove koordinativnog referentnog sistema (projekcija), opisano u Prilogu 1:

Dislokacija pozicija


Prevoñenje prostornih podataka iz razligitih formataMapInfo TAB fajlovi

DWG/DXF

ESRI Shapefiles

Google Maps KML (Keyhole Markup Language)

PostGIS

Delimited text

1 http://meadow.spatialfocus.com/twiki/bin/view/Zrenjanin/WebHome

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 23

The Urban Institute

16. maj 2008.

4.4.2 Aktivnosti

Rukovodioci uključeni u projekat GIS za popis zemljišta mogu da na jednodnevnom

seminaru da nauče osnove onoga što treba da znaju. Plan seminara iz Zrenjanina bi

mofa da se iskoristi.

Korisnici GIS treba da se upozanju sa softverom koji će koristiti. Ako se koristi softver

koji smo koristili za pilot projekat (QGIS i PostGIS) instrukcije postavljene na

zrenjaninskom sajtu bi trebalo da posluže. Ove jednostavne instrukcije bi trebalo da im

obezbede znanja potrebna za popis. Rad u procesu snimanja i mapiranja informacija za

popis

• QGIS

• Uvod u QGIS. Kratak uvod u QGIS sa Screen Shots.

http://cnx.org/content/m15128/latest/

• Uvod u QGIS, sa daljinskim senzorskim resursima koji je predstavio

Biodiversity Informatics Facility u Američkom muzeju istorije prirode.

http://biodiversityinformatics.amnh.org/index.php?section=con_mon_tutori

als&mid=20

• QGIS vežbe i projekti, sa resursima za planiranje i upravljanje okolinom

koje je predstavio Miriam College, Quezon City, Philippines.

http://epmgis.wikispaces.com/page/diff/exercises/21208563

• PostGIS

• Uvod u PostGIS: Vodič za početnike, koji je predstavio Boston Geographic

Information Systems.

http://www.bostongis.com/?content_name=postgis_tut01

• Uvod u PostGIS. Radionica organizovana na FOSS4G, a realizovao je

Paul Ramsey, predsednik Refractions Software.

http://www.foss4g2007.org/workshops/W-04/

• Primeri Spatial SQL. sa dokumentacijom na veb sajtu PostGIS.

http://postgis.refractions.net/support/wiki/

5 Zaključak i naredni koraci

Pilot projekat za testiranje upotrebe GIS za sastavljanje popisa zemljišta je bio

uspešan. Izazovi dislokacije podataka i konverzije karaktera su prevaziñeni i

identifikovana su rešenja koja mogu da sprovedu korisnici. Finalni proizvod je bio

najuspešniji u Zrenjaninu, gde je instalirana PostGIS baza podataka sa intefrejsom

mape preko QGIS i unosom tabularnih podataka preko Microsoft Access interfejsa.

Uspeh je predstavlja zadovoljstvo zbog odreñenih tehničkih izazova. Na raspolaganju

smo imali veoma malo vremena zbog dolazećih Uskršnjih praznika. Korišćenje baze

podtaka u opštini i uspesi i problemi su još jedan važan deo pilot projekta. Isto tako

važno će biti i testiranje metoda predloženih u Rešavanje problema dislokacije mape

zajedno sa korisnicima i uključivanje ove aktivnosti u pilot projekat. Naknadna poseta

može da utvrdi ovu aktivnost i učini je “prenosivom” u druge opštine.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 24

The Urban Institute

16. maj 2008.

6 Prilog 1: Upravljanje konverzijom karaktera

6.1 Problem

Srpski može imati puno šifara karaktera. Ako podaci treba da se unose u PostGIS,

moraju da budu u šifri UTF8. Ovo je implementacija Unicode-a koju koristi PostgreSQL

uz većinu drugih aplikacija. Naravno, proces može biti reverzibilan od UTF8 u nešto

drugo.

6.2 Rešenje

Ovo je posao za iconv1. Za korisnike Windows-a, iconv je dostupan kao deo paketa

gnuwin322.

Prvo, potrebno je utvrditi koju šifru koriste podaci. Ljudima je generalno poznata pošto

puno rade sa njom. Naišli smo na sledeće:

• JUS I.B1.002 (YUSCII)

• Windows-1250 (Serbian Latin, Windows)

• Windows-1251 (Serbian Cyrillic, Windows)

• UCS-2 (Unicode for Microsoft SQL Server)

• CP852 (Serbian Latin, DOS)

• CP855 (Serbian Cyrillic, DOS)

Kada utvrdite koji niz karaktera transformišete, možete koristiti iconv za konverziju. Evo

primer. Ovaj niz komandi importuje srpski shapefile šifriran u WINDOWS-1250

PostGIS UTF-8 bazu podataka. Dobija se potpun sa netaknutim svim dijakritičkim

oznakama.

shp2pgsql -s 32634 -g geom -I kucni_brojevi.shp kucni_brojevi | \

iconv -f WINDOWS-1250 -t UTF-8 | \

psql -U uzice -d uzice

Kada se razbije, sprovodi sledeće:

Komanda Opcija Opis

shp2pgsql

-s 32634

Konvertuje sadržaj shapefile-a u SQL kako bi kreirao i

popunio tabelu prostornih podataka.

Importuje podatke kao projekciju/koordinatni sistem UTM

34 North.Da bi ova opcija bila uspešna podaci već moraju

da budu u ovom projektu. Ne vrši se reprojekcija u

pokretu, već se vrši snimanje EPSG projekcionog broja u

kolonu_geometrija da bi se omogućili prostorni upiti

(baferi, intersekcije, itd.).

1 http://www.gnu.org/software/libiconv/documentation/libiconv/iconv.1.html

2 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages.html

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 25

The Urban Institute

16. maj 2008.

Komanda Opcija Opis

iconv

psql

- g geom

Imenuje kolonu geometrije u tabeli koja čuva podatke iz

ovog shapefile-a.

-I Dodaje prostorni indeks u novu tabelu.

kucni_brojevi.

shp

kucni_brojevi

-f

WINDOWS-

1250

-t UTF-8

-U uzice

Naziv lokacije i polja shapefile-a za importovanje. U ovom

slučaju, komanda se unosi u isti direktorijum kao i

shapefile. Direktorijum mora da sadrži sve fajlove koji čine

shapefile:.najmanje shp, .shx, .dbf.

Ime nove tabele koja se kreira. u ovom slučaju ide u

predefinisanu (javnu) šemu. Možete imenovati drugu

šemu ako želite.

Konvertuje šifre karaktera. U ovom slučaju konvertuje

podatke u SQL koje generiše shp2pgsql.

Niz karaktera koji se unosi je WINDOWS-1250. Ime se

mora zabeležiti na potpuno isti način kako ga opisuje

iconv --list komanda. Na primer, WINDOWS1250, ne

funkcioniše.

Niz karaktera na izlazu je UTF-8. Ime se mora zabeležiti

na potpuno isti način kako ga opisuje iconv --list

komanda.

Uzima unos iz pipe i šalje u PostgreSQL/PostGIS

Unos komande kao baza podataka kao database user

uzice

-d uzice Šalje komandu u database uzice

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 26

The Urban Institute

16. maj 2008.

7 Prilog 2: Rešavanje problema dislokacije mape

7.1 Vrednost kvad listova

Dislokacija mape i u Zrenjaninu i Užicu je posledica

nedostatka informacija. Protivotrov je koordinatna

informacija koja je dostupna, koja se može verifikovati i

jednostavno koristiti. Kvad listovi razmere 1:50,000 sa

Avijacija Bez Granica web site, u kombinaciji sa

koordinatnom mrežom kvad listova mogu obezbediti te

informacije. Ja sam kreirala koordinatnu mrežu kvad

listova od informacija geografska dužina/širina na samim

mapama, i onda ih projektovala na koordinatni sistem u

opštoj upotrebi. Svaka ćelija kvad lista nosi naziv oblasti i

kvad broj.

• I koordinatna mreža i kvad listovi se mogu koristiti

bez posebnog softvera ili opreme. Koordinatne

mreže se mogu objavljivati i u MapInfo i Shapefile

formatu što bi trebalo da pokrije većinu ili sve GIS

sisteme koji se koriste. Kvad listovi se mogu

distribuirati kao GeoTiffs, TIF (tagged image

Ilustracija 2: Koordinatna mreža

kvad listova Srbije u razmeri

1:50,000

format) slike sa ugrañenim koordinatama mape. GeoTiffs čitjau sve GIS

platforme koje su meni poznate.

• Koordinatne mreže mogu vizuelno da potvrde projekciju u upotrebi. U ovom

slučaju, digitalni prostorni podaci će se samo pojaviti na otisku koordinatne

mreže na projekciji koja se poklapa.

• Svaka ćelija koordinatne mreže se poklapa sa odgovarajućim listom mape. Iako

su mape stare nose odreñenu vrednost. Glavni autoputevi, reke, potoci i druge

važne karakteristike se u

najvećem delu nisu

promenile. Možete

potvrditi da li su mape

približno dobro

postavljene. Još bolje je

što kvad listovi kao oni u

SAD, opisuju koordinatne

sisteme na način koji je

lako vizuelno porediti sa

vašim mapama.

• Snimci-kvad listovi su

postavljeni kao "dumb

images": Oni zahtevaju

dodatne informacije i

obradu da bi funkcionisali

kao prostorni podaci uz

Ilustracija SPATIAL 3: FOCUS, Zrenjanin-Parcele INC. sa kvad listovima


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 27

The Urban Institute

16. maj 2008.

vektorske mape parcela i ostale informacije u GIS. Kada se obrade postaju

moćna, pristupačna forma koordinatnih informacija. Korisnici GIS mogu da

pokreću kursor preko ekrana i porede koordinate na ekranu sa onim na okviru

mape, margina oko zone mape. Snimak koji koristi kvad list je veoma sličan kao

onaj predstavljen pod “Gde su mape Zrenjanina” 1 . Tamna zona na mapi je

podniz parcela koje je Zrenjanin na početku obezbedio. Jasno pokazuje da je

kriva vodotoka na istočnoj ivici parcela pomerena oko kilometar ka severu u

odnosu na stvarnu lokaciju prikazanu na kvad listu. Kvad list je ovde providan

50% da bi pokazao odnos sa mapom parcela. Lako je reći da su podaci

dislocirani. To se može videti.

Ovo je jednostavnije nego provera podataka na Google Earth ili Google Maps. Ovo

posledenje zahteva:

• Inverzno projektovanje podataka da bi se dobile geografska dužina i širina. Ako

počinjete sa pogrešnim shvatanjem projekcije koja se koristi, ovo vam može

napraviti dodatni posao – pogledati Gde su mape Zrenjanina.

• Konvertovanje podataka u KML (keyhole markup language), koji se koristi za

Google Earth i Google maps.

• Unošenje podataka u Google Earth, ili na web site.

7.2 Transformisanje kvad listova-snimaka u prostorne podatke

Proces transformacije "dumb images" u prostorne podatke koji funkcionišu sa

koordinatama mape se zove registrovanje i prečišćavanje. To je star i dobro poznat

proces. On podrazumeva:

• Lociranje zajedničkih tačaka na "dumb raster-u" i drugih izvora podataka sa

poznatim koordinatama.

• Unošenje koordinatnih vrednosti za tačke izvedene iz koordinatne mreže

• Korišćenje softverskih kapaciteta za sprovoñenje koordinatnih transformacija u

raster slike.

Pokušala sam da upotrebim QGIS i GRASS GIS, otovrene pakete. Iako mi koristimo

neiskusne operatere za ovaj zadatak u Spatial Focus, oni su pod nadzorom i dobijaju

značjanu pomoć. Puno novih korisnika GIS jednostavno nisu mogli da završe zadatak.

7.3 Kvad listovi za korisnike GIS-a

Važno je obezbediti kvad listove i koordinatne mreže za sve korisnike sa što manje

barijera u njihovoj upotrebi da bi se izbegli veliki troškovi i frustracija povezana sa

dislociranim mapama. Postoji samo 203 kvad listova. Mogu se registrovati i prečistiti u

Spatial Focus-u po niskoj ceni. Koordinatne mreže već postoje. Postavlja se pitanje

njihovog dostavljanja korisnicima. U nastavku su navedene četiri opcije. Verovatno

postoji još opcija.

• DVD. Jednostavno je primamljivo snimiti sve informacije na na DVD i prodati ih

po ceni reprpdukcije. Ovo je idealno za korisnike, mada politika toga izgleda

1 http://meadow.spatialfocus.com/twiki/bin/view/Zrenjanin/WhereAreTheZrenjaninMaps

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 28

The Urban Institute

16. maj 2008.

komplikovano. Čini se da je vojska i dalje prilično restriktivna po pitanju

distribucije ovih podataka.

• Rad sa sajtom Avijacija Bez Granica. Mi bismo mogli da obezbedimo

registrovane i prečišćene prostorne podatke u Gauss-Kruger 7 i UTM 34 sever

projekcijama. Ako bismo opisali koristi za korisnike, vlasnik veb sajta bi ih

najverovatnije rado postavio. Ne verujem da bi bilo ko mogao da krivi Program

MEGA zbog preporučivanja postojećeg veb sajta koji je široko poznat.

• Objaviti paket. Kada se slika registruje i prečisti mali tekst fajl koji se zove world

file, se može kreirati. Može se objaviti uz softver koji bi drugom licu dozvolio da

dodaje fajlove slici da bi lokalno rekonstituisao GeoTiff.

• Objaviti paket za podatke bez margine. Ovo je najjeftinije i daleko najpoželjnije

rešenje. World fajlovi se mogu automatski generisati iz koordinatnih mreža što

umanjuje troškove kreiranja paketa. World fajlovi bi opisivali samo "live" oblasti

mape. Korisnik bi morao da ukloni margine mape. Pošto world fajl opisuje piksel

u gornjem levom uglu slike rezultati bi bili nepredvidljivi: svaki koirsnik odreñuje

lokaciju tog piksela koji će se možda, a možda i neće, poklapati sa opisom world

fajla. Pored toga, podaci bez margine gube neke informacije koje bi mogle da

budu korisne. Postoje dobri razlozi zašto treba imati podatke bez margina ali se

oni moraju kreirati na kontrolisan način.

Zaključak

Infromacije o koordinatama su ključne za kreiranje pouzdanog GIS sistema za

ekonomski razvoj. Njih ne razmatraju ili obezbeñuju vlasti, konslutanti ili čak GTZ.

Jedan od najvažnijih dugotrajnih doprinosa koje bi mogao da obezbedi ovaj projekat je

pristup tim informacijama. Informacije o koordinatama bi omogućile dalju primenu pilot

projekta bez posebne ekspertize. Veoma je važno na ovome istrajati.

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 29

The Urban Institute

16. maj 2008.

8 Prilog 3: Dizajn baze podataka

Dizajn baze podataka je realizovan sa ćiriličnim imenima. Radi lakše upotrebe tokom

procesa izrade, polja su dobila brojeve kako je prikazano u daljem tekstu.

Naziv polja

field1

field2

field3

field4

field5

field6

field7

field8

field9

field10

field11

field12

field13

field14

field15

field16

Број инвен-тара

Катастарска општина

Opis

Број листа непокрет-ности и поседовног листа

Број кат. парцеле

Врста непокретности

Документ као основа за право својине

Тренутна намена јединице имовине

Површина у m2

Повр-шина ѕемљи-шта у m2

Стање зграде или просторија

Степен коришћења непокре-тности

Субјекат где је непокре-тност забележена у билансу

стања

Број закупаца

Функцио-нална улога

Статус повра-ћаја непокретности

Напомена

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 30

The Urban Institute

16. maj 2008.

8.1 Dijagram

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 31

The Urban Institute

16. maj 2008.

8.2 Spisak tabela

• neizgrañeno zemljište

• complete_address

• complete_address_view

• complete_data

• complete_data_view

• complete_title

• complete_title_view

• field3_prefix

• field4_root_parcel

• worksheet_address

• worksheet_field11

• worksheet_field14

• worksheet_field15

• worksheet_field16

• worksheet_field2

• worksheet_field6

• worksheet_subtitle1

• worksheet_subtitle2

• worksheet_title

8.2.1 Tabela: complete_address

Struktura complete_address

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

worksheet

integer

worksheet_address.id addressfk integer

Indeks - Schema vacancy

8.2.2 Izgled: complete_address_view

Struktura complete_address_view

F-Ključ Naziv Tip Opis

worksheet

integer

address character varying(254)

SELECT a.worksheet

, b.address

FROM (vacancy.complete_address a

LEFT JOIN vacancy.worksheet_address b

ON (

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 32

The Urban Institute

16. maj 2008.

(a.addressfk = b.id)

)

)

ORDER BY a.worksheet;

Index - Schema vacancy

8.2.3 Tabela: complete_data

Struktura complete_data

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

worksheet

field1

integer

worksheet_field2.id field2fk integer

field3_prefix.id field3_prefixfk integer

field4_root_parcel.id

field3_id

character varying(50)

integer

field4_root_parcelfk integer

field4_id

field5

integer

worksheet_field6.id field6fk integer

field7

field8

field9

field10

worksheet_field11.id field11fk integer

field12

field13

worksheet_field14.id field14fk integer

worksheet_field15.id field15fk integer

worksheet_field16.id field16fk integer

Index - Schema vacancy

character varying(254)

character varying(254)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

F-

Ključ

8.2.4 Izgled: complete_data_view

Struktura complete_data_view

Naziv Tip Opis

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 33

The Urban Institute

16. maj 2008.

worksheet

integer

Број инвен-тара

Катастарска општина

Број листа непокрет-ности и поседо

Број кат. парцеле

Врста непокретности

Документ као основа за право своји

Тренутна намена јединице имовине

Површина у m2

Повр-шина ѕемљи-шта у m2

Стање зграде или просторија

Степен коришћења непокре-тности

Субјекат где је непокре-тност забе

Број закупаца

Функцио-нална улога

Статус повра-ћаја непокретности

character varying(50)

character varying(254)

text

text

character varying(254)

character varying(254)

character varying(254)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(100)

character varying(50)

character varying(50)

Напомена

character varying(254)

SELECT a.worksheet

, a.field1 AS "Број инвен-тара"

, b.field2 AS "Катастарска општина"

, (

(

(c.prefix)::text || ' '::text

) ||

(a.field3_id)::text

) AS "Број листа непокрет-ности и поседо"

, (

(

(d.root_parcel)::text || '/'::text

) ||

(a.field4_id)::text

) AS "Број кат. парцеле"

, a.field5 AS "Врста непокретности"

, e.field6 AS "Документ као основа за право своји"

, a.field7 AS "Тренутна намена јединице имовине"

, a.field8 AS "Површина у m2"

, a.field9 AS "Повр-шина ѕемљи-шта у m2"

, a.field10 AS "Стање зграде или просторија"

, f.field11 AS "Степен коришћења непокре-тности"

, a.field12 AS "Субјекат где је непокре-тност забе"

, a.field13 AS "Број закупаца"

, g.field14 AS "Функцио-нална улога"

, h.field15 AS "Статус повра-ћаја непокретности"

, i.field16 AS "Напомена"

FROM (

(

(

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 34

The Urban Institute

16. maj 2008.

(

(

(

(

(vacancy.complete_data a

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field2 b

ON (

(a.field2fk = b.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.field3_prefix c

ON (

(a.field3_prefixfk = c.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.field4_root_parcel d

ON (

(a.field4_root_parcelfk = d.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field6 e

ON (

(a.field6fk = e.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field11 f

ON (

(a.field11fk = f.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field14 g

ON (

(a.field14fk = g.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field15 h

ON (

(a.field15fk = h.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_field16 i

ON (

(a.field16fk = i.id)

)

);

Index - Schema vacancy

8.2.5 Tabela: complete_title

Struktura complete_title

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

worksheet

integer

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 35

The Urban Institute

16. maj 2008.

worksheet_title.id titlefk integer

worksheet_subtitle1.id subtitle1fk integer

worksheet_subtitle2.id subtitle2fk integer

Index - Schema vacancy

8.2.6 Izgled: complete_title_view

Struktura complete_title_view

F-Ključ Naziv Tip Opis

worksheet

title

subtitle1

integer

character varying(254)

character varying(254)

subtitle2 character varying(254)

SELECT a.worksheet

, b.title

, c.subtitle1

, d.subtitle2

FROM (

(

(vacancy.complete_title a

LEFT JOIN vacancy.worksheet_title b

ON (

(a.titlefk = b.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_subtitle1 c

ON (

(a.subtitle1fk = c.id)

)

)

LEFT JOIN vacancy.worksheet_subtitle2 d

ON (

(a.subtitle2fk = d.id)

)

)

ORDER BY a.worksheet;

Index - Schema vacancy

8.2.7 Tabela: field3_prefix

Struktura field3_prefix

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

prefix character varying(10)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 36

The Urban Institute

16. maj 2008.

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.8 Tabela: field4_root_parcel

Struktura field4_root_parcel

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

root_parcel

integer

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.9 Tabela: worksheet_address

Struktura worksheet_address

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

address character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_address

Index - Schema vacancy

8.2.10 Tabela: worksheet_field11

Struktura worksheet_field11

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

field11 character varying(100)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.11 Tabela: worksheet_field14

Struktura worksheet_field14

F-Ključ Naziv Tip Opis

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 37

The Urban Institute

16. maj 2008.

id serial PRIMARY KEY

field14 character varying(50)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.12 Tabela: worksheet_field15

Struktura worksheet_field15

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

field15 character varying(50)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.13 Tabela: worksheet_field16

Struktura worksheet_field16

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

field16 character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.14 Tabela: worksheet_field2

Struktura worksheet_field2

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

field2 character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 38

The Urban Institute

16. maj 2008.

8.2.15 Tabela: worksheet_field6

Struktura worksheet_field6

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

field6 character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_data

Index - Schema vacancy

8.2.16 Tabela: worksheet_subtitle1

Struktura worksheet_subtitle1

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

subtitle1 character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_title

Index - Schema vacancy

8.2.17 Tabela: worksheet_subtitle2

Struktura worksheet_subtitle2

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

subtitle2 character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_title

Index - Schema vacancy

8.2.18 Tabela: worksheet_title

Struktura worksheet_title

F-Ključ Naziv Tip Opis

id serial PRIMARY KEY

title character varying(254)

Tabele koje se upućuju na ovu preko Foreign Key Constraints:

• complete_title

SPATIAL FOCUS, INC.


Izveštaj - Pilot projekat "Inventarisanje neizgrañenog grañevinskog zemljišta" Strana 39

The Urban Institute

16. maj 2008.

Index - Schema vacancy

Generisano korišćenjem PostgreSQL Autodoc

W3C HTML 4.01 Strict

SPATIAL FOCUS, INC.

More magazines by this user
Similar magazines